Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0775

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/775 al Comisiei din 16 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 în ceea ce privește gestionarea controlului asupra modificărilor (Text cu relevanță pentru SEE.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/775/oj

27.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 139/103


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/775 AL COMISIEI

din 16 mai 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 în ceea ce privește gestionarea controlului asupra modificărilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede obligația Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „agenția”) de a adresa Comisiei recomandări privind specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) și revizuirea acestora, în conformitate cu articolul 5 din Directiva (UE) 2016/797, și de a se asigura că STI sunt adaptate la progresele tehnice, la tendințele pieței și la cerințele sociale.

(2)

Articolul 14 din Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei (3) prevede că punctul 7.5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 (4) (STI TAP) trebuie modificat în vederea specificării procedurii modificate de control al modificărilor pentru STI TAP.

(3)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/796, a fost înființat un grup de lucru pentru prezentarea unei propuneri de recomandare privind modificarea punctului 7.5 al STI TAP.

(4)

La 20 aprilie 2018, agenția a adresat Comisiei o recomandare privind revizuirea punctului 7.5 din Regulamentul 454/2011 (STI TAP).

(5)

Punctul 7.5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 referitor la STI TAP ar trebui modificat în consecință.

(6)

Lista documentelor tehnice relevante menționate în STI TAP ar trebui actualizată.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul 7.5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).

(3)  Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (JO L 210, 15.8.2017, p. 5).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei din 5 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123, 12.5.2011, p. 11).


ANEXA 1

Punctul 7.5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„7.5.   Gestionarea modificărilor

7.5.1.   Procesul de gestionare a modificărilor

Procedurile de gestionare a modificărilor sunt concepute astfel încât să se asigure analiza corespunzătoare a costurilor și beneficiilor implicate, precum și implementarea controlată a modificărilor în cauză. Procedurile sunt definite, aplicate, susținute și gestionate de agenție și includ:

identificarea constrângerilor tehnice care justifică modificarea;

o declarație privind identitatea persoanei responsabile pentru procedurile de implementare a modificărilor;

procedura de validare a modificărilor care trebuie implementate;

politica de gestionare a modificărilor, de difuzare, de tranziție și de dezvoltare;

definirea responsabilităților privind gestionarea specificațiilor detaliate, precum și asigurarea calității și gestionarea configurației.

Organismul de control al modificărilor (OCM) este format din agenție, organismele reprezentative din sectorul feroviar, un organism de reprezentare a vânzătorilor de legitimații de transport, un organism de reprezentare a călătorilor și statele membre. Această implicare a părților trebuie să asigure o perspectivă sistemică privind modificările care trebuie efectuate și o evaluare globală a implicațiilor acestora. În cele din urmă, OCM va fi plasat sub egida agenției.

7.5.2.   Procesul specific de gestionare a modificărilor pentru documentele enumerate în anexa III la prezentul regulament

Agenția stabilește modalitățile de gestionare a controlului modificărilor aduse documentelor enumerate în anexa III la prezentul regulament, în conformitate cu următoarele criterii:

1.

Cererile de modificare referitoare la documente sunt înaintate prin intermediul statelor membre sau prin intermediul organismelor reprezentative din sectorul feroviar care acționează la nivel european, astfel cum sunt definite la articolul 38 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), sau prin intermediul reprezentantului vânzătorilor de legitimații de transport, prin intermediul Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC), pentru corectarea erorilor legate de specificații elaborate inițial de UIC, sau prin intermediul comitetului director al STI TAP.

2.

Agenția colectează și păstrează cererile de modificare.

3.

Agenția prezintă cererile de modificare grupului de lucru specific al ERA, care le va evalua și va pregăti o propunere însoțită, dacă este cazul, de o evaluare economică.

4.

Ulterior, agenția prezintă fiecare cerere de modificare și propunerea aferentă organismului de control, care poate sau nu să valideze sau să amâne cererea de modificare.

5.

Dacă cererea de modificare nu este validată, agenția trimite înapoi solicitantului justificarea refuzului sau îi solicită acestuia informații suplimentare în legătură cu proiectul de cerere de modificare.

6.

Dacă cererea de modificare este validată, documentul tehnic trebuie modificat.

7.

În cazul în care nu se ajunge la un consens în legătură cu validarea unei cereri de modificare, agenția transmite Comisiei o recomandare de actualizare a documentelor enumerate în anexa III, însoțită de proiectul noii versiuni a documentului, de cererile de modificare și de evaluarea lor din punct de vedere economic și publică aceste documente pe site-ul său internet.

8.

Noua versiune a documentului tehnic cu cererile de modificare validate se publică pe site-ul agenției. Agenția informează statele membre prin intermediul comitetului înființat în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

9.

În cazul în care o cerere de modificare ar necesita o modificare a textului juridic al STI TAP, agenția transmite o cerere Comisiei Europene pentru a solicita o revizuire a STI TAP și/sau un aviz tehnic din partea agenției.

În cazul în care gestionarea controlului asupra modificărilor se referă la elemente utilizate în comun în cadrul STI TAF, modificările sunt efectuate astfel încât să rămână conforme cu STI TAF aplicată, în vederea optimizării sinergiilor.


(*1)  Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).””


ANEXA II

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 454/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Lista documentelor tehnice

Nr.

Referință

Titlu

1

B.1

Generarea și schimbul computerizat de date privind tarifele destinate vânzărilor internaționale sau străine – legitimații de transport cu rezervare neintegrată (NRT)

2

B.2

Generarea și schimbul computerizat de date privind tarifele destinate vânzărilor internaționale sau străine – legitimații de transport cu rezervare integrată (IRT)

3

B.3

Generarea și schimbul computerizat de date destinate vânzărilor internaționale sau străine – oferte speciale

4

B.4

Ghidul de punere în aplicare a mesajelor EDIFACT care reglementează schimbul de date privind orarul

5

B.5

Rezervarea electronică a locurilor/cușetelor și producerea electronică a documentelor de transport – schimb de mesaje

6

B.6

Rezervarea electronică a locurilor/cușetelor și producerea electronică a documentelor de transport (standarde RCT2)

7

B.7

Imprimarea la domiciliu a legitimațiilor internaționale de transport feroviar

8

B.8

Codificarea numerică standard a întreprinderilor feroviare, a administratorilor de infrastructură și a altor societăți implicate în lanțurile de transport feroviar

9

B.9

Codificarea numerică standard a locațiilor

10

B.10

Rezervarea electronică a serviciului de asistență pentru persoanele cu mobilitate redusă – schimb de mesaje

12

B.30

Schema – catalogul de mesaje/seturi de date necesare pentru comunicarea ÎF/AI din STI TAP


Top