EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2006/9)

OJ L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 21 - 28

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/39


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. júla 2006

o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na článok 16 a článok 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (1) ustanovuje, že „s účinkom od príslušných dátumov prechodu na hotovostné euro dajú ECB a centrálne banky účastníckych členských štátov do obehu v účastníckych členských štátoch bankovky denominované v euro“.

(2)

S cieľom umožniť hladké zavedenie eura v budúcich zúčastnených členských štátoch by sa mal vytvoriť právny rámec, ktorý národným centrálnym bankám (NCB) týchto členských štátov umožní požičať si eurobankovky a euromince od Eurosystému na účely predzásobovania a druhotného predzásobovania pred prechodom na hotovostné euro, pričom sa vezmú do úvahy rozličné možné národné scenáre prechodu na hotovostné euro.

(3)

Predzásobovanie akceptovateľných zmluvných strán eurobankovkami a euromincami a druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb by prispelo k hladkému prechodu na hotovostné euro, zmiernilo logistickú záťaž súvisiacu s prijatím eura a prispelo k zníženiu nákladov spojených s obehom dvojitej meny.

(4)

Predzásobovanie a druhotné predzásobovanie eurobankovkami a euromincami by nemalo predstavovať uvedenie týchto eurobankoviek a euromincí do obehu, nakoľko tieto nebudú mať predo dňom prechodu na hotovostné euro v budúcich zúčastnených členských štátoch postavenie zákonného platidla; zmluvné dojednania o pôžičkách eurobankoviek a euromincí by preto mali obsahovať povinnosť uložiť akceptovateľným zmluvným stranám a kvalifikovaným tretím osobám niektoré obmedzenia, aby sa tomu zabránilo.

(5)

Predzásobovanie akceptovateľných zmluvných strán a druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb sa môže uskutočniť len vtedy, ak ustanovenia právnych predpisov v budúcich zúčastnených členských štátoch poskytujú dostatočnú ochranu, alebo ak sa medzi dotknutými zmluvnými stranami uzavreli zmluvné dojednania, pokiaľ ide o: i) pôžičky eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania; ii) predzásobovanie a iii) druhotné predzásobovanie.

(6)

Týmto usmernením by sa mali: i) ustanoviť pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na zmluvný rámec a podmienky predzásobovania a druhotného predzásobovania, ii) ustanoviť požiadavky na účtovníctvo a finančné výkazníctvo, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s predzásobovaním a druhotným predzásobovaním, a iii) ustanoviť náležité dojednania na poistenie predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

(7)

Zatiaľ čo primárnu právomoc stanoviť režim vydávania euromincí majú zúčastnené členské štáty, budúce NCB Eurosystému majú rozhodujúcu úlohu pri distribúcii euromincí. Preto by sa na ustanovenia tohto usmernenia, ktoré sa týkajú euromincí, malo nazerať ako na odporúčania, ktoré by NCB mali uplatňovať v rámci úpravy vydávania euromincí, ktorú majú ustanoviť príslušné vnútroštátne orgány budúcich zúčastnených členských štátov.

(8)

Poskytovanie eurobankoviek a euromincí budúcim NCB Eurosystému na účely predzásobovania v sebe zahŕňa určité finančné riziká. S cieľom zabezpečiť krytie týchto rizík by sa budúce NCB Eurosystému mali zaviazať, že splatia eurobankovky požičané od Eurosystému z požiadaviek na budúcu výrobu eurobankoviek, ktoré im budú pridelené. Okrem toho by sa predzásobovanie malo povoliť iba vtedy, ak akceptovateľné zmluvné strany poskytnú budúcim NCB Eurosystému dostatočný akceptovateľný kolaterál.

(9)

NCB Eurosystému, ktorá dodáva eurobankovky a euromince na účely predzásobovania, a budúce NCB Eurosystému by mali uzavrieť osobitné zmluvné dojednania, že sa budú riadiť pravidlami a postupmi ustanovenými v tomto usmernení.

(10)

Pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platné v budúcich zúčastnených členských štátoch Eurosystému nezaisťujú uplatňovanie ekvivalentných pravidiel a postupov, musia sa do zmluvných dojednaní medzi budúcimi NCB Eurosystému, akceptovateľnými zmluvnými stranami a kvalifikovanými tretími osobami zapracovať podmienky, ktoré toto usmernenie ustanovuje pre predzásobovanie a následné druhotné predzásobovanie.

(11)

Ako koordinátor predzásobovania by ECB mala byť vopred informovaná o žiadostiach o predzásobovanie a budúce NCB Eurosystému by mali informovať ECB o všetkých rozhodnutiach predzásobovať,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„predzásobovaním“ sa rozumie fyzické dodanie eurobankoviek a euromincí budúcou NCB Eurosystému akceptovateľným zmluvným stranám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania;

„obdobím predzásobovania/druhotného predzásobovania“ sa rozumie obdobie, počas ktorého sa uskutočňuje predzásobovanie a druhotné predzásobovanie a ktoré sa nezačne skôr ako štyri mesiace predo dňom prechodu na hotovostné euro a končí o 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro;

„druhotným predzásobovaním“ sa rozumie dodanie predzásobených eurobankoviek a euromincí akceptovateľnou zmluvnou stranou kvalifikovaným tretím osobám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania;

„eurozónou“ sa rozumie územie zúčastnených členských štátov;

„dňom prechodu na hotovostné euro“ sa rozumie deň, ku ktorému sa eurobankovky a euromince stanú zákonným platidlom v danom budúcom zúčastnenom členskom štáte;

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý prijal euro;

„budúcim zúčastneným členským štátom“ sa rozumie nezúčastnený členský štát, ktorý splnil podmienky stanovené pre prijatie eura a vo vzťahu ku ktorému sa prijalo rozhodnutie o zrušení výnimky (podľa článku 122 ods. 2 zmluvy);

„nezúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro;

„Eurosystémom“ sa rozumejú NCB zúčastnených členských štátov a ECB;

„akceptovateľnou zmluvnou stranou“ sa rozumie subjekt vymedzený v článku 5, ktorý spĺňa požiadavky na prijímanie eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania;

„kvalifikovanými tretími osobami“ sa rozumejú určité komerčné cieľové skupiny, ako napríklad maloobchodníci, výrobcovia a prevádzkovatelia zariadení na príjem a výdaj hotovosti a spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti, ktoré sa nachádzajú na území toho istého budúceho zúčastneného členského štátu ako akceptovateľná zmluvná strana a ktoré podľa názoru tejto akceptovateľnej zmluvnej strany majú oprávnenú potrebu byť druhotne predzásobené a sú schopné splniť požiadavky spojené s druhotným predzásobovaním;

„spoločnosťou zabezpečujúcou prepravu hotovosti“ sa rozumie subjekt, ktorý pre úverové inštitúcie poskytuje prepravu a skladovanie bankoviek a mincí a manipulovanie s nimi;

„NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB zúčastneného členského štátu;

„budúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB budúceho zúčastneného členského štátu;

„akceptovateľným kolaterálom“ sa rozumie kolaterál vymedzený v článku 8;

„dodávajúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie NCB Eurosystému, ktorá dodáva budúcej NCB Eurosystému eurobankovky a euromince na účely predzásobovania bez ohľadu na to, ktorá NCB Eurosystému je zákonným vlastníkom týchto bankoviek a mincí;

„počiatočnými požiadavkami“ sa rozumie množstvo eurobankoviek a euromincí, ktoré bude podľa očakávaní v budúcom zúčastnenom členskom štáte potrebné ku dňu prechodu na hotovostné euro na uspokojenie dopytu počas obdobia jedného roka;

„pracovným dňom Eurosystému“ sa rozumie deň, ktorý je pracovným dňom v ECB alebo v jednej alebo vo viacerých NCB, počas ktorého sa prevádzkuje TARGET alebo systém nahrádzajúci TARGET a ktorý je zúčtovacím dňom pre peňažný trh s eurom a pre devízové operácie zahŕňajúce euro;

„TARGET-om“ sa rozumie transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase;

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie inštitúcia vymedzená v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (2);

„pôvodnou menou“ sa rozumie národná menová jednotka budúceho zúčastneného členského štátu predo dňom prechodu na hotovostné euro.

Článok 2

Uplatňovanie ustanovení upravených v tomto usmernení

1.   Pravidlá a postupy, ktoré toto usmernenie ustanovuje pre predzásobovanie a druhotné predzásobovanie, sa uplatňujú na dojednania o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní bez ohľadu na to, či budúca NCB Eurosystému: i) si požičiava bankovky a mince určené na predzásobovanie, alebo ii) ich vyrába alebo obstaráva.

2.   Toto usmernenie sa neuplatňuje na fyzickú dodávku eurobankoviek a euromincí z NCB Eurosystému do NCB nezúčastnených členských štátov dovtedy, kým NCB nezúčastnených členských štátov nenadobudnú postavenie budúcich NCB Eurosystému.

KAPITOLA II

PÔŽIČKY EUROBANKOVIEK A EUROMINCÍ NA ÚČELY PREDZÁSOBOVANIA

Článok 3

Dodávky

1.   Jedna alebo viaceré NCB Eurosystému môžu podľa potreby dodávať budúcej NCB Eurosystému eurobankovky a euromince na účely predzásobovania a počiatočných požiadaviek.

2.   Dodávajúca NCB Eurosystému nevyžaduje kolaterál od prijímajúcej budúcej NCB Eurosystému.

3.   Dodávka eurobankoviek a euromincí zo strany NCB Eurosystému určená budúcej NCB Eurosystému sa neuskutoční skôr, ako dodávajúca NCB Eurosystému a prijímajúca budúca NCB Eurosystému uzavrú zmluvné dojednania, ktorými sa ustanoví, že podmienky ustanovené v tomto usmernení sa uplatňujú na pôžičku eurobankoviek a euromincí v prospech budúcej NCB Eurosystému a následne sa budú uplatňovat pri uzatváraní dojednaní o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní.

4.   Dodávka eurobankoviek a euromincí sa nezačne skôr, ako sa prijme rozhodnutie o zrušení výnimky platnej pre nezúčastnený členský štát podľa článku 122 ods. 2 zmluvy.

5.   Po uskutočnení konzultácie s dodávajúcou NCB Eurosystému ECB jasne určí zásoby, z ktorých sa budú čerpať eurobankovky a euromince určené na dodávku, a názov dodávajúcej NCB Eurosystému. Dodávajúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa prijalo rozhodnutie o doplnení týchto zásob.

Článok 4

Podmienky platné pre pôžičku eurobankoviek a euromincí

1.   Podmienky ustanovené v tomto článku sa vymedzia v zmluvných dojednaniach uvedených v článku 3 ods. 3.

2.   V zmluvných dojednaniach sa vymedzí presný objem eurobankoviek a euromincí určených na dodávku v členení podľa nominálnej hodnoty a dodacia lehota.

3.   Eurobankovky a euromince sa na účely predzásobovania a počiatočných požiadaviek prevážajú do budúcej NCB Eurosystému v súlade s pravidlami bezpečnosti a poistenia, ktoré zvyčajne platia pre hromadné prevozy eurobankoviek a euromincí medzi NCB. Riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže dodávaných eurobankoviek a euromincí prechádza na budúcu NCB Eurosystému v okamihu, keď tieto eurobankovky a euromince opustia trezor dodávajúcej NCB Eurosystému.

4.   Budúca NCB Eurosystému platí náklady spojené s prevozom eurobankoviek a euromincí z NCB Eurosystému do tejto budúcej NCB Eurosystému. Dodávajúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa prevoz uskutočňoval efektívnym spôsobom.

5.   Ak budúca NCB Eurosystému potrebuje, aby sa uskutočnil hromadný prevoz eurobankoviek a euromincí z Eurosystému do dvanástich mesiacov odo dňa prechodu na hotovostné euro, tieto požiadavky sa budú považovať za súčasť počiatočných požiadaviek, a pokiaľ ide o splatenie, zaobchádza sa s nimi podobne ako s predzásobenými eurobankovkami a euromincami, ako sa ustanovuje v odsekoch 6 až 8. Z ostatných hľadísk sa so splnením týchto požiadaviek zaobchádza rovnako ako s hromadným prevozom.

6.   Budúca NCB Eurosystému si plní voči dodávajúcej (dodávajúcim) NCB Eurosystému tieto povinnosti v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva:

a)

Počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania budúca NCB Eurosystému zaznamenáva v podsúvahe sumu eurobankoviek a euromincí, ktoré boli dodané na účely predzásobovania (a na účely počiatočných požiadaviek), v ich nominálnej hodnote.

b)

Budúca NCB Eurosystému vykazuje dodávajúcej (dodávajúcim) NCB Eurosystému sumu predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

c)

Budúca NCB Eurosystému vykazuje celkovú sumu všetkých predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty), ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, ako aj deň, kedy sa dozvedela, že tieto bankovky boli uvedené do obehu.

7.   Odo dňa prechodu na hotovostné euro plní budúca NCB Eurosystému tieto povinnosti v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva:

a)

Pokiaľ sa ešte nezaznamenali podľa odseku 10, predzásobené eurobankovky sa zaznamenávajú ako súvahové položky ku dňu prechodu na hotovostné euro.

b)

Celková suma predzásobených eurobankoviek s výnimkou bankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro a boli vykázané podľa odseku 6 písm. c), sa zaznamenáva v súvahe budúcej NCB Eurosystému v rámci položky „bankovky v obehu“.

c)

S rozdielom medzi celkovou sumou predzásobených eurobankoviek a sumou predzásobených eurobankoviek, ktoré sa zaúčtovali na ťarchu účtov predzásobených akceptovateľných zmluvných strán vedených v budúcej NCB Eurosystému podľa článku 15, sa zaobchádza ako s kolaterizovanou neúročenou pôžičkou poskytnutou akceptovateľným zmluvným stranám, ktorú majú akceptovateľné zmluvné strany splatiť v súlade s článkom 15.

8.   Budúca NCB Eurosystému spláca eurobankovky, ktoré si z NCB Eurosystému požičala na účely predzásobenia, tak, že v ekvivalentnom množstve a kvalite dodá eurobankovky, ktoré sama vyrobí alebo obstará na základe prideleného podielu na výrobe eurobankoviek v Eurosystéme počas jedného alebo viacerých po sebe nasledujúcich rokov, ktoré nasledujú bezprostredne po roku, v ktorom dôjde k prechodu na hotovostné euro, a to navyše k jej bežnému pridelenému podielu na výrobe eurobankoviek v Eurosystéme počas dotknutých rokov. O výpočte ekvivalentného množstva a kvality bankoviek, ktoré sa majú splatiť, rozhodne Rada guvernérov. Ekvivalentné množstvo a kvalita bankoviek, ktoré sa majú splatiť, sa pre druhú sériu eurobankoviek vypočíta včas spôsobom ustanoveným Radou guvernérov.

9.   Budúca NCB Eurosystému uskutoční predzásobovanie v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV. Pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o predzásobovaní nezabezpečujú, že pre všetky akceptovateľné zmluvné strany platia rovnaké podmienky ako tie, ktoré sú ustanovené v kapitolách III a IV, dodávka sa neuskutoční skôr, ako budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana uzavrú zmluvné dojednania, ktoré obsahujú takéto podmienky.

10.   Ak sa predzásobené eurobankovky uvedú do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, dodávajúca NCB Eurosystému ich zaznamenáva ako eurobankovky, ktoré boli vydané a ktoré sú v obehu. Dodávajúca NCB Eurosystému zaznamenáva pohľadávku voči budúcej NCB Eurosystému, ktorá sa rovná nominálnej hodnote eurobankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro. Budúca NCB Eurosystému platí dodávajúcej NCB Eurosystému úroky z tejto pohľadávky. Úroky sa platia odo dňa, keď sa budúca NCB Eurosystému dozvedela, že sa tieto eurobankovky uviedli do obehu, až do prvého pracovného dňa Eurosystému nasledujúceho po dni prechodu na hotovostné euro. V ten deň sa vyrovná záväzok budúcej NCB Eurosystému a súvisiace úroky prostredníctvom TARGET-u alebo systému nahrádzajúceho TARGET. Referenčnou sadzbou na účely tohto úročenia je posledná dostupná marginálna úroková sadzba, ktorú Eurosystém používa vo svojich tendroch na hlavné refinančné operácie podľa odseku 3.1.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (3). V prípade, že viac ako jedna NCB Eurosystému dodá budúcej NCB Eurosystému eurobankovky na účely predzásobenia, v zmluvných dojednaniach uvedených v článku 3 ods. 3 sa určí dodávajúca NCB, ktorá zaznamenáva bankovky v obehu a pohľadávku voči budúcej NCB Eurosystému.

11.   Budúca NCB Eurosystému vykazuje ECB tieto informácie:

a)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty) a

b)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených euromincí (v členení podľa nominálnej hodnoty).

KAPITOLA III

PREDZÁSOBOVANIE

Článok 5

Akceptovateľné zmluvné strany

Úverové inštitúcie, ktoré sú usadené na území budúceho zúčastneného členského štátu (vrátane pobočiek zahraničných úverových inštitúcií nachádzajúcich sa v budúcom zúčastnenom členskom štáte), a vnútroštátne poštové úrady, ktoré majú účet v ich budúcej NCB Eurosystému, sa považujú za akceptovateľné pre prijatie eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania uzavretím zmluvných dojednaní ustanovených v článku 4 ods. 9.

Článok 6

Dodávka na účely predzásobovania

1.   Budúca NCB Eurosystému nesmie začať s dodávkou eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania pred začatím obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania.

2.   Budúca NCB Eurosystému môže predzásobovať eurobankovkami a euromincami v súlade s ustanoveniami tohto usmernenia. Predzásobovanie eurobankovkami a euromincami sa nezačne skôr, ako budúca NCB Eurosystému a prijímajúca akceptovateľná zmluvná strana uzavrú zmluvné dojednania, ktoré obsahujú podmienky ustanovené v tejto kapitole a v kapitole IV (pokiaľ ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov v danom budúcom zúčastnenom členskom štáte neustanovujú ekvivalentné pravidlá a postupy).

Článok 7

Poskytovanie kolaterálu

1.   Akceptovateľné zmluvné strany, ktoré sa majú predzásobiť, poskytujú svojej budúcej NCB Eurosystému akceptovateľný kolaterál vymedzený v článku 8 na:

a)

krytie úplnej nominálnej hodnoty predzásobených eurobankoviek a euromincí a

b)

zabezpečenie plnenia povinností ustanovených v článku 10, ktoré majú tvoriť súčasť zmluvných dojednaní medzi budúcou NCB Eurosystému a akceptovateľnou zmluvnou stranou.

2.   Ak sa kolaterál realizuje na zabezpečenie plnenia povinností ustanovených v článku 10, akceptovateľná zmluvná strana poskytne budúcej NCB Eurosystému dodatočný kolaterál na krytie úplnej nominálnej hodnoty predzásobených eurobankoviek a euromincí, ako sa vyžaduje v odseku 1 písm. a).

3.   Kolaterál sa budúcej NCB Eurosystému poskytne pred tým, ako táto budúca NCB Eurosystému začne s predzásobovaním eurobankovkami a euromincami, a kryjú sa ním riziká, ktoré vznikajú od začiatku dodávky na účely predzásobovania.

4.   Budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby bol kolaterál v plnom rozsahu vymáhateľný. Na tento účel mobilizuje akceptovateľný kolaterál prostredníctvom vhodných postupov kolateralizácie spôsobom ustanoveným v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7.

5.   Budúca NCB Eurosystému implementuje primerané opatrenia na kontrolu rizík s cieľom niesť riziká spojené s predzásobovaním. Pred začatím predzásobovania uskutočňuje s ECB konzultácie o opatreniach na kontrolu rizík uvedených v tomto článku. Ak sa trhová hodnota akceptovateľného kolaterálu upraví z dôvodu, aby sa vzali do úvahy použité opatrenia na kontolu rizík, výška kolaterálu by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť tak, aby za každých okolností kryla úplnú nominálnu hodnotu predzásobených eurobankoviek a euromincí, ktorá sa nezaúčtovala na ťarchu účtov akceptovateľných zmluvných strán vedených v budúcej NCB Eurosystému, ktorá poskytla predzásobené eurobankovky a euromince.

6.   V zmluvných dojednaniach, ktoré sa majú uzavrieť pred začatím predzásobovania, sa ustanovuje, že akceptovateľná zmluvná strana oprávňuje budúcu NCB Eurosystému realizovať kolaterál, ak predzásobená akceptovateľná zmluvná strana poruší akúkoľvek z povinností uvedených v tomto usmernení, ktoré sú predpokladom pre predzásobovanie a na ktorých sa akceptovateľná zmluvná strana a budúca NCB Eurosystému výslovne dohodli, a ak predzásobená akceptovateľná zmluvná strana neplatí zmluvné pokuty ustanovené v článku 10.

Článok 8

Akceptovateľný kolaterál

1.   Všetky aktíva akceptovateľné pre operácie menovej politiky Eurosystému, ktoré sú vymedzené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7, sa považujú za akceptovateľný kolaterál na účely predzásobovania.

2.   Aktíva znejúce buď na pôvodnú menu budúceho zúčastneného členského štátu, alebo na euro, ktoré spĺňajú jednotné kritériá ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 a sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky Eurosystému (s výnimkou kritéria, ktoré sa týka miesta zúčtovania a označenia meny), sa považujú za akceptovateľný kolaterál na účely predzásobovania. Aktíva sa vedú (zúčtovávajú) v eurozóne alebo v budúcom zúčastnenom členskom štáte s vnútroštátnym systémom zúčtovania obchodov s cennými papiermi (SSS), ktorý sa hodnotí v porovnaní so štandardmi ECB na používanie systémov EÚ pre zúčtovanie obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách ESCB.

3.   Ako akceptovateľný kolaterál sa môžu poskytovať aj tieto aktíva: a) hotovostné vklady znejúce na pôvodnú menu, b) hotovostné vklady v eurách na vymedzených účtoch úročené rovnakou sadzbou, ako sa uplatňuje na povinné minimálne rezervy, alebo c) vklady znejúce na pôvodnú menu alebo na euro v inej forme, ktorú budúca NCB Eurosystému považuje za vhodnú.

Článok 9

Vykazovanie

1.   Akceptovateľná zmluvná strana vykazuje svojej budúcej NCB Eurosystému:

a)

konečnú celkovú sumu druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty) a

b)

konečnú celkovú sumu druhotne predzásobených euromincí (v členení podľa nominálnej hodnoty).

2.   Okamžite po druhotnom predzásobení poskytne predzásobená akceptovateľná zmluvná strana svojej budúcej NCB Eurosystému informácie o totožnosti kvalifikovaných tretích osôb, ktoré boli druhotne predzásobené, ako aj o sumách druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí poskytnutých jednotlivým klientom. Budúca NCB Eurosystému zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými a používa ich iba na monitorovanie toho, ako kvalifikované tretie osoby dodržiavajú svoje povinnosti, pokiaľ ide o predchádzanie predčasnému obehu eurobankoviek a euromincí, a na vykazovanie podľa článku 4 ods. 11.

3.   Predzásobená akceptovateľná zmluvná strana okamžite informuje budúcu NCB Eurosystému, ktorá ju predzásobila (táto NCB následne o tom informuje ECB):

a)

ak existuje dôvod veriť, že sa predzásobené eurobankovky alebo euromince uviedli do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro a

b)

prípadne o celkovej sume (v členení podľa nominálnej hodnoty) predzásobených bankoviek, ktoré boli uvedené do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro.

Článok 10

Záväzky akceptovateľnej zmluvnej strany, pokiaľ ide o druhotné predzásobovanie

Pred tým, ako dôjde k druhotnému predzásobovaniu, predzásobené akceptovateľné zmluvné strany sa zaviažu, že uskutočnia druhotné predzásobovanie iba v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v tomto usmernení, na ktorých sa dohodnú s kvalifikovanými tretími osobami, ktoré sa majú druhotne predzásobiť. Pred tým, ako možno akceptovateľnú zmluvnú stranu druhotne predzásobiť, sa dohodnú najmä tieto podmienky:

a)

Akceptovateľná zmluvná strana zabezpečí, že druhotne predzásobené eurobankovky a euromince zostanú v priestoroch druhotne predzásobených kvalifikovaných tretích osôb, kde sa skladujú oddelene od ostatných eurobankoviek a euromincí, inej meny alebo iného majetku, aby sa predišlo ich uvedeniu do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro. Takýto predčasný obeh podlieha zaplateniu primeranej zmluvnej pokuty.

b)

Akceptovateľná zmluvná strana sa dohodne s kvalifikovanou treťou osobou, ktorá sa má druhotne predzásobiť, že táto kvalifikovaná tretia osoba umožní budúcej NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolu v priestoroch druhotne predzásobenej profesijnej tretej osoby, aby sa overila prítomnosť druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.

c)

Akceptovateľná zmluvná strana platí budúcej ECB Eurosystému zmluvné pokuty vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode, najmenej však vo výške 10 % z druhotne predzásobenej sumy, ak: i) budúca NCB Eurosystému nemá možnosť vykonávať audit a kontroly uvedené v písm. b), alebo ii) druhotne predzásobené eurobankovky alebo euromince nie sú skladované v priestoroch druhotne predzásobenej kvalifikovanej tretej osoby, ako sa ustanovuje v tomto článku. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto zmluvné pokuty: i) ak jej budúci zúčastnený členský štát ustanovil regulačný rámec, ktorým sa ustanovuje ekvivalentná úroveň ochrany, alebo ii) ak druhotne predzásobená kvalifikovaná tretia osoba už zaplatila pokuty podľa článku 16 ods. 2 písm. f).

Článok 11

Štatistické aspekty

Na účely uplatňovania nariadenia (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (4), budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby peňažné finančné inštitúcie v rámci jej členského štátu nezaznamenávali vo svojej súvahe položky a transakcie týkajúce sa predzásobených eurobankoviek a euromincí počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania.

Článok 12

Distribúcia do pobočiek

Budúca NCB Eurosystému umožní akceptovateľným zmluvným stranám, aby distribuovali predzásobené eurobankovky a euromince iba do svojich pobočiek v rámci budúceho zúčastneného členského štátu.

Článok 13

Zákaz predčasného obehu

1.   Budúca NCB Eurosystému zakáže akceptovateľným zmluvným stranám, aby nakladali s eurobankami a euromincami, ktoré im boli dodané, pred 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro, pokiaľ toto usmernenie neustanovuje inak. Budúca NCB Eurosystému najmä vyžaduje, aby akceptovateľné zmluvné strany skladovali predzásobené eurobankovky a euromince vo svojich trezoroch oddelene od ostatných eurobankoviek a euromincí, inej meny alebo iného majetku, a bezpečne, aby sa predišlo zničeniu, krádeži, lúpeži alebo akejkoľvek inej príčine predčasného obehu.

2.   Akceptovateľné zmluvné strany zabezpečia, aby predo dňom prechodu na hotovostné euro nedošlo k žiadnemu obehu predzásobených eurobankoviek a euromincí.

3.   Na skontrolovanie prítomnosti predzásobených eurobankoviek a euromincí a dojednaní, na základe ktorých akceptovateľné zmluvné strany uskutočňujú druhotné predzásobovanie, akceptovateľné zmluvné strany oprávňujú svoju budúcu NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolovať ich priestory.

4.   Akceptovateľné zmluvné strany sa zaväzujú, že budúcej NCB Eurosystému zaplatia pokuty v prípade, ak akceptovateľná zmluvná strana poruší povinnosti súvisiace s predzásobovaním vrátane, avšak nie výlučne, uvedenia predzásobených bankoviek do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro alebo konania takým spôsobom, ktorý zodpovedá uvedeniu do obehu, alebo odmietnutia umožniť vykonanie auditu alebo kontroly. Budúca NCB Eurosystému zabezpečí, aby sa na takéto porušenia vzťahovali zmluvné pokuty alebo prípadne pokuty zo zákona, ktoré sú splatné vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto pokuty, ak daný budúci zúčastnený členský štát vytvoril regulačný rámec, ktorým sa stanovuje ekvivalentná úroveň ochrany.

Článok 14

Riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže

Akceptovateľné zmluvné strany nesú riziko zničenia, straty, krádeže a lúpeže predzásobených eurobankoviek a euromincí od okamihu, keď tieto bankovky a mince opustia trezor budúcej NCB Eurosystému. Budúca NCB Eurosystému môže vyžadovať od akceptovateľných zmluvných strán, aby kryli tieto riziká tým, že sa primerane poistia alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana sa však dohodnú, že bez ohľadu na takéto poistenie sa uplatňujú ustanovenia článku 15, ktoré sa týkajú okamžitého zaúčtovania predzásobených eurobankoviek a euromincí, ktoré sa predčasne uvedú do obehu, a súvisiacich platieb úrokov na ťarchu účtu. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa môžu budúca NCB Eurosystému a akceptovateľná zmluvná strana dohodnúť, že budúca NCB Eurosystému sa postará o praktické dojednania, ktoré sa týkajú prevozu eurobankoviek a euromincí na účely predzásobovania v mene a na riziko akceptovateľnej zmluvnej strany, alebo na riziko tejto budúcej NCB Eurosystému, ak si to táto NCB želá.

Článok 15

Zaúčtovanie na ťarchu účtu a v prospech účtu

1.   Eurobankovky a euromince, ktorými boli akceptovateľným zmluvným stranám predzásobené, sa zaúčtujú v ich nominálnej hodnote na ťarchu účtov týchto zmluvných strán vedených v ich budúcej NCB Eurosystému v súlade s týmto „lineárnym modelom zaúčtovania na ťarchu účtu“: celková suma predzásobených eurobankoviek a euromincí sa zaúčtuje na ťarchu účtu v troch rovnakých splátkach v deň zúčtovania prvej, štvrtej a piatej hlavnej refinančnej operácie Eurosystému, ktoré nasledujú po dni prechodu na hotovostné euro.

2.   Ak na účte predzásobenej akceptovateľnej zmluvnej strany vedenom u budúcej NCB Eurosystému, ktorá ju predzásobila, nie je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na zaúčtovanie na ťarchu účtu, ako sa ustanovuje v odseku 1, má sa za to, že akceptovateľná zmluvná strana porušila svoju povinnosť zaplatiť za predzásobené eurobankovky a euromince.

3.   Eurobankovky a euromince, ktoré boli dodané akceptovateľným zmluvným stranám v deň prechodu na hotovostné euro alebo po tomto dni, sa zaúčtujú na ťarchu ich príslušných účtov vedených v budúcich NCB Eurosystému v súlade s existujúcou praxou Eurosystému. Eurobankovky a euromince, ktoré akceptovateľné zmluvné strany vrátili v deň prechodu na hotovostné euro alebo po tomto dni, sa obdobne zaúčtujú v prospech ich príslušných účtov vedených v budúcich NCB Eurosystému.

4.   Bankovky a mince, ktoré znejú na pôvodnú menu a ktoré akceptovateľné zmluvné strany vrátili, sa zaúčtujú v prospech ich príslušných účtov vedených v budúcej NCB Eurosystému v súlade s existujúcou praxou Eurosystému.

5.   Ak sa eurobankovky a euromince uvedú do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, potom sa suma týchto bankoviek a mincí okamžite zaúčtuje na ťarchu predzásobenej akceptovateľnej zmluvnej strany ako devíza. Takéto eurobankovky sa zaznamenávajú ako „bankovky v obehu“ na účtoch tej NCB Eurosystému, ktorá ich dodala budúcej NCB Eurosystému na účely predzásobovania. Zaúčtovanie sa uskutoční bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa bankovky predo dňom prechodu na euro uviedli do obehu.

KAPITOLA IV

DRUHOTNÉ PREDZÁSOBOVANIE

Článok 16

Podmienky platné pre dodávky eurobankoviek a euromincí na účely druhotného predzásobovania

1.   Druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb sa nesmie začať skôr, ako sa začne obdobie predzásobovania/druhotného predzásobovania.

2.   Predtým, ako sa môže druhotné predzásobovanie začať, akceptovateľná zmluvná strana a kvalifikovaná tretia osoba uzavrú zmluvné dojednania, ktorými sa upraví aspoň nasledovné:

a)

Druhotné predzásobovanie sa uskutoční na úplné riziko a zodpovednosť kvalifikovanej tretej osoby a podlieha podmienkam dohodnutým v súlade s týmto usmernením.

b)

Kvalifikovaná tretia osoba vykazuje ECB všetky druhotne predzásobené eurobankovky a euromince prostredníctvom svojej budúcej NCB Eurosystému.

c)

Kvalifikovaná tretia osoba skladuje druhotne predzásobené eurobankovky a euromince, ako sa vyžaduje podľa článku 10 písm. a) a nenakladá s nimi pred 00.00 hod (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro.

d)

Kvalifikovaná tretia osoba oprávňuje svoju budúcu NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolovať jej priestory, aby sa skontrolovala prítomnosť druhotne predzásobených bankoviek a mincí.

e)

Kvalifikovaná tretia osoba vykazuje budúcej NCB Eurosystému celkovú sumu (v členení podľa nominálnej hodnoty) predzásobených bankoviek, ktoré vstúpili do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro, ak k tomu došlo.

f)

Kvalifikovaná tretia osoba sa zaväzuje, že zaplatí budúcej NCB Eurosystému pokuty v prípade, ak kvalifikovaná tretia osoba poruší povinnosti súvisiace s predzásobovaním vrátane, avšak nie výlučne, porušenia povinnosti ustanovenej v písm. c) alebo odmietnutia umožniť vykonanie auditu alebo kontroly, ako je to uvedené v písm. d). Na takéto porušenia sa vzťahujú zmluvné pokuty alebo prípadne pokuty zo zákona, ktoré sú splatné vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode, najmenej však vo výške 10 % z druhotne predzásobenej sumy. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto pokuty, ak daný budúci zúčastnený členský štát vytvoril regulačný rámec, ktorým sa stanovuje ekvivalentná úroveň ochrany.

Článok 17

Vylúčenie širokej verejnosti

1.   Budúca NCB Eurosystému zakáže akceptovateľným zmluvným stranám, aby druhotne predzásobovali širokú verejnosť eurobankovkami a euromincami.

2.   Odsek 1 tohto článku nezakazuje, aby sa širokej verejnosti poskytovali počiatočné sady mincí, ktoré obsahujú malé množstvá euromincí rôznych nominálnych hodnôt, ako prípadne určia príslušné vnútroštátne orgány v niektorých budúcich zúčastnených členských štátoch.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Overovanie

Budúce NCB Eurosystému pošlú ECB kópie všetkých právnych nástrojov a opatrení, ktoré boli prijaté v ich členských štátoch v súvislosti s týmto usmernením, najneskôr tri mesiace pred začatím obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania, avšak nie pred prijatím rozhodnutia o zrušení výnimky vo vzťahu k tomuto členskému štátu.

Článok 19

Euromince

Odporúča sa, aby budúce NCB Eurosystému uplatňovali na euromince ustanovenia tohto usmernenia, pokiaľ rámec stanovený ich príslušnými vnútroštátnymi orgánmi neustanovuje inak.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 19. júla 2006.

2.   Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. júla 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2169/2005 (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1. Usmernenie naposledy zmenené a doplnené usmernením ECB/2005/17 (Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1.Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadenim (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21) (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).


Top