31996L0009Úradný vestník L 077 , 27/03/1996 S. 0020 - 0028


SmernicaEurópskeho parlamentu a Rady 9/96/ES

z 11. marca 1996

o právnej ochrane databáz

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 57 ods. 2, 66 a 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

v súlade s postupom stanovenom v článku 198b zmluvy [3],

(1) keďže vo všetkých členských štátoch databázy nie sú v súčasnosti dostatočne chránené platnými právnymi predpismi; a ak niekde táto právna ochrana existuje, má rozdielnu podobu;

(2) keďže takéto rozdiely v právnej ochrane databáz, ktoré poskytujú vnútroštátne právne predpisy členských štátov, majú priame negatívne účinky na fungovanie vnútorného trhu pokiaľ ide o databázy a osobitne na slobodu fyzických a právnických osôb uviesť on-line databázu tovarov a služieb na úroveň harmonizovaných právnych úprav v celom spoločenstve; tieto rozdiely sa môžu prehĺbiť ešte viac, pretože členské štáty zavádzajú nové právne predpisy v tomto odbore, ktorý v tomto období nadobúda vzrastajúci medzinárodný rozmer;

(3) keďže jestvujúce rozdiely, ktoré skresľujú pôsobenie fungovania vnútorného trhu, treba odstrániť a zároveň treba zabrániť vzniku ďalších rozdielov, zatiaľ čo rozdiely, ktoré neovplyvňujú nepriaznivé pôsobenie vnútorného trhu alebo vývoj informačného trhu vo vnútri spoločenstva, nie je nutné odstraňovať ani brániť ich vzniku;

(4) keďže autorskoprávna ochrana databáz existuje v členských štátoch v právnych predpisoch a v súdnych rozhodnutiach vo viacerých formách a keďže, ak zostanú vo vnútroštátnych predpisoch jednotlivých členských štátov rozdiely v obsahu a podmienkach ochrany, môžu mať takéto neharmonizované práva týkajúce sa duševného vlastníctva za následok prekážky voľnému pohybu tovaru a služieb v rámci spoločenstva;

(5) keďže autorské právo je vhodnou formou výhradného práva pre autorov, ktorý databázu vytvorili;

(6) keďže pri absencii zosúladeného systému vnútroštátnych právnych predpisov alebo súdnych rozhodnutí z oblasti nekalej súťaže sa vyžadujú aj ďalšie prostriedky na zabránenie nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii obsahu databázy;

(7) keďže do výroby databázy treba investovať značné ľudské a finančné zdroje zatiaľ čo tieto databázy sa môžu rozmnožovať alebo možno do nich vstupovať za zlomok nákladov potrebných na ich zostavenie;

(8) keďže nedovolená extrakcia alebo reutilizácia obsahu databázy je konaním, ktoré môže mať vážne ekonomické a technické dôsledky;

(9) keďže databázy sú veľmi dôležitým nástrojom vývoja informačného trhu v rámci spoločenstva a pretože tento nástroj sa bude využívať aj v mnohých ďalších oblastiach;

(10) keďže exponenciálny rast ročného objemu informácií generovaných a spracovaných vo všetkých oblastiach obchodu a priemyslu v spoločenstve aj vo svete si vo všetkých členských štátoch vyžaduje investovanie do rozvinutých informačných systémov spracovania;

(11) keďže existuje veľká nerovnováha v stupni investovania do databázového sektora v rámci členských štátov, ako aj v rámci vzťahov spoločenstva s tretími krajinami, ktoré sú najväčšími svetovými výrobcami databáz;

(12) keďže takéto investície do moderných informačných pamäťových a postupových systémov sa nebudú uskutočňovať v rámci spoločenstva, pokiaľ nebude zavedený stabilný a jednotný systém právnej ochrany práv zostavovateľov databáz;

(13) keďže táto smernica chráni súbory, niekedy nazývané kompiláciami diel, údajov alebo ďalších materiálov, ktoré sú usporiadané, uložené do pamäte a prístupné pomocou prostriedkov, ktoré zahŕňajú elektronické, elektromagnetické alebo elektrooptické procesy alebo analogické procesy;

(14) keďže ochrana v zmysle tejto smernice môže byť rozšírená i na neelektronické databázy;

(15) keďže kritérium, podľa ktorého môže byť databáza predmetom ochrany podľa autorského práva, malo by byť obmedzené iba na skutočnosť, že výber alebo usporiadanie obsahu databázy je duševným výtvorom autora; pritom by sa takáto ochrana mala vzťahovať na štruktúru databázy;

(16) keďže žiadne iné kritérium ako originalita (pôvodnosť) v zmysle autorovej duševnej kreácie by sa nemalo uplatňovať pri určovaní, či databáza môže byť predmetom ochrany podľa autorského práva, predovšetkým by sa nemali uplatňovať žiadne estetické alebo kvalitatívne kritériá;

(17) keďže pojem "databáza" by mal zahŕňať zbierky diel, či už literárnych, umeleckých, hudobných alebo iných, alebo iných materiálov, napr. textov, zvukov, obrazov, čísel, faktov alebo údajov; tento pojem by sa mal vzťahovať na zbierky diel, údajov alebo ďalších nezávislých materiálov, ktoré sú systematicky alebo metodicky usporiadané a môžu byť individuálne prístupné; to však znamená, že do rámca tejto smernice nespadajú záznamy audiovizuálnych, kinematografických, literárnych a hudobných diel;

(18) keďže táto smernica sa netýka slobody autorov rozhodnúť o tom, či a akým spôsobom budú ich diela zahrnuté do databázy, najmä či súhlas je výhradný alebo nie; ochrana databáz právom sui generis sa nedotýka existujúcich práv k ich obsahu, a najmä, ak autor alebo majiteľ príbuzného práva privolí zahrnutie niektorého z jeho diel alebo predmetu ochrany do databázy podľa nevýhradnej zmluvy, tretia strana môže použiť tieto diela alebo predmet ochrany za predpokladu požadovaného privolenia autora alebo majiteľa príbuzného práva bez toho, aby jej v tom zostavovateľ databázy mohol brániť odvolávajúc sa na právo sui generis, za podmienky, že tieto diela alebo predmety ochrany nie sú z databázy extrahované alebo reutilizované na inom podklade;

(19) keďže spravidla kompilácia niekoľkých záznamov výkonov hudobných diel na CD nespadá do rámca tejto smernice, a to jednak preto, že ako kompilácia nespĺňa podmienky na poskytnutie ochrany autorským právom, ako aj preto, že nepredstavuje dostatočne podstatnú potrebnú investíciu potrebnú na poskytnutie ochrany podľa práva sui generis;

(20) keďže ochrana podľa tejto smernice sa môže vzťahovať na materiály potrebné na fungovanie alebo konzultovanie určitých databáz, ako sú napríklad slovník synoným a systém tvorby indexu;

(21) keďže ochrana podľa tejto smernice sa vzťahuje na databázy, v ktorých boli systematicky alebo metodicky usporiadané diela, údaje alebo iné materiály, nie je nevyhnutné, aby takéto materiály boli organizovane fyzicky uložené/skladované;

(22) keďže elektronické databázy v zmysle tejto smernice zahŕňajú aj zariadenia ako napr. CD-ROM, CD-i;

(23) keďže pojem "databáza" by sa nemal rozširovať na počítačové programy použité pri zostavovaní alebo používaní databázy, ktoré sú chránené podľa smernice Rady 91/250/EEC zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov [4];

(24) keďže nájom a vypožičiavanie databáz v oblasti autorských a príbuzných práv sa výhradne spravujú podľa smernice Rady 92/100/EEC z 19. novembra 1992 o práve nájmu a vypožičiavania a o ďalších právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva [5];

(25) keďže trvanie autorskej ochrany je už upravené smernicou Rady 93/98/EEC z 29. októbra 1993 o zosúladení doby autorskoprávnej ochrany a doby ochrany príbuzných práv [6];

(26) keďže diela chránené podľa autorského práva a predmety ochrany chránené príbuznými právami, ktoré sú vložené do databázy, zostávajú v každom prípade chránené príslušnými výhradnými právami a nemôžu byť vložené alebo z nej extrahované bez privolenia majiteľa práv alebo jeho právnych nástupcov;

(27) keďže autorské práva k takýmto dielam a príbuzné práva k predmetom ochrany takto vloženým do databázy nie sú vôbec dotknuté existenciou osobitného práva na výber alebo usporiadanie týchto diel alebo predmetov ochrany v databáze;

(28) keďže morálne práva fyzickej osoby, ktorá vytvorila databázu, patria autorovi a mali by byť vykonávané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov a ustanoveniami Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel; na takéto morálne práva sa táto smernica nevzťahuje;

(29) keďže právne úpravy vzťahujúce sa na databázy vytvorené zamestnancami sa ponechávajú na členské štáty; keďže z tohto dôvodu nič v tejto smernici nebráni členským štátom, aby stanovili vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, že aj ak databázu vytvoril zamestnanec pri plnení svojich povinností alebo podľa inštrukcií vydaných jeho zamestnávateľom, vykonávať všetky majetkové práva k takto vytvorenej databáze je oprávnený výhradne zamestnávateľ, pokiaľ zmluva neustanovuje inak;

(30) keďže autorovo výhradné právo by malo zahŕňať právo určiť spôsob, ktorým sa dielo využíva a kým, a kontrolovať najmä rozširovanie jeho diela medzi neoprávnenými osobami;

(31) keďže ochrana databáz podľa autorského práva zahŕňa aj sprístupňovanie databáz inými prostriedkami, než je rozširovanie rozmnoženín;

(32) keďže členské štáty musia zabezpečiť, aby ich vnútroštátne predpisy boli minimálne hmotnoprávne rovnocenné v prípade takých konaní, ktoré sú podrobené obmedzeniam podľa tejto smernice;

(33) keďže otázka vyčerpania distribučných práv na rozširovanie nevzniká v prípade on-line databáz, ktoré spadajú do oblasti ustanovení o službách; to sa vzťahuje taktiež na hmotný duplikát takejto databázy, urobený používateľom takejto služby s privolením majiteľa práv; na rozdiel od CD-ROM alebo CD-i, kde je duševné vlastníctvo začlenené do hmotného média, teda je vlastne položkou tovaru, každá on-line služba je v skutočnosti konaním, ktoré má byť autorizované súhlasom, ak to ustanoví autorské právo;

(34) keďže v prípade, ak sa majiteľ práva rozhodol sprístupniť duplikát databázy používateľovi, či už pomocou on-line služby alebo inými spôsobmi rozširovania, takýto oprávnený používateľ musí mať právo prístupu a použitia databázy na účely a spôsobom vymedzeným v zmluve s majiteľom práv, a to aj keď takýto prístup alebo použitie nevyhnutne vyžaduje výkon inak vyhradených konaní;

(35) keďže by mal byť vypracovaný zoznam výnimiek z vyhradených konaní, pričom by sa do úvahy vzala skutočnosť, že autorské právo vymedzené touto smernicou sa vzťahuje len na výber a usporiadanie obsahu databázy; členským štátom by sa mala dať možnosť ustanoviť také výnimky v určitých prípadoch; táto možnosť by sa však mala využívať v súlade s Bernským dohovorom a v rozsahu, v ktorom sa výnimky týkajú len štruktúry databázy; keďže by sa malo rozlišovať medzi výnimkami na súkromné použitie a výnimkami na vyhotovovanie duplikátov na súkromné účely, ktoré sa dotýkajú ustanovení podľa vnútroštátnych právnych predpisov niektorých členských štátov o poplatkoch za nepoužité nosiče alebo záznamové zariadenia;

(36) keďže pojem "vedecký výskum" v zmysle tejto smernice zahŕňa prírodné ako aj humanitné vedy;

(37) keďže článok 10 ods. 1 Bernského dohovoru nie je dotknutý touto smernicou;

(38) keďže vzrastajúce používanie digitálnej záznamovej technológie vystavuje zostavovateľa databázy možnému riziku kopírovania a nového elektronického usporiadania obsahu jeho databázy bez jeho súhlasu, pričom sa vytvorí databáza identického obsahu, ktorá však neporušujú žiadne autorské právo týkajúce sa usporiadania jeho databázy;

(39) keďže okrem cieľa ochrániť autorské práva na originálny výber alebo usporiadanie obsahu databázy sa táto smernica usiluje zabezpečiť ochranu postavenia zostavovateľov databáz proti neoprávnenému privlastňovaniu výsledkov finančných a odborných investícií pri získavaní a zhromažďovaní obsahov ochranou celej databázy alebo jej podstatných častí proti určitým konaniam používateľa alebo konkurenta;

(40) keďže cieľom práva sui qeneris je zabezpečiť ochranu akéhokoľvek investovania do získania, overenia alebo sprístupnenia obsahu databázy na obmedzené obdobie počas trvania autorských práv; takéto investovanie môže pozostávať z vynakladania finančných prostriedkov alebo vynaloženie času, úsilia, energie;

(41) keďže cieľom práva sui generis ja poskytnúť zostavovateľovi databázy možnosť zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizáci celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti; keďže zostavovateľ databázy je osoba, ktorá vyvíja iniciatívu a nesie investičné riziko; to osobitne vylučuje podzmluvných partnerov z definície zostavovateľa;

(42) keďže osobitné právo zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii sa vzťahuje na konania užívateľa, ktoré presahujú jeho legitímne práva, a tým poškodzujú investície, keďže právo zakázať extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej podstatných častí sa nevzťahuje iba na výrobcu parazitujúceho produktu, ktorý je na trhu, ale i na každého používateľa, ktorý svojím konaním spôsobuje značné kvalitatívne i kvantitatívne škody na investíciách;

(43) keďže v prípade on-line transmisie nie je právo zakázať reutilizáciu vyčerpané ani pokiaľ sa týka databázy, ani pokiaľ ide o hmotný duplikát databázy alebo jej časť vyhotovenú prijímateľom prenosu s privolením majiteľa práv;

(44) keďže aj zobrazenie obsahu databázy na obrazovke vyžaduje trvalý alebo dočasný transfer celého obsahu alebo jeho podstatných častí na iný nosič, takéto konanie by malo byť podrobené súhlasu majiteteľa práv;

(45) keďže právo zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii nezakladá v žiadnom prípade rozširovanie autorskoprávnej ochrany na samotné fakty alebo údaje;

(46) keďže existencia práva zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii celého diela alebo jeho podstatnej časti údajov alebo materiálov z určitej databázy by nemala viesť k vzniku nového práva na diela, údaje alebo samotné materiály;

(47) keďže v záujme hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi informačných produktov a služieb nesmie byť ochrana právom sui generis poskytovaná takým spôsobom, aby umožňovala zneužitie dominantného postavenia, najmä pokiaľ ide o tvorbu a rozširovanie nových výrobkov a služieb, ktoré majú po stránke duševnej, dokumentárnej, technickej, hospodárskej alebo obchodnej zvýšenú hodnotu; preto sa ustanovenia tejto smernice netýkajú použitia súťažných pravidiel spoločenstva ani vnútroštátnych súťažných pravidiel;

(48) keďže cieľ tejto smernice, ktorým je priznanie primeranej a jednotnej úrovne ochrany databáz, ako prostriedku na zabezpečenie odmeny zostavovateľom databázy, sa líši od cieľa smernice Rady a Európskeho parlamentu 95/46/EEC z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [7], ktorým je zabezpečenie voľného obehu osobných údajov na podklade harmonizovaných pravidiel určených na ochranu základných práv, totiž právo na súkromie, ktoré je uznávané v čl. 8 Európskej dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd; ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú právnych predpisov na ochranu údajov;

(49) keďže bez ohľadu na právo brániť extrakcii alebo reutilizácii celej databázy alebo jej podstatnej časti, malo by sa stanoviť, že vyhotovenie databázy alebo majiteľ práva k nej nemôže brániť oprávnenému používateľovi databázy v extrakcii alebo reutilizácii nepodstatných častí; keďže takýto používateľ nesmie neprimerane poškodzovať oprávnené záujmy majiteľa práva sui generis ani majiteľa autorského práva alebo práv príbuzných vo vzťahu k dielam alebo predmetom ochrany obsiahnutým v databáze;

(50) keďže členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť výnimky v práve zabrániť neoprávnenej extrakcii alebo reutilizácii podstatných častí obsahov databázy v prípade extrakcie na súkromné účely, na účely názorného vyučovania alebo vedeckého výskumu, alebo ak je extrakcia alebo reutilizácia v záujme verejnej bezpečnosti alebo riadneho výkonu správneho alebo súdneho konania; takéto konania/činnosti nesmú byť na ujmu výhradných práv zostavovateľa využívať databázu a ich cieľ nesmie mať komerčný charakter;

(51) keďže členské štáty použijú možnosť dovoliť oprávnenému používateľovi databázy extraktovať podstatnú časť obsahu na účely názorného vyučovania alebo vedeckého výskumu, takúto výnimku môžu obmedziť na určité kategórie vyučovacích inštitúcií alebo inštitúcií vedeckého výskumu;

(52) keďže členským štátom, ktoré už majú osobitné pravidlá obsahujúce právo porovnateľné s právom sui generis ustanoveným v tejto smernici, malo by byť dovolené zachovať, pokiaľ ide o nové právo, výnimky tradične vymedzené takýmito pravidlami;

(53) keďže dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dátum dohotovenia databázy je na zostavovateľovi databázy;

(54) keďže dôkazné bremeno o existencii kritérií pre záver, že podstatná časť úpravy obsahu databázy sa má považovať za podstatnú novú investíciu, je na zostavovateľovi databázy, ktorá je výsledkom takejto investície;

(55) keďže podstatná investícia, ktorá má za následok novú ochrannú lehotu, môže zahŕňať dôkladné overenie obsahu databázy;

(56) keďže právo zabrániť nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii databázy by sa malo vzťahovať na databázy, ktorých zostavovatelia sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín alebo v nich majú obvyklé bydlisko, alebo na tie databázy, ktoré sú zostavené právnickými osobami, ktoré nie sú usadené v členskom štáte v zmysle zmluvy, len ak takéto tretie krajiny poskytujú porovnateľnú ochranu databázam zostaveným štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo osobami, ktoré majú svoje obvyklé bydlisko na území spoločenstva;

(57) keďže okrem opravných prostriedkov, ktoré stanovujú vnútroštátne právne predpisy členských štátov pri porušení autorského práva alebo iných práv, členské štáty by mali poskytnúť primerané opravné prostriedky pri nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii obsahu databázy;

(58) keďže okrem ochrany stanovenej v tejto smernici pri štruktúre databázy z titulu autorského práva a jej obsahu proti nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii podľa práva sui generis zostávajú ostatné normatívne ustanovenia členských štátov, týkajúce sa poskytovania databázy tovarov a služieb, aj naďalej v platnosti;

(59) keďže táto smernica nemá vplyv na použitie akýchkoľvek pravidiel uznávaných s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov ohľadne vysielania audiovizuálnych programov na databáze zloženej z audiovizuálnych diel;

(60) keďže niektoré členské štáty v súčasnosti chránia podľa autorskoprávnych úprav databázy, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie takejto autorskoprávnej ochrany podľa tejto smernice; keďže aj keď dotknuté databázy možno chrániť podľa práva ustanoveného v tejto smernici proti nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii ich obsahov, trvanie ochrany podľa tohto práva je značne kratšie, než to, ktoré sa na ne vzťahujú podľa v súčasnosti platných vnútroštátnych úprav; keďže zosúladenie podmienok na určenie, či databáza má byť chránená autorským právom, nesmie mať za následok skrátenie ochrannej lehoty bežne požívanej dotknutými majiteľmi práv; keďže na tento účel by mala byť stanovená výnimka; účinky takejto výnimky musia byť obmedzené na územie príslušných členských štátov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH

Článok I

Rozsah

1. Táto smernica sa vzťahuje na právnu ochranu databáz v akejkoľvek forme.

2. Na účely tejto smernice sa "databázou" rozumie zbierka nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a individuálne prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami.

3. Ochrana podľa tejto smernice sa nevzťahuje na počítačové programy použité pri zostavení alebo pôsobení databáz prístupných elektronickými prostriedkami.

Článok 2

Obmedzenie rozsahu

Táto smernica sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia spoločenstva vzťahujúce sa na:

a) právnu ochranu počítačových programov;

b) právo na nájom, právo na vypožičiavanie a ďalšie práva súvisiace s autorskými právami v oblasti práv duševného vlastníctva;

c) trvanie ochrany autorského práva a súvisiacich práv.

KAPITOLA II

AUTORSKÉ PRÁVO

Článok 3

Predmet ochrany

1. V súlade s touto smernicou sú databázy, ktoré predstavujú spôsobom výberu alebo usporiadaním ich obsahov autorov vlastný duševný výtvor, chránené ako také podľa autorského práva. Žiadne iné kritériá sa nebudú uplatňovať pri rozhodovaní o vhodnosti takejto ochrany.

2. Autorskoprávna ochrana databáz, ktorú stanovuje táto smernica, sa nerozširuje na ich obsah a nedotýka sa žiadnych práv týkajúcich sa takéhoto obsahu.

Článok 4

Autorstvo databázy

1. Autorom databázy je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktoré vytvorili databázu alebo, pokiaľ to právny poriadok členských štátov umožňuje, právnická osoba označená takýmto právnym poriadkom za majiteľa práva.

2. Ak právny poriadok členského štátu uznáva kolektívne diela, patria majetkové práva osobe, ktorá je majiteľom autorských práv.

3. Pri databáze vytvorenej skupinou fyzických osôb spoločne budú výhradné práva patriť všetkým spoločne.

Článok 5

Výhradné konania

Vo vzťahu k vyjadreniu databázy, ktorú chráni autorské právo, má autor databázy výhradné právo vykonávať alebo povoľovať:

a) časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie všetkými prostriedkami a v akejkoľvek forme, vcelku alebo sčasti;

b) preklad, adaptáciu, usporiadanie a akúkoľvek inú zmenu;

c) akúkoľvek formu verejného rozširovania databázy alebo jej duplikátov. Prvý predaj duplikátov databázy v rámci spoločenstva, a to majiteľom práv alebo s jeho súhlasom vyčerpá právo kontroly ďalšieho predaja tohto duplikátu v rámci spoločenstva;

d) akékoľvek sprístupnenie, zobrazenie alebo predvedenie verejnosti;

e) akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie, odovzdávanie, sprístupnenie verejnosti výsledkov konania podľa písm. b).

Článok 6

Výnimky z vyhradených konaní

1. Výkon akéhokoľvek konania oprávneným užívateľom databázy alebo jej duplikátu podľa článku 5, ktoré je potrebné na účely prístupu k obsahu databázy alebo jej duplikátu a zvyčajné využívanie obsahu oprávneným používateľom, si nevyžaduje súhlas autora databázy. Pokiaľ má oprávnený používateľ privolenie na použitie iba jednej časti databázy, vzťahuje sa toto ustanovenie iba na túto časť.

2. Členské štáty môžu voľne ustanoviť obmedzenia práv obsiahnutých v článku 5 v nasledujúcich prípadoch:

a) prípade rozmnožovania neelektronickej databázy na súkromné účely;

b) pokiaľ ide o použitie iba na účely názorného vyučovania alebo vedeckého výskumu, za predpokladu, že je uvedený zdroj a že ide o nekomerčné účely;

c) pokiaľ ide o použitie na účely zabezpečenia verejnej bezpečnosti alebo na účely správneho alebo súdneho konania;

d) ak ide o výnimky z autorského práva tradične povoľované podľa príslušného vnútroštátneho zákona, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmen a), b) a c).

3. V súlade s Bernským dohovorom na ochranu literárnych a umeleckých diel tento článok nesmie byť interpretovaný tak, aby umožňoval jeho uplatňovanie spôsobom, ktorý je neprimerane obmedzuje oprávnené záujmy majiteľov práv alebo je v rozpore so zvyčajným využitím databázy.

KAPITOLA III

PRÁVO SUI GENERIS

Článok 7

Predmet ochrany

1. Členské štáty ustanovia pre zostavovateľa databázy, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu, právo zamedziť konaniam spočívajúcim extrakcii alebo reutilizácii celého obsahu databázy alebo kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti z nej.

2. Na účely tejto kapitoly:

a) "extrakcia" znamená trvalý alebo dočasný transfer celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalší nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akoukoľvek formou;

b) "reutilizácia" znamená akúkoľvek formu sprístupnenia verejnosti celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním duplikátov, nájmom, priamym prepojením alebo inými formami prenosu. Prvý predaj duplikátu databázy v rámci spoločenstva majiteľom práva alebo s jeho súhlasom vyčerpáva právo kontrolovať ďalší predaj tohto duplikátu v rámci spoločenstva.

Verejné vypožičiavanie nie je extrakciou alebo reutilizáciou.

3. Právo uvedené v odseku 1 môže byť prevedené, postúpené alebo poskytnuté na základe zmluvnej licencie.

4. Právo stanovené v paragrafe 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či databáza spĺňa podmienky ochrany autorským právom alebo inými právami. Uplatňuje sa tiež bez ohľadu na to, či je obsah takejto databázy chránený autorským právom alebo inými právami. Ochrana databáz podľa práva podľa odseku 1 sa nedotýka práv týkajúcich sa ich obsahu.

5. Opakovaná alebo systematická extrakcia alebo reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy zahŕňujúca konanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním databázy alebo ktoré neprimerane poškodzuje oprávnené záujmy zostavovateľa databázy, nie sú dovolené.

Článok 8

Práva a povinnosti oprávnených užívateľov

1. Zostavovateľ databázy sprístupnenej verejnosti akýmkoľvek spôsobom nemôže brániť oprávnenému používateľovi databázy v extrakcii alebo reutilizácii nepodstatných častí jej obsahov, zhodnotených kvalitatívne alebo kvantitatívne, a to na akékoľvek účely. Pokiaľ má oprávnený používateľ súhlas s extrakciou a reutilizáciou časti databázy, ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje len na takúto časť.

2. Oprávnený používateľ databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, nesmie konať tak, aby sa tým dostal do rozporu so zvyčajným využívaním databázy alebo tak, aby to bolo neprimerane na ujmu oprávnených záujmov zostavovateľa databázy.

3. Oprávnený používateľ databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu majiteľovi autorského práva alebo práva príbuzného k dielam alebo predmetom ochrany obsiahnutých v databáze.

Článok 9

Výnimky z práva sui generis

Členské štáty môžu ustanoviť, že oprávnení používatelia databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, môžu bez privolenia jej zostavovateľa extraktovať a reutilizovať podstatné časti jej obsahov:

a) v prípade extrakcie obsahov neelektronickej databázy na súkromné účely;

b) v prípade extrakcie na účely názorného vyučovania alebo vedeckého výskumu, pokiaľ sa tak deje v rozsahu primeranom nekomerčným účelom a ak je uvedený prameň;

c) v prípade extrakcie a/alebo reutilizácie na účely verejnej bezpečnosti alebo správneho či súdneho konania.

Článok 10

Lehota ochrany

1. Právo stanovené v článku 7 začína plynúť odo dňa ukončenia zostavenia databázy. Toto právo uplynie po 15 rokoch po 1. januári roka nasledujúceho po roku ukončenia zostavenia.

2. V prípade databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti pred uplynutím obdobia podľa odseku 1, uplynie ochranná lehota takéhoto práva 15 rokov od 1. januára roka nasledujúceho po dni, keď bola databáza po prvýkrát sprístupnená verejnosti.

3. Akákoľvek zmena obsahu databázy, vyhodnotená kvalitatívne alebo kvantitatívne ako podstatná, vrátane akejkoľvek podstatnej zmeny vyplývajúcej z nahromadenia po sebe nasledujúcich dodatkov, vymazaní alebo úprav, ktoré by vyústili v uvedenej databáze do vkladu vyhodnoteného kvalitatívne alebo kvantitatívne ako podstatne nový vklad, kvalifikuje databázu vyplývajúcu z takéhoto vkladu pre jej vlastnú ochrannú lehotu.

Článok 11

Požívatelia ochrany podľa práva sui generis

1. Právo podľa čl. 7 sa vzťahuje na databázy, ktorých zostavitelia alebo majitelia práv sú štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo ktorí majú svoje obvyklé bydlisko na území spoločenstva.

2. Odsek 1 sa vzťahuje aj na obchodné spoločnosti, ktoré boli zriadené podľa práva členského štátu a majú svoje registrované sídlo, ústredie alebo hlavnú prevádzku v spoločenstve; ak však má takáto obchodná spoločnosť na území spoločenstva len registrované sídlo, musí byť jej pôsobenie skutočne spojené existujúcou základňou s hospodárstvom členského štátu.

3. Zmluvy rozširujúce právo podľa článku 7 na databázy zostavené v tretích krajinách, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2, budú uzavreté Radou konajúcou na návrh Komisie. Lehota akejkoľvek ochrany rozšírenej na databázy pomocou takéhoto postupu nesmie prekročiť dĺžku lehoty podľa článku 10.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Náhrada škody

Členské štáty ustanovia primerané náhrady škôd spôsobených porušením práv ustanovených v tejto smernici.

Článok 13

Zachovanie použiteľnosti iných normatívnych ustanovení

Táto smernica nemá vplyv na ustanovenia, ktoré upravujú najmä autorské práva, práva príbuzné autorskému právu alebo akékoľvek práva či existujúce záväzky týkajúce sa údajov, diela alebo iných materiálov vložených do databázy, patentových práv, obchodných známok, chránených vzorov, ochrany národného bohatstva a právnych predpisov o obmedzujúcich praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, utajovania, ochrany údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom a právneho predpisu o zmluvnom práve.

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1. Ochrana v zmysle tejto smernice týkajúca sa autorského práva sa vzťahuje aj na databázy vytvorené pred dňom uvedeným v článku. 16 ods. 1, ak k tomuto dňu spĺňajú požiadavky pre autorskoprávnu ochranu ustanovené v tejto smernici.

2. Bez ohľadu na odsek 1, ak databáza, chránená podľa autorskoprávnej úpravy v členskom štáte, nespĺňa ku dňu vydania tejto smernice kritériá pre autorskoprávnu ochranu ustanovenú v článku 3 ods. 1, nebude mať táto smernica v takomto členskom štáte za následok žiadne skrátenie zostávajúcej ochrannej lehoty priznanej podľa takejto úpravy.

3. Ochrana podľa ustanovení tejto smernice, pokiaľ ide o práva podľa článku 7 sa rovnako vzťahuje na databázy, ktorých zostavenie bolo dokončené nie viac ako 15 rokov pred dňom uvedeným v článku 16 ods. 1, ak k tomuto dňu spĺňajú podmienky ustanovené v článku 7.

4. Ochrana stanovená v paragrafoch 1 a 3 sa netýka akýchkoľvek konaní ukončených a práv nadobudnutých pred dňom uvedeným v týchto ustanoveniach.

5. V prípade databázy, ktorej zostavenie bolo ukončené nie viac ako 15 rokov pred dňom uvedeným v článku 16 ods.1 uplynie lehota ochrany práva podľa článku 7 za 15 rokov od l. januára roka nasledujúceho po tomto dni.

Článok 15

Záväznosť niektorých ustanovení

Akékoľvek zmluvné dojednanie, ktoré je v rozpore s článkom 6 ods. 1 a 8, je neplatné.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na zabezpečenie súladu s touto smernicou do 1. januára 1998.

Pri prijatí týchto ustanovení členskými štátmi budú tieto opatrenia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri ich úradnom zverejnení. Spôsob uskutočnenia takéhoto odkazu určia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii texty vnútroštátnych predpisov, ktoré vydali na úseku upravenom touto smernicou.

3. Najneskôr na konci tretieho roku odo dňa uvedeného v odseku 1 a každé 3 roky potom predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej medzi iným na podklade osobitnej informácie predloženej členskými štátmi preskúma predovšetkým uplatňovanie práva sui generis, vrátane článkov 8 a 9, a osobitne overí, či uplatňovanie tohto práva viedlo k zneužitiu dominantného postavenia alebo inému narušeniu voľnej hospodárskej súťaže, ktoré by ospravedlňovalo vykonanie vhodných opatrení, vrátane zavedenia systému nútených licencií. Ak bude potrebné, predloží v súlade s vývojom na úseku databáz návrhy na úpravu tejto smernice ustanoveniami o hospodárskej súťaži.

Článok 17

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 1996

Za Európsky parlamen

Prezident

K. Hänsch

Za Radu

Prezident

L. Dini

[1] Ú. v. ES C 156, 23.6.1992, s. 4 a Ú. v. ES C 308, 15.11.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 19, 25.1.1993, s. 3.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 1993 (Ú. v. ES C 194, 19.7.1993, s. 144), spoločné stanovisko Rady z 10. júla 1995 (Ú. v. C 288, 30.10.1995, s. 14), rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 1995 (Ú. v. ES C 17, 22.1.1996) a rozhodnutie Rady z 26. februára 1996.

[4] Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42. Táto smernica bola naposledy zmenená smernicou 93/98/EHS (Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9).

[5] Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61.

[6] Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9.

[7] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------