10/Sv. 7

HR

Službeni list Europske unije

21


32006O0009


L 207/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 14. srpnja 2006.

o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja

(ESB/2006/9)

(2006/525/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 106. stavak 1.,

uzimajući u obzir članak 16. i članak 26. stavak 4. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

budući da:

(1)

Članak 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura (1) navodi da „s učinkom od odgovarajućih datuma prelaska na gotovinu eura, ESB i središnje banke država članica sudionica puštaju u optjecaj novčanice nominirane u euru u državama članicama sudionicama”.

(2)

Kako bi se osiguralo nesmetano uvođenje eura u budućim državama članicama sudionicama potrebno je uspostaviti pravni okvir koji će nacionalnim središnjim bankama tih država članica omogućiti posudbu euronovčanica i eurokovanica od Eurosustava za potrebe njihove predopskrbe i posredne predopskrbe prije prelaska na gotovinu eura, uzimajući u obzir različite moguće nacionalne scenarije prelaska na gotovinu eura.

(3)

Predopskrba prihvatljivih drugih ugovornih strana euronovčanicama i eurokovanicama i posredna predopskrba profesionalnih trećih strana pridonijele bi nesmetanom prelasku na gotovinu eura, ublažile logističko opterećenje prihvaćanja eura te pripomogle smanjenju troškova vezanih uz optjecaj dviju valuta.

(4)

Predopskrba i posredna predopskrba euronovčanicama i eurokovanicama ne bi trebala značiti puštanje takvih euronovčanica i eurokovanica u optjecaj s obzirom na to da one neće imati status zakonskog sredstva plaćanja u budućim državama članicama sudionicama prije datuma prelaska na gotovinu eura. Prema tome, ugovori o zajmovima euronovčanica i eurokovanica trebaju sadržavati obveze nametanja određenih ograničenja prihvatljivim drugim ugovornim stranama i profesionalnim trećim stranama kako bi se izbjegla navedena situacija.

(5)

Predopskrba prihvatljivih drugih ugovornih strana i posredna predopskrba profesionalnih trećih strana može se obaviti jedino ako zakonske odredbe u budućim državama članicama sudionicama osiguravaju dostatnu zaštitu, odnosno ako su između uključenih strana uspostavljeni ugovori u vezi sa: i. zajmovima euronovčanica i eurokovanica za potrebe predopskrbe; ii. predopskrbom i iii. posrednom predopskrbom.

(6)

Ovom se Smjernicom trebaju: i. odrediti pravila koja će se primjenjivati na ugovorni okvir i uvjete predopskrbe i posredne predopskrbe; ii. utvrditi zahtjevi povezani s računovodstvenim i financijskim izvještavanjem koji se trebaju poštivati u vezi s predopskrbom i posrednom predopskrbom i iii. predvidjeti odgovarajući mehanizmi za osiguranje euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe i posredne predopskrbe.

(7)

Iako je uspostava režima izdavanja eurokovanica ponajprije u nadležnosti država članica sudionica, ključnu ulogu u distribuciji eurokovanica imaju buduće nacionalne središnje banke Eurosustava. Stoga odredbe ove Smjernice koje se odnose na eurokovanice treba promatrati kao preporuke koje nacionalne središnje banke trebaju primjenjivati unutar okvira za izdavanje eurokovanica koji će uspostaviti nadležna nacionalna tijela budućih država članica sudionica.

(8)

Opskrba budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava euronovčanicama i eurokovanicama za potrebe predopskrbe povlači za sobom određene financijske rizike. Radi pokrivanja tih rizika buduće nacionalne središnje banke Eurosustava trebaju se obvezati da će euronovčanice posuđene od Eurosustava vratiti iz budućih potrebnih količina novčanica koje će im biti dodijeljene. Nadalje, predopskrba treba biti dopuštena samo ako prihvatljive druge ugovorne strane nadležnom NSB-u Eurosustava daju dostatno prihvatljivi kolateral.

(9)

NSB Eurosustava koji isporučuje euronovčanice i eurokovanice za potrebe predopskrbe i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava trebaju sklopiti posebne ugovore radi pridržavanja pravila i postupaka utvrđenih u ovoj Smjernici.

(10)

Osim ako nacionalne zakonske odredbe na snazi u budućim državama članicama sudionicama ne osiguravaju primjenu istovrsnih pravila i postupaka, uvjeti predopskrbe i kasnije posredne predopskrbe utvrđeni u ovoj Smjernici moraju biti uključeni u ugovore između budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava, prihvatljivih drugih ugovornih strana i profesionalnih trećih strana.

(11)

ESB, kao koordinator predopskrbe, treba biti unaprijed obaviješten o zahtjevima za predopskrbu, a buduće nacionalne središnje banke Eurosustava trebaju obavijestiti ESB o svakoj odluci o predopskrbi,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Smjernice:

„predopskrba” znači fizička isporuka euronovčanica i eurokovanica od strane budućeg NSB-a Eurosustava prihvatljivim drugim ugovornim stranama na državnom području buduće države članice sudionice tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe,

„razdoblje predopskrbe/posredne predopskrbe” znači razdoblje tijekom kojega se odvijaju predopskrba i posredna predopskrba, a počinje najranije četiri mjeseca prije datuma prelaska na gotovinu eura i završava u 00.00 (po lokalnom vremenu) na datum prelaska na gotovinu eura,

„posredna predopskrba” znači isporuka kojom prihvatljive druge ugovorne strane unaprijed opskrbljuju profesionalne treće strane na državnom području buduće države članice sudionice euronovčanicama i eurokovanicama tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe,

„europodručje” znači državno područje država članica sudionica,

„datum prelaska na gotovinu eura” znači datum na koji euronovčanice i eurokovanice postaju zakonsko sredstvo plaćanja u određenoj budućoj državi članici sudionici,

„država članica sudionica” znači država članica koja je prihvatila euro,

„buduća država članica sudionica” znači država članica nesudionica koja je ispunila uvjete određene za prihvaćanje eura i u odnosu na koju je donesena odluka o stavljanju izvan snage odstupanja (u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora),

„država članica nesudionica” znači država članica koja nije prihvatila euro,

„Eurosustav” znači nacionalne središnje banke država članica sudionica i ESB,

„prihvatljiva druga ugovorna strana” znači subjekt definiran u članku 5. koji ispunjava uvjete za primanje euronovčanica i eurokovanica za potrebe predopskrbe,

„profesionalne treće strane” znači određene komercijalne ciljne skupine, kao što su trgovci na malo, sektor uređaja za gotovinu i društva za prijevoz gotovog novca, koje su smještene u istoj budućoj državi članici sudionici kao i prihvatljiva druga ugovorna strana te za koje prihvatljiva druga ugovorna strana smatra da imaju opravdanu potrebu za posrednom predopskrbom i da su sposobne zadovoljiti uvjete u vezi s posrednom predopskrbom,

„društvo za prijevoz gotovog novca” znači subjekt koji pruža usluge prijevoza, pohrane i rukovanja novčanicama i kovanicama za kreditne institucije,

„NSB Eurosustava” znači NSB države članice sudionice,

„budući NSB Eurosustava” znači NSB buduće države članice sudionice,

„prihvatljivi kolateral” znači kolateral definiran u članku 8.,

„NSB Eurosustava koji obavlja isporuku” znači NSB Eurosustava koji budućem NSB-u Eurosustava isporučuje euronovčanice i eurokovanice za potrebe predopskrbe, bez obzira na to koji je NSB Eurosustava zakonski vlasnik tih novčanica i kovanica,

„početne potrebne količine” znači količina euronovčanica i eurokovanica za koju se očekuje da će biti potrebna u budućoj državi članici sudionici na datum prelaska na gotovinu eura za pokrivanje potražnje u razdoblju od jedne godine,

„radni dan Eurosustava” znači dan na koji su ESB odnosno jedna nacionalna središnja banka ili više njih otvoreni za poslovanje, na koji je otvoren sustav TARGET ili sustav koji ga zamjenjuje te dan koji je dan namire za eursko tržište novca i za devizne transakcije koje uključuju euro,

„sustav TARGET” znači transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu,

„kreditna institucija” znači institucija definirana u članku 1. stavku 1. točki (a) Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (2),

„bivša nacionalna valuta” znači nacionalna valutna jedinica buduće države članice sudionice prije datuma prelaska na gotovinu eura.

Članak 2.

Primjenjivost odredbi ove Smjernice

1.   Pravila i postupci u vezi s predopskrbom i posrednom predopskrbom koji su utvrđeni u ovoj Smjernici primjenjuju se na postupke predopskrbe i posredne predopskrbe bez obzira na to da li budući NSB Eurosustava i. posuđuje novčanice i kovanice koje će biti upotrijebljene za predopskrbu ili ih ii. izrađuje odnosno nabavlja.

2.   Ova Smjernica ne primjenjuje se na fizičku isporuku euronovčanica i eurokovanica od nacionalnih središnjih banaka Eurosustava nacionalnim središnjim bankama država članica nesudionica prije nego što dobiju status budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava.

POGLAVLJE II.

ZAJMOVI EURONOVČANICA I EUROKOVANICA ZA POTREBE PREDOPSKRBE

Članak 3.

Isporuka

1.   Jedna nacionalna središnja banka Eurosustava ili više njih, ovisno o slučaju, mogu isporučiti euronovčanice i eurokovanice budućem NSB-u Eurosustava za potrebe predopskrbe i početnih potrebnih količina.

2.   NSB Eurosustava koji obavlja isporuku ne zahtijeva kolateral od NSB-a primatelja koji je budući NSB Eurosustava.

3.   Isporuka euronovčanica i eurokovanica NSB-a Eurosustava budućem NSB-u Eurosustava ne obavlja se prije nego što NSB Eurosustava koji obavlja isporuku i NSB primatelj koji je budući NSB Eurosustava ne sklope ugovor kojim se određuje da će se uvjeti utvrđeni u ovoj Smjernici primjenjivati na zajam euronovčanica i eurokovanica budućem NSB-u Eurosustava te da će se stoga primjenjivati pri uspostavi postupaka za predopskrbu i posrednu predopskrbu.

4.   Isporuka euronovčanica i eurokovanica ne započinje prije donošenja odluke o stavljanju izvan snage odstupanja u odnosu na državu članicu nesudionicu u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora.

5.   Nakon savjetovanja s NSB-om Eurosustava koji obavlja isporuku ESB jasno navodi zalihe iz kojih se uzimaju euronovčanice i eurokovanice za isporuku, kao i naziv NSB-a Eurosustava koji obavlja isporuku. NSB Eurosustava koji obavlja isporuku osigurava donošenje odluke o nadopunjavanju tih zaliha.

Članak 4.

Uvjeti primjenjivi na zajam euronovčanica i eurokovanica

1.   Uvjeti utvrđeni u ovom članku navode se u ugovorima iz članka 3. stavka 3.

2.   Točna količina, raščlanjena prema apoenima euronovčanica i eurokovanica koji se isporučuju, kao i vrijeme isporuke, navode se u svakom ugovoru.

3.   Euronovčanice i eurokovanice prevoze se budućem NSB-u Eurosustava za potrebe predopskrbe i za početne potrebne količine u skladu s pravilima o sigurnosti i osiguranju koja se uobičajeno primjenjuju na prijenose velikih količina euronovčanica i eurokovanica između nacionalnih središnjih banaka. Rizik uništenja, gubitka, krađe i pljačke isporučenih euronovčanica i eurokovanica prelazi na budući NSB Eurosustava od trenutka kada euronovčanice i eurokovanice napuste trezore NSB-a Eurosustava koji obavlja isporuku.

4.   Budući NSB Eurosustava plaća trošak prijevoza euronovčanica i eurokovanica od NSB-a Eurosustava. NSB Eurosustava koji obavlja isporuku osigurava da prijevoz bude obavljen učinkovito.

5.   Ako budući NSB Eurosustava od Eurosustava treba prijevoz velikih količina euronovčanica i eurokovanica unutar dvanaest mjeseci od datuma prelaska na gotovinu eura, ti se zahtjevi smatraju dijelom početnih potrebnih količina te se glede otplate tretiraju slično kao euronovčanice i eurokovanice iz predopskrbe kao što je predviđeno u stavcima 6. do 8. U svakom drugom smislu ispunjavanje takvih zahtjeva tretira se na isti način kao prijenos velikih količina.

6.   Budući NSB Eurosustava obvezan je poštivati sljedeće obveze računovodstvenog i financijskog izvještavanja u vezi s NSB-om Eurosustava koji obavlja isporuku odnosno više njih:

(a)

Tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe budući NSB Eurosustava knjiži iznos euronovčanica i eurokovanica isporučenih za potrebe predopskrbe (i za početne potrebne količine) izvanbilančno po njihovoj nominalnoj vrijednosti.

(b)

Budući NSB Eurosustava izvješćuje NSB Eurosustava koji obavlja isporuku, odnosno više njih, o iznosu euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe i posredne predopskrbe.

(c)

Budući NSB Eurosustava iskazuje ukupni iznos (raščlanjen prema apoenima) svih euronovčanica iz predopskrbe ili posredne predopskrbe koje su ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, kao i datum na koji je saznao da su te novčanice ušle u optjecaj.

7.   Od datuma prelaska na gotovinu eura budući NSB Eurosustava obvezan je poštivati sljedeće obveze računovodstvenog i financijskog izvještavanja:

(a)

Osim ako nisu već uknjižene prema stavku 10., euronovčanice iz predopskrbe knjiže se kao bilančne stavke na datum prelaska na gotovinu eura.

(b)

Ukupni iznos euronovčanica iz predopskrbe, isključujući sve novčanice koje su ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura i koje su iskazane prema stavku 6. točki (c), knjiži se u bilanci budućeg NSB-a Eurosustava unutar broja „novčanica u optjecaju”.

(c)

Razlika između ukupnog iznosa euronovčanica iz predopskrbe i iznosa euronovčanica iz predopskrbe koje su prema odredbama članka 15. uknjižene na teret računa koje prihvatljive druge ugovorne strane koje su unaprijed opskrbljene imaju kod budućeg NSB-a Eurosustava tretira se kao kolateralizirani zajam na koji se ne obračunava naknada odobren prihvatljivim drugim ugovornim stranama koji one trebaju otplatiti u skladu s člankom 15.

8.   Budući NSB Eurosustava otplaćuje euronovčanice posuđene od NSB-a Eurosustava za potrebe predopskrbe tako što tijekom jedne godine ili više uzastopnih godina odmah nakon godine u kojoj se odvija prelazak na gotovinu eura isporučuje jednak broj euronovčanica jednake kvalitete koje izrađuje ili nabavlja kao rezultat raspodjele u sklopu izrade euronovčanica u Eurosustavu, i to dodatno uz svoj uobičajeni udio u raspodjeli izrade euronovčanica u Eurosustavu za dotične godine. O izračunu jednakog broja novčanica jednake kvalitete za otplatu odlučuje Upravno vijeće. Jednak broj novčanica jednake kvalitete koji se mora otplatiti za drugu seriju eura izračunava se na način koji pravodobno utvrđuje Upravno vijeće.

9.   Budući NSB Eurosustava provodi predopskrbu u skladu s uvjetima navedenima u poglavljima III. i IV. Isporuka se ne obavlja dok budući NSB Eurosustava i prihvatljiva druga ugovorna strana ne sklope ugovore koji uključuju takve uvjete, osim ako nacionalne zakonske odredbe o predopskrbi ne osiguravaju da se na sve prihvatljive druge ugovorne strane primjenjuju uvjeti istovjetni onima iz poglavlja III. i IV.

10.   Ako euronovčanice iz predopskrbe uđu u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, NSB Eurosustava koji obavlja isporuku knjiži ih kao da su izdane i u optjecaju. NSB Eurosustava koji obavlja isporuku knjiži potraživanje prema budućem NSB-u Eurosustava u iznosu nominalne vrijednosti euronovčanica koje su ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura. Budući NSB Eurosustava plaća NSB-u Eurosustava koji obavlja isporuku naknadu toga potraživanja. Naknada dospijeva od datuma kada je budući NSB Eurosustava stekao saznanje da su te euronovčanice ušle u optjecaj pa do prvoga radnog dana Eurosustava nakon datuma prelaska na gotovinu eura. Toga datuma sustav TARGET ili sustav koji ga zamjenjuje namiruje obvezu budućeg NSB-a Eurosustava i s njom povezanu naknadu. Referentna stopa za naknadu jest posljednja raspoloživa granična kamatna stopa kojom se Eurosustav koristi u svojim aukcijama za glavne operacije refinanciranja prema stavku 3.1.2. Priloga I. Smjernici ESB/2000/7 od 31. kolovoza 2000. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (3). Ako više od jednog NSB-a Eurosustava isporučuje euronovčanice budućem NSB-u Eurosustava za potrebe predopskrbe, ugovori iz članka 3. stavka 3. navode NSB koji obavlja isporuku i knjiži novčanice u optjecaju te potraživanje prema budućem NSB-u Eurosustava.

11.   Budući NSB Eurosustava izvješćuje ESB o sljedećem:

(a)

o konačnom ukupnom iznosu euronovčanica iz predopskrbe i posredne predopskrbe (raščlanjenom prema apoenima); i

(b)

o konačnom ukupnom iznosu eurokovanica iz predopskrbe i posredne predopskrbe (raščlanjenom prema apoenima).

POGLAVLJE III.

PREDOPSKRBA

Članak 5.

Prihvatljive druge ugovorne strane

Kreditne institucije s poslovnim nastanom u budućoj državi članici sudionici (uključujući podružnice stranih kreditnih institucija smještene u budućoj državi članici sudionici) i nacionalni poštanski uredi koji imaju račun kod svoga budućeg NSB-a Eurosustava smatraju se prihvatljivima za primanje euronovčanica i eurokovanica za potrebe predopskrbe nakon uspostave ugovora predviđenih člankom 4. stavkom 9.

Članak 6.

Isporuka radi predopskrbe

1.   Budući NSB Eurosustava ne smije prije početka razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe započeti isporuku euronovčanica i eurokovanica radi predopskrbe.

2.   Budući NSB Eurosustava može obavljati predopskrbu euronovčanicama i eurokovanicama u skladu s odredbama ove Smjernice. Predospkrba euronovčanicama i eurokovanicama ne započinje prije nego što budući NSB Eurosustava i prihvatljiva druga ugovorna strana primateljica ne sklope ugovor koji uključuje uvjete navedene u ovom poglavlju i u poglavlju IV. (osim ako zakonskim odredbama u dotičnoj budućoj državi članici sudionici nisu ustanovljena istovjetna pravila i postupci).

Članak 7.

Davanje kolaterala

1.   Prihvatljive druge ugovorne strane koje se unaprijed opskrbljuju euronovčanicama i eurokovanicama daju budućem NSB-u Eurosustava prihvatljivi kolateral definiran člankom 8. radi:

(a)

pokrivanja ukupne nominalne vrijednosti euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe; i

(b)

osiguranja ispunjenja obveza navedenih u članku 10. koje se uključuju u ugovore između budućeg NSB-a Eurosustava i prihvatljive druge ugovorne strane.

2.   Ako se kolateral realizira radi osiguranja da će obveze iz članka 10. biti ispunjene, prihvatljiva druga ugovorna strana daje budućem NSB-u Eurosustava dodatni kolateral za pokrivanje ukupne nominalne vrijednosti euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe, kako se zahtijeva u stavku 1. točki (a).

3.   Kolateral se daje budućem NSB-u Eurosustava prije nego što počne predopskrbu euronovčanicama i eurokovanicama, a njime se pokrivaju rizici koji proizlaze iz početka isporuke euronovčanica i eurokovanica radi predopskrbe.

4.   Budući NSB Eurosustava osigurava potpunu ovršivost kolaterala. Za te potrebe on mobilizira prihvatljivi kolateral uz pomoć odgovarajućih postupaka kolateralizacije kako je utvrđeno u Prilogu I. Smjernici ESB/2000/7.

5.   Budući NSB Eurosustava provodi prikladne mjere kontrole rizika radi snošenja rizika vezanih s predopskrbom. Prije predopskrbe savjetuje se s ESB-om o mjerama kontrole rizika iz ovog članka. Ako je tržišna vrijednost prihvatljivoga kolaterala prilagođena radi uzimanja u obzir primijenjenih mjera kontrole rizika, iznos kolaterala potrebno je u skladu s time prilagoditi tako da uvijek pokriva ukupnu nominalnu vrijednost euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe koja nije uknjižena na teret računa prihvatljivih drugih ugovornih strana kod budućeg NSB-a Eurosustava koji je osigurao predopskrbu euronovčanicama i eurokovanicama.

6.   Ugovorima koji se trebaju sklopiti prije predopskrbe predviđa se da prihvatljiva druga ugovorna strana daje budućem NSB-u Eurosustava pravo realizacije kolaterala ako prihvatljiva druga ugovorna strana koja je unaprijed opskrbljena euronovčanicama i eurokovanicama prekrši neku od obveza iz ove Smjernice kao preduvjet predopskrbe koje su izričito dogovorene između nje i budućeg NSB-a Eurosustava te ako ne plati ugovorne kazne iz članka 10.

Članak 8.

Prihvatljivi kolateral

1.   Sva prihvatljiva imovina za operacije monetarne politike Eurosustava definirana u Prilogu I. Smjernici ESB/2000/7 smatra se prihvatljivim kolateralom za potrebe predopskrbe.

2.   Imovina nominirana u bivšim nacionalnim valutama budućih država članica sudionica ili u euru koja zadovoljava jedinstvene kriterije utvrđene u Prilogu I. Smjernici ESB/2000/7 i prihvatljiva je za operacije monetarne politike Eurosustava (s iznimkom kriterija o mjestu namire i valuti nominalnog iznosa) smatra se prihvatljivim kolateralom za potrebe predopskrbe. Imovina se drži (namiruje) u europodručju ili u budućoj državi članici sudionici, pri čemu se domaći sustav namire vrijednosnih papira ocjenjuje u odnosu na ESB-ove „Standarde uporabe Sustava namire vrijednosnih papira u EU-u u kreditnim operacijama ESSB-a”.

3.   Kao prihvatljivi kolateral moguće je dati i sljedeće: (a) novčane depozite nominirane u bivšoj nacionalnoj valuti; (b) novčane depozite u euru na za to predviđenom računu, na koje se obračunava naknada po istoj stopi koja se primjenjuje za minimalne pričuve; ili (c) depozite nominirane u bivšoj nacionalnoj valuti odnosno euru i u nekom drugom obliku koji budući NSB Eurosustava smatra prihvatljivim.

Članak 9.

Izvještavanje

1.   Prihvatljiva druga ugovorna strana izvješćuje svoj budući NSB Eurosustava o sljedećem:

(a)

o konačnom ukupnom iznosu euronovčanica iz posredne predopskrbe (raščlanjenom prema apoenima); i

(b)

o konačnom ukupnom iznosu eurokovanica iz posredne predopskrbe (raščlanjenom prema apoenima).

2.   Odmah nakon posredne predopskrbe prihvatljiva druga ugovorna strana koja je unaprijed opskrbljena euronovčanicama i eurokovanicama daje svojem budućem NSB-u Eurosustava informacije o identitetu profesionalnih trećih strana koje su unaprijed posredno opskrbljene euronovčanicama i eurokovanicama te o iznosima euronovčanica i eurokovanica iz posredne predopskrbe po pojedinom korisniku. Budući NSB Eurosustava takve informacije tretira kao povjerljive i upotrebljava ih samo radi nadziranja kako profesionalne treće strane ispunjavaju svoje obveze u vezi s izbjegavanjem preuranjenog optjecaja euronovčanica i eurokovanica, kao i za izvještavanje u skladu s člankom 4. stavkom 11.

3.   Prihvatljiva druga ugovorna strana koja je unaprijed opskrbljena euronovčanicama i eurokovanicama odmah obavješćuje budući NSB Eurosustava koji ju je unaprijed opskrbio (koji zatim o tome obavješćuje ESB):

(a)

o postojanju razloga da se smatra kako su euronovčanice i eurokovanice iz predopskrbe ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura; i

(b)

o ukupnom iznosu (raščlanjenom prema apoenima) euronovčanica iz predopskrbe koje su ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, ako takve postoje.

Članak 10.

Obveze prihvatljive druge ugovorne strane u vezi s posrednom predopskrbom

Prije posredne predopskrbe prihvatljive druge ugovorne strane koje su unaprijed opskrbljene euronovčanicama i eurokovanicama obvezuju se provesti posrednu predopskrbu samo u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u ovoj Smjernici, a o tome se dogovaraju s profesionalnim trećim stranama koje se unaprijed posredno opskrbljuju. Prije nego što prihvatljiva druga ugovorna strana može provesti posrednu predopskrbu dogovaraju se posebno sljedeći uvjeti:

(a)

Prihvatljiva druga ugovorna strana osigurava da euronovčanice i eurokovanice iz posredne predopskrbe ostaju u prostorima profesionalnih trećih strana koje se unaprijed posredno opskrbljuju, gdje se pohranjuju odvojeno od svih ostalih euronovčanica i eurokovanica, ostalih valuta odnosno ostale imovine, kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura. Takav preuranjeni optjecaj podliježe plaćanju odgovarajućih ugovornih kazni.

(b)

Prihvatljiva druga ugovorna strana dogovara s profesionalnom trećom stranom koja se unaprijed posredno opskrbljuje da će profesionalna treća strana omogućiti budućem NSB-u Eurosustava provođenje revizija i inspekcija u prostorima profesionalne treće strane koja je unaprijed posredno opskrbljena euronovčanicama i eurokovanicama kako bi se provjerila prisutnost euronovčanica i eurokovanica iz posredne predopskrbe.

(c)

Prihvatljiva druga ugovorna strana plaća budućem NSB-u Eurosustava ugovorne kazne u iznosu razmjernom nastaloj šteti, ali ne nižem od 10 % iznosa posredne predopskrbe: i. ako budućem NSB-u Eurosustava nije omogućen pristup radi provođenja revizije i inspekcija iz stavka (b); ili ii. ako euronovčanice i eurokovanice iz posredne predopskrbe nisu pohranjene u prostorima profesionalne treće strane koja je unaprijed posredno opskrbljena kao što je utvrđeno u ovom članku. Budući NSB Eurosustava ne izriče takve ugovorne kazne: i. ako je njegova buduća država članica sudionica uspostavila regulatorni okvir kojim se osigurava jednaka razina zaštite; ili ii. pod uvjetom da je profesionalna treća strana koja je unaprijed posredno opskrbljena već platila kazne u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (f).

Članak 11.

Statistički aspekti

Za potrebe primjene Uredbe (EZ) br. 2423/2001 (ESB/2001/13) od 22. studenoga 2001. o konsolidiranoj bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (4) budući NSB Eurosustava osigurava da monetarne financijske institucije unutar njegove države članice ne knjiže stavke i transakcije povezane s euronovčanicama i eurokovanicama iz predopskrbe u svojoj bilanci tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe.

Članak 12.

Distribucija podružnicama

Budući NSB Eurosustava dopušta prihvatljivim drugim ugovornim stranama da euronovčanice i eurokovanice iz predopskrbe distribuiraju samo svojim podružnicama unutar buduće države članice sudionice.

Članak 13.

Zabrana preuranjenog optjecaja

1.   Budući NSB Eurosustava zabranjuje prihvatljivim drugim ugovornim stranama da raspolažu euronovčanicama i eurokovanicama koje su im isporučene prije 00.00 (po lokalnom vremenu) na datum prelaska na gotovinu eura, osim ako nije drukčije uređeno ovom Smjernicom. Posebno, budući NSB Eurosustava zahtijeva od prihvatljivih drugih ugovornih strana da euronovčanice i eurokovanice iz predopskrbe pohrane u svojim trezorima odvojeno od svih ostalih euronovčanica i eurokovanica, ostalih valuta i imovine i na sigurnom mjestu kako bi se izbjeglo uništavanje, krađa, pljačka ili neki drugi uzrok preuranjenog optjecaja.

2.   Prihvatljive druge ugovorne strane osiguravaju da prije datuma prelaska na gotovinu eura ne dođe do optjecaja euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe.

3.   Radi provjere prisutnosti euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe, kao i postupaka prema kojima prihvatljive druge ugovorne strane obavljaju posrednu predopskrbu, prihvatljive druge ugovorne strane daju pravo svojem budućem NSB-u Eurosustava da provodi reviziju i inspekciju njihovih prostora.

4.   Prihvatljive druge ugovorne strane obvezuju se platiti kazne budućem NSB-u Eurosustava u slučaju da prihvatljiva druga ugovorna strana prekrši obveze u vezi s predopskrbom, uključujući, između ostalog, puštanje euronovčanica iz predopskrbe u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, odnosno ponašanje koje može do toga dovesti, ili odbijanje omogućavanja revizije ili inspekcija. Budući NSB Eurosustava osigurava da takva kršenja podliježu ugovornim ili zakonskim kaznama, ovisno o slučaju, plativima u iznosu razmjernom pretrpljenoj šteti. Budući NSB Eurosustava ne izriče takve kazne ako je dotična buduća država članica sudionica uspostavila regulatorni okvir kojim se osigurava jednaka razina zaštite.

Članak 14.

Rizik uništenja, gubitka, krađe i pljačke

Prihvatljive druge ugovorne strane snose rizik uništenja, gubitka, krađe i pljačke euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe od trenutka kada takve novčanice i kovanice napuste trezore budućeg NSB-a Eurosustava. Budući NSB Eurosustava može zahtijevati od prihvatljivih drugih ugovornih strana da pokriju te rizike uzimanjem odgovarajućeg osiguranja ili nekim drugim odgovarajućim sredstvima. Međutim, budući NSB Eurosustava i prihvatljiva druga ugovorna strana dogovaraju da se, neovisno o tom osiguranju, primjenjuju odredbe članka 15. povezane s neposrednim knjiženjem na teret euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe koje su prerano ušle u optjecaj, kao i plaćanje povezanih naknada. Neovisno o gore navedenom, budući NSB Eurosustava i prihvatljiva druga ugovorna strana mogu se dogovoriti da budući NSB Eurosustava vodi brigu o praktičnom uređenju prijevoza euronovčanica i eurokovanica za potrebe predopskrbe u ime i na rizik prihvatljive druge ugovorne strane ili, ako tako želi budući NSB Eurosustava, na svoj rizik.

Članak 15.

Dugovno i potražno knjiženje

1.   Euronovčanice i eurokovanice kojima su unaprijed opskrbljene prihvatljive druge ugovorne strane knjiže se na teret računa koje te druge ugovorne strane imaju kod svojega budućeg NSB-a Eurosustava po njihovoj nominalnoj vrijednosti u skladu sa sljedećim „linearnim modelom terećenja”: ukupni iznos euronovčanica i eurokovanica iz predopskrbe knjiži se na teret u tri jednaka obroka, na datum namire prve, četvrte i pete glavne operacije refinanciranja Eurosustava nakon datuma prelaska na gotovinu eura.

2.   Ako prihvatljiva druga ugovorna strana koja je unaprijed opskrbljena euronovčanicama i eurokovanicama na svom računu kod budućeg NSB-a Eurosustava koji ju je unaprijed opskrbio tim euronovčanicama i eurokovanicama nema dovoljno raspoloživih sredstava za terećenje računa predviđeno stavkom 1., smatra se da je prihvatljiva druga ugovorna strana prekršila svoju obvezu plaćanja za euronovčanice i eurokovanice iz predopskrbe.

3.   Euronovčanice i eurokovanice isporučene prihvatljivim drugim ugovornim stranama na datum prelaska na gotovinu eura ili nakon njega knjiže se na teret njihovih odgovarajućih računa kod budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava u skladu sa sadašnjom praksom Eurosustava. Euronovčanice i eurokovanice koje prihvatljive druge ugovorne strane vrate na datum prelaska na gotovinu eura ili nakon njega jednako se tako knjiže u korist njihovih odgovarajućih računa kod budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava.

4.   Novčanice i kovanice nominirane u bivšoj nacionalnoj valuti koje prihvatljive druge ugovorne strane vrate knjiže se u korist njihovih odgovarajućih računa kod budućeg NSB-a Eurosustava u skladu sa sadašnjom praksom Eurosustava.

5.   Ako euronovčanice i eurokovanice uđu u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, tada se njihov iznos odmah zaračunava prihvatljivoj drugoj ugovornoj strani koja je unaprijed opskrbljena kao devizna sredstva. Sve takve euronovčanice knjiže se kao da su „u optjecaju” na računima NSB-a Eurosustava koji ih je isporučio budućem NSB-u Eurosustava za potrebe predopskrbe. Knjiženje se provodi bez obzira na razlog ulaska novčanica u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura.

POGLAVLJE IV.

POSREDNA PREDOPSKRBA

Članak 16.

Uvjeti koji se primjenjuju na isporuku euronovčanica i eurokovanica radi posredne predopskrbe

1.   Posredna predopskrba profesionalnih trećih strana ne smije započeti prije početka razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe.

2.   Prije nego što posredna predopskrba smije započeti, prihvatljiva druga ugovorna strana i profesionalne treće strane sklapaju ugovor koji obuhvaća barem sljedeće:

(a)

Posredna predopskrba odvija se u cijelosti na rizik i odgovornost profesionalne treće strane i podliježe svim uvjetima ugovorenima u skladu s ovom Smjernicom.

(b)

Profesionalna treća strana, preko svojega budućeg NSB-a Eurosustava, izvješćuje ESB o svim euronovčanicama i eurokovanicama iz posredne predopskrbe.

(c)

Profesionalna treća strana pohranjuje euronovčanice i eurokovanice iz posredne predopskrbe u skladu s člankom 10. stavkom (a) i njima ne raspolaže prije 00.00 (po lokalnom vremenu) na datum prelaska na gotovinu eura.

(d)

Profesionalna treća strana daje pravo svojem budućem NSB-u Eurosustava da provodi reviziju i inspekcije njezinih prostora radi provjere prisutnosti euronovčanica i eurokovanica iz posredne predopskrbe.

(e)

Profesionalna treća strana izvješćuje budući NSB Eurosustava o ukupnom iznosu (raščlanjenom prema apoenima) euronovčanica iz posredne predopskrbe koje su ušle u optjecaj prije datuma prelaska na gotovinu eura, ako takve postoje.

(f)

Profesionalna treća strana obvezuje se platiti kazne budućem NSB-u Eurosustava u slučaju da profesionalna treća strana prekrši obveze u vezi s posrednom predopskrbom, uključujući, između ostalog, kršenje obveze navedene u stavku (c) ili odbijanje omogućavanja revizije ili inspekcija iz stavka (d). Takva kršenja podliježu ugovornim ili zakonskim kaznama, ovisno o tome koje su odgovarajuće, plativima u iznosu razmjernom pretrpljenoj šteti, ali ne nižem od 10 % iznosa iz posredne predopskrbe. Budući NSB Eurosustava ne izriče takve kazne ako je dotična buduća država članica sudionica uspostavila regulatorni okvir kojim se osigurava jednaka razina zaštite.

Članak 17.

Isključenje javnosti

1.   Budući NSB Eurosustava zabranjuje prihvatljivim drugim ugovornim stranama da unaprijed posredno opskrbljuje javnost euronovčanicama i eurokovanicama.

2.   Stavak 1. ovog članka ne priječi opskrbu javnosti početnim paketima kovanica koji sadržavaju male iznose eurokovanica različitih apoena, a koje, ovisno o slučaju, utvrđuju nadležna nacionalna tijela u nekim budućim državama članicama sudionicama.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Provjera

Buduće nacionalne središnje banke Eurosustava dostavljaju ESB-u primjerke svih pravnih instrumenata i mjera koje se donose u njihovim državama članicama u vezi s ovom Smjernicom najkasnije tri mjeseca prije početka razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe, ali ne prije donošenja odluke o stavljanju izvan snage odstupanja u vezi s tom državom članicom.

Članak 19.

Eurokovanice

Preporučuje se da buduće nacionalne središnje banke Eurosustava primjenjuju odredbe ove Smjernice na eurokovanice, osim ako nije drukčije određeno okvirom koji su uspostavila njihova nadležna nacionalna tijela.

Članak 20.

Završne odredbe

1.   Ova Smjernica stupa na snagu 19. srpnja 2006.

2.   Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica sudionica.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 14. srpnja 2006.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 139, 11.5.1998., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2169/2005 (SL L 346, 29.12.2005., str. 1.).

(2)  SL L 126, 26.5.2000., str. 1.

(3)  SL L 310, 11.12.2000., str. 1. Smjernica kako je zadnje izmijenjena Smjernicom ESB/2005/17 (SL L 30, 2.2.2006., str. 26.).

(4)  SL L 333, 17.12.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2181/2004 (ESB/2004/21) (SL L 371, 18.12.2004., str. 42.).