EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0775

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 139I, 27.5.2019, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/775/oj

27.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 139/103


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/775

ze dne 16. května 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (2) požaduje, aby Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) podávala doporučení Komisi k technickým specifikacím pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) a jejich revizi v souladu s článkem 5 směrnice (EU) 2016/797 a aby zajišťovala přizpůsobování TSI technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům.

(2)

Článek 14 rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (3) požaduje, aby se oddíl 7.5 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 454/2011 (4) (dále jen „TSI TAP“) změnil za účelem upřesnění pozměněného procesu správy řízení změn TSI TAP.

(3)

V souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2016/796 byla zřízena pracovní skupina, jež má navrhovat doporučení, pokud jde o změny oddílu 7.5 TSI TAP.

(4)

Dne 20. dubna 2018 zaslala agentura Komisi doporučení ohledně revize oddílu 7.5 nařízení (EU) č- 454/2011 (TSI TAP).

(5)

Oddíl 7.5 přílohy I nařízení (EU) č. 454/2011 týkající se TSI TAP by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Měl by se aktualizovat seznam příslušných technických dokumentů, na něž odkazuje TSI TAP.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oddíl 7.5 přílohy I nařízení (EU) č. 454/2011 (TSI TAP) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha III nařízení (EU) č. 454/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 2 tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11).


PŘÍLOHA I

Oddíl 7.5 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 454/2011 se nahrazuje tímto:

„7.5   Řízení změn

7.5.1   Proces řízení změn

Postupy řízení změn budou navrženy tak, aby zajistily, že budou náležitě zanalyzovány náklady a přínosy změny a že změny budou zavedeny kontrolovaným způsobem. Tyto postupy definuje, zavede, podporuje a spravuje agentura a musí obsahovat:

identifikaci technických překážek, o něž se změna opírá,

určení odpovědnosti za postupy související se zavedením změny,

postup pro potvrzení změn, které mají být zavedeny,

politiku řízení, zveřejnění, přechodu a zavádění změn,

vymezení odpovědnosti za řízení podrobných specifikací a za řízení zabezpečení jejich kvality i řízení jejich konfigurace.

Výbor pro řízení změn (Change Control Board, CCB) se skládá z agentury, reprezentativních subjektů železničního odvětví, reprezentativního subjektu prodejce jízdních dokladů, reprezentativního subjektu cestujících a z členských států. Toto spojení různých stran by mělo zajistit dostatečně široký pohled na připravované změny a celkové posuzování jejich dopadů. Funkce CCB bude posléze svěřena pod záštitu agentury.

7.5.2   Konkrétní proces řízení změn dokumentace uvedené v příloze III tohoto nařízení

Agentura ustaví správu řízení změn dokumentace uvedené v příloze III tohoto nařízení v souladu s následujícími kritérii:

1.

Žádosti o změnu týkající se dokumentů předkládají buď členské státy, nebo reprezentativní subjekty železničního odvětví, které jednají na evropské úrovni, vymezené v čl. 38 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (*1), nebo reprezentativní subjekt prodejce jízdních dokladů, nebo Mezinárodní unie železnic (UIC), pokud jde o opravy chyb týkajících se specifikací vyvinutých UIC, nebo řídící výbor TSI TAP.

2.

Agentura musí žádosti o změnu shromažďovat a ukládat.

3.

Agentura předloží žádosti o změnu vyhrazené pracovní skupině ERA, která je vyhodnotí a připraví návrh v případě potřeby provázený ekonomickým zhodnocením.

4.

Poté agentura předloží každou žádost o změnu a související návrh výboru pro řízení změn, který žádost o změnu buďto potvrdí či odloží, nebo nikoli.

5.

Není-li žádost o změnu potvrzena, zašle agentura žadateli buď důvod zamítnutí, nebo žádost o dodatečné informace týkající se návrhu žádosti o změnu.

6.

Je-li žádost o změnu potvrzena, musí být technický dokument změněn.

7.

Nelze-li dosáhnout ohledně potvrzení žádosti o změnu konsenzu, předloží agentura Komisi doporučení aktualizovat dokumenty uvedené v příloze III společně s návrhem nové verze tohoto dokumentu, žádostmi o změnu a jejich ekonomickým zhodnocením a tyto dokumenty zpřístupní na svých internetových stránkách.

8.

Nová verze technického dokumentu a potvrzené žádosti o změnu musí být zpřístupněny na stránkách agentury. Agentura informuje členské státy prostřednictvím výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES.

9.

Pokud by žádost o změnu vyžadovala změnu právního textu TSI TAP, zašle agentura Evropské komisi žádost o revizi TSI TAP a/nebo žádost o technické stanovisko agentury.

Pokud správa řízení změn ovlivní prvky, které jsou společně používány i v rámci TSI TAF, musí být změny provedeny tak, aby byly v souladu s prováděním TSI TAF s cílem dosáhnout optimální synergie.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).““


PŘÍLOHA II

Příloha III nařízení (EU) č. 454/2011 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam technických dokumentů

Číslo

Odkaz

Název

1

B.1

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – přepravní doklady NRT

2

B.2

Počítačové generování a výměna údajů o tarifech určených k mezinárodnímu a zahraničnímu prodeji – přepravní doklady s integrovanou rezervací (IRT)

3

B.3

Počítačové generování a výměna údajů určených k mezinárodnímu nebo zahraničnímu prodeji – speciální nabídky

4

B.4

Příručka pro zavedení zpráv EDIFACT týkajících se výměny údajů o jízdních řádech

5

B.5

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů – výměna zpráv

6

B.6

Elektronická rezervace sedadel/lůžek a elektronické vystavování cestovních dokumentů (normy RCT2)

7

B.7

Mezinárodní přepravní doklad pro domácí tisk

8

B.8

Standardní číselné kódování pro železniční podniky, provozovatele infrastruktury a jiné společnosti zapojené do železničních dopravních řetězců

9

B.9

Standardní číselné kódování lokalit

10

B.10

Elektronická rezervace pomoci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – výměna zpráv

12

B.30

Schéma – katalog zpráv/souborů dat potřebný pro informování ŽP/PI o TSI TAP


Top