EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0009

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází

Úř. věst. L 77, 27.3.1996, p. 20–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj

31996L0009Úřední věstník L 077 , 27/03/1996 S. 0020 - 0028


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES

ze dne 11. března 1996

o právní ochraně databází

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 a články 66 a 100a této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že právní ochrana databází není v současnosti ve všech členských státech dostatečná; že pokud taková ochrana existuje, má různou podobu;

(2) vzhledem k tomu, že tyto rozdíly v právní ochraně databází zajišťované právními předpisy členských států mají přímé nepříznivé účinky na fungování vnitřního trhu, zejména na svobodu fyzických a právnických osob poskytovat produkty a služby databází a služby on-line na základě harmonizované právní úpravy v celém Společenství; že přijetím nových právních předpisů členskými státy v této oblasti, která nyní nabývá na mezinárodním významu, se mohou tyto rozdíly ještě prohloubit;

(3) vzhledem k tomu, že by měly být odstraněny stávající rozdíly, které narušují fungování vnitřního trhu, a mělo by být zamezeno vzniku nových, zatímco rozdíly, které nemají nepříznivý účinek na fungování vnitřního trhu nebo na rozvoj informačního trhu ve Společenství by neměly být odstraňovány, ani by nemělo být zamezováno jejich vzniku;

(4) vzhledem k tomu, že ochrana databází autorským právem je v členských státech poskytována v různých formách podle vnitrostátních právních předpisů a judikatury a že pokud právní rozdíly, s ohledem na rozsah a podmínky této ochrany v jednotlivých členských státech, přetrvávají, mohou taková neharmonizovaná práva duševního vlastnictví bránit volnému pohybu zboží nebo služeb v rámci Společenství;

(5) vzhledem k tomu, že autorské právo představuje nadále vhodnou formu výlučného práva pro autory databází;

(6) vzhledem k tomu, že neexistuje-li harmonizovaná právní úprava nekalé soutěže ani judikatura, je třeba vydat další opatření, která by zamezila neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze;

(7) vzhledem k tomu, že pořízení databází vyžaduje značné lidské, technické a finanční prostředky, zatímco je možné tyto databáze rozmnožovat nebo zpřístupňovat za zlomek nákladů potřebných k jejich samostatnému vytvoření;

(8) vzhledem k tomu, že neoprávněné vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze představuje činnost, která může mít vážné hospodářské a technické důsledky;

(9) vzhledem k tomu, že databáze jsou základním nástrojem pro rozvoj informačního trhu v rámci Společenství; že tento nástroj může být rovněž využíván v mnoha dalších oblastech;

(10) vzhledem k tomu, že exponenciální nárůst informací produkovaných nebo zpracovávaných ve Společenství i na celém světě ve všech odvětvích obchodu a průmyslu vyžaduje ve všech členských státech investice do vyspělých systémů zpracování informací;

(11) vzhledem k tomu, že v současnosti existuje značná nerovnováha ve výši investic v odvětví databází jak mezi jednotlivými členskými státy, tak mezi Společenstvím a hlavními světovými producenty databází ze třetích zemí;

(12) vzhledem k tomu, že investice do moderních systémů ukládání a zpracování informací se ve Společenství uskuteční, pouze pokud bude zaveden stálý a jednotný systém na ochranu práv pořizovatelů databází;

(13) vzhledem k tomu, že na základě této směrnice jsou chráněny soubory, někdy nazývané "kompilace", děl, údajů nebo jiných prvků, které jsou uspořádány, ukládány a zpřístupňovány prostředky zahrnujícími elektronické, elektromagnetické nebo elektrooptické nebo obdobné postupy;

(14) vzhledem k tomu, že ochrana poskytovaná na základě této směrnice by měla být rozšířena i na jiné než elektronické databáze;

(15) vzhledem k tomu, že kritéria pro určení, zda bude databáze chráněna autorským právem, by měla být omezena na skutečnost, že výběr nebo uspořádání obsahu databáze představuje vlastní tvůrčí činnost autora; že se tato ochrana vztahuje na strukturu databáze;

(16) vzhledem k tomu, že pro posouzení, zda databázi lze chránit autorským právem, by se nemělo přihlížet k jiným kritériím než k jedinečnosti ve smyslu duševní tvůrčí činnosti autora a že by zejména neměla být posuzována kvalita nebo estetická hodnota;

(17) vzhledem k tomu, že "databázemi" se rozumějí soubory literárních, uměleckých, hudebních nebo jiných děl, jakož i soubory prací nebo jiných prvků, jako jsou texty, zvuky, obrazy, čísla, fakta a údaje; že se musí jednat o soubory děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a mohou být jednotlivě přístupné; že z toho vyplývá, že záznam audiovizuálního, kinematografického, literárního nebo hudebního díla jako takový nespadá do oblasti působnosti této směrnice;

(18) vzhledem k tomu, že tato směrnice se nedotýká svobody autorů rozhodnout se, zda a v jakém rozsahu dovolí, aby byla jejich díla zařazena do databáze a zejména, zda je jimi vyslovený souhlas výhradní či nikoli; že ochrana databází zvláštním právem není na újmu stávajících práv týkajících se obsahu databáze; že zejména v případě, že autor nebo nositel souvisejícího práva souhlasí, aby některá jeho díla nebo jiný předmět ochrany byly zařazeny do databáze na základě nevýhradní licenční smlouvy, může třetí strana užívat těchto děl nebo jiných předmětů ochrany na základě souhlasu autora nebo nositele práva souvisejícího s právem autorským, aniž by vůči němu bylo uplatněno zvláštní právo pořizovatele databáze, pokud tato díla či jiné předměty ochrany nebudou z databáze vytěženy ani zužitkovány;

(19) vzhledem k tomu, že kompilace několika záznamů provedení hudebních děl na CD zpravidla nespadá do oblasti působnosti této směrnice, jednak proto, že jako kompilace nesplňuje předpoklady pro ochranu podle autorského práva, jednak proto, že tento případ nepředstavuje dostatečně podstatný vklad, aby se na něj vztahovalo zvláštní právo;

(20) vzhledem k tomu, že ochrana podle této směrnice se může rovněž vztahovat na prvky nezbytné pro provoz nebo vyhledávání v určitých databázích, jako jsou thesaurus nebo systémy indexace;

(21) vzhledem k tomu, že ochrana poskytovaná podle této směrnice se vztahuje na databáze, v nichž jsou díla, údaje nebo jiné prvky uspořádány systematicky nebo metodicky; že tyto prvky nemusí být nezbytně ve skutečnosti hmotně uloženy v uspořádané podobě;

(22) vzhledem k tomu, že elektronické databáze ve smyslu této směrnice mohou rovněž zahrnovat zařízení jako CD-ROM a CD-I;

(23) vzhledem k tomu, že termín "databáze" nelze použít pro počítačové programy používané při pořizování nebo provozu databáze; že tyto programy jsou chráněny směrnicí Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů [4];

(24) vzhledem k tomu, že pronájem a půjčování databází v oblasti autorského práva a souvisejících práv je upraveno výlučně směrnicí Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem [5];

(25) vzhledem k tomu, že doba trvání ochrany autorského práva je již upravena směrnicí Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících [6];

(26) vzhledem k tomu, že díla chráněná autorským právem a jiné předměty ochrany chráněné právy souvisejícími s právem autorským, které jsou začleněny do databáze, zůstávají nadále chráněny příslušnými výlučnými právy a nemohou být proto začleněny do databáze nebo z ní vyňaty bez souhlasu nositele práva nebo jeho právního nástupce;

(27) vzhledem k tomu, že autorská práva k dílům a související práva k jiným předmětům ochrany začleněným do databáze nejsou nijak dotčena existencí samostatného práva k výběru nebo uspořádání těchto děl a jiných předmětů ochrany v databázi;

(28) vzhledem k tomu, že osobnostní autorská práva fyzické osoby, která vytvořila databázi, náležejí autorovi a budou vykonávána v souladu s právními předpisy členských států a s ustanoveními Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl; že taková práva nespadají do oblasti působnosti této směrnice;

(29) vzhledem k tomu, že závisí na členských státech, kterou úpravu použijí pro vytváření databáze zaměstnancem; že proto tato směrnice nebrání členským státům, aby ve svých právních předpisech stanovily, že v případě databáze, která byla vytvořena zaměstnancem při plnění jeho povinností nebo na základě pokynů zaměstnavatele, je zaměstnavatel výlučně oprávněn k výkonu všech majetkových práv k takto vytvořené databázi, není-li smluvně dohodnuto jinak;

(30) vzhledem k tomu, že výlučná práva autora by měla zahrnovat právo na určení, jakým způsobem bude dílo užito a kým, a zejména právo na kontrolu rozšiřování díla na neoprávněné osoby;

(31) vzhledem k tomu, že ochrana databází autorským právem zahrnuje rovněž zpřístupňování databází jiným způsobem než rozšiřováním rozmnoženin;

(32) vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny zajistit alespoň hmotnou rovnocennost svých vnitrostátních ustanovení pro případ činnosti podléhající omezením podle této směrnice;

(33) vzhledem k tomu, že otázka vyčerpání práva na rozšiřování nevzniká v případě databází on-line, které spadají do oblasti poskytování služeb; že totéž platí pro hmotnou rozmnoženinu databáze, jež byla pořízena uživatelem dané služby se souhlasem nositele práva; že na rozdíl od případu CD-ROM nebo CD-I, kde je duševní vlastnictví vázáno na hmotný podklad, tj. na zboží, představuje každá služba on-line činnost, která podléhá schválení, stanoví-li tak autorské právo;

(34) vzhledem k tomu, že jakmile se však nositel práva rozhodne zpřístupnit uživateli rozmnoženinu databáze pomocí služby on-line nebo jiným způsobem, musí být nicméně tomuto oprávněnému uživateli umožněn přístup k databázi a dána možnost užívat ji způsobem a za účelem stanoveným v licenční smlouvě uzavřené s nositelem práva, a to i když přístup a užívání vyžaduje vyhrazenou činnost;

(35) vzhledem k tomu, že by měl být sestaven seznam výjimek z vyhrazených činností, přičemž je třeba vzít v úvahu, že autorské právo ve smyslu této směrnice se vztahuje pouze na výběr a uspořádání obsahu databáze; že členským státům by měla být dána možnost stanovit tyto výjimky v konkrétních případech; že tato možnost by měla být využívána v souladu s Bernskou úmluvou a měla by být omezena na případy, kdy se výjimky týkají struktury databáze; že je třeba rozlišovat mezi výjimkami pro případ užívání pro osobní potřebu a výjimkami pro případ pořizování rozmnoženin pro osobní účely, které se týkají vnitrostátních předpisů některých členských států o poplatcích za nenahrané nosiče a za nahrávací zařízení;

(36) vzhledem k tomu, že ve smyslu této směrnice se "vědeckým výzkumem" rozumí jak oblast přírodních věd, tak i humanitních věd;

(37) vzhledem k tomu, že touto směrnicí není dotčen čl. 10 odst. 1 Bernské úmluvy;

(38) vzhledem k tomu, že nárůst užívání digitální technologie vystavuje pořizovatele databází nebezpečí, že obsah jeho databáze bude rozmnožován a elektronicky upravován bez jeho souhlasu k pořízení jiné databáze o stejném obsahu, což však nepředstavuje porušení autorského práva k uspořádání obsahu jeho databáze;

(39) vzhledem k tomu, že vedle cíle zajistit ochranu autorského práva na základě jedinečnosti výběru a uspořádání obsahu databáze je cílem této směrnice chránit pořizovatele databáze proti přisvojení výsledků z finančních a odborných vkladů při získávání a shromažďování obsahu, a to zajištěním ochrany celé databáze nebo její podstatné části proti některým činům uživatele nebo soutěžitele;

(40) vzhledem k tomu, že předmětem tohoto zvláštního práva je zajistit ochranu vkladů do pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze na omezenou dobu trvání práva; že tento vklad může spočívat v poskytnutí finančních prostředků a/nebo ve vynaložení času, práce a energie;

(41) vzhledem k tomu, že cílem zvláštního práva je poskytnout pořizovateli databáze možnost zabránit neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části; že pořizovatelem databáze je osoba, která vyvine iniciativu a nese riziko za provedení vkladů; že jsou tímto z definice pořizovatele vyloučeni subdodavatelé;

(42) vzhledem k tomu, že zvláštní právo zabránit neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování se týká činnosti uživatele, která překračuje jeho legitimní práva a působí tak újmu vkladům; že právo zakázat vytěžení a/nebo zužitkování celého obsahu nebo jeho podstatné části se týká nejen vytvoření parazitujícího konkurenčního produktu, ale také každého uživatele, který svou činností způsobí z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska závažnou újmu na vkladu;

(43) vzhledem k tomu, že v případě přenosu on-line se právo zakázat zužitkování nevyčerpá ani s ohledem na databázi ani s ohledem na hmotnou rozmnoženinu databáze nebo její část pořízenou příjemcem přenosu se souhlasem nositele práva;

(44) vzhledem k tomu, že pokud je k zobrazení obsahu databáze na obrazovce třeba trvalý nebo dočasný přenos celého obsahu nebo jeho podstatné části na jiný podklad, měl by takový úkon podléhat souhlasu nositele práva;

(45) vzhledem k tomu, že právo zakázat neoprávněné vytěžování a/nebo zužitkování neznamená v žádném případě rozšíření ochrany autorského práva na pouhá fakta nebo údaje;

(46) vzhledem k tomu, že právo zabránit neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování celých děl, údajů nebo prvků databáze či jejich podstatných částí by nemělo vést ke vzniku nového práva k těmto dílům, údajům nebo prvkům samotným;

(47) vzhledem k tomu, že v zájmu soutěže mezi dodavateli informačních produktů a služeb nesmí být ochrana zvláštním právem vykonávána způsobem, který by usnadňoval zneužití dominantního postavení, zejména s ohledem na tvorbu a rozšiřování nových produktů a služeb představujících přidanou hodnotu duševní, dokumentační, technické, hospodářské nebo obchodní povahy; a že ustanovením této směrnice tedy není dotčeno použití pravidel hospodářské soutěže Společenství a členských států;

(48) vzhledem k tomu, že cíl této směrnice, který spočívá v poskytnutí přiměřené a jednotné úrovně ochrany databází jako prostředku k zajištění odměny pro pořizovatele databáze, je odlišný od cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [7], která má zaručit volný pohyb osobních údajů na základě harmonizovaných pravidel stanovených na ochranu základních práv, zejména práva na soukromí, které je uznáno v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny právní předpisy na ochranu údajů;

(49) vzhledem k tomu, že bez ohledu na právo zamezit vytěžování a/nebo zužitkování celé databáze nebo její podstatné části by mělo být stanoveno, že pořizovatel databáze nebo nositel práva nemůže zabránit oprávněnému uživateli databáze, aby z ní vytěžil a zužitkoval nepodstatné části databáze; že uživatel nesmí přitom nepřiměřeným způsobem poškozovat oprávněné zájmy nositele zvláštního práva, nositele autorského práva ani práv souvisejících s autorským právem k dílu nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi;

(50) vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít možnost udělovat výjimky z práva zamezovat neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování podstatné části obsahu databáze v případě vytěžení pro osobní potřebu, pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu nebo v případě, kdy se jedná o vytěžování a/nebo zužitkování pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení; že těmito opatřeními nejsou dotčena výlučná práva pořizovatele na využití databáze a že nesmějí být užita k obchodním účelům;

(51) vzhledem k tomu, že v případě, že členské státy využijí možnost povolit oprávněnému uživateli databáze vytěžení podstatné části obsahu pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, mohou omezit toto povolení jen na určité kategorie vzdělávacích nebo výzkumných institucí;

(52) vzhledem k tomu, že ty členské státy, které mají zvláštní právní úpravu srovnatelnou se zvláštním právem stanoveným touto směrnicí, mohou s ohledem na nové právo zachovat výjimky přiznané tradičně podle této právní úpravy;

(53) vzhledem k tomu, že důkazní břemeno týkající se dne dohotovení databáze nese pořizovatel databáze;

(54) vzhledem k tomu, že důkazní břemeno o splnění předpokladů vedoucích k závěru, že významnou změnu obsahu databáze je třeba považovat za podstatný nový vklad, nese pořizovatel databáze, která vyplyne z tohoto vkladu;

(55) vzhledem k tomu, že podstatný nový vklad, který má za následek nový běh trvání ochrany, může zahrnovat důkladné ověřování obsahu databáze;

(56) vzhledem k tomu, že právo na ochranu před neoprávněným vytěžováním a/nebo zužitkováním se uplatní pro databázi, jejímiž pořizovateli jsou státní příslušníci třetích zemí nebo osoby s obvyklým bydlištěm ve třetích zemích, nebo pro databázi pořízenou právnickou osobou, která není ve smyslu Smlouvy usazena v členském státě, pouze tehdy, poskytují-li tyto třetí země srovnatelnou ochranu databázím pořízeným státními příslušníky členského státu nebo osobami s obvyklým bydlištěm na území Společenství;

(57) vzhledem k tomu, že vedle sankcí stanovených v právu členských států při porušení autorského práva nebo jiných práv, by měly členské státy zajistit vhodné sankce proti neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze;

(58) vzhledem k tomu, že vedle ochrany poskytované touto směrnicí pro strukturu databáze autorským právem a pro její obsah zvláštním právem proti neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování se v členských státech nadále používají ostatní právní předpisy členských států týkající se nabídky produktů a služeb databáze;

(59) vzhledem k tomu, že se tato směrnice nedotýká uplatňování pravidel případně stanovených v právních předpisech členských států upravujících televizní vysílání audiovizuálních programů na databáze složené z audiovizuálních děl;

(60) vzhledem k tomu, že některé členské státy v současnosti chrání autorským právem databáze, které nesplňují kritéria pro autorskoprávní ochranu podle této směrnice; že i když mohou být dotčené databáze předmětem ochrany podle práva stanoveného touto směrnicí proti neoprávněnému vytěžování a/nebo zužitkování obsahu databáze, je doba trvání ochrany podle tohoto práva výrazně kratší než doba ochrany přiznávaná podle stávající platné vnitrostátní právní úpravy; že harmonizace kritérií pro stanovení, zda bude databáze chráněna podle autorského práva, nesmí mít za následek zkrácení doby trvání ochrany, kterou nyní mají nositelé příslušných práv; že by měla být stanovena výjimka; že účinky této výjimky by se měly omezit na území dotčených členských států,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOST

Článek 1

Oblast působnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na právní ochranu databází nezávisle na jejich formě.

2. Pro účely této směrnice se "databází" rozumí soubor děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné elektronickými nebo jinými prostředky.

3. Ochrana podle této směrnice se nevztahuje na počítačové programy používané při pořizování nebo provozování databází přístupných elektronickými prostředky.

Článek 2

Omezení oblasti působnosti

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství upravující, na:

a) právní ochranu počítačových programů;

b) práva na pronájem a na půjčování a některá práva související s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví;

c) dobu trvání ochrany autorského práva a některých práv s ním souvisejících.

KAPITOLA II

AUTORSKÉ PRÁVO

Článek 3

Předmět ochrany

1. Podle této směrnice jsou databáze, které způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu představují vlastní duševní výtvor autora, chráněny jako takové podle autorského práva. Pro určení, zda podléhají této ochraně, se neuplatní žádná další kritéria.

2. Autorskoprávní ochrana databází podle této směrnice se nevztahuje na jejich obsah a není na újmu práv k tomuto obsahu.

Článek 4

Autorství databáze

1. Autorem databáze je fyzická osoba nebo skupina fyzických osob, které databázi vytvořily, nebo připouští-li to právní předpisy členských států, právnická osoba považovaná těmito právními předpisy za nositele práva.

2. Uznávají-li právní předpisy členského státu kolektivní díla, náležejí majetková práva osobě, jíž přísluší autorské právo.

3. Je-li databáze vytvořená společně skupinou fyzických osob, jsou nositeli výlučných práv tyto osoby společně.

Článek 5

Vyhrazené činnosti

V souvislosti se způsobem vyjádření databáze, která může být předmětem ochrany autorského práva, má autor databáze výlučné právo provádět nebo povolovat

a) dočasné nebo trvalé rozmnožování celé databáze nebo její části jakýmikoli prostředky a v jakékoli podobě;

b) překlad, zpracování, úpravu a jakoukoli jinou změnu;

c) jakoukoli formu rozšiřování databáze nebo jejích rozmnoženin na veřejnost. První prodej rozmnoženiny databáze nositelem práv nebo s jeho souhlasem ve Společenství vyčerpá právo na kontrolu opětného prodeje této rozmnoženiny ve Společenství;

d) jakékoli sdělování, zobrazování nebo předvádění na veřejnosti;

e) jakékoli rozmnožování a rozšiřování, sdělování, zobrazování nebo předvádění na veřejnosti výsledků činností uvedených v písmenu b).

Článek 6

Výjimky z vyhrazených činností

1. Oprávněný uživatel databáze nebo jejích rozmnoženin může vykonávat všechny činnosti uvedené v článku 5, které jsou nezbytné pro přístup k obsahu databáze a pro její obvyklé užívání tímto uživatelem, bez souhlasu autora databáze. Je-li uživatel oprávněn užívat pouze část databáze, vztahuje se toto ustanovení jen na tuto část.

2. Členské státy mohou stanovit omezení práv uvedených v článku 5 v těchto případech:

a) rozmnožování databáze v neelektronické podobě pro osobní potřebu;

b) užívání databáze výlučně pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, je-li uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem;

c) užívání pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení;

d) jiné výjimky z autorského práva, které jsou tradičně upraveny vnitrostátním právem, aniž jsou dotčena písmena a), b) a c).

3. V souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl nelze tento článek vykládat tak, že je možné jej uplatňovat způsobem, který byl nepřiměřeně na újmu oprávněným zájmům nositele práva nebo byl v rozporu s obvyklým užíváním databáze.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PRÁVO

Článek 7

Předmět ochrany

1. Členské státy stanoví pro pořizovatele databáze právo zabránit vytěžování a/nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části, pokud pořízení, ověření nebo předvedení tohoto obsahu potvrzuje kvalitativně a/nebo kvantitativně podstatný vklad.

2. Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) "vytěžováním" trvalý nebo dočasný přenos celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem;

b) "zužitkováním" jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. Prvním prodejem rozmnoženiny databáze ve Společenství nositelem práva nebo s jeho souhlasem se vyčerpá právo na kontrolu opětného prodeje této rozmnoženiny ve Společenství;

Veřejné půjčování se nepovažuje za vytěžování ani zužitkování.

3. Právo podle odstavce 1 může být převedeno, postoupeno nebo může být předmětem licenční smlouvy.

4. Právo podle odstavci 1 se uplatní nezávisle na tom, zda daná databáze podléhá ochraně podle autorského práva nebo podle jiných práv. Uplatní se rovněž nezávisle na tom, zda obsah databáze podléhá ochraně podle autorského práva nebo podle jiných práv. Ochranou databází podle práva podle odstavce 1 nejsou dotčena práva týkající se jejich obsahu.

5. Opakované a systematické vytěžování a/nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze, které předpokládá činnost v rozporu s obvyklým užíváním databáze nebo které neodůvodněně poškozuje oprávněné zájmy pořizovatele databáze, není dovoleno.

Článek 8

Práva a povinnosti oprávněného uživatele

1. Pořizovatel databáze, která je jakýmkoli způsobem zpřístupněna veřejnosti, nesmí bránit oprávněnému uživateli databáze ve vytěžování a/nebo zužitkování kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatných částí jejího obsahu nezávisle na účelu využití. Je-li oprávněný uživatel oprávněn vytěžovat a/nebo zužitkovat pouze část databáze, uplatní se tento odstavec pro tuto část.

2. Oprávněný uživatel databáze, která je zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nesmí provádět úkony, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním databáze nebo které neodůvodněně poškozují oprávněné zájmy pořizovatele databáze.

3. Oprávněný uživatel databáze, která je zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nesmí způsobit újmu nositeli autorského práva nebo práva s ním souvisejícího k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.

Článek 9

Výjimky ze zvláštního práva

Členské státy mohou stanovit, že oprávněný uživatel databáze, která je jakýmkoli způsobem zpřístupněna veřejnosti, může bez souhlasu jejího pořizovatele vytěžit nebo zužitkovat podstatnou část jejího obsahu,

a) jde-li o vytěžování obsahu neelektronické databáze pro osobní potřebu;

b) jde-li o vytěžování pro účely názorného vyučování nebo vědeckého výzkumu, je-li uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným cílem;

c) jde-li o vytěžování a/nebo zužitkování pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.

Článek 10

Ochranná doba

1. Právo podle článku 7 vzniká dnem dohotovení databáze. Trvá patnáct let od 1. ledna roku následujícího po dni dohotovení.

2. V případě databáze, která je zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti před uplynutím období uvedeného v odstavci 1, trvá doba ochrany tímto právem patnáct let od 1. ledna roku následujícího po dni, kdy byla tato databáze zpřístupněna veřejnosti poprvé.

3. Jakákoli kvalitativně nebo kvantitativně podstatná změna obsahu databáze, zejména jakákoli podstatná změna vyplývající z nahromadění následných dodatků, výmazů nebo změn, jejímž výsledkem je databáze, která představuje z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska podstatný vklad, umožňuje poskytnout databázi vyplývající z tohoto vkladu vlastní dobu ochrany.

Článek 11

Osoby oprávněné k ochraně podle zvláštního práva

1. Právo podle článku 7 se vztahuje na databáze, jejichž pořizovatel nebo nositel práv je státním příslušníkem členského státu nebo je usazen na území Společenství.

2. Odstavec 1 se rovněž vztahuje na podniky a společnosti, které jsou zřízené v souladu s právem členského státu a které mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu ve Společenství; mají-li však tyto podniky nebo společnosti na území Společenství pouze své sídlo, musí být jejich činnost skutečně a trvale svázána s hospodářstvím členského státu.

3. Rada na návrh Komise sjedná dohody o rozšíření práva podle článku 7 na databáze, které byly vytvořeny ve třetích zemích a které nespadají do oblasti působnosti odstavců 1 a 2. Doba ochrany rozšířená na databáze podle tohoto postupu nepřesáhne dobu ochrany podle článku 10.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Sankce

Členské státy stanoví vhodné sankce pro případ porušení práv uvedených v této směrnici.

Článek 13

Zachování ostatních ustanovení

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy upravující zejména autorské právo, práva s ním související nebo další práva a povinnosti vztahující se na údaje, díla nebo jiné prvky začleněné do databáze, patentové právo, ochranné známky, průmyslové vzory, ochranu národního kulturního pokladu, kartelové právo a právo nekalé soutěže, obchodní tajemství, bezpečnost, informace důvěrné povahy, ochranu osobních údajů a soukromí, přístup k veřejným dokumentům a smluvní právo.

Článek 14

Časová působnost

1. Autorskoprávní ochrana podle této směrnice se uplatní i v případě databází, které byly vytvořeny přede dnem uvedeným v čl. 16 odst. 1, pokud k tomuto dni splňují požadavky této směrnice na autorskoprávní ochranu databází.

2. Bez ohledu na odstavec 1, nesplňuje-li databáze chráněná podle autorského práva v členském státě ke dni vyhlášení této směrnice kritéria způsobilosti pro autorskoprávní ochranu podle čl. 3 odst. 1 této směrnice, nemá to za následek zkrácení zbývající doby ochrany zaručené touto úpravou v členském státě.

3. Ochrana podle ustanovení této směrnice s ohledem na právo podle článku 7 se rovněž vztahuje na databáze, jejichž pořízení bylo dokončeno během patnácti let předcházejících dni uvedenému v čl. 16 odst. 1 a jež k tomuto dni splňovaly požadavky stanovené v článku 7.

4. Ochranou poskytnutou podle odstavců 1 a 3 nejsou dotčeny sjednané dohody a práva nabytá přede dnem uvedeným v těchto odstavcích.

5. V případě databáze, jejíž pořízení nebylo dokončeno během patnácti let předcházejících dni uvedenému v čl. 16 odst. 1, uplyne ochranná doba podle článku 7 patnáct let od 1. ledna roku následujícího po tomto dni.

Článek 15

Závaznost některých ustanovení

Smluvní ustanovení v rozporu s čl. 6 odst. 1 a s článkem 8 jsou od počátku neplatná.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1998.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Nejpozději do konce třetího roku po dni uvedeném v odstavci 1 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice, v níž, zejména na základě zvláštních informací poskytovaných členskými státy posoudí uplatňování zvláštního práva včetně článků 8 a 9 a zejména ověří, zda uplatňování této úpravy vyvolalo zneužití dominantního postavení nebo jiné porušování volné soutěže, které by odůvodňovalo přijetí vhodných opatření včetně zavedení úpravy nucené licence. Komise v případě potřeby předloží návrhy na přizpůsobení této směrnice vývoji v odvětví databází.

Článek 17

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 1996.

Za Evropský parlament

předseda

K. Hänsch

Za Radu

předseda

L. Dini

[1] Úř. věst. C 156, 23.6.1992, s. 4 a Úř. věst. C 308, 15.11.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. C 19, 25.1.1993, s. 3.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. července 1993 (Úř. věst. C 194, 19.7.1993, s. 144), společný postoj Rady ze dne 10. července 1995 (Úř. věst. C 288, 30.10.1995, s. 14), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 1995 (Úř. věst. C 17, 22. 1. 1996) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 1996.

[4] Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/98/EHS (Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 9).

[5] Úř. věst. L 346, 27.11.1992, s. 61.

[6] Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 9.

[7] Úř. věst. L 281, 23.1.1995, s. 31.

--------------------------------------------------

Top