Help Print this page 

Document DD_2007_13_017_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 17
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 017

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 268

29

 

 

31995D0467

 

 

 

Решение на Комисията от 24 октомври 1995 година относно прилагане на член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителните продукти (1)

3

1995

L 281

31

 

 

31995L0046

 

 

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни

10

1995

L 286

1

 

 

31995L0056

 

 

 

Директива 95/56/ЕО на Комисията от 8 ноември 1995 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/61/ЕИО на Съвета относно устройствата за защита срещу неразрешено използване на моторни превозни средства (1)

30

1995

L 291

32

 

 

31995L0057

 

 

 

Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 година относно събирането на статистическа информация в областта на туризма

74

1995

L 321

1

 

 

31995D3052

 

 

 

Решение № 3052/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1995 година за установяване на процедура за обмен на информация относно взети национални мерки, които дерогират принципа на свободното движение на стоки в рамките на Общността

82

1996

L 021

42

 

 

31996L0003

 

 

 

Директива 96/3/EО на Комисията от 26 януари 1996 година за дерогация на някои разпоредби от Директива 93/43/ЕИО на Съвета за хигиената на храните във връзка с превоза по море на насипни течни масла и мазнини (текст от значение за EИП)

87

1996

L 049

12

 

 

31996L0004

 

 

 

Директива 96/4/ЕО на Комисията от 16 февруари 1996 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни (1)

92

1996

L 055

22

 

 

31996L0008

 

 

 

Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 година относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (1)

97

1996

L 077

20

 

 

31996L0009

 

 

 

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни

102

1996

L 092

23

 

 

31996L0020

 

 

 

Директива 96/20/ЕО на Комисията от 27 март 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (1)

111

1996

L 169

1

 

 

31996L0027

 

 

 

Директива 96/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1996 година за защита на пътниците в моторни превозни средства при страничен удар и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

124

1996

L 178

15

 

 

31996L0036

 

 

 

Директива 96/36/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/541/ЕИО на Съвета за обезопасителните колани и ограничаващите системи на моторните превозни средства (1)

162

1996

L 186

28

 

 

31996L0037

 

 

 

Директива 96/37/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/408/ЕИО на Съвета относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (здравина на седалките и тяхното закрепване) (1)

178

1996

L 187

95

 

 

31996L0038

 

 

 

Директива 96/38/ЕО на Комисията от 17 юни 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/115/ЕИО на Съвета относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (1)

222

1996

L 198

36

 

 

31996L0041

 

 

 

Деветнадесета Директива 96/41/ЕО на Комисията от 25 юни 1996 година за адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти (1)

233

1996

L 210

25

 

 

31996L0044

 

 

 

Директива 96/44/ЕО на Комисията от 1 юли 1996 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/220/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства (1)

237

1996

L 213

8

 

 

31996L0045

 

 

 

Седма директива 96/45/ЕО на Комисията от 2 юли 1996 година относно методите за анализи, необходими за контрола върху състава на козметични продукти (1)

258

1996

L 231

20

 

 

31996L0055

 

 

 

Директива 96/55/EO на Комисията от 4 септември 1996 година относно второ адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (хлорирани разтвори) (1)

266

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top