EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Smernica Evropske centralne banke z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2006/9)

UL L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 118M, 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/39


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. julija 2006

o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 16 in člena 26.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (1) določa, da „z začetkom veljavnosti od ustreznih datumov prehoda na eurogotovino dajo ECB in centralne banke sodelujočih držav članic v teh državah v obtok kovance, izražene v eurih“.

(2)

Da bi se omogočila nemotena uvedba eura v bodočih sodelujočih državah članicah, bi bilo treba vzpostaviti pravni okvir, ki bi nacionalnim centralnim bankam (v nadaljevanju: NCB) teh držav članic omogočil izposojo eurobankovcev in eurokovancev od Eurosistema za namene njihove preddobave in posredne preddobave pred prehodom na eurogotovino, ob upoštevanju različnih možnih nacionalnih scenarijev prehoda na eurogotovino.

(3)

Preddobava eurobankovcev in eurokovancev primernim nasprotnim strankam in posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam bi prispevala k nemotenem prehodu na eurogotovino, olajšala logistično breme sprejetja eura in prispevala k zmanjšanju stroškov, povezanih z obtokom dveh valut.

(4)

Preddobava in posredna preddobava eurobankovcev in eurokovancev ne bi smela veljati za dajanje takih eurobankovcev in eurokovancev v obtok, ker ti pred datumom prehoda na eurogotovino ne bodo imeli statusa zakonitega plačilnega sredstva v bodočih sodelujočih državah članicah; posledično bi morali pogodbeni dogovori za posojanje eurobankovcev in eurokovancev vsebovati obveznosti naložitve nekaterih omejitev primernim nasprotnim strankam in profesionalnim tretjim osebam, da bi se temu izognili.

(5)

Preddobava primernim nasprotnim strankam in posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam se lahko izvede samo, če zakonske določbe v bodočih sodelujočih državah članicah zagotavljajo zadostno zaščito ali če so med udeleženimi strankami sklenjeni pogodbeni dogovori v zvezi s: (i) posojanjem eurobankovcev in eurokovancev za preddobavo; (ii) preddobavo; in (iii) posredno preddobavo.

(6)

Ta smernica bi morala: (i) določiti pravila, ki jih je treba uporabiti za pogodbeni okvir in pogoje za preddobavo in posredno preddobavo; (ii) določiti zahteve glede računovodstva in finančnega poročanja, ki jih je treba upoštevati v zvezi s preddobavo in posredno preddobavo; in (iii) predvideti ustrezne ureditve za zagotovitev preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

(7)

Medtem ko so za vzpostavitev režima za izdajanje eurokovancev prvenstveno pristojne sodelujoče države članice, igrajo bodoče NCB Eurosistema pomembno vlogo pri oskrbovanju z eurokovanci. Zato bi morali določbe te smernice v zvezi z eurokovanci razumeti kot priporočila, ki naj jih NCB uporabijo znotraj okvira za izdajanje eurokovancev, ki ga morajo vzpostaviti pristojni nacionalni organi bodočih sodelujočih držav članic.

(8)

Oskrba bodočih NCB Eurosistema z eurobankovci in eurokovanci za namen preddobave povzroča določena finančna tveganja. Za kritje teh tveganj bi se morale bodoče NCB Eurosistema zavezati, da bodo vrnile eurobankovce, sposojene od Eurosistema, iz zahtev po izdelavi bankovcev, ki jim bodo dodeljene v prihodnosti. Dodatno bi morala biti preddobava dovoljena le, če primerne nasprotne stranke zagotovijo pristojni bodoči NCB Eurosistema zadostno primerno zavarovanje.

(9)

NCB Eurosistema, ki dobavi eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, in bodoče NCB Eurosistema bi morale skleniti posebne pogodbene dogovore, da se bodo ravnale v skladu s pravili in postopki, določenimi v tej smernici.

(10)

Pogoji, določeni v tej smernici za preddobavo in naknadno posredno preddobavo, morajo biti vključeni v pogodbene dogovore med bodočimi NCB Eurosistema, primernimi nasprotnimi strankami in profesionalnimi tretjimi osebami, razen če veljavne nacionalne zakonske določbe v bodočih sodelujočih državah članicah zagotavljajo, da se uporabljajo enakovredni pravila in postopki.

(11)

ECB kot koordinator preddobave bi morala biti vnaprej obveščena o zahtevah za preddobavo in bodoče NCB Eurosistema bi morale ECB obvestiti o vsaki odločitvi za preddobavo –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej smernici:

„preddobava“ pomeni fizično dobavo eurobankovcev in eurokovancev primernim nasprotnim strankam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede bodoča NCB Eurosistema;

„obdobje preddobave/posredne preddobave“ pomeni obdobje, v katerem se izvede ta preddobava in posredna preddobava in ki se začne ne prej kot štiri mesece pred datumom prehoda na eurogotovino in konča ob 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino;

„posredna preddobava“ pomeni dobavo preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev profesionalnim tretjim osebam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede primerna nasprotna stranka;

„euroobmočje“ pomeni ozemlje sodelujočih držav članic;

„datum prehoda na eurogotovino“ pomeni datum, na katerega eurobankovci in eurokovanci postanejo zakonito plačilno sredstvo v dani bodoči sodelujoči državi članici;

„sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki je sprejela euro;

„bodoča sodelujoča država članica“ pomeni nesodelujočo državo članico, ki je izpolnila pogoje za sprejetje eura in v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o odpravi odstopanja (po členu 122(2) Pogodbe);

„nesodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki ni sprejela eura;

„Eurosistem“ pomeni NCB sodelujočih držav članic in ECB;

„primerna nasprotna stranka“ pomeni subjekt, kakor je opredeljen v členu 5, ki izpolnjuje zahteve za prejem eurobankovcev in eurokovancev za namen preddobave;

„profesionalne tretje osebe“ pomenijo nekatere komercialne ciljne skupine, kot so trgovci na drobno, sektor prodajnih avtomatov na gotovino in družbe za prevoz gotovine, ki se nahajajo v isti bodoči sodelujoči državi članici kakor primerna nasprotna stranka ter za katere primerna nasprotna stranka meni, da imajo upravičeno potrebo po posredni preddobavi in so zmožne izpolniti zahteve v zvezi s posredno preddobavo;

„družba za prevoz gotovine“ pomeni subjekt, ki za kreditne institucije opravlja storitve prevoza, hrambe in ravnanja z bankovci in kovanci;

„NCB Eurosistema“ pomeni NCB sodelujoče države članice;

„bodoča NCB Eurosistema“ pomeni NCB bodoče sodelujoče države članice;

„primerno zavarovanje“ pomeni zavarovanje, kakor je opredeljeno v členu 8;

„dobavna NCB Eurosistema“ pomeni NCB Eurosistema, ki bodoči NCB Eurosistema dobavi eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, ne glede na to, katera NCB Eurosistema je zakonita lastnica takih bankovcev in kovancev;

„začetne potrebe“ pomenijo količino eurobankovcev in eurokovancev, ki se jih bo po pričakovanjih potrebovalo v bodoči sodelujoči državi članici na datum prehoda na eurogotovino za pokritje povpraševanja za obdobje enega leta;

„delovni dan Eurosistema“ pomeni dan, na katerega je ECB ali ena ali več NCB odprtih za poslovanje, na katerega je odprt sistem TARGET ali sistem, ki le-tega nadomešča, in ki je dan poravnave za eurski denarni trg in devizne transakcije, ki vključujejo euro;

„sistem TARGET“ pomeni transevropski sistem bruto poravnave v realnem času;

„kreditna institucija“ pomeni institucijo, kakor je opredeljena v členu 1(1)(a) Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (2);

„nekdanja valuta“ pomeni enoto nacionalne valute bodoče sodelujoče države članice pred datumom prehoda na eurogotovino.

Člen 2

Uporabljivost določb iz te smernice

1.   Pravila in postopki o preddobavi in posredni preddobavi, določeni v tej smernici, se uporabljajo za ureditve preddobave in posredne preddobave, ne glede na to, ali si bodoča NCB Eurosistema: (i) sposodi bankovce in kovance, ki jih je treba preddobaviti; ali (ii) jih izdela ali naroči.

2.   Ta smernica se ne uporablja za fizično dobavo eurobankovcev in eurokovancev iz NCB Eurosistema NCB nesodelujočih držav članic, dokler slednje nimajo statusa bodočih NCB Eurosistema.

POGLAVJE II

POSOJANJE EUROBANKOVCEV IN EUROKOVANCEV ZA PREDDOBAVO

Člen 3

Dobava

1.   Ena ali več NCB Eurosistema, odvisno od primera, lahko dobavi eurobankovce in eurokovance bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave in začetnih potreb.

2.   Dobavna NCB Eurosistema ne sme zahtevati zavarovanja od prejemne bodoče NCB Eurosistema.

3.   Dobava eurobankovcev in eurokovancev bodoči NCB Eurosistema, ki jo izvede NCB Eurosistema, se ne sme izvesti, dokler dobavna NCB Eurosistema in prejemna bodoča NCB Eurosistema ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki določajo, da se za posojanje eurobankovcev in eurokovancev bodoči NCB Eurosistema uporabljajo pogoji iz te smernice in se bodo zato uporabili pri oblikovanju ureditev za preddobavo in posredno preddobavo.

4.   Dobava eurobankovcev in eurokovancev se ne sme začeti, dokler ni sprejeta odločitev o odpravi odstopanja za nesodelujočo državo članico po členu 122(2) Pogodbe.

5.   ECB po posvetovanju z dobavno NCB Eurosistema jasno določi zaloge, iz katerih bodo vzeti eurobankovci in eurokovanci, ki jih je treba dobaviti, in ime dobavne NCB Eurosistema. Dobavna NCB Eurosistema zagotovi, da se sprejme odločitev glede dopolnitve takih zalog.

Člen 4

Pogoji za posojanje eurobankovcev in eurokovancev

1.   Pogoji iz tega člena se določijo v pogodbenih dogovorih, navedenih v členu 3(3).

2.   V vsakem pogodbenem dogovoru se določita točen obseg po apoenski sestavi eurobankovcev in eurokovancev, ki jih je treba dobaviti, in čas dobave.

3.   Prevoz eurobankovcev in eurokovancev do bodoče NCB Eurosistema za namen preddobave in začetnih potreb se opravi v skladu pravili o varnosti in zavarovanju, ki se običajno uporabljajo za velike prenose eurobankovcev in eurokovancev med NCB. Tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa dobavljenih eurobankovcev in eurokovancev preide na bodočo NCB Eurosistema v trenutku, ko eurobankovci in eurokovanci zapustijo trezorje dobavne NCB Eurosistema.

4.   Bodoča NCB Eurosistema plača stroške prevoza eurobankovcev in eurokovancev od NCB Eurosistema do nje. Dobavna NCB Eurosistema zagotovi, da se prevoz opravi učinkovito.

5.   Če bo bodoča NCB Eurosistema v dvanajstih mesecih od datuma prehoda na eurogotovino potrebovala velik prenos eurobankovcev in eurokovancev iz Eurosistema, se bodo te potrebe štele kot del začetnih potreb in se, kar zadeva vračilo, obravnavale podobno kakor preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci, kakor je predvideno v odstavkih 6 do 8. V vseh drugih pogledih se bo izpolnitev takih potreb obravnavala na enak način kot velik prenos.

6.   Bodoča NCB Eurosistema upošteva naslednje obveznosti glede računovodstva in finančnega poročanja v zvezi z eno ali več dobavnimi NCB Eurosistema:

(a)

V obdobju preddobave/posredne preddobave bodoča NCB Eurosistema evidentira znesek eurobankovcev in eurokovancev, dobavljenih za namen preddobave (in začetnih potreb), izven bilance stanja po njihovi nominalni vrednosti.

(b)

Bodoča NCB Eurosistema poroča o znesku preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev dobavni(-m) NCB Eurosistema.

(c)

Bodoča NCB Eurosistema poroča o skupnem znesku (po apoenski sestavi) vseh preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, pa tudi o datumu, ko je ugotovila, da so ti bankovci prišli v obtok.

7.   Od datuma prehoda na eurogotovino bodoča NCB Eurosistema upošteva naslednje obveznosti glede računovodstva in finančnega poročanja:

(a)

Razen če so bili že evidentirani na podlagi odstavka 10, se preddobavljeni eurobankovci evidentirajo kot bilančne postavke po stanju na datum prehoda na eurogotovino.

(b)

Skupni znesek preddobavljenih eurobankovcev, razen bankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, sporočenih po odstavku 6(c), se evidentira v bilanci stanja bodoče NCB Eurosistema znotraj postavke „bankovci v obtoku“.

(c)

Razlika med skupnim zneskom preddobavljenih eurobankovcev in zneski preddobavljenih eurobankovcev, ki so bili knjiženi v breme računov primernih nasprotnih strank, deležnih preddobave, ki jih imajo pri bodoči NCB Eurosistema po določbah člena 15, se obravnava kot zavarovano neobrestovano posojilo, odobreno primernim nasprotnim strankam, ki ga morajo te vrniti v skladu s členom 15.

8.   Bodoča NCB Eurosistema vrne eurobankovce, sposojene od NCB Eurosistema za namen preddobave, z dobavo enakovrednega števila in kakovosti eurobankovcev, ki jih izdela ali naroči kot rezultat dodelitve v okviru izdelave eurobankovcev znotraj Eurosistema za eno ali več zaporednih let nemudoma po letu, v katerem je bil izveden prehod na eurogotovino, poleg njenega običajnega deleža dodelitve v okviru izdelave eurobankovcev znotraj Eurosistema za zadevna leta. O izračunu enakovrednega števila in kakovosti bankovcev, ki jih je treba vrniti, bo odločil Svet ECB. Enakovredno število in kakovost bankovcev, ki jih je treba vrniti za drugo serijo eurov, bosta izračunana tako, kakor bo pravočasno določil Svet ECB.

9.   Bodoča NCB Eurosistema izvede preddobavo v skladu s pogoji iz poglavij III in IV. Nobena dobava se ne sme izvesti, dokler bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki vključujejo take pogoje, razen če nacionalne zakonske določbe o preddobavi zagotavljajo, da se pogoji, enakovredni tistim iz poglavij III in IV, uporabljajo za vse primerne nasprotne stranke.

10.   Če so preddobavljeni eurobankovci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, jih dobavna NCB Eurosistema evidentira, kakor da so bili izdani in so v obtoku. Dobavna NCB Eurosistema evidentira terjatev nasproti bodoči NCB Eurosistema v znesku nominalne vrednosti eurobankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino. Bodoča NCB Eurosistema plača dobavni NCB Eurosistema obresti na navedeno terjatev. Obresti se plačajo od datuma, ko je bodoča NCB Eurosistema ugotovila, da so ti eurobankovci prišli v obtok, do prvega delovnega dne Eurosistema po datumu prehoda na eurogotovino. Na ta datum se obveznost bodoče NCB Eurosistema in povezane obresti poravnajo preko sistema TARGET ali sistema, ki le-tega nadomešča. Referenčna mera za obresti je zadnja razpoložljiva mejna obrestna mera, ki jo uporablja Eurosistem v svojih avkcijah za operacije glavnega refinanciranja po odstavku 3.1.2 Priloge I k Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (3). V primeru, da več kakor ena NCB Eurosistema dobavi eurobankovce bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave, morajo pogodbeni dogovori, navedeni v členu 3(3), določiti dobavno NCB, ki evidentira bankovce v obtoku in terjatev nasproti bodoči NCB Eurosistema.

11.   Bodoča NCB Eurosistema poroča ECB o naslednjem:

(a)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev (po apoenski sestavi); in

(b)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurokovancev (po apoenski sestavi).

POGLAVJE III

PREDDOBAVA

Člen 5

Primerne nasprotne stranke

Kreditne institucije s sedežem v bodoči sodelujoči državi članici (vključno s podružnicami tujih kreditnih institucij, ki se nahajajo v bodoči sodelujoči državi članici) in nacionalne pošte, ki imajo račun pri svoji bodoči NCB Eurosistema, se štejejo za primerne, da prejmejo eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, po tem ko se sklenejo pogodbeni dogovori, predvideni v členu 4(9).

Člen 6

Dobava za preddobavo

1.   Bodoča NCB Eurosistema ne sme začeti z dobavo eurobankovcev in eurokovancev za preddobavo pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave.

2.   Bodoča NCB Eurosistema lahko preddobavi eurobankovce in eurokovance v skladu z določbami te smernice. Preddobava eurobankovcev in eurokovancev se ne začne, dokler bodoča NCB Eurosistema in prejemna primerna nasprotna stranka ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki vključujejo pogoje iz tega poglavja in Poglavja IV (razen če so bili z zakonskimi določbami v zadevni bodoči sodelujoči državi članici vzpostavljeni enakovredni pravila in postopki).

Člen 7

Zagotovitev zavarovanja

1.   Primerne nasprotne stranke, ki bodo deležne preddobave, zagotovijo svoji bodoči NCB Eurosistema primerno zavarovanje, kakor je opredeljeno v členu 8, za:

(a)

kritje polne nominalne vrednosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev; in

(b)

zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz člena 10, ki jih je treba vključiti v pogodbene dogovore med bodočo NCB Eurosistema in primerno nasprotno stranko.

2.   Če je zavarovanje realizirano, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz člena 10, zagotovi primerna nasprotna stranka bodoči NCB Eurosistema dodatno zavarovanje za kritje polne nominalne vrednosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, kakor je zahtevano po odstavku 1(a).

3.   Zavarovanje se bodoči NCB Eurosistema zagotovi, preden ta začne preddobavljati eurobankovce in eurokovance, in krije tveganja, ki izvirajo iz začetka dobave za preddobavo.

4.   Bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da je zavarovanje v celoti izvršljivo. V ta namen mobilizira primerno zavarovanje z ustreznimi postopki ustanovitve zavarovanja na način, določen v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7.

5.   Bodoča NCB Eurosistema izvede ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, da se prevzamejo tveganja, povezana s preddobavo. Pred preddobavo se posvetuje z ECB o ukrepih za obvladovanje tveganj, navedenih v tem členu. Kjer je tržna vrednost primernega zavarovanja prilagojena tako, da upošteva uporabljene ukrepe za obvladovanje tveganj, bi se moral znesek zavarovanja ustrezno prilagoditi, tako da bi vedno kril polno nominalno vrednost preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, ki ni bila knjižena v breme računov primernih nasprotnih strank pri bodoči NCB Eurosistema, ki je zagotovila preddobavo eurobankovcev in eurokovancev.

6.   Pogodbeni dogovori, ki jih je treba skleniti pred preddobavo, določajo, da mora primerna nasprotna stranka zagotoviti bodoči NCB Eurosistema pravico do realizacije zavarovanja, če primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, krši katero koli obveznost, navedeno v tej smernici, kot predpogoj za preddobavo in posebej dogovorjeno med primerno nasprotno stranko in bodočo NCB Eurosistema, in če primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, ne plača pogodbenih kazni, predvidenih v členu 10.

Člen 8

Primerno zavarovanje

1.   Vsa primerna sredstva za operacije denarne politike Eurosistema, kakor so opredeljena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7, se štejejo za primerno zavarovanje za namene preddobave.

2.   Sredstva, denominirana bodisi v nekdanjih valutah bodočih sodelujočih držav članic bodisi v eurih, ki izpolnjujejo enotna merila, določena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7, in so primerna za operacije denarne politike Eurosistema (razen merila o kraju poravnave in valuti denominacije), se štejejo za primerno zavarovanje za namene preddobave. Sredstva se vodijo (poravnavajo) v euroobmočju ali v bodoči sodelujoči državi članici preko domačega sistema poravnave poslov z vrednostnimi papirji (SSS), ocenjenega glede na standarde ECB Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations (Standardi za uporabo sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji v EU v kreditnih operacijah ESCB).

3.   Kot primerno zavarovanje se lahko določi tudi naslednje: (a) gotovinski depoziti, denominirani v nekdanji valuti; (b) gotovinski depoziti v eurih na namenskem računu, obrestovani po isti stopnji, kakor se uporablja za obvezne rezerve; ali (c) depoziti, denominirani v nekdanji valuti ali v eurih, in v drugi obliki, ki jo bodoča NCB Eurosistema šteje za ustrezno.

Člen 9

Poročanje

1.   Primerna nasprotna stranka poroča svoji bodoči NCB Eurosistema o:

(a)

končnem skupnem znesku posredno preddobavljenih eurobankovcev (po apoenski sestavi); in

(b)

končnem skupnem znesku posredno preddobavljenih eurokovancev (po apoenski sestavi).

2.   Primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, nemudoma po posredni preddobavi zagotovi svoji bodoči NCB Eurosistema informacije o identiteti profesionalnih tretjih oseb, ki so bile deležne posredne preddobave, pa tudi o zneskih posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev na posameznega komitenta. Bodoča NCB Eurosistema obravnava take informacije kot zaupne in jih uporabi zgolj za spremljanje, kako profesionalne tretje osebe izpolnjujejo svoje obveznosti, povezane z izogibanjem predčasnemu obtoku eurobankovcev in eurokovancev, in za poročanje po členu 4(11).

3.   Primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, nemudoma obvesti bodočo NCB Eurosistema, ki je izvedla preddobavo (in ki nato o tem obvesti ECB):

(a)

ali obstaja razlog za domnevo, da so preddobavljeni eurobankovci ali eurokovanci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino; in

(b)

o morebitnem skupnem znesku (po apoenski sestavi) preddobavljenih bankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

Člen 10

Obveznosti primerne nasprotne stranke glede posredne preddobave

Pred izvedbo posredne preddobave se primerne nasprotne stranke, deležne preddobave, zavežejo, da bodo posredno preddobavo izvedle samo v skladu s pravili in postopki, določenimi v tej smernici, ki morajo biti dogovorjeni med njimi in profesionalnimi tretjimi osebami, ki bodo deležne posredne preddobave. Preden lahko primerna nasprotna stranka izvede posredno preddobavo, morajo biti dogovorjeni zlasti naslednji pogoji:

(a)

Primerna nasprotna stranka zagotovi, da posredno preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci ostanejo v prostorih profesionalnih tretjih oseb, deležnih posredne preddobave, v katerih se morajo hraniti ločeno od vseh drugih eurobankovcev in eurokovancev, drugih valut in drugega premoženja v izogib temu, da bi prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino. V primeru takega predčasnega obtoka se naloži plačilo ustreznih pogodbenih kazni.

(b)

Primerna nasprotna stranka se s profesionalno tretjo osebo, ki bo deležna posredne preddobave, dogovori, da bo slednja bodoči NCB Eurosistema omogočila izvajanje revizije in inšpekcije v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, da bi se preverila prisotnost posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

(c)

Primerna nasprotna stranka mora bodoči NCB Eurosistema plačati pogodbene kazni v znesku, sorazmernem povzročeni škodi, vendar ne manj kakor 10 % posredno preddobavljenega zneska, če: (i) bodoči NCB Eurosistema ni omogočen dostop za izvajanje revizije in inšpekcije, navedeno v odstavku (b); ali (ii) če posredno preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci niso shranjeni v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, kakor je določeno v tem členu. Bodoča NCB Eurosistema ne naloži takih pogodbenih kazni: (i) če je njena bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite; ali (ii) kolikor je profesionalna tretja oseba, deležna posredne preddobave, že plačala kazni na podlagi člena 16(2)(f).

Člen 11

Statistični vidiki

Za namene uporabe Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (4) bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da monetarne finančne institucije v njeni državi članici v obdobju preddobave/posredne preddobave v svoji bilanci stanja ne evidentirajo postavk in transakcij v zvezi s preddobavljenimi eurobankovci in eurokovanci.

Člen 12

Oskrba podružnic

Bodoča NCB Eurosistema dovoli primernim nasprotnim strankam, da oskrbijo s preddobavljenimi eurobankovci in eurokovanci samo svoje podružnice v bodoči sodelujoči državi članici.

Člen 13

Prepoved predčasnega obtoka

1.   Bodoča NCB Eurosistema prepove primernim nasprotnim strankam razpolagati z eurobankovci in eurokovanci, ki so jim bili dobavljeni, pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino, razen če je s to smernico določeno drugače. Zlasti bodoča NCB Eurosistema zahteva, da primerne nasprotne stranke hranijo preddobavljene eurobankovce in eurokovance v svojih trezorjih ločeno od drugih eurobankovcev in eurokovancev, drugih valut ali drugega premoženja ter varno, da se tako izogne uničenju, tatvini, ropu ali kateremu koli drugemu vzroku predčasnega obtoka.

2.   Primerne nasprotne stranke zagotovijo, da pred datumom prehoda na eurogotovino ni v obtoku nobenih preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

3.   Za preverjanje prisotnosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev ter ureditev, po katerih primerne nasprotne stranke izvedejo posredno preddobavo, zagotovijo primerne nasprotne stranke svoji bodoči NCB Eurosistema pravico do revizije in inšpekcije njihovih prostorov.

4.   Primerne nasprotne stranke se zavežejo, da bodo bodoči NCB Eurosistema plačale kazni v primeru, da primerna nasprotna stranka krši obveznosti, povezane s preddobavo, med drugim v primeru dajanja preddobavljenih bankovcev v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino ali ravnanja na način, ki vodi do takega dajanja v obtok, ali v primeru, da ne omogoči revizije ali inšpekcij. Bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da se v primeru takih kršitev naložijo pogodbene ali zakonske kazni, kot je ustrezno, ki se plačajo v znesku, sorazmernem povzročeni škodi. Bodoča NCB Eurosistema takih kazni ne naloži, če je zadevna bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite.

Člen 14

Tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa

Primerne nasprotne stranke prevzamejo tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev v trenutku, ko taki bankovci in kovanci zapustijo trezorje bodoče NCB Eurosistema. Bodoča NCB Eurosistema lahko od primernih nasprotnih strank zahteva, da ta tveganja krijejo s sklenitvijo ustreznega zavarovanja ali drugimi ustreznimi sredstvi. Vendar pa se bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka dogovorita, da se ne glede na tako zavarovanje uporabljajo določbe člena 15 v zvezi s takojšnjim knjiženjem v breme preddobavljenih eurobankovcev ali eurokovancev, ki so prišli v obtok predčasno, in s tem povezanih plačil obresti. Ne glede na zgoraj navedeno se lahko bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka dogovorita, da bodoča NCB Eurosistema poskrbi za praktične ureditve, povezane s prevozom eurobankovcev in eurokovancev za namen preddobave, v imenu in na tveganje primerne nasprotne stranke ali, če bodoča NCB Eurosistema tako želi, na tveganje bodoče NCB Eurosistema.

Člen 15

Knjiženje v breme in knjiženje v dobro

1.   Eurobankovci in eurokovanci, ki so bili preddobavljeni primernim nasprotnim strankam, se knjižijo v breme računov teh nasprotnih strank pri njihovi bodoči NCB Eurosistema po njihovi nominalni vrednosti v skladu z naslednjim „linearnim debetnim modelom“: skupni znesek preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev se knjiži v breme v treh enakih obrokih, na datum poravnave prve, četrte in pete operacije glavnega refinanciranja Eurosistema po datumu prehoda na eurogotovino.

2.   Če na računu primerne nasprotne stranke, deležne preddobave, ki ga ima pri bodoči NCB Eurosistema, ki je izvedla preddobavo, ni dovolj razpoložljivih sredstev za knjiženje v breme računa, kakor je določeno v odstavku 1, se šteje, da je primerna nasprotna stranka kršila svojo obveznost plačati preddobavljene eurobankovce in eurokovance.

3.   Eurobankovci in eurokovanci, ki so bili dobavljeni primernim nasprotnim strankam na datum prehoda na eurogotovino ali po njem, se knjižijo v breme njihovih zadevnih računov pri bodočih NCB Eurosistema v skladu s trenutno prakso Eurosistema. Eurobankovci in eurokovanci, ki so jih primerne nasprotne stranke vrnile na datum prehoda na eurogotovino ali po njem, se prav tako knjižijo v dobro zadevnih računov le-teh pri bodočih NCB Eurosistema.

4.   Bankovci in kovanci, denominirani v nekdanji valuti, ki so jih primerne nasprotne stranke vrnile, se knjižijo v dobro zadevnih računov le-teh pri bodoči NCB Eurosistema v skladu s trenutno prakso Eurosistema.

5.   Če eurobankovci ali eurokovanci pridejo v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, se znesek takih bankovcev ali kovancev nemudoma zaračuna primerni nasprotni stranki, deležni preddobave, kot devizna sredstva. Vsi taki eurobankovci se na računih NCB Eurosistema, ki jih je dobavila bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave, evidentirajo, kakor da so „v obtoku“. Evidentiranje nastopi ne glede na razlog, iz katerega so bankovci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

POGLAVJE IV

POSREDNA PREDDOBAVA

Člen 16

Pogoji za dobavo eurobankovcev in eurokovancev za posredno preddobavo

1.   Posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam se ne sme začeti pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave.

2.   Preden se posredna preddobava lahko začne, morajo primerna nasprotna stranka in profesionalne tretje osebe skleniti pogodbene dogovore, ki urejajo najmanj naslednje:

(a)

Posredna preddobava se izvede na polno tveganje in odgovornost profesionalne tretje osebe in zanjo veljajo vsi pogoji, dogovorjeni v skladu s to smernico.

(b)

Profesionalna tretja oseba poroča ECB o vseh posredno preddobavljenih eurobankovcih in eurokovancih prek svoje bodoče NCB Eurosistema.

(c)

Profesionalna tretja oseba hrani posredno preddobavljene eurobankovce in eurokovance, kakor je zahtevano v členu 10(a), in ne sme razpolagati z njimi pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino.

(d)

Profesionalna tretja oseba zagotovi svoji bodoči NCB Eurosistema pravico do revizije in inšpekcije svojih prostorov, da se preveri prisotnost posredno preddobavljenih bankovcev in kovancev.

(e)

Profesionalna tretja oseba poroča bodoči NCB Eurosistema o morebitnem skupnem znesku (po apoenski sestavi) posredno preddobavljenih eurobankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

(f)

Profesionalna tretja oseba se zaveže, da bo bodoči NCB Eurosistema plačala kazni v primeru, da profesionalna tretja oseba krši obveznosti, povezane s posredno preddobavo, med drugim v primeru, da krši obveznost iz odstavka (c) ali ne omogoči revizije ali inšpekcije, kakor je navedeno v odstavku (d). V primeru takih kršitev se naložijo pogodbene ali zakonske kazni, kot je ustrezno, ki se plačajo v znesku, sorazmernem povzročeni škodi, vendar ne manj kakor 10 % posredno preddobavljenega zneska. Bodoča NCB Eurosistema takih kazni ne naloži, če je zadevna bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite.

Člen 17

Izključitev širše javnosti

1.   Bodoča NCB Eurosistema primernim nasprotnim strankam prepove, da bi eurobankovce in eurokovance posredno preddobavile širši javnosti.

2.   Odstavek 1 tega člena ne prepoveduje oskrbe širše javnosti z začetnimi paketi kovancev, ki vsebujejo majhne zneske eurokovancev različnih apoenov, kot lahko na primer določijo pristojni nacionalni organi v nekaterih bodočih sodelujočih državah članicah.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Preverjanje

Bodoče NCB Eurosistema posredujejo ECB kopije vseh pravnih instrumentov in ukrepov, sprejetih v njihovih državah članicah v zvezi s to smernico, najpozneje tri mesece pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave, vendar ne pred sprejetjem odločitve o odpravi odstopanja v zvezi s tako državo članico.

Člen 19

Eurokovanci

Priporočljivo je, da bodoče NCB Eurosistema za eurokovance uporabljajo določbe te smernice, razen če je znotraj okvira, ki so ga vzpostavili njihovi pristojni nacionalni organi, določeno drugače.

Člen 20

Končni določbi

1.   Ta smernica začne veljati 19. julija 2006.

2.   Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 14. julija 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2005 (UL L 346, 29.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 126, 26.5.2000, str. 1.

(3)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2005/17 (UL L 30, 2.2.2006, str. 26).

(4)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2181/2004 (ECB/2004/21) (UL L 371, 18.12.2004, str. 42).


Top