10.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/107


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1001

2020 m. liepos 9 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10d straipsnio 12 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas Modernizavimo fondas, skirtas investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti. Kaip nurodyta Komisijos komunikatuose „Europos žaliasis kursas“ (2) ir „Europos žaliojo kurso investicijų planas“ (3), vykdant Modernizavimo fondo veiklą, kuria remiama žalioji ir socialiai teisinga pertvarka, turėtų būti prisidedama prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo;

(2)

siekiant sudaryti sąlygas sklandžiai paskirstyti Modernizavimo fondo finansinius išteklius paramą gaunančioms valstybėms narėms, turėtų būti nustatytos išsamios to fondo veiklos taisyklės, visų pirma investicijų pasiūlymų teikimo bei vertinimo ir fondo pajamų išmokėjimo tvarka;

(3)

siekiant užtikrinti, kad finansavimas iš Modernizavimo fondo lėšų būtų suderinamas su vidaus rinka, paramą gaunančios valstybės narės turėtų pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį pranešti Komisijai apie visas planuojamas investicijas, kurios pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį yra valstybės pagalba ir kurių neapimtų esama patvirtinta pagalbos schema, pagalbos schema, kuriai taikoma išimtis, arba atskiras sprendimas. Fondo lėšomis finansuojamų investicijų vertinimas turėtų būti derinamas su valstybės pagalbos vertinimu, o investicijų pasiūlymų teikimo sąlygose turėtų būti atsižvelgta į pranešimų apie valstybės pagalbą teikimo sąlygas. Fondo pajamų išmokėjimas turėtų priklausyti nuo to, ar investicija atitinka valstybės pagalbos taisykles;

(4)

Komunikate „Europos žaliasis kursas“ numatyta, kad teritoriniai teisingos pertvarkos planai bus Teisingos pertvarkos mechanizmo pamatas. Jei Modernizavimo fondo lėšomis finansuojama investicija siekiama įgyvendinti paramą gaunančios valstybės narės teritorinį teisingos pertvarkos planą, ta valstybė narė turėtų pateikti informaciją apie tai, kaip ta investicija numatoma prisidėti prie plano įgyvendinimo, kad ji būtų suderinta su plano tikslais ir juos papildytų;

(5)

paramą gaunančios valstybės narės turėtų reguliariai informuoti Europos investicijų banką (EIB) ir Modernizavimo fondo Investicijų komitetą (toliau – Investicijų komitetas) apie planuojamas investicijas, kad būtų lengviau planuoti Modernizavimo fondo lėšų išmokėjimą ir valdymą. Tačiau ta informacija neturėtų saistyti paramą gaunančių valstybių narių, kai jos teiks būsimų investicijų pasiūlymus;

(6)

Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 2 dalyje nurodytų prioritetinių sričių investicijoms (toliau – prioritetinės investicijos) finansuoti fondo pajamos turėtų būti išmokamos supaprastinta tvarka. Neprioritetinių investicijų atveju turėtų būti išsamiai įvertintas jų techninis bei finansinis gyvybingumas ir pridėtinė vertė siekiant fondo tikslų;

(7)

remiantis Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 2 dalimi, bent 70 % Modernizavimo fondo finansinių išteklių turi būti skiriama prioritetinėms investicijoms finansuoti. Siekiant užtikrinti, kad finansiniai ištekliai būtų teisingai paskirstyti visoms paramą gaunančioms valstybėms narėms, tas reikalavimas turėtų būti taikomas kiekvienos paramą gaunančios valstybės narės individualiai fondo lėšų daliai;

(8)

investicijų finansavimas iš Modernizavimo fondo turėtų priklausyti nuo to, kokia lėšų suma disponuoja paramą gaunanti valstybė narė, ir nuo prioritetinėms investicijoms skirtos lėšų dalies. Siekiant, kad būtų galima atidžiai stebėti lėšų paskirstymą ir kartu užtikrinti veiksmingą jų išmokėjimo procesą, EIB arba atitinkamais atvejais Investicijų komitetas investicijų pasiūlymų vertinimą, o Komisija – lėšų išmokėjimą turėtų organizuoti pusmečio ciklais;

(9)

Modernizavimo fondo veiklos taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į paramą gaunančių valstybių narių pateiktų schemų ypatumus. EIB patvirtinus, kad schema yra prioritetinė investicija, arba atitinkamais atvejais Investicijų komitetui rekomendavus finansuoti neprioritetinės srities schemą ir Komisijai nusprendus tai schemai išmokėti pirmąją išmoką, dėl kiekvienos paskesnės išmokos paramą gaunanti valstybė narė turėtų pateikti naują pasiūlymą. Kiekvienos tokios paskesnės išmokos atveju EIB patvirtinimas arba atitinkamais atvejais Investicijų komiteto rekomendacija turėtų apsiriboti patikrinimu, kokia lėšų suma disponuoja paramą gaunanti valstybė narė, o schemų, kurios laikomos neprioritetinėmis investicijomis, atveju – patikrinimu, ar ji atitinka leistinos paramos ribas, nustatytas Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 2 dalyje ir 10d straipsnio 6 dalies antros pastraipos ketvirtame sakinyje. Be to, paramą gaunančių valstybių narių metinėms šių schemų ataskaitoms turėtų būti taikomos supaprastintos taisyklės;

(10)

nutrauktos investicijos neturėtų būti toliau finansuojamos iš Modernizavimo fondo. Visos nutrauktoms investicijoms finansuoti išmokėtos, bet dar tokioms investicijoms nepanaudotos sumos turėtų būti skiriamos kitoms investicijoms finansuoti;

(11)

turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės dėl Investicijų komiteto sudėties ir darbo tvarkos;

(12)

remiantis Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 3 dalimi, Modernizavimo fondo pajamas turėtų valdyti EIB. Šiuo tikslu EIB turėtų parengti turto valdymo gaires, kuriomis būtų remiami direktyvos tikslai ir atsižvelgiama į EIB vidaus taisykles. Be to, EIB turi vykdyti kitas su Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimu susijusias Direktyvoje 2003/87/EB nustatytas užduotis. Konkrečios tų užduočių vykdymo sąlygos turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB susitarime. EIB išlaidų susigrąžinimo mechanizmas turėtų atitikti tas užduotis ir jame taip pat turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų paramą gaunančių valstybių narių pateiktų investicijų pasiūlymų skaičių ir sudėtingumą, taip pat į tai, ar pasiūlymai susiję su prioritetinėmis ar neprioritetinėmis investicijomis;

(13)

jei valstybės narės nusprendžia pajamas, gautas aukcionuose parduodant apyvartinius taršos leidimus, naudoti savo su Modernizavimo fondo įgyvendinimu susijusioms išlaidoms finansuoti, tokios išlaidos gali būti laikomos Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalies i punkte nurodytomis administracinėmis išlaidomis ir todėl jos gali būti įtraukiamos į 50 % aukcionų pajamų, kurios turi būti naudojamos kovai su klimato kaita finansuoti;

(14)

turėtų būti nustatyta aiški stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarka, kad Komisija laiku gautų išsamią informaciją apie įgyvendinant konkrečias investicijas daromą pažangą ir bendrą Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimą;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Modernizavimo fondo veiklos taisyklės, susijusios su:

a)

investicijų finansavimo pasiūlymų teikimu;

b)

prioritetinių ir neprioritetinių investicijų vertinimu;

c)

Modernizavimo fondo išteklių valdymu, sprendimu išmokėti lėšas ir faktiniu tų lėšų išmokėjimu;

d)

Modernizavimo fondo investicijų komiteto (toliau – Investicijų komitetas) sudėtimi ir veikla;

e)

stebėsena, ataskaitų teikimu, vertinimu ir auditu;

f)

informavimu ir skaidrumu.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

paramą gaunanti valstybė narė – valstybė narė, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB IIb priede;

(2)

neprioritetinė investicija – investicija, nepriskirtina jokiai Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 2 dalyje nurodytai sričiai;

(3)

neprioritetinis mažos apimties projektas – neprioritetinė investicija, kuriai įgyvendinti teikiama de minimis pagalbos kriterijus pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 (4) 3 straipsnį atitinkančio dydžio valstybės pagalba;

(4)

prioritetinė investicija – investicija, priskirtina bent vienai Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 2 dalyje nurodytai sričiai;

(5)

schema – investicijų pasiūlymas, kuris atitinka šiuos kriterijus:

a)

apima nuoseklų Modernizavimo fondo tikslus atitinkančių prioritetų derinį ir dėl projektų, kurie vykdomi pagal schemą, ypatybių gali būti laikomas prioritetine arba neprioritetine investicija;

b)

jo trukmė – daugiau kaip vieni metai;

c)

jis yra nacionalinio arba regioninio masto ir

d)

juo siekiama paremti daugiau nei vieną viešąjį ar privatųjį asmenį arba subjektą, atsakingą už projektų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą pagal schemą.

II SKYRIUS

INVESTICIJŲ FINANSAVIMAS

3 straipsnis

Investicijų apžvalga

1.   Iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. kiekviena paramą gaunanti valstybė narė Europos investicijų bankui (EIB) ir Investicijų komitetui pateikia investicijų, dėl kurių ji ketina pateikti investicijų pasiūlymus per ateinančius dvejus kalendorinius metus, apžvalgą, taip pat atnaujintą informaciją apie investicijas, nurodytas ankstesnėse apžvalgose.

2.   1 dalyje nurodytoje apžvalgoje paramą gaunanti valstybė narė apie kiekvieną planuojamą investiciją pateikia šią informaciją:

a)

projekto valdytojo arba schemai vadovaujančios institucijos pavadinimą;

b)

konkrečią investicijos įgyvendinimo vietą arba geografinę schemos taikymo sritį;

c)

visų investicijos išlaidų sąmatą;

d)

investicijos sritį ir trumpą investicijos aprašymą;

e)

jei taikoma, bet kokio tos investicijos vertinimo pagal valstybės pagalbos taisykles būklę;

f)

finansavimo iš Modernizavimo fondo sąmatą ir numatomų finansavimo pasiūlymų metmenis.

3.   Apžvalgoje pateikiama informacija nesaisto paramą gaunančios valstybės narės, kai ji teikia investicijų pasiūlymus pagal 4 straipsnį.

4 straipsnis

Investicijų pasiūlymų teikimas

1.   Paramą gaunančios valstybės narės investicijų pasiūlymus EIB ir Investicijų komitetui gali teikti bet kuriuo metu kalendoriniais metais.

Teikdamos investicijų pasiūlymą paramą gaunančios valstybės narės pateikia I priede nustatytą informaciją.

Paramą gaunanti valstybė narė nurodo, ar pasiūlymas susijęs su prioritetine investicija, ar su neprioritetine investicija.

2.   Jei investicija susijusi su schema, paramą gaunanti valstybė narė teikia pasiūlymą pagal 1 dalį ir nurodo sumą, kurios ji prašo kaip pirmos išmokos tai schemai įgyvendinti.

Po to, kai Komisija nusprendžia schemai įgyvendinti išmokėti pirmąją išmoką pagal 8 straipsnio 1 dalį, kiekvienai paskesnei išmokai gauti paramą gaunanti valstybė narė turi pateikti atskirą prašymą ir jame nurodyti išmokėtiną sumą bei, jei aktualu, pateikti atnaujintą informaciją apie schemą.

3.   Jei paramą gaunanti valstybė narė per tą patį pusmečio lėšų išmokėjimo ciklą pateikia įvertinti kelis investicijų pasiūlymus, ji nurodo tiek prioritetinių, tiek neprioritetinių investicijų vertinimo prioritetų eiliškumą. Jei valstybė narė prioritetų eiliškumo nenurodo, EIB arba atitinkamai Investicijų komitetas įvertina pasiūlymus pagal jų pateikimo datas.

4.   Pasiūlymas dėl neprioritetinio nedidelio masto projekto gali būti pateiktas tik kaip schemos dalis.

5.   Paramą gaunanti valstybė narė neprašo iš Modernizavimo fondo išteklių finansuoti jokių investicijų išlaidų, kurios finansuojamos pagal kitą Sąjungos ar nacionalinę priemonę.

5 straipsnis

Disponuojamos lėšos

1.   Likus keturioms savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio EIB informuoja paramą gaunančią valstybę narę, Investicijų komitetą ir Komisiją apie Modernizavimo fondo lėšas, kuriomis ta valstybė narė disponuoja jos investicijoms finansuoti (toliau – disponuojamų lėšų ataskaita).

2.   Disponuojamų lėšų ataskaitoje nurodoma:

a)

EIB laikoma suma, išskyrus visas valstybei narei jau nuspręstas išmokėti, bet pagal 9 straipsnį dar neišmokėtas sumas ir visas EIB išlaidas, nurodytas 12 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarime;

b)

visos numatytos išmokėti sumos, susijusios su nutrauktomis investicijomis, dėl kurių padidėja Modernizavimo fondo ištekliai, kuriais gali disponuoti paramą gaunanti valstybė narė pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą.

3.   Disponuojamų lėšų ataskaitos balanso data yra paskutinė kalendorinio mėnesio prieš informacijos perdavimą pagal 1 dalį diena.

4.   Nedarant poveikio 1–3 dalims, paramą gaunanti valstybė narė gali bet kuriuo metu paprašyti EIB informacijos apie jai skirtą EIB laikomą sumą.

6 straipsnis

Prioritetinių investicijų patvirtinimas

1.   Paramą gaunančių valstybių narių pateiktus prioritetinių investicijų pasiūlymus EIB įvertina per pirmąjį tų kalendorinių metų pusmečio lėšų skyrimo ciklą, jei jie pateikiami likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms iki pirmojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje.

Jei jie pateikiami vėliau nei likus šešioms savaitėms iki pirmojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje, bet likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms iki antrojo dukart per metus rengiamo komiteto posėdžio, jie įvertinami per tų kalendorinių metų antrąjį pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

Jei jie pateikiami vėliau nei likus šešioms savaitėms iki antrojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje, jie įvertinami per kitų kalendorinių metų pirmąjį pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

2.   EIB gali paramą gaunančios valstybės narės paprašyti pateikti bet kokią informaciją ar dokumentus, kuriuos jis laiko reikalingais investicijai įvertinti, jei tokios informacijos ar dokumentų reikalaujama pagal I priedą. Informacijos ar dokumentų EIB paprašo nepagrįstai nedelsdamas. Jei paramą gaunanti valstybė narė prašomą informaciją ar dokumentus pateikia likus mažiau nei šešioms savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio, EIB gali pasiūlymo vertinimą perkelti į kitą pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

3.   Jei EIB mano, kad pasiūlymas yra susijęs su neprioritetine investicija, jis apie tai informuoja paramą gaunančią valstybę narę ne vėliau kaip per keturias savaites nuo pasiūlymo pateikimo dienos ir nurodo priežastis, kuriomis jis grindžia savo išvadą. Tokiu atveju pasiūlymas vertinamas laikantis 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir terminų.

4.   Jei pasiūlymas neatitinka Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1 dalies arba šio reglamento reikalavimų, EIB grąžina pasiūlymą paramą gaunančiai valstybei narei ne vėliau kaip per keturias savaites nuo pasiūlymo pateikimo dienos ir nurodo priežastis, kuriomis jis grindžia savo išvadą. EIB nedelsdamas informuoja Investicijų komitetą.

5.   Vertinant pasiūlymą patikrinamos siūlomos investicijos išlaidos, nebent Komisija pagal atitinkamą valstybės pagalbos procedūrą jau patikrino gautos pagalbos sumos proporcingumą.

6.   EIB vertina pasiūlymą laikydamasis taikytinų Sąjungos teisės aktų.

7.   EIB gali patvirtinti pasiūlymą kaip prioritetinę investiciją, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

paramą gaunanti valstybė narė įrodė, kad investicija atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir kad ji priskirtina bent vienai tos direktyvos 10d straipsnio 2 dalyje nurodytai sričiai;

b)

5 straipsnio 1 dalyje nurodytos disponuojamų lėšų ataskaitos duomenimis, atėmus visas sumas, kurios dar turi būti išmokėtos pagal šio straipsnio 9 dalį jau patvirtintoms investicijoms įgyvendinti, paramą gaunanti valstybė narė disponuoja pakankama lėšų suma;

c)

paramą gaunanti valstybė narė pateikė įrodymų, kad investicijų pasiūlymas atitinka kurį nors iš šių reikalavimų:

jis yra Komisijos sprendimu patvirtintas pagal valstybės pagalbos taisykles;

jo atveju netaikomas reikalavimas pranešti apie valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 (5);

jis nelaikytinas valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį;

d)

paramą gaunanti valstybė narė raštu patvirtino, kad investicija atitinka visus kitus taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės reikalavimus;

e)

remiantis paramą gaunančios valstybės narės pateikta informacija apie įnašus pagal kitas Sąjungos ir nacionalines priemones, iš Modernizavimo fondo prašomos sumos nėra skirtos toms pačioms investicijų išlaidoms, kurios finansuojamos pagal kitą Sąjungos ar nacionalinę priemonę, padengti.

8.   Kai pasiūlymas yra susijęs su paskesne išmoka schemai, kurią prieš pirmą išmoką EIB patvirtino pagal 9 dalį, įgyvendinti ir jei schema nė kiek nebuvo pakeista, pasiūlymą vertindamas EIB įvertina tik disponuojamas lėšas pagal 7 dalies b punktą.

9.   Sprendimą dėl pasiūlymo kaip prioritetinės investicijos patvirtinimo EIB priima likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio.

Apie pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą EIB nedelsdamas informuoja atitinkamą paramą gaunančią valstybę narę ir Komisiją.

10.   Ne vėliau nei likus vienai savaitei iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio EIB informuoja komitetą apie kiekvienos paramą gaunančios valstybės narės investicijų pasiūlymus, kurie pagal šio straipsnio 9 dalį patvirtinti kaip prioritetinės investicijos, ir apie kiekvienai investicijai įgyvendinti išmokėtiną sumą.

7 straipsnis

Rekomendacijos dėl neprioritetinių investicijų

1.   Paramą gaunančių valstybių narių pateiktus neprioritetinių investicijų pasiūlymus Investicijų komitetas įvertina per pirmąjį tų kalendorinių metų pusmečio lėšų išmokėjimo ciklą, jei jie pateikiami likus ne mažiau kaip 10 savaičių iki pirmojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje.

Jei jie pateikiami vėliau nei likus 10 savaičių iki pirmojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje, bet likus ne mažiau kaip 10 savaičių iki antrojo dukart per metus rengiamo komiteto posėdžio, jie įvertinami per tų kalendorinių metų antrąjį pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

Jei jie pateikiami vėliau nei likus 10 savaičių iki antrojo dukart per metus rengiamo Investicijų komiteto posėdžio, nurodyto 11 straipsnio 1 dalyje, jie įvertinami per kitų kalendorinių metų pirmąjį pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

2.   Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio EIB užbaigia išsamų techninį ir finansinį pasiūlymo patikrinimą, kurį atlikdamas, be kita ko, įvertina, kiek numatoma sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.

3.   EIB gali paramą gaunančios valstybės narės paprašyti pateikti bet kokią informaciją ar dokumentus, kuriuos jis laiko reikalingais išsamiam techniniam ir finansiniam patikrinimui atlikti, jei tokios informacijos ar dokumentų reikalaujama pagal I priedą. Informacijos ar dokumentų EIB paprašo nepagrįstai nedelsdamas. Jei paramą gaunanti valstybė narė prašomą informaciją ar dokumentus pateikia likus mažiau nei 10 savaičių iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžio, EIB gali išsamų patikrinimą užbaigti per kitą pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą.

4.   Atlikdamas išsamų finansinį patikrinimą EIB patikrina siūlomos investicijos išlaidas, nebent Komisija pagal atitinkamą valstybės pagalbos procedūrą jau patikrino gautos pagalbos sumos proporcingumą.

5.   Išsamų patikrinimą EIB atlieka laikydamasis taikytinų Sąjungos teisės aktų.

6.   Prie EIB išsamaus patikrinimo pridedamas EIB atstovo pareiškimas, kad investicijų pasiūlymo finansavimas yra patvirtintas. Išsamaus patikrinimo rezultatus EIB nedelsdamas perduoda Investicijų komitetui.

7.   Investicijų komitetas gali pateikti rekomendaciją dėl investicijų pasiūlymo finansavimo, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

paramą gaunanti valstybė narė įrodė, kad investicija atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

b)

5 straipsnio 1 dalyje nurodytos disponuojamų lėšų ataskaitos duomenimis, atėmus visas sumas, kurios turi būti išmokėtos remiantis 6 straipsnio 10 dalyje nurodyta informacija ir pagal šio straipsnio 9 dalį jau pateiktomis rekomendacijomis, paramą gaunanti valstybė narė disponuoja pakankama lėšų suma;

c)

prioritetinėms investicijoms skirta lėšų dalis sudaro bent 70 % visos paramą gaunančios valstybės narės disponuojamų lėšų sumos, įskaitant šias lėšas:

prioritetinėms ir neprioritetinėms investicijoms jau nuspręstas išmokėti lėšas;

lėšas, dėl kurių išmokėjimo dar turi būti nuspręsta remiantis 6 straipsnio 10 dalyje nurodyta informacija;

lėšas, dėl kurių išmokėjimo dar turi būti nuspręsta remiantis pagal 9 dalį jau pateiktomis rekomendacijomis;

lėšas, kurių prašoma vertinamam investicijų pasiūlymui finansuoti;

d)

finansavimas atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 6 dalies antros pastraipos ketvirtame sakinyje pateiktą reikalavimą;

e)

paramą gaunanti valstybė narė pateikė įrodymus, kad investicijų pasiūlymas atitinka kurį nors iš šių reikalavimų:

jis yra Komisijos sprendimu patvirtintas pagal valstybės pagalbos taisykles;

jo atveju netaikomas reikalavimas pranešti apie valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014;

jis nelaikytinas valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį;

f)

paramą gaunanti valstybė narė raštu patvirtino, kad investicija atitinka visus kitus taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės reikalavimus;

g)

remiantis paramą gaunančios valstybės narės pateikta informacija apie įnašus pagal kitas Sąjungos ir nacionalines priemones, iš Modernizavimo fondo prašomos sumos nėra skirtos toms pačioms investicijų išlaidoms, kurios finansuojamos pagal kitą Sąjungos ar nacionalinę priemonę, padengti.

8.   Kai pasiūlymas yra susijęs su paskesne išmoka schemai, kurią prieš pirmą išmoką Investicijų komitetas rekomendavo finansuoti pagal 9 dalį, įgyvendinti ir jei schema nė kiek nebuvo pakeista, EIB neturi atlikti išsamaus pasiūlymo patikrinimo, o komitetas vertindamas pasiūlymą apsiriboja patikrinimu, ar jis atitinka 7 dalies b, c ir d punktuose nustatytus reikalavimus.

9.   Investicijų komitetas rekomendaciją dėl investicijų pasiūlymo paskelbia per 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą posėdį ir joje nurodo Modernizavimo fondo skiriamos paramos sumą, priežastis, kuriomis jis grindžia savo išvadą, ir įtraukia visus pasiūlymus dėl tinkamų finansavimo priemonių.

10.   Jei Investicijų komitetas finansuoti investicijos nerekomenduoja, jis nurodo priežastis, kuriomis grindžia savo išvadą. Tokiu atveju investicijos iš Modernizavimo fondo neremiamos. Atitinkama valstybė narė gali peržiūrėti investicijų pasiūlymą atsižvelgdama į Investicijų komiteto išvadas ir gali per bet kurį vėlesnį pusmetinį lėšų išmokėjimo ciklą pateikti naują investicijų pasiūlymą.

8 straipsnis

Komisijos sprendimas dėl išmokėjimo

1.   Po šio reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto posėdžio Komisija nepagrįstai nedelsdama priima Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą, kuriame nustatoma Modernizavimo fondo išteklių suma, išmokėtina kiekvienai investicijai, kurią EIB patvirtina kaip prioritetinę investiciją arba kurią rekomenduoja finansuoti Investicijų komitetas, įgyvendinti (toliau – sprendimas dėl išmokėjimo).

Sprendime dėl Modernizavimo fondo išteklių išmokėjimo schemai finansuoti nurodoma pirmosios arba atitinkamai bet kurios paskesnės išmokos suma.

2.   Komisija apie sprendimą dėl išmokėjimo praneša atitinkamoms paramą gaunančioms valstybėms narėms ir apie tai informuoja EIB bei Investicijų komitetą.

9 straipsnis

Mokėjimai

Atitinkamą Modernizavimo fondo paramos sumą EIB perduoda paramą gaunančiai valstybei narei per 30 dienų nuo sprendimo dėl išmokėjimo priėmimo dienos.

10 straipsnis

Nutrauktos investicijos

1.   Atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus, paramą gaunančios valstybės narės pateiktus 13 straipsnyje nurodytoje metinėje ataskaitoje, investicija laikoma nutraukta bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

projekto valdytojas arba schemai vadovaujanti institucija nefinansavo investicijos ilgiau nei dvejus metus iš eilės;

b)

projekto valdytojas neišleido visos tai investicijai finansuoti išmokėtos Modernizavimo fondo paramos sumos per penkerius metus nuo atitinkamo Komisijos sprendimo dėl išmokėjimo priėmimo dienos.

B punktas schemoms netaikomas.

2.   Pagal 8 straipsnį priimtu sprendimu Komisija pakoreguoja su nutraukta investicija susijusią išmokėti nuspręstą sumą, atimdama visas sumas, kurių paramą gaunanti valstybė narė dar nesumokėjo projekto valdytojui arba schemai vadovaujančiai institucijai. Dėl visų tokių neišmokėtų sumų padidėja Modernizavimo fondo ištekliai, kuriais atitinkama valstybė narė disponuoja pagal 5 straipsnio 2 dalies b punktą, ir ji įskaitoma į būsimus EIB mokėjimus atitinkamai valstybei narei pagal 9 straipsnį.

3.   Nedarant poveikio šio straipsnio 1 daliai, iki 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos disponuojamų lėšų ataskaitos balanso datos paramą gaunanti valstybė narė gali informuoti Komisiją apie nutrauktą investiciją ir prašyti pakeisti sprendimą dėl išmokėjimo pagal šio straipsnio 2 dalį. Šis prašymas gali būti susijęs su projekto valdytojui arba schemai vadovaujančiai institucijai dar nesumokėtomis sumomis ir projekto valdytojui arba schemai vadovaujančiai institucijai jau sumokėtomis, bet vėliau paramą gaunančios valstybės narės susigrąžintomis sumomis. Paramą gaunanti valstybė narė prašymui pagrįsti pateikia atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Šio straipsnio 2 dalis taikoma sprendimo dėl išmokėjimo pakeitimui, Modernizavimo fondo išteklių, kuriais disponuoja atitinkama valstybė narė, didinimui ir fondui grąžintos sumos įskaitymui į būsimus EIB mokėjimus valstybei narei.

11 straipsnis

Investicijų komiteto veikla

1.   Investicijų komiteto posėdžiai rengiami du kartus per metus: ne vėliau kaip liepos 15 d. ir gruodžio 15 d. Kai tik nustatoma posėdžio data, Investicijų komiteto sekretoriatas praneša ją valstybėms narėms.

2.   Išskyrus atvejus, kai komitetas teikia rekomendaciją pagal Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 7 dalies antros pastraipos pirmą ir antrą sakinius, posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja bent pusė paramą gaunančių valstybių narių atstovų, visi paramos negaunančių valstybių narių atstovai ir Komisijos bei EIB atstovai.

3.   Paramos negaunančios valstybės narės balsavimu, kuriame dalyvauja visi kandidatai, išrenka tris savo atstovus Investicijų komitete. Kiekviena paramos negaunanti valstybė narė gali pasiūlyti vieną kandidatą. Išrenkami trys daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei du ar daugiau kandidatų surenka tokį patį balsų skaičių ir dėl to būtų išrinkti daugiau kaip trys kandidatai, balsuojama dar kartą dėl visų kandidatų, išskyrus kandidatą (-us), surinkusį (-ius) daugiausiai balsų ir, jei taikoma, antroje vietoje esantį (-čius) kandidatą (-us).

4.   Investicijų komiteto nariai negali turėti nei tiesioginių, nei netiesioginių finansinių ar kitokių interesų pramonės šakose, atitinkančiose reikalavimus Modernizavimo fondo paramai gauti, kurie galėtų turėti įtakos jų nešališkumui arba galėtų būti objektyviai laikomi tokią įtaką turinčiais. Jie veikia nepriklausomai viešojo intereso labui. Prieš pradėdami eiti pareigas Investicijų komitete jie pateikia interesų deklaraciją ir kiekvieną kartą, kai įvyksta atitinkamų pokyčių, atnaujina savo deklaracijas.

5.   EIB teikia administracinę ir logistinę paramą Investicijų komitetui (sekretoriatui), įskaitant paramą administruojant Modernizavimo fondui skirtą interneto svetainę.

6.   Remdamasis kompetentingo Komisijos padalinio pasiūlymu, Investicijų komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles, kuriose visų pirma nustatomos procedūros, susijusios su:

a)

Investicijų komiteto narių ir stebėtojų bei pakaitinių narių skyrimu;

b)

Investicijų komiteto posėdžių organizavimu;

c)

išsamiomis taisyklėmis dėl interesų konflikto, įskaitant interesų deklaracijos pavyzdį.

7.   Investicijų komiteto nariai už dalyvavimą komiteto veikloje negauna jokio atlygio ir jų išlaidos nekompensuojamos.

12 straipsnis

Turto valdymo gairės ir susitarimas su EIB

1.   Atsižvelgdamas į Direktyvos 2003/87/EB tikslus ir savo vidaus taisykles, EIB parengia turto valdymo gaires, skirtas Modernizavimo fondo pajamoms valdyti.

2.   Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija sudaro susitarimą su EIB, kuriame nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis EIB vykdo su Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimu susijusias užduotis. Tos sąlygos taikomos šioms užduotims:

a)

Modernizavimo fondui skirtų apyvartinių taršos leidimų pardavimui aukcione ir keitimui į pinigines lėšas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 (6);

b)

Modernizavimo fondo pajamų valdymui;

c)

prioritetinių investicijų pasiūlymų patvirtinimui pagal 6 straipsnį ir išsamiam neprioritetinių investicijų pasiūlymų tikrinimui pagal 7 straipsnį;

d)

Investicijų komiteto sekretoriato paslaugų teikimui, įskaitant Modernizavimo fondui skirtos interneto svetainės administravimą;

e)

Investicijų komiteto ataskaitų projektų rengimui pagal 14 straipsnį.

3.   2 dalyje nurodytame susitarime nurodomas EIB išlaidų, kurias jis patiria vykdydamas savo užduotis, susigrąžinimo mechanizmas. Išlaidų susigrąžinimo mechanizme, susijusiame su prioritetinių investicijų patvirtinimu ir išsamiu neprioritetinių investicijų tikrinimu, atsižvelgiama į kiekvienos paramą gaunančios valstybės narės pateiktų pasiūlymų skaičių ir sudėtingumą. EIB išlaidos, kurias jis patiria vykdydamas savo užduotis, finansuojamos iš 5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų lėšų, kuriomis disponuoja kiekviena paramą gaunanti valstybė narė. EIB atsiskaito Komisijai ir valstybėms narėms už atliktas susitarime numatytas užduotis ir susijusias išlaidas.

III SKYRIUS

STEBĖSENA, ATASKAITŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR AUDITAS

13 straipsnis

Paramą gaunančių valstybių narių vykdoma stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.   Paramą gaunančios valstybės narės stebi, kaip įgyvendinamos Modernizavimo fondo lėšomis finansuojamos investicijos. Paramą gaunančios valstybės narės iki balandžio 30 d. pateikia Komisijai metinę ataskaitą už praėjusius metus, kurioje pateikiama II priede nurodyta informacija.

2.   Prie 1 dalyje nurodytos ataskaitos pridedama ši informacija:

a)

dokumentai, kuriais patvirtinama, kad praėjusiais metais iš Modernizavimo fondo lėšų buvo finansuojamos investicijos;

b)

kiekvienos investicijos metinė finansinė ataskaita arba schemos atveju finansinė ataskaita, kurioje pateikiami praėjusių metų schemos išlaidų suvestiniai duomenys.

14 straipsnis

Investicijų komiteto ataskaitos

1.   Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 11 dalies pirmame sakinyje nurodytoje Investicijų komiteto metinėje ataskaitoje pateikiama ši informacija:

a)

gautų investicijų pasiūlymų skaičius, įskaitant investicijų srities apibūdinimą;

b)

pateiktų rekomendacijų skaičius ir kiekvienos rekomendacijos išvadų santrauka;

c)

pagrindinių išvadų dėl siūlomų investicijų, padarytų EIB atlikus išsamų techninį ir finansinį patikrinimą, apžvalga;

d)

praktinė su procedūriniais rekomendacijų teikimo aspektais susijusi patirtis.

2.   Remdamasis EIB parengtu projektu, Investicijų komitetas ne vėliau kaip kovo 15 d. patvirtina praėjusių metų galutinę ataskaitą ir nedelsdamas pateikia ją Komisijai.

15 straipsnis

Fondo veiklos peržiūra ir vertinimas

1.   Atlikdama Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 11 dalies antrame sakinyje nurodytą peržiūrą Komisija peržiūri šiuos aspektus:

a)

kaip EIB tvirtina prioritetines investicijas;

b)

kaip Investicijų komitetas vertina neprioritetines investicijas;

c)

kaip paramą gaunančios valstybės narės finansuoja investicijas ir vykdo jų stebėseną;

d)

visus svarbius su Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimu susijusius procedūrinius aspektus.

Remdamasi peržiūros rezultatais Komisija prireikus pateikia atitinkamų pasiūlymų.

2.   Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimo pabaigoje Komisija atlieka galutinį Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimo vertinimą. Visų pirma Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant fondo tikslų, nustatytų Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

3.   Peržiūros ir vertinimo rezultatus Komisija skelbia viešai.

16 straipsnis

Auditai ir Fondo finansinių interesų apsauga

1.   Remdamasis pagal 13 straipsnio 2 dalies b punktą pateiktomis finansinėmis ataskaitomis, EIB parengia kiekvienų finansinių metų, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., Modernizavimo fondo metines ataskaitas. Tas ataskaitas tikrina nepriklausomas išorės auditorius.

2.   EIB pateikia Komisijai šias ataskaitas:

a)

iki kovo 31 d. – neaudituotas praėjusių finansinių metų Modernizavimo fondo finansines ataskaitas;

b)

iki balandžio 30 d. – audituotas praėjusių finansinių metų Modernizavimo fondo finansines ataskaitas.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos ataskaitos ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus (TVSAS).

4.   Paramą gaunančios valstybės narės yra įgaliotos atlikti visų projektų valdytojų ir schemoms vadovaujančių institucijų, rangovų ir subrangovų, kuriems jos suteikė paramą iš Modernizavimo fondo, auditą, grindžiamą dokumentais ir patikromis vietoje.

5.   1 ir 2 dalies taikymo tikslu paramą gaunančios valstybės narės, projektų valdytojai ir schemoms vadovaujančios institucijos, rangovai ir subrangovai, gavę lėšų iš Modernizavimo fondo, penkerius metus nuo paskutinio projektui ar schemai skirtų pinigų faktinio išmokėjimo dienos saugo visus patvirtinamuosius dokumentus ir informaciją apie atliktą mokėjimą ar patirtas išlaidas.

6.   Paramą gaunančios valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Modernizavimo fondo finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, o jei nustatoma pažeidimų – susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines ir finansines nuobaudas. Sumos susigrąžinamos pagal paramą gaunančių valstybių narių teisės aktus.

Susigrąžinusi kokią nors sumą, paramą gaunanti valstybė narė pagal 10 straipsnio 3 dalį paprašo pakeisti sprendimą dėl išmokėjimo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Informavimas, ryšiai ir viešinimas

1.   Paramą gaunančios valstybės narės savo administracijų atitinkamų padalinių interneto svetainėse viešai skelbia informaciją apie investicijas, remiamas pagal šį reglamentą, kad visuomenė būtų informuojama apie Modernizavimo fondo vaidmenį ir tikslus. Toje informacijoje pateikiama aiški nuoroda į gautą Modernizavimo fondo paramą.

2.   Paramą gaunančios valstybės narės užtikrina, kad galutiniai Modernizavimo fondo paramos gavėjai įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę, teiktų nuoseklią, aktualią ir tikslinę informaciją apie gautą Modernizavimo fondo paramą.

3.   Modernizavimo fondo pavadinimas naudojamas vykdant visą komunikacijos veiklą ir pateikiamas skelbimų lentose visuomenei matomose strateginėse vietose.

4.   Paramą gaunančios valstybės narės ir Komisija vykdo su Modernizavimo fondo parama ir rezultatais susijusius informavimo, komunikacijos ir propagavimo veiksmus. Tokie veiksmai turi padėti keistis su investicijų, finansuojamų iš Modernizavimo fondo, planavimu, rengimu ir įgyvendinimu susijusia patirtimi, žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

18 straipsnis

Skaidrumas

1.   Nepažeisdamas 2 dalies nuostatų, Investicijų komiteto sekretoriatas pasirūpina, kad Modernizavimo fondo interneto svetainėje būtų skelbiama ši informacija:

a)

Investicijų komiteto narių ir stebėtojų vardai bei pavardės ir subjektai, su kuriais jie susiję;

b)

Investicijų komiteto narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos;

c)

EIB atlikti prioritetinių investicijų patvirtinimai;

d)

Investicijų komiteto rekomendacijos dėl neprioritetinių investicijų;

e)

Komisijos sprendimai dėl išmokėjimo;

f)

paramą gaunančių valstybių narių pagal 13 straipsnį pateiktos metinės ataskaitos;

g)

Investicijų komiteto pagal 14 straipsnį pateiktos metinės ataskaitos;

h)

Komisijos atliekama Modernizavimo fondo peržiūra ir vertinimas pagal 15 straipsnį.

2.   Valstybės narės, Komisija ir EIB neatskleidžia jokios komercinės konfidencialios informacijos, susijusios su Modernizavimo fondo paramos įgyvendinimu ir nurodytos bet kokiame jų ar trečiųjų šalių pateiktame dokumente, informacijoje ar kitoje medžiagoje.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.

(3)  2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliojo kurso investicijų planas“, COM(2020) 21 final.

(4)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(5)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(6)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).


I PRIEDAS

Informacija apie investicinį pasiūlymą, pateiktina EIB ir Investicijų komitetui

1.   Visi investiciniai pasiūlymai

1.1.

investicijos sritis pagal atitinkamai Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1 arba 2 dalį;

1.2.

bendras investicijos aprašymas, įskaitant tikslus ir tikslinį (-ius) naudos gavėją (-us), technologiją (jei taikoma), pajėgumus (jei taikoma) ir numatomą investicijos trukmę;

1.3.

pagrindimas, kodėl prašoma Modernizavimo fondo paramos, įskaitant patvirtinimą, kad investicija atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10d straipsnio 1 dalies reikalavimus;

1.4.

iš Modernizavimo fondo finansuotinų išlaidų detalizavimas;

1.5.

naudojamos (-ų) paramos priemonės (-ių) aprašymas;

1.6.

iš Modernizavimo fondo prašoma suma;

1.7.

įnašas (-ai) pagal kitas Sąjungos ir nacionalines priemones;

1.8.

jei investicija laikytina valstybės pagalba (kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje), atitinkamai pateikiama:

a)

nuoroda į Komisijos sprendimą, kuriuo patvirtinama nacionalinė pagalbos priemonė;

b)

priemonės, kuriai taikoma bendroji išimtis, registracijos numeris (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 11 straipsnyje nurodytoje Komisijos elektroninėje pranešimų sistemoje suteiktas valstybės pagalbos numeris);

c)

numatoma pranešimo apie pagalbos priemonę pateikimo Komisijai data;

1.9.

valstybės narės deklaracija, kad investicija atitinka taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus;

1.10.

jei investicija siekiama įgyvendinti teritorinį teisingos pertvarkos planą, informacija apie numatomą investicijos indėlį įgyvendinant tą planą.

2.   Papildoma informacija apie schemas

2.1.

vadovaujančiosios institucijos pavadinimas;

2.2.

informacija apie tai, ar pasiūlymas susijęs su esama schema;

2.3.

bendra schemos apimtis.

3.   Papildoma informacija apie pasiūlymus, kurie nesusiję su schemomis

3.1.

projekto valdytojo pavadinimas;

3.2.

projekto įgyvendinimo vieta;

3.3.

visų investicijos išlaidų suma;

3.4.

projekto rengimo etapas (nuo galimybių studijos iki eksploatavimo);

3.5.

gautų arba gautinų privalomų leidimų sąrašas.

4.   Papildoma informacija apie neprioritetinius pasiūlymus

4.1.

kiekybiniai duomenys apie statybos ir eksploatavimo etapus, įskaitant tai, kaip pasiūlymu prisidedama prie Modernizavimo fondo tikslų, Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo;

4.2.

patvirtinta finansinė prognozė, įskaitant numatomą privačių šaltinių finansinį įnašą;

4.3.

bet kokio kito tikslinio veiklos rodiklio aprašymas, kurio paprašo EIB;

4.4.

kita svarbi informacija, susijusi su projekto valdytoju, investicija, bendrosiomis rinkos sąlygomis ir aplinkosaugos klausimais.

II PRIEDAS

Paramą gaunančios valstybės narės metinėje ataskaitoje Komisijai pateiktina informacija

1.   Investicijų apžvalga

1.1.

iki šiol iš Modernizavimo fondo finansuotų investicijų skaičius;

1.2.

vykdomų, užbaigtų ir nutrauktų investicijų skaičius;

1.3.

bendras prioritetinėms investicijoms skirto finansavimo ir neprioritetinėms investicijoms skirto finansavimo (jei tokių yra) santykis paramą gaunančioje valstybėje narėje.

2.   Informacija apie kiekvieną investiciją

2.1.

visa pritrauktų investicijų suma (bendra investicinių sąnaudų suma);

2.2.

mokėjimų iš Modernizavimo fondo projekto valdytojui arba schemai vadovaujančiai institucijai datos ir sumos;

2.3.

paramą gaunančios valstybės narės iš Modernizavimo fondo gautos, bet projekto valdytojui arba schemai vadovaujančiai institucijai dar neišmokėtos sumos;

2.4.

visos sumos, kurias paramą gaunanti valstybė narė susigrąžino iš projekto valdytojo arba schemai vadovaujančios institucijos, ir jų susigrąžinimo datos;

2.5.

investicijos pridėtinės vertės energijos vartojimo efektyvumui ir energetikos sistemos modernizavimui įvertinimas, įskaitant šią informaciją:

a)

sutaupysimos energijos kiekį (MWh);

b)

numatomą bendrą per visą investicijos trukmę sutaupysimos energijos kiekį (MWh);

c)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą (t CO2);

d)

numatomą bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą per visą investicijos trukmę (t CO2);

e)

įdiegtą papildomą atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumą, jei taikoma;

f)

pasiektą lėšų sverto poveikį (bendros investuotos sumos ir Modernizavimo fondo įnašo santykį);

2.6.

jei investicija siekiama įgyvendinti teritorinį teisingos pertvarkos planą, informacija apie numatomą investicijos indėlį įgyvendinant tą planą;

2.7.

reikalaujami schemų ataskaitų duomenys pateikiami suvestine forma.

3.   Papildoma informacija apie investicijas, nesusijusias su schemomis

3.1.

pasiekimai nuo ankstesnės metinės ataskaitos pateikimo;

3.2.

numatoma eksploatavimo pradžia;

3.3.

žinomi arba numatomi įgyvendinimo vėlavimai;

3.4.

žinomi arba numatomi tinkamų finansuoti išlaidų, taikomų technologijų arba investicijos rezultatų pokyčiai.

4.   Papildoma informacija apie neprioritetines investicijas

4.1.

patvirtinimas, kad gaunamas bendras finansavimas iš privačių šaltinių.