EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006 , tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9)

EUVL L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUVL L 118M, 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/39


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006,

tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella

(EKP/2006/9)

(2006/525/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 16 ja 26.4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (1) 10 artiklassa säädetään, että ”käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen EKP ja osallistuvien jäsenvaltioiden keskuspankit laskevat osallistuvissa jäsenvaltioissa liikkeeseen euromääräisiä seteleitä”.

(2)

Jotta euro voitaisiin ottaa sujuvasti käyttöön tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa, tulisi luoda erilaiset mahdolliset kansalliset suunnitelmat käteisrahan käyttöönottamiseksi huomioon ottamalla sellainen lainsäädäntö, jota noudattaen näiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit voisivat ennen käteisrahan käyttöönottoa lainata eurojärjestelmästä euroseteleitä ja -kolikoita ennakko- ja edelleenjakelua varten.

(3)

Jakamalla euroseteleitä ja -kolikoita ennakkoon hyväksyttäville vastapuolille ja jakamalla niitä edelleen ammattimaisille kolmansille osapuolille edistettäisiin sujuvaa käteisrahan käyttöönottoa, kevennettäisiin euron käyttöönotosta aiheutuvaa logistista rasitetta ja pienennettäisiin kahden valuutan rinnakkaiskäyttöön liittyviä kustannuksia.

(4)

Euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelun ei tulisi johtaa siihen, että kyseiset eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, kun niillä ei ole tällöin vielä laillisen maksuvälineen asemaa tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenmaissa; tämän estämiseksi euroseteleiden ja -kolikoiden lainoja koskeviin sopimusjärjestelyihin olisi sisällyttävä velvoitteita, joilla asetetaan rajoituksia hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille kolmansille osapuolille.

(5)

Ennakkojakelu hyväksyttäville vastapuolille ja edelleenjakelu ammattimaisille kolmansille osapuolille voi tapahtua ainoastaan, jos tulevissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa annetaan säännöksillä riittävästi suojaa tai asianomaisten osapuolten välille luodaan sopimuksiin perustuvat järjestelyt i) euroseteleiden ja -kolikoiden lainaamiseksi niiden ennakkojakelua varten, ii) ennakkojakelua varten ja iii) edelleenjakelua varten.

(6)

Näissä suuntaviivoissa tulisi: i) vahvistaa säännöt, joita sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua koskevissa sopimuskäytännöissä ja -ehdoissa, ii) säätää ennakko- ja edelleenjakelussa noudatettavista tilinpitoa ja rahoitusta koskevista tiedonantovaatimuksista ja iii) huolehtia tarpeellisista järjestelyistä ennakko- ja edelleenjaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden vakuuttamiseksi.

(7)

Samalla kun eurojärjestelmään osallistuvilla jäsenvaltioilla on pääasiallinen toimivalta eurokolikoiden liikkeeseen laskemista koskevan järjestelmän perustamiseksi, tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien rooli on olennaisen tärkeä eurokolikoiden jakelussa. Tämän vuoksi näiden suuntaviivojen eurokolikoihin liittyviä säännöksiä on syytä pitää suosituksina, joita kansalliset keskuspankit soveltavat, kun tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset laskevat liikkeeseen eurokolikoita.

(8)

Euroseteleiden ja -kolikoiden toimittamiseen ennakkojakelua varten tuleville eurojärjestelmään osallistuville kansallisille keskuspankeille liittyy tiettyjä taloudellisia riskejä. Näiden riskien kattamiseksi tulisi tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien sitoutua korvaamaan eurojärjestelmästä lainatut eurosetelit niille tulevaisuudessa jaetuista setelituotantovaatimuksista. Lisäksi ennakkojakelu tulisi sallia vain, jos hyväksyttävät vastapuolet toimittavat asianomaisille tuleville eurojärjestelmään osallistuville kansallisille keskuspankeille riittävät hyväksyttävät vakuudet.

(9)

Eurojärjestelmään osallistuvan kansallisen keskuspankin, joka toimittaa euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten, ja tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien tulisi solmia erityiset sopimusjärjestelyt näissä suuntaviivoissa vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen noudattamiseksi.

(10)

Mikäli tulevien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden voimassa olevilla kansallisilla lainsäännöksillä ei taata vastaavien sääntöjen ja menettelyjen noudattamista, näissä suuntaviivoissa ennakkojakelua ja sen jälkeistä edelleenjakelua varten vahvistetut ehdot on sisällytettävä tulevien eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien, hyväksyttävien vastapuolien ja ammattimaisten kolmansien osapuolien välisiin sopimusjärjestelyihin.

(11)

EKP:lle tulisi ennakkojakelun koordinoijana ilmoittaa etukäteen ennakkojakelua koskevista pyynnöistä, ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tulisi ilmoittaa EKP:lle kaikista ennakkojakelua koskevista päätöksistä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

’ennakkojakelulla’ tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin toimesta tapahtuvaa euroseteleiden ja -kolikoiden fyysistä toimitusta hyväksyttäville vastapuolille tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana;

’ennakko/edelleenjakelua koskevalla ajanjaksolla’ ajanjaksoa, jonka kuluessa ennakko- ja edelleenjakelu tapahtuvat; tämä ajanjakso alkaa aikaisintaan neljä kuukautta ennen käteisrahan käyttöönottopäivää ja päättyy kello 00.00 (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä;

’edelleenjakelulla’ ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden toimitusta hyväksyttävältä vastapuolelta ammattimaisille kolmansille osapuolille tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion alueella ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana;

’euroalueella’ eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion aluetta;

’käteisrahan käyttöönottopäivällä’ päivää, jona euroseteleistä ja -kolikoista tulee laillisia maksuvälineitä tietyssä tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa;

’eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön;

’tulevalla eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ eurojärjestelmään osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on täyttänyt euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta (perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti);

’eurojärjestelmään osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole ottanut euroa käyttöön;

’eurojärjestelmällä’ eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja ja EKP:tä;

’hyväksyttävällä vastapuolella’ 5 artiklassa määriteltyä yhteisöä, joka täyttää euroseteleiden ja -kolikoiden vastaanottamiseksi ennakkojakelua varten asetetut vaatimukset;

’ammattimaisilla kolmansilla osapuolilla’ tiettyjä kaupallisia kohderyhmiä, kuten vähittäiskauppiaita, myyntiautomaattiyrityksiä ja arvokuljetusyrityksiä, jotka sijaitsevat samassa tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa kuin hyväksyttävä vastapuoli ja joiden hyväksyttävä vastapuoli katsoo omaavan perustellun tarpeen edelleenjakeluun ja kykenevän täyttämään edelleenjakeluun liittyvät vaatimukset;

’arvokuljetusyrityksellä’ yhteisöjä, jotka tarjoavat luottolaitoksille seteleiden ja kolikoiden kuljetus-, varastointi- ja käsittelypalveluja;

’eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

’tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

’hyväksyttävällä vakuudella’ 8 artiklassa määriteltyä vakuutta;

’toimittavalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ sitä eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia, joka toimittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten siitä riippumatta, mikä eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki on kyseisten seteleiden ja kolikoiden laillinen omistaja;

’liikkeeseenlaskutarpeilla’ sitä euroseteleiden ja -kolikoiden määrää, jonka arvioidaan olevan tarpeen tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa käteisrahan käyttöönottopäivänä, jotta katetaan kysyntä yhden vuoden ajan;

’eurojärjestelmän pankkipäivällä’ päivää, jolloin EKP tai yksi tai useampi kansallinen keskuspankki on auki liiketoimia varten, jolloin TARGET tai TARGETin korvaava järjestelmä on toiminnassa ja joka on selvityspäivä euromääräisille rahamarkkina- ja valuuttaoperaatioille;

’TARGETilla’ Euroopan laajuista automatisoitua reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää;

’uottolaitoksella’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa määriteltyä luottolaitosta (2);

’kansallisella valuutalla’ tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista valuuttayksikköä ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

2 artikla

Näiden suuntaviivojen säännösten sovellettavuus

1.   Näissä suuntaviivoissa säädettyjä ennakko- ja edelleenjakelua koskevia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua koskeviin järjestelyihin riippumatta siitä i) lainaako tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ennakkoon jaettavat setelit ja kolikot vai ii) tuottaako tai hankkiiko se ne.

2.   Näitä suuntaviivoja ei sovelleta euroseteleiden ja -kolikoiden fyysiseen toimittamiseen eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta eurojärjestelmään osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille ennen kuin viimeksi mainituilla on tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin asema.

II   LUKU

EUROSETELEIDEN JA -KOLIKOIDEN LAINAT ENNAKKOJAKELUA VARTEN

3 artikla

Toimitus

1.   Yksi tai useampi eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki, tilanteesta riippuen, voi toimittaa euroseteleitä ja -kolikoita tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua ja liikkeeseenlaskua koskevia tarpeita varten.

2.   Toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei pyydä vakuutta vastaanottavalta tulevalta eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta.

3.   Euroseteleiden ja -kolikoiden toimitus eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ei saa tapahtua ennen kuin toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja vastaanottava tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ovat sopineet sopimusjärjestelyistä, joiden mukaan näissä suuntaviivoissa vahvistettuja ehtoja sovelletaan tuleville eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille annettaviin euroseteleiden ja -kolikoiden lainoihin, ja niin ollen kyseisiä ehtoja sovelletaan ennakko- ja edelleenjakelua varten luotavissa järjestelyissä.

4.   Euroseteleiden ja -kolikoiden toimitusta ei saa aloittaa ennen kuin on tehty päätös eurojärjestelmään osallistumatonta jäsenvaltiota koskevan poikkeuksen kumoamisesta perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Toimittavaa eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia kuultuaan EKP täsmentää selvästi, mistä varastosta toimitettavat eurosetelit ja -kolikot otetaan, ja mikä on toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin nimi. Toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin on varmistuttava siitä, että päätös näiden varastojen täydentämisestä on tehty.

4 artikla

Euroseteleiden ja -kolikoiden lainoihin sovellettavat ehdot

1.   Tässä artiklassa tarkoitetut ehdot täsmennetään 3 artiklan 3 kohdan mukaisissa sopimusjärjestelyissä.

2.   Sopimusjärjestelyissä yksilöidään toimitettavien euroseteleiden ja -kolikoiden tarkka määrä, erisuuruisten seteleiden ja kolikoiden mukaan eriteltynä, sekä toimitusaika.

3.   Eurosetelit ja -kolikot kuljetetaan eurojärjestelmän tulevalle kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua ja liikkeeseenlaskua varten noudattaen niitä turvallisuutta ja vakuuttamista koskevia sääntöjä, joita yleensä sovelletaan kansallisten keskuspankkien välisiin euroseteleiden ja -kolikoiden tukkusiirtoihin. Vaaranvastuu toimitettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tuhoutumisesta, häviämisestä, varkaudesta ja ryöstöstä siirtyy tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille siitä hetkestä alkaen, jolloin eurosetelit ja -kolikot lähtevät toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin holveista.

4.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa kustannukset, jotka aiheutuvat, kun eurosetelit ja -kolikot kuljetetaan eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta sille. Toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin on huolehdittava siitä, että kuljetus tapahtuu tehokkaasti.

5.   Jos tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki tarvitsee euroseteleiden ja -kolikoiden tukkusiirtoa eurojärjestelmästä kahdentoista kuukauden kuluessa käteisrahan käyttöönottopäivästä, kyseisen tarpeen katsotaan olevan osa liikkeeseenlaskua koskevaa tarvetta, ja sitä käsitellään takaisinmaksamisen osalta ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tapaan siten kuin 6–8 kohdassa säädetään. Kaikissa muissa suhteissa sellaisten tarpeiden täyttämistä käsitellään samalla tavalla kuin tukkuerän siirtoa.

6.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki noudattaa toimittavan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tai toimittavien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien suhteen seuraavia kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevia velvoitteita:

a)

Ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa ennakkojakelua varten (ja liikkeeseenlaskutarpeisiin) toimitettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrän taseen ulkopuolisena eränä niiden nimellisarvoon.

b)

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa ennakkoon ja edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrät toimittavalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille tai toimittaville eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille.

c)

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa niiden ennakkoon tai edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaismäärän (seteli- ja kolikkolajeittain eriteltynä), jotka on laskettu liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, sekä päivän, jolloin se tuli tietoiseksi siitä, että nämä setelit oli laskettu liikkeeseen.

7.   Käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki noudattaa seuraavia kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevia velvoitteita:

a)

Ennakkoon jaetut eurosetelit kirjataan tase-erinä käteisrahan käyttöönottopäivänä, paitsi jos ne on jo kirjattu 10 kohdan mukaan.

b)

Ennakkoon jaettujen euroseteleiden kokonaismäärä, lukuun ottamatta 6 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja ennen käteisrahan käyttöönottopäivää liikkeeseen laskettuja seteleitä, kirjataan tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin taseessa erään ’liikkeessä olevat setelit’.

c)

Ennakkoon jaettujen euroseteleiden kokonaismäärän ja niiden ennakkoon jaettujen euroseteleiden määrien, joilla on veloitettu ennakkojakelun kohteena olleiden hyväksyttävien vastapuolien tilejä tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa 15 artiklan säännösten mukaisesti, välistä eroa käsitellään hyväksyttäville vastapuolille myönnettynä vakuudellisena korottomana lainana, joka niiden on maksettava takaisin 15 artiklan mukaisesti.

8.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa eurojärjestelmän kansalliselta keskuspankilta ennakkojakelua varten lainatut eurosetelit takaisin toimittamalla yhtä paljon ja samaa laatua olevia euroseteleitä, jotka se tuottaa tai hankkii sille jaetun eurojärjestelmän euroseteleiden tuotanto-osuuden nojalla yhden tai useamman toisiaan seuraavan vuoden aikana välittömästi sen vuoden jälkeen, jolloin käteisrahan käyttöönotto tapahtuu, sen normaalin osuuden lisäksi, joka sille on jaettu eurojärjestelmän euroseteleiden tuotannosta kyseisinä vuosina. EKP:n neuvosto päättää, miten takaisin maksettavien seteleiden vastaava määrä ja laatu lasketaan. Takaisin maksettavien seteleiden vastaava määrä ja laatu lasketaan eurojen toisen sarjan osalta EKP:n neuvoston sopivaan aikaan päättämällä tavalla.

9.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki suorittaa ennakkojakelun III ja IV luvussa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Mitään toimitusta ei saa tapahtua ennen kuin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli ovat sopineet tällaiset ehdot sisältävistä sopimusjärjestelyistä, ellei kansallisilla ennakkojakelua koskevilla säännöksillä varmisteta sitä, että III ja IV luvussa vahvistettuja ehtoja vastaavia ehtoja sovelletaan kaikkiin hyväksyttäviin vastapuoliin.

10.   Jos ennakkoon jaetut eurosetelit tulevat liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa ne liikkeeseen lasketuiksi ja liikkeessä oleviksi euroseteleiksi. Toimittava eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kirjaa tulevaan eurojärjestelmän kansalliseen keskuspankkiin nähden saatavan, joka vastaa niiden euroseteleiden nimellisarvoa, jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki maksaa toimittavalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille korkoa tästä saatavasta. Korko maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin kansallinen keskuspankki tuli tietoiseksi näiden euroseteleiden liikkeeseenlaskusta, ensimmäiseen käteiseuron käyttöönottopäivän jälkeiseen eurojärjestelmän pankkipäivään saakka. Sinä päivänä tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin velka ja siihen liittyvä korko suoritetaan TARGETin tai TARGETin korvaavan järjestelmän välityksellä. Korkoa laskettaessa käytetään laskentakorkona viimeisintä käytettävissä olevaa marginaalikorkoa, jota eurojärjestelmä käyttää huutokauppoina toteutettavissa perusrahoitusoperaatioissaan eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (3) liitteessä I olevan 3.1.2 kohdan mukaisesti. Mikäli useampi kuin yksi eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki toimittaa euroseteleitä tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua varten, 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa sopimusjärjestelyissä on täsmennettävä se toimittava kansallinen keskuspankki, joka kirjaa liikkeeseen lasketut setelit ja saatavan tulevaan eurojärjestelmän kansalliseen keskuspankkiin nähden.

11.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki antaa EKP:lle tiedot

a)

ennakkoon ja edelleen jaettujen euroseteleiden lopullisesta kokonaismäärästä (erisuuruisten seteleiden mukaan eriteltyinä) ja

b)

ennakkoon ja edelleen jaettujen eurokolikoiden lopullisesta kokonaismäärästä (erisuuruisten kolikoiden mukaan eriteltyinä).

III   LUKU

ENNAKKOJAKELU

5 artikla

Hyväksyttävät vastapuolet

Tulevaan eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten (mukaan lukien tulevaan eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit) ja kansallisten postikonttorien, joilla on tili niiden tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa, katsotaan olevan kelpoisia ottamaan vastaan euroseteleitä ja -kolikoita ennakkojakelua varten, kunhan näiden suuntaviivojen 4 artikla 9 kohdassa tarkoitetuista sopimusjärjestelyistä on sovittu.

6 artikla

Toimitus ennakkojakelua varten

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei saa aloittaa euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelua ennen kuin ennakko/edelleenjakelua koskeva ajanjakso on alkanut.

2.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki saa jakaa euroseteleitä ja -kolikoita ennakkoon näiden suuntaviivojen säännösten mukaisesti. Euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelu ei saa alkaa ennen kuin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja vastaanottava hyväksyttävä vastapuoli ovat sopineet sopimusjärjestelyistä, jotka sisältävät tässä luvussa ja IV luvussa tarkoitetut ehdot (tai kyseisessä tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa on annettu vastaavat säännöt ja menettelyt sisältävät säännökset).

7 artikla

Vakuuden toimittaminen

1.   Hyväksyttävät vastapuolet, joille euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, toimittavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen 8 artiklassa määritellyn hyväksyttävän vakuuden

a)

ennakkoon jaettujen eurokolikoiden ja -seteleiden täyden nimellisarvon kattamiseksi ja

b)

sen varmistamiseksi, että 10 artiklassa säädettyjen velvoitteiden suorittaminen sisällytetään tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin ja hyväksyttävän vastapuolen välisiin sopimusjärjestelyihin.

2.   Jos vakuus realisoidaan 10 artiklassa säädettyjen velvoitteiden suorittamisen varmistamiseksi, hyväksyttävä vastapuoli toimittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille lisävakuuden, jolla katetaan ennakkoon jaettujen eurokolikoiden ja -seteleiden täysi nimellisarvo siten kuin 1 kohdan a alakohdassa edellytetään.

3.   Vakuus toimitetaan tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille, ennen kuin se aloittaa euroseteleiden ja -kolikoiden toimitukset ennakkojakelua varten, ja se kattaa riskit ennakkojakelua varten tapahtuvan toimituksen aloittamisesta lähtien.

4.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistuu siitä, että vakuus on täysimääräisesti täytäntöönpantavissa. Tätä varten se saattaa hyväksyttävän vakuuden käyttöön asianmukaisia vakuuskäytäntöjä noudattaen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I tarkoitetulla tavalla.

5.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki panee ennakkojakeluun liittyvien riskien hallitsemiseksi täytäntöön asianmukaiset riskienhallintamenetelmät. Ennen ennakkojakeluun ryhtymistä se pyytää EKP:ltä lausuntoa tässä artiklassa tarkoitetuista riskienhallintamenetelmistä. Jos hyväksyttävän vakuuden markkina-arvoa mukautetaan sovellettujen riskienhallintamenetelmien ottamiseksi huomioon, vakuuden määrää mukautetaan vastaavasti niin, että se kattaa aina sen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden täyden nimellisarvon, jota ei ole veloitettu hyväksyttävien vastapuolien niissä tulevissa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevilta tileiltä, jotka toimittivat eurosetelit ja kolikot ennakkojakelua varten.

6.   Ennen ennakkojakelua tehtävissä sopimusjärjestelyissä määrätään, että hyväksyttävä vastapuoli antaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille oikeuden vakuuden realisointiin, jos hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, rikkoo jotain velvoitetta, joka on näissä suuntaviivoissa asetettu ennakkojakelun edellytykseksi ja josta on erityisesti sovittu hyväksyttävän vastapuolen ja tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin välillä, ja hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, ei maksa 10 artiklassa tarkoitettuja sopimussakkoja.

8 artikla

Hyväksyttävä vakuus

1.   Kaikkia suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I tarkoitettuja eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttäviä vakuuskelpoisia arvopapereita pidetään hyväksyttävinä vakuuksina ennakkojakelua varten.

2.   Hyväksyttävinä vakuuksina ennakkojakelua varten pidetään joko tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisiä tai euromääräisiä varoja, jotka täyttävät suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I asetetut yhdenmukaiset kelpoisuusvaatimukset ja jotka ovat hyväksyttäviä eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin (selvityspaikkaa ja rahayksikköä koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta). Varat pidetään (selvitetään) euroalueella tai tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa, jolla on ’EKPJ:n luotto-operaatioissa käytettävien EU:n arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä koskevien standardien’ kannalta arvioitu kotimainen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä.

3.   Hyväksyttäviä vakuuksia voivat olla myös a) kansallisen valuutan määräiset käteistalletukset, b) euromääräiset käteistalletukset erityisesti nimetylle tilille, jolle maksetaan korkoa saman korkokannan mukaan kuin vähimmäisvarannolle tai c) kansallisen valuutan määräiset tai euromääräiset talletukset, jotka ovat muussa sellaisessa muodossa, jota tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki pitää asianmukaisena.

9 artikla

Raportointi

1.   Hyväksyttävä vastapuoli raportoi tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen

a)

edelleen jaettujen euroseteleiden lopullisen kokonaismäärän (setelilajeittain eriteltynä) ja

b)

edelleen jaettujen eurokolikoiden lopullisen kokonaismäärän (kolikkolajeittain eriteltynä).

2.   Hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon, ilmoittaa välittömästi edelleen jakelun tapahduttua tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen, mille ammattimaisille kolmansille osapuolille euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu edelleen sekä jaetut määrät asiakaskohtaisesti. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki käsittelee sellaisia tietoja luottamuksellisesti ja käyttää niitä ainoastaan sen valvomiseen, miten ammattimaiset kolmannet osapuolet noudattavat eurokolikoiden ja -seteleiden ennenaikaisen liikkeeseenlaskun välttämistä koskevaa velvoitetta, ja 4 artiklan 11 kohdan mukaiseen raportointiin.

3.   Hyväksyttävä vastapuoli, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon, ilmoittaa ne toimittaneelle tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille (joka puolestaan ilmoittaa asiasta EKP:lle),

a)

jos on syytä olettaa, että edelleen jaettuja euroseteleitä tai -kolikoita on laskettu liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää ja

b)

niiden ennakkoon jaettujen seteleiden kokonaismäärän (setelilajien mukaan eriteltynä) – tilanteesta riippuen – jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

10 artikla

Hyväksyttävän vastapuolen edelleenjakelua koskevat sitoumukset

Hyväksyttävät vastapuolet, joille euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan ennakkoon, sitoutuvat ennen niiden edelleenjakelua suorittamaan edelleenjakelun ainoastaan noudattaen näissä suuntaviivoissa vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä, joista ne sopivat keskenään ja niiden ammattimaisten kolmansien osapuolien kanssa, joille edelleenjakelu tapahtuu. Ennen kuin hyväksyttävä vastapuoli voi jakaa euroseteleitä ja -kolikoita edelleen, on sovittava erityisesti seuraavista ehdoista:

a)

Hyväksyttävä vastapuoli varmistautuu siitä, että edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot jäävät niiden ammattimaisten kolmansien osapuolten tiloihin, joille euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu; näissä tiloissa ne varastoidaan erillään kaikista muista euroseteleistä ja -kolikoista, muusta valuutasta tai muusta omaisuudesta, jotta vältetään niiden liikkeeseen laskeminen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää. Ennenaikaisesta liikkeeseenlaskusta on maksettava asianmukainen sopimussakko.

b)

Hyväksyttävä vastapuoli sopii sen ammattimaisen kolmannen osapuolen kanssa, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaetaan edelleen, että tämä osapuoli sallii tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tekevän tilintarkastuksia ja tarkastuksia kyseisen osapuolen tiloissa sen tarkistamiseksi, että sille jaetut eurosetelit ja kolikot ovat näissä tiloissa.

c)

Hyväksyttävä vastapuoli maksaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille aiheutuneeseen vahinkoon suhteutetun sopimussakon, kuitenkin vähintään 10 prosenttia edelleen jaetusta määrästä, jos: i) tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ei anneta mahdollisuutta tehdä b alakohdassa mainittuja tilintarkastuksia ja tarkastuksia tai ii) edelleen jaettuja euroseteleitä ja -kolikoita ei ole varastoitu tässä artiklassa säädetyllä tavalla sen ammattimaisen kolmannen osapuolen tiloihin, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu edelleen. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaista sopimussakkoa, i) jos tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion säätämän lainsäädännön perusteella annetaan vastaava suoja tai ii) siltä osin kuin ammattimainen kolmas osapuoli, jolle eurokolikoita ja -seteleitä on jaettu edelleen, on jo maksanut sopimussakon 16 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

11 artikla

Tilastolliset näkökohdat

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistautuu rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (4) soveltamista varten siitä, että euroalueen jäsenvaltioissa sijaitsevat rahoituslaitokset eivät kirjaa ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson aikana taseeseensa ennakkoon jaettaviin euroseteleihin ja -kolikoihin liittyviä eriä ja liiketoimia.

12 artikla

Sivukonttoreille tapahtuva jakelu

Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki antaa hyväksyttäville vastapuolille luvan jakaa ennakkoon jaettuja euroseteleitä ja -kolikoita ainoastaan kyseisten vastapuolien tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitseville sivukonttoreille.

13 artikla

Ennenaikaista liikkeeseenlaskua koskeva kielto

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kieltää hyväksyttäviä vastapuolia luovuttamasta niille toimitettuja euroseteleitä ja -kolikoita ennen kello 00.00:aa (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä, ellei näissä suuntaviivoissa toisin säädetä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki vaatii varsinkin, että hyväksyttävät vastapuolet varastoivat ennakkoon jaetut eurosetelit ja -kolikot holveissaan kaikista muista euroseteleistä ja -kolikoista, muusta valuutasta tai muusta omaisuudesta erillään ja turvallisesti niiden tuhoutumisen, varastamisen, ryöstämisen tai mistä tahansa muusta syystä tapahtuvan ennenaikaisen liikkeeseenlaskun estämiseksi.

2.   Hyväksyttävät vastapuolet varmistavat, ettei ennakkoon jaettuja euroseteleitä eikä -kolikoita lasketa liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

3.   Hyväksyttävät vastapuolet antavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankilleen oikeuden tiliensä ja tilojensa tarkastamiseen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden olemassaolon toteamiseksi ja niiden järjestelyjen tarkistamiseksi, joiden mukaisesti hyväksyttävät vastapuolet jakavat edelleen euroseteleitä ja -kolikoita.

4.   Hyväksyttävät vastapuolet maksavat tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille sakkoja, jos hyväksyttävä vastapuoli rikkoo ennakkojakelua koskevia velvoitteitaan, mukaan lukien – sulkematta muita tilanteita kuitenkaan pois – ennakkoon jaettujen euroseteleiden liikkeeseenlasku tai toimiminen tavalla, joka johtaa niiden liikkeeseenlaskuun, ennen käteisrahan käyttöönottopäivää tai kieltäytyminen sallimasta tilintarkastusta tai tarkastuksia. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistuu siitä, että näihin rikkomuksiin sovelletaan, tilanteesta riippuen, sopimuksiin tai sääntelyyn perustuvia, määrältään aiheutuneeseen vahinkoon suhteutettuja sakkoja. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaisia sakkoja, jos kyseinen tuleva eurojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on säätänyt säännökset, joilla annetaan samantasoinen suoja.

14 artikla

Tuhoutumis-, häviämis-, varkaus- ja ryöstöriski

Hyväksyttävät vastapuolet kantavat riskin ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden tuhoutumisesta, häviämisestä, varastamisesta ja ryöstämisestä siitä hetkestä alkaen, jolloin nämä setelit ja kolikot lähtevät tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin holveista. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki voi vaatia, että hyväksyttävät vastapuolet kattavat nämä riskit riittävällä vakuutuksella tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli sopivat kuitenkin, että sellaisen vakuutuksen ottamisesta huolimatta sovelletaan 15 artiklan säännöksiä, jotka koskevat ennenaikaisesti liikkeeseen laskettujen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden välitöntä veloittamista ja tähän liittyviä korvausmaksuja. Edellä todetusta huolimatta tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja hyväksyttävä vastapuoli voivat sopia, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki huolehtii euroseteleiden ja -kolikoiden kuljetusta koskevista käytännön järjestelyistä ennakkojakelua varten hyväksyttävän vastapuolen puolesta ja tämän vastuulla tai, mikäli tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki niin haluaa, tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin vastuulla.

15 artikla

Veloitukset ja hyvitykset

1.   Hyväksyttäville vastapuolille ennakkoon jaetut eurosetelit ja -kolikot veloitetaan näiden vastapuolien tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa olevilta tileiltä niiden nimellisarvosta seuraavan ’lineaarisen veloitusmallin’ mukaisesti: ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaismäärä veloitetaan kolmena yhtä suurena eränä eurojärjestelmän ensimmäisen, neljännen ja viidennen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen.

2.   Mikäli hyväksyttävällä vastapuolella, jolle euroseteleitä ja -kolikoita jaettiin ennakkoon, ei ole tilillään eurosetelit ja -kolikot ennakkoon jakaneessa tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa riittävästi varoja veloituksen tekemiseksi 1 kohdassa edellytetyllä tavalla, hyväksyttävän vastapuolen katsotaan rikkoneen ennakkoon jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden maksamista koskevan velvoitteensa.

3.   Hyväksyttäville vastapuolille käteisrahan käyttöönottopäivänä tai sen jälkeen toimitetuilla euroseteleillä ja -kolikoilla veloitetaan niiden kunkin tulevissa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevia tilejä vallitsevan eurojärjestelmän käytännön mukaisesti. Euroseteleillä ja -kolikoilla, jotka hyväksyttävät vastapuolet palauttavat käteisrahan käyttöönottopäivänä tai sen jälkeen, hyvitetään vastaavalla tavalla niiden kunkin tulevassa eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa olevia tilejä.

4.   Hyväksyttävien vastapuolien palauttamilla kansallisten valuuttojen määräisillä seteleillä ja kolikoilla hyvitetään niiden kunkin tulevassa eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa olevia tilejä eurojärjestelmän normaalin käytännön mukaisesti.

5.   Jos euroseteleitä tai -kolikoita lasketaan liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, kyseisten seteleiden tai kolikoiden määrät veloitetaan välittömästi valuuttana siltä hyväksyttävältä vastapuolelta, jolle euroseteleitä ja -kolikoita on jaettu ennakkoon. Sellaiset eurosetelit kirjataan ’liikkeessä’ olevina seteleinä sen eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tileihin, joka toimitti ne tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille ennakkojakelua varten. Kirjaamisen tulee tapahtua, olipa syy seteleiden ennen käteisrahan käyttöönottopäivää tapahtuneeseen liikkeeseenlaskuun mikä tahansa.

IV   LUKU

EDELLEENJAKELU

16 artikla

Ehdot, jota sovelletaan euroseteleiden ja -kolikoiden toimittamiseen edelleenjakelua varten

1.   Edelleenjakelu ammattimaisille kolmansille osapuolille ei saa alkaa ennen kuin ennakko/edelleenjakelua koskeva ajanjakso on alkanut.

2.   Ennen kuin edelleenjakeluun voidaan ryhtyä, hyväksyttävä vastapuoli ja ammattimaiset kolmannet osapuolet sopivat sopimusjärjestelyistä, jotka kattavat vähintään seuraavat seikat:

a)

Edelleenjakelu tapahtuu täysin ammattimaisen kolmannen osapuolen vastuulla ja noudattaen näiden suuntaviivojen mukaisesti sovittuja ehtoja.

b)

Ammattimainen kolmas osapuoli ilmoittaa tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankkinsa välityksellä EKP:lle kaikki edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot.

c)

Ammattimainen kolmas osapuoli varastoi edelleen jaetut eurosetelit ja -kolikot 10 artiklan a alakohdassa edellytetyllä tavalla eikä luovuta niitä ennen kello 00.00:aa (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä.

d)

Ammattimainen kolmas osapuoli antaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille oikeuden tarkastaa sen tilit ja tilat, jotta edelleen jaettujen euroseteleiden ja -kolikoiden olemassaolo niissä voidaan todeta.

e)

Ammattimainen kolmas osapuoli ilmoittaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille niiden edelleen jaettujen seteleiden kokonaismäärän (setelilajeittain eriteltynä) – tilanteesta riippuen – jotka laskettiin liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää.

f)

Ammattimainen kolmas osapuoli maksaa tulevalle eurojärjestelmän kansalliselle keskuspankille sakkoja, jos ammattimainen kolmas osapuoli rikkoo edelleenjakelua koskevia velvoitteita, mukaan lukien – sulkematta kuitenkaan muita tilanteita pois – c alakohdassa tarkoitetun velvoitteen rikkominen tai kieltäytyminen sallimasta tilintarkastusta tai tarkastuksia d alakohdan nojalla. Sellaisiin velvoitteiden rikkomisiin sovelletaan tilanteesta riippuen sopimuksiin tai sääntelyyn perustuvaa, suuruudeltaan aiheutuneeseen vahinkoon suhteutettua sakkoa, kuitenkin vähintään 10 prosenttia edelleen jaetusta määrästä. Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ei määrää sellaista sakkoa, jos kyseisen tulevan eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion säätämän lainsäädännön perusteella annetaan vastaava suoja.

17 artikla

Suuren yleisön poissulkeminen

1.   Tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki kieltää hyväksyttäviä vastapuolia jakamasta euroseteleitä ja -kolikoita edelleen suurelle yleisölle.

2.   Tämän artiklan 1 kohta ei estä toimittamasta suurelle yleisölle kolikoita sisältäviä aloituspakkauksia, joissa on pieniä määriä eriarvoisia eurokolikoita, siten kuin toimivaltaiset kansalliset viranomaiset joissakin tulevissa eurojärjestelmiin osallistuvissa jäsenvaltioissa tapauksesta riippuen yksilöivät.

V   LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Tarkistaminen

Kukin tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki toimittaa EKP:lle jäljennökset kaikista sen jäsenvaltiossa näiden suuntaviivojen noudattamiseksi hyväksytyistä säädöksistä ja toimenpiteistä viimeistään kolme kuukautta ennen ennakko/edelleenjakelua koskevan ajanjakson alkamista, muttei kuitenkaan ennen kuin sellaisen jäsenvaltion osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta.

19 artikla

Eurokolikot

Suosituksena on, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki soveltaisi näiden suuntaviivojen säännöksiä eurokolikoihin, ellei niiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antamista säännöksistä muuta johdu.

20 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2006.

2.   Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä heinäkuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1. Suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina suuntaviivoilla EKP/2005/17 (EUVL L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2181/2004 (EKP/2004/21) (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42).


Top