EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1001

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států

C/2020/4541

Úř. věst. L 221, 10.7.2020, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1001/oj

10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/107


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1001

ze dne 9. července 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10d odst. 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/87/ES zřizuje pro období let 2021 až 2030 modernizační fond na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti ve vybraných členských státech. Jak je uvedeno ve sděleních Komise s názvem „Zelená dohoda pro Evropu“ (2) a „Investiční plán Zelené dohody pro Evropu“ (3), provádění modernizačního fondu by mělo přispívat k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu podporou ekologické a sociálně spravedlivé transformace.

(2)

Měla by být stanovena podrobná pravidla pro fungování modernizačního fondu, aby se umožnilo bezproblémové přidělování jeho finančních prostředků přijímajícím členským státům, zejména stanovením postupů pro předkládání a posuzování investičních návrhů a vyplácení výnosů fondu.

(3)

Aby se zajistila slučitelnost financování v rámci modernizačního fondu s vnitřním trhem, měly by přijímající členské státy v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy oznámit Komisi veškeré plánované investice představující státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, které nespadají do existujícího schváleného režimu podpory nebo režimu podpory, na nějž se vztahuje výjimka, nebo jichž se netýká individuální rozhodnutí. Posouzení investic v rámci fondu by mělo být koordinováno s posouzením státní podpory a způsoby předkládání investičních návrhů by měly zohledňovat způsoby předkládání oznámení o státní podpoře. Vyplácení výnosů z fondu by mělo záviset na schválení státní podpory.

(4)

„Zelená dohoda pro Evropu“ předpokládá jako základ mechanismu pro spravedlivou transformaci územní plány spravedlivé transformace. Pokud jsou investice v rámci modernizačního fondu zaměřeny na provedení územního plánu spravedlivé transformace přijímajícího členského státu, měl by tento členský stát poskytnout informace o očekávaném přispění investice k tomuto plánu, aby doložil soudržnost a doplňkovost s cíli plánu.

(5)

Přijímající členské státy by měly Evropskou investiční banku (EIB) a investiční výbor modernizačního fondu (dále jen „investiční výbor“) pravidelně informovat o plánovaných investicích, aby se usnadnilo plánování vyplácení a správa prostředků modernizačního fondu. Tyto informace by však neměly přijímající členské státy zavazovat, pokud jde o předkládání budoucích investičních návrhů.

(6)

U investic v prioritních oblastech uvedených v čl. 10d odst. 2 směrnice 2003/87/ES (dále jen „prioritní investice“) by se měl použít zjednodušený postup vyplácení výnosů fondu. Neprioritní investice by měly být předmětem komplexního posouzení jejich technické a finanční životaschopnosti a jejich přidané hodnoty pro cíle fondu.

(7)

Podle čl. 10d odst. 2 směrnice 2003/87/ES se na prioritní investice přidělí nejméně 70 % finančních prostředků z modernizačního fondu. Aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení finančních prostředků mezi všechny přijímající členské státy, měl by se tento požadavek vztahovat na individuální podíl každého přijímajícího členského státu ve fondu.

(8)

Financování investic z modernizačního fondu by mělo záviset na dostupnosti finančních prostředků, které má přijímající členský stát k dispozici, a na podílu finančních prostředků přidělených na prioritní investice. Aby bylo možné důkladně sledovat přidělování finančních prostředků a současně zajistit účinnost postupu vyplácení, mělo by být posouzení investičních návrhů ze strany EIB nebo případně investičního výboru a vyplácení finančních prostředků ze strany Komise organizováno v půlročních cyklech.

(9)

Postupy pro fungování modernizačního fondu by měly zohledňovat zvláštnosti režimů předložených přijímajícími členskými státy. Jakmile EIB potvrdí režim jako prioritní investici nebo případně investiční výbor doporučí financování režimu v neprioritních oblastech a jakmile Komise rozhodne o prvním vyplacení finančních prostředků na režim, měl by přijímající členský stát s ohledem na jakékoli následné čerpání prostředků předložit nový návrh. Pro účely následného vyplacení by potvrzení ze strany EIB nebo případně doporučení investičního výboru mělo být omezeno na ověření dostupnosti finančních prostředků, které má přijímající členský stát k dispozici, a u režimů, které jsou způsobilé jako neprioritní investice, na ověření souladu s prahovými hodnotami pro přípustnou podporu podle čl. 10d odst. 2 a čl. 10d odst. 6 druhého pododstavce čtvrté věty směrnice 2003/87/ES. Na podávání výročních zpráv o režimech ze strany přijímajících členských států by se mimoto měla vztahovat zjednodušená pravidla.

(10)

Ukončené investice by neměly být z modernizačního fondu dále financovány. Veškeré částky již vyplacené na ukončené investice, které však tyto investice dosud nevyčerpaly, by měly být uvolněny na financování jiných investic.

(11)

Měla by být stanovena podrobná pravidla týkající se složení a fungování investičního výboru.

(12)

Podle čl. 10d odst. 3 směrnice 2003/87/ES má výnosy z modernizačního fondu spravovat EIB. Za tímto účelem by EIB měla vypracovat pokyny pro správu aktiv, které podporují cíle směrnice a zohledňují vnitřní pravidla EIB. EIB mimoto plní i další úkoly související s prováděním modernizačního fondu, jak je stanoveno ve směrnici 2003/87/ES. Konkrétní podmínky pro plnění těchto úkolů by měly být stanoveny v dohodě mezi Komisí a EIB. Mechanismus pro úhradu nákladů EIB by měl těmto úkolům odpovídat a měl by rovněž zohlednit počet a složitost investičních návrhů předložených příslušnými přijímajícími členskými státy a to, zda se návrhy týkají prioritních nebo neprioritních investic.

(13)

Pokud se členské státy rozhodnou, že výnosy získané z dražeb povolenek využijí k financování svých výdajů souvisejících s prováděním modernizačního fondu, mohly by se tyto výdaje považovat za výdaje uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. i) směrnice 2003/87/ES, a mohly by se proto započítat do cíle 50 % využití výnosů z dražeb spojené s klimatem.

(14)

Měla by být stanovena jednoznačná opatření pro monitorování a podávání zpráv, která Komisi poskytnou úplné a včasné informace o vývoji konkrétních investic a o celkovém provádění modernizačního fondu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla fungování modernizačního fondu, pokud jde o:

a)

předkládání návrhů na financování investic;

b)

posouzení prioritních investic a neprioritních investic;

c)

správu, přidělování a vyplácení prostředků z modernizačního fondu;

d)

složení a fungování investičního výboru modernizačního fondu (dále jen „investiční výbor“);

e)

monitorování, podávání zpráv, hodnocení a audit;

f)

informování a transparentnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„přijímajícím členským státem“ se rozumí členský stát uvedený v příloze IIb směrnice 2003/87/ES;

2)

„neprioritní investicí“ se rozumí investice, která nespadá do žádné z oblastí uvedených v čl. 10d odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

3)

„neprioritním projektem malého rozsahu“ se rozumí neprioritní investice, která obdrží státní podporu, jejíž celková výše splňuje kritéria podpory de minimis v souladu s článkem 3 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (4);

4)

„prioritní investicí“ se rozumí investice, která spadá alespoň do jedné z oblastí uvedených v čl. 10d odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

5)

„režimem“ se rozumí investiční návrh, který splňuje tato kritéria:

a)

zahrnuje konzistentní soubor priorit, které jsou v souladu s cíli modernizačního fondu, a vzhledem k charakteristikám projektů v rámci tohoto režimu může být považován buď za prioritní, nebo neprioritní investici;

b)

trvá déle než jeden rok;

c)

má celostátní nebo regionální působnost a

d)

má podpořit více než jednu veřejnou nebo soukromou osobu nebo subjekt odpovědný za zahájení nebo zahájení a realizaci projektů v rámci tohoto režimu.

KAPITOLA II

FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Článek 3

Přehled investic

1.   Každý přijímající členský stát předloží Evropské investiční bance (EIB) a investičnímu výboru do 30. listopadu každého roku přehled o investicích, pro něž v příštích dvou kalendářních letech hodlá předložit investiční návrhy, jakož i aktualizované informace o investicích, jichž se týká jakýkoli předchozí přehled.

2.   V přehledu uvedeném v odstavci 1 poskytne přijímající členský stát pro každou plánovanou investici tyto informace:

a)

jméno navrhovatele projektu nebo název řídicího orgánu režimu;

b)

konkrétní umístění investice nebo zeměpisnou oblast působnosti režimu;

c)

odhad celkových investičních nákladů;

d)

investiční oblast a souhrnný popis investice;

e)

případně stav posouzení státní podpory, pokud jde o investici;

f)

odhad financování z modernizačního fondu a nástin zamýšlených návrhů financování.

3.   Informace obsažené v přehledu nejsou pro přijímající členský stát závazné, pokud jde o předkládání investičních návrhů podle článku 4.

Článek 4

Předkládání investičních návrhů

1.   Přijímající členské státy mohou EIB a investičnímu výboru předkládat investiční návrhy kdykoli během kalendářního roku.

Při předkládání investičních návrhů poskytnou přijímající členské státy informace uvedené v příloze I.

Přijímající členský stát uvede, zda se návrh týká prioritní investice nebo neprioritní investice.

2.   Pokud se investice týká režimu, předloží přijímající členský stát návrh v souladu s odstavcem 1 a uvede částku požadovanou jako první vyplacení prostředků na režim.

Poté, co Komise rozhodne o prvním vyplacení prostředků na režim v souladu s čl. 8 odst. 1, vyžaduje každé následné vyplacení samostatný návrh přijímajícího členského státu, v němž je uvedena částka, která má být vyplacena, a případně aktualizované informace o režimu.

3.   Pokud přijímající členský stát předloží několik investičních návrhů, které mají být posouzeny v rámci téhož půlročního cyklu vyplácení, uvede přednostní pořadí pro posouzení prioritních investic a přednostní pořadí pro posouzení neprioritních investic. Neuvede-li členský stát přednostní pořadí, EIB nebo případně investiční výbor návrhy posoudí podle data jejich předložení.

4.   Návrh týkající se neprioritního projektu malého rozsahu může být předložen pouze v rámci režimu.

5.   Přijímající členský stát nepožaduje financování investičních nákladů, které jsou financovány jiným unijním nebo vnitrostátním nástrojem, z prostředků modernizačního fondu.

Článek 5

Dostupné finanční prostředky

1.   Čtyři týdny před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1 informuje EIB přijímající členský stát, investiční výbor a Komisi o finančních prostředcích, které má dotyčný členský stát k dispozici na financování investic z modernizačního fondu (dále jen „výkaz dostupných finančních prostředků“).

2.   Ve výkazu dostupných finančních prostředků jsou uvedeny tyto údaje:

a)

částka, kterou drží EIB, s vyloučením částek, které již byly členskému státu přiděleny, dosud však nebyly vyplaceny v souladu s článkem 9, a s vyloučením nákladů EIB uvedených v dohodě podle čl. 12 odst. 3;

b)

veškeré částky přidělené na ukončené investice, které zvyšují prostředky v modernizačním fondu, jež jsou přijímajícímu členskému státu k dispozici v souladu s rozhodnutím Komise uvedeným v čl. 10 odst. 2.

3.   Datem uzávěrky pro výkaz dostupných finančních prostředků je poslední den kalendářního měsíce, který předchází datu předání informací v souladu s odstavcem 1.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, může si přijímající členský stát od EIB kdykoli vyžádat informace o částce, která je pro tento členský stát vyčleněna a kterou drží EIB.

Článek 6

Potvrzení prioritních investic

1.   Investiční návrhy předložené přijímajícími členskými státy jako prioritní investice posoudí EIB v prvním půlročním cyklu vyplácení v daném kalendářním roce, pokud jsou předloženy alespoň šest týdnů před prvním pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1.

Jsou-li předloženy později než šest týdnů před prvním pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, avšak nejméně šest týdnů před druhým pololetním zasedáním výboru, jsou posouzeny ve druhém půlročním cyklu vyplácení v daném kalendářním roce.

Jsou-li předloženy později než šest týdnů před druhým pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, jsou posouzeny v prvním půlročním cyklu vyplácení v následujícím kalendářním roce.

2.   EIB si může od přijímajícího členského státu vyžádat veškeré informace nebo dokumenty, které považuje za nezbytné pro posouzení investice, za předpokladu, že tyto informace nebo dokumenty jsou vyžadovány přílohou I. EIB si informace nebo dokumenty vyžádá bez zbytečného odkladu. Pokud přijímající členský stát poskytne požadované informace nebo dokumenty méně než šest týdnů před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, může EIB odložit posouzení návrhu na příští půlroční cyklus vyplácení.

3.   Jestliže se EIB domnívá, že se návrh týká neprioritní investice, informuje o tom přijímající členský stát nejpozději do čtyř týdnů od předložení návrhu a své závěry odůvodní. V takovém případě se návrh posoudí v souladu s požadavky a lhůtami uvedenými v článku 7.

4.   Není-li návrh v souladu s čl. 10d odst. 1 směrnice 2003/87/ES nebo s požadavky tohoto nařízení, vrátí EIB návrh přijímajícímu členskému státu nejpozději do čtyř týdnů od předložení návrhu a svůj závěr odůvodní. EIB o tom neprodleně uvědomí investiční výbor.

5.   Posouzení návrhu zahrnuje ověření nákladů na navrhovanou investici, ledaže byla přiměřenost výše obdržené podpory ověřena Komisí v rámci příslušného řízení o státní podpoře.

6.   EIB posoudí návrh v souladu s platným právem Unie.

7.   EIB může tento návrh potvrdit jako prioritní investici, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

přijímající členský stát prokázal, že investice splňuje požadavky stanovené v čl. 10d odst. 1 směrnice 2003/87/ES a že spadá nejméně do jedné z oblastí uvedených v čl. 10d odst. 2 uvedené směrnice;

b)

přijímající členský stát má dostatečné finanční prostředky, které jsou k dispozici podle výkazu dostupných finančních prostředků uvedeného v čl. 5 odst. 1, po odečtení všech částek, které mají být vyplaceny na investice již potvrzené v souladu s odstavcem 9 tohoto článku;

c)

přijímající členský stát předložil důkazy o tom, že investiční návrh splňuje jeden z těchto požadavků:

na základě rozhodnutí Komise získal schválení státní podpory,

je vyňat z oznamovací povinnosti podle pravidel pro státní podporu v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (5),

nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy;

d)

přijímající členský stát písemně potvrdil, že investice je v souladu s veškerými dalšími platnými požadavky právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;

e)

podle informací poskytnutých přijímajícím členským státem ohledně příspěvků z jiných unijních a vnitrostátních nástrojů nejsou částky požadované z modernizačního fondu určeny na pokrytí stejných investičních nákladů, jako jsou náklady financované jiným unijním nebo vnitrostátním nástrojem.

8.   Pokud se návrh týká následného vyplacení prostředků na režim potvrzený EIB v souladu s odstavcem 9 před prvním vyplacením prostředků, omezí se posouzení návrhu ze strany EIB na ověření dostupných finančních prostředků v souladu s odst. 7 písm. b) za předpokladu, že nedošlo ke změnám režimu.

9.   EIB rozhodne o potvrzení návrhu jako prioritní investice nejpozději dva týdny před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1.

EIB neprodleně informuje dotčený přijímající členský stát a Komisi o rozhodnutí uvedeném v prvním pododstavci.

10.   Nejpozději týden před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1 informuje EIB výbor o investičních návrzích každého přijímajícího členského státu potvrzených jako prioritní investice v souladu s odstavcem 9 tohoto článku a o částce, která má být na každou investici vyplacena.

Článek 7

Doporučení týkající se neprioritních investic

1.   Investiční návrhy předložené přijímajícími členskými státy jako neprioritní investice posoudí investiční výbor v prvním půlročním cyklu vyplácení v daném kalendářním roce, pokud jsou předloženy alespoň deset týdnů před prvním pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1.

Jsou-li investiční návrhy předloženy později než deset týdnů před prvním pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, avšak nejméně deset týdnů před druhým pololetním zasedáním výboru, jsou posouzeny ve druhém půlročním cyklu vyplácení v daném kalendářním roce.

Jsou-li předloženy později než deset týdnů před druhým pololetním zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, jsou posouzeny v prvním půlročním cyklu vyplácení v následujícím kalendářním roce.

2.   Nejpozději dva týdny před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1 dokončí EIB technické a finanční posouzení návrhu v rámci hloubkové kontroly, včetně posouzení očekávaného snížení emisí.

3.   EIB si může od přijímajícího členského státu vyžádat veškeré informace nebo dokumenty, které považuje za nezbytné pro technické a finanční posouzení v rámci hloubkové kontroly, za předpokladu, že tyto informace nebo dokumenty jsou vyžadovány přílohou I. EIB si informace nebo dokumenty vyžádá bez zbytečného odkladu. Pokud přijímající členský stát poskytne požadované informace nebo dokumenty méně než deset týdnů před zasedáním investičního výboru podle čl. 11 odst. 1, může EIB odložit posouzení návrhu v rámci hloubkové kontroly na příští půlroční cyklus vyplácení.

4.   Finanční posouzení v rámci hloubkové kontroly ze strany EIB zahrnuje ověření nákladů na navrhovanou investici, ledaže byla přiměřenost výše obdržené podpory ověřena Komisí v rámci příslušného řízení o státní podpoře.

5.   EIB provede posouzení v rámci hloubkové kontroly v souladu s platným právem Unie.

6.   K posouzení v rámci hloubkové kontroly, které provedla EIB, je připojeno prohlášení zástupce EIB týkající se schválení financování investičního návrhu. EIB neprodleně předá posouzení v rámci hloubkové kontroly investičnímu výboru.

7.   Investiční výbor může vydat doporučení ohledně financování investičního návrhu, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

přijímající členský stát prokázal, že investice splňuje požadavky stanovené v čl. 10d odst. 1 směrnice 2003/87/ES;

b)

přijímající členský stát má dostatečné finanční prostředky, které jsou k dispozici podle výkazu dostupných finančních prostředků uvedeného v čl. 5 odst. 1, po odečtení veškerých částek, jež mají být vyplaceny podle informací uvedených v čl. 6 odst. 10 a na základě doporučení, která již byla vydána v souladu s odstavcem 9 tohoto článku;

c)

podíl finančních prostředků přidělených na prioritní investice činí nejméně 70 % celkové výše finančních prostředků využitých přijímajícím členským státem, včetně těchto prostředků:

již vyplacené finanční prostředky na prioritní a neprioritní investice,

finanční prostředky, které mají být vyplaceny podle informací uvedených v čl. 6 odst. 10,

finanční prostředky, které mají být ještě vyplaceny v souladu s doporučeními, která již byla vydána podle odstavce 9,

požadované finanční prostředky pro posuzovaný investiční návrh;

d)

financování je v souladu s čl. 10d odst. 6 druhým pododstavcem čtvrtou větou směrnice 2003/87/ES;

e)

přijímající členský stát předložil důkazy o tom, že investiční návrh splňuje jeden z těchto požadavků:

na základě rozhodnutí Komise získal schválení státní podpory,

je vyňat z oznamovací povinnosti podle pravidel pro státní podporu v souladu s nařízením (EU) č. 651/2014,

nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy;

f)

přijímající členský stát písemně potvrdil, že investice je v souladu s veškerými dalšími platnými požadavky právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;

g)

podle informací poskytnutých přijímajícím členským státem ohledně příspěvků z jiných unijních a vnitrostátních nástrojů nejsou částky požadované z modernizačního fondu určeny na pokrytí stejných investičních nákladů, jako jsou náklady financované jiným unijním nebo vnitrostátním nástrojem.

8.   Pokud se návrh týká následného vyplacení prostředků na režim, který finanční výbor doporučil financovat v souladu s odstavcem 9 před prvním vyplacením prostředků, nevyžaduje návrh posouzení v rámci hloubkové kontroly ze strany EIB a posouzení návrhu výborem se omezí na ověření splnění požadavků stanovených v odst. 7 písm. b), c) a d) za předpokladu, že nedošlo ke změnám režimu.

9.   Investiční výbor vydá na zasedání podle čl. 11 odst. 1 doporučení týkající se investičního návrhu, v němž uvede výši podpory z modernizačního fondu a důvody svého závěru, včetně případných návrhů týkajících se příslušných finančních nástrojů.

10.   Pokud investiční výbor financování investice nedoporučí, svůj závěr odůvodní. V takovém případě se investice z modernizačního fondu nepodpoří. Dotčený členský stát může investiční návrh revidovat s přihlédnutím k zjištěním investičního výboru a v jakémkoli následujícím půlročním cyklu vyplácení může předložit nový investiční návrh.

Článek 8

Rozhodnutí Komise o vyplacení prostředků

1.   Po zasedání uvedeném v čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení přijme Komise bez zbytečného prodlení rozhodnutí podle čl. 10d odst. 3 směrnice 2003/87/ES, v němž uvede výši prostředků z modernizačního fondu, jež mají být vyplaceny na každou investici potvrzenou EIB jako prioritní nebo doporučenou pro financování investičním výborem (dále jen „rozhodnutí o vyplacení“).

Rozhodnutí o vyplacení prostředků z modernizačního fondu na režim stanoví výši prvního nebo případného následného čerpání prostředků.

2.   Komise oznámí rozhodnutí o vyplácení dotčenému přijímajícímu členskému státu a informuje o tom EIB a investiční výbor.

Článek 9

Platby

Ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o vyplacení zašle EIB přijímajícímu členskému státu příslušnou částku podpory z modernizačního fondu.

Článek 10

Ukončené investice

1.   S výhradou písemných dokladů předložených přijímajícím členským státem ve výroční zprávě uvedené v článku 13 se investice považuje za ukončenou v jednom z těchto případů:

a)

navrhovatel projektu nebo řídicí orgán režimu nefinancoval investici po dobu delší než dva po sobě následující roky;

b)

navrhovatel projektu nevyčerpal celkovou výši příjmů z modernizačního fondu vyplacených na investici do pěti let ode dne vydání příslušného rozhodnutí Komise o vyplacení.

Písmeno b) se nevztahuje na režimy.

2.   Rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 8 změní Komise částku již vyplacenou na ukončené investice tak, že odečte veškeré částky, které přijímající členský stát dosud nevyplatil navrhovateli projektu nebo řídicímu orgánu režimu. Tato nevyplacená částka zvýší prostředky v modernizačním fondu, které jsou dotčenému členskému státu k dispozici v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b), a je započtena oproti jakékoli budoucí platbě EIB pro dotčený členský stát podle článku 9.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, může přijímající členský stát před datem uzávěrky výkazu dostupných finančních prostředků podle čl. 5 odst. 3 informovat Komisi o ukončené investici a požádat o změnu rozhodnutí o vyplacení podle odstavce 2 tohoto článku. Tato žádost se může týkat částek, jež nebyly dosud navrhovateli projektu nebo řídicímu orgánu režimu vyplaceny, a částek, které již byly navrhovateli projektu nebo řídicímu orgánu režimu vyplaceny, přijímající členský stát je však následně získal zpět. Přijímající členský stát předloží příslušné písemné doklady odůvodňující žádost. Odstavec 2 tohoto článku se vztahuje na změnu rozhodnutí o vyplacení, zvýšení prostředků v modernizačním fondu, které má dotčený členský stát k dispozici, a započtení částky vrácené do fondu oproti jakékoli budoucí platbě EIB pro daný členský stát.

Článek 11

Fungování investičního výboru

1.   Investiční výbor se schází dvakrát ročně, a to nejpozději do 15. července a 15. prosince. Sekretariát investičního výboru sdělí členským státům datum konání zasedání, jakmile je toto datum k dispozici.

2.   Pokud výbor nevydá doporučení v souladu s čl. 10d odst. 7 druhým pododstavcem první a druhou větou směrnice 2003/87/ES, je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina zástupců přijímajících členských států, všichni zástupci členských států, které nejsou příjemci podpory, a zástupci Komise a EIB.

3.   V rámci hlasování o všech kandidátech zvolí členské státy, které nejsou příjemci podpory, tři zástupce v investičním výboru. Každý členský stát, který není příjemcem podpory, může navrhnout jednoho kandidáta. Zvoleni jsou tři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Pokud dva nebo několik kandidátů získalo stejný počet hlasů, a v důsledku toho by bylo zvoleno více kandidátů než tři, hlasuje se znovu o všech kandidátech s výjimkou kandidáta nebo kandidátů s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů a případně s druhým nejvyšším počtem hlasů.

4.   Členové investičního výboru nesmí mít v odvětvích, která jsou způsobilá pro podporu z modernizačního fondu, přímé či nepřímé finanční ani jiné zájmy, jež by mohly ovlivnit jejich nestrannost nebo jež lze objektivně takto vnímat. Členové investičního výboru jednají ve veřejném zájmu a nezávisle. Před nástupem do funkce v investičním výboru učiní prohlášení o zájmech, a dojde-li ke změnám v tomto ohledu, svá prohlášení aktualizují.

5.   EIB poskytuje investičnímu výboru (sekretariátu) administrativní a logistickou podporu, včetně podpory správy internetových stránek věnovaných modernizačnímu fondu.

6.   Investiční výbor přijme na návrh příslušného útvaru Komise svůj jednací řád, který stanoví zejména postupy:

a)

jmenování členů a pozorovatelů investičního výboru a jejich náhradníků;

b)

uspořádání zasedání investičního výboru;

c)

podrobná pravidla týkající se střetu zájmů, včetně vzoru prohlášení o zájmech.

7.   Členové investičního výboru nedostávají za svou účast na činnosti výboru odměnu ani náhradu nákladů.

Článek 12

Pokyny pro správu aktiv a dohoda s EIB

1.   EIB vypracuje pokyny pro správu aktiv k řízení výnosů modernizačního fondu, přičemž zohlední cíle směrnice 2003/87/ES a vnitřní pravidla EIB.

2.   Komise po konzultaci s členskými státy uzavře s EIB dohodu, která stanoví konkrétní podmínky, za nichž EIB plní své úkoly v souvislosti s prováděním modernizačního fondu. Zmíněné podmínky zahrnují tyto úkoly:

a)

dražba a zpeněžení povolenek určených pro modernizační fond v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1031/2010 (6);

b)

správa výnosů modernizačního fondu;

c)

potvrzování prioritních investičních návrhů podle článku 6 a provádění hloubkových kontrol neprioritních investičních návrhů podle článku 7;

d)

poskytování podpory sekretariátu investičního výboru, včetně správy internetových stránek věnovaných modernizačnímu fondu;

e)

vypracování návrhů zpráv investičního výboru podle článku 14.

3.   Dohoda uvedená v odstavci 2 stanoví mechanismus pro úhradu nákladů EIB vynaložených při plnění jejích úkolů. Mechanismus pro náhradu nákladů v souvislosti s potvrzováním prioritních investic a posouzením neprioritních investic v rámci hloubkové kontroly zohlední počet a složitost návrhů předložených každým přijímajícím členským státem. Náklady EIB na plnění jejích úkolů jsou financovány z finančních prostředků, které má každý přijímající členský stát podle čl. 5 odst. 2 písm. a) k dispozici. EIB podává Komisi a členským státům zprávy o plnění úkolů podle dohody a o souvisejících nákladech.

KAPITOLA III

MONITOROVÁNÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV, HODNOCENÍ A AUDIT

Článek 13

Monitorování a podávání zpráv ze strany přijímajících členských států

1.   Přijímající členské státy sledují provádění investic financovaných z modernizačního fondu. Do 30. dubna předloží přijímající členské státy Komisi výroční zprávu za předchozí rok obsahující informace uvedené v příloze II.

2.   K výroční zprávě uvedené v odstavci 1 se připojí tyto informace:

a)

písemné doklady o financování investic z modernizačního fondu v předchozím roce;

b)

roční účetní závěrka pro každou investici, nebo v případě režimu finanční výkaz obsahující souhrnné údaje o výdajích na režim v předchozím roce.

Článek 14

Zprávy investičního výboru

1.   Výroční zpráva investičního výboru uvedená v čl. 10d odst. 11 první větě směrnice 2003/87/ES obsahuje tyto informace:

a)

počet obdržených investičních návrhů, včetně upřesnění investiční oblasti;

b)

počet vydaných doporučení a souhrnné závěry uvedené v každém doporučení;

c)

přehled hlavních závěrů týkajících se navrhovaných investic na základě technického a finančního posouzení v rámci hloubkové kontroly ze strany EIB;

d)

praktické zkušenosti s procedurálními aspekty vydávání doporučení.

2.   Na základě návrhu vypracovaného EIB přijme investiční výbor do 15. března konečnou zprávu za předchozí rok a neprodleně ji předloží Komisi.

Článek 15

Přezkum a hodnocení fondu

1.   Do přezkumu uvedeného v čl. 10d odst. 11 druhé větě směrnice 2003/87/ES zahrne Komise tyto oblasti:

a)

potvrzování prioritních investic ze strany EIB;

b)

posuzování neprioritních investic investičním výborem;

c)

financování a sledování investic ze strany přijímajících členských států;

d)

jakékoli relevantní procedurální aspekty týkající se provádění modernizačního fondu.

Na základě výsledků přezkumu Komise případně předloží příslušné návrhy.

2.   Na konci provádění modernizačního fondu provede Komise závěrečné hodnocení provádění tohoto fondu. Komise zejména zhodnotí pokrok při dosahování cílů fondu stanovených v čl. 10d odst. 1, 2 a 3 směrnice 2003/87/ES.

3.   Komise výsledky přezkumu a hodnocení zveřejní.

Článek 16

Audity a ochrana finančních zájmů fondu

1.   EIB vypracuje pro každý rozpočtový rok, který běží od 1. ledna do 31. prosince, roční účetní závěrku modernizačního fondu s přihlédnutím k finančním výkazům předloženým podle čl. 13 odst. 2 písm. b). Tyto závěrky podléhají nezávislému externímu auditu.

2.   EIB předkládá Komisi tyto výkazy:

a)

do 31. března neauditovanou účetní závěrku modernizačního fondu za předchozí rozpočtový rok;

b)

do 30. dubna auditovanou účetní závěrku modernizačního fondu za uplynulý rozpočtový rok.

3.   Účetní závěrky a finanční výkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vypracovávají v souladu s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor (IPSAS).

4.   Přijímající členské státy mají pravomoc provádět na základě kontrol dokumentů a kontrol na místě audit u všech navrhovatelů projektů a řídicích orgánů režimu, dodavatelů a subdodavatelů, jimž byla poskytnuta podpora z modernizačního fondu.

5.   Pro účely odstavců 1 a 2 uchovávají přijímající členské státy, navrhovatelé projektů a řídicí orgány režimu, dodavatelé a subdodavatelé, kteří obdrželi prostředky z modernizačního fondu, po dobu pěti let od poslední platby v souvislosti s jakýmkoli projektem nebo režimem veškeré podklady a informace týkající se provedené platby nebo vynaložených výdajů.

6.   Přijímající členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby byly při provádění činností financovaných podle tohoto nařízení chráněny finanční zájmy modernizačního fondu prostřednictvím opatření zabraňujících podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání, účinných kontrol, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětného získání neoprávněně vyplacených částek a případně prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících správních a finančních sankcí. Vymáhání částek se provádí v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu.

V případě vrácených částek požádá přijímající členský stát o změnu rozhodnutí o vyplacení v souladu s čl. 10 odst. 3.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Informování, komunikace a publicita

1.   Přijímající členské státy zveřejní na internetových stránkách příslušných útvarů svých správních orgánů informace o investicích podpořených podle tohoto nařízení, aby informovaly veřejnost o úloze a cílech modernizačního fondu. Tyto informace obsahují výslovný odkaz na obdrženou podporu z modernizačního fondu.

2.   Přijímající členské státy zajistí, aby koneční příjemci podpory z modernizačního fondu poskytovali ucelené, relevantní a cílené informace o obdržené podpoře z modernizačního fondu různým cílovým skupinám, včetně sdělovacích prostředků a veřejnosti.

3.   Název modernizačního fondu se použije při každé komunikační činnosti a uvede se na informačních tabulích na strategických místech viditelných pro veřejnost.

4.   Přijímající členské státy a Komise vykonávají informační, komunikační a propagační činnost týkající se podpory z modernizačního fondu a dosažených výsledků. Tato opatření usnadňují výměnu zkušeností, poznatků a osvědčených postupů, pokud jde o návrh, přípravu a realizaci investic v rámci modernizačního fondu.

Článek 18

Transparentnost

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, zajistí sekretariát investičního výboru zveřejnění níže uvedených informací na internetových stránkách modernizačního fondu:

a)

jména členů a pozorovatelů investičního výboru a jejich náhradníků;

b)

životopisy a prohlášení o zájmech členů investičního výboru;

c)

potvrzení EIB o prioritních investicích;

d)

doporučení investičního výboru týkající se neprioritních investic;

e)

rozhodnutí Komise o vyplacení prostředků;

f)

výroční zprávy předložené přijímajícími členskými státy podle článku 13;

g)

výroční zprávy předložené investičním výborem podle článku 14;

h)

přezkum a hodnocení modernizačního fondu ze strany Komise podle článku 15.

2.   Členské státy, Komise a EIB nezveřejní žádné důvěrné obchodní informace obsažené v dokumentech, údajích či jiných materiálech, které předložily v souvislosti s prováděním modernizačního fondu nebo které předložila jakákoli třetí strana.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zelená dohoda pro Evropu“, COM(2019) 640 final ze dne 11. prosince 2019.

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Investiční plán Zelené dohody pro Evropu“, COM(2020) 21 final ze dne 14. ledna 2020.

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).


PŘÍLOHA I

Informace o investičním návrhu, který bude předložen EIB a investičnímu výboru

1.   Všechny investiční návrhy

1.1.

specifikace investiční oblasti v souladu s čl. 10d odst. 1 nebo odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

1.2.

obecný popis investice, včetně cílů a cílového příjemce nebo příjemců, technologie (je-li to relevantní), kapacity (je-li to relevantní) a předpokládané doby trvání investice;

1.3.

odůvodnění podpory z modernizačního fondu, včetně potvrzení o souladu investice s čl. 10d odst. 1 směrnice 2003/87/ES;

1.4.

specifikace nákladů, které mají být uhrazeny z modernizačního fondu;

1.5.

popis použitého nástroje (nástrojů) podpory;

1.6.

požadovaná částka financování z modernizačního fondu;

1.7.

příspěvek (příspěvky) z jiných unijních a vnitrostátních nástrojů;

1.8.

existence státní podpory (ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy) a případně uvedení těchto údajů:

a)

odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje vnitrostátní opatření podpory;

b)

referenční číslo, pod nímž bylo zaevidováno opatření, na něž se vztahuje bloková výjimka (číslo státní podpory přidělené systémem Komise pro elektronické oznamování uvedeným v článku 11 nařízení (EU) č. 651/2014);

c)

předpokládané datum oznámení opatření podpory Komisi;

1.9.

prohlášení členského státu o dodržení platných právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů;

1.10.

pokud se investice zaměřuje na provádění územního plánu spravedlivé transformace, informace o očekávaném přispění investice k tomuto plánu.

2.   Další informace o režimech

2.1.

název řídicího orgánu;

2.2.

údaj o tom, zda se návrh týká stávajícího režimu;

2.3.

celkový objem finančních prostředků v rámci režimu.

3.   Další informace o návrzích jiných než režimy

3.1.

jméno navrhovatele projektu;

3.2.

umístění projektu;

3.3.

celkové investiční náklady;

3.4.

fáze vývoje projektu (od fáze proveditelnosti po provoz);

3.5.

seznam povinných povolení, která byla nebo mají být získána.

4.   Další informace o neprioritních návrzích

4.1.

kvantitativní údaje o fázi výstavby a provozu, včetně přispění návrhu k cílům modernizačního fondu, rámce politiky Unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a Pařížské dohody;

4.2.

ověřená finanční prognóza, včetně zamýšleného finančního příspěvku ze soukromých zdrojů;

4.3.

popis jakéhokoli jiného cílového ukazatele výkonnosti, jak požaduje EIB;

4.4.

další relevantní informace týkající se navrhovatele projektu, investice, obecných podmínek na trhu a otázek v oblasti životního prostředí.

PŘÍLOHA II

Informace, které má přijímající členský stát poskytnout ve výroční zprávě určené Komisi

1.   Přehled investic

1.1.

počet investic doposud financovaných z modernizačního fondu;

1.2.

počet probíhajících, dokončených a ukončených investic,

1.3.

celkový podíl financování poskytnutého na prioritní investice v porovnání s neprioritními investicemi (pokud existují) v přijímajícím členském státě.

2.   Informace o každé investici

2.1.

celková aktivovaná investice (celkové investiční náklady);

2.2.

data a částky plateb z modernizačního fondu pro navrhovatele projektu nebo řídicí orgán režimu;

2.3.

částky obdržené přijímajícím členským státem z modernizačního fondu, které však nebyly dosud navrhovateli projektu nebo řídicímu orgánu režimu vyplaceny;

2.4.

veškeré částky získané přijímajícím členským státem zpět od navrhovatele projektu nebo řídícího orgánu režimu a datum zpětného získání;

2.5.

posouzení přidané hodnoty investice z hlediska energetické účinnosti a modernizace energetické soustavy, včetně informací o:

a)

úsporách energie v MWh,

b)

očekávaných kumulativních úsporách MWh do konce doby životnosti investice;

c)

úsporách emisí skleníkových plynů v t CO2;

d)

očekávaných kumulativních úsporách v t CO2 dosažených do konce doby životnosti investice;

e)

případných dalších instalovaných kapacitách pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

f)

dosaženém pákovém efektu finančních prostředků (celková investovaná částka ve vztahu k příspěvku z modernizačního fondu;

2.6.

pokud se investice zaměřuje na provádění územního plánu spravedlivé transformace, informace o očekávaném přispění investice k tomuto plánu,

2.7.

u režimů musí být vykazované údaje uvedeny v souhrnné podobě.

3.   Další informace o jiných investicích než režimech

3.1.

milníky, jichž bylo dosaženo od předchozí výroční zprávy;

3.2.

předpokládané uvedení do provozu;

3.3.

zjištěné nebo očekávané prodlevy při provádění;

3.4.

zjištěné nebo očekávané změny způsobilých nákladů, použitých technologií nebo výsledků investice.

4.   Další informace o neprioritních investicích

4.1.

potvrzení spolufinancování ze soukromých zdrojů.

Top