28.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/39


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro

(EBC/2006/9)

(2006/525/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 106 ust. 1,

uwzględniając art. 16 oraz art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) stanowi, że „ze skutkiem od odpowiednich dat wymiany pieniądza gotówkowego, EBC i banki centralne uczestniczących państw członkowskich wprowadzają do obiegu w uczestniczących państwach członkowskich banknoty denominowane w euro”.

(2)

W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia euro w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich niezbędne jest stworzenie ram prawnych umożliwiających krajowym bankom centralnym (KBC) tych państw członkowskich pożyczanie banknotów i monet euro od Eurosystemu w celu ich wykorzystania do realizacji zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego poprzedzającego wymianę pieniądza gotówkowego, z uwzględnieniem różnych możliwych krajowych scenariuszy takiej wymiany.

(3)

Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów w banknoty i monety euro, a także zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia wymiany pieniądza gotówkowego, zmniejszenia trudności logistycznych związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz obniżenia kosztów związanych z podwójnym obiegiem walutowym.

(4)

Zaopatrzenie wstępne i zaopatrzenie wtórne w banknoty i monety euro nie powinno być równoznaczne z wprowadzeniem tych banknotów i monet euro do obiegu, gdyż przed datą wymiany pieniądza gotówkowego nie będą one miały charakteru prawnego środka płatniczego w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich; w celu zapobieżenia przedwczesnemu wprowadzaniu banknotów i monet euro do obiegu postanowienia umów w sprawie pożyczek banknotów i monet euro powinny przewidywać obowiązki nałożenia stosownych ograniczeń na kwalifikowane podmioty oraz profesjonalne osoby trzecie.

(5)

Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów oraz zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich może mieć miejsce jedynie wówczas gdy przepisy prawne przyszłych uczestniczących państw członkowskich zapewniają odpowiednią ochronę, bądź też gdy doszło do wprowadzenia w umowach zawartych pomiędzy zainteresowanymi stronami odpowiednich postanowień w zakresie: i) pożyczek banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego; ii) zaopatrzenia wstępnego; oraz iii) zaopatrzenia wtórnego.

(6)

Niniejsze wytyczne: i) określają zasady, jakie powinny być stosowane w odniesieniu do ram umownych i warunków dotyczących zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; ii) określają wymogi w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej, jakie powinny być przestrzegane w odniesieniu do zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego; oraz iii) określają odpowiednie rozwiązania w zakresie ubezpieczenia banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym.

(7)

Przyszłe KBC Eurosystemu odegrają zasadniczą rolę w dystrybucji monet euro, przy czym kompetencja do określenia zasad emisji monet euro leży w pierwszym rzędzie po stronie uczestniczących państw członkowskich. Przepisy niniejszych wytycznych odnoszące się do monet euro powinny być zatem rozumiane jako zalecenia, do których KBC powinny się stosować w ramach zasad emisji monet euro, jakie zostaną ustanowione przez właściwe władze krajowe przyszłych uczestniczących państw członkowskich.

(8)

Dostarczenie przyszłym KBC Eurosystemu banknotów i monet euro przeznaczonych do zaopatrzenia wstępnego pociąga za sobą określone ryzyka finansowe. W celu ograniczenia tego typu ryzyk przyszłe KBC Eurosystemu powinny zobowiązać się do zwrotu pożyczki banknotów euro udzielonej przez Eurosystem w banknotach ze swojego przyszłego przydziału produkcyjnego. Ponadto zaopatrzenie wstępne powinno być dozwolone jedynie pod warunkiem dostarczenia przez kwalifikowane podmioty właściwym przyszłym KBC Eurosystemu wystarczających kwalifikowanych zabezpieczeń.

(9)

KBC Eurosystemu dostarczające banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz przyszłe KBC Eurosystemu powinny uzgodnić szczegółowe postanowienia umowne w celu zapewnienia zgodności z zasadami oraz procedurami określonymi w niniejszych wytycznych.

(10)

Określone w niniejszych wytycznych warunki zaopatrzenia wstępnego i następującego po nim zaopatrzenia wtórnego powinny zostać objęte postanowieniami umownymi obowiązującymi pomiędzy przyszłymi KBC Eurosystemu, kwalifikowanymi podmiotami oraz profesjonalnymi stronami trzecimi, chyba że krajowe przepisy prawne obowiązujące w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich zapewniają zastosowanie równorzędnych zasad i procedur.

(11)

EBC działając jako koordynator procesu zaopatrzenia wstępnego powinien być z wyprzedzeniem powiadamiany o wnioskach o udzielenie zaopatrzenia wstępnego, a przyszłe KBC Eurosystemu powinny powiadamiać EBC o podjętych decyzjach o udzieleniu zaopatrzenia wstępnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych:

„zaopatrzenie wstępne” oznacza fizyczne dostarczanie w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego banknotów i monet euro przez przyszły KBC Eurosystemu kwalifikowanym podmiotom na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego;

„okres zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego” oznacza okres, w czasie którego ma miejsce zaopatrzenie wstępne oraz zaopatrzenie wtórne, rozpoczynający się nie wcześniej niż cztery miesiące przed datą wymiany pieniądza gotówkowego i kończący się o godzinie 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego;

„zaopatrzenie wtórne” oznacza dostarczanie przez kwalifikowany podmiot banknotów i monet euro objętych wcześniej zaopatrzeniem wstępnym na rzecz profesjonalnych osób trzecich mieszczących się na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego, następujące w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego;

„strefa euro” oznacza terytorium uczestniczących państw członkowskich;

„data wymiany pieniądza gotówkowego” oznacza datę, w której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w danym przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim;

„uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro;

„przyszłe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza nieuczestniczące państwo członkowskie, które spełnia kryteria określone dla przyjęcia waluty euro oraz w odniesieniu do którego podjęto decyzję o zniesieniu derogacji (na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu);

„nieuczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które nie przyjęło waluty euro;

„Eurosystem” oznacza KBC uczestniczących państw członkowskich oraz EBC;

„kwalifikowany podmiot” oznacza podmiot zdefiniowany w art. 5, spełniający wymogi w zakresie przyjęcia banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego;

„profesjonalne osoby trzecie” oznacza określone docelowe grupy podmiotów gospodarczych takie jak sprzedawcy detaliczni, podmioty obsługujące automaty do sprzedaży uruchamiane za pomocą gotówki oraz przedsiębiorstwa transportu gotówki, które mają siedzibę na terytorium tego samego przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego co kwalifikowany podmiot oraz wobec których kwalifikowany podmiot stwierdzi istnienie uzasadnionej potrzeby dokonania zaopatrzenia wtórnego, jak również możliwość spełnienia wymogów w zakresie zaopatrzenia wtórnego;

„przedsiębiorstwo transportu gotówki” oznacza podmiot świadczący instytucjom kredytowym usługi w zakresie transportu, przechowywania oraz obsługi banknotów i monet;

„KBC Eurosystemu” oznacza KBC uczestniczącego państwa członkowskiego;

„przyszły KBC Eurosystemu” oznacza KBC przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego

„kwalifikowane zabezpieczenia” oznacza zabezpieczenia zgodne z definicją zawartą w art. 8;

„dostarczający KBC Eurosystemu” oznacza KBC Eurosystemu dostarczający przyszłemu KBC Eurosystemu banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego bez względu na to, który z KBC Eurosystemu jest prawnym właścicielem takich banknotów i monet;

„wymogi początkowe” oznaczają liczbę banknotów i monet euro uznawaną wobec przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego za niezbędną w dacie wymiany pieniądza gotówkowego dla pokrycia zapotrzebowania występującego w okresie jednego roku;

„dzień roboczy Eurosystemu” oznacza dzień, w którym jest prowadzona działalność przez EBC lub przez jeden bądź więcej KBC oraz w którym funkcjonuje system TARGET bądź system który zastąpi TARGET, przy czym jest to jednocześnie dzień rozliczeniowy w odniesieniu do rynku pieniężnego euro oraz transakcji dewizowych obejmujących euro;

„TARGET” oznacza transeuropejski zautomatyzowany system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym;

„instytucja kredytowa” oznacza instytucję zdefiniowaną w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (2);

„dotychczasowa waluta” oznacza krajową jednostkę walutową przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego obowiązującą przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

Artykuł 2

Zakres zastosowania przepisów niniejszych wytycznych

1.   Zasady i procedury dotyczące zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do rozwiązań przyjętych w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego, bez względu na to, czy przyszły KBC Eurosystemu: i) pożycza banknoty i monety mające być przedmiotem zaopatrzenia wstępnego; czy też ii) produkuje je bądź też zamawia.

2.   Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do fizycznego dostarczania banknotów i monet euro z KBC Eurosystemu do KBC nieuczestniczących państw członkowskich do czasu uzyskania przez takie KBC statusu przyszłych KBC Eurosystemu.

ROZDZIAŁ II

POŻYCZKI BANKNOTÓW I MONET EURO W CELU REALIZACJI ZAOPATRZENIA WSTĘPNEGO

Artykuł 3

Dostarczanie

1.   Jeden lub więcej KBC Eurosystemu, zależnie od okoliczności, może dostarczać banknoty i monety euro przyszłemu KBC Eurosystemu, w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów początkowych.

2.   Dostarczający KBC Eurosystemu nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia przez otrzymujący przyszły KBC Eurosystemu.

3.   Dostarczanie banknotów i monet euro przez KBC Eurosystemu przyszłemu KBC Eurosystemu nie może mieć miejsca zanim dostarczający KBC Eurosystemu oraz odbierający przyszły KBC Eurosystemu uzgodnią postanowienia umowne przewidujące, że warunki wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do pożyczek banknotów i monet euro przyszłemu KBC Eurosystemu; warunki takie powinny zatem znaleźć zastosowanie przy przyjmowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego.

4.   Dostarczanie banknotów i monet euro nie rozpocznie się przed podjęciem decyzji w sprawie zniesienia derogacji w odniesieniu do nieuczestniczącego państwa członkowskiego na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu.

5.   Po konsultacji z dostarczającym KBC Eurosystemu, EBC precyzyjnie wskazuje zarówno zasoby, z których pobierane są banknoty i monety euro podlegające dostarczeniu, jak też dostarczający KBC Eurosystemu. Dostarczający KBC Eurosystemu zapewnia, że zostanie podjęta decyzja w sprawie odpowiedniego uzupełnienia wskazanych zasobów.

Artykuł 4

Warunki odnoszące się do pożyczek banknotów i monet euro

1.   Warunki określone w niniejszym artykule powinny być objęte postanowieniami umownymi wskazanymi w art. 3 ust. 3.

2.   Dokładna liczba, z podziałem na nominały, banknotów i monet eure, jakie mają być dostarczone oraz czas ich dostarczenia, powinny być określone we wskazanych postanowieniach umownych.

3.   Banknoty i monety euro są transportowane do przyszłego KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia warunków początkowych zgodnie z zasadami odnoszącymi się do wymogów bezpieczeństwa oraz stosowanego ubezpieczenia, które w zwykłym trybie mają zastosowanie przy transportach banknotów i monet euro pomiędzy KBC. Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży połączonej z rozbojem w odniesieniu do dostarczanych banknotów i monet euro przechodzi na przyszły KBC Eurosystemu z chwilą opuszczenia przez banknoty i monety euro pomieszczeń skarbcowych dostarczającego KBC Eurosystemu.

4.   Koszty transportu banknotów i monet euro z KBC Eurosystemu do przyszłego KBC Eurosystemu ponoszone są przez przyszły KBC Eurosystemu. Dostarczający KBC Eurosystemu zapewnia efektywne kosztowo przeprowadzenie takiego transportu.

5.   Jeżeli przyszły KBC Eurosystemu będzie potrzebował transportu banknotów i monet euro z Eurosystemu w przeciągu dwunastu miesięcy po dacie wymiany pieniądza gotówkowego, zapotrzebowanie takie będzie traktowane jako część wymogów początkowych, przy czym w zakresie trybu dokonywania spłaty będzie ono traktowane podobnie do banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, zgodnie z postanowieniami ustępów 6 do 8. We wszystkich pozostałych kwestiach spełnienie takiego zapotrzebowania będzie traktowane w taki sam sposób jak zwykły transport.

6.   Przyszły KBC Eurosystemu przestrzega następujących zobowiązań w zakresie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do dostarczającego lub dostarczających KBC Eurosystemu:

a)

W okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego, przyszły KBC Eurosystemu księguje kwotę banknotów i monet euro dostarczonych w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego (oraz w celu spełnienia wymogów początkowych) na kontach pozabilansowych według ich wartości nominalnej.

b)

Przyszły KBC Eurosystemu składa dostarczającemu lub dostarczającym KBC Eurosystemu sprawozdanie w zakresie kwot banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Przyszły KBC Eurosystemu składa sprawozdanie w zakresie całkowitej kwoty banknotów euro (z podziałem na nominały) objętych zaopatrzeniem wstępnym lub zaopatrzeniem wtórnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, jak również daty, w której przyszły KBC Eurosystemu stwierdził, iż takie banknoty weszły do obiegu.

7.   Począwszy od daty wymiany pieniądza gotówkowego, przyszły KBC Eurosystemu przestrzega następujących zobowiązań w zakresie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej:

a)

Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym są traktowane jako pozycje bilansowe księgowane z datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile nie zostały one wcześniej zaksięgowane zgodnie z ust. 10.

b)

Całkowita kwota banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym – z wyłączeniem banknotów, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, objętych sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 6 lit. c) – jest księgowana w sprawozdaniu bilansowym przyszłego KBC Eurosystemu w ramach pozycji księgowej „banknoty w obiegu”.

c)

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym oraz kwotami banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, którymi obciążone zostały rachunki objętych zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu zgodnie z postanowieniami art. 15, jest traktowana jako zabezpieczona, niepodlegająca oprocentowaniu pożyczka udzielona kwalifikowanym podmiotom, podlegająca spłacie przez takie kwalifikowane podmioty zgodnie z art. 15.

8.   Przyszły KBC Eurosystemu zwraca banknoty euro pożyczone od KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego poprzez dostarczenie banknotów euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości, które wyprodukuje lub zamówi w wyniku przypisanego takiemu przyszłemu KBC Eurosystemu udziału w produkcji banknotów euro w okresie jednego lub więcej kolejnych lat przypadających bezpośrednio po roku, w którym przypadała data wymiany pieniądza gotówkowego, niezależnie od zwykłego udziału takiego przyszłego KBC Eurosystemu w planie produkcji banknotów euro przez Eurosystem w tych latach. Sposób wyliczenia banknotów euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości podlegających spłacie stanowić będzie przedmiot decyzji Rady Prezesów. Banknoty euro w równoważnej liczbie i o równoważnej jakości, jakie będą podlegały zwrotowi w zakresie drugiej serii banknotów euro zostaną określone zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów w odpowiednim czasie.

9.   Przyszły KBC Eurosystemu przeprowadza zaopatrzenie wstępne na warunkach określonych w rozdziale III i IV. Dostarczanie nie może rozpocząć się do chwili, gdy przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot uzgodnią postanowienia umowne obejmujące takie warunki, chyba że krajowe przepisy prawne dotyczące zaopatrzenia wstępnego zapewniają zastosowanie warunków równoważnych do tych wskazanych w rozdziałach III i IV w odniesieniu do wszystkich kwalifikowanych podmiotów.

10.   Jeżeli objęte zaopatrzeniem pierwotnym banknoty euro wejdą do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, dostarczający KBC Eurosystemu zaksięguje je jako wyemitowane i znajdujące się w obiegu. Dostarczający KBC Eurosystemu zaksięguje wierzytelność względem przyszłego KBC Eurosystemu w wysokości równej wartości nominalnej banknotów euro, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. Przyszły KBC Eurosystemu uiści dostarczającemu KBC Eurosystemu oprocentowanie od takiej wierzytelności. Oprocentowanie to jest płatne za okres od dnia, w którym przyszły KBC Eurosystemu stwierdził, iż wskazane banknoty euro weszły do obiegu do pierwszego dnia roboczego Eurosystemu następującego po dacie wymiany pieniądza gotówkowego. W tej dacie wierzytelność przyszłego KBC Eurosystemu wraz z jej oprocentowaniem zostanie rozliczona w drodze transakcji w systemie TARGET lub systemie który zastąpi TARGET. Stopę referencyjną w odniesieniu do oprocentowania stanowi ostatnia dostępna krańcowa stopa procentowa wykorzystywana przez Eurosystem w jego przetargach w ramach podstawowej operacji refinansującej, przeprowadzanych na podstawie ust. 3.1.2 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z 31 sierpnia 2000 r. dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (3). W przypadku, gdy więcej niż jeden KBC Eurosystemu dostarcza banknoty euro przyszłemu KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego, postanowienia umowne wskazane w art. 3 ust. 3 wskazują dostarczający KBC, który zaksięguje banknoty w obiegu oraz wierzytelność względem przyszłego uczestniczącego KBC.

11.   Przyszły KBC Eurosystemu przedstawia EBC sprawozdanie obejmujące:

a)

końcową całkowitą kwotę banknotów euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym (z podziałem na nominały); oraz

b)

końcową całkowitą kwotę monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym i zaopatrzeniem wtórnym (z podziałem na nominały).

ROZDZIAŁ III

ZAOPATRZENIE WSTĘPNE

Artykuł 5

Kwalifikowane podmioty

Instytucje kredytowe mające siedzibę w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich (włączając w to oddziały zagranicznych instytucji kredytowych mające siedzibę w przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim) oraz krajowe urzędy pocztowe posiadające rachunek w ich przyszłym uczestniczącym KBC Eurosystemu uznaje się za kwalifikowane do otrzymywania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego z chwilą uzgodnienia postanowień umownych przewidzianych w art. 4 ust. 9.

Artykuł 6

Dostarczanie w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego

1.   Przyszły KBC Eurosystemu nie może rozpocząć dostarczania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego przed rozpoczęciem okresu zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego.

2.   Przyszły KBC Eurosystemu może dokonywać zaopatrzenia wstępnego w banknoty i monety euro zgodnie z postanowieniami niniejszych wytycznych. Zaopatrzenie wstępne w banknoty i monety euro nie rozpocznie się przed uzgodnieniem przez przyszły KBC Eurosystemu oraz otrzymujący kwalifikowany podmiot postanowień umownych obejmujących warunki wskazane w niniejszym rozdziale oraz rozdziale IV (chyba że zastosowanie równorzędnych zasad i procedur zapewnione zostało przez krajowe przepisy prawne obowiązujące w odpowiednim przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim).

Artykuł 7

Ustanawianie zabezpieczenia

1.   Kwalifikowane podmioty, które mają być objęte zaopatrzeniem wstępnym ustanawiają na rzecz swojego przyszłego KBC Eurosystemu kwalifikowane zabezpieczenia, zgodnie z definicją zawartą w art. 8, w celu:

a)

pokrycia całkowitej wartości nominalnej banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym; oraz

b)

zapewnienia wykonania zobowiązań określonych w art. 10, jakie mają być objęte postanowieniami umownymi pomiędzy przyszłym KBC Eurosystemu a kwalifikowanym podmiotem.

2.   Jeżeli dojdzie do realizacji zabezpieczenia w celu zapewnienia wykonania zobowiązań określonych w art. 10, kwalifikowany podmiot ustanowi na rzecz przyszłego KBC Eurosystemu dodatkowe zabezpieczenie w celu pokrycia całkowitej wartości nominalnej banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, zgodnie z wymogiem określonym w ust. 1 lit. a).

3.   Zabezpieczenia są ustanawiane na rzecz przyszłego KBC Eurosystemu zanim rozpocznie on dokonywanie zaopatrzenia wstępnego w banknoty i monety euro, przy czym obejmują one ryzyka powstające od chwili rozpoczęcia zaopatrzenia wstępnego.

4.   Przyszły KBC Eurosystemu zapewni pełną wykonalność zabezpieczeń. W tym celu dokona on zablokowania kwalifikowanych zabezpieczeń w drodze odpowiedniej procedury ustanawiania zabezpieczeń określonej w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7.

5.   Przyszły KBC Eurosystemu wprowadza odpowiednie środki kontroli ryzyka w celu zarządzania czynnikami ryzyka związanymi z zaopatrzeniem wstępnym. Zasięga on przy tym, przed dokonaniem zaopatrzenia wstępnego, opinii EBC dotyczącej środków kontroli ryzyka wskazanych w niniejszym artykule. W przypadku dostosowania wartości rynkowej kwalifikowanych zabezpieczeń w celu uwzględnienia stosowanych środków kontroli ryzyka, odpowiedniemu dostosowaniu podlega również wysokość ustanawianych zabezpieczeń, tak aby pokrywała ona w każdym momencie pełną wartość nominalną banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym, pomniejszoną o kwoty obciążające rachunki kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu, który dostarczył banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego.

6.   Postanowienia umowne, jakie mają być uzgodnione przed dokonaniem zaopatrzenia wstępnego powinny przewidywać, że kwalifikowany podmiot przyzna przyszłemu KBC Eurosystemu prawo realizacji zabezpieczenia w przypadku, gdy kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym naruszy którekolwiek ze zobowiązań wskazanych w niniejszych wytycznych stanowiących warunek udzielenia zaopatrzenia wstępnego, bądź też zobowiązań odrębnie uzgodnionych pomiędzy kwalifikowanym podmiotem a przyszłym KBC Eurosystemu, nie dokonując przy tym zapłaty kar umownych określonych w art. 10.

Artykuł 8

Kwalifikowane zabezpieczenia

1.   Wszystkie aktywa kwalifikowane dla celów realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, wskazane w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 uznaje się za kwalifikowane zabezpieczenia dla celów realizacji zaopatrzenia wstępnego.

2.   Aktywa wyrażone bądź to w dotychczasowej walucie przyszłych uczestniczących państw członkowskich bądź też w euro, spełniające jednolite kryteria wskazane w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 oraz kwalifikowane dla celów realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu (pomijając kryterium miejsca rozliczenia oraz waluty) uznaje się za kwalifikowane zabezpieczenia dla celów realizacji zaopatrzenia wstępnego. Aktywa takie są rejestrowane (rozliczane) w strefie euro, lub w przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim, za pośrednictwem krajowego systemu rozrachunku papierów wartościowych (Securities Settlement System, SSS) podlegającego ocenie w ramach „Standardów stosowanych przez systemy rozrachunku papierów wartościowych UE w ramach operacji kredytowych ESBC”.

3.   Następujące aktywa mogą stanowić również przedmiot kwalifikowanego zabezpieczenia: a) depozyty gotówkowe wyrażone w dotychczasowej walucie; b) depozyty gotówkowe w euro przechowywane na wyznaczonym rachunku, oprocentowane przy zastosowaniu stopy o tej samej wysokości co stopa oprocentowania stosowana w odniesieniu do rezerw obowiązkowych; lub c) depozyty wyrażone w dotychczasowej walucie lub w euro, bądź też w innej formie uznanej za odpowiednią przez przyszły KBC Eurosystemu.

Artykuł 9

Sprawozdawczość

1.   Kwalifikowany podmiot przedstawia swojemu przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdanie obejmujące:

a)

końcową całkowitą kwotę banknotów euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały); oraz

b)

końcową całkowitą kwotę monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały).

2.   Bezpośrednio po dokonaniu zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym przedstawia swojemu odpowiedniemu przyszłemu KBC Eurosystemu wykaz profesjonalnych osób trzecich, które zostały objęte zaopatrzeniem wtórnym oraz kwoty objętych zaopatrzeniem wtórnym banknotów i monet w podziale na poszczególnych klientów. Przyszły KBC Eurosystemu powinien traktować wskazane informacje jako poufne oraz używać ich jedynie do monitorowania wykonywania przez profesjonalne osoby trzecie ich obowiązków związanych z unikaniem przedwczesnego wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro, jak również w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z art. 4 ust. 11.

3.   Kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym niezwłocznie powiadamia przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego tego kwalifikowanego podmiotu (a ten następnie powiadomi o tym EBC):

a)

o zaistniałych podstawach do przypuszczenia, iż objęte zaopatrzeniem wstępnym banknoty lub monety euro weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego; oraz

b)

o końcowej kwocie (w podziale na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wstępnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi.

Artykuł 10

Zobowiązania kwalifikowanego podmiotu dotyczące zaopatrzenia wtórnego

Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowane podmioty objęte zaopatrzeniem wtórnym zobowiązują się do przeprowadzenia zaopatrzenia wtórnego jedynie w zgodzie z zasadami i procedurami wskazanymi w niniejszych wytycznych, co powinno być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy takimi kwalifikowanymi podmiotami a profesjonalnymi stronami trzecimi objętymi zaopatrzeniem wtórnym. W szczególności następujące warunki powinny zostać spełnione przed dokonaniem zaopatrzenia wtórnego kwalifikowanemu podmiotowi:

a)

Kwalifikowany podmiot zapewnia, iż banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym pozostaną w pomieszczeniach należących do profesjonalnych osób trzecich objętych zaopatrzeniem wtórnym, gdzie będą przechowywane oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub też innych wartości, w celu zapobieżenia ich wprowadzeniu do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. Przedwczesne wprowadzenie do obiegu wywołuje przy tym obowiązek zapłaty odpowiednich kar pieniężnych.

b)

Kwalifikowany podmiot uzgadnia z profesjonalną osobą trzecią podlegającą zaopatrzeniu wtórnemu, że ta zezwoli przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji pomieszczeń należących do profesjonalnej osoby trzeciej podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w celu potwierdzenia obecności banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Kwalifikowany podmiot zapłaci przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w przypadku, gdy: i) przyszły KBC Eurosystemu nie uzyska dostępu niezbędnego dla przeprowadzenia audytu oraz inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. b) powyżej; lub gdy ii) banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym nie są przechowywane w pomieszczeniach należących do profesjonalnej osoby trzeciej objętej zaopatrzeniem wtórnym, zgodnie z wymogami niniejszego artykułu. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar umownych i) w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony, lub ii) w zakresie, w jakim profesjonalna osoba trzecia objęta zaopatrzeniem wtórnym dokonała już zapłaty kar zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f).

Artykuł 11

Zagadnienia statystyczne

W celu zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczącego skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (4), przyszły KBC Eurosystemu zapewni, że monetarne instytucje finansowe w jego państwie członkowskim nie będą w okresie zaopatrzenia wstępnego/wtórnego dokonywać księgowania pozycji i transakcji dotyczących banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym w ramach ich sprawozdań bilansowych.

Artykuł 12

Dystrybucja do oddziałów

Przyszły KBC Eurosystemu zezwoli kwalifikowanym podmiotom na dokonywanie dystrybucji banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jedynie do ich oddziałów położonych na obszarze uczestniczącego państwa członkowskiego.

Artykuł 13

Zakaz przedwczesnego wprowadzania do obiegu

1.   Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania rozporządzeń dostarczonymi im banknotami i monetami euro przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego, o ile niniejsze wytyczne nie stanowią inaczej. W szczególności, przyszły KBC Eurosystemu nałoży wymóg, aby banknoty i monety euro pochodzące z zaopatrzenia wstępnego były przechowywane przez kwalifikowane podmioty w ich pomieszczeniach skarbcowych oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub innych wartości, jak również w sposób bezpieczny – celem zapobieżenia zniszczeniu, kradzieży, kradzieży połączonej z rozbojem lub jakimkolwiek innym przyczynom przedwczesnego wprowadzenia do obiegu.

2.   Kwalifikowane podmioty zapewnią, iż nie dojdzie do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro pochodzących z zaopatrzenia wstępnego przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

3.   W celu potwierdzenia obecności banknotów i monet pochodzących z zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów, zgodnie z którymi kwalifikowane podmioty przeprowadzają zaopatrzenie wtórne, kwalifikowane podmioty zezwalają ich przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji należących do nich pomieszczeń.

4.   Kwalifikowane podmioty zobowiązują się zapłacić przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne na wypadek, gdy kwalifikowany podmiot narusza zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wstępnego, włączając w to między innymi działanie polegające na wprowadzaniu, względnie przyczyniające się do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, oraz odmowę dopuszczenia do przeprowadzenia audytu lub inspekcji pomieszczeń. Przyszły KBC Eurosystemu zapewni, iż takie naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, zależnie od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy dane przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło zasady prawne zapewniające równoważny poziom ochrony.

Artykuł 14

Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub rozboju

Kwalifikowane podmioty ponoszą ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży w wyniku rozboju w odniesieniu do objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro od chwili, gdy takie banknoty i monety opuszczą pomieszczenia skarbcowe przyszłego KBC Eurosystemu. Przyszły KBC Eurosystemu może wymagać, aby kwalifikowane podmioty ograniczyły wskazane ryzyko poprzez zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia lub za pomocą innych odpowiednich środków. Tym niemniej, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot uzgodnią, iż niezależnie od powyższego ubezpieczenia, zastosowanie mają postanowienia art. 15 odnoszące się do natychmiastowego obciążenia właściwych rachunków w zakresie wchodzących przedwcześnie do obiegu objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro oraz wiążącej się z tym zapłaty oprocentowania. Niezależnie od powyższego, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot mogą uzgodnić, iż przyszły KBC Eurosystemu przejmie na siebie zadania w zakresie transportu banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego, działając w tym zakresie w imieniu i na ryzyko kwalifikowanego podmiotu, bądź też, jeżeli postanowi tak przyszły KBC Eurosystemu, na ryzyko przyszłego KBC Eurosystemu.

Artykuł 15

Obciążanie i uznawanie rachunków kwalifikowanych podmiotów

1.   Banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu kwotą równą ich wartości nominalnej, na podstawie poniższego „liniowego modelu obciążeń”: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu, następujących po dacie wymiany pieniądza gotówkowego.

2.   Jeżeli obciążenie rachunku zgodnie z ust. 1 jest niemożliwe ze względu na brak wystarczających środków na odpowiednim rachunku kwalifikowanego podmiotu objętego zaopatrzeniem wstępnym, prowadzonym przez przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego, wówczas uznaje się, że kwalifikowany podmiot naruszył swoje zobowiązanie do zapłaty za banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym.

3.   Banknoty i monety euro dostarczane kwalifikowanym podmiotom z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu. Banknoty i monety euro zwrócone przez kwalifikowane podmioty z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie są księgowane w drodze odpowiedniego uznania rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu.

4.   Banknoty i monety wyrażone w dotychczasowej walucie i zwrócone przez kwalifikowane podmioty są księgowane w drodze odpowiedniego uznania, rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu.

5.   Jeżeli banknoty lub monety euro wejdą do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, wówczas kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym zostanie natychmiast obciążony kwotą takich banknotów i monet ujętych jako wartości dewizowe. Wszelkie takie banknoty euro zostaną zaksięgowane jako znajdujące się „w obiegu” na rachunkach KBC Eurosystemu, który dostarczył je przyszłemu KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego. Zaksięgowanie takie nastąpi niezależnie od przyczyn wprowadzenia banknotów do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.

ROZDZIAŁ IV

ZAOPATRZENIE WTÓRNE

Artykuł 16

Warunki dotyczące dostarczania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wtórnego

1.   Zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich nie może rozpocząć się przed początkiem okresu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego.

2.   Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot oraz profesjonalne osoby trzecie uzgadniają postanowienia umowne odnoszące się przynajmniej do następujących zagadnień:

a)

Zaopatrzenie wtórne przeprowadzane jest na pełne ryzyko oraz odpowiedzialność profesjonalnej osoby trzeciej, na warunkach ustalonych w sposób zgodny z niniejszymi wytycznymi.

b)

Profesjonalna osoba trzecia przekazuje EBC za pośrednictwem swojego odpowiedniego przyszłego KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym.

c)

Profesjonalna osoba trzecia przechowuje banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym zgodnie z wymogami art. 10 lit. a) i nie wydaje ich przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego.

d)

Profesjonalna osoba trzecia przyznaje przyszłemu KBC Eurosystemu prawo przeprowadzania audytu oraz inspekcji pomieszczeń celem potwierdzenia obecności banknotów i monet objętych zaopatrzeniem wtórnym.

e)

Profesjonalna osoba trzecia przekazuje przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące całkowitej kwoty (z podziałem na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wtórnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi.

f)

Profesjonalna osoba trzecia zobowiązuje się do zapłaty kar przyszłemu KBC Eurosystemu, w przypadku gdy profesjonalna osoba trzecia naruszy swoje zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wtórnego, włączając w to między innymi zobowiązanie określone w lit. c) bądź też odmowę dopuszczenia do audytu lub inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. d) powyżej. Tego typu naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, w zależności od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowi przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony.

Artykuł 17

Wyłączenie zaopatrzenia wtórnego ludności

1.   Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro na rzecz ludności.

2.   Ustęp 1 niniejszego artykułu nie stoi na przeszkodzie dostarczeniu ludności zestawów startowych, zawierających niewielkie kwoty w monetach euro o różnych nominałach, zgodnie z zasadami jakie mogą zostać przyjęte przez odpowiednie władze krajowe w niektórych przyszłych uczestniczących państwach członkowskich.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Weryfikacja

Przyszłe KBC Eurosystemu przekażą EBC odpisy wszelkich instrumentów i środków prawnych przyjętych w ich państwach członkowskich w odniesieniu do niniejszych wytycznych najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem procesu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego, jednakże nie przed podjęciem decyzji o zniesieniu derogacji w odniesieniu do tego państwa członkowskiego.

Artykuł 19

Monety euro

Zaleca się, aby przyszłe KBC Eurosystemu stosowały przepisy niniejszych wytycznych do monet euro, o ile krajowe przepisy prawne ustanowione przez właściwe władze krajowe nie stanowią inaczej.

Artykuł 20

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 19 lipca 2006 r.

2.   Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 lipca 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1.

(3)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/17 (Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 26)

(4)  Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).