EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0775

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/775 af 16. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 for så vidt angår ændringshåndtering (EØS-relevant tekst.)

EUT L 139I af 27.5.2019, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/775/oj

27.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 139/103


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/775

af 16. maj 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 for så vidt angår ændringshåndtering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (2) skal Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) rette henstillinger til Kommissionen om de tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI'er«) og revisionen af disse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 og sikre, at TSI'erne er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav.

(2)

Ifølge artikel 14 i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/1474 (3) skal afsnit 7.5 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (4) (TSI TAP) ændres med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringshåndtering for TSI TAP.

(3)

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) 2016/796 er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at forelægge et forslag til henstilling vedrørende ændringerne af afsnit 7.5 i TSI TAP.

(4)

Den 20. april 2018 forelagde agenturet en henstilling til Kommissionen om revision af afsnit 7.5 i forordning (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP).

(5)

Afsnit 7.5 i bilag I til forordning (EU) nr. 454/2011 vedrørende TSI TAP bør derfor ændres.

(6)

Listen over relevante tekniske dokumenter omhandlet i TSI TAP bør ajourføres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afsnit 7.5 i bilag I til forordning (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP) erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag III til forordning (EU) nr. 454/2011 affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/1474 af 8. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 210 af15.8.2017, s. 5).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11).


BILAG I

Afsnit 7.5 i bilag I til forordning (EU) nr. 454/2011 affattes således:

»7.5.   Ændringshåndtering

7.5.1.   Ændringshåndteringsprocessen

Der skal tilrettelægges procedurer for ændringshåndtering, som sikrer, at omkostningerne og fordelene ved ændringerne analyseres grundigt, og at ændringerne gennemføres på en kontrolleret måde. Disse procedurer skal fastlægges, iværksættes, understøttes og administreres af agenturet, og de skal omfatte følgende elementer:

en beskrivelse af, hvad der nødvendiggør ændringen på det tekniske plan

en angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre ændringerne

en valideringsprocedure for de ændringer, der skal gennemføres

en politik for ændringshåndtering, frigivelse, overgang og implementering

en definition af ansvarsfordelingen for forvaltning af de detaljerede specifikationer og for både kvalitetssikringen og konfigurationsstyringen.

Ændringsstyringsorganet skal sammensættes af agenturet, jernbanesektorens repræsentative organer, et repræsentationsorgan for billetforhandlerne, et repræsentationsorgan for passagererne og medlemsstaterne. Med en sådan tilknytning af parterne skal det sikres, at de ændringer, der skal foretages, sættes i perspektiv, og at der foretages en helhedsvurdering af deres konsekvenser. Ændringsstyringsorganet skal på et tidspunkt indordnes under agenturet.

7.5.2.   Særlig ændringshåndteringsproces for de dokumenter, der er opført i bilag III til denne forordning

For de dokumenter, der er anført i bilag III til denne forordning, skal ændringsstyringen fastlægges af agenturet efter følgende kriterier:

1.

Anmodninger om ændringer, der berører dokumenterne, forelægges enten via medlemsstaterne eller via jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau, jf. artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (*1), eller billetforhandlernes repræsentationsorgan eller via Den Internationale Jernbaneunion (UIC), når det drejer sig om rettelser af fejl i forbindelse med specifikationer oprindeligt udarbejdet af UIC, eller via styregruppen for TSI TAP.

2.

Agenturet indsamler og opbevarer ændringsanmodningerne.

3.

Agenturet forelægger ændringsanmodningerne for den særlige arbejdsgruppe under Jernbaneagenturet, som vurderer dem og efter omstændighederne udarbejder et forslag ledsaget af en økonomisk vurdering.

4.

Derefter forelægger agenturet hver ændringsanmodning og det tilhørende forslag for ændringsstyringsorganet, som afgør, om ændringsanmodningen skal valideres eller udsættes.

5.

Valideres ændringsanmodningen ikke, skal agenturet sende enten begrundelsen for afvisningen eller en anmodning om supplerende oplysninger om udkastet til ændringsanmodning tilbage til den anmodende part.

6.

Hvis ændringsanmodningen valideres, skal det tekniske dokument ændres.

7.

Kan der ikke opnås enighed om validering af en ændringsanmodning, skal agenturet forelægge Kommissionen en henstilling om ajourføring af de dokumenter, som er anført i bilag III, sammen med udkastet til ny version af dokumentet, ændringsanmodningerne og agenturets økonomiske vurdering og skal desuden gøre disse dokumenter tilgængelige på sit websted.

8.

Den nye version af det tekniske dokument med de validerede ændringsanmodninger skal gøres tilgængelig på agenturets websted. Agenturet vil holde medlemsstaterne underrettet via det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

9.

Gør en anmodning om ændring det påkrævet at ændre den juridiske tekst i TSI TAP, skal agenturet fremsende en forespørgsel til Europa-Kommissionen med henblik på at anmode om en revision af TSI TAP og/eller anmode om en teknisk udtalelse fra agenturet

Når ændringsstyringen berører elementer, der er i almindelig brug i forbindelse med TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken, skal ændringerne foretages på en sådan måde, at de fortsat stemmer overens med den gennemførte TSI om Trafiktelematik for godstrafikken, for at der kan opnås optimale synergivirkninger.


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).««


BILAG II

Bilag III til forordning (EU) nr. 454/2011 erstattes af følgende:

»BILAG III

Liste over tekniske dokumenter

Nr.

Henvisning

Titel

1

B.1

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — NRT-billetter

2

B.2

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — IRT-billetter (med integreret pladsreservation)

3

B.3

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — Særtilbud

4

B.4

Implementeringsvejledning for EDIFACT-meddelelser om udveksling af køreplansdata

5

B.5

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektronisk tilvejebringelse af rejsehjemmel — Udveksling af meddelelser

6

B.6

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektronisk tilvejebringelse af transportdokumenter (RCT2-standarder)

7

B.7

International jernbanebillet til udprintning hjemme

8

B.8

Numerisk standardkodning for jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder, der er involveret i jernbanetransportkæder

9

B.9

Numerisk standardkodning af lokaliteter

10

B.10

Elektronisk reservation af assistance til bevægelseshæmmede — Udveksling af meddelelser

12

B.30

Oversigt — katalog over meddelelser/datasæt til brug for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres kommunikation om TSI'en om Trafiktelematik for persontrafikken

«

Top