31996L0009Uradni list L 077 , 27/03/1996 str. 0020 - 0028


Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 11. marca 1996

o pravnem varstvu baz podatkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 57(2), 66 in 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, [1]

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora, [2]

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3],

(1) ker obstoječa zakonodaja trenutno ne omogoča zadostnega varstva baz podatkov v vseh državah članicah; ker ima takšno varstvo, kjer obstaja, različne značilnosti;

(2) ker te razlike pri pravnem varstvu baz podatkov, ki jih zagotavlja zakonodaja držav članic, neposredno negativno vplivajo na delovanje notranjega trga baz podatkov in zlasti na prosti pretok baz podatkov blaga in sprotnih storitev (on-line), ki jih ponujajo fizične in pravne osebe na podlagi usklajene pravne ureditve po vsej Skupnosti; ker lahko te razlike hitro postanejo še izrazitejše, ko bodo države članice uvajale novo zakonodajo na tem področju, ki trenutno dobiva čedalje večje mednarodne razsežnosti;

(3) ker je obstoječe razlike, ki izkrivljajo delovanje notranjega trga, treba odpraviti, nove pa preprečiti, medtem ko razlik, ki ne škodujejo delovanju notranjega trga ali razvoju informacijskega trga v Skupnosti, ni treba odpraviti oziroma preprečiti;

(4) ker varstvo avtorske pravice na bazah podatkov v državah članicah obstaja v različnih oblikah na podlagi zakonodaje ali sodne prakse in ker lahko v primeru, da razlike v zakonodaji glede obsega in pogojev varstva med državami članicami ostanejo, takšna neuskladitev pravic intelektualne lastnine prepreči prosti pretok blaga ali storitev v Skupnosti;

(5) ker je avtorska pravica še naprej primerna oblika izključne pravice za avtorje, ki so ustvarili baze podatkov;

(6) ker so ob odsotnosti usklajenega sistema zakonodaje ali sodne prakse v zvezi z nelojalno konkurenco dodatno potrebni drugi ukrepi za preprečitev neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe vsebine baze podatkov;

(7) ker so za izdelavo baz podatkov potrebne znatne človeške, tehnične in finančne naložbe, medtem ko se te baze lahko kopira ali se dobi dostop do njih le za majhen del stroškov, potrebnih za njihovo neodvisno stvaritev;

(8) ker sta neupravičeno jemanje izvlečkov in/ali ponovna uporaba vsebine baze podatkov dejanji, ki imata lahko resne gospodarske in tehnične posledice;

(9) ker so baze podatkov bistven instrument razvoja informacijskega trga v Skupnosti; ker bo ta instrument uporaben tudi na mnogih drugih področjih.

(10) ker je zaradi eksponentnega naraščanja količine letno proizvedenih in obdelanih informacij v vseh gospodarskih in industrijskih sektorjih tako v Skupnosti kot drugod po svetu treba v vseh državah članicah investirati v napredne sisteme za obdelavo informacij;

(11) ker trenutno obstaja veliko neravnovesje v stopnji naložb v sektor baz podatkov tako med državami članicami kot med Skupnostjo in tretjimi državami, ki so največje svetovne proizvajalke baz podatkov;

(12) ker do takih naložb v sodobne sisteme za shranjevanje in obdelavo informacij v Skupnosti ne bo prišlo, če se ne uvede stabilen in enoten sistem pravnega varstva za varstvo pravic izdelovalcev baz podatkov;

(13) ker ta direktiva varuje zbirke, včasih imenovane ‚kompilacije‘, del, podatkov ali drugega gradiva, ki se ureja, shranjuje ali se do njega dostopa na način, ki vključuje eletronske, elektromagnetske ali elektro-optične procese ali analogne procese;

(14) ker je treba varstvo po tej direktivi razširiti tako, da bo zajelo neelektronske baze podatkov;

(15) ker je treba kriterije, ki se uporabljajo za odločitev, ali naj se baza podatkov zavaruje z avtorsko pravico, opredeliti glede na to, ali je izbor ali razporeditev vsebine baze podatkov avtorjeva lastna intelektualna stvaritev; ker naj takšno varstvo obsega strukturo baze podatkov;

(16) ker naj se za določanje upravičenosti baze podatkov do varstva z avtorsko pravico ne uporablja noben drug kriterij razen izvirnosti v smislu avtorjeve intelektualne stvaritve, zlasti pa ne estetski ali kakovostni kriteriji;

(17) ker naj se izraz ‚baza podatkov‘ razume tako, da obsega literarne, umetniške, glasbene ali druge zbirke del ali zbirke drugega gradiva, na primer besedil, zvoka, podob, številk, dejstev in podatkov; ker naj zajema zbirke neodvisnih del, podatkov in drugega gradiva, ki je sistematično ali metodično razporejeno in dostopno posameznikom; ker to pomeni, da posnetek avdiovizualnega, kinematografskega, literarnega ali glasbenega dela kot tak ne sodi v področje uporabe te direktive;

(18) ker ta direktiva ne vpliva na svobodno odločitev avtorjev, ali in na kakšen način bodo dopustili, da se njihova dela vključijo v bazo podatkov, zlasti, ali je dano dovoljenje izključno ali ne; ker varstvo baz podatkov s pravico sui generis ne vpliva na obstoječe pravice do njihove vsebine in ker lahko zlasti v primeru, ko avtor ali imetnik sorodne pravice dovoli vključitev nekaterih svojih del ali predmetov varstva v bazo podatkov v skladu z pogodbo o neizključnem prenosu, tretja oseba ta dela ali predmete uporabi v skladu z zahtevanim pristankom avtorja ali imetnika sorodne pravice, ne da bi se izdelovalec baze podatkov skliceval na pravico sui generis, da bi to preprečil, pod pogojem, da ta dela ali predmeti niso niti izvlečki iz baze podatkov niti ponovno uporabljeni na njeni osnovi;

(19) ker kompilacija več posnetkov glasbenih izvedb na CD-ju praviloma ne spada v področje uporabe te direktive, tako zaradi dejstva, da kot kompilacija ne ustreza pogojem za varstvo avtorske pravice, kot zaradi dejstva, da ne pomeni dovolj znatne naložbe, da bi bila upravičena do varstva s pravico sui generis;

(20) ker se varstvo po tej direktivi lahko uporablja tudi za gradiva, nujna za delovanje ali vpogled v določene baze podatkov, na primer tezavre in indeksacijske sisteme;

(21) ker se varstvo, predvideno s to direktivo, nanaša na baze podatkov, v katerih so dela, podatki ali druga gradiva sistematično ali metodično razporejena; ker ni nujno, da so ta gradiva fizično shranjena na organiziran način;

(22) ker lahko elektronske baze podatkov v pomenu te direktive obsegajo tudi naprave, kot je CD-ROM in CD-i;

(23) ker naj se izraz ‚baza podatkov‘ ne razširi na računalniške programe, ki se uporabljajo za stvaritev ali delovanju baze podatkov, ki jih varuje Direktiva Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov [4];

(24) ker dajanje v najem in posojanje baz podatkov na področju avtorske in sorodnih pravic ureja izključno Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine [5];

(25) ker trajanje varstva avtorske pravice ureja že Direktiva Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske in določenih sorodnih pravic [6];

(26) ker so dela, ki jih varuje avtorska pravica, in predmeti, varovani s sorodnimi pravicami, ki so vključeni v bazo podatkov, kljub temu še naprej varovani z zadevnimi izključnimi pravicami in ne smejo biti vključeni ali izvlečeni iz baze podatkov brez dovoljenja imetnika pravic ali njegovih pravnih naslednikov;

(27) ker na avtorsko pravico na takšnih delih in sorodne pravice na predmetih, ki so na tak način zajeti v bazo podatkov, nikakor ne vpliva obstoj ločene pravice pri izboru ali razporeditvi teh del in predmetov v bazi podatkov;

(28) ker moralne pravice fizične osebe, ki je ustvarila bazo podatkov, pripadajo avtorju in jih je treba izvajati v skladu z zakonodajo držav članic in določbami Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del; ker takšne moralne pravice ostanejo izven področja uporabe te direktive;

(29) ker je ureditev, ki se uporablja pri bazah podatkov, ki jih izdelajo zaposleni, prepuščena državam članicam; ker tako nič v tej direktivi ne preprečuje državam članicam, da v svoji zakonodaji določijo, da ima, kadar bazo podatkov izdela zaposleni pri opravljanju svojih dolžnosti ali po navodilih delodajalca, delodajalec izključno pravico do izvrševanja vseh ekonomskih pravic glede tako izdelane baze podatkov, razen če ni drugače določeno s pogodbo;

(30) ker naj avtorjeve izključne pravice obsegajo pravico do določitve načina uporabe njegovega dela in osebe, ki ga uporablja, in zlasti do nadzora distribucije njegovega dela osebam, ki nimajo dovoljenja za uporabo;

(31) ker varstvo avtorskih pravic baz podatkov vključuje dajanje baz podatkov na voljo na druge načine kot z distribucijo primerkov;

(32) ker se od držav članic zahteva, da zagotovijo vsaj materialno enakovrednost svojih nacionalnih določb v primeru dejanj, za katere je potrebno dovoljenje, kot jih predvideva ta direktiva;

(33) ker se vprašanje izčrpanja pravice distribuiranja ne pojavi v primeru baz podatkov on-line, ki spadajo na področje opravljanja storitev; ker to velja tudi v primeru materialnega primerka takšne baze podatkov, ki ga je izdelal uporabnik takšne storitve s privoljenjem imetnika pravic; ker je za razliko od CD-ROM ali CD-i, kjer je industrijska lastnina fiksirana na materialnem nosilcu, namreč v posamičen kos blaga, vsaka sprotna storitev (on-line) pravzaprav dejanje, ki bo morala biti pogojena z dovoljenjem, kadar avtorsko pravo to predvideva;

(34) ker pa mora, ko se imetnik pravice odloči dati na voljo primerek baze podatkov uporabniku bodisi s sprotno storitvijo (on-line) bodisi z distribuiranjem, ta zakoniti uporabnik kljub temu imeti dostop in možnost uporabe baze podatkov z namenom in na način, pogodbeno določen z imetnikom pravic, tudi če je za takšen dostop in uporabo nujno potrebno izvajati dejanja, za katera je sicer potrebno dovoljenje imetnika;

(35) ker naj se sestavi seznam izjem pri dejanjih, za katera je potrebno dovoljenje, v katerem se upošteva dejstvo, da avtorska pravica, kot jo pokriva ta direktiva, velja le za izbor ali razporeditev vsebine baze podatkov; ker naj bo državam članicam dana možnost, da v določenih primerih predvidijo takšne izjeme; ker pa naj se ta možnost izvaja v skladu z Bernsko konvencijo in le, kadar se izjeme nanašajo na strukturo baze podatkov; ker je treba ločiti med izjemami za zasebno uporabo in izjemami za reprodukcijo v zasebne namene, ki zadevajo določbe nacionalne zakonodaje nekaterih držav članic glede dajatev za prazne nosilce ali snemalno opremo;

(36) ker izraz ‚znanstveno raziskovanje‘ v pomenu te direktive zajema tako naravoslovne kot družboslovne znanosti;

(37) ker ta direktiva ne vpliva na člen 10(1) Bernske konvencije;

(38) ker čedalje večja uporaba tehnologije za digitalno snemanje izdelovalcu baze podatkov prinaša tveganje, da se vsebina njegove baze podatkov kopira in elektronsko preureja brez njegovega dovoljenja z namenom, da se ustvari baza podatkov identične vsebine, s katero pa ni kršena nobena avtorska pravica glede razporeditve njegove baze podatkov;

(39) ker si poleg tega, da ima namen varovati avtorsko pravico pri prvotnem izboru ali razporeditvi vsebine baze podatkov, ta direktiva prizadeva zavarovati položaj izdelovalcev baz podatkov proti poneverbi rezultatov finančnih in strokovnih naložb v pridobivanje in zbiranje vsebine tako, da varuje celotno bazo podatkov ali njene bistvene dele pred določenimi dejanji uporabnika ali konkurenta;

(40) ker je namen te pravice sui generis zagotoviti varstvo vseh naložb v pridobivanje, preverjanje in predstavljanje vsebine baze podatkov za omejeno trajanje pravice; ker takšna naložba lahko pomeni zagotovitev finančnih sredstev in/ali porabo časa, truda in energije;

(41) ker je cilj pravice sui generis dati izdelovalcu baze podatkov možnost preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe celotne vsebine te baze podatkov ali njenega bistvenega dela; ker je izdelovalec baze podatkov oseba, ki prevzame pobudo in tveganje investiranja; ker to izključuje zlasti podpogodbenike iz opredelitve izdelovalca;

(42) ker se posebna pravica do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe nanaša na dejanja uporabnika, ki presegajo njegove zakonite pravice in s tem škodujejo naložbam; ker se pravica do prepovedi jemanja in/ali ponovne uporabe celotne vsebine ali njenega bistvenega dela ne nanaša le na izdelavo parazitskega konkurenčnega izdelka, temveč tudi na vsakega uporabnika, ki s svojimi dejanji kakovostno ali količinsko občutno škoduje naložbi;

(43) ker se v primeru sprotnega prenosa (on-line) pravica do prepovedi ponovne uporabe ne izčrpa niti za baze podatkov niti za materialne primerke baze podatkov ali njenega dela, ki ga je izdelal naslovnik prenosa z dovoljenjem imetnika pravice;

(44) ker naj bo v primeru, da je za prikaz vsebine baze podatkov na zaslonu nujno potreben stalni ali začasni prenos celotne vsebine ali njenega bistvenega dela na drug nosilec, takšno dejanje pogojeno z dovoljenjem imetnika pravice;

(45) ker pravica do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe nikakor ne pomeni razširitve varstva avtorske pravice na gola dejstva ali podatke;

(46) ker naj obstoj pravice do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe vseh ali bistvenih del, podatkov ali gradiva iz baze podatkov ne omogoči nastanka nove pravice na samih delih, podatkih ali gradivu;

(47) ker se v interesu konkurence med ponudniki informacijskih izdelkov in storitev pravice sui generis ne sme varovati tako, da bi omogočala zlorabo prevladujočega položaja, zlasti kar zadeva izdelavo in distribuiranje novih proizvodov in storitev, ki imajo intelektualno, dokumentarno, tehnično, ekonomsko ali komercialno dodano vrednost; ker določbe te direktive torej ne vplivajo na uporabo konkurenčnih pravil Skupnosti ali nacionalnih konkurenčnih pravil;

(48) ker se namen te direktive, ki je omogočiti ustrezno in enotno raven varstva baz podatkov kot način zagotavljanja plačila izdelovalcu baze podatkov, razlikuje od cilja Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [7], ki je zagotoviti prosto kroženje osebnih podatkov na podlagi usklajenih pravil, oblikovanih za varstvo temeljnih pravic, zlasti pravice do zasebnosti, ki jo priznava člen 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; ker določbe te direktive ne vplivajo na zakonodajo glede varstva podatkov;

(49) ker naj bo ne glede na pravico do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe celotne baze podatkov ali njenega bistvenega dela določeno, da izdelovalec baze podatkov ali imetnik pravice zakonitemu uporabniku baze podatkov ne sme preprečiti neupravičenega jemanja izvlečkov in ponovne uporabe nebistvenih delov; ker pa ta uporabnik ne sme neutemeljeno vplivati na zakonite interese niti imetnika pravice sui generis niti imetnika avtorske ali sorodne pravice za dela ali predmete, ki jih vsebuje baza podatkov;

(50) ker naj države članice dobijo možnost predvideti izjeme pri pravilu za preprečitev neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe bistvenega dela vsebine baze podatkov v primeru uporabe za zasebne namene, za namene ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem raziskovanju ali kadar se uporaba in/ali ponovna uporaba izvajata v interesu javne varnosti ali za namene upravnega ali sodnega postopka; ker takšni postopki ne smejo vplivati na izključne pravice izdelovalca do izkoriščanja baze podatkov in ne smejo imeti komercialnega namena;

(51) ker lahko države članice, kadar izkoristijo možnost, da zakonitemu uporabniku dovolijo uporabiti bistveni del vsebine za namene ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem raziskovanju, to dovoljenje omejijo na določene kategorije poučevanja ali ustanovo za znanstveno raziskovanje;

(52) ker naj se državam članicami s posebnimi pravili, ki predvidevajo pravico, primerljivo s pravico sui generis, predvideno s to direktivo, v zvezi z novo pravico dovoli obdržati izjeme, ki jih ta pravila tradicionalno določajo;

(53) ker dokazno breme glede datuma zaključka izdelave baze podatkov nosi izdelovalec baze podatkov;

(54) ker dokazno breme glede dejstva, ali obstajajo predpostavke za ugotovitev, da naj se bistvene spremembe vsebine baze podatkov obravnavajo kot bistveno nova naložba, nosi izdelovalec baze podatkov, ki je posledica takšne naložbe;

(55) ker lahko bistveno nova naložba, ki zajema novo trajanje varstva, vključuje temeljit preizkus vsebine baze podatkov;

(56) ker naj se pravica do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe baze podatkov pri bazah podatkov, ki so jih izdelali državljani ali stalni prebivalci tretjih držav oziroma pravne osebe, ki niso ustanovljene v državi članici v pomenu Pogodbe, uporablja le v primeru, da te tretje države nudijo primerljivo varstvo za baze podatkov, ki so jih izdelali državljani države članice ali osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju Skupnosti;

(57) ker naj države članice poleg sankcij, predvidenih z zakonodajo držav članic za kršitev avtorske ali drugih pravic, predvidijo ustrezne sankcije proti neupravičenemu jemanju izvlečkov in/ali ponovni uporabi vsebine baze podatkov;

(58) ker se poleg varstva, ki ga ta direktiva zagotavlja za strukturo baze podatkov z avtorsko pravico in za njeno vsebino pred neupravičenim jemanjem izvlečkov in/ali ponovno uporabo s pravico sui generis, še naprej uporabljajo druge pravne določbe v državah članicah, povezane s ponudbo blaga in storitev v bazah podatkov;

(59) ker ta direktiva ne vpliva na uporabo katerihkoli pravil v zvezi z oddajanjem avdiovizualnih programov, ki jih priznava zakonodaja države članice, pri bazah podatkov, sestavljenih iz avdiovizualnih del;

(60) ker nekatere države članice v okviru ureditve avtorske pravice trenutno varujejo baze podatkov, ki ne ustrezajo kriterijem upravičenosti do varstva z avtorsko pravico, določenim s to direktivo; ker je tudi v primeru, da so zadevne baze podatkov upravičene do varstva v okviru pravice, določene v tej direktivi, do preprečitve neupravičenega jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe njihove vsebine, trajanje varstva v okviru te pravice precej krajši kot trajanje, ki ga uživajo po trenutno veljavni nacionalni ureditvi; ker uskladitev kriterijev za določitev, ali naj bazo podatkov varuje avtorska pravica, morda ne učinkuje tako, da skrajša trajanje varstva, ki ga trenutno uživajo zadevni imetniki pravice; ker je treba določiti ustrezno odstopanje; ker je treba učinke takšnega odstopanja omejiti na ozemlje zadevnih držav članic,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta direktiva zadeva pravno varstvo baz podatkov v vseh oblikah.

2. Za namene te direktive izraz ‚baza podatkov‘ pomeni zbirko neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva, ki je sistematično in metodično razporejeno in individualno dostopno z elektronskimi in drugimi sredstvi.

3. Varstvo po tej direktivi se ne uporablja za računalniške programe, ki se uporabljajo za stvaritev ali delovanje elektronsko dostopnih baz podatkov.

Člen 2

Omejitve področja uporabe

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v določbe Skupnosti v zvezi s:

a) pravnim varstvom računalniških programov;

b) pravico dajanja v najem, pravico posojanja in določenimi pravicami v zvezi z avtorsko pravico na področju intelektualne lastnine;

c) trajanjem varstva avtorske in določenih sorodnih pravic.

POGLAVJE II

AVTORSKA PRAVICA

Člen 3

Predmet varstva

1. V skladu s to direktivo se z avtorsko pravico varujejo baze podatkov kot take, ki so zaradi izbora ali razporeditve svoje vsebine avtorjeva lastna intelektualna stvaritev. Za določitev njihove upravičenosti do takšnega varstva se ne uporabljajo nobeni drugi kriteriji.

2. Varstvo baz podatkov z avtorsko pravico, zagotovljeno s to direktivo, ne zajema njihove vsebine in ne vpliva na nobeno pravico na sami vsebini.

Člen 4

Avtorstvo baze podatkov

1. Avtor baze podatkov je fizična oseba ali skupina fizičnih oseb, ki je ustvarila bazo, ali kadar tako dopušča zakonodaja držav članic, pravna oseba, s to zakonodajo določena kot imetnik pravice.

2. Če zakonodaja države članice priznava kolektivna dela, ima premoženjske pravice oseba, ki ima avtorsko pravico.

3. Pri bazi podatkov, ki jo skupaj izdela skupina fizičnih oseb, je lastništvo izključnih pravic skupno.

Člen 5

Dejanja, za katera je potrebno dovoljenje

V zvezi z bazami podatkov, ki jih varuje avtorska pravica, ima avtor baze podatkov izključno pravico, da izvede ali dovoli:

a) začasno ali stalno reprodukcijo na katerikoli način ali v katerikoli obliki, v celoti ali delno;

b) prevod, prilagoditev, priredbo in vsako drugo spremembo;

c) vsako obliko javne distribucije baze podatkov ali njenih primerkov. Prva prodaja primerka baze podatkov s strani imetnika pravic ali z njegovim privoljenjem v Skupnosti izčrpa pravico do nadzora ponovne prodaje tega primerka v Skupnosti;

d) vsako priobčitev, razstavo ali izvedbo v javnosti;

e) vsako javno reprodukcijo, distribuiranje, priobčitev, razstavo ali izvedbo rezultatov dejanj iz točke (b).

Člen 6

Izjeme pri dejanjih, za katera je potrebno dovoljenje

1. Za to, da zakoniti uporabnik baze podatkov ali njenega primerka izvede katerokoli dejanje, navedeno v členu 5, ki je nujno potrebno zaradi dostopa do vsebine baz podatkov in normalno uporabo vsebine s strani zakonitega uporabnika, ni potrebno dovoljenje avtorja baze podatkov. Kadar je zakoniti uporabnik pooblaščen za to, da uporabi le del baze podatkov, se ta določba nanaša le na tisti del.

2. Države članice imajo možnost predvideti omejitve pravic, določenih v členu 5, v naslednjih primerih:

a) v primeru reprodukcije neelektronske baze podatkov v zasebne namene;

b) kadar se uporablja izključno v namen ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem raziskovanju, če se navede vir, in v obsegu, ki ga opravičuje nekomercialni namen, ki naj se doseže;

c) kadar se uporablja za namene javne varnosti ali za namene upravnega ali sodnega postopka;

d) v primeru drugih izjem glede avtorske pravice, ki so tradicionalno dovoljene z nacionalno zakonodajo, brez poseganja v točke a), b) in c).

3. V skladu z Bernsko konvencijo za varstvo knjižnih in umetniških del se tega člena ne sme interpretirati tako, da bi se ga lahko uporabljalo na način, ki neupravičeno škoduje zakonitim interesom imetnika pravice ali nasprotuje normalni uporabi baze podatkov.

POGLAVJE III

PRAVICA SUI GENERIS

Člen 7

Predmet varstva

1. Države članice predvidijo pravico izdelovalca baze podatkov, pri katerem je prišlo do kakovostno in/ali količinsko znatne naložbe v pridobivanje, preverjanje ali predstavitev vsebine, da prepreči neupravičeno jemanje izvlečkov in/ali ponovno uporabo celotne vsebine te baze podatkov ali njenega bistvenega dela, ocenjenega kakovostno in/ali količinsko.

2. V tem poglavju:

a) "jemanje izvlečkov" pomeni stalni ali začasni prenos celotne vsebine baze podatkov ali njenega bistvenega dela na drug nosilec na katerikoli način in v katerikoli obliki;

b) "ponovna uporaba" pomeni vsako obliko dajanja na voljo javnosti celotne vsebine baze podatkov ali njenega bistvenega dela z distribuiranjem primerkov, z dajanjem v najem, s sprotnim prenosom (on-line) ali drugimi oblikami prenosa. Prva prodaja primerka baze podatkov s strani imetnika pravic ali z njegovim privoljenjem v Skupnosti izčrpa pravico do nadzora ponovne prodaje tega primerka v Skupnosti.

Javno posojanje ni dejanje jemanja izvlečka ali ponovne uporabe.

3. Pravica iz odstavka 1 se lahko prenese, odstopi ali podeli z licenčno pogodbo.

4. Pravica, predvidena v odstavku 1, velja ne glede na upravičenost te baze podatkov do varstva z avtorsko ali drugimi pravicami. Poleg tega velja ne glede na upravičenost vsebine te baze podatkov do varstva z avtorsko ali drugimi pravicami. Varstvo baz podatkov s pravico, predvideno v odstavku 1, ne vpliva na pravice, ki obstajajo glede njihove vsebine.

5. Ponavljajoče se in sistematično jemanje izvlečkov in/ali ponovna uporaba nebistvenih delov vsebine baze podatkov, če so to dejanja, ki nasprotujejo normalni uporabi te baze podatkov ali neupravičeno škodijo zakonitim interesom izdelovalca baze podatkov, ni dovoljeno.

Člen 8

Pravice in dolžnosti zakonitih uporabnikov

1. Izdelovalec baze podatkov, ki je na kakršenkoli način dana na voljo javnosti, zakonitemu uporabniku baze podatkov ne sme preprečiti jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe za kakršenkoli namen nebistvenih delov njene vsebine, ocenjenih kakovostno in/ali količinsko. Kadar je zakoniti uporabnik pooblaščen le za jemanje izvlečkov in/ali ponovno uporabo dela baze podatkov, se ta odstavek uporablja le za tisti del.

2. Zakoniti uporabnik baze podatkov, ki je na kakršenkoli način dana na voljo javnosti, ne sme izvajati dejanj, ki so v nasprotju z normalno uporabo baze podatkov ali ki neupravičeno vplivajo na zakonite interese izdelovalca baze podatkov.

3. Zakoniti uporabnik baze podatkov, ki je na kakršenkoli način dana na voljo javnosti, ne sme povzročati škode imetniku avtorske ali sorodne pravice za dela ali predmete, ki jih vsebuje baza podatkov.

Člen 9

Izjeme od pravice sui generis

Države članice lahko določijo, da lahko zakoniti uporabniki baze podatkov, ki je na kakršenkoli način dana na voljo javnosti, brez dovoljenja izdelovalca jemljejo izvlečke ali ponovno uporabijo bistveni del njene vsebine:

a) v primeru jemanja izvlečkov iz vsebine neelektronske baze podatkov za zasebne namene;

b) v primeru jemanja izvlečkov v namen ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem raziskovanju, kadar se navede vir, in v obsegu, ki ga opravičuje nekomercialni namen, ki naj se doseže;

c) v primeru jemanja izvlečkov in/ali ponovne uporabe za namene javne varnosti ali upravnega ali sodnega postopka.

Člen 10

Trajanje varstva

1. Pravica, predvidena v členu 7, učinkuje od dneva zaključka izdelave baze podatkov. Poteče petnajst let po prvem januarju v letu, ki sledi dnevu izdelave.

2. V primeru baze podatkov, ki je na kakršenkoli način dana na voljo javnosti pred iztekom obdobja iz odstavka 1, trajanje varstva te pravice preneha petnajst let po prvem januarju v letu, ki sledi dnevu, ko je bila baza podatkov prvič dana na voljo javnosti.

3. Z vsako bistveno spremembo vsebine baze podatkov, ocenjeno kakovostno ali količinsko, vključno z vsako bistveno spremembo, ki izhaja iz nakopičenja zaporednih dodatkov, izbrisov ali sprememb, katere posledica bi bila, da se baza podatkov obravnava kot bistveno nova naložba, ocenjena kakovostno ali količinsko, baza podatkov, ki izhaja iz te naložbe, izpolni pogoje za lastno trajanje varstva.

Člen 11

Upravičenci do varstva s pravico sui generis

1. Pravica, predvidena v členu 7, se uporablja za baze podatkov, katerih izdelovalci ali imetniki pravic so državljani države članice ali pa imajo običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za družbe in podjetja, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice, ki imajo statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v Skupnosti; kadar pa ima takšna družba ali podjetje na ozemlju Skupnosti le statutarni sedež, mora biti njegovo poslovanje dejansko in trajno povezano z gospodarstvom ene izmed držav članic.

3. Sporazume za razširitev pravice iz člena 7 na baze podatkov, ki so izdelane v tretjih državah in ne spadajo pod določbe odstavkov 1 in 2, sklene Svet na predlog Komisije. Trajanje vsakega varstva, razširjenega na baze podatkov na podlagi tega postopka, ne sme biti daljše od trajanja po členu 10.

POGLAVJE IV

SKUPNE DOLOČBE

Člen 12

Sankcije

Države članice zagotovijo primerne sankcije za kršitve pravic, predvidene s to direktivo.

Člen 13

Nadaljnja uporaba drugih predpisov

Ta direktiva ne vpliva na določbe, ki zadevajo zlasti avtorsko pravico, avtorski sorodne pravice ali katerekoli druge pravice ali obveznosti v zvezi s podatki, deli ali drugim gradivom, ki je del baze podatkov, patentne pravice, pravice iz modela, varstvo nacionalnega bogastva, pravo o omejevalnih ravnanjih in nelojalni konkurenci, poslovne skrivnosti, varnost, zaupnost, varstvo podatkov in zasebnost, dostop do javnih dokumentov in pravo pogodb.

Člen 14

Časovna uporaba

1. Varstvo v skladu s to direktivo v zvezi z avtorsko pravico je na voljo tudi za baze podatkov, izdelane pred datumom iz člena 16(1), ki na ta datum izpolnjujejo zahteve, določene s to direktivo glede varstva baz podatkov z avtorsko pravico.

2. Ne glede na odstavek 1, če baza podatkov, varovana z avtorsko pravico v državi članici, na dan objave te direktive ne izpolni kriterijev upravičenosti do varstva z avtorsko pravico, določenih v členu 3(1), posledica te direktive ni krajšanje preostalega trajanja varstva, ki ga določa ureditev v tej državi članici.

3. Varstvo v skladu z določbami te direktive glede pravice, predvidene s členom 7, je na voljo tudi za baze podatkov, katerih izdelava je bila zaključena pred največ petnajstimi leti pred datumom iz člena 16 (1) in ki na ta datum ustrezajo zahtevam, določenim s členom 7.

4. Varstvo, predvideno z odstavkoma 1 in 3, ne vpliva na nobena dejanja, ki so bila izvršena, in pravice, ki so bile pridobljene pred datumom iz teh odstavkov.

5. V primeru baze podatkov, katere izdelava je bila zaključena pred največ petnajstimi leti pred datumom in člena 16 (1), trajanje varstva v okviru pravice iz člena 7 poteče petnajst let po prvem januarju, ki sledi temu datumu.

Člen 15

Obvezna narava nekaterih določb

Vsako pogodbeno določilo, ki nasprotuje členoma 6(1) in 8, je nično.

Člen 16

Končne določbe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1998.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3. Najpozneje po koncu tretjega leta po datumu iz odstavka 1, nato pa vsaka tri leta, Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te direktive, v katerem med drugim na podlagi specifičnih informacij, ki jih priskrbijo države članice, preuči zlasti uporabo pravice sui generis, vključno s členoma 8 in 9, ter posebej preveri, ali je uporaba te pravice vodila k zlorabi prevladujočega položaja ali drugačnemu poseganju v svobodno konkurenco, kar bi upravičilo uporabo ustreznih ukrepov, vključno z vzpostavitvijo ureditve za prisilno podeljevanje licenc. Kadar je to potrebno, predloži predloge za prilagoditev te direktive v skladu z razvojem na področju baz podatkov.

Člen 17

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 1996

Za Evropski parlament

Za Predsednik

K. Hänsch

Svet

Predsednik

L. Dini

[1] UL C 156, 23.6.1992, str. 4, in UL C 308, 15.11.1993, str. 1.

[2] UL C 19, 25.1.1993, str. 3.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. junija 1993 (UL C 194, 19.7.1993, str. 144), Skupno stališče Sveta z dne 10. julija 1995 (UL C 288, 30.10.1995, str. 14), Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 1995 (UL C 17, 22.1.1996), in Sklep Sveta z dne 26. februarja 1996.

[4] UL L 122, 17.5.1991, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/98/EGS (UL L 290, 24.11.1993, str. 9).

[5] UL L 346, 27.11.1992, str. 61.

[6] UL L 290, 24.11.1992, str. 9.

[7] UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

--------------------------------------------------