EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1042

Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на избухването на COVID-19

PE/23/2020/REV/1

OB L 231, 17.7.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1042/oj

17.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1042 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 юли 2020 година

за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на избухването на COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви, че избухването на COVID-19 се е превърнало в световна пандемия. Държавите членки бяха засегнати по драматичен и изключителен начин от последиците от тази пандемия. Те въведоха ограничителни мерки за спиране или забавяне на предаването на COVID-19, в това число мерки за изолация в домашни условия, за да бъде ограничено свободното движение на техните граждани, бяха забранени обществените мероприятия и бяха затворени магазини, ресторанти и училища. Тези мерки доведоха до пълно спиране на обществения живот в почти всички държави членки.

(2)

Въведените от държавите членки мерки неминуемо се отразиха тежко и на европейската гражданска инициатива. За да може европейските граждански инициативи (наричани по-нататък „инициативите“) да бъдат действителни, Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (2) изисква от организаторите да съберат поне един милион изявления за подкрепа в поне една четвърт от държавите членки в срок от 12 месеца. Събирането на изявления за подкрепа на хартиен носител, провеждането на кампании на местно равнище и организирането на обществени мероприятия, които са от съществено значение за една успешна инициатива, станаха значително по-трудни заради мерките, въведени във връзка с пандемията от COVID-19.

(3)

Държавите членки и институциите на Съюза също имат правни задължения съгласно Регламент (ЕС) 2019/788. Тези задължения са обвързани със строги срокове, от които Регламент (ЕС) 2019/788 не дава възможност за никакви дерогации.

(4)

Договорът за Европейския съюз предоставя на гражданите на Съюза правото да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което да я приканят да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите. Европейската гражданска инициатива е сред основните инструменти, чрез които гражданите на Съюза могат да участват лесно и по достъпен начин в демократичния и политическия дебат за Съюза и да включат важни за тях теми в програмата на Съюза.

(5)

При настоящите извънредни обстоятелства и по-специално вследствие на мерките, въведени от държавите членки във връзка с пандемията от COVID-19, са необходими временни мерки, за да може европейската гражданска инициатива да продължи да бъде ефективен инструмент и за да се предостави правна сигурност относно евентуални удължавания на приложимите срокове.

(6)

Държавите членки посочиха, че за да може ситуацията във връзка с общественото здраве да бъде наблюдавана и контролирана, премахването на ограниченията, въведени с мерките във връзка с пандемията от COVID-19, ще стане постепенно. Поради това е целесъобразно срокът за събиране на изявления за подкрепа да се удължи с шест месеца, като бъде обхванат периодът от 11 март 2020 г. нататък, когато Световната здравна организация обяви, че избухването на COVID-19 се е превърнало в пандемия. Това удължаване се основава на предположението, че поне през първите шест месеца от 11 март 2020 г. нататък в поне една четвърт от държавите членки или в няколко държави членки, представляващи над 35 % от населението на Съюза, ще се прилагат мерки, които значително ще накърнят способността на организаторите да събират изявления за подкрепа на хартиен носител и да провеждат кампании на местно равнище. Поради това максималният срок за събиране на изявления за подкрепа за инициативи, за които срокът за събиране вече е бил започнал към 11 март 2020 г., следва да се удължи с шест месеца. Освен това за инициативи, при които срокът за събиране на изявления за подкрепа е започнал между 11 март и 11 септември 2020 г., срокът за събиране следва да бъде удължен до 11 септември 2021 г.

(7)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент и като се има предвид, че е трудно да се предвиди краят на пандемията в Съюза, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за допълнително удължаване на срока за събиране на изявления за подкрепа за инициативи, за които към 11 септември 2020 г. срокът за събиране все още тече, когато мерките във връзка с пандемията от COVID-19, които значително накърняват способността на организаторите да събират изявления за подкрепа на хартиен носител и да уведомяват обществеността за своите текущи инициативи, продължават да са налице след тази дата в поне една четвърт от държавите членки или в няколко държави членки, представляващи над 35% от населението на Съюза. Шестмесечното удължаване на срока за събиране на изявления за подкрепа, предвидено в настоящия регламент, следва да даде на Комисията достатъчно време, за да реши дали е обосновано допълнително удължаване на срока за събиране. Комисията следва също така да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение за удължаване на срока за събиране на изявления за подкрепа в случай на нова криза с общественото здраве, свързана с ново избухване на COVID-19, при условие че поне една четвърт от държавите членки или няколко държави членки, представляващи над 35 % от населението на Съюза, са взели мерки, които е вероятно да имат същите последици. Когато приема тези актове за изпълнение Комисията следва да посочи съответните инициативи с новата крайна дата на техните срокове за събиране на изявления за подкрепа вследствие на всяко предоставено удължаване, както и фактическите обстоятелства, които обосновават предоставянето на такова удължаване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(8)

При оценката си преди приемането на актове за изпълнение, с които се удължава срокът за събиране, Комисията следва да вземе предвид дали мерките, предприети от държавите членки във връзка с пандемията от COVID-19 или във връзка с ново избухване на COVID-19, значително накърняват способността на организаторите да събират изявления за подкрепа на хартиен носител и да провеждат кампании на местно равнище.

(9)

Комисията следва да уведоми организаторите на съответните инициативи и държавите членки за всяко удължаване на срока за събиране, заедно с новата крайна дата на срока за събиране по отношение на всяка съответна инициатива. В съответствие със задължението на Комисията за уведомяване съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/788 тези нови крайни дати следва да се посочат и в онлайн регистъра, както и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива.

(10)

Въведените от държавите членки мерки във връзка с пандемията от COVID-19 могат значително да засегнат способността на компетентните органи да приключат проверката на изявленията за подкрепа на дадена инициатива в определения в Регламент (ЕС) 2019/788 срок от три месеца. Например възможно е наличният персонал да бъде в намален състав или компетентните органи да имат допълнителни задачи и отговорности вследствие на пандемията.

(11)

Държавите членки следва да гарантират, че въпреки въведените мерки във връзка с пандемията от COVID-19 техните администрации функционират възможно най-нормално. Въпреки това при извънредни обстоятелства на държава членка следва да бъде разрешено да подаде обосновано искане до Комисията за удължаване на срока за проверка. Искането следва да бъде обосновано и да отчита отражението на свързаните с пандемията мерки върху функционирането на компетентните органи на тази държава членка. За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да предостави исканото удължаване. Удължаването следва да не надвишава първоначалния срок за проверка.

(12)

Вследствие на мерките, въведени от държавите членки във връзка с пандемията от COVID-19, за институциите на Съюза може да бъде трудно да провеждат срещи с организаторите или публични изслушвания в контекста на разглеждането на действителни инициативи в държавата членка, в която те възнамеряват да организират такива срещи или изслушвания. В такива случаи на институциите следва да бъде разрешено да отложат тези срещи или изслушвания до дата, на която тяхното провеждане е възможно предвид ситуацията във връзка с общественото здраве в тази държава членка. Когато публичното изслушване е отложено, Комисията следва да може да забави приемането на съобщението си, в което посочва своите правни и политически заключения относно инициативата, до три месеца след провеждането на публичното изслушване, за да може Комисията надлежно да вземе под внимание констатациите от изслушването.

(13)

Когато сроковете за събиране, проверка или разглеждане са удължени заради въведените от държавите членки мерки във връзка с пандемията от COVID-19, сроковете за съхраняване на изявленията за подкрепа, посочени в Регламент (ЕС) 2019/788, следва да се удължават съответно.

(14)

Поради непредвидимия и внезапен характер на избухването на COVID-19 и последвалите мерки, въведени от държавите членки, които бяха многократно удължавани, както и сроковете, които се изискват съгласно правните процедури за приемане на съответни мерки, по отношение на някои отделни инициативи не беше възможно предвидените в настоящия регламент временни мерки да бъдат приети навреме. Поради това временните мерки следва да обхващат и периода преди влизането в сила на настоящия регламент.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага и за инициативи, регистрирани преди 1 януари 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4), към които продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент относно събирането на изявления за подкрепа и относно проверката и удостоверяването от държавите членки съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2019/788.

(16)

Поради временния характер на мерките, въведени от държавите членки във връзка с пандемията от COVID-19, срокът на прилагане на настоящия регламент също следва да бъде ограничен.

(17)

В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигане на основната цел да се запази ефикасността на инструмента за европейска гражданска инициатива по време на пандемията от COVID-19, е необходимо и подходящо да се установят временни мерки по отношение на крайните срокове за етапите на събиране, проверка и разглеждане на изявленията за подкрепа, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на поставените цели съгласно разпоредбите на член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

(18)

Настоящият регламент следва да бъде приет по спешност, за да може положението на правна несигурност, засягащо гражданите, организаторите, националните администрации и институциите на Съюза да бъде възможно най-краткотрайно, особено когато съответните срокове за събиране, проверка и разглеждане на изявленията за подкрепа за редици инициативи вече са приключили или скоро ще приключат.

(19)

Предвид неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, дължащи се на избухването на COVID-19, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(20)

С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се предвиждат временни мерки, приложими към сроковете за събиране, проверка и разглеждане на регистрирани европейски граждански инициативи съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 и Регламент (ЕС) № 211/2011 (наричани по-нататък „инициативите“) в контекста на въведените от държавите членки мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Член 2

Удължаване на сроковете за събиране на изявления за подкрепа

1.   Без да се засягат член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788 и член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 211/2011, когато събирането на изявления за подкрепа за дадена инициатива не е приключило на 11 март 2020 г., максималният срок за събиране на изявления за подкрепа за инициативата се удължава с шест месеца.

Когато събирането на изявления за подкрепа за дадена инициатива е започнало между 11 март 2020 г. и 11 септември 2020 г., срокът за събиране на изявления за подкрепа за инициативата се удължава до 11 септември 2021 г. за тази инициатива.

Комисията уведомява организаторите на засегнатите инициативи и държавите членки за удължаването, предвидено в първа и втора алинея от настоящия параграф. Тя посочва новата крайна дата на срока за събиране за всяка инициатива в он-лайн регистъра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/788.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за допълнително удължаване на максималния срок за събиране на изявления за подкрепа за инициативите, посочени в параграф 1, когато поне една четвърт от държавите членки или няколко държави членки, представляващи над 35 % от населението на Съюза, продължат да прилагат и след 11 септември 2020 г. мерки във връзка с пандемията от COVID-19, които значително накърняват способността на организаторите да събират изявления за подкрепа на хартиен носител и да уведомяват обществеността за своите текущи инициативи.

Комисията може също така да приеме актове за изпълнение за удължаване на максималния срок за събиране на изявления за подкрепа за инициативи, за които събирането на изявления за подкрепа все още не е приключило към момента на ново избухване на COVID-19, в случаите когато поне една четвърт от държавите членки или няколко държави членки, представляващи над 35 % от населението на Съюза, приложат мерки, които влияят отрицателно на организаторите на тези инициативи в същата степен като мерките, посочени в първата алинея.

В актовете за изпълнение, предвидени в първа и втора алинеи, се посочват засегнатите инициативи и новият краен срок за събиране на изявления за подкрепа за тях.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 6, параграф 2.

Всяко удължаване съгласно настоящия параграф е с продължителност три месеца.

За да прецени Комисията дали са изпълнени изискванията за приемането на актове за изпълнение, посочени в първа и втора алинеи, държавите членки представят на Комисията при поискване информация относно мерките, които са въвели или възнамеряват да въведат във връзка с пандемията от COVID-19 или във връзка с ново избухване на COVID-19.

Комисията нотифицира организаторите за своето решение и уведомява държавите членки за всяко удължаване, предоставено по отношение на всяка засегната инициатива. Тя публикува решението си в он-лайн регистъра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/788.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, общата продължителност на срока за събиране на изявления за подкрепа не надвишава 24 месеца.

Член 3

Удължаване на сроковете за проверка на изявленията за подкрепа от държавите членки

1.   Без да се засягат член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/788 и член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 211/2011, когато държава членка счита, че заради въведените от нея мерки във връзка с пандемията от COVID-19 няма да може да приключи проверката на изявленията за подкрепа за дадена инициатива в срока, посочен в тези разпоредби, тя може да подаде обосновано искане за удължаване на този срок. Това искане се подава до Комисията поне един месец преди изтичането на съответния срок.

2.   Когато при искане, подадено в съответствие с параграф 1, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, тя приема акт за изпълнение, с който предоставя удължаване на срока, посочен в параграф 1, за съответната държава членка. Удължаването на срока не може да бъде по-кратко от един месец и по-дълго от три месеца.

3.   Комисията нотифицира държавата членка за своето решение и уведомява организаторите на засегнатата инициатива за удължаването. Тя публикува решението си в онлайн регистъра, посочен в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/788.

Член 4

Удължаване на сроковете за разглеждане на действителни инициативи

1.   Без да се засягат член 14, параграф 2 и член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788, когато след 11 март 2020 г. Комисията или Европейският парламент среща трудности при организирането съответно на среща с организаторите или на публично изслушване заради мерки във връзка с пандемията от COVID-19, въведени от държавата членка, в която тези институции възнамеряват да организират срещата или изслушването, те го организират веднага щом ситуацията във връзка с общественото здраве в съответната държава членка позволява това, или в случай че организаторите се съгласят да участват от разстояние в срещата или изслушването веднага щом могат да се договорят с институциите за датата за това.

2.   Без да се засяга член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/788, когато Европейският парламент отложи публичното изслушване съгласно параграф 1 от настоящия член, Комисията приема съобщението си, в което посочва своите правни и политически заключения относно инициативата, в срок до три месеца от провеждането на публичното изслушване.

Член 5

Удължаване на сроковете за съхранение на лични данни

1.   Без да се засяга член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/788, когато максималният срок за събиране или за проверка във връзка с дадена инициатива е удължен в съответствие с член 2 или 3 от настоящия регламент, срокът от 21 месеца, в който изявленията за подкрепа и копията от тях трябва да бъдат унищожени, се удължава със същото време.

2.   Без да се засяга член 19, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/788, когато максималният срок за събиране, за проверка или за разглеждане на дадена инициатива е удължен в съответствие с член 2, 3 или 4 от настоящия регламент, срокът, в който записите с адреси на електронна поща трябва да бъдат унищожени, се удължава със същото време.

Член 6

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета относно европейската гражданска инициатива, създаден с член 22 от Регламент (ЕС) 2019/788. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 7

Обратно действие

Членове 2—5 имат обратно действие по отношение на инициативите, за които срокът за събиране, срокът за проверка или срокът за разглеждане е изтекъл между 11 март 2020 г. и влизането в сила на настоящия регламент.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 31 декември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

J. KLOECKNER


(1)  Позиция на Европейския парламент от 9 юли 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 юли 2020 г.

(2)  Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

(4)  Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).


Top