EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2006/9)

OJ L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 21 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/39


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. července 2006

o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na článek 16 a článek 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) stanoví, že „s účinkem od příslušných dat výměny hotového oběživa uvede ECB a centrální banky zúčastněných členských států do oběhu v zúčastněných členských státech bankovky znějící na euro“.

(2)

S cílem umožnit hladké zavedení eura v budoucích zúčastněných členských státech by měl být s přihlédnutím k různým možným vnitrostátním scénářům přechodu na hotovostní euro vytvořen právní rámec, který národním centrálním bankám těchto členských států umožní půjčit si od Eurosystému eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a druhotného předzásobení před přechodem na hotovostní euro.

(3)

Předzásobení způsobilých protistran eurobankovkami a euromincemi a druhotné předzásobení kvalifikovaných třetích osob by přispělo k hladkému přechodu na hotovostní euro, zmírnilo logistickou zátěž související se zavedením eura a přispělo ke snížení nákladů spojených s oběhem dvojí měny.

(4)

Předzásobení a druhotné předzásobení eurobankovkami a euromincemi by nemělo vést k tomu, že tyto eurobankovky a euromince budou uvedeny do oběhu, neboť přede dnem přechodu na hotovostní euro nebudou mít v budoucích zúčastněných členských státech status zákonného platidla; aby se tomu zabránilo, měla by smluvní ujednání o půjčkách eurobankovek a euromincí proto obsahovat povinnost stanovit pro způsobilé protistrany a kvalifikované třetí osoby určitá omezení.

(5)

Předzásobení způsobilých protistran a druhotné předzásobení kvalifikovaných třetích osob lze provést pouze tehdy, poskytují-li ustanovení právních předpisů v budoucích zúčastněných členských státech dostatečnou ochranu, pokud se týče i) půjček eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení, ii) předzásobení a iii) druhotného předzásobení, nebo jsou-li záležitosti uvedené v písmenech i) až iii) upraveny pomocí smluvních ujednání mezi dotčenými stranami.

(6)

Tyto obecné zásady by měly i) stanovit pravidla, která se mají uplatnit v rámci smluvní úpravy a podmínek předzásobení a druhotného předzásobení, ii) stanovit povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví, jež mají být ve vztahu k předzásobení a druhotnému předzásobení dodržovány, a iii) stanovit náležitá opatření k pojištění předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

(7)

I když primární pravomoc pro zavedení režimu vydávání euromincí mají zúčastněné členské státy, budoucí národní centrální banky Eurosystému hrají klíčovou roli při distribuci euromincí. Na ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají euromincí, je proto třeba pohlížet jako na doporučení, podle kterých by měly národní centrální banky postupovat v rámci úpravy vydávání euromincí, která bude přijata příslušnými vnitrostátními orgány budoucích zúčastněných členských států.

(8)

Poskytnutí eurobankovek a euromincí budoucím národním centrálním bankám Eurosystému pro účely předzásobení s sebou nese určitá finanční rizika. Aby se zajistilo krytí těchto rizik, měly by se budoucí národní centrální banky Eurosystému zavázat, že eurobankovky, které si od Eurosystému půjčily, splatí z budoucích požadavků na výrobu bankovek, které jim byly přiděleny. Předzásobení by mělo být dovoleno jen tehdy, poskytnou-li způsobilé protistrany příslušné budoucí národní centrální bance Eurosystému dostatečné způsobilé zajištění.

(9)

Národní centrální banka Eurosystému dodávající eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a budoucí národní centrální banky Eurosystému by měly uzavřít konkrétní smluvní ujednání, že se budou řídit pravidly a postupy obsaženými v těchto obecných zásadách.

(10)

Není-li na základě ustanovení vnitrostátních právních předpisů platných v budoucích zúčastněných členských státech zajištěno, že se uplatní rovnocenná pravidla a postupy, musí být podmínky, jež tyto obecné zásady stanoví pro předzásobení a druhotné předzásobení, součástí smluvních ujednání mezi budoucími národními centrálními bankami Eurosystému, způsobilými protistranami a kvalifikovanými třetími osobami.

(11)

Jako koordinátor předzásobování by ECB měla být předem informována o žádostech o předzásobení a budoucí národní centrální banky Eurosystému by měly ECB o rozhodnutí předzásobit vždy informovat,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

„předzásobením“ fyzické dodání eurobankovek a euromincí budoucí národní centrální bankou Eurosystému způsobilým protistranám na území budoucího zúčastněného členského státu během období předzásobení/druhotného předzásobení;

„obdobím předzásobení/druhotného předzásobení“ období, ve kterém dochází k předzásobení a druhotnému předzásobení a které nezačne dříve než čtyři měsíce přede dnem přechodu na hotovostní euro a skončí v 00.00 hodin (místního času) v den přechodu na hotovostní euro;

„druhotným předzásobením“ dodání předzásobených eurobankovek a euromincí způsobilou protistranou kvalifikovaným třetím osobám na území budoucího zúčastněného členského státu během období předzásobení/druhotného předzásobení;

„eurozónou“ území zúčastněných členských států;

„dnem přechodu na hotovostní euro“ den, ke kterému se eurobankovky a euromince stanou v daném budoucím zúčastněném členském státě zákonným platidlem;

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal euro;

„budoucím zúčastněným členským státem“ nezúčastněný členský stát, který splnil podmínky pro přijetí eura a ve vztahu k němuž bylo přijato rozhodnutí o zrušení výjimky (podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy);

„nezúčastněným členským státem“ členský stát, který nepřijal euro;

„Eurosystémem“ národní centrální banky zúčastněných členských států a ECB;

„způsobilou protistranou“ subjekt ve smyslu článku 5, který splňuje požadavky pro přijetí eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení;

„kvalifikovanými třetími osobami“ určité obchodní cílové skupiny, jako jsou např. obchodníci, výrobci a provozovatelé přístrojů pro příjem a výdej hotovosti a společnosti provozující přepravu hotovosti, které se nacházejí v tomtéž budoucím zúčastněném členském státě jako způsobilá protistrana a které podle názoru této způsobilé protistrany mají oprávněnou potřebu, aby byly druhotně předzásobeny, a jsou schopny splnit požadavky spojené s druhotným předzásobením;

„společností provozující přepravu hotovosti“ subjekt, který pro úvěrové instituce zabezpečuje přepravu bankovek a mincí, jejich skladování a manipulaci s nimi;

„národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka zúčastněného členského státu;

„budoucí národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka budoucího zúčastněného členského státu;

„způsobilým zajištěním“ zajištění ve smyslu článku 8;

„dodávající národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka Eurosystému, která budoucí národní centrální bance Eurosystému dodává eurobankovky a euromince pro účely předzásobení, bez ohledu na to, která národní centrální banka Eurosystému je zákonným vlastníkem těchto bankovek a mincí;

„počátečním požadavkem na množství eurobankovek a euromincí“ množství eurobankovek a euromincí, které bude dle očekávání v budoucím zúčastněném členském státě potřebné ke dni přechodu na hotovostní euro na pokrytí poptávky po období jednoho roku;

„obchodním dnem Eurosystému“ den, kdy jsou ECB nebo jedna nebo více národních centrálních bank otevřeny pro obchodování, kdy je otevřen TARGET nebo systém, jenž TARGET nahrazuje, a který je dnem vypořádání pro trh s eurem a devizové operace zahrnující euro;

„TARGETem“ transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase;

„úvěrovou institucí“ instituce ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu (2),

„původní měnou“ národní měnová jednotka budoucího zúčastněného členského státu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

Článek 2

Použitelnost ustanovení těchto obecných zásad

1.   Pravidla a postupy, jež tyto obecné zásady stanoví pro předzásobení a druhotné předzásobení, se použijí na ujednání o předzásobení a o druhotném předzásobení bez ohledu na to, zda budoucí národní centrální banka Eurosystému i) si bankovky a mince, jež mají být předmětem předzásobení, půjčuje nebo ii) je vyrábí či formou zadání zakázky obstarává.

2.   Tyto obecné zásady se nepoužijí na fyzické dodání eurobankovek a euromincí z národních centrálních bank Eurosystému do národních centrálních bank nezúčastněných členských států, které dosud nemají postavení budoucích národních centrálních bank Eurosystému.

KAPITOLA II

PŮJČKY EUROBANKOVEK A EUROMINCÍ PRO ÚČELY PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 3

Dodání

1.   Budoucí národní centrální bance Eurosystému může eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a na zajištění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí dodat podle potřeby jedna nebo více národních centrálních bank Eurosystému.

2.   Dodávající národní centrální banka Eurosystému od přijímající budoucí národní centrální banky Eurosystému nevyžaduje zajištění.

3.   Dodání eurobankovek a euromincí národní centrální bankou Eurosystému budoucí národní centrální bance Eurosystému musí předcházet uzavření smluvního ujednání mezi dodávající národní centrální bankou Eurosystému a přijímající budoucí národní centrální bankou Eurosystému, které stanoví, že podmínky uvedené v těchto obecných zásadách se použijí na půjčku eurobankovek a euromincí budoucí národní centrální bance Eurosystému, a použijí se tedy i při sjednávání podmínek předzásobení a druhotného předzásobení.

4.   Dodávky eurobankovek a euromincí nezačnou před tím, než bude přijato rozhodnutí o zrušení výjimky pro nezúčastněný členský stát podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy.

5.   Po konzultaci s dodávající národní centrální bankou Eurosystému ECB jasně určí zásoby, ze kterých budou eurobankovky a euromince, jež mají být dodány, čerpány, jakož i název dodávající národní centrální banky Eurosystému. Dodávající národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby bylo přijato rozhodnutí o doplnění těchto zásob.

Článek 4

Podmínky pro půjčku eurobankovek a euromincí

1.   Podmínky uvedené v tomto článku musí být stanoveny ve smluvních ujednáních podle čl. 3 odst. 3.

2.   Ve smluvním ujednání se stanoví přesný objem eurobankovek a euromincí, které mají být dodány (v členění podle nominální hodnoty), a dodací lhůta.

3.   Eurobankovky a euromince se pro účely předzásobení a zajištění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí do budoucí národní centrální banky Eurosystému přepravují v souladu s bezpečnostními pravidly a pravidly týkajícími se pojištění, která obvykle platí pro hromadné dodávky eurobankovek a euromincí mezi národními centrálními bankami. Riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže dodávaných eurobankovek a euromincí přechází na budoucí národní centrální banku Eurosystému okamžikem, kdy tyto eurobankovky a euromince opustí trezor dodávající národní centrální banky Eurosystému.

4.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému hradí náklady spojené s přepravou eurobankovek a euromincí z národní centrální banky Eurosystému do této budoucí národní centrální banky Eurosystému. Dodávající národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby přeprava byla prováděna efektivně.

5.   Potřebuje-li budoucí národní centrální banka Eurosystému, aby ji Eurosystém do dvanácti měsíců ode dne přechodu na hotovostní euro poskytl hromadnou dodávku eurobankovek a euromincí, považují se tyto požadavky za součást počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí a pokud se týká splacení, přistupuje se k nim obdobně jako k předzásobeným eurobankovkám a euromincím tak, jak je stanoveno v odstavcích 6 až 8. Ve všech ostatních ohledech se k plnění uvedených požadavků přistupuje jako k hromadné dodávce.

6.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému plní vůči dodávající národní centrální bance (národním centrálním bankám) Eurosystému tyto povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví:

a)

Během období předzásobení/druhotného předzásobení vykazuje budoucí národní centrální banka Eurosystému částku eurobankovek a euromincí, které byly dodány pro účely předzásobení (a pro účely splnění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí), v podrozvaze v jejich nominální hodnotě.

b)

Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí dodávající národní centrální bance (dodávajícím národním centrálním bankám) Eurosystému částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

c)

Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro (v členění podle nominální hodnoty), jakož i den, kdy se dozvěděla, že se tyto bankovky dostaly do oběhu.

7.   Ode dne přechodu na hotovostní euro plní budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví:

a)

Nebyly-li předzásobené eurobankovky už vykázány podle odstavce 10, vykazují se jako rozvahové položky ke dni přechodu na hotovostní euro.

b)

Celková částka předzásobených eurobankovek s výjimkou bankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro a které byly oznámeny podle odst. 6 písm. c), se v rozvaze budoucí národní centrální banky Eurosystému vykazuje v položce „bankovky v oběhu“.

c)

Rozdíl mezi celkovou částkou předzásobených eurobankovek a částkami předzásobených eurobankovek, které byly připsány na vrub účtů způsobilých protistran, jež byly předzásobeny, vedených u budoucí národní centrální banky Eurosystému podle článku 15, se považuje za zajištěný bezúročný úvěr poskytnutý způsobilým protistranám, který musí tyto protistrany splatit v souladu s článkem 15.

8.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému splatí eurobankovky, které si půjčila od národní centrální banky Eurosystému pro účely předzásobení, tak, že dodá eurobankovky ekvivalentního množství a kvality, jež vyrobí nebo formou zadání zakázky obstará v rámci výroby eurobankovek, která jí byla v rámci Eurosystému – kromě běžného podílu na výrobě eurobankovek v rámci Eurosystému za příslušná léta – přidělena na jeden rok či více po sobě jdoucích let, jež bezprostředně následují po roce, v němž dojde k přechodu na hotovostní euro. O výpočtu ekvivalentního množství a kvality bankovek, jež mají být splaceny, rozhodne Rada guvernérů. O výpočtu ekvivalentního množství a kvality eurobankovek druhé série, jež mají být splaceny, rozhodne včas Rada guvernérů.

9.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému provede předzásobení v souladu s podmínkami uvedenými v kapitolách III a IV. Není-li na základě ustanovení vnitrostátních právních předpisů o předzásobení zajištěno, že se na všechny způsobilé protistrany vztahují podmínky, které jsou rovnocenné podmínkám uvedeným v kapitolách III a IV, musí dodání předcházet uzavření smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a způsobilou protistranou, jež tyto podmínky obsahuje.

10.   V případě, že se předzásobené eurobankovky dostanou do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, vykáže je dodávající národní centrální banka Eurosystému jako eurobankovky, které byly vydány a které jsou v oběhu. Dodávající národní centrální banka Eurosystému vykáže vůči budoucí národní centrální bance Eurosystému pohledávku ve výši nominální hodnoty eurobankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro. Budoucí národní centrální banka Eurosystému platí dodávající národní centrální bance Eurosystému úroky z této pohledávky. Tyto úroky se platí ode dne, kdy se budoucí národní centrální banka Eurosystému dozvěděla, že se tyto eurobankovky dostaly do oběhu, do prvního obchodního dne Eurosystému po dni přechodu na hotovostní euro. V tento den se závazek budoucí národní centrální banky Eurosystému a související úroky vypořádají prostřednictvím TARGETu nebo systému, jenž TARGET nahrazuje. Referenční úrokovou sazbou je poslední dostupná mezní úroková sazba, kterou Eurosystém používá ve veřejných nabídkových řízeních pro hlavní refinanční operace podle odstavce 3.1.2 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (3). Pokud budoucí národní centrální bance Eurosystému eurobankovky za účelem předzásobení dodává více než jedna národní centrální banka Eurosystému, určí smluvní ujednání podle článku 3.3 dodávající národní centrální banku, která vykáže bankovky v oběhu a pohledávku vůči budoucí národní centrální bance Eurosystému.

11.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí ECB tyto skutečnosti:

a)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek (v členění podle nominální hodnoty) a

b)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených euromincí (v členění podle nominální hodnoty).

KAPITOLA III

PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 5

Způsobilé protistrany

Úvěrové instituce, které jsou usazeny v budoucím zúčastněném členském státě (včetně poboček zahraničních úvěrových institucí nacházejících se v budoucím zúčastněném členském státě), a vnitrostátní poštovní úřady, které mají účet u budoucí národní centrální banky Eurosystému, se považují za způsobilé obdržet eurobankovky a euromince pro účely předzásobení, jakmile dojde k uzavření smluvních ujednání ve smyslu čl. 4 odst. 9.

Článek 6

Dodání pro účely předzásobení

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému nesmí začít s dodávkami eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení před začátkem období předzásobení/druhotného předzásobení.

2.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému může eurobankovky a euromince předzásobit v souladu s těmito obecnými zásadami. Předzásobení eurobankovkami a euromincemi musí předcházet uzavření smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a přijímající způsobilou protistranou, jehož součástí jsou podmínky uvedené v této kapitole a v kapitole IV (nestanoví-li ustanovení právních předpisů v daném budoucím zúčastněném členském státě rovnocenná pravidla a postupy).

Článek 7

Poskytnutí zajištění

1.   Způsobilé protistrany, které mají být předzásobeny, poskytnou budoucí národní centrální bance Eurosystému způsobilé zajištění ve smyslu článku 8:

a)

ke krytí úplné nominální hodnoty předzásobovaných eurobankovek a euromincí a

b)

k zajištění splnění povinností stanovených v článku 10, které mají tvořit součást smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a způsobilou protistranou.

2.   Dojde-li k realizaci zajištění s cílem zabezpečit plnění povinností stanovených v článku 10, poskytne způsobilá protistrana budoucí národní centrální bance Eurosystému dodatečné zajištění ke krytí úplné nominální hodnoty předzásobených eurobankovek a euromincí v souladu s odst. 1 písm. a).

3.   Zajištění se budoucí národní centrální bance Eurosystému poskytne před tím, než začne s předzásobením eurobankovkami a euromincemi, a kryjí se jím rizika, která vzniknou od zahájení dodávek pro účely předzásobení.

4.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby zajištění bylo v plném rozsahu vymahatelné. Za tímto účelem mobilizuje způsobilé zajištění prostřednictvím vhodných zajišťovacích postupů způsobem uvedeným v příloze I obecných zásad ECB/2000/7.

5.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému provede přiměřená opatření ke kontrole rizik tak, aby zvládla rizika spojená s předzásobením. Před provedením předzásobení konzultuje tato banka ECB ohledně opatření ke kontrole rizik uvedených v tomto článku. Dojde-li k úpravě tržní hodnoty způsobilého zajištění z důvodu zohlednění aplikovaných opatření ke kontrole rizik, je třeba náležitě upravit výši zajištění tak, aby vždy krylo plnou nominální hodnotu předzásobených eurobankovek a euromincí, která nebyla připsána na vrub účtů způsobilých protistran u budoucí národní centrální banky Eurosystému, jež předzásobené eurobankovky a euromince poskytla.

6.   Smluvní ujednání, které se uzavírá před předzásobením, stanoví, že způsobilá protistrana budoucí národní centrální banku Eurosystému opravňuje k realizaci zajištění, poruší-li předzásobovaná způsobilá protistrana kteroukoli z povinností, které jsou podle těchto obecných zásad předběžnou podmínkou předzásobení a na kterých se způsobilá protistrana a budoucí národní centrální banka Eurosystému výslovně dohodly, a nezaplatí-li předzásobená způsobilá protistrana smluvní pokuty stanovené v článku 10.

Článek 8

Způsobilé zajištění

1.   Veškerá aktiva způsobilá pro operace měnové politiky Eurosystému ve smyslu přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 se považují za způsobilé zajištění pro účely předzásobení.

2.   Za způsobilé zajištění pro účely předzásobení se považují aktiva znějící buď na původní měny budoucích zúčastněných členských států, nebo na euro, která splňují jednotná kritéria uvedená v příloze I obecných zásad ECB/2000/7 a která jsou způsobilá pro operace měnové politiky Eurosystému (s výjimkou kritéria, jež se týká místa vypořádání a měny, na kterou aktiva znějí). Aktiva jsou držena (vypořádána) v eurozóně nebo v budoucím zúčastněném členském státě, přičemž příslušný vnitrostátní vypořádací systém musí být vyhodnocen podle „Standardů pro využívání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v EU v úvěrových operací ESCB“, které vypracovala ECB.

3.   Jako způsobilé zajištění lze poskytnout rovněž tato aktiva: a) hotovostní vklady znějící na původní měnu, b) hotovostní vklady v eurech uložené na zvláštním účtu, které se úročí stejnou sazbou jako minimální rezervy, nebo c) vklady znějící na původní měnu nebo na euro a v jiné formě, kterou budoucí národní centrální banka Eurosystému považuje za vhodnou.

Článek 9

Vykazování

1.   Způsobilá protistrana své budoucí národní centrální bance Eurosystému oznámí

a)

konečnou celkovou částku druhotně předzásobených eurobankovek (v členění podle nominální hodnoty), a

b)

konečnou celkovou částku druhotně předzásobených euromincí (v členění podle nominální hodnoty).

2.   Způsobilá protistrana, která byla předzásobena, poskytne své budoucí národní centrální bance Eurosystému ihned po druhotném předzásobení informace o totožnosti kvalifikovaných třetích osob, které druhotně předzásobila, jakož i údaje o částkách eurobankovek a euromincí poskytnutých jednotlivým klientům v rámci druhotného předzásobení. Budoucí národní centrální banka Eurosystému nakládá s těmito údaji jako s důvěrnými a využívá je pouze ke sledování toho, jak kvalifikované třetí osoby dodržují své povinnosti, pokud jde o zamezení předčasného oběhu eurobankovek a euromincí, a pro účely vykazování podle čl. 4 odst. 11.

3.   Způsobilá protistrana, která byla předzásobena, okamžitě informuje budoucí národní centrální banku Eurosystému, která ji předzásobila (která o tom následně informuje ECB):

a)

zda existuje důvod se domnívat, že předzásobené eurobankovky a euromince se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, a

b)

o celkové částce předzásobených bankovek (v členění podle nominální hodnoty), které se případně dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

Článek 10

Závazky způsobilé protistrany týkající se druhotného předzásobení

Předtím, než dojde k druhotnému předzásobení, se způsobilé protistrany, které byly předzásobeny, zaváží, že druhotné předzásobení provedou pouze v souladu s pravidly a postupy stanovenými v těchto obecných zásadách, o čemž se tyto způsobilé protistrany dohodnou s kvalifikovanými třetími osobami, jež mají být druhotně předzásobeny. Způsobilá protistrana může druhotné předzásobení provést až poté, co se sjednají tyto podmínky:

a)

Způsobilá protistrana zajistí, aby druhotně předzásobené eurobankovky a euromince zůstaly v prostorách předzásobovaných kvalifikovaných třetích osob, kde se skladují odděleně od ostatních eurobankovek a euromincí a od jiné měny či majetku tak, aby se nedostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro. Tento předčasný oběh podléhá zaplacení odpovídajících smluvních pokut.

b)

Způsobilá protistrana se dohodne s kvalifikovanou třetí osobou, která má být druhotně předzásobena, že tato kvalifikovaná třetí osoba umožní budoucí národní centrální bance Eurosystému provést audit a kontrolu v prostorách kvalifikované třetí osoby, která byla druhotně předzásobena, s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

c)

Způsobilá protistrana platí budoucí národní centrální bance Eurosystému smluvní pokuty ve výši úměrné vzniklé škodě, nejméně však ve výši 10% částky, jež je předmětem druhotného předzásobení, jestliže: i) budoucí národní centrální bance Eurosystému není umožněn přístup za účelem provedení auditu a kontroly ve smyslu odstavce b), nebo ii) druhotně předzásobené eurobankovky a euromince nejsou skladovány v prostorách kvalifikované třetí osoby, jež byla druhotně předzásobena, jak se stanoví v tomto článku. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto smluvní pokuty neuloží, pokud i) budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany, nebo ii) druhotně předzásobená kvalifikovaná třetí osoba už zaplatila pokuty podle čl. 16 odst. 2 písm. f).

Článek 11

Statistické aspekty

Pro účely uplatňování nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (4) budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby měnové finanční instituce v příslušném členském státě během období předzásobení/druhotného předzásobení nevykazovaly položky a transakce týkající se předzásobených eurobankovek a euromincí ve svých rozvahách.

Článek 12

Distribuce do poboček

Budoucí národní centrální banka Eurosystému povolí způsobilým protistranám, aby předzásobené eurobankovky a euromince distribuovaly pouze do svých poboček v budoucím zúčastněném členském státě.

Článek 13

Zákaz předčasného oběhu

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zakáže způsobilým protistranám nakládat s eurobankovkami a euromincemi, jež jim byly dodány, před 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro, nestanoví-li tyto obecné zásady jinak. Budoucí národní centrální banka Eurosystému zejména vyžaduje, aby způsobilé protistrany skladovaly předzásobené eurobankovky a euromince ve svých trezorech odděleně od jiných eurobankovek a euromincí, jiné měny či majetku, a bezpečně tak, aby se zamezilo jejich zničení, krádeži, loupeži nebo jiné příčině předčasného oběhu.

2.   Způsobilé protistrany zajistí, že přede dnem přechodu na hotovostní euro se předzásobené eurobankovky a euromince nedostanou do oběhu.

3.   S cílem ověřit přítomnost předzásobených eurobankovek a euromincí a existenci ujednání, na jejichž základě způsobilé protistrany druhotné předzásobení uskutečňují, oprávní způsobilé protistrany příslušnou národní centrální banku Eurosystému k provádění auditu a kontrol jejich prostor.

4.   Způsobilé protistrany se zavazují, že budoucí národní centrální bance Eurosystému zaplatí pokutu, poruší-li způsobilá protistrana povinnosti související s předzásobením, včetně uvádění předzásobených bankovek do oběhu nebo takového jednání, jež vede k jejich uvedení do oběhu, přede dnem přechodu na hotovostní euro, nebo odmítnutí umožnit provedení auditu či kontrol. Budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby tyto případy porušení povinností podléhaly smluvním, případně zákonným pokutám ve výši úměrné vzniklé škodě. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto pokuty neuloží, pokud dotčený budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany.

Článek 14

Riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže

Způsobilé protistrany nesou riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže předzásobených eurobankovek a euromincí od okamžiku, kdy tyto bankovky a mince opustí trezor budoucí národní centrální banky Eurosystému. Budoucí národní centrální banka Eurosystému může od způsobilých protistran vyžadovat, aby tato rizika kryly tím, že sjednají přiměřené pojištění nebo jiným vhodným způsobem. Budoucí národní centrální banka Eurosystému a způsobilá protistrana se však dohodnou, že bez ohledu na toto pojištění se použijí ustanovení článku 15, která se týkají okamžitého zaúčtování předzásobených eurobankovek nebo euromincí, jež se předčasně dostaly do oběhu, a souvisejících úrokových plateb na vrub účtu. Bez ohledu na výše uvedené se mohou budoucí národní centrální banka Eurosystému a způsobilá protistrana dohodnout, že budoucí národní centrální banka Eurosystému po praktické stránce zajistí přepravu eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení jménem způsobilé protistrany a na její riziko, nebo na riziko budoucí národní centrální banky Eurosystému, pokud si to národní centrální banka Eurosystému přeje.

Článek 15

Účtování

1.   Eurobankovky a euromince, kterými byly způsobilé protistrany předzásobeny, se účtují na vrub účtů těchto protistran vedených u jejich budoucí národní centrální banky Eurosystému v nominální hodnotě v souladu s následujícím „modelem lineárního účtování na vrub“: celková částka předzásobených eurobankovek a euromincí se na vrub účtů připíše ve třech stejných částkách v den vypořádání první, čtvrté a páté hlavní refinanční operace Eurosystému po dni přechodu na hotovostní euro.

2.   Není-li na účtu předzásobené způsobilé protistrany, který vede budoucí národní centrální banka Eurosystému, jež tuto protistranu předzásobila, dostatek finančních prostředků k zatížení účtu podle odstavce 1, má se za to, že způsobilá protistrana porušila svou povinnost zaplatit za předzásobené eurobankovky a euromince.

3.   Eurobankovky a euromince, které byly způsobilým protistranám dodány v den přechodu na hotovostní euro či po tomto dni, se na vrub účtů těchto protistran vedených u budoucích národních centrálních bank Eurosystému připíší v souladu se stávající praxí v rámci Eurosystému. Eurobankovky a euromince, které způsobilé protistrany vrátily v den přechodu na hotovostní euro či po tomto dni, se obdobně připíší ve prospěch příslušných účtů těchto protistran vedených u budoucích národních centrálních bank Eurosystému.

4.   Bankovky a mince znějící na původní měnu, které způsobilé protistrany vrátily, se ve prospěch příslušných účtů těchto protistran vedených u budoucí národní centrální banky Eurosystému připíší v souladu se stávající praxí v rámci Eurosystému.

5.   Dostanou-li se eurobankovky či euromince do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, zaúčtuje se částka těchto bankovek či mincí na vrub způsobilé protistrany, která byla předzásobena, okamžitě jako devizy. V účetnictví národní centrální banky Eurosystému, která eurobankovky budoucí národní centrální bance Eurosystému dodala za účelem předzásobení, se tyto eurobankovky zaúčtují jako bankovky „v oběhu“. Zaúčtování se provede bez ohledu na to, z jakého důvodu se bankovky přede dnem přechodu na hotovostní euro dostaly do oběhu.

KAPITOLA IV

DRUHOTNÉ PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 16

Podmínky pro dodávání eurobankovek a euromincí pro účely druhotného předzásobení

1.   Druhotné předzásobování kvalifikovaných třetích osob nesmí začít před začátkem období předzásobení/druhotného předzásobení.

2.   Předtím, než se započne s druhotným předzásobením, uzavřou způsobilá protistrana a kvalifikované třetí osoby smluvní ujednání, která budou obsahovat alespoň toto:

a)

Veškerá rizika i odpovědnost v souvislosti s druhotným předzásobením ponese kvalifikovaná třetí osoba, přičemž k druhotnému předzásobení dojde za podmínek dohodnutých v souladu s těmito obecnými zásadami.

b)

Kvalifikovaná třetí osoba oznámí ECB prostřednictvím své budoucí národní centrální banky Eurosystému veškeré druhotně předzásobené eurobankovky a euromince.

c)

Kvalifikovaná třetí osoba uskladní druhotně předzásobené eurobankovky a euromince v souladu s čl. 10 písm. a) a nezačne s nimi nakládat dříve než v 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro.

d)

Kvalifikovaná třetí osoba oprávní budoucí národní centrální banku Eurosystému k provádění auditu a kontrole jejích prostor s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených bankovek a mincí.

e)

Kvalifikovaná třetí osoba oznámí budoucí národní centrální bance Eurosystému celkovou částku druhotně předzásobených bankovek (v členění podle nominální hodnoty), které se případně dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

f)

Kvalifikovaná třetí osoba se zaváže platit budoucí národní centrální bance Eurosystému pokuty, pokud kvalifikovaná třetí osoba poruší povinnosti týkající se druhotného předzásobení včetně porušení povinnosti podle odstavce c) nebo odmítnutí auditu či kontrol podle odstavce d). Za tato porušení se platí smluvní, případně zákonné pokuty ve výši úměrné vzniklé škodě, nejméně však ve výši 10 % částky, jež je předmětem druhotného předzásobení. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto pokuty neuloží, pokud dotčený budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany.

Článek 17

Vyloučení veřejnosti

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zakáže způsobilým protistranám, aby eurobankovkami a euromincemi druhotně předzásobovaly veřejnost.

2.   Odstavec 1 tohoto článku nezakazuje zásobení veřejnosti počátečními sadami mincí, které obsahují malé množství euromincí různých nominálních hodnot tak, jak podle potřeby stanoví příslušné vnitrostátní orgány v některých budoucích zúčastněných členských státech.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Ověřování

Budoucí národní centrální banky Eurosystému předají ECB nejpozději tři měsíce před započetím období předzásobení/druhotného předzásobení, avšak nikoli předtím, než bylo v případě příslušného členského státu rozhodnuto o zrušení výjimky, kopie všech právních nástrojů a opatření přijatých v jejich členském státě ve vztahu k těmto obecným zásadám.

Článek 19

Euromince

Doporučuje se, aby budoucí národní centrální banky Eurosystému uplatňovaly tyto obecné zásady na euromince, nestanoví-li předpisy vydané příslušnými vnitrostátními orgány jinak.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 19. července 2006.

2.   Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. července 2006.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2005 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1. Obecné zásady naposledy pozměněné obecnými zásadami ECB/2005/7 (Úř. věst. L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  Úř. věst. L 333, 17.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21) (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 42).


Top