EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_017_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 017

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 268

29

 

 

31995D0467

 

 

 

Решение на Комисията от 24 октомври 1995 година относно прилагане на член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителните продукти (1)

3

1995

L 281

31

 

 

31995L0046

 

 

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни

10

1995

L 286

1

 

 

31995L0056

 

 

 

Директива 95/56/ЕО на Комисията от 8 ноември 1995 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/61/ЕИО на Съвета относно устройствата за защита срещу неразрешено използване на моторни превозни средства (1)

30

1995

L 291

32

 

 

31995L0057

 

 

 

Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 година относно събирането на статистическа информация в областта на туризма

74

1995

L 321

1

 

 

31995D3052

 

 

 

Решение № 3052/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1995 година за установяване на процедура за обмен на информация относно взети национални мерки, които дерогират принципа на свободното движение на стоки в рамките на Общността

82

1996

L 021

42

 

 

31996L0003

 

 

 

Директива 96/3/EО на Комисията от 26 януари 1996 година за дерогация на някои разпоредби от Директива 93/43/ЕИО на Съвета за хигиената на храните във връзка с превоза по море на насипни течни масла и мазнини (текст от значение за EИП)

87

1996

L 049

12

 

 

31996L0004

 

 

 

Директива 96/4/ЕО на Комисията от 16 февруари 1996 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни (1)

92

1996

L 055

22

 

 

31996L0008

 

 

 

Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 година относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (1)

97

1996

L 077

20

 

 

31996L0009

 

 

 

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни

102

1996

L 092

23

 

 

31996L0020

 

 

 

Директива 96/20/ЕО на Комисията от 27 март 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (1)

111

1996

L 169

1

 

 

31996L0027

 

 

 

Директива 96/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1996 година за защита на пътниците в моторни превозни средства при страничен удар и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

124

1996

L 178

15

 

 

31996L0036

 

 

 

Директива 96/36/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/541/ЕИО на Съвета за обезопасителните колани и ограничаващите системи на моторните превозни средства (1)

162

1996

L 186

28

 

 

31996L0037

 

 

 

Директива 96/37/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/408/ЕИО на Съвета относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (здравина на седалките и тяхното закрепване) (1)

178

1996

L 187

95

 

 

31996L0038

 

 

 

Директива 96/38/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/115/ЕИО на Съвета относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (1)

222

1996

L 198

36

 

 

31996L0041

 

 

 

Деветнадесета Директива 96/41/ЕО на Комисията от 25 юни 1996 година за адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти (1)

233

1996

L 210

25

 

 

31996L0044

 

 

 

Директива 96/44/ЕО на Комисията от 1 юли 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/220/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства (1)

237

1996

L 213

8

 

 

31996L0045

 

 

 

Седма директива 96/45/ЕО на Комисията от 2 юли 1996 година относно методите за анализи, необходими за контрола върху състава на козметични продукти (1)

258

1996

L 231

20

 

 

31996L0055

 

 

 

Директива 96/55/EO на Комисията от 4 септември 1996 година относно второ адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (хлорирани разтвори) (1)

266

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top