10.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/107


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1001

av den 9 juli 2020

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av moderniseringsfonden till stöd för investeringar i modernisering av energisystem och förbättring av energieffektivitet i vissa medlemsstater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10d.12, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2003/87/EG inrättades moderniseringsfonden för perioden 2021–2030 för att stödja investeringar i modernisering av energisystem och förbättring av energieffektivitet i vissa medlemsstater. Såsom anges i kommissionens meddelanden om den europeiska gröna given (2) och om en investeringsplan inom den gröna given (3), bör genomförandet av moderniseringsfonden bidra till att uppnå målen för den europeiska gröna given genom att stödja en grön och socialt rättvis omställning.

(2)

Det bör fastställas detaljerade regler för driften av moderniseringsfonden för att möjliggöra en smidig fördelning av dess finansiella medel till de stödmottagande medlemsstaterna, särskilt genom att fastställa förfaranden för inlämning och bedömning av investeringsförslag och för utbetalning av fondens intäkter.

(3)

För att säkerställa att finansieringen genom moderniseringsfonden är förenlig med den inre marknaden bör de stödmottagande medlemsstaterna i enlighet med artikel 108.3 i fördraget underrätta kommissionen om varje planerad investering som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget och som inte skulle omfattas av en befintlig godkänd eller undantagen stödordning eller ett enskilt beslut. Bedömningen av investeringar som omfattas av fonden bör samordnas med bedömningen av statligt stöd, och formerna för inlämning av investeringsförslag bör ta hänsyn till formerna för inlämning av anmälningar av statligt stöd. Godkännande av statligt stöd bör vara en förutsättning för utbetalning av intäkter från fonden.

(4)

Enligt den europeiska gröna given ska territoriella planer fungera som hörnstenar i mekanismen för en rättvis omställning. Om en investering inom ramen för moderniseringsfonden syftar till att genomföra en territoriell plan för en rättvis omställning hos den stödmottagande medlemsstaten bör medlemsstaten lämna information om investeringens förväntade bidrag till planen, för att se till att investeringen kompletterar och är samstämmig med planens mål.

(5)

De stödmottagande medlemsstaterna bör regelbundet informera Europeiska investeringsbanken (EIB) och investeringskommittén för moderniseringsfonden (nedan kallad investeringskommittén) om de planerade investeringarna, för att underlätta planeringen av utbetalningar från moderniseringsfonden och förvaltningen av dess medel. Denna information bör dock inte vara bindande för de stödmottagande medlemsstaterna när de senare lämnar in investeringsförslag.

(6)

Ett förenklat förfarande för utbetalning av fondens intäkter bör gälla för investeringar inom de prioriterade områden som anges i artikel 10d.2 i direktiv 2003/87/EG (nedan kallade prioriterade investeringar). Icke-prioriterade investeringar bör genomgå en heltäckande bedömning avseende teknisk och ekonomisk bärkraft och mervärde i förhållande till fondens mål.

(7)

Enligt artikel 10d.2 i direktiv 2003/87/EG ska minst 70 % av de finansiella medlen från moderniseringsfonden tilldelas prioriterade investeringar. För att säkerställa att de finansiella medlen fördelas rättvist i alla stödmottagande medlemsstater bör detta krav gälla för varje stödmottagande medlemsstats egen andel i fonden.

(8)

Finansiering av investeringar från moderniseringsfonden bör grundas på att den stödmottagande medlemsstatens medel är disponibla, och på andelen medel som anslås till prioriterade investeringar. För att möjliggöra en noggrann övervakning av tilldelningen av medel, och samtidigt säkerställa att utbetalningsprocessen är effektiv bör EIB:s, eller i förekommande fall investeringskommitténs, bedömning av investeringsförslag, och kommissionens utbetalningar av medel, organiseras i två cykler per år.

(9)

Moderniseringsfondens driftsrutiner bör ta hänsyn till olikheterna i de program som lämnas in av de stödmottagande medlemsstaterna. Så snart EIB har bekräftat att programmet betraktas som en prioriterad investering eller, i förekommande fall investeringskommittén har rekommenderat finansiering av programmet som icke-prioriterat, och så snart kommissionen har fattat beslut om den första utbetalningen av medel till programmet, bör den stödmottagande medlemsstaten lämna in ett nytt förslag till eventuella efterföljande utbetalningar. För sådana efterföljande utbetalningar bör EIB:s bekräftelse, eller i förekommande fall investeringskommitténs rekommendation, endast omfatta en kontroll av att den stödmottagande medlemsstatens medel är disponibla, och när det gäller program som betraktas som icke-prioriterade investeringar, en kontroll av att de trösklar för godtagbart stöd som anges i artikel 10d.2 och artikel 10d.6 andra stycket fjärde meningen i direktiv 2003/87/EG respekteras. Vidare bör förenklade regler gälla för de stödmottagande medlemsstaternas årliga rapportering om programmen.

(10)

Avbrutna investeringar bör inte få ytterligare finansiering från moderniseringsfonden. Belopp som redan överförts till avbrutna investeringar men som ännu inte använts för dessa bör göras disponibla för att finansiera andra investeringar.

(11)

Närmare bestämmelser bör fastställas för investeringskommitténs sammansättning och arbetssätt.

(12)

Enligt artikel 10d.3 i direktiv 2003/87/EG ska EIB ansvara för förvaltningen av moderniseringsfondens inkomster. EIB bör i detta syfte utarbeta riktlinjer för tillgångsförvaltning som stöder målen i direktivet och som beaktar EIB:s interna regler. EIB har även andra uppgifter i samband med genomförandet av moderniseringsfonden, i enlighet med direktiv 2003/87/EG. Särskilda villkor för utförandet av dessa uppgifter bör fastställas i ett avtal mellan kommissionen och EIB. EIB:s mekanism för kostnadsersättning bör motsvara dessa uppgifter och den bör också beakta antalet investeringsförslag som lämnas in av respektive stödmottagande medlemsstat, hur komplexa förslagen är, samt huruvida de gäller prioriterade eller icke-prioriterade investeringar.

(13)

Om medlemsstaterna beslutar att använda inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter för att finansiera sina kostnader i samband med genomförandet av moderniseringsfonden kan sådana kostnader eventuellt räknas som administrativa kostnader enligt artikel 10.3 i i direktiv 2003/87/EG, och därmed räknas in för målet om 50 % klimatrelaterad användning av auktionsinkomsterna.

(14)

Tydliga övervaknings- och rapporteringsrutiner bör fastställas så att kommissionen kan få fullständig information i lämplig tid om framstegen med särskilda investeringar och det övergripande genomförandet av moderniseringsfonden.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs detaljerade regler för driften av moderniseringsfonden när det gäller följande:

a)

Inlämning av förslag till finansiering av investeringar.

b)

Bedömning av prioriterade och icke-prioriterade investeringar.

c)

Förvaltning, utbetalning och betalningsöverföring av medel från moderniseringsfonden.

d)

Sammansättning och arbetssätt för moderniseringsfondens investeringskommitté (nedan kallad investeringskommittén).

e)

Övervakning, rapportering, utvärdering och revision.

f)

Information och öppenhet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

stödmottagande medlemsstat: en medlemsstat som förtecknas i bilaga IIb till direktiv 2003/87/EG.

2.

icke-prioriterad investering: en investering som inte tillhör något av de områden som anges i artikel 10d.2 i direktiv 2003/87/EG.

3.

icke-prioriterat småskaligt projekt: en icke-prioriterad investering som erhåller statligt stöd vars totala belopp uppfyller kriterierna för stöd av mindre betydelse i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (4).

4.

prioriterad investering: en investering som tillhör minst ett av de områden som anges i artikel 10d.2 i direktiv 2003/87/EG.

5.

program: ett investeringsförslag som uppfyller följande kriterier:

a)

Det innehåller ett antal sammanhängande prioriteringar som överensstämmer med målen för moderniseringsfonden och kan, mot bakgrund av hur de ingående projekten är beskaffade, betraktas som antingen en prioriterad eller en icke-prioriterad investering.

b)

Det har en löptid på mer än ett år.

c)

Det har en nationell eller regional räckvidd.

d)

Det syftar till att stödja mer än en offentlig eller privat person eller enhet med ansvar för att initiera, eller för att initiera och genomföra, projekt inom programmet.

KAPITEL II

FINANSIERING AV INVESTERINGAR

Artikel 3

Investeringsöversikt

1.   Senast den 30 november varje år ska varje stödmottagande medlemsstat ge Europeiska investeringsbanken (EIB) och investeringskommittén en översikt över investeringar för vilka den avser lämna in förslag under de närmaste två kalenderåren tillsammans med uppdaterad information om de investeringar som omfattas av eventuella tidigare översikter.

2.   I den översikt som avses i punkt 1 ska den stödmottagande medlemsstaten lämna följande information om varje planerad investering:

a)

Namnet på den projektansvarige eller på den programförvaltande myndigheten.

b)

Plats för investeringen, eller programmets geografiska räckvidd.

c)

En uppskattning av investeringens totalkostnad.

d)

Område som investeringen ingår i och en sammanfattande beskrivning av investeringen.

e)

Status för bedömning av statligt stöd som rör investeringen, i tillämpliga fall.

f)

En uppskattning av finansieringen från moderniseringsfonden och en sammanfattning av de planerade finansieringsförslagen.

3.   Informationen i översikten ska inte vara bindande för den stödmottagande medlemsstaten när den lämnar in investeringsförslag i enlighet med artikel 4.

Artikel 4

Inlämning av investeringsförslag

1.   De stödmottagande medlemsstaterna får när som helst under ett kalenderår lämna in investeringsförslag till EIB och investeringskommittén.

När de stödmottagande medlemsstaterna lämnar in investeringsförslag ska de lämna den information som anges i bilaga I.

Den stödmottagande medlemsstaten ska ange om förslaget avser en prioriterad investering eller en icke-prioriterad investering.

2.   Om investeringen avser ett program ska den stödmottagande medlemsstaten lämna in ett förslag i enlighet med punkt 1 och ange det begärda beloppet som den första utbetalningen för programmet.

Efter det att kommissionen har beslutat om den första utbetalningen till programmet i enlighet med artikel 8.1 ska det för varje efterföljande utbetalning krävas ett separat förslag från den stödmottagande medlemsstaten som anger det belopp som ska betalas ut och som innehåller uppdaterad information om programmet, enligt vad som är lämpligt.

3.   Om den stödmottagande medlemsstaten lämnar in flera investeringsförslag som ska bedömas under en och samma av årets två utbetalningscykler, ska den ange en prioriteringsordning för bedömning av prioriterade investeringar och en prioritetsordning för bedömning av icke-prioriterade investeringar. Om medlemsstaten inte anger någon prioriteringsordning ska EIB, eller i förekommande fall investeringskommittén, bedöma förslagen i enlighet med deras inlämningsdatum.

4.   Ett förslag som avser ett icke-prioriterat småskaligt projekt får endast lämnas in som en del av ett program.

5.   Den stödmottagande medlemsstaten får inte begära finansiering med moderniseringsfondens medel för några kostnader för investeringen som finansieras av ett annat unionsinstrument eller nationellt instrument.

Artikel 5

Disponibla medel

1.   EIB ska fyra veckor före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1 underrätta den stödmottagande medlemsstaten, investeringskommittén och kommissionen om de medel för finansiering av investeringar från moderniseringsfonden som är disponibla för den medlemsstaten (nedan kallat redovisning av disponibla medel).

2.   I redovisningen av disponibla medel ska följande anges:

a)

Det belopp som innehas hos EIB, utom belopp som redan har utbetalats men ännu inte överförts till medlemsstaten i enlighet med artikel 9, och utom sådana kostnader för EIB som anges i det avtal som avses i artikel 12.3.

b)

Eventuella belopp som har utbetalats till avbrutna investeringar och som ökar den stödmottagande medlemsstatens disponibla medel i moderniseringsfonden i enlighet med ett kommissionsbeslut enligt vad som avses i artikel 10.2.

3.   Slutdatum för redovisningen av disponibla medel ska vara den sista dagen i den kalendermånad som föregår den dag då informationen överförs i enlighet med punkt 1.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–3 får den stödmottagande medlemsstaten begära information från EIB om det belopp som öronmärkts för medlemsstaten i fråga och som innehas hos EIB vid en viss tidpunkt.

Artikel 6

Bekräftelse av prioriterade investeringar

1.   De investeringsförslag som lämnas in av de stödmottagande medlemsstaterna som prioriterade investeringar ska bedömas av EIB i den första av kalenderårets två utbetalningscykler, om de lämnas in minst sex veckor före det första av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1.

Om de lämnas in senare än sex veckor före det första av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1, men minst sex veckor före det andra av kommitténs två årliga möten ska de bedömas i den andra av kalenderårets två utbetalningscykler.

Om de lämnas in senare än sex veckor före det andra av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1 ska de bedömas i den första av påföljande kalenderårs två utbetalningscykler.

2.   EIB får från den stödmottagande medlemsstaten begära alla uppgifter eller handlingar som anses nödvändiga för att bedöma investeringen, förutsatt att dessa uppgifter eller handlingar krävs enligt bilaga I. EIB ska begära uppgifterna eller handlingarna utan onödigt dröjsmål. Om den stödmottagande medlemsstaten lämnar de begärda uppgifterna eller handlingarna senare än sex veckor före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1, får EIB skjuta upp bedömningen av förslaget till nästa av de utbetalningscykler som äger rum två gånger per år.

3.   Om EIB anser att förslaget avser en icke-prioriterad investering ska banken informera den stödmottagande medlemsstaten senast fyra veckor efter det att förslaget lämnats in och ange skälen för sin slutsats. I så fall ska förslaget bedömas i enlighet med de krav och tidsramar som anges i artikel 7.

4.   Om förslaget inte överensstämmer med artikel 10d.1 i direktiv 2003/87/EG eller med kraven i denna förordning ska EIB returnera förslaget till den stödmottagande medlemsstaten senast fyra veckor efter det att förslaget lämnats in och ange skälen för sin slutsats. EIB ska genast underrätta investeringskommittén.

5.   Bedömningen av förslaget ska omfatta kontroll av den föreslagna investeringens kostnader, om inte kommissionen har kontrollerat att det mottagna stödbeloppet är proportionerligt enligt det relevanta förfarandet för statligt stöd.

6.   EIB ska vid sin bedömning av förslaget följa tillämplig unionslagstiftning.

7.   EIB får bekräfta förslaget som en prioriterad investering förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den stödmottagande medlemsstaten har visat att investeringen uppfyller kraven i artikel 10d.1 i direktiv 2003/87/EG och att den tillhör minst ett av de områden som anges i artikel 10d.2 i det direktivet.

b)

Den stödmottagande medlemsstaten har tillräckliga disponibla medel i enlighet med den redovisning av disponibla medel som avses i artikel 5.1 och efter avdrag för alla belopp som ska betalas ut för investeringar som redan bekräftats i enlighet med punkt 9 i denna artikel.

c)

Den stödmottagande medlemsstaten har lagt fram bevis för att investeringsförslaget uppfyller något av följande krav:

Det har blivit godkänt för statligt stöd i enlighet med kommissionens beslut.

Det har beviljats undantag från anmälan av statligt stöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (5).

Det anses inte utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget.

d)

Den stödmottagande medlemsstaten har skriftligen bekräftat att investeringen uppfyller alla andra eventuella tillämpliga krav i unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

e)

De belopp som begärs från moderniseringsfonden är, enligt den information om bidrag från andra unionsinstrument och nationella instrument som lämnats av den stödmottagande medlemsstaten, inte avsedda att täcka samma kostnader för investeringen som de som finansieras genom ett annat unionsinstrument eller nationellt instrument.

8.   Om ett förslag avser en efterföljande utbetalning för ett program som bekräftats av EIB i enlighet med punkt 9 före den första utbetalningen, ska EIB:s bedömning av förslaget begränsas till kontroll av disponibla medel i enlighet med punkt 7 b, förutsatt att programmet inte har ändrats.

9.   EIB ska besluta om bekräftelse av förslaget som prioriterad investering senast två veckor före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1.

EIB ska genast underrätta den stödmottagande medlemsstaten och kommissionen om det beslut som avses i första stycket.

10.   Senast en vecka före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1 ska EIB underrätta kommittén om alla investeringsförslag från varje stödmottagande medlemsstat som har bekräftats som prioriterade investeringar i enlighet med punkt 9 i denna artikel och det belopp som ska betalas ut till varje investering.

Artikel 7

Rekommendationer om icke-prioriterade investeringar

1.   De investeringsförslag som lämnas in av de stödmottagande medlemsstaterna som icke-prioriterade investeringar ska bedömas av investeringskommittén i den första av kalenderårets två utbetalningscykler, om de lämnas in minst tio veckor före det första av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1.

Om de lämnas in senare än tio veckor före det första av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1, men minst tio veckor före det andra av kommitténs två årliga möten ska de bedömas i den andra av kalenderårets två utbetalningscykler.

Om de lämnas in senare än tio veckor före det andra av årets två möten i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1 ska de bedömas i den första av påföljande kalenderårs två utbetalningscykler.

2.   Senast två veckor före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1 ska EIB slutföra en teknisk och ekonomisk due diligence-bedömning av förslaget, där det bland annat ingår en bedömning av de förväntade utsläppsminskningarna.

3.   EIB får från den stödmottagande medlemsstaten begära alla uppgifter eller handlingar som anses nödvändiga för att göra den tekniska och ekonomiska due-diligence-bedömningen, förutsatt att dessa uppgifter eller handlingar krävs enligt bilaga I. EIB ska begära uppgifterna eller handlingarna utan onödigt dröjsmål. Om den stödmottagande medlemsstaten lämnar de begärda uppgifterna eller handlingarna senare än tio veckor före mötet i den investeringskommitté som avses i artikel 11.1, får EIB skjuta upp slutförandet av due diligence-bedömningen till nästa av de utbetalningscykler som äger rum två gånger per år.

4.   EIB:s ekonomiska due diligence-bedömning ska omfatta kontroll av den föreslagna investeringens kostnader, om inte kommissionen har kontrollerat att det mottagna stödbeloppet är proportionerligt enligt det relevanta förfarandet för statligt stöd.

5.   EIB ska vid due diligence-bedömningen följa tillämplig unionslagstiftning.

6.   EIB:s due diligence-bedömning ska åtföljas av ett uttalande från EIB:s företrädare om att finansiering av investeringsförslaget har godkänts. EIB ska omgående översända due diligence-bedömningen till investeringskommittén.

7.   Investeringskommittén får utfärda en rekommendation om finansiering av investeringsförslaget förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den stödmottagande medlemsstaten har visat att investeringen uppfyller kraven i artikel 10d.1 i direktiv 2003/87/EG.

b)

Den stödmottagande medlemsstaten har tillräckliga disponibla medel i enlighet med den redovisning av disponibla medel som avses i artikel 5.1 och efter avdrag för alla belopp som ska betalas ut i enlighet med den information som anges i artikel 6.10 och på grundval av de rekommendationer som redan har utfärdats i enlighet med punkt 9 i denna artikel.

c)

Andelen medel som anslås till prioriterade investeringar uppgår till minst 70 % av det totala belopp som den stödmottagande medlemsstaten använder, inklusive följande medel:

Medel som redan har betalats ut för prioriterade och icke-prioriterade investeringar.

Medel som återstår att betala ut i enlighet med den information som anges i artikel 6.10.

Medel som återstår att betala ut i enlighet med de rekommendationer som redan utfärdats enligt punkt 9.

Medel som har begärts för investeringsförslaget inom ramen för bedömningen.

d)

Finansieringen är förenlig med artikel 10d.6 andra stycket fjärde meningen i direktiv 2003/87/EG.

e)

Den stödmottagande medlemsstaten har lagt fram bevis för att investeringsförslaget uppfyller något av följande krav:

Det har blivit godkänt för statligt stöd i enlighet med kommissionens beslut.

Det har beviljats undantag från anmälan av statligt stöd i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014.

Det anses inte utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget.

f)

Den stödmottagande medlemsstaten har skriftligen bekräftat att investeringen uppfyller alla andra eventuella tillämpliga krav i unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

g)

De belopp som begärs från moderniseringsfonden är, enligt den information om bidrag från andra unionsinstrument och nationella instrument som lämnats av den stödmottagande medlemsstaten, inte avsedda att täcka samma kostnader för investeringen som de som finansieras genom ett annat unionsinstrument eller nationellt instrument.

8.   Om ett förslag avser en efterföljande utbetalning för ett program som har rekommenderats för finansiering av investeringskommittén i enlighet med punkt 9 före den första utbetalningen, ska det inte krävas att förslaget genomgår EIB:s due diligence-bedömning, och kommittén bedömning av förslaget ska begränsas till kontroll av överensstämmelse med de krav som anges i punkt 7 b, c och d, förutsatt att programmet inte har ändrats.

9.   Investeringskommittén ska utfärda en rekommendation om investeringsförslaget vid det möte som avses i artikel 11.1 och ange storleken på stödbeloppet från moderniseringsfonden med angivande av skälen till sin slutsats och eventuella förslag på lämpliga finansieringsinstrument.

10.   Om investeringskommittén inte rekommenderar finansiering av investeringen ska den ange skälen till detta. I sådana fall ska investeringen inte få stöd från moderniseringsfonden. Den berörda medlemsstaten får revidera investeringsförslaget mot bakgrund av investeringskommitténs slutsatser och lägga fram ett nytt investeringsförslag i någon senare av de utbetalningscykler som äger rum två gånger per år.

Artikel 8

Kommissionens utbetalningsbeslut

1.   Efter det möte som avses i artikel 11.1 i denna förordning ska kommissionen utan onödigt dröjsmål anta det beslut som avses i artikel 10d.3 i direktiv 2003/87/EG vilket anger det belopp av medel från moderniseringsfonden som ska betalas ut till varje investering som EIB har bekräftat som en prioriterad investering eller som investeringskommittén har rekommenderat för finansiering (nedan kallat utbetalningsbeslut).

I utbetalningsbeslut avseende medel från moderniseringsfonden till ett program ska beloppet för den första utbetalningen eller för en efterföljande utbetalning anges, beroende på vad som är tillämpligt.

2.   Kommissionen ska underrätta de berörda stödmottagande medlemsstaterna om utbetalningsbeslutet och informera EIB och investeringskommittén om detta.

Artikel 9

Betalningsöverföring

Inom 30 dagar från den dag då utbetalningsbeslutet har fattats ska EIB till den stödmottagande medlemsstaten överföra det relevanta stödbeloppet från moderniseringsfonden.

Artikel 10

Avbrutna investeringar

1.   Om inte annat följer av styrkande dokumentation som den stödmottagande medlemsstaten lämnar i den årliga rapport som avses i artikel 13, ska en investering anses vara avbruten i något av följande fall:

a)

Den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten har inte finansierat investeringen under en period på mer två på varandra följande år.

b)

Den projektansvarige har inte använt det totala beloppet av intäkterna från moderniseringsfonden som betalats ut till investeringen inom fem år från dagen för kommissionens utbetalningsbeslut.

Led b ska inte tillämpas på program.

2.   Kommissionen ska genom det beslut som antas i enlighet med artikel 8 ändra det belopp som redan har betalats ut för den avbrutna investeringen genom att dra av alla belopp som ännu inte betalats av den stödmottagande medlemsstaten till den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten. Alla sådana obetalda belopp ska öka den berörda medlemsstatens disponibla medel i moderniseringsfonden i enlighet med artikel 5.2 b, och räknas av från framtida betalningar från EIB:s till den berörda medlemsstaten enligt artikel 9.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i denna artikel får den stödmottagande medlemsstaten, före slutdatumet för den redovisning över disponibla medel som avses i artikel 5.3, informera kommissionen om en avbruten investering och begära en ändring av utbetalningsbeslutet i enlighet med punkt 2 i denna artikel. Begäran får gälla belopp som ännu inte betalats till den projektansvarige eller till den programförvaltande myndigheten, och belopp som redan har betalats till den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten men som därefter återvunnits av den stödmottagande medlemsstaten. Den stödmottagande medlemsstaten ska tillhandahålla relevant dokumentation som styrker begäran. Punkt 2 i denna artikel ska tillämpas på ändring av utbetalningsbeslutet, ökning av den berörda medlemsstatens disponibla medel i moderniseringsfonden samt avräkning av det belopp som återförts till fonden mot eventuella framtida betalningar från EIB till medlemsstaten.

Artikel 11

Investeringskommitténs arbetssätt

1.   Investeringskommittén ska sammanträda två gånger per år, senast den 15 juli och den 15 december. Investeringskommitténs sekretariat ska informera medlemsstaterna om mötesdatumet så snart som det är känt.

2.   Såvida kommittén inte utfärdar en rekommendation i enlighet med artikel 10d.7 andra stycket första och andra meningen i direktiv 2003/87/EG ska den vara beslutför om minst hälften av företrädarna för de stödmottagande medlemsstaterna, alla företrädare för icke stödmottagande medlemsstater samt företrädarna för kommissionen och EIB är närvarande.

3.   De icke-stödmottagande medlemsstaterna ska välja tre företrädare i investeringskommittén i en omröstning som omfattar samtliga kandidater. Varje icke-stödmottagande medlemsstat får föreslå en kandidat. De tre kandidaterna med flest röster ska väljas. Om två eller fler kandidater har fått samma antal röster och fler än tre kandidater därmed skulle bli valda, ska omröstningen göras om, med samtliga kandidater utom den eller de kandidater som fick flest röster och, i förekommande fall, näst flest röster.

4.   Medlemmarna i investeringskommittén får inte ha direkta eller indirekta finansiella intressen eller andra intressen i näringar som kan komma i fråga för stöd från moderniseringsfonden, som skulle kunna påverka deras opartiskhet eller som objektivt skulle kunna uppfattas som sådana. De ska handla i allmänhetens intresse och på ett oberoende sätt. De ska göra en intresseförklaring innan de tillträder i investeringskommittén, och de ska uppdatera sina förklaringar närhelst en relevant förändring inträffar.

5.   EIB ska tillhandahålla administrativt och logistiskt stöd till investeringskommittén (sekretariatet), däribland stöd till att sköta en särskild webbplats för moderniseringsfonden.

6.   Investeringskommittén ska, på förslag av den behöriga avdelningen inom kommissionen, anta sin arbetsordning som särskilt ska innehålla förfaranden för följande:

a)

Utnämning av medlemmar och observatörer i investeringskommittén och deras suppleanter.

b)

Anordnande av investeringskommitténs sammanträden.

c)

Närmare bestämmelser om intressekonflikter, inklusive mall för intresseförklaring.

7.   Investeringskommitténs medlemmar ska inte få något arvode eller någon ersättning för utlägg i samband med sitt deltagande i kommitténs arbete.

Artikel 12

Riktlinjer för tillgångsförvaltning och avtal med EIB

1.   EIB ska utarbeta riktlinjer för tillgångsförvaltning för intäkterna från moderniseringsfonden, med beaktande av målen i direktiv 2003/87/EG och EIB:s interna regler.

2.   Efter samråd med medlemsstaterna ska kommissionen ingå ett avtal med EIB om de särskilda villkor enligt vilka EIB ska utföra sina uppgifter i samband med genomförandet av moderniseringsfonden. Villkoren ska omfatta följande uppgifter:

a)

Auktionering och monetarisering av de utsläppsrätter som är avsedda för moderniseringsfonden, i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (6).

b)

Förvaltning av intäkterna från moderniseringsfonden.

c)

Bekräftelse av förslag om prioriterade investeringar enligt artikel 6 och due diligence-bedömning av förslag om icke-prioriterade investeringar enligt artikel 7.

d)

Sekretariatsfunktion för investeringskommittén, inklusive att sköta en särskild webbplats för moderniseringsfonden.

e)

Utarbetande av utkast till rapporter från investeringskommittén enligt artikel 14.

3.   I det avtal som avses i punkt 2 ska det anges vilket arrangemang som ska användas för att täcka EIB:s kostnader för att fullgöra sina uppgifter. Arrangemanget för täckning av kostnaderna i samband med bekräftelse av prioriterade investeringar och due diligence-bedömning av icke-prioriterade investeringar ska ta hänsyn till hur många förslag som läggs fram av varje stödmottagande medlemsstat och hur komplexa de är. EIB:s kostnader för att utföra sina uppgifter ska finansieras med de disponibla medlen för varje stödmottagande medlemsstat enligt vad som avses i artikel 5.2 a. EIB ska rapportera till kommissionen och medlemsstaterna om fullgörandet av uppgifterna enligt avtalet och de därmed sammanhängande kostnaderna.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING, RAPPORTERING, UTVÄRDERING OCH REVISION

Artikel 13

De stödmottagande medlemsstaternas övervakning och rapportering

1.   De stödmottagande medlemsstaterna ska övervaka genomförandet av de investeringar som finansieras genom moderniseringsfonden. Senast den 30 april ska de stödmottagande medlemsstaterna lämna en årlig rapport för det föregående året till kommissionen med de uppgifter som anges i bilaga II.

2.   Den årliga rapport som avses i punkt 1 ska åtföljas av följande information:

a)

Dokumentation som styrker finansieringen från moderniseringsfonden av investeringarna under det föregående året.

b)

Den årliga finansiella redovisningen för varje investering eller, om det är fråga om ett program, den finansiella redovisningen med aggregerade uppgifter om utgifterna för programmet under det föregående året.

Artikel 14

Investeringskommitténs rapportering

1.   Den årliga rapport från investeringskommittén som avses i artikel 10d.11 första meningen i direktiv 2003/87/EG ska innehålla följande information:

a)

Antal inkomna investeringsförslag, inklusive angivelse av investeringsområde.

b)

Antal utfärdade rekommendationer och sammanfattade slutsatser för varje rekommendation.

c)

En översikt av de viktigaste slutsatserna om investeringsförslagen efter EIB:s tekniska och ekonomiska due diligence-bedömning.

d)

Praktisk erfarenhet av aspekter som rör förfarandet för att ta fram rekommendationerna.

2.   På grundval av ett utkast framtaget av EIB ska investeringskommittén anta slutrapporten för det föregående året senast den 15 mars och genast lämna den till kommissionen.

Artikel 15

Översyn och utvärdering av fonden

1.   I den översyn som avses i artikel 10d.11 andra meningen i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen redogöra för följande områden:

a)

EIB:s bekräftelse av prioriterade investeringar.

b)

Investeringskommitténs bedömning av icke-prioriterade investeringar.

c)

De stödmottagande medlemsstaternas finansiering och övervakning av investeringar.

d)

Alla relevanta aspekter som rör förfaranden i samband med genomförandet av moderniseringsfonden.

På grundval av resultaten från översynen ska kommissionen där det är lämpligt lägga fram relevanta förslag.

2.   När moderniseringsfondens genomförande är avslutat ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av genomförandet. Kommissionen ska särskilt utvärdera de framsteg som gjorts mot att uppnå fondens mål enligt artikel 10d.1, 10d.2 och 10d.3 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Kommissionen ska offentliggöra resultaten av översynen och utvärderingen.

Artikel 16

Revisioner och skydd av fondens ekonomiska intressen

1.   EIB ska sammanställa moderniseringsfondens årsbokslut för varje räkenskapsår, vilka ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, med beaktande av de finansiella redovisningar som lämnats in i enlighet med artikel 13.2 b. Dessa bokslut ska vara föremål för en oberoende extern revision.

2.   EIB ska lämna följande redovisningar till kommissionen:

a)

Senast den 31 mars, den oreviderade redovisningen för moderniseringsfonden för det föregående räkenskapsåret.

b)

Senast den 30 april, den reviderade redovisningen för moderniseringsfonden för det föregående räkenskapsåret.

3.   De bokslut och finansiella redovisningar som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (IPSAS).

4.   De stödmottagande medlemsstaterna ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, av alla projektansvariga, programförvaltande myndigheter, uppdragstagare och underleverantörer till vilka de har gett stöd från moderniseringsfonden.

5.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska stödmottagande medlemsstater, projektansvariga, programförvaltande myndigheter, uppdragstagare och underleverantörer som har mottagit medel från moderniseringsfonden under en period på fem år från den sista betalningsöverföringen för ett projekt eller program, hålla tillgängliga alla styrkande handlingar och uppgifter om betalningsöverföringen eller utgifter som man har haft.

6.   De stödmottagande medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att moderniseringsfondens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner. Återkrav av medel ska ske i enlighet med de stödmottagande medlemsstaternas lagstiftning.

För alla eventuella återkrävda belopp ska den stödmottagande medlemsstaten begära en ändring av ett utbetalningsbeslut i enlighet med artikel 10.3.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Information, kommunikation och publicitet

1.   De stödmottagande medlemsstaterna ska på relevanta förvaltningars webbplatser offentliggöra information om investeringar som får stöd enligt denna förordning för att upplysa allmänheten om moderniseringsfondens funktion och mål. Informationen ska innehålla en uttrycklig hänvisning till det stöd som har erhållits från moderniseringsfonden.

2.   De stödmottagande medlemsstaterna ska säkerställa att de slutliga mottagarna av moderniseringsfondens stöd ger enhetlig, relevant och målinriktad information om stödet från moderniseringsfonden till olika målgrupper, däribland medier och allmänheten.

3.   Moderniseringsfondens namn ska användas i all kommunikationsverksamhet och synas på anslagstavlor på strategiska platser som är synliga för allmänheten.

4.   De stödmottagande medlemsstaterna och kommissionen ska genomföra informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser avseende stödet och resultaten från moderniseringsfonden. Insatserna ska underlätta utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis när det gäller utformning, förberedelse och genomförande av investeringar inom ramen för moderniseringsfonden.

Artikel 18

Öppenhet

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska investeringskommitténs sekretariat se till att följande information offentliggörs på moderniseringsfondens webbplats:

a)

Namn på medlemmar och observatörer i investeringskommittén och deras tillhörighet.

b)

Meritförteckningar och intresseförklaringar för medlemmarna i investeringskommittén.

c)

EIB:s bekräftelser av prioriterade investeringar.

d)

Investeringskommitténs rekommendationer om icke-prioriterade investeringar.

e)

Kommissionens utbetalningsbeslut.

f)

Årliga rapporter som lämnas in av de stödmottagande medlemsstaterna enligt artikel 13.

g)

Årliga rapporter som lämnas in av investeringskommittén enligt artikel 14.

h)

Kommissionens översyn och utvärdering av moderniseringsfonden enligt artikel 15.

2.   Medlemsstaterna, kommissionen och EIB får inte röja affärshemligheter som ingår i någon form av handling, information eller annat material som lämnats av dem eller av en tredje part i samband med genomförandet av moderniseringsfonden.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final av den 11 december 2019.

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Investeringsplanen inom den europeiska gröna given, COM(2020) 21 final av den 14 januari 2020.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).


BILAGA I

Information om investeringsförslag som ska lämnas till EIB och investeringskommittén

1.   Alla investeringsförslag

1.1

Investeringsområdet i enlighet med artikel 10d.1 eller 10d.2 i direktiv 2003/87/EG, beroende på vad som är tillämpligt.

1.2

Allmän beskrivning av investeringen, inklusive mål och avsedda stödmottagare, teknik (om relevant), kapacitet (om relevant), och beräknad varaktighet.

1.3

Motivering till stödet från moderniseringsfonden, inklusive bekräftelse på att investeringen är förenlig med artikel 10d.1 i direktiv 2003/87/EG.

1.4

Specificering av kostnader som ska täckas av moderniseringsfonden.

1.5

Beskrivning av det eller de stödinstrument som används.

1.6

Begärt finansieringsbelopp från moderniseringsfonden.

1.7

Bidrag från andra unionsinstrument och nationella instrument.

1.8

Förekomst av statligt stöd (i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget) och angivande av följande, beroende på vad som är tillämpligt:

a)

Hänvisning till kommissionens beslut om godkännande av nationella stödåtgärder.

b)

Hänvisning till registrering av den gruppundantagna åtgärden (nummer för statligt stödnummer som tilldelats genom kommissionens elektroniska anmälningssystem som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 651/2014).

c)

Förväntat datum för anmälan av stödåtgärden till kommissionen.

1.9

Medlemsstatens försäkran om överensstämmelse med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

1.10

Om investeringen syftar till att genomföra en territoriell plan för en rättvis omställning, information om investeringens förväntade bidrag till planen.

2.   Kompletterande information om program

2.1

Den förvaltande myndighetens namn.

2.2

Uppgift om huruvida förslaget avser ett befintligt program.

2.3

Programmets totala volym.

3.   Kompletterande information om andra förslag än program

3.1

Namn på projektansvarig.

3.2

Plats för projektet.

3.3

Totala investeringskostnader.

3.4

Projektets utvecklingsfas (från genomförbarhetsstudie till drift).

3.5

Förteckning över obligatoriska tillstånd som erhållits eller ska erhållas.

4.   Kompletterande information om icke-prioriterade förslag

4.1

Kvantifierade uppgifter om konstruktions- och driftsfaserna, inklusive förslagets bidrag till moderniseringsfondens mål, unionens klimat- och energipolitiska ram för 2030 och Parisavtalet.

4.2

Certifierad finansiell prognos, inklusive planerade ekonomiska bidrag från privata källor.

4.3

Beskrivning av eventuella andra riktade resultatindikatorer, i enlighet med EIB:s begäran.

4.4

Annan relevant information om den projektansvarige, investeringen, allmänna marknadsförhållanden och miljöaspekter.

BILAGA II

Information som ska lämnas av den stödmottagande medlemsstaten i den årliga rapporten till kommissionen

1.   Investeringsöversikt

1.1

Antal investeringar som hittills finansierats genom moderniseringsfonden.

1.2

Antal pågående, avslutade och avbrutna investeringar.

1.3

Total andel av finansiering som getts till prioriterade investeringar jämfört med eventuella icke-prioriterade investeringar i den stödmottagande medlemsstaten.

2.   Information om varje investering

2.1

Total investering som har mobiliserats (totala investeringskostnader).

2.2

Datum och belopp för betalningsöverföringar från moderniseringsfonden till den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten.

2.3

Belopp som den stödmottagande medlemsstaten har erhållit från moderniseringsfonden men som ännu inte överförts till den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten.

2.4

Alla eventuella belopp som den stödmottagande medlemsstaten har återvunnit från den projektansvarige eller den programförvaltande myndigheten, och datum för återvinningen.

2.5

En bedömning av investeringens mervärde i form av energieffektivitet och modernisering av energisystemet, med följande information:

a)

Energibesparing i MWh.

b)

Förväntad ackumulerad energibesparing i MWh vid investeringens slut.

c)

Minskade växthusgasutsläpp i tCO2.

d)

Förväntade ackumulerade utsläppsminskningar i tCO2 vid investeringens slut.

e)

Eventuell ytterligare kapacitet för förnybar energi som installerats, i tillämpliga fall.

f)

Mobilisering av ytterligare medel (totalt investerat belopp i förhållande till bidraget från moderniseringsfonden).

2.6

Om investeringen syftar till att genomföra en territoriell plan för en rättvis omställning, information om investeringens förväntade bidrag till planen.

2.7

För program ska de angivna uppgifterna rapporteras i aggregerad form.

3.   Kompletterande information om andra investeringar än program

3.1

Delmål som uppnåtts sedan föregående årliga rapport.

3.2

Förväntat idrifttagande.

3.3

Identifierade eller förväntade förseningar i genomförandet.

3.4

Identifierade eller förväntade förändringar av stödberättigande kostnader, tillämpad teknik eller resultat av en investering.

4.   Kompletterande information om icke-prioriterade investeringar

4.1

Bekräftelse av samfinansiering från privata källor.