EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0593

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937

COM/2020/593 final

Брюксел, 24.9.2020

COM(2020) 593 final

2020/0265(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937

(текст от значение за ЕИП)

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение е част от пакета за цифровизиране на финансови услуги, което съдържа мерки за допълнителна подкрепа на потенциала на цифровите финансови услуги от гледна точка на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно се смекчават рисковете. То е в съответствие с приоритетите на Комисията за изграждането на Европа, подготвена за цифровата ера, и за изграждане на подготвена за бъдещето икономика в полза на хората. Пакетът за цифровите финансови услуги включва нова стратегия за цифровизиране на финансовите услуги за финансовия сектор на ЕС 1 , чиято цел е да се гарантира, че ЕС подема цифровата революция и я осъществява начело с иновативните европейски дружества, предоставяйки на европейските потребители и дружества ползите от цифровите финансови услуги. В допълнение към настоящото предложение пакетът включва още предложение относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на разпределения регистър (ТРР) 2 , предложение за оперативна устойчивост на цифровите технологии 3 , както и предложение за изясняване или изменение на някои свързани правила на ЕС в областта на финансовите услуги 4 .

Една от приоритетните области, откроени в стратегията, са мерките, необходими за адаптирането на регулаторната уредба на ЕС в областта на финансовите услуги за целите на иновациите, така че да не се възпрепятства използването на новите технологии. Настоящото предложение, заедно с предложението за пилотна уредба за ТРР, е първото конкретно действие в тази насока.

Криптоактивите са една от основните области на приложение на технологията на блоковата верига в сферата на финансите. След като през март 2018 г. бе публикуван Планът за действие в областта на финансовите технологии 5 , Комисията се зае да проучи възможностите и предизвикателствата, свързани с криптоактивите. След като през 2017 г. беше отчетен съществен ръст на пазарната капитализация на криптоактивите, през декември 2017 г. изпълнителният заместник-председател Домбровскис се обърна към Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) с писмо, в което ги прикани да подновят призивите за бдителност от страна на инвеститорите. В обявения през 2018 г. план за действие в областта на финансовите технологии Комисията възложи на ЕБО и ЕОЦКП да проучат доколко съществуващата регулаторна уредба на ЕС за финансовите услуги е приложима и пригодна по отношение на криптоактивите. В становището 6 , издадено през януари 2019 г., тези органи застъпват тезата, че макар някои криптоактиви биха могли да бъдат включени в обхвата на законодателството на ЕС, ефективното му прилагане към този вид активи не е еднозначно. Освен това в становището се отбелязва, че разпоредбите в съществуващото законодателство на ЕС могат да се явят пречка за използването на ТРР. В същото време ЕБО и ЕОЦКП изтъкват, че — настрана от законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма — повечето криптоактиви остават извън обхвата на законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги и поради това за тях не могат да се прилагат разпоредбите за защитата на потребителите и инвеститорите, нито правилата за лоялните пазарни отношения, наред с други, въпреки че рисковете са свързани именно с тях. Освен това редица държави членки неотдавна приеха законодателство по въпроси, свързани с криптоактивите, което стана причина за пазарна разпокъсаност.

Един от относително новите подвидове криптоактиви — така наречените „стабилни криптопари“, се появи наскоро и привлече вниманието на обществеността и на регулаторните органи по света. Макар че пазарът на криптоактиви засега е скромен по размер и понастоящем не представлява заплаха за финансовата стабилност 7 , това може да се промени с навлизането на „глобалните стабилни криптопари“, които са насочени към по-широко приемане чрез характеристики, целящи стабилизиране на тяхната стойност и използване на мрежовите ефекти, произтичащи от дружествата, които популяризират тези активи 8 .

В резултат на тези тенденции и като част от по-широката програма на Комисията за цифровите технологии, председателят г-жа Урсула фон дер Лайен изтъкна необходимостта от общ подход с държавите членки относно криптовалутите, за да гарантираме, че знаем как да използваме максимално възможностите, които предлагат, и да преодолеем новите рискове, които могат да създадат 9 . Като признават рисковете, с които криптоактивите могат да бъдат свързани, Комисията и Съветът също така заявиха съвместно през декември 2019 г., че те поемат ангажимент за въвеждането на нормативна уредба, която ще използва възможностите, които някои криптоактиви могат да предложат 10 . Неотдавна Европейският парламент започна работа по доклад относно цифровите финансови услуги, в който се поставя акцент върху криптоактивите 11 .

За да отговори на всички тези въпроси и да се създаде уредба на ЕС, която благоприятства пазарите на криптоактиви, токенизацията на традиционните финансови активи и по-широкото навлизане на ТРР в областта на финансовите услуги, настоящият регламент ще бъде придружен от други законодателни предложения: Комисията предлага също така пояснение, че съществуващото определение за „финансови инструменти“, което определя обхвата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) 12 — включва финансови инструменти, основани на ТРР 13 , както и пилотна уредба за пазарните инфраструктури, основани на ТРР, за тези инструменти 14 . Пилотната уредба ще даде възможност за експериментиране в безопасна среда и ще осигури доказателствена база, която да послужи при евентуални бъдещи изменения.

Настоящото предложение, което е насочено към криптоактивите, попадащи извън приложното поле на действащото законодателство на ЕС в областта на финансовите услуги, както и токените за електронни пари, си поставя четири главни цели, които са взаимно свързани. Първата цел е свързана с правната сигурност. За да могат пазарите на криптоактиви да се развиват в ЕС, е нужна стабилна нормативна уредба, която ясно да определя регулаторното третиране на всички криптоактиви, което не са обхванати от съществуващото законодателство в областта на финансите. Втората цел е свързана с насърчаване на иновациите. За да се насърчи развитието на криптоактивите и по-широкото използване на ТРР, е необходимо да се въведе сигурна и пропорционална уредба в подкрепа на иновациите и лоялната конкуренция. Третата цел е да се постигнат подходящите нива на защита на потребителите и инвеститорите и да се гарантират лоялните пазарни отношения, като се има предвид, че криптоактивите, необхванати от съществуващото законодателство в областта на финансите, водят до същите рискове като по-познатите финансови инструменти. Четвъртата цел е да се гарантира финансовата стабилност. Криптоактивите непрекъснато се развиват. Докато някои от тях имат доста ограничен обхват и употреба, други, като например набиращата скорост категория на „стабилните криптопари“, притежават потенциал да се превърнат в общоприети и евентуално да придобият системно значение. В настоящото предложение са предвидени предпазни механизми с оглед на рисковете, които „стабилните криптопари“ биха могли да породят за финансовата стабилност и нормалното провеждане на паричната политика.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение е част от нормативна уредба с по-широк обхват, която включва криптоактивите и технологията на разпределения регистър (ТРР). То е придружено от предложения, чиято цел е да гарантират, че съществуващото законодателство няма да се превърне в пречка за развитието на новите технологии, като същевременно се постигат съответните регулаторни цели.

Предложението се основава на обширно и дългогодишно наблюдение на пазара и на участие в дейности по разработване на политика на международно равнище, например в рамките на форуми като Съвета за финансова стабилност, Специалната група за финансови действия и Г7.

Като част от плана за действие в областта на финансовите технологии, приет през март 2018 г. 15 , Комисията възложи на европейските надзорни органи (ЕНО) да проучат доколко съществуващата регулаторна уредба на ЕС във финансовия сектор е приложима и пригодна по отношение на криптоактивите. Настоящото предложение се основава на становището, изготвено от ЕБО и ЕОЦКП 16 .

Съгласуваност с други политики на Съюза

Както председателят г-жа Фон дер Лайен заяви в своите политически насоки 17 и както бе посочено в съобщението „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ 18 , за Европа е от решаващо значение да се възползва от всички предимства на цифровата ера и да укрепи своя промишлен и иновационен капацитет в рамките на безопасни и етични граници. Освен това в писмото за определяне на ресора до изпълнителния заместник-председател Домбровскис се отправя призив за общ подход с държавите членки относно криптовалутите, за да се гарантира, че Европа може да използва максимално възможностите, които предлагат, и да преодолее новите рискове, които могат да създадат 19 .

Настоящото предложение е тясно свързано с по-широките политики на Комисията в областта на технологията на блоковата верига, тъй като криптоактивите са основното приложение на тази технология, затова тяхното развитие е силно обвързано с нейното навлизане в цяла Европа. Предложението се гради на цялостен подход към блоковите вериги и ТРР, чиято цел е да постави Европа в челните редици на иновациите и внедряването на тази технология. Работата в тази област на политиката включва създаването на обсерваторията и форума на ЕС за блоковата верига, както и европейското партньорство за блокови вериги, което обединява всички държави членки на политическо равнище, а също така и публично-частните партньорства, предвидени с Международната асоциация за надеждни приложения на блоковата верига 20 . 

Настоящото предложение е в съответствие и с политиките на Съюза, насочени към създаването на Съюз на капиталовите пазари (СКП). По-специално то е в отговор на окончателния доклад на Форума на високо равнище, в който се обръща внимание на неизползвания потенциал на криптоактивите и се отправя призив към Комисията да обезпечи правната сигурност и да установи ясни правила за използването на криптоактивите 21 . Предложението е в съответствие със стратегията за МСП, приета на 10 март 2020 г., в която също се подчертава ролята на ТРР и криптоактивите като иновации, които могат да насърчат МСП да работят пряко с инвеститорите 22 .

Накрая, предложението е в пълно съответствие с препоръката в стратегията за Съюза на сигурност за разработване на законодателна уредба за криптоактивите поради растящия ефект от тези нови технологии върху емитирането, обменянето, споделянето и достъпа до финансовите активи. 23

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС, който възлага на европейските институции правомощия за приемането на мерки за сближаване на законовите разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар. Целта е да се премахнат пречките пред изграждането на вътрешния пазар на финансови услуги и да се подобри неговото функциониране, като се осигури пълна хармонизация на приложимите правила.

Днес емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги не могат да се възползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар поради липсата както на правна сигурност относно регулаторното третиране на криптоактивите, така и на специален и съгласуван регулаторен и надзорен режим на равнището на ЕС. Макар че няколко държави членки вече прилагат специални режими, които обхващат някои доставчици на услуги за криптоактиви или части от дейността им, в повечето държави членки тези субекти функционират извън всякакъв регулаторен режим. Освен това все по-голям брой държави членки възнамеряват да въведат специални национални рамки, чрез които да регламентират по-конкретно криптоактивите и доставчиците на услуги за криптоактиви.

Различните уредби, правила и тълкувания както на криптоактивите, така и на услугите за криптоактиви в целия Съюз спъват доставчиците на услуги да разширяват дейността си на равнище ЕС. Това означава, че доставчиците на тези продукти и услуги, които по своята същност са трансгранични, са принудени да се запознаят със законодателствата на няколко държави членки, да се лицензират или регистрират в няколко национални администрации и да спазват често различаващи се национални закони, възприемайки различни бизнес модели в различни държави от Съюза. Това води до високи разходи, правна усложненост и несигурност за доставчиците на услуги, работещи в областта на криптоактивите, като ограничава развитието и навлизането на свързаната с този вид активи дейност в Съюза. Освен това липсата на режими, регламентиращи дейността на доставчиците на услуги за криптоактиви в много държави членки ограничава наличието на финансиране, а понякога дори по-широкия достъп до необходими финансови услуги, като например банкови услуги, поради регулаторната несигурност, свързана с криптоактивите, а оттам и с доставчиците на услуги за криптоактиви.

Тези различия водят и до неравнопоставени условия на конкуренция между доставчиците на услуги за криптоактиви в зависимост от тяхното местоположение, което създава допълнителни пречки пред гладкото функциониране на вътрешния пазар. И накрая, това се добавя към липсата на правна сигурност, която заедно с отсъствието на обща рамка на ЕС, излага потребителите и инвеститорите на съществени рискове.

Чрез въвеждането на обща рамка на ЕС могат да бъдат създадени еднакви условия за дейността на дружествата в рамките на ЕС, като така ще се преодолеят различията в националните уредби, които водят до разпокъсаност на пазара, и ще се намалят сложността и разходите за дружествата в тази сфера. Същевременно това ще осигури на дружествата пълен достъп до вътрешния пазар и ще обезпечи правната сигурност, необходима за насърчаването на иновациите на пазара на криптоактиви. И накрая, общата рамка ще допринесе за осигуряването на лоялни пазарни отношения и ще даде на потребителите и инвеститорите подходящи нива на защита, както и ясно разбиране на техните права, като същевременно ще гарантира финансовата стабилност.

Субсидиарност 

Различните подходи, следвани от държавите членки, затрудняват трансграничното предоставяне на услуги, свързани с криптоактиви. Нарастващият брой на различни национални подходи създава също така рискове за равнопоставените условия на конкуренция на единния пазар от гледна точка на защитата на потребителите и инвеститорите, лоялните пазарни отношения и конкуренцията. Освен това, макар че някои от рисковете са смекчени в държавите членки, въвели специални режими за криптоактивите, потребителите, инвеститорите и участниците на пазара в други държави членки не са защитени срещу някои от най-значимите рискове, свързани с криптоактивите (например измами, кибератаки, манипулиране на пазара).

Действията на равнището на ЕС, каквото е настоящото предложение за регламент, ще създадат среда, в която може да се развие по-голям трансграничен пазар на криптоактиви, а доставчиците на услуги за криптоактиви да се разраснат, като по този начин се оползотворят изцяло ползите от вътрешния пазар. Наличието на рамка на равнището на ЕС значително ще намали сложността, както и финансовата и административната тежест за всички заинтересовани страни, като например доставчици на услуги, емитенти, потребители и инвеститори. Хармонизирането на оперативните изисквания за доставчиците на услуги, както и на изискванията за оповестяване, налагани на емитентите, също би могло да бъде от голяма полза от гледна точка на защитата на потребителите и инвеститорите и на финансовата стабилност.

Пропорционалност

Съгласно принципа на пропорционалността съдържанието и формата на действието на ЕС следва да не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Предложените правила не надхвърлят необходимото за постигане на целите на предложението. Те ще обхванат само аспектите, които държавите членки не могат да постигнат поотделно и за които административната тежест и разходите са съизмерими с поставените конкретни и общи цели.

Предложеният регламент ще гарантира пропорционалност на етапа на разработването, тъй като ще въведе ясно разграничение между всеки вид услуги и дейности в зависимост от свързаните рискове, така че приложимата административна тежест да е съизмерима със съответните рискове. По-специално, установените с настоящия регламент изисквания са пропорционални на ограничените свързани рискове, като се има предвид относително малкият мащаб на пазара до момента. Същевременно предложението налага по-строги изисквания по отношение на „стабилните криптопари“, които е по-вероятно да навлязат бързо и евентуално да доведат до по-високи рискове за инвеститорите, контрагентите и финансовата система като цяло.

Избор на инструмент

Съгласно член 114 от ДФЕС актовете могат да се приемат под формата на регламенти или директиви. По отношение на настоящото предложение беше избран регламент с цел да се определи единен набор от правила, които са пряко приложими за целия единен пазар.

С предложения регламент се установяват хармонизирани изисквания за емитентите, които желаят да предлагат своите криптоактиви в Съюза, както и за доставчиците на услуги за криптоактиви, желаещи да получат лиценз за предлагане на услуги на единния пазар. Тези емитенти и доставчици на услуги не трябва да бъдат предмет на регулиране чрез специални национални разпоредби. Следователно в настоящия случай по-подходящият инструмент е регламент, а не директива.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не е приложимо.

Консултации със заинтересованите страни

В процеса на изготвянето на настоящото предложение Комисията проведе консултации със заинтересованите страни. По-конкретно:

i)Комисията организира специална открита обществена консултация (19 декември 2019 г. — 19 март 2020 г.) 24

ii)Комисията се консултира с обществеността относно първоначална оценка на въздействието (19 декември 2019 г. — 16 януари 2020 г.) 25

iii)Службите на Комисията се консултираха с експерти от държавите членки в рамките на Експертната работна група по банково дело, плащания и застраховане (ЕГБДПЗ) по време на две заседания (проведени на 18 май 2020 г. и 16 юли 2020 г.) 26 .

iv)Като част от поредицата от прояви в рамките на кампанията „Популяризиране на цифровите финансови услуги 2020“ на 19 май 2020 г. службите на Комисията проведоха специален онлайн семинар относно нормативната уредба на ЕС за криптоактивите.

Целта на обществената консултация беше Комисията да събере информация във връзка с разработването на евентуална рамка на ЕС за криптоактивите. Тя обхвана въпроси относно криптоактивите, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги, криптоактивите, които са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги (например считаните за прехвърлими ценни книжа или електронни пари), специфични въпроси относно т.нар „стабилни криптопари“, както и по-общи въпроси, засягащи приложението на ТРР във финансовата област.

Повечето респонденти подчертаха, че разработването на специален режим за криптоактивите, които понастоящем не са обхванати от законодателството на ЕС за финансовите услуги, включително нерегулираните „стабилни криптопари“, би било от полза за създаването на устойчива екосистема за криптоактивите в ЕС. По-голямата част от респондентите потвърдиха, че съществува необходимост от правна сигурност и хармонизиране на националните законодателства, а много заинтересовани страни подкрепиха по-голямата част от примерните изисквания, които могат да бъдат установени за доставчиците на услуги за криптоактиви.

Представителите на държавите членки в рамките на ЕГБДПЗ като цяло изразиха подкрепа за избрания подход, а именно създаване на специална регулаторна рамка за нерегулираните криптоактиви. Те подчертаха необходимостта от недопускане на регулаторен арбитраж, избягване заобикалянето на правилата от страна на емитентите на криптоактиви и гарантиране, че всички съответни правила, присъстващи в съществуващото законодателство в областта на плащанията и електронните пари, ще бъдат част от специалния режим за т.нар. „стабилни криптопари“. Въпросът за необходимостта от осигуряване на право на откупуване на „стабилните криптопари“ също бе засегнат, а по отношение на предпочитаното решение във връзка с надзора бяха изразени различни мнения.

Като част от поредица от информационни прояви Комисията организира онлайн семинар, специално посветен на криптоактивите. В семинара участваха широк кръг заинтересовани страни и публични органи, работещи в сектора, които предоставиха допълнителна информация от гледна точка на сектора относно връзката със законодателството в областта на финансовите услуги.

Предложението стъпва и върху обратната информация, получена на срещите със заинтересованите страни и органите на ЕС. Повечето заинтересовани страни, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, като цяло изразиха подкрепа, като отново подчертаха, че секторът остро се нуждае от правна сигурност, за да продължи да се развива.

Събиране и използване на експертни становища

При изготвянето на настоящото предложение Комисията взе под внимание качествените и количествените данни, предоставени от признати източници, включително двата доклада от ЕБО и ЕОЦКП. В допълнение бяха използвани и обществено достъпни доклади от надзорни органи, международни органи по стандартизация и водещи научноизследователски институти, както и количествени и качествени данни от определени заинтересовани страни във финансовия сектор в световен мащаб.

Оценка на въздействието

Настоящото предложение е придружено от оценка на въздействието, която бе представена на Комитета за регулаторен контрол (КРК) на 29 април 2020 г. и бе одобрена на 29 май 2020 г 27 . КРК отправи препоръки за усъвършенстване в следните насоки: (i) обвързване на инициативата с усилията, които понастоящем се полагат в регулаторната област както в ЕС, така и в международен план. (ii) предоставяне на повече информация за начина, по който инициативата ще ограничи рисковете от измами, хакерски атаки и пазарни злоупотреби, както и разясняване на обвързаността с предстоящото преразглеждане на законодателството в областта на изпирането на пари; както и (iii) разясняване на свързаните с финансовата стабилност съображения относно „стабилните криптопари“, както и на начина, по който надзорните органи ще гарантират защитата на инвеститорите и на потребителите. Оценката на въздействието беше съответно преработена, като бяха отразени и по-подробните коментари от страна на КРК.

На първо място, Комисията разгледа два варианта на политика за разработване на нормативна уредба за криптоактивите, които не са включени в съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги (с изключение на „стабилните криптопари“, за които бе разгледан различен набор от варианти — вж. по-долу):

·Вариант 1 — Право на избор по отношение на нерегулираните криптоактиви

При вариант 1 емитентите и доставчиците на услуги, които решат да изберат режима на ЕС, биха се възползвали от т.нар. паспорт на ЕС, който ще им позволи да разширят дейността си зад граница. Доставчиците на услуги, които решат да не участват, биха продължили да бъдат нерегулирани или биха били предмет на специални национални режими, без да се ползват от паспорта на ЕС.

·Вариант 2 — Пълна хармонизация

При вариант 2 всички емитенти (освен предлагащите малки емисии) и доставчици на услуги ще бъдат регулирани чрез законодателството на ЕС и биха се ползвали от паспорта на ЕС. Специалните национални режими за криптоактивите вече няма да бъдат приложими.

Докато вариант 1 би могъл да бъде по-малко обременителен за малките емитенти и доставчици на услуги, които могат да решат да не участват, вариант 2 би осигурил по-високо равнище на правна сигурност, защита на инвеститорите, лоялни пазарни отношения и финансова стабилност, а освен това би ограничил пазарната разпокъсаност в рамките на единния пазар. Пълната хармонизация представлява по-съгласуван подход в сравнение с режима за доброволно участие. Затова предпочитаният вариант е вариант 2.

В допълнение Комисията оцени и отделни варианти за т.нар. „стабилни криптопари“, които биха били разглеждани като криптоактиви, необхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги:

·Вариант 1— Специален законодателен режим с цел преодоляване на рисковете, породени от „стабилните криптопари“ и „глобалните стабилни криптопари“

Тъй като стъпва на стриктен подход, основан на риска, и се опира на препоръките, които понастоящем се разработват, например от Съвета за финансова стабилност, този вариант би бил по-подходящ от гледна точка на уязвимостта на финансовата стабилност, която „стабилните криптопари“ биха породили, като същевременно би дал възможност за разработването на различни видове бизнес модели за тези „стабилни криптопари“. Те биха включвали специфични изисквания към емитентите относно оповестяването на информация, както и изисквания по отношение на резерва, обезпечаващ „стабилните криптопари.“

·Вариант 2 — Регламентиране на „стабилните криптопари“ в рамките на Директивата за електронните пари

Понятието за „стабилни криптопари“, чиято стойност е обезпечена чрез една-единствена единна валута, представляваща законно платежно средство, е близко до определението за електронни пари по смисъла на Директивата за електронните пари. Целта на много от тях е създаването на платежно средство, а когато са обезпечени чрез резерв от активи, някои „стабилни криптопари“ могат да се превърнат в надеждно разменно средство и средство за съхраняване на стойност. В този смисъл може да се каже, че „стабилните криптопари“ имат общи характеристики с електронните пари. Въпреки това при този вариант емитентите на „стабилни криптопари“ ще трябва да спазват действащото законодателство, което може да не е подходящо за целта. Макар че Директивата за електронните пари и съответно Директивата за платежните услуги биха могли да обхванат някои доставчици на услуги за „стабилни криптопари“, това може да не осигури необходимото ограничаване на повечето съществени рискове за защитата на потребителите, например по отношение на доставчиците на портфейли. Освен това Директивата за електронните пари не съдържа конкретни разпоредби за субект, който би бил от системно значение, в какъвто „глобалните стабилни криптопари“ евентуално биха се превърнали.

·Вариант 3 — Мерки за ограничаване на използването на „стабилните криптопари“ в рамките на ЕС

При вариант 3 се предвижда да се ограничат емитирането на „стабилни криптопари“ и предлагането на услуги, свързани с този вид криптоактиви. Подобен подход би могъл да бъде оправдан, тъй като рисковете, пораждани от „стабилните криптопари“, и в частност от онези от тях, които биха могли да се разраснат в световен мащаб (включително рискове за финансовата стабилност, паричната политика и паричния суверенитет), биха надхвърлили ползите, които потребителите в ЕС биха получили под формата на бързи, евтини, ефикасни и приобщаващи платежни средства. Вариант 3 обаче би довел не само до разходи за вече действащите „стабилни криптопари“, но и би попречил на ползите, свързани с този нов тип криптоактиви. Този вариант 3 не би бил в съответствие с целите на ЕС за насърчаване на финансовите иновации. Той също така не би предложил решения за някои рискове за финансовата стабилност, ако потребителите в ЕС започнат широко да използват „стабилните криптопари“, емитирани в трети държави.

Комисията прецени, че предпочитаният вариант за „стабилните криптопари“ е вариант 1, съчетан с вариант 2, за да се избегне регулаторният арбитраж между „стабилните криптопари“, които не могат да бъдат разграничени от електронните пари, и третирането на електронни пари, емитирани чрез разпределен регистър. Наред с вариант 2 (пълна хармонизация, както е описано по-горе) за другите видове криптоактиви, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги, двата варианта биха формирали широкообхватна и цялостна рамка на ЕС за „стабилни криптопари“, която би дала възможност за смекчаване на рисковете, установени от СБС 28 , и по-специално рисковете за финансовата стабилност. Структурата на „стабилните криптопари“ е сложна и обхваща множество взаимозависими функции и правни субекти. Регулаторният подход при вариант 1 (в съчетание с вариант 2 за нерегулираните досега криптоактиви) ще обхване различните функции, които обикновено се срещат при структурите за „стабилни криптопари“ (управителен орган, управление на активи, плащания и функции на потребителския интерфейс), като също така ще бъде насочен и към взаимодействията между субектите, които биха могли да увеличат риска за финансовата стабилност.

Пригодност и опростяване на законодателството

Настоящият регламент изисква от емитентите на криптоактиви задължението да публикуват информационен документ (наричан „бяла книга“ — white paper) със задължителни изисквания за оповестяване. За да се избегне създаването на административна тежест, малките и средните предприятия (МСП) ще бъдат освободени от изискването за публикуване на такъв информационен документ, когато общата стойност на емисията на криптоактивите е под 1 000 000 EUR за период от 12 месеца. Емитентите на „стабилни криптопари“ няма да подлежат на лицензиране от национален компетентен орган (НКО), ако неизплатеният размер на „стабилните криптопари“ е под 5 000 000 EUR. Освен това изискванията към доставчиците на услуги за криптоактиви са пропорционални на рисковете, свързани с предоставяните услуги.

Основни права

Защитата на основните права въз основа на високи стандарти е един от ключовите ангажименти на ЕС. В този контекст няма вероятност предложението да окаже пряко въздействие върху правата, посочени в основните конвенции на ООН за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз, която представлява неразделна част от Договорите на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предпочитаният вариант ще се отрази върху разходите и административната тежест на НКО, ЕБО и ЕОЦКП. Мащабът и разпределението на тези разходи ще зависят от конкретните изисквания към емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги, както и от свързаните с тях задачи по надзор и мониторинг.

Прогнозните разходи за надзор за всяка държава членка (включително персонал, обучение, ИТ инфраструктура и специални инструменти за проучвания) могат да варират от 350 000 EUR годишно до 500 000 EUR годишно, като еднократните разходи се изчисляват на 140 000 EUR. Тези разходи обаче биха били частично компенсирани от таксите за надзор, които НКО биха налагали на доставчиците на услуги за криптоактиви и на емитентите.

Що се отнася до ЕБО, биха били необходими общо 18 служители на пълно работно време (ЕПРВ), които да поемат функциите по надзора върху емитентите на значимите токени, обезпечени с активи, или на токените за електронни пари. Освен това за ЕБО ще възникнат допълнителни разходи за информационни технологии, командировки във връзка с проверките на място и разходи за превод. Всички тези разходи обаче ще бъдат изцяло компенсирани от таксите, които ще се събират от емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари.

Що се отнася до ЕОЦКП, прогнозните разходи за създаването на регистър на всички доставчици на услуги за криптоактиви и за поддържането на този регистър въз основа на информацията, получавана от НКО и ЕБО, ще трябва да бъдат за сметка на оперативния бюджет на ЕОЦКП.

Финансовото и бюджетното въздействие на настоящото предложение са изложени подробно в приложената към него законодателна финансова обосновка.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Осигуряването на стабилен механизъм за мониторинг и оценка е от съществено значение, за да се гарантира, че предприеманите регулаторни действия са ефективни от гледна точка на постигането на съответните цели на тези действия. Затова Комисията създаде програма за мониторинг на резултатите и въздействието на настоящия регламент. Комисията ще извършва монитoринг на въздействието, което ще окажат предпочитаните варианти на политиката, въз основата на неизчерпателния списък с показатели, включени в оценката на въздействието (стр. 64 — 65). Комисията освен това ще има за задача да изготви оценка на въздействието на настоящия регламент и да подготви доклад до Съвета и Парламента (член 122 от предложението).    

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Целта на настоящото предложение е да обезпечи правна сигурност по отношение на криптоактивите, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги, и да установи единни правила на равнището на ЕС за доставчиците на услуги за криптоактиви и за емитентите. Предложеният регламент ще замени съществуващите национални нормативни уредби, приложими по отношение на криптоактивите, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС за финансовите услуги, и също така ще въведе специфични правила за т.нар. „стабилни криптопари“, вкл. когато те са под формата на електронни пари. Предложеният регламент включва девет дяла.

Дял I обхваща предмета, обхвата и определенията. В член 1 се постановява, че регламентът се прилага за доставчиците на услуги за криптоактиви и за емитентите, въвеждат се единни изисквания за прозрачност и оповестяване по отношение на емитирането, дейността, организацията и управлението на доставчиците на услуги за криптоактиви и се установяват правила за защита на потребителите, както и мерки за предотвратяване на пазарните злоупотреби. В член 2 е определен обхватът на регламента, който е сведен до криптоактивите, които не се считат за финансови инструменти, депозити или структурирани депозити съгласно законодателството на ЕС за финансовите услуги. В член 3 са посочени термините и съответните определения, използвани за целите на настоящия регламент, включително понятията „криптоактив“, „емитент на криптоактиви“, „токен, обезпечен с актив“ (често наричан „стабилни криптопари“), „токен за електронни пари“ (често наричан „стабилни криптопари“), „доставчик на услуги за криптоактиви“, „токен за стоки или услуги“ и други. В член 3 също така са определени различните услуги, свързани с криптоактивите. Важно е да се посочи, че Комисията може да приема делегирани актове, с които да уточни някои технически аспекти на определенията, с цел да ги приведе в съответствие с пазарните тенденции и технологичното развитие.

В дял II е регламентирано публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари. В него се определя, че даден емитент има право да предлага такива криптоактиви публично в Съюза или да кандидатства за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, ако отговаря на изискванията по член 4, например задължението за учредяване под формата на юридическо лице или задължението за изготвяне на бяла книга за криптоактива в съответствие с член 5 (с приложение I) и уведомяването на компетентните органи за бялата книга (член 7), както и публикуването ѝ (член 8). След публикуването на бялата книга емитентът може да предложи своите криптоактиви в ЕС или да кандидатства за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви (член 10). В член 4 са предвидени някои случаи на освобождаване от задължението за публикуване на бяла книга, включително за малки по мащаб публични предлагания на криптоактиви (под 1 милион евро в рамките на период от дванадесет месеца) и за предлагания, насочени към квалифицирани инвеститори по смисъла на Регламента относно проспектите (Регламент (ЕС) 2017/1129). В член 5 и приложение I към предложението се определят изискванията за предоставяне на информация по отношение на бялата книга за криптоактива, придружаваща дадено публично предлагане на криптоактиви или допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, а в член 6 се налагат някои изисквания, свързани с маркетинговите материали, изготвяни от емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари. Бялата книга за криптоактива няма да подлежи на предварително одобряване от националните компетентни органи (член 7). Те ще бъдат уведомявани за тази бяла книга, като ще се прави оценка на това дали съответните криптоактиви представляват финансови инструменти, в частност по смисъла на Директивата относно пазарите на финансови инструменти (Директива 2014/65/ЕС). След като бъде изпратено уведомление за бялата книга за криптоактива, компетентните органи ще имат правомощието да спрат или да забранят публичното предлагане на криптоактивите, да изискват включването на допълнителна информация в бялата книга или да оповестяват публично факта, че емитентът не отговаря на изискванията в регламента (член 7). В дял II са предвидени специални разпоредби, свързани със: случаите, в които предлагането на криптоактиви е ограничено във времето (член 9), измененията на първоначалната бяла книга за криптоактива (член 11), правото на отказ, предоставяно на лицата, придобиващи криптоактивите (член 12), задълженията, приложими за всички емитенти на криптоактиви (член 13), както и отговорността, която емитентите носят по отношение на бялата книга за криптоактива (член 14).

В глава 1 от дял III се определя процедурата за лицензиране на емитенти на токени, обезпечени с активи, и за одобряване на бялата книга за криптоактива от националните компетентни органи (членове 16—19 и приложения I и II). За да бъдат лицензирани да извършват дейност в Съюза, емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат учредени под формата на юридическо лице, установено в ЕС (член 15). В член 15 също така се определя, че в случаите, когато емитентът не е лицензиран в Съюза и когато не е публикувал бяла книга за криптоактива, одобрена от националния компетентен орган, токените, обезпечени с активи, не могат да се предлагат публично в Съюза, нито да се допускат до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. В член 15 освен това са посочени и условията за освобождаване от изискванията в случаите, когато токените, обезпечени с активи, се предлагат в малък мащаб, както и когато такива токени се предлагат на пазара, разпространяват се и се държат изключително от квалифицирани инвеститори. Условията за отнемане на лиценза са описани подробно в член 20; в член 21 е определена процедурата за изменение на бялата книга за криптоактива.

В глава 2 от дял III се определят задълженията за емитентите на токени, обезпечени с активи. Определя се, че те следва да действат почтено, безпристрастно и професионално (член 23). Определят се правилата за публикуването на бялата книга за криптоактива и евентуалните маркетингови съобщения (член 24), както и изискванията за тези съобщения (член 25). Освен това емитентите следва да изпълняват задължения за предоставяне на текуща информация (член 26) и от тях се изисква да установят процедура за разглеждане на жалби (член 27).

Те следва да спазват и други изисквания, като например правила относно конфликтите на интереси (член 28), задължение за уведомяване на компетентния орган при промени в управителния орган (член 29), правила за управление (член 30), капиталови изисквания (член 31), правила относно резерва от активи, с който са обезпечени токените (член 32), както и изисквания във връзка с попечителството на резервните активи (член 33). В член 34 се разяснява, че емитентът може да инвестира резервните активи само в активи, които са сигурни и нискорискови. В член 35 на емитентите на токени, обезпечени с активи, се налага задължението да оповестяват правата, предоставяни чрез тези токени, включително всяко пряко вземане по отношение на емитента или резервните активи. Когато емитентът на токените, обезпечени с активи, не предлага преки права на откупуване или вземания по отношение на емитента или резервните активи на всички държатели на токени, обезпечени с активи, в член 35 се предвижда, че на държателите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат предоставени минимални права. В член 36 на емитентите на токени, обезпечени с активи, и на доставчиците на услуги за криптоактиви се забранява да предоставят лихви на държателите на токени, обезпечени с активи.

В глава 4 от дял III се определят правилата за придобиване на емитенти на токени, обезпечени с активи, в член 37 се описва оценката, която следва да се извърши при планирано придобиване, а в член 38 се определя нейното съдържание.

В глава 5 от дял III, в член 39 се установяват критериите, въз основа на които ЕБО преценява дали даден токен, обезпечен с активи, е значим. Тези критерии са следните: размерът на клиентската база на лицата, популяризиращи токените, обезпечени с активи, стойността на токените, обезпечени с активи, или пазарната им капитализация, броят и стойността на сделките, размерът на резервните активи, значимостта на трансграничните дейности на емитентите и степента на взаимосвързаност с финансовата система. В член 39 се предвижда на Комисията да се предоставят правомощия за приемането на делегиран акт за определяне на обстоятелствата, при които — а също и на праговете, над които — токените, обезпечени с активи, ще бъдат смятани за значими. В член 39 са посочени минимални прагове, които при всички случаи трябва да се спазват в делегираните актове. В член 40 е предвидена възможността емитентът на токен, обезпечен с активи, да поиска по собствена инициатива този токен да бъде обявен за значим към момента на подаване на заявлението за лицензиране. В член 41 са изброени допълнителните задължения, приложими по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, например допълнителни капиталови изисквания, политика за управление на ликвидността и оперативна съвместимост.

В дял III, глава 6, член 42 задължава емитента да въведе процедура за организирано прекратяване на дейността.

В дял IV, глава 1 се описва процедурата по лицензиране на емитент на токен за електронни пари. В член 43 се посочва, че токени за електронни пари не могат да бъдат предлагани публично в Съюза, нито да бъдат допускани до търговия на платформи за търговия с криптоактиви, освен ако емитентът не е лицензиран като кредитна институция или като „институция за електронни пари“ по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО. В член 43 се посочва също, че токените за електронни пари се считат за електронни пари за целите на Директива 2009/110/ЕО.

В член 44 се определя, че държателите на токени за електронни пари имат право на вземане към емитента: токените за електронни пари следва да се емитират по номинална стойност и при получаването на средствата, а при поискване от държателя на тези токени емитентите следва да ги откупят във всеки един момент и по номинална стойност. В член 45 на емитентите на токени за електронни пари и на доставчиците на услуги за криптоактиви се забранява да предоставят лихви на държателите на токени за електронни пари. В член 46 и в приложение III се определят изискванията за бялата книга за криптоактива, която придружава емитирането на токени за електронни пари, например: описание на емитента, подробно описание на проекта на емитента, информация за това дали става дума за публично предлагане на токени за електронни пари или за допускането на такива токени до търговия на платформа за търговия, както и информация относно рисковете, свързани с емитента на електронните пари, със самите токени за електронни пари, както и с изпълнението на евентуални проекти. В член 47 е включена разпоредба относно отговорността, свързана с бялата книга за криптоактива по отношение на токените за електронните пари. В член 48 се определят изискванията за евентуалните маркетингови съобщения, изготвяни във връзка с публично предлагане на токени за електронни пари, а в член 49 се постановява, че всички средства, получени от емитент в замяна на токени за електронни пари, следва да бъдат инвестирани в активи, деноминирани във валутата, с която е обвързана стойността на токена за електронни пари.

В дял IV, глава 2, член 50 е определено, че ЕБО следва да класифицира токените за електронни пари като значими въз основа на критериите, изброени в член 39. В член 51 е предвидена възможността емитентът на токен за електронни пари да поиска по собствена инициатива този токен да бъде обявен за значим към момента на подаване на заявлението за лицензиране. В член 52 са въведени допълнителните задължения, приложими по отношение на емитентите на значими токени за електронни пари. Емитентите на значими токени за електронни пари следва да прилагат член 33 относно попечителството на резервните активи и член 34 относно инвестирането на тези активи вместо член 7 от Директива 2009/110/ЕО, член 41, параграфи 1, 2 и 3 относно възнагражденията, оперативната съвместимост и управлението на ликвидността, член 41, параграф 4 вместо член 5 от Директива 2009/110/ЕО и член 42 относно организираното прекратяване на тяхната дейност.

В дял V са определени разпоредбите относно лицензирането и оперативните условия за доставчиците на услуги за криптоактиви. Глава 1 включва разпоредби относно предоставянето на лиценз (член 53), съдържанието на заявлението за получаване на лиценз (член 54), оценката на заявлението (член 55) и правата на компетентните органи за отнемане на лиценза (член 56). В тази глава също така на ЕОЦКП се предоставя мандат за създаване на регистър на всички доставчици на услуги за криптоактиви (член 57), който ще включва и информация за белите книги, за които компетентните органи са били уведомени. Що се отнася до трансграничното предоставяне на услуги за криптоактиви, в член 58 са определени условията и начинът, по който информацията за трансграничните дейности във връзка с криптоактивите следва да се съобщава от компетентния орган на държавата членка по произход на компетентния орган на приемащата държава членка.

В глава 2 се налагат изисквания, които важат за всички доставчици на услуги за криптоактиви, например задължението да действат почтено, безпристрастно и професионално (член 59), пруденциалните гаранции (член 60 и приложение IV), организационни изисквания (член 61), правила относно защитата на клиентски криптоактиви и средства (член 63), както и задължение за установяване на процедура за разглеждане на жалби (член 64), правила относно конфликтите на интереси (член 65), както и правила относно възлагането на дейности на външни изпълнители. В глава 3 от дял V са определени изисквания във връзка със специфични услуги: попечителство на криптоактиви (член 67), платформи за търговия с криптоактиви (член 68), обмен на криптоактиви срещу фиатна валута или срещу други криптоактиви (член 69), изпълнение на нареждания (член 70), пласиране на криптоактиви (член 71), получаване и предаване на нареждания от името на трети страни (член 72), както и консултации относно криптоактиви (73). В глава 4 са определени правилата относно придобиването на доставчици на услуги за криптоактиви.

В дял VI са предвидени разпоредби, с които се забраняват пазарните злоупотреби с криптоактиви, както и изисквания за предотвратяване на такива злоупотреби. В член 76 е определен обхватът на правилата относно пазарната злоупотреба. В член 77 е определено понятието за вътрешна информация и се посочва, че емитентът, чиито криптоактиви са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, следва да оповестява вътрешната информация. Други разпоредби относно забраната за злоупотреба с вътрешна информация (член 78), забраната за незаконно разкриване на вътрешна информация (член 79) и манипулирането на пазара (член 80).

В дял VII са определени правомощията на националните компетентни органи, ЕБО и ЕОЦКП. В глава 1 от дял VII на държавите членки се налага задължението да определят един или няколко компетентни органа за целите на настоящия регламент, включително един компетентен орган, който да действа като единно звено за контакт (член 81). В глава 1 също така са включени подробни разпоредби относно правомощията на националните компетентни органи (член 82), сътрудничеството между компетентните органи (член 83), сътрудничеството с ЕБО и ЕОЦКП и ЕБО (член 84) или с други органи (член 85). В нея са определени и задълженията на държавите членки за уведомяване (член 86), правилата относно професионалната тайна (член 87), защитата на данните (член 88) и относно предпазните мерки, които могат да бъдат предприети от националните компетентни органи на приемащите държави членки (член 89). В член 90 са определени правилата за сътрудничеството с трети държави, а в член 91 се урежда разглеждането на жалби от страна на компетентните органи.

В дял VII, глава 2 са описани административните санкции и мерки, които могат да бъдат налагани от компетентните органи (член 92), упражняването на правомощията им за надзор и за налагане на санкции (член 93), правото на обжалване (член 94), публикуването на решенията (член 95), докладването за наложените санкции пред ЕБО и ЕОЦКП (член 96), както и сигналите за нарушения и защитата на подаващите сигналите лица (член 97).

В дял VII, глава 3 са определени подробни разпоредби относно правомощията и компетенциите на ЕБО във връзка с надзора върху емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари, включително надзорните му отговорности (член 98) и правила относно колегиите от надзорни органи за емитентите на значими токени, обезпечени с активи, посочени в член 99. Колегията се състои, наред с другото, от компетентния орган на държавата членка по произход, в която е издаден лицензът на емитента на токените, обезпечени с активи, ЕБО, ЕОЦКП, компетентните органи, отговарящи за надзора на най-значимите платформи за търговия с криптоактиви, попечителски институции, кредитни институции и др., предлагащи услуги, свързани със значими токени, обезпечени с активи, както и ЕЦБ. Когато емитентът на значими токени, обезпечени с активи, е установен в държава членка, чиято валута не е еврото, или когато в резервните активи е включена валута, която не е евро, националната централна банка на тази държава е част от колегията. Компетентните органи, които не са членове на колегията, могат да поискат от колегията всякаква информация, която има отношение към изпълнението техните надзорни задължения. В член 99 също така се посочва, че ЕБО, в сътрудничество с ЕОЦКП и европейската система на централните банки, следва да разработи проекти на регулаторни стандарти с цел определяне на най-значимите платформи за търговия и попечители, както и подробна информация за практическите договорености във връзка с колегията.

Правомощието на колегията да издава необвързващи становища е предоставено в член 100. Тези становища могат да бъдат свързани с налагането на по-високи капиталови изисквания на емитента, с изменение на бялата книга за криптоактива, евентуално отнемане на лиценз, евентуално споразумение за обмен на информация с надзорен орган на трета държава и т.н. Компетентните органи или ЕБО следва надлежно да вземат под внимание становищата на колегията, а при несъгласие с тях или с евентуални препоръки, в окончателното си решение те следва да включат обяснение за евентуални значителни отклонения от становището или препоръките.

В член 101 са определени правилата за колегиите от надзорни органи за емитентите на значими токени за електронни пари, които функционират по същия начин като колегиите за токените, обезпечени с активи (допълнителните участници включват компетентните органи на най-значимите платежни институции, предоставящи платежни услуги във връзка със значимите токени за електронни пари), а в член 102 са установени правомощията на тези колегии за издаване на необвързващи становища.

В глава 4 са определени правомощията и компетенциите на ЕБО по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари. Правно призната привилегия (член 103), искане за информация (член 104), общи правомощия за разследване (член 105), проверки на място (член 106), обмен на информация (член 107), споразумения за обмен на информация с трети държави (член 108), разкриване на информация от трети държави (член 109) и сътрудничество с други органи (член 110). Задължението за професионална тайна е установено в член 111, а в член 112 са посочени в надзорните мерки на ЕБО. Административните санкции и другите мерки, в частност глобите, са посочени в член 113, като в следващите членове са регламентирани периодичните имуществени санкции (член 114), оповестяването, характера и изпълнението на глобите (член 115), както и съответните процедурни правила за вземане на надзорни мерки и налагане на глоби (член 116). В член 117 и член 118 са определени съответно изискванията във връзка с изслушването на заинтересованите лица и неограничената компетентност на Съда на Европейския съюз по отношение на решенията на ЕБО. В съответствие с член 119 ЕБО следва да може да начислява такси на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и на емитентите на значими токени за електронни пари въз основа на делегиран акт, приет по силата на регламента. В член 120 на ЕБО се предоставят правомощия да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи, когато това е необходимо за правилното осъществяване на надзора върху даден емитент на значими токени, обезпечени с активи, или даден емитент на токени за електронни пари.

В дял VIII се разглежда упражняването на делегирането с оглед на приемането на делегирани актове на Комисията. В предложението за регламент се предвиждат правомощия за Комисията да приема делегирани актове, с които се определят някои подробни елементи, изисквания и условия, посочени в регламента (член 121).

Дял IX съдържа преходни и заключителни разпоредби, включително задължението на Комисията да изготви доклад за оценка на въздействието от регламента (член 122). Преходните мерки включват клауза за запазване на придобитите права за криптоактивите, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент, с изключение на токените, обезпечени с активи, и токените за електронни пари, изброени в член 123. С член 124 се изменя директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Директива (ЕС) 2019/1937 29 ), като в нея се включва позоваване на настоящия регламент, а в член 125 се определя, че това изменение следва да бъде транспонирано в националното законодателство в рамките на 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. В член 126 се посочва, че настоящият регламент започва да се прилага 18 месеца след влизането му в сила, с изключение на разпоредбите, свързани с токените за електронни пари и токените, обезпечени с активи, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2020/0265 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка 30 ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 31 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Съобщението на Комисията относно стратегията за цифровизиране на финансовите услуги 32 си поставя за цел да гарантира, че законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги отговаря на потребностите на цифровата ера и допринася за изграждането на икономика, която е подготвена за бъдещето и работи в интерес на хората, включително чрез създаването на възможности за използване на иновативни технологии. Съюзът обяви и потвърди своя интерес в рамките на политиката да развива и насърчава въвеждането на преобразяващи технологии във финансовия сектор, включително технологията на блоковата верига и технологията на разпределения регистър (ТРР).

(2)Криптоактивите са една от основните сфери на приложение на ТРР в областта на финансите. Криптоактивите представляват цифрово представяне на стойност или права, които могат да донесат значителни ползи за пазарните участници и потребителите. Чрез рационализиране на процеса на набиране на капитал и засилването на конкуренцията, емитирането на криптоактиви може да даде възможност за по-евтино, по-малко обременяващо и по-приобщаващо финансиране на малките и средните предприятия (МСП). Когато се използват като платежно средство, токените за плащания могат, като ограничават броя на посредниците, да създадат възможности за по-евтини, по-бързи и по-ефикасни плащания, особено в трансграничен контекст.

(3)Някои криптоактиви отговарят на условията, за да се считат за финансови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 33 . По-голямата част от криптоактивите обаче остават извън обхвата на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги. Няма правила за услугите, свързани с криптоактивите, включително за функционирането на платформи за криптоактиви, услугите за обмен на криптоактиви срещу фиатна валута или други криптоактиви или попечителството на криптоактиви. Липсата на такива правила излага на рискове държателите на криптоактиви, в частност в областите, които не са обхванати от правилата за защита на потребителите. Тя може също да доведе до съществени рискове за лоялните пазарни отношения на вторичния пазар на криптоактиви, включително до манипулиране на пазара. За да се преодолеят тези рискове, някои държави членки са въвели специфични правила за всички или за част от криптоактивите, които остават извън обхвата на законодателството на Съюза в областта на финансови услуги. Други държави членки обмислят въвеждането на законодателство в тази област.

(4)Отсъствието на цялостна рамка на Съюза в областта на криптоактивите може да доведе до липса на доверие в тези активи от страна на ползвателите, което ще възпрепятства развитието на пазара на тези активи и може да доведе до пропуснати възможности от гледна точка на иновативни цифрови услуги, алтернативни платежни инструменти или нови източници на финансиране за дружествата от Съюза. Освен това то би лишило използващите криптоактиви дружества от правната сигурност при третирането на техните криптоактиви в различните държави членки, подкопавайки по този начин усилията им да използват криптоактиви за целите на цифровите иновации. То би могло също така да доведе до регулаторна разпокъсаност, която ще наруши конкуренцията на единния пазар, ще затрудни трансграничното развитие на доставчиците на услуги за криптоактиви и ще създаде предпоставки за регулаторен арбитраж. Пазарът на криптоактиви все още е скромен по размер и засега не представлява заплаха за финансовата стабилност. Вероятно е обаче част от криптоактивите, чиято цена се стабилизира чрез обвързване със стойността на даден актив или кошница от активи, да бъдат възприети широко от потребителите. Подобен сценарий би могъл да създаде допълнителни предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, възможностите за въздействие на паричната политика или паричния суверенитет.

(5)Затова е необходима специализирана и хармонизирана рамка на равнището на Съюза, за да се осигурят конкретни правила за криптоактивите и свързаните с тях дейности и услуги, както и за да се изясни приложимата правна уредба. Наличието на такава хармонизирана уредба следва да обхване също така услугите, свързани с криптоактивите, в случай че тези услуги все още не са обхванати от законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги. Това би подпомогнало иновациите и лоялната конкуренция, като същевременно гарантира високо равнище на защита на потребителите и на лоялни пазарни отношения на пазарите на криптоактиви. Една ясна рамка би дала възможност на доставчиците на услуги за криптоактиви да разширят дейността си на трансгранична основа и би улеснила достъпа им до банкови услуги с оглед на безпрепятственото осъществяване на дейността им. Тя следва да гарантира също финансовата стабилност и да бъде насочена към рисковете за паричната политика, които биха могли да възникнат във връзка с криптоактивите, чиято цена се стабилизира посредством обвързване с дадена валута, актив или кошница от тях. Освен че ще подобри защитата на потребителите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност чрез регламентиране на публичното предлагане на криптоактиви или на свързани с тях услуги, наличието на рамка на Съюза относно пазарите на криптоактиви не следва да регулира основната използвана технология и следва да дава възможност за използване на общодостъпни разпределени регистри и разпределени регистри с ограничен достъп.

(6)Законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги не следва да дава предимство на конкретна технология. Криптоактивите, които отговарят на условията, за да се считат за финансови инструменти по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС, следва да продължат да бъдат регулирани съгласно общото действащо законодателство на Съюза, включително Директива 2014/65/ЕС, независимо от технологията, използвана за тяхното емитиране или прехвърляне.

(7)Криптоактивите, емитирани от централните банки, които действат в качеството си на орган по паричната политика, или от други публични органи, а също и свързаните с криптоактиви услуги, предоставяни от централни банки или други публични органи, не следва да бъдат регламентирани чрез рамката на Съюза относно криптоактивите.

(8)Всяко законодателство, прието в областта на криптоактивите, следва да бъде специфично, ориентирано към бъдещето и даващо възможност за следване на иновациите и технологичното развитие. Следователно криптоактивите и технологията на разпределения регистър следва да бъдат определени възможно най-широко, така че да могат да обхванат всички видове криптоактиви, които понастоящем не са уредени от законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги. Законодателството в тази област следва също така да допринесе за изпълнението на целта, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Следователно определението за „криптоактиви“ следва да съответства на определението за „виртуални активи“, изведено в препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) 34 . Поради същата причина услугите за криптоактиви следва да обхващат и услуги за виртуални активи, които има вероятност да предизвикат проблеми, свързани с изпирането на пари, и които са установени като такива от FATF.

(9)Необходимо е да се направи разграничение между три подкатегории криптоактиви, които следва да бъдат предмет на по-специфични разпоредби. Първата подкатегория представлява вид криптоактиви, предназначени да осигурят цифров достъп до стока или услуга, налична в ТРР, които се приемат само от емитента на този токен („токени за стоки или услуги“). Тези токени за стоки или услуги имат нефинансово предназначение, свързано с функционирането на цифрова платформа и цифрови услуги, и следва да се разглеждат като специфичен вид криптоактиви. Втората подкатегория криптоактиви са „токените, обезпечени с активи“. Целта на токените, обезпечени с активи, е да поддържат стойността си стабилна чрез обвързване с няколко валути, представляващи законно платежно средство, с една или повече стоки, с един или повече криптоактиви или с кошница от такива активи. Поради стабилизирането на стойността си тези токени често се използват от своите държатели като платежно средство за закупуване на стоки и услуги и като начин за съхраняване на стойност. Третата подкатегория криптоактиви за криптоактивите, чието основно предназначение е да служат като платежно средство и при които стабилизирането на стойността се осъществява чрез обвързване само с една фиатна валута. Функцията на тези криптоактиви е много сходна с функцията на електронните пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 35 . Подобно на електронните пари тези криптоактиви представляват електронен заместител на монетите и банкнотите и се използват за извършване на плащания. Тези криптоактиви се определят като „токени за електронни пари“.

(10)Въпреки сходствата между тях, електронните пари и криптоактивите, обвързани с една-единствена фиатна валута, се различават по няколко основни признака. Държателите на електронни пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО винаги имат правото да предявят вземане към институцията за електронни пари и имат договорното право да поискат откупуване на своите токени за електронни пари във всеки един момент срещу фиатна валута, представляваща законно платежно средство, по номиналната стойност на тази валута. За разлика от това някои от криптоактивите, обвързани с една фиатна валута, представляваща законно платежно средство, не дават на своите държатели такова право на вземане спрямо емитентите на такива активи и биха могли да бъдат извън обхвата на Директива 2009/110/ЕО. Друга част от криптоактивите, обвързани с една фиатна валута, не дават право на вземане по номинална стойност във валутата, с която са обвързани, или правото на откупуване е с ограничен срок. Фактът, че държателите на такива криптоактиви нямат право на вземане спрямо емитентите на тези активи или че това вземане няма да бъде по номиналната стойност във валутата, с която тези криптоактиви са обвързани, може да подкопае доверието на потребителите в този вид активи. За да се избегне заобикалянето на правилата, установени в Директива 2009/110/ЕО, определението за „токени за електронни пари“ следва да бъде възможно най-широко, за да може да обхване всички видове криптоактиви, обвързани с една-единствена фиатна валута, представляваща законно платежно средство. За да се избегне регулаторният арбитраж, следва да се определят строги условия за емитирането на токените за електронни пари, включително задължението такива токени да бъдат емитирани или от кредитна институция по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета 36 , или от институция за електронни пари, лицензирана по Директива 2009/110/ЕО. Поради същите причини емитентите на токени за електронни пари следва също така да предоставят на ползвателите на такива токени правото във всеки един момент техните токени да бъдат откупени по номиналната стойност във валутата, с която са обвързани. Тъй като токените за електронни пари са също така криптоактиви и могат да породят нови предизвикателства по отношение на защитата на потребителите и лоялните пазарни отношения, които са специфични за областта на криптоактивите, те също следва да бъдат предмет на правила, определени в настоящия регламент, с цел преодоляването на тези предизвикателства.

(11)Поради различните рискове и възможности, свързани с криптоактивите, е необходимо да се определят правила за емитентите на криптоактиви, според които емитент може да бъде всяко юридическо лице, което извършва публично предлагане на всякакъв вид криптоактиви или което кандидатства за допускането на тези криптоактиви до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

(12)Необходимо е да се установят специфични правила за субектите, които предоставят услуги, свързани с криптоактивите. Първата категория такива услуги представлява услуга, с която се обезпечава функционирането на платформа за търговия с криптоактиви, услуга за обмен на криптоактиви срещу фиатни валути, представляващи законно платежно средство, или срещу други криптоактиви, като се действа за собствена сметка, както и услуга от името на трети страни, чрез която се осигурява попечителството и управлението на криптоактивите или се осигурява контролът върху средствата за достъп до такива криптоактиви. Втората категория такива услуги е свързана с пласирането на криптоактиви, получаването или предаването на нареждания за криптоактиви, изпълняването на нареждания за криптоактиви от името на трети страни и предоставянето на консултации относно криптоактиви. Всяко лице, което на професионална основа предоставя услуги, свързани с криптоактиви, следва да се счита за „доставчик на услуги за криптоактиви“.

(13)За да се гарантира, че във всички случаи по отношение на публичното предлагане в Съюза на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или допускането на такива криптоактиви до търговия на платформи за търговия с криптоактиви, се осъществяват необходимите мониторинг и надзор от страна на компетентните органи, всички емитенти на криптоактиви следва да бъдат юридически лица.

(14)За да се гарантира защитата на потребителите, потенциалните купувачи на криптоактиви следва да бъдат информирани за характеристиките, функциите и рисковете на криптоактивите, които възнамеряват да закупят. При публичното предлагане на криптоактиви в Съюза или при допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви емитентите на криптоактиви следва да изготвят, да изпратят на компетентния орган и да публикуват информационен документ („бяла книга за криптоактива“), в който е оповестена задължителна информация. Тази бяла книга за криптоактива следва да съдържа обща информация за емитента, проекта, който ще се реализира чрез набрания капитал, публичното предлагане на криптоактивите или допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, правата и задълженията, свързани с криптоактивите, базовата технология, използвана за тези активи, както и свързаните с тях рискове. За да се гарантира справедливо и недискриминационно третиране на държателите на криптоактиви, информацията в бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, в евентуалните маркетингови съобщения във връзка с публичното предлагане, следва да бъде обективна, ясна и неподвеждаща.

(15)За да се гарантира прилагането на пропорционален подход, изискванията за изготвяне и публикуване на бяла книга за криптоактива не следва да се прилагат за предлагане на криптоактиви, различни от активи, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които се предоставят безплатно, или за криптоактиви, които се предлагат изключително от квалифицирани инвеститори по смисъла на член 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета 37 и могат да бъдат притежавани изключително от такива квалифицирани инвеститори, или които са уникални и не са взаимозаменяеми с други криптоактиви.

(16)Малките и средните предприятия и стартиращите предприятия не бива да бъдат обект на прекомерна административна тежест. Затова при публичното предлагане на криптоактиви в Съюза, което не надхвърля определен общ праг за период от 12 месеца, следва да се предвиди освобождаване от задължението за изготвяне на бяла книга за криптоактива. Когато обаче този вид публично предлагане е свързано с взаимоотношения между стопански субекти и потребители, за него продължава да се прилага хоризонталното законодателство на ЕС в областта на защитата на потребителите, като например Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 38 , Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 39 или Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори 40 , включително задълженията за предоставяне на информация.

(17)Когато се предлагат публично токени за услуга, която все още не е на разположение, продължителността на публичното предлагане, описана в бялата книга за криптоактива, не следва да надвишава дванадесет месеца. Това ограничение за продължителността на публичното предлагане не е свързано с момента, в който продуктът или услугата ще бъдат готови и ще могат практически да се използват от държателя на токена за стоки или услуги след приключването на публичното предлагане.

(18)За да се даде възможност за осъществяването на надзор, преди публичното предлагане на криптоактиви в Съюза или преди допускането им до платформа за търговия с криптоактиви, емитентите на криптоактиви следва да уведомят компетентния орган на държавата членка, в която имат седалище или клон, за бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, за маркетинговите съобщения. Емитентите, които са установени в трета държава, следва да уведомят за бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, за маркетинговите съобщения, компетентния орган на държавата членка, в която се предвижда първоначално да бъдат предлагани криптоактивите или в която се кандидатства за допускане до платформа за търговия с криптоактиви.

(19)Следва да се избягва създаването на необоснована административна тежест. Затова от компетентните органи не следва да се изисква да одобряват бялата книга за криптоактива преди нейното публикуване. Компетентните органи следва обаче да имат правомощието след публикуването на бялата книга да изискват в нея да бъде включена допълнителна информация а, когато е приложимо, и в маркетинговите съобщения.

(20)Компетентните органи следва да могат да спрат или да забранят публичното предлагане на криптоактивите или допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, когато съответното публично предлагане или допускане до търговия не отговаря на приложимите изисквания. Когато даден емитент не отговаря на тези изисквания, компетентните органи също следва да имат правомощието да публикуват предупреждение за това на своя уебсайт или чрез съобщение за медиите.

(21)Белите книги за криптоактивите и, когато е приложимо, маркетинговите съобщения, за които компетентният орган е бил надлежно уведомен, следва да бъдат публикувани, след което на емитентите на криптоактивите следва да се позволи да предлагат своите криптоактиви в рамките на целия Съюз и да кандидатстват за допускането на тези криптоактиви до търговия на платформи за търговия с криптоактиви.

(22)За да се осигури допълнителна защита на потребителите, онези от тях, които придобиват криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, директно от емитента или от доставчик на криптоактиви, или от доставчик на услуги за криптоактиви, предлагащ криптоактивите от името на този емитент, следва да имат правото да се откажат в рамките на ограничен период от време след придобиването им. За да се гарантира гладкото протичане на публичното предлагане на криптоактиви, за което емитентът е определил срок, това право на отказ не може да се упражнява от потребителя след изтичане на срока за записването на криптоактивите. Освен това правото на отказ не следва да се прилага, когато криптоактивите, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, тъй като в такъв случай цената на тези криптоактиви би зависила от колебанията на пазарите на криптоактиви.

(23)Дори когато са освободени от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива, всички емитенти на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, следва да действат почтено, безпристрастно и професионално, да комуникират с държателите на криптоактиви по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин, да установяват, предотвратяват, управляват и оповестяват информация относно конфликтите на интереси, както и да разполагат с ефективни административни механизми, с които да гарантират, че системите и протоколите им за сигурност отговарят на стандартите на Съюза. За да се подпомогнат компетентните органи при изпълнението на надзорните им задачи, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в тясно сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО), следва да бъде оправомощен да публикува насоки относно тези системи и протоколи за сигурност с цел допълнително определяне на тези стандарти на Съюза.

(24)За да се осигури допълнителна защита на държателите на криптоактиви, за емитентите на криптоактиви и техния управителен орган следва да се прилагат правилата за гражданска отговорност по отношение на информацията, предоставяна на обществеността чрез бялата книга за криптоактива.

(25)При токените, обезпечени с активи, е налице стремеж за стабилизиране на стойността чрез обвързването ѝ с няколко фиатни валути, с една или повече стоки, с един или повече криптоактиви или с кошница от такива активи. Поради това тези токени биха могли да бъдат широко приети от ползвателите, които да ги използват за прехвърляне на стойност или като платежно средство, и по този начин биха могли да доведат до увеличен риск за защитата на потребителите и лоялните пазарни отношения в сравнение с други криптоактиви. Ето защо изискванията спрямо емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат по-строги, отколкото за емитентите на други криптоактиви.

(26)Така наречените алгоритмични „стабилни криптопари“, при които е налице стремеж стойността да се поддържа стабилна посредством протоколи, които водят до нарастване или свиване на предлагането на такива криптоактиви в отговор на промените в търсенето, не следва да се разглеждат като токени, обезпечени с активи, тъй като при тях не е налице стремеж за стабилизиране на стойността чрез обвързване с един или няколко други актива.

(27)За да се гарантира, че по отношение на публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, се осъществяват необходимите мониторинг и надзор, емитентите на този вид токени следва да имат седалище в Съюза.

(28)Публичното предлагане в Съюза на токени, обезпечени с активи, или допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви следва да бъде възможно само след като компетентният орган е издал лиценз на емитента на тези криптоактиви и е одобрил съответната бяла книга за криптоактива. Изискването за издаване на лиценз обаче не следва да се прилага, когато токените, обезпечени с активи, се предлагат единствено от квалифицирани инвеститори или когато публичното предлагане на токените, обезпечени с активи, е под определен праг. Кредитните институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 41 , не се нуждаят от допълнително лицензиране по настоящия регламент, за да могат да емитират токени, обезпечени с активи. В тези случаи емитентът на токени, обезпечени с активи, следва обаче задължително да изготви бяла книга за криптоактива, за да информира купувачите за характеристиките и рисковете, свързани с тези токени, и следва да уведоми за нея съответния компетентен орган, преди да я публикува.

(29)Компетентният орган следва да откаже издаването на лиценз, когато бизнес моделът на потенциалния емитент на токени, обезпечени с активи, може да представлява сериозна заплаха по отношение на финансовата стабилност, възможностите за въздействие на паричната политика или паричния суверенитет. Преди да издаде лиценза или да откаже издаването на лиценз, компетентният орган следва да се консултира с ЕБО и ЕОЦКП, а когато токените, обезпечени с активи, са обвързани с валути на Съюза, също и Европейската централна банка (ЕЦБ) и националната централна банка, която е емитент на тази валута. ЕБО, ЕОЦКП и, когато е приложимо, ЕЦБ и националните централни банки следва да предоставят на компетентния орган необвързващо становище относно заявлението на потенциалния емитент. Когато издава лиценз на потенциален емитент на токени, обезпечени с активи, компетентният орган следва също така да одобри бялата книга за криптоактива, изготвена от посочения субект. Лицензът, издаден от компетентния орган, следва да бъде валиден за целия Съюз и следва да позволява на емитента на токени, обезпечени с активи, да предлага тези криптоактиви в рамките на единния пазар и да кандидатства за допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. Аналогично, бялата книга за криптоактива също следва да бъде валидна за целия Съюз, без държавите членки да имат възможност да налагат допълнителни изисквания.

(30)За да се гарантира защитата на потребителите, емитентите на токени, обезпечени с активи, следва винаги да предоставят на държателите на такива токени ясна, точна и неподвеждаща информация. По отношение на токените, обезпечени с активи, бялата книга за криптоактива следва да включва информация относно механизма за стабилизиране, инвестиционната политика по отношение на резервните активи, правилата относно попечителството на резервните активи и предоставените на държателите права. Когато емитентите на токени, обезпечени с активи, не предоставят на всички държатели на такива токени право на пряко вземане или на откупуване спрямо резервните активи, това следва ясно и недвусмислено да се укаже в бялата книга за криптоактива, свързана с токените, обезпечени с активи. Същото предупреждение следва да фигурира и в маркетинговите съобщения на емитентите на токени, обезпечени с активи, когато емитентите не предлагат такива преки права на всички държатели на токени, обезпечени с активи.

(31)В допълнение към включената в бялата книга за криптоактива информация емитентите на токени, обезпечени с активи, следва също така постоянно да предоставят на държателите на тези токени текуща информация. По-конкретно те следва да оповестяват на своя уебсайт най-малко веднъж месечно размера на токените, обезпечени с активи, които са в обращение, и стойността и състава на резервните активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва също така да оповестяват всяко събитие, което е вероятно да окаже значително въздействие върху стойността на токените, обезпечени с активи, или върху резервните активи, независимо дали тези криптоактиви са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

(32)За да се гарантира защитата на потребителите, емитентите на токени, обезпечени с активи, трябва да действат винаги почтено, безпристрастно, професионално и в интерес на държателите на токените, обезпечени с активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва също така да въведат ясна процедура за разглеждане на жалби, подадени от държателите на криптоактивите.

(33)Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да въведат политика за установяване, управление и евентуално оповестяване на конфликтите на интереси, които могат да възникнат в отношенията им с техните управители, акционери, клиенти или доставчици на услуги — трети страни.

(34)Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с надеждни правила за управление, включително ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, както и с ефективни процеси за установяване, управление, мониторинг и докладване на рисковете, на които са или могат да бъдат изложени. Управителният орган на тези емитенти и техните акционери следва да се ползват с добра репутация, да притежават достатъчен експертен опит и да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, що се отнася до борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да използват ресурси, които са пропорционални на мащаба на техните дейности, и следва винаги да гарантират непрекъснатост и редовност при изпълнението на своите дейности. За тази цел емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да въведат политика за непрекъснатост на дейността, с която да се гарантира, че при прекъсване на техните системи и процедури, основните им дейности, свързани с плащанията, ще продължат да се извършват. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва също така да разполагат със солиден механизъм за вътрешен контрол и оценка на риска, както и със система, гарантираща целостта и поверителността на получената информация.

(35)Емитентите на токени, обезпечени с активи, обикновено се намират в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват емитирането на такива криптоактиви, тяхното прехвърляне и разпространението им сред държателите. Поради това емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат задължени да установят и да поддържат необходимите договорни споразумения с тези субекти — трети страни, чрез които да се гарантира механизмът за стабилизиране и инвестирането на резервните активи, обезпечаващи стойността на токените, попечителството на тези резервни активи и, когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи.

(36)За да се противодейства на рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, е необходимо по отношение на емитентите на токени, обезпечени с активи, да се прилагат капиталови изисквания. Тези капиталови изисквания следва да бъдат пропорционални на размера на емисията на токените, обезпечени с активи, и следователно следва да се изчисляват като процент от резервните активи, които обезпечават стойността на тези токени. Компетентните органи обаче следва да могат да увеличават или намаляват размера на капиталовите изисквания въз основа на, inter alia, оценката на механизма за оценка на риска на емитента, качеството и променливостта на активите в резерва, обезпечаващ токените, или общата стойност и броя на токените, обезпечени с активи.

(37)За да стабилизират стойността на своите токени, обезпечени с активи, емитентите на тези токени следва да обособят и във всеки един момент да поддържат резерв от активи, които обезпечават тези криптоактиви. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да гарантират разумното управление на резерва от активи и следва по-специално да гарантират, че създаването и унищожаването на токените, обезпечени с активи, винаги се придружава от съответно увеличение или намаление на резервните активи и че това увеличение или намаление се управлява адекватно, за да се избегнат неблагоприятни въздействия върху пазара на резервните активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва също така да изработят, поддържат и подробно да определят политики, които включват, inter alia, състава на резервните активи, разпределението на активите, всеобхватната оценка на рисковете, пораждани от резервните активи, процедурата за създаване и унищожаване на токени, обезпечени с активи, процедурата за закупуване и откупуване токените, обезпечени с активи, срещу резервните активи, а когато резервните активи се инвестират — инвестиционната политика, прилагана от емитента.

(38)За да се избегне рискът от загуби по отношение на токените, обезпечени с активи, и за да се запази стойността на тези активи, емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да прилагат адекватна политика за попечителство на резервните активи. Тази политика следва да гарантира, че резервните активи във всеки един момент са напълно отделени от собствените активи на емитента, че резервните активи не са обременени с тежести, нито заложени като обезпечение, както и че емитентът на токените, обезпечени с активи, има възможност за бърз достъп до тези резервни активи. В зависимост от естеството на резервните активи, те следва да се държат под попечителство или от кредитна институция по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013, или от лицензиран доставчик на услуги за криптоактиви. Кредитните институции или доставчиците на услуги за криптоактиви, които държат под попечителство резервните активи, с които е обвързана стойността на токените, обезпечени с активи, носят отговорност за загубата на тези резервни активи пред емитента или държателите на токени, обезпечени с активи, освен ако не докажат, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън техния контрол.

(39)За да могат държателите на токени, обезпечени с активи, да бъдат защитени срещу спад в стойността на активите, обезпечаващи стойността на токените, емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да инвестират резервните активи в сигурни и нискорискови активи с минимален пазарен и кредитен риск. Тъй като токените, обезпечени с активи, могат да се използват като платежно средство, всички печалби или загуби от инвестирането на резервните активи следва да се поемат от емитента на токените, обезпечени с активи.

(40)Някои токени, обезпечени с активи, могат да носят на своите държатели права, като например права за откупуване или права за предявяване на вземане спрямо резервните активи или спрямо емитента, докато при други токени, обезпечени с активи, такива права може да не се предоставят на всички техни държатели, а правото на откупуване може да бъде предоставяно само на определени държатели. Правилата, регламентиращи токените, обезпечени с активи, следва да бъдат достатъчно гъвкави, така че да могат да обхванат всички тези ситуации. Затова емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да информират държателите на тези токени за това дали им се предоставя право на пряко вземане спрямо емитента или права на откупуване. Когато емитентите на токени, обезпечени с активи, предоставят преки права спрямо емитента или спрямо резервните активи на всички държатели, емитентите следва да определят точно условията, при които тези права могат да се упражнят. Когато емитентите на токени, обезпечени с активи, предложат такива преки права спрямо емитента или спрямо резервните активи само на ограничен брой държатели на токени, обезпечени с активи, емитентите следва въпреки това да предложат минимални права на всички държатели на токени, обезпечени с активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да гарантират ликвидността на тези токени чрез сключване и поддържане на адекватни споразумения за ликвидност с доставчици на услуги за криптоактиви, които да отговарят за публикуването на твърди котировки в условия на предвидимост за купуване и продаване на токените, обезпечени с активи, срещу фиатна валута. Когато стойността на токените, обезпечени с активи, се отклонява значително от стойността на резервните активи, държателите на токените, обезпечени с активи, следва да имат правото да поискат пряко от емитента откупуване на своите токени, обезпечени с активи, в замяна на резервните активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, които доброволно преустановяват своите операции или които са предмет на организирано прекратяване на дейността, следва да са сключили договорни споразумения, за да гарантират, че постъпленията от резервните активи ще бъдат изплатени на държателите на токените, обезпечени с активи.

(41)За да се гарантира, че токените, обезпечени с активи, се използват главно като разменно средство, а не като средство за съхраняване на стойност, емитентите на тези токени, както и доставчиците на услуги за криптоактиви, не следва да предоставят лихви на ползвателите на тези токени за периода, през който те държат тези токени, обезпечени с активи. Някои токени, обезпечени с активи, и някои токени за електронни пари следва да се считат за значими поради потенциалната широка клиентска база на лицата, популяризиращи токените, и на техните акционери, потенциалната им голяма пазарна капитализация, потенциалния размер на резервните активи, обезпечаващи стойността на тези токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, потенциалния голям брой сделки, потенциалната взаимосвързаност с финансовата система или потенциалното трансгранично използване на такива криптоактиви. Значимите токени, обезпечени с активи, или значимите токени за електронни пари, които биха могли да бъдат използвани от голям брой държатели и да породят специфични предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, възможностите за въздействие на паричната политика или паричния суверенитет, следва да подлежат на по-строги изисквания в сравнение с други токени, обезпечени с активи, и други токени за електронни пари.

(42)Поради големия мащаб, в който се използват, значимите токени, обезпечени с активи, могат да доведат до по-високи рискове за финансовата стабилност в сравнение с други криптоактиви и токени, обезпечени с активи, които се емитират в по-ограничен мащаб. Затова емитентите на значими токени, обезпечени с активи, следва да бъдат предмет на по-строги изисквания в сравнение с емитентите на други криптоактиви или токени, обезпечени с активи, с по-ограничени емисии. По-специално, за тях следва да се прилагат по-високи капиталови изисквания, изисквания за оперативна съвместимост и изисквания за политика за управление на ликвидността.

(43)Емитентите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с план за организирано прекратяване на дейността, за да гарантират, че правата на държателите на токените, обезпечени с активи, са защитени в случаите, в които емитентите на токени, обезпечени с активи, преустановят своята дейност или са предмет на организирано прекратяване на дейността в съответствие с националното законодателство относно несъстоятелността.

(44)Емитентите на токени за електронни пари следва да бъдат лицензирани или като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС, или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО и следва да спазват съответните оперативни изисквания на Директива 2009/110/ЕО, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго. Емитентите на токени за електронни пари следва да изготвят бяла книга за криптоактива и да уведомят за нея своя компетентен орган. Когато емисията на токените за електронни пари е под определен праг или когато токените за електронни пари могат да бъдат държани изключително от квалифицирани инвеститори, за емитентите на такива токени не следва да се прилагат изисквания за лицензиране. Емитентите обаче следва във всеки случай да изготвят бяла книга за криптоактива и да уведомят за нея своя компетентен орган.

(45)Държателите на токени за електронни пари следва да имат правото да предявят вземане към емитента на съответните токени за електронни пари. Държателите на токени за електронни пари следва винаги да имат право на откупуване във всеки един момент по номиналната стойност на фиатната валута, с която токенът за електронни пари е обвързан. Емитентите на токени за електронни пари следва да имат право да начисляват такса, когато държателите на токени за електронни пари желаят да техните токени да бъдат откупени в замяна на фиатна валута. Тези такси следва да бъдат пропорционални на действителните разходи, извършени от емитента на токените за електронни пари.

(46)Емитентите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да предоставят лихва на държателите на токените за електронни пари за периода, през който те държат тези токени.

(47)Бялата книга за криптоактива, изготвена от даден емитент на токени за електронни пари, следва да съдържа цялата информация, отнасяща до емитента и до предлагането на тези токени или допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, която е необходима на потенциалните купувачи, за да вземат информирано решение за покупка и да разберат рисковете, свързани с предлагането на токените за електронни пари. В бялата книга за криптоактива следва също така изрично да се посочи, че държателите на токените за електронни пари имат право да предявят вземане под формата на откупуване на своите токени за електронни пари срещу фиатна валута по номинална стойност и във всеки един момент.

(48)Когато даден емитент на токени за електронни пари инвестира получените в замяна на токените средства, тези средства следва да бъдат инвестирани в активи, деноминирани във валутата, с която е обвързан токенът за електронни пари, за да се избегнат междувалутните рискове.

(49)Значимите токени за електронни пари могат да доведат до по-високи рискове за финансовата стабилност, отколкото токените, които не са значими, и традиционните електронни пари. Затова по отношение на емитентите на такива значими токени за електронни пари следва да се прилагат допълнителни изисквания. Емитентите на токени за електронни пари следва по-специално да подлежат на по-високи капиталови изисквания в сравнение с други емитенти на токени за електронни пари, на изисквания за оперативна съвместимост и изисквания за изработване на политика за управление на ликвидността. Емитентите на токени за електронни пари следва също така да спазват някои от изискванията, приложими за емитентите на токени, обезпечени с активи, като например изисквания за попечителство върху резервните активи, правила за инвестирането на резервните активи и задължение за изготвяне на план за организирано прекратяване на дейността.

(50)Услугите за криптоактиви следва да предоставят само от юридически лица, чието седалище се намира в държава членка и които са лицензирани като доставчици на услуги за криптоактиви от компетентния орган на държавата членка, в която се намира тяхното седалище.

(51)Настоящият регламент не засяга възможността на лицата, установени в Съюза, да получават по своя инициатива услуги, свързани с криптоактиви, от дружество от трета държава. Когато дружество от трета държава предоставя услуги за криптоактиви по инициатива на установено в Съюза лице, се счита, че услугите за криптоактиви не се предоставят на територията на Съюза. Когато дружество от трета държава отправя покани към клиенти или потенциални клиенти в Съюза или популяризира или рекламира услуги или дейности за криптоактиви в Съюза, това не се счита за свързана с криптоактиви услуга, която се предоставя по инициатива на клиента. В такъв случай дружеството от третата държава следва да бъде лицензирано като доставчик на услуги за криптоактиви.

(52)Поради относително малкия до момента мащаб на доставчиците на услуги за криптоактиви, правомощието за лицензиране и надзор на тези доставчици следва да бъде поверено на националните компетентни органи. Издаването на лиценза, отказът от лицензиране или отнемането на лиценза следва да се извършват от компетентния орган на държавата членка, в която се намира седалището на субекта. В издадения лиценз следва да се посочат услугите, за които доставчикът на услуги за криптоактиви е лицензиран, и този лиценз следва да бъде валиден за целия Съюз.

(53)С оглед на по-голямата прозрачност за държателите на криптоактиви по отношение на предоставянето на услуги за криптоактиви, ЕОЦКП следва да създаде регистър на доставчиците на услуги за криптоактиви, който да включва информация за субектите, лицензирани да предоставят такива услуги в целия Съюз. Този регистър следва да включва също така белите книги за криптоактивите, които емитентите на криптоактиви са публикували и за които са уведомили компетентните органи.

(54)Някои дружества, които вече са обхванати от законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги, следва да могат да предоставят услуги за криптоактиви без предварително лицензиране. На кредитните институции, лицензирани по силата на Директива 2013/36/ЕС, не следва да се издава друг лиценз, за да предоставят услуги за криптоактиви. Инвестиционните посредници, лицензирани по силата на Директива 2014/65/ЕС за предоставянето на една или няколко инвестиционни услуги по смисъла на посочената директива, които са сходни с услугите за криптоактиви, които те възнамеряват да предоставят, също следва да могат да предлагат услуги за криптоактиви в целия Съюз, без да е необходим друг лиценз.

(55)За да се гарантират защитата на потребителите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да действат винаги почтено, безпристрастно и професионално в интерес на своите клиенти. Услугите за криптоактиви следва да се считат за „финансови услуги“ по смисъла на Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 42 . Когато те се предлагат дистанционно, договорите между доставчиците на услуги за криптоактиви и потребителите следва да бъдат предмет на разпоредбите на посочената директива. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят на своите клиенти ясна, обективна и неподвеждаща информация и да ги предупреждават за свързаните с криптоактивите рискове. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да оповестяват своите политики за ценообразуване, да разработят процедура за разглеждане на жалби и да разполагат със стабилна политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

(56)За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да спазват някои пруденциални изисквания. Тези пруденциални изисквания следва да се определят под формата на фиксиран размер или пропорционално на постоянните им общи разходи за предходната година, в зависимост от вида на услугите, които те предоставят.

(57)Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъдат предмет на строги организационни изисквания. Техните управители и основните им акционери следва да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, що се отнася до борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва наемат управители и персонал, които притежават необходимите умения, знания и експертен опит, и също така следва да предприемат всички необходими мерки, за да обезпечат изпълнението на функциите си, включително чрез изготвянето на план за непрекъснатост на дейността. Те следва да разполагат със солидни механизми за вътрешен контрол и оценка на риска, както и с адекватни системи и процедури, които да гарантират целостта и поверителността на получената информация. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с подходящи механизми за водене на регистър на всички сделки, нареждания и услуги, свързани с предлаганите от тях криптоактиви. Те следва също така да разполагат със системи за установяване на потенциални пазарни злоупотреби от страна на клиентите.

(58)За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с адекватни механизми за защита на правата на собственост върху притежаваните от клиентите криптоактиви. Когато техният бизнес модел ги задължава да държат средства, както е определено в член 4, точка 25 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета 43 под формата на банкноти, монети, безналични пари или електронни пари, принадлежащи на техните клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да държат тези средства при кредитни институции или при централната банка. На доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъде разрешено да извършват платежни операции във връзка с предлаганите от тях криптоактиви само ако са лицензирани като платежни институции в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366.

(59)В зависимост от услугите, които предоставят, и като се имат предвид специфичните за този тип услуги рискове, доставчиците на криптоактиви следва да отговарят на изисквания, които са специфични за тези услуги. Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи услуга за попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, следва да имат със своите клиенти договорни отношения, съдържащи задължителни договорни разпоредби, и следва да разработят и прилагат политика относно попечителството. Тези доставчици на услуги за криптоактиви следва също да носят отговорност за всякакви щети в резултат на инцидент, свързан с ИКТ, включително инцидент в резултат на кибератака, кражба или каквато и да е неизправност.

(60)За да се гарантира правилното функциониране на пазарите на криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви, които управляват платформа за търговия с криптоактиви, следва да разполагат с подробни оперативни правила, да гарантират, че техните системи и процедури са достатъчно устойчиви, както и да бъдат предмет на изисквания за прозрачност преди и след сключването на сделките, които са адаптирани за целите на пазара на криптоактиви. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да гарантират, че сделките, извършени на техните платформи за търговия с криптоактиви, се уреждат и се регистрират своевременно в ТРР. Доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, следва също така да разполагат с прозрачна структура на таксите за предоставяните от тях услуги, за да се избегне издаването на нареждания, които биха могли да допринесат за извършването на пазарни злоупотреби или за изкривяване на условията за търговия.

(61)Доставчиците на услуги за криптоактиви, които обменят криптоактиви срещу фиатни валути или други криптоактиви, като използват собствения си капитал, следва да разработят недискриминационна търговска политика, за да се гарантира защитата на потребителите. Те следва да публикуват или твърдите котировки, или метода, който използват за определянето на цената на криптоактивите, които желаят да купуват или продават. Освен това за тях следва да се прилагат изисквания за прозрачност след сключването на сделките. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които изпълняват нареждания за криптоактиви от името на трети страни, следва да прилагат политика за изпълнението им и следва винаги да се стремят да постигнат възможно най-добрия резултат за своите клиенти. Те следва да предприемат всички необходими стъпки, за да избегнат злоупотреба от страна на своите служители с информация, свързана с нарежданията на клиентите. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които получават нареждания и ги предават на други доставчици на услуги за криптоактиви, следва да прилагат процедури за своевременното и точното изпращане на тези нареждания. Доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да получават парични или непарични облаги за предаването на тези нареждания на конкретна платформа за търговия с криптоактиви или на друг доставчик на услуги за криптоактиви.

(62)Доставчиците на криптоактиви, които пласират криптоактиви за потенциални емитенти, следва да съобщават на тези лица информация за начина, по който възнамеряват да предоставят своята услуга, преди сключването на договора. Те също така следва да въведат специфични мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси във връзка с тази дейност.

(63)За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят консултации във връзка с криптоактиви по искане на трета страна или по собствена инициатива, следва предварително да оценят опита, знанията и целите на своите клиенти, както и възможностите на клиентите за понасяне на загуби. Когато клиентите не предоставят информация на доставчиците на услуги за криптоактиви относно своите опит, знания и цели и възможностите си за понасяне на загуби или когато е ясно, че тези клиенти не разполагат с достатъчно опит или знания, за да разберат съответните рискове, или нямат възможност за понасяне на загуби, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предупредят тези клиенти, че криптоактивите или услугите за криптоактиви може да не са подходящи за тях. При предоставянето на консултации доставчиците на услуги за криптоактиви следва да изготвят доклад, в който се обобщават потребностите и изискванията на клиентите и предоставените консултации.

(64)Необходимо е да се гарантират доверието на потребителите в пазарите на криптоактиви, както и лоялните пазарни отношения. Затова е необходимо да се установят правила за предотвратяване на пазарната злоупотреба с криптоактивите, допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. Тъй като емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви често са МСП, би било непропорционално спрямо тях да се прилагат всички разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета 44 . Затова е необходимо да се установят специфични правила, с които се забраняват някои практики, които е вероятно да подкопаят доверието на потребителите в пазарите на криптоактиви и лоялните пазарни отношения на тези пазари, включително търговията с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара във връзка с криптоактивите. Тези специални правила относно пазарната злоупотреба във връзка с криптоактивите следва да се прилагат, когато криптоактивите са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

(65)На компетентните органи следва да се предоставят достатъчно правомощия, за да могат да упражняват надзор върху емитирането на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, както и върху доставчиците на услуги за криптоактиви, включително правомощието да спират или забраняват емитирането на криптоактиви или предоставянето на свързана с криптоактиви услуга, а също и да разследват нарушения на правилата относно пазарната злоупотреба. Като се има предвид трансграничният характер на пазарите на криптоактиви, компетентните органи следва да си сътрудничат помежду си с оглед установяването и възпирането на нарушения на нормативната уредба, регламентираща криптоактивите и пазарите, на които се търгуват. Компетентните органи следва също така да имат правомощия за налагане на санкции върху емитентите на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, както и върху доставчиците на услуги за криптоактиви.

(66)Значимите токени, обезпечени с активи, могат да се използват като разменно средство, както и за целите на големи по обем платежни операции на трансгранична основа. За да се избегне надзорният арбитраж между държавите членки, е целесъобразно на ЕБО да бъде възложена задачата да осъществява надзор върху емитентите на значими токени, обезпечени с активи, когато тези токени са класифицирани като значими.

(67)ЕБО следва да създаде колегия от надзорни органи за емитентите на значими токени, обезпечени с активи. Тези емитенти обикновено се намират в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват емитирането на тези криптоактиви, тяхното прехвърляне и разпространението им сред държателите. Поради това членове на колегията от надзорни органи следва да бъдат всички компетентни органи на съответните субекти и доставчици на услуги за криптоактиви, които осигуряват, наред с другото, попечителството на резервните активи, функционирането на платформите за търговия с криптоактиви, на които значимите токени, обезпечени с активи, са допуснати до търговия, и доставчиците на услуги за криптоактиви, осигуряващи попечителството и управлението на значимите токени, обезпечени с активи, от името на държателите. Колегията от надзорни органи следва да улеснява сътрудничеството и обмена на информация между своите членове и следва да издава необвързващи становища относно надзорните мерки или промените в лиценза по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, или по отношение на субектите, предоставящи услуги или дейности във връзка със значимите токени, обезпечени с активи.

(68)Компетентните органи, които отговарят за надзора съгласно Директива 2009/110/ЕО, следва да упражняват надзор над емитентите на токени за електронни пари. Поради потенциалното широко използване на значимите токени за електронни пари като платежно средство и поради рисковете, които те могат да породят за финансовата стабилност, по отношение на емитентите на значими токени за електронни пари е необходим двустранен надзор както от компетентните органи, така и от ЕБО. ЕБО следва да упражнява надзор върху спазването от страна на емитентите на значими токени за електронни пари на специфичните допълнителни изисквания, определени в настоящия регламент, за значимите токени за електронни пари.

(69)ЕБО следва да създаде колегия от надзорни органи за емитентите на значими токени за електронни пари. Емитентите на значими токени за електронни пари обикновено се намират в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват емитирането на тези криптоактиви, тяхното прехвърляне и разпространението им сред държателите. Членовете на колегията от надзорни органи за емитентите на значими токени за електронни пари следва да включват всички компетентни органи на съответните субекти и доставчици на услуги за криптоактиви, които осигуряват, наред с другото, функционирането на платформите за търговия с криптоактиви, на които значимите токени за електронни пари са допуснати до търговия, и доставчиците на услуги за криптоактиви, осигуряващи попечителството и управлението на значимите токени за електронни пари от името на държателите. Колегията от надзорни органи за емитентите на значими токени за електронни пари следва да улеснява сътрудничеството и обмена на информация между своите членове и следва да издава необвързващи становища относно промените в лиценза или надзорните мерки по отношение на емитентите на значими токени за електронни пари или по отношение на съответните субекти, предоставящи услуги или дейности във връзка с тези значими токени за електронни пари.

(70)За да упражнява надзор върху емитентите на значими токени, обезпечени с активи, ЕБО следва да има правомощия, за да извършва, наред с другото, проверки на място, да предприема надзорни мерки и да налага глоби. ЕБО следва също така да има правомощия за упражняването на надзор върху спазването от страна на емитентите на значими токени за електронни пари на допълнителните изисквания, определени в настоящия регламент.

(71)ЕБО следва да начислява такси на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и на емитентите на значими токени за електронни пари, с които да покрива своите разходи, включително общите си разходи. За емитентите на значими токени, обезпечени с активи, таксата следва да бъде пропорционална на размера на техните резервни активи. За емитентите на значими токени за електронни пари таксата следва да бъде пропорционална на размера на средствата, получени в замяна на значимите токени за електронни пари.

(72)За да се осигури еднообразното прилагане на настоящия регламент, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се делегира на Комисията по отношение на промените в определенията, установени в настоящия регламент, за да бъдат адаптирани към пазарните и технологичните промени, определянето на критериите и праговете за определяне дали даден токен, обезпечен с активи, или даден токен за електронни пари следва да се класифицира като значим и определянето на вида и размера на таксите, които ЕБО може да начислява за надзора върху емитентите на значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г 45 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получат всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(73)За да се насърчи последователното прилагане на настоящия регламент, включително адекватната защита на инвеститорите и потребителите в целия Съюз, е необходимо да бъдат разработени технически стандарти. Би било ефикасно и целесъобразно на ЕБО и на ЕОЦКП, като органи с високоспециализиран експертен опит, да се възложи разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват избор на политика, с оглед представянето им на Комисията.

(74)На Комисията следва да се предоставят правомощия за приемането на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП и ЕБО, по отношение на процедурата за одобряване на белите книги за криптоактиви, изготвяни от кредитните институции при емитирането на токени, обезпечени с активи, информацията, която следва да се предостави в заявлението за издаване на лиценз като емитент на токени, обезпечени с активи, методологията за изчисляване на капиталовите изисквания за емитентите на токените, обезпечени с активи, правилата за управление на емитентите на токени, обезпечени с активи, информацията, необходима за оценката на квалифицираните дялови участия в капитала на емитент на токени, обезпечени с активи, процедурата във връзка с конфликтите на интереси, установена от емитентите на токените, обезпечени с активи, вида на активите, в които емитентите на токени, обезпечени с активи, могат да инвестират, задълженията на доставчиците на услуги за криптоактиви, осигуряващи ликвидността на токените, обезпечени с активи, процедурата за разглеждане на жалби за емитентите на токени, обезпечени с активи, функционирането на колегията от надзорни органи за емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на токени за електронни пари, информацията, необходима за оценката на квалифицираните дялови участия в капитала на доставчик на услуги за криптоактиви, обмена на информация между компетентните органи, ЕБО и ЕОЦКП съгласно настоящия регламент, както и сътрудничеството между компетентните органи и трети държави. Комисията следва да приеме тези регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10 —14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета 46 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета 47 .

(75)На Комисията следва да се предоставят правомощия за приемането на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО и ЕОЦКП, по отношение на машинночетимите формати на белите книги за криптоактиви, стандартните формуляри, образците и процедурите за подаването на заявления за издаване на лиценз като емитент на токени, обезпечени с активи, стандартните формуляри и образеца за обмена на информация между компетентните органи и между компетентните органи, ЕБО и ЕОЦКП. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(76)Тъй като целите на настоящия регламент, а именно преодоляване на фрагментарността на нормативната уредба, приложима спрямо емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви, и осигуряване на правилното функциониране на пазара на криптоактиви и същевременно подобряване на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза чрез създаването на рамка, въз основа на която може да се развие по-широк трансграничен пазар на криптоактиви и на услуги за криптоактиви, предоставяни от доставчици за такива услуги, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(77)За да се избегнат смущенията в дейността на пазарните участници, които предоставят услуги и дейности във връзка с криптоактиви, емитирани преди влизането в сила на настоящия регламент, емисиите на тези криптоактиви следва да бъдат освободени от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива и от останалите приложими изисквания. Тези преходни разпоредби обаче не следва да се прилагат по отношение на емитентите на токени, обезпечени с активи, емитентите на токени за електронни пари или доставчиците на услуги за криптоактиви, които във всеки случай следва да получат лиценз, веднага след като настоящият регламент започне да се прилага.

(78)Лицата, които сигнализират за нарушение, могат да предоставят нова информация на вниманието на компетентните органи, която да им помогне при установяването на нарушения на настоящия регламент и при налагането на санкции. Поради това настоящият регламент следва да осигури въвеждането на адекватни мерки, които да позволяват на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защитават срещу ответни действия. Това следва да бъде постигнато чрез изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета 48 , така че тя да може да се прилага за нарушенията на настоящия регламент.

(79)Датата на прилагане на настоящия регламент се отлага с 18 месеца, за да се даде възможност да бъдат приети регулаторните технически стандарти, техническите стандарти за изпълнение и делегираните актове, необходими за определянето на някои елементи на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I
Предмет, обхват и определения

Член 1
Предмет

С настоящия регламент се установяват еднообразни правила за следното:

а)изисквания за прозрачност и оповестяване при емитирането на криптоактиви и допускането им до търговия;

б)лицензирането и надзора върху доставчиците на услуги за криптоактиви, емитентите на токени, обезпечени с активи, и емитентите на токени за електронни пари;

в)функционирането, организацията и управлението на емитентите на токени, обезпечени с активи, емитентите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви;

г)защитата на потребителите при емитирането, търговията, обмена и попечителството на криптоактиви;

д)мерките за предотвратяване на пазарни злоупотреби с цел гарантиране на лоялните пазарни отношения на пазарите на криптоактиви.

Член 2
Обхват

1.Настоящият регламент се прилага по отношение на лицата, които участват в емитирането на криптоактиви или които предоставят услуги, свързани с криптоактиви, в Съюза.

2.Настоящият регламент обаче не се прилага по отношение на криптоактивите, които се определят като:

а)финансови инструменти по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

б)електронни пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО, освен когато те се считат за токени за електронни пари по смисъла на настоящия регламент;

в)депозити по смисъла на член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 49 ;

г)структурирани депозити по смисъла на член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС;

д)секюритизации по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета 50 .

3.Настоящият регламент не се прилага за следните субекти и лица:

а)Европейската централна банка, националните централни банки на държавите членки, когато действат в качеството си на органи на паричната политика, или други публични органи;

б)застрахователните предприятия или предприятията, извършващи дейности по презастраховане и ретроцесия, по смисъла на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 51 , при извършването на дейностите, посочени в същата директива;

в)ликвидатор или администратор, действащ в хода на процедура по несъстоятелност, освен когато е за целите на член 42;

г)лицата, които предоставят услуги за криптоактиви изключително за своите предприятия майки, дъщерни предприятия или други дъщерни предприятия на своите предприятия майки;

д)Европейската инвестиционна банка;

е)Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;

ж)публични международни организации.

4.Когато емитират токени, обезпечени с активи, включително значими токени, обезпечени с активи, кредитните институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, не са предмет на:

а)разпоредбите на глава I от дял III, с изключение на членове 21 и 22;

б)член 31.

5.Когато предоставят една или повече услуги за криптоактиви, кредитните институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, не са предмет на разпоредбите на глава I от дял V, с изключение на членове 57 и 58.

6.Инвестиционните посредници, лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, не са предмет на разпоредбите на глава I от дял V, с изключение на членове 57, 58, 60 и 61, когато предоставят само една или няколко услуги за криптоактиви, които са еквивалентни на инвестиционните услуги и дейностите, за които са лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС. За тази цел:

а)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точка 11 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните дейности, посочени в раздел А, точки 8 и 9 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

б)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точки 12 и 13 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните услуги, посочени в раздел А, точка 3 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

в)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точка 14 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните услуги, посочени в раздел А, точка 2 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

г)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точка 15 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните услуги, посочени в раздел А, точки 6 и 7 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

д)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точка 16 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните услуги, посочени в раздел А, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

е)услугите за криптоактиви, определени в член 3, параграф 1, точка 17 от настоящия регламент, се считат за еквивалентни на инвестиционните услуги, посочени в раздел А, точка 5 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

Член 3
Определения

1.За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„технология на разпределения регистър“ или „ТРР“ означава вид технология, която поддържа разпределени записи на криптирани данни;

(2)„криптоактив“ означава цифрово представяне на стойност или права, които могат да бъдат прехвърляни и съхранявани електронно посредством технология на разпределения регистър или друга подобна технология;

(3)„токен, обезпечен с активи“ означава вид криптоактив, при който е налице стремеж за поддържане на стабилна стойност посредством обвързването ѝ със стойността на няколко фиатни валути, представляващи законно платежно средство, стойността на една или повече стоки, стойността на един или повече криптоактиви или комбинация от активи.

(4)„токен за електронни пари“ означава вид криптоактив, чието основно предназначение е да служи като разменно средство и при който е налице стремеж да поддържане на стабилна стойност чрез обвързването ѝ със стойността на фиатна валута, представляваща законно платежно средство;

(5)„токен за стоки или услуги“ означава вид криптоактив, който е предназначен да осигури цифров достъп до стока или услуга, която е налична в ТРР, и който се приема само от емитента на този токен;

(6)„емитент на криптоактиви“ означава юридическо лице, което предлага публично всякакъв вид криптоактиви или което желае допускането на тези криптоактиви до платформа за търговия с криптоактиви;

(7)„публично предлагане“ означава предложение към трети страни за придобиване на криптоактив в замяна на фиатна валута или на други криптоактиви;

(8)„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава всяко лице, чието занятие или предмет на стопанска дейност е предоставянето на професионална основа на една или повече услуги за криптоактиви на трети страни;

(9)„услуга за криптоактиви“ означава всяка от изброените по-долу услуги и дейности, която е свързана с криптоактив:

а)попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни;

б)управление на платформа за търговия с криптоактиви;

в)обмен на криптоактиви срещу фиатна валута, представляваща законно платежно средство;

г)обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

д)изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни;

е)пласиране на криптоактиви;

ж)получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни;

з)предоставяне на консултации, свързани с криптоактиви;

(10)„попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни“ означава защита или контролиране от името на трети страни на криптоактиви или на средствата за достъп до тези криптоактиви, когато е приложимо, под формата на частни криптографски ключове;

(11)„управление на платформа за търговия с криптоактиви“ означава управление на една или повече платформи за търговия с криптоактиви, в рамките на които взаимодействат множество интереси на трети страни за закупуване или продажба на криптоактиви по начин, който води до сключването на договор, или чрез обмен на даден криптоактив срещу друг, или на криптоактив срещу фиатна валута, представляваща законно платежно средство;

(12)„обмен на криптоактиви срещу фиатна валута“ означава сключването с трети страни на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба срещу фиатна валута, представляваща законно платежно средство, чрез използване на собствен капитал;

(13)„обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви“ означава сключването с трети страни на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба срещу други криптоактиви, чрез използване на собствен капитал;

(14)„изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни“ означава сключване на споразумения за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или за записване за един или повече криптоактиви от името на трети страни;

(15)„пласиране на криптоактиви“ означава предлагане на новоемитирани криптоактиви или на криптоактиви, които вече са емитирани, но не са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, на определени купувачи, което не включва публично предлагане, нито предлагане на съществуващи държатели на криптоактивите на емитента;

(16)„получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни“ означава получаване на нареждане от лице за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или за записването на един или повече криптоактиви и предаване на това нареждане на трета страна за изпълнение;

(17)„предоставяне на консултации относно криптоактиви“ означава предлагане, предоставяне или съгласие за предоставяне на персонализирани или специфични препоръки на трета страна или по искане на тази трета страна, или по инициатива на доставчика на услуги за криптоактиви, който предоставя консултацията, по отношение на придобиването или продажбата на един или повече криптоактиви или използването на услуги за криптоактиви;

(18)„управителен орган“ означава орган на емитент на криптоактиви или на доставчик на услуги за криптоактиви, който е назначен в съответствие с националното законодателство и е оправомощен е да определя стратегията, целите и цялостното управление на субекта, осъществява надзор и мониторинг при вземането на управленските решения и в неговия състав влизат лицата, управляващи стопанската дейност на субекта;

(19)„кредитна институция“ означава кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(20)„квалифицирани инвеститори“ означава квалифицирани инвеститори по смисъла на член 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/1129;

(21)„резервни активи“ означава съвкупността от фиатни валути, представляващи законно платежно средство, от стоки или от криптоактиви, с които е обезпечена стойността на токените, обезпечени с активи, или инвестицията на тези активи;

(22)„държава членка по произход“ означава:

а)когато емитентът на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, има седалище или клон в Съюза — държавата членка, в която се намират седалището или клонът на емитента;

б)когато емитентът на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, няма седалище в Съюза, но има регистрирани два или повече клона в Съюза — държавата членка, избрана от емитента измежду държавите членки, в които се намират клоновете на емитента;

в)когато емитентът на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е установен в трета държава и няма регистриран клон в Съюза — една от следните две държави членки, в зависимост от избора на емитента — или държавата членка, в която се планира първото публично предлагане на криптоактивите, или държавата членка, в която е подадено първото заявление за допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви;

г)за емитентите на токени, обезпечени с активи — държавата членка, в която се намира седалището на този емитент на токени, обезпечени с активи;

д)за емитентите на токени за електронни пари — държавата членка, в която този емитент на токени за електронни пари е лицензиран като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО;

е)за доставчиците на услуги за криптоактиви — държавата членка, в която се намира седалището на доставчика на услуги за криптоактиви;

(23)„приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която даден емитент на криптоактиви е осъществил публично предлагане на криптоактиви или кандидатства за допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, или в която даден доставчик на услуги за криптоактиви предоставя такива услуги за криптоактиви, когато тази държава членка е различна от държавата членка по произход;

(24)„компетентен орган“ означава:

а) органът, определен от всяка държава членка в съответствие с член 81 за емитентите на криптоактиви, емитентите на токени, обезпечени с активи, и доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)органът, определен от всяка държава членка за прилагането на Директива 2009/110/ЕО за емитентите на токени за електронни пари;

(25) „стока“ означава стока по смисъла на член 2, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията 52 ;

(26)„квалифицирано дялово участие“ означава пряко или непряко дялово участие в емитент на токени, обезпечени с активи, или на доставчик на услуги за криптоактиви, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас, както са определени в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 53 , като се отчитат условията за тяхното агрегиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или което дава възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на инвестиционния посредник, в който е това участие;

(27)„вътрешна информация“ означава конкретна информация, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти на криптоактиви или с един или повече криптоактиви, която не е оповестена публично и която, ако бъде оповестена публично, вероятно би оказала значително влияние върху цените на тези криптоактиви;

(28)„потребител“ означава всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121, за да определи някои технически аспекти на определенията, посочени в параграф 1, с цел да приведе тези определения в съответствие с пазарните тенденции и технологичното развитие.

ДЯЛ II
Криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

Член 4
Публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, и допускане на такива криптоактиви до търговия на платформа за търговия с криптоактиви

1.Емитентът на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, не предлага публично в Съюза тези криптоактиви, нито кандидатства за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, освен в случаите, в които този емитент:

а)е юридическо лице;

б)е изготвил бяла книга за тези криптоактиви в съответствие с член 5;

в)е изпратил уведомление относно бялата книга за криптоактива в съответствие с член 7;

г)е публикувал бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8;

д)отговаря на изискванията, определени в член 13.

2.Разпоредбите по параграф 1, букви б) — г) не се прилагат, когато:

а)криптоактивите се предлагат безплатно;

б)криптоактивите се създават автоматично чрез „добиване“ като възнаграждение за поддържането на ТРР или за валидирането на сделки;

в)криптоактивите са уникални и не са взаимозаменяеми с други криптоактиви;

г)криптоактивите се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица в рамките на една държава членка, когато тези лица действат за собствена сметка;

д)за период от 12 месеца общата стойност на дадено публично предлагане на криптоактиви в Съюза не надвишава 1 000 000 EUR или еквивалентна стойност в друга валута или в криптоактиви;

е)публичното предлагане на криптоактивите е предназначено само за квалифицирани инвеститори, а криптоактивите могат да бъдат държани само от такива квалифицирани инвеститори.

За целите на буква а) криптоактивите не се считат за безплатно предлагани, ако от купувачите се изисква да предоставят или да се ангажират да предоставят на емитента лични данни в замяна на криптоактивите или когато емитентът на тези криптоактиви получава от потенциалния държател на тези криптоактиви такси на трети страни, комисиони, парични облаги или непарични облаги в замяна на тези криптоактиви.

3.Когато публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, се отнася за токени за стоки или услуги, които все още не са на разположение, продължителността на публичното предлагане, описана в бялата книга за криптоактива, не надвишава 12 месеца.

Член 5
Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива

1.Бялата книга за криптоактива, посочена в член 4, параграф 1, буква б), съдържа следната информация:

а)подробно описание на емитента и представяне на основните участници, ангажирани в изготвянето и разработването на проекта;

б)подробно описание на проекта на емитента, вида на криптоактива, който ще се предлага публично или за който ще се иска допускане до търговия, причините, поради които криптоактивите ще се предлагат публично или поради които се кандидатства за допускане до търговия, както и планираното използване на фиатната валута или на другите криптоактиви, получени чрез публичното предлагане;

в)подробно описание на характеристиките на публичното предлагане, в частност броя на криптоактивите, които ще бъдат емитирани или за които се иска допускане до търговия, емисионната цена на криптоактивите, както и реда и условията за записването им;

г)подробно описание на правата и задълженията, свързани с криптоактивите, както и на процедурите и условията за упражняването на тези права;

д)информация за основните технологии и стандарти, които емитентът на криптоактивите прилага и които позволяват притежаването, съхранението и прехвърлянето на тези криптоактиви;

е)подробно описание на рисковете, свързани с емитента на криптоактивите, с криптоактивите, с публичното им предлагане и с изпълнението на проекта;

ж)елементите, предмет на оповестяване, посочени в приложение I.

2.Цялата информация, посочена в параграф 1, е обективна, ясна и не е подвеждаща. Бялата книга за криптоактива няма съществени пропуски и е представена в сбита и разбираема форма.

3.В бялата книга за криптоактива се съдържа следната декларация: „Емитентът на криптоактивите носи цялата отговорност за съдържанието на бялата книга за този криптоактив. Тази бяла книга за криптоактива не е била проверена, нито одобрена от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз.“

4.Бялата книга за криптоактива не съдържа никакви твърдения относно бъдещата стойност на криптоактивите, с изключение на декларацията, посочена в параграф 5, освен в случаите, в които емитентът на тези криптоактиви може да гарантира тази бъдещата стойност.

5.В бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се съдържа декларация, че:

а)криптоактивите могат да загубят цялата си стойност или част от нея;

б)криптоактивите не винаги могат да бъдат прехвърлими;

в)криптоактивите могат да не бъдат ликвидни;

г)когато се предлагат публично токени за стоки или услуги — е възможно тези токени за стоки или услуги да не могат да бъдат обменени срещу обещаната в бялата книга за криптоактива стока или услуга, особено при неуспех или прекъсване на проекта.

6.Всяка бяла книга за криптоактива съдържа декларация от управителния орган на емитента на криптоактивите. В тази декларация се потвърждава, че бялата книга за криптоактива съответства на изискванията на настоящия дял, и се посочва, че доколкото е известно на управителния орган, представената в бялата книга информация е вярна и няма значителни пропуски.

7.Бялата книга за криптоактива съдържа обобщение, в което кратко и на нетехнически език се представя най-важната информация за публичното предлагане на криптоактивите или за планираното допускане на тези криптоактиви до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, и по-специално за основните елементи на съответните криптоактиви. Форматът и съдържанието на обобщението на бялата книга за криптоактива, заедно със самата бялата книга за криптоактива, осигуряват информацията за основните елементи на съответните криптоактиви, която е необходима на евентуалните купувачи на криптоактивите, за да могат да вземат информирано решение. Обобщението съдържа предупреждение, че:

а)то следва да се тълкува като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)потенциалният купувач следва да вземе решението си за закупуване на криптоактивa въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост;

в)публичното предлагане на криптоактиви не представлява оферта, нито предложение за продажба на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение за продажба на финансови инструменти могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с националното законодателство;

г)бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129, нито друг документ за предлагане съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство.

8.На всяка бяла книга за криптоактива се поставя дата.

9.Бялата книга за криптоактива се изготвя на поне един от официалните езици на държавата членка по произход или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

10.Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетими формати.

11.След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да бъдат установени стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 10.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 6
Маркетингови съобщения

Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или свързани с допускането на такива активи до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, отговарят на всички изброени по-долу критерии:

а)маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и не е подвеждаща;

в)информацията в маркетинговите съобщения съответства на информацията, съдържаща се в бялата книга за криптоактива, ако такава бяла книга се изисква в съответствие с член 4;

г)в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва уебсайтът на емитента на съответните криптоактиви.

Член 7
Уведомление относно бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, относно маркетинговите съобщения

1.Компетентните органи не изискват предварително одобряване на бялата книга за криптоактива, нито на свързаните с нея маркетингови съобщения преди тяхното публикуване.

2.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, изпращат уведомление относно бялата книга за криптоактива и — в случаите, когато става дума за маркетингови съобщения съгласно посоченото в член 6 — уведомление относно тези маркетингови съобщения до компетентния орган на своята държава членка по произход най-малко 20 работни дни преди публикуването на бялата книга за криптоактива. Този компетентен орган може да упражни правомощията, посочени в член 82, параграф 1.

3.В уведомлението относно бялата книга за криптоактива се обясняват причините, поради които описаният в нея криптоактив следва да се счита за:

а)финансов инструмент по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

б)електронни пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО;

в)депозит по смисъла на член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС;

г)структуриран депозит по смисъла на член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС.

4.Заедно с уведомлението, посочено в параграфи 2 и 3, емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, предоставят на компетентния орган на своята държава членка по произход списък на приемащите държави членки, ако има такива, в които възнамеряват да предлагат публично криптоактивите или да поискат допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. Те също така информират своята държава членка по произход за началната дата на планираното публично предлагане на криптоактивите или на допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за планираното публично предлагане или допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви в срок от 2 работни дни след получаването на списъка, посочен в първата алинея.

5.Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за белите книги за криптоактиви, за които са били уведомени, както и за датата на уведомлението. ЕОЦКП вписва белите книги за криптоактиви, за които е бил уведомен, в посочения в член 57 регистър.

Член 8
Публикуване на бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, на маркетинговите съобщения

1.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват своята бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, своите маркетингови съобщения, на своя уебсайт, който е публично достъпен, не по-късно от началната дата на публичното предлагане на тези криптоактиви или от датата на допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. Бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо — маркетинговите съобщения — остават на разположение на уебсайта на емитента за целия период, през който криптоактивите се държат публично.

2.Публикуваната бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, маркетинговите съобщения, са идентични с версията, за която съответният компетентен орган е бил уведомен в съответствие с член 7, или, когато е приложимо, с версията, изменена в съответствие с член 11.

Член 9
Ограничено във времето публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

3.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, публикуват на своя уебсайт резултата от предлагането в срок от 16 дни след изтичането на срока за записване на криптоактивите.

4.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, разполагат с ефективни механизми за мониторинг и защита на средствата или на другите криптоактиви, набрани чрез това публично предлагане. За тази цел тези емитенти гарантират, че средствата или другите криптоактиви, набрани по време на публичното предлагане, се държат под попечителство от един от следните субекти:

а)кредитна институция, когато набраните по време на публичното предлагане средства са под формата на фиатна валута;

б)доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран да извършва попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни.

Член 10
Разрешение за публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или за кандидатстване за допускане на такива криптоактиви до търговия на платформа за търговия с криптоактиви

1.След публикуването на бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8 и, когато е приложимо, член 11, емитентите на криптоактиви могат да предлагат своите криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, в рамките на целия Съюз и да кандидатстват за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

2.По отношение на емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които са публикували бяла книга криптоактива в съответствие с член 8 и, когато е приложимо, член 11, не се прилагат допълнителни изисквания за предоставяне на информация във връзка с предлагането на тези криптоактиви или допускането им до платформа за търговия с криптоактиви.

Член 11
Изменения на публикувана бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, на публикувани маркетингови съобщения след тяхното публикуване

1.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, внасят изменения във вече публикувана бяла книга за криптоактива и, когато приложимо, във вече публикувани маркетингови съобщения, с цел да отразят настъпили промени или факти, които могат да окажат съществено влияние върху решението на евентуалния купувач за закупуване на тези криптоактиви или върху решението на държателите им да ги продадат или обменят.

2.Емитентът незабавно информира обществеността чрез своя уебсайт за уведомлението, което е подал до компетентния орган на своята държава членка по произход във връзка с измененията на бялата книга за криптоактива, и предоставя обобщение на причините, поради които е изпратил уведомление за внесените в бялата книга за криптоактива изменения.

3.Поредността на информацията в изменената бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, в изменените маркетингови съобщения, съответства на тази в бялата книга за криптоактива или в маркетинговите съобщения, публикувани в съответствие с член 8.

4.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за измененията на бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, за измененията на маркетинговите съобщения, като посочват причините за тези изменения, най-малко седем работни дни преди публикуването им. Този компетентен орган може да упражни правомощията, посочени в член 82, параграф 1.

5.В срок от 2 работни дни от получаването на проекта на изменената бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка, посочена в член 7, параграф 4, за измененията на бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, измененията на маркетинговите съобщения.

6.В съответствие с член 8 емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват на своя уебсайт изменената бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения, като посочват и причините за измененията.

7.На изменената бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения се поставя електронен времеви печат. Последната изменена бяла книга за криптоактива и, когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения се отбелязват като приложимата версия. Всички изменени бели книги за криптоактиви и, когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения остават на разположение, докато криптоактивите се държат публично.

8.Когато публичното предлагане се отнася за токени за стоки или услуги, измененията, внесени в бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, в маркетинговите съобщения не следва да надхвърлят 12-месечния срок, посочен в член 4, параграф 3.

Член 12
Право на отказ

1.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, предлагат право на отказ на всеки потребител, закупил такъв криптоактив пряко от емитента или от доставчика на услуги за криптоактиви, който предлага криптоактивите от името на този емитент.

Потребителите разполагат с период от 14 календарни дни, за да се откажат от съгласието си да закупят тези криптоактиви, без да заплащат никакви разходи и без да обосновават своя отказ. Периодът за отказ започва да тече от датата на съгласието, дадено от потребителя за закупуването на тези криптоактиви.

2.Всички плащания, направени от потребителя, включително, ако е приложимо, евентуални такси, се възстановяват без необосновано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който емитентът на криптоактивите или доставчикът на услуги за криптоактиви, който пласира криптоактивите от името на този емитентът, са били уведомени за решението на потребителя да се откаже от съгласието си.

Възстановяването на средствата се извършва посредством същото платежно средство, което потребителят е използвал за първоначалната сделка, освен ако потребителят изрично не се е съгласил на други условия и при условие че на потребителя не се начисляват никакви такси, произтичащи от това възстановяване.

3.Емитентите на криптоактиви предоставят информация за правото на отказ, посочено в параграф 1, в бялата книга за криптоактива.

4.Правото на отказ не се прилага, когато криптоактивите са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

5.Когато емитентите на криптоактиви са определили срок за публичното предлагане на криптоактивите в съответствие с член 9, правото на отказ не се упражнява след приключването на срока за записване на криптоактивите.

Член 13
Задължения на емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари:

а)действат почтено, безпристрастно и професионално;

б)комуникират с държателите на криптоактиви по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин;

в)предотвратяват, установяват, управляват и оповестяват евентуалните конфликти на интереси;

г)поддържат системите си и протоколите си за сигурен достъп в съответствие с подходящите стандарти на Съюза.

За целите на буква г) ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва насоки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел определяне на стандартите на Съюза.

2.Емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, действат в интерес на държателите на тези криптоактиви и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, в маркетинговите съобщения е оповестено преференциално третиране.

3.Когато публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, бъде отменено по някаква причина, емитентите на тези криптоактиви гарантират, че набраните от купувачите или потенциалните купувачи средства ще им бъдат върнати във възможно най-кратък срок.

Член 14
Отговорност на емитентите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, по отношение на информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.Когато емитент на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или неговият управителен орган е нарушил член 5, като в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива е предоставил информация, която не е пълна, обективна или ясна, или като е предоставил подвеждаща информация, държателят на криптоактивите може да предяви иск към този емитент на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или към неговия управителен орган за вреди, нанесени му в резултат на това нарушение.

Всяко ограничаване на гражданската отговорност се лишава от правно действие.

2.Отговорност на държателите на криптоактиви е да представят доказателства, че емитентът на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е нарушил член 5 и че това нарушение е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени съответните криптоактиви.

3.Държателят на криптоактиви не може да предяви иск за вреди във връзка с представената в обобщението по член 5, параграф 7 информация, включително за нейния превод, освен в случаите, в които:

а)обобщението е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива;

б)обобщението не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, най-важната информация, която да помогне на потребителите и инвеститорите да вземат решение за закупуването на тези криптоактиви.

4.Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.     

ДЯЛ III

Токени, обезпечени с активи

Глава 1

Лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви

Член 15
Лицензиране

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, не предлагат публично в Съюза тези токени, нито кандидатстват за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, освен в случаите, в които тези емитенти са лицензирани за това в съответствие с член 19 от компетентния орган на тяхната държава членка по произход.

2.Лицензът, посочен в параграф 1, се предоставя само на юридически лица, установени в Съюза.

3.Параграф 1 не се прилага в следните случаи:

а)ако в продължение на период от 12 месеца, изчисляван в края на всеки календарен ден, средната сума на токените, обезпечени с активи, в обращение не надвишава 5 000 000 EUR или съответния еквивалент в друга валута;

б)публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, е предназначено само за квалифицирани инвеститори и тези токени, обезпечени с активи, могат да бъдат държани само от такива инвеститори.

Емитентите на такива токени, обезпечени с активи, обаче изготвят бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 17, и уведомяват за нея и, когато е приложимо, за маркетинговите съобщения компетентния орган на своята държава членка по произход в съответствие с член 7.

4.Параграф 1 не се прилага, когато емитентите на токени, обезпечени с активи, са лицензирани като кредитни институции в съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС.

Тези емитенти обаче изготвят бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 17, и я изпращат за одобрение на компетентния орган на своята държава членка по произход в съответствие с параграф 7.

5.Издаденият от компетентния орган лиценз е валиден за целия Съюз и дава възможност на емитента да предлага в Съюза токените, обезпечени с активи, за които е бил лицензиран, или да кандидатства за допускането им до търговия на платформа за търговия с криптоактиви.

6.Одобрението, което компетентният орган е предоставил по отношение на изготвената от емитента бяла книга за криптоактива съгласно член 19 или на изменената бяла книга съгласно член 21, е валидно за целия Съюз.

7.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които определя процедурата за одобряване на бялата книга за криптоактива, посочена в параграф 4.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 16
Заявления за издаване на лиценз

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, подават заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 15, до компетентния орган на своята държава членка по произход.

2.В заявлението по параграф 1 се съдържа цялата изброена по-долу информация:

а)адресът на подалия заявлението емитент;

б)учредителният акт на подалия заявлението емитент;

в)програмата за дейността, която включва бизнес модела, който подалият заявлението емитент възнамерява да използва;

г)правно становище, че токените, обезпечени с активи, не отговарят на условията, за да се считат за финансови инструменти, електронни пари, депозити или структурирани депозити;

д)подробно описание на правилата за управление на подалия заявлението емитент;

е)самоличността на членовете на управителния орган на подалия заявлението емитент;

ж)доказателство, че лицата по буква е) се ползват с добра репутация и притежават подходящите знания и опит, за да управляват подалия заявлението емитент;

з)когато е приложимо, доказателство, че физическите лица, които пряко или косвено притежават над 20 % от акционерния капитал или от правата на глас на подалия заявлението емитент или които по друг начин упражняват контрол върху посочения подал заявление емитент, притежават добра репутация и компетентност.

и)бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 17;

й)политиките и процедурите, посочени в член 30, параграф 5, букви от а) — к);

к)описание на договорните споразумения с третите страни, посочени в член 30, параграф 5, последната алинея;

л)описание на политиката на подалия заявление емитент относно непрекъснатостта на дейността, посочена в член 30, параграф 8;

м)описание на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, посочени в член 30, параграф 9;

н)описание на процедурите и системите за обезпечаване на сигурността, включително киберсигурността, целостта и поверителността на информацията, посочени в член 30, параграф 10;

о)описание на процедурите на подалия заявление емитент относно разглеждането на жалби, както е посочено в член 27.

3.За целите на параграф 2, букви ж) и з), подалите заявление емитенти на токени, обезпечение с активи, представят всички изброени по-долу доказателства:

а)за всички лица, участващи в управлението на подалия заявление емитент на токени, обезпечени с активи — удостоверение за чисто съдебно минало във връзка с присъди или санкции съгласно действащите национални правила в областта на търговското право, правото в областта на несъстоятелността, правото в областта на финансовите услуги, правото в областта на изпирането на пари, законодателството за борба с тероризма, правото в областта на измамите или професионалната отговорност;

б)доказателство, че членовете на управителния орган на подалия заявлението емитент на токените, обезпечени с активи, притежават заедно достатъчно знания, умения и опит, за да управляват този емитент на токени, обезпечени с активи, както и че тези лица са длъжни да посвещават на изпълнението на задълженията си достатъчно време.

4.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която следва да се съдържа в заявлението в допълнение към информацията, посочена в параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

5.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за подаване на заявление за лиценз.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 17
Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива по отношение на токените, обезпечени с активи

1.Бялата книга за криптоактива, посочена в член 16, параграф 2, буква и), отговаря на всички изисквания, посочени в член 4. В допълнение към информацията, посочена в член 4, бялата книга за криптоактива съдържа цялата посочена по-долу информация:

а)подробно описание на правилата за управление на емитента, включително описание на ролята, отговорностите и отчетността на третите страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з);

б)подробно описание на резерва от активи, посочен в член 32;

в)подробно описание на правилата за попечителство на резервните активи, включително отделянето на криптоактивите, както е посочено в член 33;

г)при инвестиране на резервните активи, както е посочено в член 34 — подробно описание на инвестиционната политика по отношение на тези резервни активи;

д)подробно описание на естеството и възможностите за упражняване на правата, включително прякото право на откупуване или на вземане, които държателите на токени, обезпечени с активи, и юридическите или физическите лица, посочени в член 35, параграф 3, могат да предявят спрямо резервните активи или спрямо емитента, включително третирането на тези права при процедури по несъстоятелност.

е)когато емитентът не предлага пряко право на вземане спрямо резервните активи — подробна информация за механизмите, посочени в член 35, параграф 4, чрез които се гарантира ликвидността на токените, обезпечени с активи;

ж)подробно описание на процедурите за разглеждане на жалби, посочени в член 27;

з)елементите, предмет на оповестяване, посочени в приложения I и II.

За целите на буква д), когато правото на пряко вземане или на откупуване не е предоставено на всички държатели на токени, обезпечени с активи, в бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се посочва, че всички държатели на криптоактиви нямат право на вземане спрямо резервните активи или не могат да поискат откупуване на тези токени от емитента във всеки един момент.

2.Бялата книга за криптоактива съдържа обобщение, в което кратко и на нетехнически език се представя най-важната информация за публичното предлагане на токените, обезпечени с активи, или за планираното допускане на тези токени до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, и по-специално информация за основните елементи на съответните токени, обезпечени с активи. Форматът и съдържанието на обобщението на бялата книга за криптоактива, заедно със самата бялата книга за криптоактива, осигуряват информацията за основните елементи на съответните токени, обезпечени с активи, която е необходима на евентуалните купувачи на тези токени, за да могат да вземат информирано решение. Обобщението съдържа предупреждение, че:

а)то следва да се тълкува като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)потенциалният купувач следва да вземе решението си за закупуване на даден токен, обезпечен с актив, въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост;

в)публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, не представлява оферта, нито предложение за продажба на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение за продажба на финансови инструменти могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с националното законодателство;

г)бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1129, нито друг документ за предлагане съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство.

3.На всяка бяла книга за криптоактива се поставя дата.

4.Бялата книга за криптоактива се изготвя на поне един от официалните езици на държавата членка по произход или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

5.Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетими формати.

6.След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 10.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 18
Оценка на заявлението за лиценз

1.Компетентните органи, които получат заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 16, извършват оценка на пълнотата на заявлението и на бялата книга за криптоактива, посочена в член 16, параграф 2, буква и), в срок от 20 работни дни от получаването на това заявление. Те незабавно уведомяват подалия заявление емитент за това дали заявлението, включително бялата книга за криптоактива, са пълни. Ако заявлението, включително бялата книга за криптоактива, са непълни, те определят срок, в рамките на който подалият заявление емитент трябва да предостави липсващата информация.

2.В срок до 3 месеца след получаването на пълното заявление компетентните органи оценяват дали подалият заявление емитент отговаря на изискванията по настоящия дял и приемат надлежно обосновано проекторешение за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране. В рамките на тези три месеца компетентните органи могат да изискат от подалия заявление емитент всякаква информация във връзка със заявлението, включително с бялата книга за криптоактива, посочена в член 16, параграф 2, буква и).

3.След изтичането на срока от три месеца, посочен в параграф 2, компетентните органи изпращат на подалия заявление емитент проекторешението и предават това проекторешение, заедно с преписката по заявлението, на ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ. Когато подалият заявление емитент е установен в държава членка, чиято валута не е еврото, или когато дадена валута, която не е еврото, е включена в резервните активи, компетентните органи се консултират с централната банка на тази държава членка. Подалите заявление емитенти имат право да представят на своите компетентни органи забележки и коментари по отношение на техните проекторешения.

4.В срок от 2 месеца след получаването на проекторешението и преписката по заявлението ЕБО, ЕОЦКП, ЕЦБ и, когато е приложимо, централната банка, посочена в параграф 3, издават необвързващо становище относно заявлението и изпращат своите необвързващи становища на съответния компетентен орган. Този компетентен орган надлежно взема под внимание тези необвързващи становища, както и забележките и коментарите на подалия заявление емитент.

Член 19
Издаване на лиценз или отказ от лицензиране

1.В рамките на един месец след получаването на необвързващото становище, посочено в член 18, параграф 4, компетентните органи вземат надлежно обосновано решение за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране на подалия заявление емитент и в срок от 5 работни дни го уведомяват за това решение. Когато на даден подал заявление емитент бъде издаден лиценз, бялата книга за криптоактива на този емитент се счита за одобрена.

2.Компетентните органи отказват издаването на лиценз, когато са налице обективни и доказуеми основания да се счита, че:

а)управителният орган на подалия заявлението емитент може да представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за непрекъснатостта на неговата дейност и за подходящото зачитане на интересите на неговите клиенти и лоялните пазарни отношения;

б)подалият заявлението емитент не отговаря или има вероятност да не отговаря на изискванията по настоящия дял.

в)бизнес моделът на подалия заявление емитент може да представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност, възможностите за въздействие на паричната политика или паричния суверенитет.

3.Компетентните органи уведомяват ЕБО, ЕОЦКП, ЕЦБ и, когато е приложимо, централните банки, посочени в член 18, параграф 3, за всички издадени лицензи. ЕОЦКП включва следната информация в регистъра на криптоактивите и доставчиците на услуги за криптоактиви, посочен в член 57:

а)наименованието и правната форма на емитента на токените, обезпечени с активи, както и неговия идентификационен номер на правен субект;

б)търговското наименование, физическия адрес и уебсайта на емитента на токените, обезпечени с активи;

в)белите книги за криптоактивите или техните изменени версии;

г)всякакви други услуги, предоставяни от емитента на токените, обезпечени с активи, които са извън обхвата на настоящия регламент, с позоваване на съответното законодателство на Съюза или на националното законодателство.

Член 20
Отнемане на лиценза

1.Компетентните органи отнемат лиценза на емитентите на токени, обезпечени с активи, във всяка една от следните ситуации:

а)емитентът не е използвал лиценза през 6-те месеца след издаването му;

б)емитентът не е използвал лиценза си в продължение на 6 последователни месеца;

в)емитентът е получил лиценза чрез неправомерни средства, включително представяне на неверни данни в заявлението за лиценз, посочено в член 16, или в бялата книга за криптоактива, изменена в съответствие с член 21;

г)емитентът вече не отговаря на условията, при които е издаден на лицензът;

д)емитентът съществено е нарушил разпоредбите на настоящия дял;

е)емитентът е предмет на организирано прекратяване на дейността в съответствие с националното законодателство относно несъстоятелността;

ж)емитентът изрично се е отказал от лиценза или е решил да преустанови дейността си.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, уведомяват своя компетентен орган за всяка една от ситуациите, посочени в букви е) и ж).

2.Компетентните органи незабавно уведомяват компетентния орган на емитента на токените, обезпечени с активи, за следното:

а)факта, че даден субект — трета страна, посочен в член 30, параграф 5, буква з), е загубил лиценза си като кредитна институция, както е посочено в член 8 от Директива 2013/36/ЕС, като доставчик на услуги за криптоактиви, както е посочено в член 53 от настоящия регламент, като платежна институция, както е посочено в член 11 от Директива (EС) 2015/2366, или като институция за електронни пари, както е посочено в член 3 от Директива 2009/110/ЕО;

б)факта, че даден емитент на токени, обезпечени с активи, или членовете на управителния му орган са нарушили националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета 54 по отношение на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

3.Компетентните органи отнемат лиценза на емитент на токени, обезпечени с активи, когато смятат, че фактите, посочени в параграф 2, букви а) и б), засягат добрата репутация на управителния орган на този емитент или свидетелстват за слабости на правилата за управление или за вътрешен контрол, посочени в член 30.

В случай на отнемане на лиценза емитентът на токените, обезпечени с активи, прилага процедурата по член 42.

Член 21
Изменения на публикувана бяла книга за криптоактива по отношение на токени, обезпечени с активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, също така уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за всяко планирано изменение в своя бизнес модел, което е вероятно да окаже съществено влияние върху решението на съществуващ или потенциален държател на токени, обезпечени с активи, за покупка, и което възниква след издаването на лиценза, посочен в член 19. Измененията включват, наред с другото, съществени промени на:

а)правилата за управление;

б)резервните активи и попечителството на резервните активи;

в)правата, предоставени на държателите на токените, обезпечени с активи;

г)механизма за емитиране, създаване и унищожаване на токените, обезпечени с активи;

д)протоколите за валидиране на сделките с токени, обезпечени с активи;

е)функционирането на собствената проектирана технология на разпределения регистър на емитента, когато токените, обезпечени с активи, се емитират, прехвърлят и съхраняват в тaкава ТРР.

ж)механизмите, чрез които се осигурява откупуването на токените, обезпечени с активи, или тяхната ликвидност;

з)договореностите с трети страни, включително за управлението на резервните активи и инвестирането на резерва, попечителството на резервните активи и, когато е приложимо, разпространението на токените, обезпечени с активи, сред държателите.

и)политиката за управление на ликвидността за емитентите на значими токени, обезпечени с активи;

й)процедурата за разглеждане на жалби.

2.Когато компетентният орган е бил уведомен за дадено изменение, както е посочено в параграф 1, емитентът на токени, обезпечени с активи, изготвя проект на изменената бяла книга за криптоактива и гарантира, че поредността на съдържащата се в нея информация е в съответствие с информацията в първоначалната бяла книга за криптоактива.

Компетентният орган потвърждава по електронен път получаването на проекта на изменената бяла книга за криптоактива във възможно най-кратък срок и в рамките на 2 работни дни след получаването му.

Компетентният орган одобрява или отказва да одобри проекта на изменената бяла книга за криптоактива в срок от 20 работни дни, след като е потвърдил получаването на заявлението. При разглеждането на проекта на изменената бяла книга за криптоактива компетентният орган може също така да изиска допълнителна информация, разяснения или аргументи във връзка с този проект на изменената бяла книга за криптоактива. Когато компетентният орган поиска такава допълнителна информация, 20-дневният срок започва да тече едва след като компетентният орган е получил изисканата допълнителна информация.

Компетентният орган може също така да се консултира с ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ и, когато е приложимо, централните банки на държавите членки, чиято валута не е еврото.

3.Когато одобрява изменената бяла книга за криптоактива, компетентният орган може да поиска от емитента на токени, обезпечени с активи:

а)въвеждането на механизми за гарантиране на защитата на държателите на токени, обезпечени с активи, когато евентуалната промяна в дейността на емитента може да има съществено отражение върху стойността, стабилността или рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, или с резервните активи;

б)предприемането на необходимите корективни мерки с оглед гарантиране на финансовата стабилност.

Член 22
Отговорност на емитентите на токени, обезпечени с активи, по отношение на информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.Когато емитент на токени, обезпечени с активи, или неговият управителен орган е нарушил член 17, като в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива е предоставил информация, която не е пълна, обективна или ясна, или като е предоставил подвеждаща информация, държателят на токените, обезпечени с активи, може да предяви иск към емитента на токените, обезпечени с активи, или към неговия управителен орган за вреди, нанесени му в резултат на това нарушение.

Всяко ограничаване на гражданската отговорност се лишава от правно действие.

2.Отговорност на държателите на токени, обезпечени с активи, е да представят доказателства, че емитентът на токени, обезпечени с активи, е нарушил член 17 и че това нарушение е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени съответните токени, обезпечени с активи.

3.Държателят на токен, обезпечен с активи, не може да предяви иск за вреди във връзка с представената в обобщението по член 17, параграф 2 информация, включително за нейния превод, освен в случаите, в които:

а)обобщението е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива;

б)обобщението не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, най-важната информация, която да помогне на потребителите и инвеститорите да вземат решение за закупуването на тези токени, обезпечени с активи.

4.Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.   

Глава 2

Задължения на всички емитенти на токени, обезпечени с активи

Член 23
Задължение да действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на държателите на токени, обезпечени с активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи:

а)действат почтено, безпристрастно и професионално;

б)комуникират с държателите на токени, обезпечени с активи, по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин.

2.Емитентите на токени, обезпечени с активи, действат в интерес на държателите на тези токени и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, в маркетинговите съобщения, е оповестено преференциално третиране.

Член 24
Публикуване на бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, на маркетинговите съобщения

Емитентите на токени, обезпечени с активи, публикуват на своя уебсайт одобрената бяла книга за криптоактива, посочена в член 19, параграф 1, и, когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива, посочена в член 21, както и маркетинговите съобщения, посочени в член 25. Одобрените бели книги за криптоактиви остават публично достъпни за срок, не по-дълъг от началната дата на публичното предлагане на токените, обезпечени с активи, или от датата на допускането на тези токени до търговия на платформа за търговия с криптоактиви. Бялата книга за криптоактива и, когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива и маркетинговите съобщения, остават на разположение на уебсайта на емитента за целия период, през който токените, обезпечени с активи, се държат публично.

Член 25
Маркетингови съобщения    

1.Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, или с допускането на такива токени до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)маркетинговите съобщения трябва да бъдат ясно разпознаваеми като такива;

б)информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и не е подвеждаща;

в)информацията в маркетинговите съобщения съответства на посоченото в бялата книга за криптоактива;

г)в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва уебсайтът на емитента на криптоактивите.

2.Когато правото на пряко вземане или на откупуване не е предоставено на всички държатели на токени, обезпечени с активи, в маркетинговите съобщения ясно и недвусмислено се посочва, че всички държатели на криптоактивите нямат право на вземане спрямо резервните активи или не могат да поискат откупуване на тези токени от емитента във всеки един момент.

Член 26
Текуща информация, предоставяна на държателите на токени, обезпечени с активи

1.Най-малко веднъж месечно емитентите на токени, обезпечени с активи, оповестяват на своя уебсайт по ясен, точен и прозрачен начин размера на токените, обезпечени с активи, които са в обращение, и стойността и състава на резервните активи, както е посочено в член 32.

2.Във възможно най-кратък срок емитентите на токени, обезпечени с активи, оповестяват на своя уебсайт по ясен, точен и прозрачен начин резултата от одита на резервните активи, посочен в член 32.

3.Без да се засягат разпоредбите на член 77, емитентите на токени, обезпечени с активи, във възможно най-кратък срок оповестяват на своя уебсайт по ясен, точен и прозрачен начин, че всяко обстоятелство, което оказва или има вероятност да окаже значително въздействие върху стойността на токените, обезпечени с активи, или върху резервните активи, посочени в член 32.

Член 27
Процедура за разглеждане на жалби

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, въвеждат и поддържат ефективни и прозрачни процедури за своевременно, обективно и последователно разглеждане на жалби, получени от държателите на токени, обезпечени с активи. Когато токените, обезпечени с активи, се разпространяват изцяло или частично чрез субекти — трети страни, както е посочено в член 30, параграф 5, буква з), емитентите на токените, обезпечени с активи, въвеждат процедури за улесняване на разглеждането на такива жалби между държателите на токени, обезпечени с активи, и субектите — трети страни.

2.Държателите на токени, обезпечени с активи, имат право безплатно да подават жалби до емитентите на токените, обезпечени с активи.

3.Емитентите на токени, обезпечени с активи, изготвят и предоставят на разположение на клиентите образец за подаване на жалби и съхраняват информация за всички получени жалби и предприетите в отговор мерки.

4.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разглеждат всички жалби своевременно и обективно и съобщават резултатите от разглеждането на държателите на токените, обезпечени с активи, в разумен срок.

5.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да бъдат установени изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до .... [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 28
Предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, поддържат и прилагат ефективи политики и процедури за предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси между тях и:

а)техните акционери;

б)членовете на управителния им орган;

в)техните служители;

г)физическите лица, които пряко или косвено притежават над 20 % от акционерния капитал или от правата на глас на емитента на токена, обезпечен с активи, или които упражняват по друг начин правомощия за контрол върху посочения емитент;

д)държателите на токените, обезпечени с активи;

е)трети страни, изпълняващи една от функциите, посочени в член 30, параграф 5, буква з);

ж)когато е приложимо, юридическите или физическите лица, посочени в член 35, параграф 3.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, по-специално взимат всички подходящи мерки за предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси, свързани с управлението и инвестирането на резервните активи, посочени в член 32.

2.Емитентите на токени, обезпечени с активи, оповестяват пред държателите на техните токени, обезпечени с активи, принципното естество и източниците на конфликтите на интереси, както и предприетите за смекчаването им стъпки.

3.Това се оповестява по явен начин на уебсайта на емитента на токените, обезпечени с активи.

4.Информацията, оповестена съгласно параграф 3, е достатъчно точна, за да даде възможност на държателите на токените, обезпечени с активи, да вземат информирано решение за закупуване по отношение на токените, обезпечени с активи.

5.ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел определяне на:

а)изискванията за политиките и процедурите, посочени в параграф 1;

б)механизмите за оповестяването, посочено в параграф 3.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 29
Информиране на компетентните органи

Емитентите на токени, обезпечени с активи, уведомяват компетентните органи за всяка промяна в своя управителен орган.

Член 30
Правила за управление

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разполагат с надеждни правила за управление, включително ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, ефективни процеси за определяне, управление, мониторинг и докладване на рисковете, на които те са изложени или могат да бъдат изложени, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, в т.ч. надеждни административни и счетоводни процедури.

2.Членовете на управителния орган на емитентите на токените, обезпечени с активи, притежават необходимата добра репутация и компетентност по отношение на квалификацията, опита и уменията, които са им необходими за изпълнението на техните задължения и за гарантирането на надеждно и благоразумно управление на тези емитенти. Те също така удостоверяват, че са в състояние да отделят достатъчно време, за да изпълняват ефективно своите функции.

3.Физическите лица, които пряко или косвено притежават над 20 % от акционерния капитал или от правата на глас на емитентите на токените, обезпечени с активи, или които упражняват по друг начин правомощия за контрол върху тези емитенти, притежават необходимата добра репутация и компетентност.

4.Лицата, посочени в параграфи 2 или 3, не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други финансови престъпления.

5.Емитентите на токени, обезпечени с активи, приемат политики и процедури, които са достатъчно ефективни, за да осигурят спазването на изискванията на настоящия регламент, включително спазване от страна на неговите управители и служители на всички разпоредби на настоящия дял. По-специално, емитентите на токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат политики и процедури относно:

а)резерва от активи, посочен в член 32;

б)попечителството на резервните активи, посочено в член 33;

в)правата, които са предоставени или не са предоставени на държателите на токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 35;

г)механизма за емитиране, създаване и унищожаване на токените, обезпечени с активи;

д)протоколите за валидиране на сделките с токени, обезпечени с активи;

е)функционирането на собствената проектирана технология на разпределения регистър на емитента, когато токените, обезпечени с активи, се емитират, прехвърлят и съхраняват в тaкава ТРР или сходна технология, която се управлява от емитента или от действаща от негово име трета страна.

ж)механизмите, чрез които се осигурява откупуването на токените, обезпечени с активи, или тяхната ликвидност, както е посочено в член 35, параграф 4;

з)договореностите със субекти — трети страни относно управлението на резерва от активи и инвестирането на резервните активи, попечителството на резервните активи и, когато е приложимо, разпространението на токените, обезпечени с активи, сред техните държатели;

и)разглеждането на жалби, както е посочено в член 27;

й)конфликтите на интереси, както е посочено в член 28;

к)политиката за управление на ликвидността на емитентите на значими токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 41, параграф 3.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, които използват субекти — трети страни за изпълнението на функциите, определени в буква з), сключват и поддържат договорни споразумения с тези субекти, в които точно се определят ролите, отговорностите, правата и задълженията както на емитентите на токените, обезпечени с активи, така и на всеки един от тези субекти. В договорните споразумения, които пораждат последствия в повече от една юрисдикция, се посочва недвусмислено приложимото законодателство.

6.Освен ако не са инициирали план, както е посочено в член 42, емитентите на токени, обезпечени с активи, използват подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, за да гарантират непрекъснатото и редовно изпълнение на своите услуги и дейности. За целта емитентите на токени, обезпечени с активи, поддържат всички свои системи и протоколи за сигурен достъп в съответствие с подходящите стандарти на Съюза.

7.Емитентите на токени, обезпечени с активи, установяват източниците на операционен риск и свеждат тези рискове до минимум чрез разработването на подходящи системи, мерки за контрол и процедури.

8.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разработват политика за непрекъснатост на дейността, която в случай на прекъсване на работата на техните системи и процедури, гарантира запазването на най-важните данни и функции и поддържането на техните дейности, или, когато това не е възможно, своевременното възстановяване на тези данни и функции и бързото възобновяване на техните дейности.

9.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разполагат с механизми за вътрешен контрол и с ефективни процедури за оценка и управление на риска, включително ефективни контролни и защитни механизми за управление на системите за ИКТ съгласно изискванията в Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 55 . Тези процедури предвиждат цялостна оценка във връзка с надеждността на субектите трети страни, посочени в параграф 5, буква з). Емитентите на токени, обезпечени с активи, редовно наблюдават и оценяват адекватността и ефективността на механизмите за вътрешен контрол и на процедурите за оценка на риска и предприемат подходящи мерки за отстраняване на евентуални недостатъци.

10.Емитентите на токени, обезпечени с активи, въвеждат системи и процедури, които са адекватни с цел обезпечаването на сигурността, целостта и поверителността на информацията съгласно изискванията в Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 56 . В тези системи се записват и съхраняват съответните данни и информацията, събрана и изготвена в хода на дейностите на емитентите.

11.Емитентите на токени, обезпечени с активи, гарантират, че редовно преминават независим одит. Резултатите от тези одити се съобщават на управителния орган на съответния емитент и се предоставят на разположение на компетентния орган.

12.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя минималното съдържание на правилата за управление относно:

а)инструментите за мониторинг на рисковете, посочени в параграфи 1 и 7;

б)механизма за вътрешен контрол, посочен в параграфи 1 и 9;

в)плана за непрекъснатост на дейността, посочен в параграф 8;

г)одитите, посочени в параграф 11.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след влизането в сила]. 

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 31
Капиталови изисквания

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разполагат във всеки един момент със собствени средства, чиято равностойност е най-малко по-високата от следните стойности:

а)350 000 EUR;

б)2 % от средния размер на резервните активи, посочени в член 32.

За целите на буква б) средната стойност на резервните активи означава средната стойност на резервните активи в края на всеки календарен ден, изчислена за предходните 6 месеца.

Когато даден емитент предлага повече от една категория токени, обезпечени с активи, посоченият в буква б) размер представлява сборът от средната стойност на резервните активи, обезпечаващи всяка категория токени, обезпечени с активи.

2.Собствените средства, посочени в параграф 1, се състоят от базовия собствен капитал от първи ред и инструментите, посочени в членове 26 — 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013, след пълните приспадания съгласно член 36 от посочения регламент, без да се прилагат праговете за освобождаване, посочени в членове 46 и 48 от същия регламент.

3.Компетентните органи на държавите членки по произход могат да изискат от емитентите на токени, обезпечени с активи, да притежават собствени средства с размер, който е до 20 % по-голям от размера, получен в резултат на прилагането на параграф 1, буква б), или да разрешат на тези емитенти да притежават собствени средства с размер, който е до 20 % по-малък от размера, получен в резултат на прилагането на параграф 1, буква б), когато оценката на следните аспекти показва наличието на по-висока или по-ниска степен на риск:

а)оценка на процесите за управление на риска и механизмите за вътрешен контрол на емитента на токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 30, параграфи 1, 7 и 9;

б)качеството и променливостта на резервните активи, посочени в член 32;

в)видовете права, предоставени от емитента на токените, обезпечени с активи, на държателите на тези токени в съответствие с член 35;

г)когато резервните активи се инвестират — рисковете, произтичащи от политиката за инвестиране на резервните активи;

д)общата стойност и броя на сделките, извършени с токените, обезпечени с активи;

е)значението на пазарите, на които токените, обезпечени с активи, се предлагат и търгуват;

ж)когато е приложимо, пазарната капитализация на токените, обезпечени с активи.

4.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят допълнително:

а)методологията за изчисляването на собствените средства, посочени в параграф 1;

б)процедурата и сроковете, необходими на емитента на значими токени, обезпечени с активи, да се адаптира към по-високите капиталови изисквания, както е посочено в параграф 3;

в)критериите, въз основа на които се налагат по-високи капиталови изисквания или се разрешават по-ниски капиталови изисквания, както е посочено в параграф 3.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до...[моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Глава 3

Резерв от активи

Член 32
Задължение за резервни активи и състав и управление на резерва от активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, обособяват резерв от активи, който поддържат във всеки един момент.

2.Емитентите, което предлагат публично две или повече категории токени, обезпечени с активи, прилагат и поддържат отделен резерв от активи за всяка категория токени, обезпечени с активи, който управляват отделно.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, които предлагат публично едни и същи токени, обезпечени с активи, обособяват и поддържат само един резерв от активи за тази категория токени, обезпечени с активи.

3.Управителните органи на емитентите на токените, обезпечени с активи, гарантират ефективното и разумно управление на резервните активи. Емитентите гарантират, че създаването и унищожаването на токените, обезпечени с активи, винаги се придружава от съответно увеличение или намаление на резерва от активи и че това увеличение или намаление се управлява адекватно, така че да се избегнат неблагоприятни въздействия върху пазара на резервните активи.

4.Емитентите на токени, обезпечени с активи, прилагат ясна и подробна политика по отношение на механизма за стабилизиране на тези токени. По-специално, тази политика и процедура:

а)съдържат референтните активи, спрямо които токените, обезпечени с активи, се стремят да стабилизират стойността си, както и състава на тези референтни активи;

б)описват вида на активите и точното разпределение на активите, включени в резерва от активи;

в)съдържат подробна оценка на рисковете, включително кредитния риск, пазарния риск и ликвидния риск, произтичащи от резервните активи;

г)описват процедурата, чрез която токените, обезпечени с активи, се създават и унищожават, както и последствията от тяхното създаване или унищожаване върху намаляването или увеличаването на резервните активи;

д)посочват дали резервните активи се инвестират;

е)посочват подробно инвестиционната политика и съдържат оценка на начина, по който инвестиционната политика може да повлияе на стойността на резервните активи, когато емитентите на токени, обезпечени с активи, инвестират част от резервните активи;

ж)описват процедурата за закупуване на токени, обезпечени с активи, и за откупуване на такива токени в замяна на резервните активи, и изброяват лицата или категориите лица, които имат право на това.

5.Без да се засягат разпоредбите на член 30, параграф 11, емитентите на токени, обезпечени с активи, възлагат провеждането на независим одит на резервните активи на всеки шест месеца, считано от датата на издаване на лиценза, посочен в член 19.

Член 33
Попечителство на резервните активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат политики, процедури и договорни споразумения, чрез които във всеки един момент се гарантира, че:

а)резервните активи са отделени от собствените активи на емитентите;

б)резервните активи не са обременени с тежести, нито са заложени по „споразумение за финансово обезпечение“, „споразумение за прехвърляне на финансово обезпечение“ или „споразумение за предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог“ по смисъла на член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 57 ;

в)резервните активи се държат чрез попечителство в съответствие с параграф 4;

г)емитентите на токените, обезпечени с активи, разполагат с бърз достъп до резервните активи, за да покрият евентуални искания за откупуване от страна на държателите на токените, обезпечени с активи.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, които емитират в Съюза една или повече категории токени, обезпечени с активи, прилагат политика във връзка с попечителството за всеки резерв от активи. Емитентите на токени, обезпечени с активи, които са емитирали една и съща категория токени, обезпечени с активи, прилагат и поддържат само една политика във връзка с попечителството.

2.Резервните активи, получени в замяна на токените, обезпечени с активи, се отдават под попечителство не по-късно от 5 работни дни след емитирането на токените, обезпечени с активи, от:

а)доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран съгласно член 53 за предоставяне на услугата, посочена в член 3, параграф 1, точка 10, когато резервните активи са под формата на криптоактиви;

б)кредитна институция за всички други видове резервни активи.

3.Емитентите на токени, обезпечени с активи, си служат с необходимите умения, грижа и старание при подбора, определянето и прегледа на кредитните институции и доставчиците на услуги за криптоактиви, определени за попечители на резервните активи в съответствие с параграф 2.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, гарантират, че кредитните институции и доставчиците на услуги за криптоактиви, определени за попечители на резервните активи, разполагат с необходимия експертен опит и репутация на пазара, за да действат като попечители на тези резервни активи, като се имат предвид техните счетоводни практики, практики за защита и механизми за вътрешен контрол. Договорните споразумения между емитентите на токени, обезпечени с активи, и попечителите гарантират, че резервните активи, държани чрез попечителство, са защитени срещу искове на кредиторите на попечителите.

В политиките и процедурите във връзка с попечителството, посочени в параграф 1, са определени критериите за подбор на определените за попечители на резервните активи кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви, както и процедурата за преразглеждане на така определените попечители.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, редовно преразглеждат подбора на кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви като попечители на резервните активи. За тази цел емитентът на токени, обезпечени с активи, оценява своите експозиции към тези попечители, като взема под внимание пълния обхват на своите отношения с тях, и осъществява текущ мониторинг на финансовото състояние на тези попечители.

4.Резервните активи, държани от името на емитенти на токени, обезпечени с активи, се поверяват на кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви, определени в съответствие с параграф 3, по следния начин:

а)кредитните институции държат под попечителство фиатни валути по сметка, открита при кредитната институция;

б)за финансовите инструменти, които могат да бъдат държани под попечителство, кредитните институции държат под попечителство всички финансови инструменти, които могат да бъдат регистрирани по сметка, открита при кредитната институция, и всички финансови инструменти, които физически могат да бъдат предадени на тези кредитни институции;

в)за криптоактивите, които могат да бъдат държани под попечителство, доставчиците на услуги за криптоактиви държат криптоактивите, включени в резервните активи, или средствата за достъп до тези криптоактиви, когато е приложимо, под формата на частни криптографски ключове;

г)за други активи кредитните институции проверяват собствеността на емитентите на токените, обезпечени с активи, и съхраняват информация за резервните активи, за които са се уверили, че представляват собственост на емитентите на токените, обезпечени с активи.

За целите на буква а) кредитните институции гарантират, че фиатните валути са регистрирани в счетоводните книги на кредитните институции по отделена сметка в съответствие с националните разпоредби за транспониране на член 16 от Директива 2006/73/ЕО 58 в законодателството на държавите членки. Сметката се открива на името на емитентите на токените, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи, така че фиатните валути, държани под попечителство, да могат ясно да бъдат ясно разграничени като част от резервните активи.

За целите на буква б) кредитните институции гарантират, че всички финансови инструменти, които могат да бъдат регистрирани по сметка за финансови инструменти, открита при кредитната институция, са регистрирани в счетоводните книги на кредитните институции по отделени сметки в съответствие с националните разпоредби за транспониране на член 16 от Директива 2006/73/ЕО 59 в законодателството на държавите членки. Сметките за финансови инструменти се откриват на името на емитентите на токените, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи, така че финансовите инструменти, държани под попечителство, да могат ясно да бъдат разграничени като част от резервните активи.

За целите на буква в) доставчиците на услуги за криптоактиви откриват регистър на позициите, които се водят на името на емитентите на токените, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи, така че криптоактивите, държани под попечителство, да могат ясно да бъдат разграничени като част от резервните активи.

За целите на буква г) оценката на това дали емитентите на токените, обезпечени с активи, притежават резервните активи, се извършва въз основа на информация или на документи, предоставени от емитентите на токените, обезпечени с активи, и на външни доказателства, ако има такива.

5.Определянето на дадена кредитна институция или на даден доставчик на услуги за криптоактиви като попечител на резервните активи в съответствие с параграф 3 се удостоверява чрез писмен договор, както е посочено в член 30, параграф 5, втора алинея. В тези договори се регламентира, наред с другото, потокът от информацията, която се счита за необходима за изпълнението на функциите на емитентите на токените, обезпечени с активи, кредитните институции и доставчиците на услуги за криптоактиви.

6.Кредитните институции и доставчиците на услуги за криптоактиви, които са определени като попечители в съответствие с параграф 3, действат почтено, безпристрастно, професионално, независимо и в интерес на емитента на токени, обезпечени с активи, и на държателите на такива токени.

7.Кредитните институции и доставчиците на услуги за криптоактиви, които са определени като попечители в съответствие с параграф 3, не извършват дейности по отношение на емитентите на токени, обезпечени с активи, които могат да породят конфликти на интереси между тези емитенти, държателите на токените, обезпечени с активи, и между тях самите, освен ако не са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)кредитните институции или доставчиците на услуги за криптоактиви са разграничили функциите и йерархията за изпълнението на своите задачи по попечителство от тези, които могат да бъдат източник на конфликт;

б)евентуалните конфликти на интереси са били надлежно установени, по тях са взети мерки, извършен е мониторинг и те са били оповестени от емитента на токените, обезпечени с активи, пред държателите на тези токени в съответствие с член 28.

8.В случай на загуба на финансов инструмент или на криптоактив, държан под попечителство, както е посочено в параграф 4, кредитната институция или доставчикът на услуги за криптоактиви, които за загубили този финансов инструмент или криптоактив, възстановяват на емитента на токените, обезпечени с активи, сходен по вид финансов инструмент или актив или съответната му равностойност без излишно забавяне. Съответната кредитна институция или доставчик на услуги за криптоактиви не носят отговорност в случаите, в които могат да докажат, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън техния контрол, чиито последици биха били неизбежни въпреки всички усилия за недопускането им.

Член 34
Инвестиране на резервните активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, които инвестират част от резервните активи, инвестират тези резервни активи само във високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен и кредитен риск. Инвестициите трябва да могат да бъдат ликвидирани бързо с минимален отрицателен ефект върху цената.

2.Финансовите инструменти, в които са инвестирани резервните активи, се държат чрез попечителство в съответствие с член 33.

3.Всички печалби или загуби, включително колебанията в стойността на финансовите инструменти, посочени в параграф 1, както и всички рискове от контрагента или оперативни рискове, произтичащи от инвестирането на резервните активи, се поемат от емитента на токените, обезпечени с активи.

4.ЕБО, след като се консултира с ЕОЦКП и Европейската система на централните банки, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на финансовите инструменти, които могат да се считат за високоликвидни и които се характеризират с минимален кредитен и пазарен риск, както е посочено в параграф 1. Когато определя финансовите инструменти, посочени в параграф 1, ЕБО взема предвид следното:

а)различните видове резервни активи, с които може да бъде обезпечен токенът;

б)корелацията между тези резервни активи и високоликвидните финансови инструменти, в които емитентите могат да инвестират;

в)условията за признаване като висококачествени ликвидни активи съгласно член 412 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията 60 .

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти за изпълнение в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 35
Права спрямо емитентите на токени, обезпечени с активи, или спрямо резервните активи

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, създават, поддържат и прилагат ясни и подробни политики и процедури относно правата, предоставени на държателите на токени, обезпечени с активи, включително всички права на пряко вземане или откупуване спрямо емитента на тези токени, обезпечени с активи, или спрямо резервните активи.

2.Когато на държателите на токени, обезпечени с активи, са предоставени правата, посочени в параграф 1, емитентите на тези токени прилагат политика, в която се определят:

а)условията, включително праговете, периодите и сроковете, за упражняването на тези права от държателите на токените, обезпечени с активи;

б)механизмите и процедурите за гарантиране на откупуването на токени, обезпечени с активи, включително при неблагоприятни пазарни условия, в случай на организирано прекратяване на дейността на емитента на токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 42, или в случай на преустановяване на дейността на този емитент;

в)оценката на стойността или принципите за оценка на стойността на токените, обезпечени с активи, както и на резервните активи, при упражняването на тези права от държателя на токените, обезпечени с активи;

г)условията за сетълмент при упражняването на тези права;

д)таксите, начислявани от емитентите на токените, обезпечени с активи, при упражняването на тези права от страна на държателите.

Таксите, посочени в буква д), са пропорционални и съобразени с действителните разходи, направени от емитентите на токените, обезпечени с активи.

3.Когато емитентите на токени, обезпечени с активи, не предоставят правата по параграф 1 на всички държатели на токени, обезпечени с активи, в подробните политики и процедури се определят физическите или юридическите лица, на които са предоставени тези права. В подробните политики и процедури се определят също така условията за упражняването на тези права, както и задълженията на тези лица.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, сключват и поддържат подходящи договорни споразумения с физическите или юридическите лица, на които са предоставени тези права. В тези договорни споразумения се определят точно ролите, отговорностите, правата и задълженията на емитентите на токени, обезпечени с активи, и на всяко едно от тези физически или юридически лица. В договорните споразумения, които пораждат последствия в повече от една юрисдикция, се посочва недвусмислено приложимото законодателство.

4.Емитентите на токени, обезпечени с активи, които не предоставят правата, посочени в параграф 1, на всички държатели на такива токени, въвеждат механизми, с които да се гарантира ликвидността на токените, обезпечени с активи. За тази цел те сключват и поддържат писмени споразумения с доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани за свързаната с криптоактива услуга, посочена в член 3, параграф 1, точка 12. Емитентът на токени, обезпечени с активи, гарантира, че е налице достатъчен брой доставчици на услуги за криптоактиви, които са задължени редовно да обявяват обвързващи конкурентни котировки по предвидим начин.

Когато пазарната стойност на токените, обезпечени с активи, се отклонява съществено от стойността на референтните активи или на резервните активи, държателите на токените, обезпечени с активи, имат правото техните криптоактиви да бъдат откупени пряко от емитента на криптоактивите. В такъв случай таксите за откупуване са пропорционални и съобразени с действителните разходи, направени от емитента на токените, обезпечени с активи.

Емитентът сключва и поддържа договорни споразумения, чрез които гарантира, че постъпленията от резервните активи ще бъдат изплатени на държателите на токените, обезпечени с активи, в случаите, в които емитентът реши да преустанови дейността си, предмет е на организирано прекратяване на дейността или лицензът му е бил отнет.

5.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

а)задълженията, наложени на доставчиците на услуги за криптоактиви с цел да се гарантира ликвидността на токените, обезпечени с активи, както е посочено в параграф 4, първата алинея;

б)промените в стойността, при които възниква пряко право на откупуване от страна на емитента на токените, обезпечени с активи, както е посочено в параграф 4, втората алинея, както и условията за упражняването на това право.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до .... [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 36
Забрана за начисляването на лихви

Емитентите на токени, обезпечени с активи, или доставчиците на услуги за криптоактиви не изплащат лихви, нито други ползи, свързани с продължителността на периода, през който държателят на токените, обезпечени с активи, държи тези токени.

Глава 4

Придобиване на емитенти на токени, обезпечени с активи

Член 37
Извършване на оценка във връзка с планирано придобиване на емитент на токени, обезпечени с активи

1.Всяко физическо или юридическо лице или такива лица, действащи съгласувано („кандидат-приобретател“), които възнамеряват да придобият, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в емитент на токени, обезпечени с активи, или пряко или непряко да увеличат това квалифицирано участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би достигнал или би надвишил 10 %, 20 %, 30 % или 50 %, или емитентът на токени, обезпечени с активи, би станал тяхно дъщерно предприятие („планирано придобиване“), уведомява писмено за това компетентния орган на този емитент, като посочва размерна на планираното дялово участие и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 38, параграф 4.

2.Всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да се освободи, пряко или непряко, от квалифицирано дялово участие в емитент на токени, обезпечени с активи („кандидат-прехвърлител“), предварително уведомява компетентния орган писмено за това, като посочи размера на това дялово участие. Това лице уведомява компетентния орган и в случаите, в които е взело решение да намали квалифицираното си дялово участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би спаднал под 10 %, 20 %, 30 % или 50 % или емитентът на токени, обезпечени с активи, би престанал да бъде негово дъщерно предприятие.

3.Своевременно и във всички случаи в рамките на два работни дни след получаване на уведомлението, изисквано съгласно параграф 1, компетентните органи изпращат писмено потвърждение за получаването.

4.Компетентните органи оценяват планираното придобиване, посочено в параграф 1, и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 38, параграф 4, в рамките на 60 работни дни от датата на писменото потвърждение за получаването, посочено в параграф 3.

Когато потвърждават получаването на уведомлението, компетентните органи информират лицата, посочени в параграф 1, за датата, на която ще бъде завършена оценката.

5.При извършването на оценката, посочена в параграф 4, първа алинея, компетентните органи могат да поискат от посочените в параграф 1 лица всякаква допълнителна информация, която е необходима за завършването на тази оценка. Искането се прави преди приключването на оценката и във всеки случай не по-късно от петдесетия работен ден от датата на писменото потвърждение за получаването, посочено в параграф 3. Тези искания се отправят в писмена форма и в тях се уточнява необходимата допълнителна информация.

Докато не получат допълнителната информация, посочена в първа алинея от настоящия параграф, компетентните органи спират извършването на посочената в параграф 4, първа алинея оценка, но за не повече от 20 работни дни. Всички допълнителни искания от страна на компетентните органи за допълнителна информация или за изясняване на получената информация не водят до допълнително прекъсване на оценката.

Компетентният орган може да удължи прекъсването, посочено във втора алинея от настоящия параграф, до 30 работни дни, когато посочените в параграф 1 лица се намират или са поднадзорни лица извън Съюза.

6.Компетентните органи, които след приключване на оценката вземат решение да възразят срещу посоченото в параграф 1 планирано придобиване, уведомяват за това посочените в параграф 1 лица в рамките на два работни дни, но преди посочената в параграф 4, втора алинея дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея. В уведомлението се посочват мотивите за това решение.

7.Когато компетентните органи нямат възражения срещу посоченото в параграф 1 планирано придобиване преди посочената в параграф 4, втора алинея дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея, планираното придобиване или планираното освобождаване се счита за одобрено.

8.Компетентният орган може да определи максимален срок за приключване на посоченото в параграф 1 планирано придобиване и по целесъобразност да удължи този максимален срок.

Член 38
Съдържание на оценката, свързана с планираното придобиване на емитент на токени, обезпечени с активи

1.При извършването на оценката, посочена в член 37, параграф 4, компетентните органи оценяват пригодността на лицата, посочени в член 37, параграф 1, и финансовата стабилност на планираното придобиване спрямо всеки един от следните критерии:

а)репутацията на лицата, посочени в член 37, параграф 1;

б)репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи дейността на емитента на токени, обезпечени с активи, в резултат на планираното придобиване или освобождаване;

в)финансовата стабилност на лицата, посочени в член 37, параграф 1, по-специално във връзка с вида дейност, която се извършва или се предвижда да се извършва, на емитента на токени, обезпечени с активи, който е обект на планираното придобиване;

г)дали емитентът на токени, обезпечени с активи, ще може да спазва и да продължава да спазва разпоредбите на настоящия дял;

д)дали съществуват основателни съображения за подозрение, че във връзка с планираното придобиване се извършва, било е извършено или е имало опит за изпиране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1 от Директива (ЕС) 2015/849 или че осъществяването на планираното придобиване би увеличило риска от това.

2.Компетентните органи могат да се възразят срещу планираното придобиване само ако са налице основателни съображения за това съгласно критериите, посочени в параграф 1, или ако предоставената в съответствие с член 37, параграф 4 информация е непълна или невярна.

3.Държавите членки не налагат предварителни условия във връзка с размера на участието, което следва да бъде придобито, нито разрешават на компетентните си органи да разглеждат планираното придобиване във връзка с икономическите нужди на пазара.

4.ЕБО, като работи в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които определя изчерпателен списък на информацията, която е необходима за извършване на оценката, посочена в член 37, параграф 4, първа алинея, и която се предоставя на компетентните органи в момента на уведомяването по член 37, параграф 1. Изискваната информация е от значение за извършването на пруденциална оценка, пропорционална е и е съобразена със спецификата на лицата и планираното придобиване, посочено в член 37, параграф 1.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Глава 5

Значими токени, обезпечени с активи

Член 39
Класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими

1.ЕБО класифицира като значими токените, обезпечени с активи, въз основа на критериите, посочени в съответствие с параграф 6, и ако са изпълнени поне три от следните критерии:

а)размера на клиентската база на лицата, популяризиращи токените, обезпечени с активи, акционерите на емитента на токените, обезпечени с активи, или на някоя от третите страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з);

б)стойността на емитираните токени, обезпечени с активи, или, когато е приложимо, тяхната пазарна капитализация;

в)броя и стойността на сделките с тези токени, обезпечени с активи;

г)размера на резерва от активи на емитента на токените, обезпечени с активи;

д)значението на трансграничните дейности на емитента на токени, обезпечени с активи, включително броя на държавите членки, в които се използват токените, обезпечени с активи, използването на токените, обезпечени с активи, за трансгранични плащания и парични преводи, както и броя на държавите членки, в които са установени субектите — трети страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з);

е)взаимосвързаността с финансовата система.

2.Най-малко веднъж годишно компетентните органи, издали лиценз на даден емитент на токени, обезпечени с активи, в съответствие с член 19, предоставят на ЕБО информация за посочените в параграф 1 критерии, определени в съответствие с параграф 6.

3.Когато ЕБО счита, че токените, обезпечени с активи, отговарят на посочените в параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява емитентите на токените, обезпечени с активи, и компетентния орган на държавата по произход на емитента. Преди да приеме окончателното си решение ЕБО предоставя на емитентите на тези токени, обезпечени с активи, и на съответните им компетентни органи възможност да представят в писмен вид своите забележки и коментари. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

4.ЕБО взема окончателното си решение дали даден токен, обезпечен с активи, е значим в рамките на три месеца след уведомлението, посочено в параграф 3, и незабавно уведомява за това емитентите на тези токени, обезпечени с активи, и техните компетентни органи.

5.Надзорните правомощия по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, се прехвърлят на ЕБО един месец след уведомяването за решението, посочено в параграф 4.

ЕБО и съответният компетентен орган си сътрудничат с цел осигуряване на плавен преход при прехвърлянето на надзорните правомощия.

6.На комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 121 с цел допълнително определяне на установените в параграф 1 критерии за класифициране на даден токен, обезпечен с активи, като значим и за определяне на:

а)праговете за критериите, посочени в параграф 1, букви а) — д), при следните условия:

i) прагът за клиентската база не трябва да е по-малко от два милиона физически или юридически лица;

ii) прагът за стойността на емитираните токени, обезпечени с активи, или, когато е приложимо, за пазарната капитализация на такъв токен, обезпечен с актив, не трябва да бъде по-малко от 1 милиард евро;

iii) прагът за броя и стойността на сделките с тези токени, обезпечени с активи, не трябва да бъде по-малко от 500 000 сделки на ден или съответно 100 милиона евро на ден;

iv)прагът за размера на резервните активи, както е посочено в буква г), не трябва да е по-малко от 1 милиард евро;

v) прагът за броя на държавите членки, в които се използват токените, обезпечени с активи, включително за презгранични плащания и налични парични преводи, или в които са установени третите страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з), не може да бъде по-малък от седем;

б)обстоятелствата, при които токените, обезпечени с активи, и техните емитенти се считат за свързани с финансовата система;

в)съдържанието и формата на информацията, предоставяна от компетентните органи на ЕБО съгласно параграф 2;

г)процедурата и сроковете за решенията, вземани от ЕБО съгласно параграфи 3—5.

Член 40
Доброволно класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, които подават заявление за лицензиране, както е посочено в член 16, могат да посочат в заявлението си, че желаят да класифицират своите токени, обезпечени с активи, като значими. В този случай компетентният орган незабавно уведомява ЕБО за искането от потенциалния емитент.

За да бъдат токените, обезпечени с активи, класифицирани като значими към момента на издаването на лиценза, подалият заявление емитент на токените, обезпечени с активи, удостоверява чрез своята програма за дейността, посочена в член 16, параграф 2, буква в), че е вероятно да отговаря на поне три от посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6.

2.Когато въз основа на програмата за дейността ЕБО счита, че токените, обезпечени с активи, отговарят на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява компетентния орган на държавата членка по произход на подалия заявление емитент.

Преди да приеме окончателното си решение ЕБО предоставя на компетентния орган на държавата членка по произход на подалия заявление емитент възможност да представи в писмен вид своите забележки и коментари. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

3.Когато въз основа на програмата за дейността ЕБО счита, че токените, обезпечени с активи, не отговарят на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява подалия заявление емитент и компетентния орган на държавата членка по произход на подалия заявление емитент.

ЕБО предоставя на подалия заявлението емитент и на компетентния орган на неговата държава членка по произход възможност да представи в писмен вид своите забележки и коментари преди ЕБО да приеме окончателното си решение. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

4.ЕБО взема окончателно решение дали даден токен, обезпечен с активи, е значим, в рамките на три месеца след уведомлението, посочено в параграф 1, и незабавно уведомява за това емитентите на тези токени, обезпечени с активи, и техните компетентни органи.

5.Когато токените, обезпечени с активи, са били класифицирани като значими в съответствие с решението, посочено в параграф 4, надзорните отговорности се прехвърлят на ЕБО на датата, която носи решението, с което компетентният орган издава лиценза, посочена в член 19, параграф 1.

Член 41
Специфични допълнителни задължения на емитентите на значими токени, обезпечени с активи

1.Емитентите на значими токени, обезпечени с активи, приемат, прилагат и поддържат политика за възнагражденията, която насърчава разумното и ефективно управление на техния риск и която не създава стимули за облекчаване на стандартите за управление на риска.

2.Емитентите на значими токени, обезпечени с активи, гарантират, че тези токени могат да бъдат под попечителството на различни доставчици на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят услугата, посочена в член 3, параграф 1, точка 10, включително от доставчици на услуги за криптоактиви, които не принадлежат към същата група, както е определено в член 2, параграф 11 от Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 61 , при справедливи, разумни и недискриминационни условия.

3.Емитентите на значими токени, обезпечени с активи, оценяват и следят необходимите им ликвидни средства с оглед на исканията за откупуване на държателите на токени, обезпечени с активи, или на упражнените от тях права съгласно посоченото в член 34. За тази цел емитентите на значими токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат политика и процедури за управление на ликвидността. С тази политика и процедури се гарантира устойчивостта на профила на ликвидност на резервните активи, позволяваща на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, да поддържат своята обичайна дейност, включително в случай на напрежение върху ликвидността.

4.За емитентите на значими токени, обезпечени с активи, процентът, посочен в член 31, параграф 1, буква б), се определя на 3 % от средния размер на резервните активи.

5.Когато няколко емитента предлагат един и същ токен, който е класифициран като значим, всеки от тези емитенти подлежи на посочените в параграфи 1—4 изисквания.

Когато емитент предлага в Съюза две или повече категории токени, обезпечени с активи, и поне един от тези токени, обезпечени с активи, е класифициран като значим, този емитент подлежи на посочените в параграфи 1—4 изисквания.

6.ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

а)минималното съдържание на правилата за управление по отношение на посочената в параграф 1 политика за възнагражденията;

б)процедурата и сроковете за адаптирането на даден емитент на значими токени, обезпечени с активи, към по-високи капиталови изисквания съгласно посоченото в параграф 4.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила]. 

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Глава 6

Организирано прекратяване на дейността

Член 42
Организирано прекратяване на дейността

1.Емитентите на токени, обезпечени с активи, разполагат с план, който е подходящ за осигуряване на организираното прекратяване на дейността им съгласно приложимото национално законодателство, в т.ч. осигуряване на непрекъснатостта или възстановяването на всякакви критични дейности, извършвани от тези емитенти или от субекти — трети страни, както е посочено в член 30, параграф 5, буква з). Този план показва способността на емитента на токени, обезпечени с активи, да проведе организирано прекратяване на дейността, без да причинява неоправдани икономически вреди на държателите на токени, обезпечени с активи, или на стабилността на пазарите на резервните активи.

2.Посоченият в параграф 1 план включва договорни споразумения, процедури и системи, за да се гарантира, че постъпленията от продажбата на оставащите резервни активи се изплащат на държателите на токените, обезпечени с активи.

3.Планът по параграф 1 се преразглежда и актуализира редовно.

ДЯЛ IV: Токени за електронни пари

Глава 1

Изисквания, приложими за всички емитенти на токени за електронни пари

Член 43
Лицензиране

1.Токените за електронни пари не могат да бъдат предлагани публично в Съюза, нито да бъдат допуснати до платформа за търговия с криптоактиви освен в случаите, в които емитентът на тези токени за електронни пари:

а)е лицензиран като кредитна институция или „институция за електронни пари“ по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО;

б)отговаря на посочените в дялове II и III от Директива 2009/110/ЕО изисквания, които се прилагат по отношение на институции за електронни пари, освен ако в настоящия дял не е посочено друго;

в)е публикувал в съответствие с член 46 бяла книга за криптоактива, за която компетентният орган е бил уведомен.

За целите на буква а) „институция за електронни пари“ по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО е лицензирана да емитира „токени за електронни пари“, а токените за електронни пари се считат за „електронни пари“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2009/110/ЕО.

Токените за електронни пари, които са обвързани с валута на Съюза, се считат за публично предлагани в Съюза.

2.Параграф 1 не се прилага:

а)по отношение на токените за електронни пари, които се предлагат на пазара, разпространяват и държат от квалифицирани инвеститори и могат да бъдат държани единствено от квалифицирани инвеститори;

б)ако — за период от 12 месеца, изчислен в края на всеки календарен ден — средната стойност на токените за електронни пари в обращение не надвишава 5 000 000 EUR или съответния еквивалент в друга валута.

За целите на буква б), когато в съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Директива 2009/110/ЕО държавата членка е определила праг, по-нисък от 5 000 000 EUR, се прилага този така определен праг.

В случая, посочен в букви а) и б), емитентите на токени за електронни пари изготвят бяла книга за криптоактива и уведомяват компетентния орган за нея в съответствие с член 46.

Член 44
Емитиране и откупуване на токени за електронни пари

1.Чрез дерогация от член 11 от Директива 2009/110/ЕО, за емитентите на токени за електронни пари се прилагат само следните изисквания по отношение на емитирането и възможността за откупуване на токени за електронни пари.

2.Държателите на токени за електронни пари получават право на вземане спрямо емитента на тези токени за електронни пари. Забранени са токените за електронни пари, които не осигуряват на всички държатели право на вземане.

3.Емитентите на токени за електронни пари емитират токените за електронни пари по номинална стойност и при получаването на средства по смисъла на член 4, точка 25 от Директива 2015/2366.

4.При поискване от държателя на токен за електронни пари съответният емитент изплаща — по всяко време и по номинална стойност, паричната стойност на токените за електронни пари, държани от държателите на токени за електронни пари, в брой или чрез кредитен превод.

5.Емитентите на токени за електронни пари посочват на видно място в бялата книга за криптоактива по член 46, условията за откупуването, включително всички свързани с него такси.

6.При откупуването може да се изисква такса само ако това е посочено в бялата книга за криптоактива. Всяка такава такса е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от емитента на токени за електронни пари.

7.Когато емитентите на токени за електронни пари не удовлетворят основателните искания на държателите на токени за електронни пари за откупуване в рамките на посочения в бялата книга за криптоактива период от време, който не надвишава 30 дни, посоченото в параграф 3 задължение се прилага за всеки един от следните субекти — трети страни, които са сключили договорни споразумения с емитента на токени за електронни пари:

а)лицата, осигуряващи защита на средствата, получени от емитентите на токени за електронни пари в замяна на токени за електронни пари в съответствие с член 7 от Директива 2009/110/ЕО;

б)всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за разпространяването на токените за електронни пари от името на емитентите на токени за електронни пари.

Член 45
Забрана за начисляването на лихви

Чрез дерогация от член 12 от Директива 2009/110/ЕО, емитентите на токени за електронни пари или доставчиците на услуги за криптоактиви не предоставят лихви или други облаги, обвързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари държи токените за електронни пари.

Член 46
Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива по отношение на токените за електронни пари

1.Преди да предложи публично в ЕС токени за електронни пари или да кандидатства за допускането до търговия на такива токени за електронни пари на платформа за търговия, емитентът на токени за електронни пари публикува на своя уебсайт бяла книга за криптоактива.

2.Посочената в параграф 1 бяла книга за криптоактива съдържа следната информация:

а)описание на емитента на токените за електронни пари;

б)подробно описание на проекта на емитента, както и представяне на основните участници, ангажирани в изготвянето и разработването на проекта;

в)информация дали бялата книга за криптоактива се отнася за публичното предлагане на токени за електронни пари и/или за допускането на такива токени за електронни пари до търговия на платформа за търговия с криптоактиви;

г)подробно описание на правата и задълженията, свързани с токените за електронни пари, включително посоченото в член 44 право на откупуване по номинална стойност, и процедурите и условията за упражняване на тези права;

д)информация за основните технологии и стандарти, които емитентът на токени за електронни пари прилага и които позволяват държането, съхранението и прехвърлянето на тези токени за електронни пари;

е)рисковете, свързани с емитента на токени за електронни пари, с токените за електронни пари и с изпълнението на проекта, в т.ч. технологията;

ж)елементите, предмет на оповестяване, посочени в приложение III.

3.Цялата информация, посочена в параграф 2, е обективна, ясна и не е подвеждаща. В бялата книга за криптоактива няма съществени пропуски и тя е представена в сбита и разбираема форма.

4.Всяка бяла книга за криптоактива съдържа също така декларация от управителния орган на емитента на токени за електронни пари, в която се потвърждава, че бялата книга за криптоактива съответства на изискванията на настоящия дял, и се посочва, че, доколкото е известно на управителния орган, представената в бялата книга за криптоактива информация е вярна и няма значителни пропуски.

5.Бялата книга за криптоактива съдържа обобщение, в което накратко и на нетехнически език се представя най-важната информация за публичното предлагане на токени за електронни пари или за допускането на такива токени за електронни пари до търговия, по-специално за основните елементи на токените за електронни пари. В обобщението се посочва:

а)правото на държателите на токени за електронни пари да поискат откупуване по всяко време и по номинална стойност;

б)условията за откупуване, включително всички свързани с него такси.

6.На всяка бяла книга за криптоактива се поставя дата.

7.Бялата книга за криптоактива се изготвя на поне един от официалните езици на държавата членка по произход или на език, използван обичайно в сферата на международните финанси.

8.Бялата книга за криптоактива е достъпна в машинночетими формати в съответствие с член 5.

9.Емитентът на токените за електронни пари уведомява съответния компетентен орган, посочен в член 3, параграф 1, точка 24, буква б), относно проекта на своята книга за криптоактива и, ако е приложимо, своите маркетингови съобщения най-малко 20 работни дни преди датата на публикуването им.

След уведомлението и без да се засягат правомощията, предвидени в Директива 2009/110/ЕО или в националното законодателство за нейното транспониране, компетентният орган на държавата членка по произход може да упражнява правомощията, предвидени в член 82, параграф 1 от настоящия регламент.

10.Всякакви промени или нови факти, които възникват след публикуването на първоначалната бяла книга за криптоактива и които може да окажат значително влияние върху решението за покупка на потенциален купувач или върху решението на държателите на токени за електронни пари да продадат на емитента или да обменят с него такива токени за електронни пари, се описват в изменена бяла книга за криптоактива, която е изготвена от емитента и за която съответният компетентен орган е уведомен в съответствие с параграф 9.

Член 47
Отговорност на емитентите на токени за електронни пари за информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.Когато емитент на токени за електронни пари или неговият управителен орган е нарушил член 46, като е предоставил в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна или ясна, или като е предоставил подвеждаща информация, държателят на тези токени за електронни пари може да предяви иск към този емитент на токени за електронни пари или към неговия управителен орган за вреди, нанесени му в резултат на това нарушение.

Всяко ограничаване на гражданската отговорност се лишава от правно действие.

2.Държателите на токени за електронни пари носят отговорността да представят доказателства, че емитентът на токените за електронни пари е нарушил член 46 и че това нарушение е оказало влияние върху решението на държателите да закупят, продадат или обменят съответните токени за електронни пари.

3.Държател на токен за електронни пари не може да предявява иск за вреди във връзка с представената в обобщението по член 46, параграф 5 информация, включително за нейния превод, освен ако:

а)обобщението е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива;

б)обобщението не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, основната информация, която да помогне на потребителите и инвеститорите да вземат решение дали да закупят такива токени за електронни пари.

4.Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.   

Член 48
   Маркетингови съобщения    

1.Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на токени за електронни пари или с допускането на такива токени за електронни пари до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и не е подвеждаща;

в)информацията в маркетинговите съобщения съответства на посоченото в бялата книга за криптоактива;

г)в маркетинговите съобщения ясно се посочва, че бялата книга за криптоактива е била публикувана и се указва уебсайтът на емитента на токените за електронни пари.

2.В маркетинговите съобщения ясно и недвусмислено се посочва, че всички държатели на токени за електронни пари имат право да поискат откупуване от емитента по всяко време и по номинална стойност.

Член 49
Инвестиране на средствата, получени от емитентите, в замяна на токените за електронни пари

Средствата, получени от емитентите на токени за електронни пари в замяна на токените за електронни пари и инвестирани в сигурни и нискорискови активи в съответствие с член 7, параграф 2 от Директива 2009/110/ЕО, се инвестират в активи, деноминирани във валутата, с която е обвързан токенът за електронни пари.

Глава 2

Значими токени за електронни пари

Член 50
Класифициране на токените за електронни пари като значими

1.ЕБО класифицира токени за електронни пари като значими токени за електронни пари въз основа на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, и когато са изпълнени поне три от тези критерии.

2.Най-малко веднъж годишно компетентните органи на държавата членка по произход на емитента предоставят на ЕБО информация относно посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6.

3.Когато ЕБО счита, че токените за електронни пари отговарят на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява емитентите на токените за електронни пари и компетентния орган на държавата членка по произход на емитента. ЕБО предоставя на емитентите на тези токени за електронни пари и съответните им компетентни органи възможност да представят в писмен вид своите забележки и коментари, преди ЕБО да приеме окончателното си решение. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

4.В срок от три месеца след уведомлението по параграф 3 ЕБО взема окончателното си решение за това дали даден токен за електронни пари е значим токен за електронни пари и незабавно уведомява за това емитентите на тези токени за електронни пари и съответните им компетентни органи.

Член 51
Доброволно класифициране на токените за електронни пари като значими

1.Емитент на токени за електронни пари, лицензиран като кредитна институция или институция за електронни пари по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО или подал заявление за такъв лиценз, може да посочи, че желае да класифицира своите токени за електронни пари като значими. В този случай компетентният орган незабавно уведомява ЕБО за искането на емитента или подалия заявлението емитент.

За да бъдат токените за електронни пари класифицирани като значими, емитентът или подалият заявлението емитент на токени за електронни пари удостоверява чрез подробна програма за дейността, че е вероятно да бъдат изпълнени поне три от посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6.

2.Когато въз основа на програмата за дейността ЕБО счита, че токените за електронни пари отговарят на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява компетентния орган на държавата членка по произход на емитента или на подалия заявлението емитент.

ЕБО предоставя на компетентния орган на държавата членка по произход на емитента или на подалия заявлението емитент възможност да представи в писмен вид своите забележки и коментари преди ЕБО да приеме окончателното си решение. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

3.Когато въз основа на програмата за дейността ЕБО счита, че токените за електронни пари не отговарят на посочените в член 39, параграф 1 критерии, както е определено в съответствие с член 39, параграф 6, ЕБО изготвя за тази цел проекторешение, за което уведомява емитента или подалия заявлението емитент и компетентния орган на държавата членка по произход на емитента или на подалия заявлението емитент.

ЕБО предоставя на емитента или на подалия заявлението емитент, както и на компетентния орган на неговата държава членка по произход възможност да представят в писмен вид своите забележки и коментари, преди ЕБО да приеме окончателното си решение. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари.

4.В срок от три месеца след уведомлението по параграф 1 ЕБО взема окончателното си решение за това дали даден токен за електронни пари е значим токен за електронни пари и незабавно уведомява за това емитентите или подалия заявлението емитент на тези токени за електронни пари и съответните им компетентни органи. Емитентът на токени за електронни пари или подалият заявлението емитент на токени за електронни пари и компетентният орган на неговата държава членка по произход биват уведомени незабавно за това решение.

Член 52
Специфични допълнителни задължения на емитентите на значими токени за електронни пари

Емитентите на поне една категория токени за електронни пари прилагат следните изисквания, приложими по отношение на емитентите на токени, обезпечени с активи, или на значими токени, обезпечени с активи:

а)членове 33 и 34 от настоящия регламент, вместо член 7 от Директива 2009/110/ЕО;

б)член 41, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент;

в)член 41, параграф 4 от настоящия регламент, вместо член 5 от Директива 2009/110/ЕО;

г)член 42 от настоящия регламент.

ДЯЛ V: Лицензиране на доставчици на услуги за криптоактиви и условия за извършването на дейността им

Глава 1: Лицензиране на доставчиците на услуги за криптоактиви

Член 53
Лицензиране

1.Услугите за криптоактиви се предоставят само от юридически лица, чието седалище се намира в държава — членка на Съюза, и които са лицензирани като доставчици на услуги за криптоактиви в съответствие с член 55.

Доставчиците на услуги за криптоактиви отговарят във всеки един момент на условията за тяхното лицензиране.

Лице, което не е доставчик на услуги за криптоактиви, не използва наименование или фирма, нито публикува маркетингови съобщения или използва друг процес, който предполага, че то е лицензирано като доставчик на услуги за криптоактиви, или който има вероятност да внесе объркване в това отношение.

2.Издаващите лиценза по член 55 компетентни органи гарантират, че в този лиценз са посочени услугите за криптоактиви, които доставчиците на услуги за криптоактиви са лицензирани да предоставят.

3.Лицензът на доставчик на услуги за криптоактиви е валиден в рамките на Съюза и позволява на доставчиците на услуги за криптоактиви да предоставят в целия Съюз услугите, за които са лицензирани, чрез правото на установяване, включително чрез клон, или чрез свободното предоставяне на услуги.

От доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят трансгранични услуги за криптоактиви, не се изисква физическо присъствие на територията на приемащата държава членка.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви, които желаят да добавят услуги за криптоактиви към своя лиценз, отправят до издалите лиценза компетентни органи искане за разширяване на обхвата на лиценза им чрез допълване и актуализиране на посочената в член 54 информация. Искането за разширяване на обхвата се обработва в съответствие с член 55.

Член 54
Заявления за лиценз

1.Юридическите лица, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви, подават заявление за издаване на лиценз като доставчик на услуги за криптоактиви до компетентния орган на държавата членка, в която се намира тяхното седалище.

2.В заявлението по параграф 1 се съдържат всички изброени по-долу елементи:

а)наименованието, включително юридическото наименование и всяко друго търговско наименование, което ще се използва, идентификационният номер на правния субект на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви, уебсайтът, поддържан от този доставчик, както и неговият физически адрес;

б)правната форма на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви;

в)уставът на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви;

г)програмата за дейността, в която се посочват видовете услуги за криптоактиви, които подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви желае да предоставя, включително къде и как тези услуги ще бъдат предлагани на пазара;

д)описание на механизмите за управление на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви;

е)за всички физически лица, участващи в управителния орган на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви, и за всички физически лица, които пряко или косвено притежават 20 % или повече от акционерния капитал или от правата на глас, удостоверение за чисто съдебно минало във връзка с нарушения на националните правила в областта на търговското право, правото в областта на несъстоятелността, правото в областта на финансовите услуги, правото в областта на изпирането на пари, законодателството за борба с тероризма и задълженията, свързани с професионалната отговорност;

ж)доказателство, че физическите лицата, участващи в управителния орган на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви, притежават заедно достатъчно знания, умения и опит, за да управляват този доставчик, както и че тези физически лица са длъжни да посвещават на изпълнението на задълженията си достатъчно време;

з)описание на механизма за вътрешен контрол, процедурата за оценка на риска и плана за непрекъснатост на дейността на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви;

и)описание — както на технически, така и на нетехнически език, на информационните системи и мерките за сигурност на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви;

й)доказателство, че подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви покрива пруденциалните гаранции в съответствие с член 60;

к)описание на процедурите, въведени от подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви, за разглеждане на жалби от клиентите;

л)описание на процедурата за отделяне на криптоактивите и средствата на клиентите;

м)описание на процедурата и системата за установяване на пазарни злоупотреби;

н)когато подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да извършва попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни — описание на политиката относно попечителството;

о)когато подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да управлява платформа за търговия с криптоактиви — описание на правилата за управление на платформата за търговия;

п)когато подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да обменя криптоактиви срещу фиатна валута или криптоактиви срещу други криптоактиви — описание на недискриминационната търговска политика;

р)когато подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да изпълнява нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни — описание на политиката за изпълнение на нареждания;

с)когато подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да получава и предава нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни — доказателство, че физическите лица, които предоставят консултации от името на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви, притежават необходимите знания и експертен опит, за да изпълняват задълженията си.

3.Компетентните органи не изискват от подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви да предоставя информация, която вече са получили по силата на Директива 2009/110/ЕО, Директива 2014/65/ЕС, Директива 2015/2366/ЕС или националното законодателство, приложимо по отношение на услугите за криптоактив, преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че тази информация или документи са все още актуални и са на разположение на компетентните органи. 

Член 55
Оценка на заявленията за лиценз, издаване на лиценз или отказ от лицензиране

1.В срок от 25 работни дни след получаване на заявлението, посочено в член 54, параграф 1, компетентните органи преценяват дали заявлението е пълно, като проверят дали е подадена посочената в член 54, параграф 2 информация. Ако заявлението е непълно, органите определят срок, в рамките на който подалите заявлението доставчици на услуги за криптоактиви трябва да предоставят липсващата информация.

2.Компетентните органи могат да откажат разглеждането на заявления, ако след посочения в параграф 1 краен срок тези заявления са все още непълни.

3.Компетентните органи уведомяват незабавно подалите заявлението доставчици на услуги за криптоактиви за факта, че подаденото заявление е пълно.

4.Преди да издадат или откажат лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви, компетентните органи се консултират с компетентните органи на друга държава членка във всеки един от следните случаи:

а)подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви е дъщерно предприятие на доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран в съответната друга държава членка;

б)подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви е дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран в съответната друга държава членка;

в)подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви е контролиран от същите физически или юридически лица, които контролират доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран в съответната друга държава членка.

5.До три месеца след датата на получаване на пълното заявление компетентните органи преценяват дали подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви отговаря на изискванията по настоящия дял и приемат надлежно обосновано решение за издаване на лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви или за отказ от лицензиране. При тази оценка се вземат предвид естеството, мащабът и сложността на услугите за криптоактиви, които подалият заявлението доставчик на услуги за криптоактиви възнамерява да предоставя.

Компетентните органи могат да откажат издаването на лиценз, когато са налице обективни и доказуеми основания да се счита, че:

а)управителният орган на подалия заявлението доставчик на услуги за криптоактиви представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за непрекъснатостта на дейността му и за подходящото зачитане на интересите на неговите клиенти и лоялните пазарни отношения;

б)подалият заявлението доставчик не отговаря или има вероятност да не отговаря на изискванията по настоящия дял.

6.Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за всички лицензи, издадени по настоящия член. ЕОЦКП добавя цялата информация, подадена в одобрените заявления, към предвидения в член 57 регистър на лицензираните доставчици на услуги за криптоактиви. ЕОЦКП може да поиска информация, за да гарантира, че при издаването на лицензите по настоящия член компетентните органи прилагат подход на последователност.

7.Компетентните органи уведомяват подалите заявлението доставчици на услуги за криптоактиви за решенията си за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране в срок от три работни дни от датата на решението.

Член 56
Отнемане на лиценз

1.Компетентните органи отнемат лиценза във всяка от следните ситуации, в които доставчикът на услуги за криптоактиви:

а)не е използвал лиценза 18 месеца след датата на неговото издаване;

б)изрично се е отказал от лиценза;

в)не е предоставял услуги за криптоактиви в продължение на девет последователни месеца;

г)е получил лиценза чрез неправомерни средства, в т.ч. неверни твърдения в заявлението си за издаване на лиценз;

д)вече не отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът, и не е предприел поисканите от компетентния орган коригиращи действия в определения за целта срок;

е)грубо е нарушил настоящия регламент.

2.Компетентните органи разполагат също с правомощието да отнемат лиценза във всяка от следните ситуации:

а)доставчикът на услуги за криптоактиви или членовете на управителния му орган са нарушили националното законодателство, с което се транспонира Директива (ЕС) 2015/849 62 , по отношение на изпирането на пари или финансирането на тероризма;

б)доставчикът на услуги за криптоактиви е загубил лиценза си като платежна институция в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/2366 или лиценза си като институция за електронни пари, издаден в съответствие с дял II от Директива 2009/110/ЕО, и този доставчик на услуги за криптоактиви не е съумял в срок от 40 календарни дни да коригира ситуацията.

3.Когато компетентен орган отнеме лиценз, компетентният орган, определен в съответствие с член 81 като единно звено за контакт в тази държава членка, уведомява без излишно забавяне ЕОЦКП и компетентните органи на приемащите държави членки за това. ЕОЦКП регистрира информацията за отнемането на лиценза в регистъра по член 57.

4.Компетентните органи могат да ограничат отнемането на лиценза до определена услуга.

5.Преди да отнемат лиценза, компетентните органи се консултират с компетентния орган на друга държава членка, когато съответният доставчик на услуги за криптоактиви е:

а)дъщерно предприятие на доставчик на услуги за криптоактиви, получил лиценз в съответната друга държава членка;

б)дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на услуги за криптоактиви, получил лиценз в съответната друга държава членка;

в)контролиран от същите физически или юридически лица, които контролират доставчик на услуги за криптоактиви, лицензиран в съответната друга държава членка.

6.ЕБО, ЕОЦКП и всеки компетентен орган на приемаща държава членка могат по всяко време да поискат от компетентния орган на държавата членка по произход да провери дали доставчикът на услуги за криптоактиви продължава да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът.

7.Доставчиците на услуги за криптоактиви установяват, прилагат и поддържат подходящи процедури, осигуряващи своевременното и надлежно прехвърляне на криптоактивите и средствата на клиентите към друг доставчик на услуги за криптоактиви при отнемането на лиценза.

Член 57
Регистър на доставчиците на услуги за криптоактиви

1.ЕОЦКП създава регистър на всички доставчици на услуги за криптоактиви. Регистърът е публично достъпен на уебсайта на ЕОЦКП и се актуализира редовно.

2.В регистъра по параграф 1 се съдържат следните данни:

а)наименованието, правната форма и идентификационният номер на правния субект, както и клоновете на доставчика на услуги за криптоактиви;

б)търговското наименование, физическият адрес и уебсайтът на доставчика на услуги за криптоактиви или на платформата за търговия с криптоактиви, управлявана от доставчика на услуги за криптоактиви;

в)наименованието и адреса на издалия лиценза компетентен орган и неговите данни за контакт;

г)списъкът на услугите за криптоактиви, за които доставчикът на услуги за криптоактиви е лицензиран;

д)списъкът на държавите членки, в които доставчикът на услуги за криптоактиви е подал уведомление за намерението си да предоставя услуги за криптоактиви в съответствие с член 58;

е)всякакви други услуги, предоставяни от доставчика на услуги за криптоактиви, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, с позоваване на съответното законодателство на Съюза или национално законодателство.

3.Всяко отнемане на лиценза на доставчик на услуги за криптоактиви в съответствие с член 56 остава публикувано в регистъра за период от пет години.

Член 58
Трансгранично предоставяне на услуги за криптоактиви

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви в повече от една държава членка, подават следната информация до компетентния орган, определен като единно звено за контакт в съответствие с член 81:

а)списък на държавите членки, в които доставчикът на услуги за криптоактиви възнамерява да предоставя услуги за криптоактиви;

б)началната дата на планираното предоставяне на услуги за криптоактиви;

в)списък на всички други извършвани от доставчика на услуги за криптоактиви дейности, които не попадат в обхвата на настоящия регламент.

2.В срок от 10 работни дни след получаване на информацията, посочена в параграф 1, единното звено за контакт на държавата членка, в която е издаден лицензът, съобщава тази информация на компетентните органи на приемащите държави членки, както и на ЕОЦКП и ЕБО. ЕОЦКП регистрира тази информация в регистъра по член 57.

3.Единното звено за контакт на държавата членка, в която е издаден лицензът, незабавно информира съответния доставчик на услуги за криптоактиви за съобщаването на информацията по параграф 2.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви могат да започнат да предоставят услуги за криптоактиви в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, от датата на съобщаването на информацията по параграф 3 или най-късно 15 календарни дни, след като са подали информацията по параграф 1.

Глава 2: Задължения на всички доставчици на услуги за криптоактиви

Член 59
Задължение да действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на клиентите и информиране на клиентите

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на своите клиенти и потенциални клиенти.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви предоставят на своите клиенти информация, която е обективна, ясна и не е подвеждаща, по-специално в маркетинговите съобщения, които трябва да бъдат обозначени като такива. Доставчиците на услуги за криптоактиви не заблуждават, умишлено или поради небрежност, клиентите във връзка с реалните или предполагаемите предимства на криптоактивите.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви предупреждават клиентите за рисковете, свързани със закупуването на криптоактиви.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви оповестяват публично политиките си на ценообразуване, като ги публикуват онлайн на видно място на своя уебсайт.

Член 60
Пруденциални изисквания

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат във всеки един момент с пруденциални гаранции, възлизащи най-малко на по-високата от следните стойности:

а)стойността на постоянните минимални капиталови изисквания, посочени в приложение IV, в зависимост от естеството на предоставяните услуги за криптоактиви;

б)една четвърт от постоянните общи разходи за предходната година, които се преразглеждат ежегодно; 

2.Пруденциалните гаранции по параграф 1 са под формата на:

а)собствени средства, които се състоят от елементите на базовия собствен капитал от първи ред, както е посочено в членове 26—30 от Регламент (ЕС) № 575/2013 след пълните приспадания съгласно член 36 от същия регламент, без да се прилагат праговете на освобождаване от приспадане съгласно членове 46 и 48 от посочения регламент;

б)застрахователна полица, която покрива териториите в Съюза, в които активно се предлагат услуги за криптоактиви, или сравнима гаранция.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви, които не са извършвали стопанска дейност в продължение на една година, считано от датата, на която са започнали да предоставят услуги, използват — за посочените в параграф 1, буква б) изчисления, прогнозните постоянни общи разходи, включени в техните прогнози за първите 12 месеца на предоставяне на услуги, както са представени заедно със заявлението им за издаване на лиценз.

4.Застрахователната полица, посочена в параграф 2, притежава най-малко всяка от следните характеристики:

а)първоначалният ѝ срок е най-малко една година;

б)срокът за предизвестие при прекратяването ѝ е най-малко 90 дни;

в)сключена е с предприятие, получило разрешение да извършва застраховане в съответствие с правото на Съюза или националното право;

г)предоставя се от трета страна.

5.Застрахователната полица, посочена в параграф 2, буква б), включва покритие срещу риск от:

а)загуба на документация;

б)погрешно представяне или подвеждащи твърдения;

в)действия, грешки или пропуски, водещи до нарушаване на:

i) законови и регулаторни задължения;

ii) задължението да се действа почтено, безпристрастно и професионално спрямо клиентите;

iii) задължения за поверителност;

г)пропуски в установяването, прилагането и поддържането на адекватни процедури за предотвратяване на конфликти на интереси;

д)загуби вследствие на прекъсване на дейността и неизправности на системата;

е)когато е приложимо по отношение на бизнес модела, груба небрежност при защитата на криптоактивите и средствата на клиентите.

6.За целите на параграф 1, буква б) доставчиците на услуги за криптоактиви изчисляват постоянните си общи разходи за предходната година, като използват стойностите от приложимата счетоводна рамка и изваждат следните елементи от общите разходи след разпределянето на печалбата сред акционерите в своите последни одитирани годишни финансови отчети или, когато няма налични одитирани отчети, в годишните финансови отчети, утвърдени от националните надзорни органи:

а)премии за персонала и друго възнаграждение, доколкото тези премии и възнаграждение зависят от нетната печалба на доставчика на услуги за криптоактиви през съответната година;

б)дял на служителите, директорите и партньорите в печалбата;

в)друга заделена печалба и променливи елементи на възнагражденията, доколкото те са изцяло дискреционни;

г)еднократни разходи вследствие на дейности, които не са обичайни.

Член 61
Организационни изисквания

1.Членовете на управителния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви притежават необходимата добра репутация и компетентност по отношение на квалификацията, опита и уменията, които са им необходими за изпълнението на техните задължения. Те удостоверяват, че са способни да отделят достатъчно време, за да изпълняват ефективно своите функции.

2.Физическите лица, които пряко или косвено притежават над 20 % от акционерния капитал или от правата на глас на доставчика на услуги за криптоактиви или които упражняват по друг начин правомощия за контрол над посочения доставчик на услуги за криптоактиви, предоставят доказателства, че притежават необходимата добра репутация и компетентност.

3.Лицата, посочени в параграфи 1 и 2, не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други финансови престъпления.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви наемат персонал, притежаващ необходимите умения, знания и опит за изпълнение на възложените му отговорности, при отчитане на мащаба, естеството и обхвата на предоставяните услуги за криптоактиви.

5.Управителният орган оценява и периодично преразглежда ефективността на въведените политики, правила и процедури за спазване на задълженията, посочени в глави 2 и 3 от настоящия дял, и предприема подходящи мерки за отстраняване на евентуалните недостатъци.

6.Доставчиците на услуги за криптоактиви предприемат всички подходящи мерки за осигуряване на непрекъснатостта и редовността на изпълнението на своите услуги за криптоактиви. За тази цел доставчиците на услуги за криптоактиви използват подходящи и пропорционални ресурси и процедури, в т.ч. надеждни и сигурни системи за ИКТ в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 63 .

Те установяват политика за непрекъснатост на дейността, която включва планове за непрекъснатост на дейността на ИКТ, както и планове за възстановяване при бедствия, изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 64 , и която има за цел да гарантира, в случай на прекъсване на работата на техните системи и процедури за ИКТ, предпазването на основната информация и функции, както и поддържането на услугите за криптоактиви, или, когато това не е възможно, своевременното възстановяване на тази информация и функции и своевременното възобновяване на услугите за криптоактиви.

7.Доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с механизми за вътрешен контрол и ефективни процедури за оценка на риска, включително ефективни контролни и защитни мерки за управлението на системите за ИКТ в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 65 . Те следят и редовно оценяват адекватността и ефективността на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за оценка на риска, като предприемат подходящи мерки за отстраняване на евентуалните недостатъци.

Доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат със системи и процедури, които осигуряват сигурността, надеждността и поверителността на информацията в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/xx на Европейския парламент и на Съвета 66 .

8.Доставчиците на услуги за криптоактиви осигуряват съхраняването на данни за всички извършени от тях услуги, нареждания и сделки за криптоактиви. Тези съхранявани данни са достатъчни, за да позволят на компетентните органи да изпълняват надзорните си функции и да извършват действията по правоприлагане, и по-специално да установят дали доставчикът на услуги за криптоактиви е изпълнил всички задължения, включително тези по отношение на клиентите или потенциалните клиенти и лоялните пазарни отношения.

9.Доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат със системи, процедури и механизми за мониторинг и разкриване на пазарни злоупотреби съгласно посоченото в дял VI.  Те незабавно докладват на съответния им компетентен орган всяко съмнение за евентуално наличие на обстоятелства, които показват, че са извършени пазарни злоупотреби или такива се извършват, или е вероятно да бъдат извършени.

Член 62
Информиране на компетентните органи

Доставчиците на услуги за криптоактиви уведомяват съответния им компетентен орган за всяка промяна в своя управителен орган и предоставят на съответния им компетентен орган цялата информация, необходима за оценяване на спазването на член 61.

Член 63
Защита на криптоактивите и средствата на клиентите

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, които държат принадлежащи на клиенти криптоактиви или средствата за достъп до тези криптоактиви, предприемат подходящи мерки за защита на правата на собственост на клиентите, особено в случай на несъстоятелност на доставчика на услуги за криптоактиви, и за предотвратяване използването на криптоактиви на клиента за собствена сметка, освен с изричното съгласие на клиента.

2.Когато техните бизнес модели или услуги за криптоактиви изискват държане на средства на клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с подходящи мерки за защита на правата на клиентите и за предотвратяване на използването на средствата на клиентите за своя сметка съгласно определението в член 4, точка 25 от Директива (ЕС) 2015/2366 67 .

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви незабавно внасят всички средства на клиентите в централна банка или кредитна институция.

Доставчиците на услуги за криптоактиви предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че държаните в централна банка или кредитна институция средства на клиентите са по сметка или сметки, отделно разграничими от сметките, по които са държани средствата, принадлежащи на доставчика на услуги за криптоактиви.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви могат сами или чрез трета страна да предоставят платежни услуги, свързани с предлаганите от тях услуги за криптоактиви, при условие че самият доставчик на услуги за криптоактиви или третата страна е платежна институция съгласно определението в член 4, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

5.Параграфи 2 и 3 от настоящия член не се прилагат за доставчиците на услуги за криптоактиви, които са институции за електронни пари съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО или са платежни институции съгласно определението в член 4, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

Член 64
Процедура за разглеждане на жалби

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви въвеждат и поддържат ефективни и прозрачни процедури за бързо, обективно и последователно разглеждане на подадените от клиентите жалби.

2.Клиентите имат право безплатно да подават жалби до доставчиците на услуги за криптоактиви.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви разработват и предоставят на клиентите образец за жалби и съхраняват информация за всички получени жалби и предприетите в отговор мерки.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви разследват своевременно и обективно всички жалби и в разумен срок съобщават резултатите от тези разследвания на своите клиенти.

Член 65
Предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви поддържат и прилагат ефективна политика за предотвратяване, установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси между тях и:

а)техните акционери или всяко лице, пряко или непряко свързано с тях чрез контрол;

б)техните ръководители и служители;

в)техните клиенти или между самите клиенти.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви оповестяват пред своите клиенти и потенциални клиенти общия характер и източниците на конфликти на интереси, както и предприетите мерки за ограничаването им.

Доставчиците на услуги за криптоактиви оповестяват това на видно място на своя уебсайт.

3.Оповестяването по параграф 2 предоставя достатъчно точни сведения, съобразени с естеството на отделните клиенти, така че да им даде възможност да вземат информирано решение за услугата, при която възникват конфликтите на интереси.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви оценяват и поне веднъж годишно извършват преглед на политиката по отношение на конфликтите на интереси, като предприемат всички подходящи мерки за отстраняване на евентуалните недостатъци.

Член 66
Възлагане на дейности на външни изпълнители

1.Когато възлагат на трети страни изпълнението на оперативни функции, доставчиците на услуги за криптоактиви предприемат всички подходящи мерки, за да се избегне допълнителният оперативен риск. Те продължават да носят пълна отговорност за изпълнението на всички свои задължения по настоящия дял и гарантират по всяко време спазването на всички посочени по-долу условия:

а)възлагането на дейности на външни подизпълнители не води до делегиране на отговорността на доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)възлагането на дейности на външни изпълнители не променя отношенията между доставчиците на услуги за криптоактиви и техните клиенти, нито задълженията на доставчиците на услуги за криптоактиви към техните клиенти;

в)възлагането на дейности на външни изпълнители не променя условията за лицензиране на доставчиците на услуги за криптоактиви;

г)третите страни, участващи във възлагането на дейности на външни изпълнители, сътрудничат на компетентния орган на държавата членка по произход на доставчиците на услуги за криптоактиви, а възлагането на дейности на външни изпълнители не възпрепятства упражняването на надзорните функции на тези компетентни органи, в т.ч. достъпа на място за придобиване на цялата съответна информация, необходима за изпълнението на тези функции;

д)доставчиците на услуги за криптоактиви запазват експертните познания и средства, необходими за оценката на качеството на предоставяните услуги, за ефективното наблюдение на възложените на външни изпълнители услуги и за управлението на рисковете, свързани с възлагането на дейности на външни изпълнители;

е)доставчиците на услуги за криптоактиви имат пряк достъп до съответната информация за възложените на външни изпълнители услуги;

ж)доставчиците на услуги за криптоактиви гарантират, че третите страни, участващи във възлагането на дейности на външни изпълнители, отговарят на стандартите, определени в съответното законодателство за защита на данните, което би се прилагало, ако третите страни бяха установени в Съюза.

За целите на буква ж) доставчиците на услуги за криптоактиви отговарят за включването на стандартите, предвидени в съответното законодателство за защита на данните, в договора по параграф 3.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с политика за възлагане на дейности на външни изпълнители, включително планове за непредвидени обстоятелства и стратегии за прекратяване на отношенията.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви сключват писмено споразумение с третите страни, участващи във възлагането на дейности на външни изпълнители. С това писмено споразумение се определят правата и задълженията както на доставчиците на услуги за криптоактиви, така и на съответните трети страни, и се дава възможност на съответните доставчици на услуги за криптоактиви да прекратят това споразумение.

4.При поискване доставчиците на услуги за криптоактиви и третите страни предоставят на компетентните органи и на съответните органи цялата необходима информация, за да могат тези органи да оценят съответствието на възложените на външни изпълнители дейности с изискванията на настоящия дял.

Глава 3: Задължения за предоставяне на специфични услуги за криптоактиви

Член 67
Попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление от името на трети страни, сключват споразумение с клиентите си, с което се определят техните задължения и отговорности. Това споразумение съдържа най-малко следното:

а)идентификационните данни на страните по споразумението;

б)естеството на предоставяната услуга и нейно описание;

в)средствата за комуникация между доставчика на услуги за криптоактиви и клиента, включително системата за удостоверяване на самоличността на клиента;

г)описанието на системите за сигурност, използвани от доставчика на услуги за криптоактиви;

д)таксите, начислявани от доставчика на услуги за криптоактиви;

е)законодателството, приложимо по отношение на споразумението.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, поддържат регистър на откритите на името на всеки клиент позиции, съответстващи на правата на всеки клиент върху криптоактивите. Доставчиците на услуги за криптоактиви вписват възможно най-бързо в този регистър всички движения, извършени съгласно указанията на своите клиенти. Вътрешните им процедури гарантират, че всяко движение, засягащо регистрацията на криптоактивите, е въз основа на сделка, надлежно записана в регистъра на позициите на клиента.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, въвеждат политика относно попечителството, която съдържа вътрешни правила и процедури, гарантиращи защитата или контрола на тези криптоактиви или средствата за достъп до криптоактивите, като например криптографски ключове.

Тези правила и процедури гарантират, че доставчиците на услуги за криптоактиви не могат да загубят криптоактивите на клиентите или свързаните с тези активи права вследствие на измами, киберзаплахи или небрежност. 

4.Когато е приложимо, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, спомагат за упражняването на правата, свързани с криптоактивите. Всяко събитие, което е вероятно да създаде или промени правата на клиента, се вписва възможно най-бързо в регистъра на позициите на клиента.

5.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, предоставят на своите клиенти най-малко веднъж на всеки три месеца и при поискване от съответния клиент, извлечение за позициите в криптоактиви, вписани на името на тези клиенти. Това извлечение за позициите се изготвя на траен носител. В извлечението за позициите се посочват съответните криптоактиви, салдото по тях, стойността им, както и прехвърлените през съответния период криптоактиви.

Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, предоставят на своите клиенти възможно най-бързо всяка информация относно операциите с криптоактиви, които изискват реакция от страна на тези клиенти.

6.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, гарантират, че криптоактивите, държани от името на техни клиенти, или средствата за достъп до тези криптоактиви се връщат възможно най-бързо на тези клиенти.

7.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, отделят средствата, държани от името на техните клиенти, от собствените си средства. Те гарантират, че при ТРР криптоактивите на техните клиенти се държат на отделни адреси от тези, на които се държат собствените им криптоактиви.

8.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да извършват попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, носят отговорност пред своите клиенти за загуба на криптоактиви вследствие на неизправност или хакерски атаки до размера на пазарната стойност на загубените криптоактиви.

Член 68
Управление на платформа за търговия с криптоактиви  

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, определят правила за управлението на платформата за търговия. В тези правила за управление се определя най-малко следното:

а)изискванията, процесите за надлежна проверка и процесите за одобрение, които се прилагат преди допускането на криптоактиви до платформата за търговия;

б)категориите за изключване, ако има такива, т.е. видовете криптоактиви, които няма да бъдат допускани до търговия на платформата за търговия, ако има такива.

в)политиките, процедурите и размерът на таксите, ако има такива, за допускането до търговия на криптоактиви до платформата за търговия;

г)обективните и целесъобразни критерии за участие в търгуването, които насърчават справедливия и свободен достъп до платформата за търговия за клиентите, които желаят да търгуват;

д)изискванията за гарантиране на лоялната и редовна търговия;

е)условията, при които криптоактивите са на разположение за търгуване, включително праговете на ликвидност и изискванията за периодично оповестяване;

ж)условията, при които търгуването на криптоактиви може да бъде спряно;

з)процедурите за гарантиране на ефективния сетълмент както на сделките с криптоактиви, така и на сделките с фиатни валути.

За целите на буква а) в правилата за управление ясно се посочва, че даден криптоактив, за който е била публикувана бяла книга за криптоактива, не се допуска до търговия на платформата за търговия, освен ако този криптоактив не се ползва от освобождаването по член 4, параграф 2.

Преди да допуснат даден криптоактив до търговия, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, гарантират, че криптоактивът отговаря на правилата за управление на платформата за търговия и оценяват качеството на съответния криптоактив. При оценяването на качеството на криптоактивите платформата за търговия взема предвид опита, постиженията и репутацията на емитента и разработващия му екип. Платформата за търговия също така оценява качеството на криптоактивите, които се ползват от освобождаването по член 4, параграф 2.

Правилата за управление на платформата за търговия с криптоактиви не позволяват допускането до търговия на криптоактиви с вградена функция за анонимизиране, освен ако държателите на криптоактивите и хронологията на сделките с тях могат да бъдат установени от доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, или от компетентните органи.

2.Правилата за управление по параграф 1 се изготвят на един от официалните езици на държавите членки по произход или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси. Тези правила за управление се оповестяват публично на уебсайта на съответния доставчик на услуги за криптоактиви.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, не търгуват за собствена сметка на управляваната от тях платформа за търговия с криптоактиви, дори когато са лицензирани да обменят криптоактиви срещу фиатна валута или криптоактиви срещу други криптоактиви.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, разполагат с ефективни системи, процедури и механизми, гарантиращи, че техните системи за търговия:

а)са устойчиви;

б)имат достатъчен капацитет, за да се гарантира редовната търговия в условия на значителна нестабилност на пазара;

в)могат да отхвърлят нареждания, които превишават предварително определените количествени и ценови прагове или са безспорно грешни;

г)са преминали проверки, гарантиращи изпълнението на условията по букви а), б) и в);

д)подлежат на ефективни мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността, за да се гарантира непрекъснатост на техните услуги при неизправност на системата за търговия.

5.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, оповестяват публично всички цени „купува“ и „продава“, както и дълбочината на търговския интерес на тези ценови равнища, които се обявяват за криптоактивите чрез системите на платформата за търговия с криптоактиви. Доставчиците на услуги за криптоактиви осигуряват непрекъснат публичен достъп до тази информация по време на обичайните часове за търговия.

6.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, оповестяват публично цената, обема и момента на извършване на сделките, изпълнени за криптоактивите, търгувани на техните платформи за търговия. В зависимост от техническите си възможности те оповестяват публично подробна информация за всички тези сделки в момент, възможно най-близък до реалното време на осъществяването им.

7.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, оповестяват публично информацията, публикувана в съответствие с параграфи 5 и 6, при разумни търговски условия и гарантират недискриминационен достъп до тази информация. Тази информация се предоставя безплатно 15 минути след публикуването ѝ в машинночетим формат и остава публикувана в продължение на най-малко 2 години.

8.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, приключват окончателния сетълмент на сделка с криптоактиви в ТРР на същата дата, на която сделките са били изпълнени на платформата за търговия.

9.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, гарантират, че структурата на таксите им е прозрачна, справедлива и недискриминационна и не създава стимули за въвеждане, промяна или отмяна на нареждания или за изпълнение на сделки по начин, който допринася за извършване на търговия в нарушение на установения ред или за пазарна злоупотреба съгласно посоченото в дял VI.

10.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да управляват платформа за търговия с криптоактиви, поддържат ресурси и разполагат с резервно оборудване, позволяващо по всяко време да докладват на своя компетентен орган.

Член 69
Обмен на криптоактиви срещу фиатна валута или обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да обменят криптоактиви срещу фиатна валута или други криптоактиви, установяват недискриминационна търговска политика, в която конкретно се посочва видът на клиентите, с които те приемат да търгуват, и условията, на които клиентите трябва да отговарят.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да обменят криптоактиви срещу фиатна валута или други криптоактиви, публикуват твърда цена на криптоактивите или публикуват метода, който използват за определянето на цената на криптоактивите, които предлагат за обмен срещу фиатна валута или други криптоактиви.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да обменят криптоактиви срещу фиатна валута или други криптоактиви, изпълняват нарежданията на клиентите по цените, посочени в момента на получаването на тези нареждания.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да обменят криптоактиви срещу фиатна валута или други криптоактиви, публикуват подробна информация за нарежданията и сключените от тях сделки, включително обемите и цените на сделките.

Член 70
Изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни

5.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да изпълняват нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни, предприемат всички необходими мерки, за да постигнат при изпълнението на нарежданията най-добрия възможен резултат за своите клиенти съобразно факторите за най-добро изпълнение на нарежданията като разходи, скорост, вероятност за изпълнение и сетълмент, размер, естество или всяко друго съображение, свързано с изпълнението на нареждането, освен ако съответният доставчик на услуги за криптоактиви не изпълнява нареждания, свързани с криптоактиви, по конкретни указания, дадени от неговите клиенти.

6.За да се гарантира спазването на параграф 2, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да изпълняват нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни, установяват и прилагат ефективни мерки за изпълнение. По-специално те установяват и прилагат политика за изпълнение на нарежданията, която прави възможно получаването на най-добрия резултат по нарежданията на техните клиенти. По-специално, с тази политика за изпълнение на нарежданията се гарантира своевременното, справедливо и бързо изпълнение на нарежданията на клиентите и се предотвратява злоупотребата с информация, свързана с нарежданията на клиентите, от страна на служителите на доставчиците на услуги за криптоактиви.

7.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да изпълняват нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни, предоставят на своите клиенти подходяща и ясна информация за политиката си за изпълнение на нарежданията и за всяка съществена промяна в нея.

Член 71
Пласиране на криптоактиви

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да осъществяват пласиране на криптоактиви, съобщават следната информация на емитентите или на всяка трета страна, действаща от тяхно име, преди сключването на договор с тях:

а)вида на пласирането, включително дали е гарантиран минимален размер на покупката, или не;

б)сумата на таксите по сделката, свързани с услугата за предложената операция;

в)срока, процедурата и цената за предложената операция;

г)информация за целевите купувачи.

Преди пласирането на съответните криптоактиви доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да осъществяват пласиране на криптоактиви, получават съгласието на емитентите или на всяка трета страна, действаща от тяхно име, по отношение на букви а) — г).

2.Правилата относно конфликтите на интереси, посочени в член 65, съдържат конкретни и подходящи процедури за предотвратяване, наблюдение, управление и евентуално оповестяване на всякакви конфликти на интереси, произтичащи от следните ситуации:

а)доставчиците на услуги за криптоактиви пласират криптоактивите сред собствените си клиенти;

б)предложената цена за пласиране на криптоактивите е била надценена или подценена.

Член 72
Получаване и предаване на нареждания от името на трети страни

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да приемат и предават нареждания от името на трети страни, установяват и прилагат процедури и механизми, които осигуряват своевременното и точно предаване на нарежданията на клиента за изпълнение на платформа за търговия с криптоактиви или на друг доставчик на услуги за криптоактиви.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да приемат и предават нареждания от името на трети страни, не получават никакво възнаграждение, отстъпка или непарична облага за насочване на нареждания на клиенти към конкретна платформа за търговия с криптоактиви или към друг доставчик на услуги за криптоактиви.

3.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да приемат и предават нареждания от името на трети страни, не злоупотребяват с информация, свързана с неизпълнени нареждания на клиенти, и предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с такава информация от страна на техните служители.

Член 73
Предоставяне на консултации относно криптоактиви

1.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, оценяват съвместимостта на тези криптоактиви с нуждите на клиентите и ги препоръчват само когато това е в интерес на клиентите.

2.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, гарантират, че физическите лица, които предоставят от тяхно име консултации или информация относно криптоактиви или услуги за криптоактиви, притежават необходимите знания и експертен опит, за да изпълняват задълженията си.

3.За целите на оценката, посочена в параграф 1, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, изискват информация за клиента или за познанията на потенциалния клиент и неговия опит в областта на криптоактивите, неговите цели, финансово състояние, включително възможността за понасяне на загуби, и разбирането му за рисковете, свързани със закупуването на криптоактиви.

Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, предупреждават клиентите, че стойността на криптоактивите може да се колебае вследствие на тяхната търгуемост.

4.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, установяват, поддържат и прилагат политики и процедури, които им позволяват да събират и оценяват цялата информация, необходима за извършването на оценката за всеки клиент. Те вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията, събрана за техните клиенти или потенциални клиенти, е надеждна.

5.Когато клиентите не предоставят информацията, изисквана съгласно параграф 4, или когато въз основа на получената информация по параграф 4 доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, считат, че клиентите или потенциалните клиенти не разполагат с достатъчно знания, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, информират тези клиенти или потенциални клиенти, че криптоактивите или услугите за криптоактиви може да не са подходящи за тях и ги предупреждават за свързаните с криптоактивите рискове. В предупреждението за рисковете ясно се посочва рискът от загуба на всички средства, инвестирани или преобразувани в криптоактиви. Клиентите изрично потвърждават, че са получили и са разбрали предупреждението, отправено от съответния доставчик на услуги за криптоактиви.

6.Доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, извършват преглед на посочената в параграф 1 оценка на всеки две години след първоначалната оценка, направена в съответствие с посочения параграф.

7.След като посочената в параграф 1 оценка бъде извършена, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да предоставят консултации относно криптоактиви, предоставят на клиентите доклад, в който се обобщава предоставената на тези клиенти консултация. Този доклад се изготвя и предоставя на клиентите на траен носител. В този доклад се посочва най-малко следното:

а)изискванията и потребностите на клиентите;

б)кратко описание на предоставената консултация.

Глава 4: Придобиване на доставчици на услуги за криптоактиви

Член 74
Оценка на планирано придобиване на доставчици на услуги за криптоактиви

1.Всяко физическо или юридическо лице или такива лица, действащи съгласувано („кандидат-приобретател“), които са взели решение или да придобият, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в доставчик на услуги за криптоактиви, или пряко или непряко да увеличат такова квалифицирано участие в доставчик на услуги за криптоактиви, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би достигнал или би надвишил 10 %, 20 %, 30 % или 50 %, или доставчикът на услуги за криптоактиви би станал тяхно дъщерно предприятие („планирано придобиване“), уведомява писмено за това компетентния орган на този доставчик на услуги за криптоактиви, като посочва размера на планираното дялово участие и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 75, параграф 4.

2.Всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да се освободи, пряко или непряко, от квалифицирано дялово участие в доставчик на услуги за криптоактиви („кандидат-прехвърлител“), предварително уведомява компетентния орган писмено за това, като посочи размера на това дялово участие. Това лице също така уведомява компетентния орган, ако е взело решение да намали квалифицираното си дялово участие, така че делът на правата на глас или на притежавания капитал би спаднал под 10 %, 20 %, 30 % или 50 % или доставчикът на услуги за криптоактиви би престанал да бъде негово дъщерно предприятие.

3.Своевременно и във всички случаи в рамките на два работни дни след получаване на уведомлението, изисквано съгласно параграф 1, компетентните органи изпращат до кандидат-приобретателя писмено потвърждение за получаването.

4.Компетентните органи оценяват планираното придобиване, посочено в параграф 1, и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 75, параграф 4, в рамките на шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаването, посочено в параграф 3.

Когато потвърждават получаването на уведомлението, компетентните органи информират лицата, посочени в параграф 1, за датата, на която ще бъде завършена оценката.

5.При извършване на оценката, посочена в параграф 4, първа алинея, компетентните органи могат да поискат от посочените в параграф 1 лица всякаква допълнителна информация, която е необходима за завършването на тази оценка. Искането се прави преди приключването на оценката и във всеки случай не по-късно от петдесетия работен ден от датата на писменото потвърждение за получаването, посочено в параграф 3. Тези искания се отправят в писмена форма и в тях се уточнява необходимата допълнителна информация.

Докато не получат допълнителната информация, посочена в първа алинея от настоящия параграф, компетентните органи спират извършването на посочената в параграф 4, първа алинея оценка, но за не повече от 20 работни дни. Всички допълнителни искания от страна на компетентните органи за допълнителна информация или за изясняване на получената информация не водят до допълнително прекъсване на оценката.

Компетентният орган може да удължи прекъсването, посочено във втора алинея от настоящия параграф, до 30 работни дни, когато посочените в параграф 1 лица се намират или са поднадзорни лица извън Съюза.

6.Компетентните органи, които след приключване на оценката вземат решение да възразят срещу посоченото в параграф 1 планирано придобиване, уведомяват за това посочените в параграф 1 лица в рамките на два работни дни, но преди посочената в параграф 4, втора алинея дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея. В уведомлението се посочват мотивите за това решение.

7.Когато компетентните органи нямат възражения срещу посоченото в параграф 1 планирано придобиване преди посочената в параграф 4, втора алинея дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея, планираното придобиване или планираното освобождаване се счита за одобрено.

8.Компетентният орган може да определи максимален срок за приключване на посоченото в параграф 1 планирано придобиване и по целесъобразност да удължи този максимален срок.

Член 75
Съдържание на оценката на планираното придобиване на доставчици на услуги за криптоактиви

1.При извършване на оценката, посочена в член 74, параграф 4, компетентните органи оценяват пригодността на лицата, посочени в член 74, параграф 1, и финансовата стабилност на планираното придобиване спрямо всеки един от следните критерии:

а)репутацията на лицата, посочени в член 74, параграф 1;

б)репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи дейността на доставчика на услуги за криптоактиви в резултат на планираното придобиване или освобождаване;

в)финансовата стабилност на лицата, посочени в член 74, параграф 1, по-специално във връзка с вида дейност, която се извършва или се предвижда да се извършва, на доставчика на услуги за криптоактиви, обект на планираното придобиване;

г)дали доставчикът на услуги за криптоактиви ще може да спазва и да продължава да спазва разпоредбите на настоящия дял;

д)дали съществуват основателни съображения за подозрение, че във връзка с планираното придобиване се извършва, било е извършено или е имало опит за изпиране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1 от Директива (ЕС) 2015/849 или че осъществяването на планираното придобиване би увеличило риска от това.

2.Компетентните органи могат да се възразят срещу планираното придобиване само ако са налице основателни съображения за това съгласно критериите, посочени в параграф 1, или ако предоставената в съответствие с член 74, параграф 4 информация е непълна или невярна.

3.Държавите членки не налагат предварителни условия във връзка с размера на участието, което следва да бъде придобито, нито разрешават на компетентните си органи да разглеждат придобиването във връзка с икономическите нужди на пазара.

4.ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които определя изчерпателен списък на информацията, която е необходима за извършване на оценката, посочена в член 74, параграф 4, първа алинея, и която се предоставя на компетентните органи при уведомяването по член 74, параграф 1. Изискваната информация е подходяща за извършването на пруденциална оценка, пропорционална е и е адаптирана към спецификата на лицата и планираното придобиване, посочено в член 74, параграф 1.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ДЯЛ VI: Предотвратяване на пазарни злоупотреби с криптоактиви

Член 76
Обхват на правилата относно пазарните злоупотреби

Забраните и изискванията, предвидени в настоящия дял, се прилагат за действия, извършени от всяко лице във връзка с криптоактиви, които са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, управлявана от лицензиран доставчик на услуги за криптоактиви или за които е било подадено искане за допускане до търговия на такава платформа.

Член 77
Оповестяване на вътрешна информация

1.Емитентите на криптоактиви информират обществеността възможно най-бързо за засягащата ги вътрешна информация, , по начин, който дава възможност на обществеността да получи лесен достъп до тази информация и да направи пълна, точна и своевременна оценка на тази информация.

2.Емитентите на криптоактиви могат на своя отговорност да забавят оповестяването на вътрешната информация, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)незабавното оповестяване е вероятно да увреди законните интереси на емитентите;

б)няма вероятност забавянето на оповестяването да подведе обществеността;

в)емитентите са в състояние да осигурят поверителността на тази информация.

Член 78
Забрана за злоупотреба с вътрешна информация

1.Никое лице няма право да използва вътрешна информация за криптоактивите с цел да ги придобие или да се освободи от тях, пряко или непряко, за своя сметка или за сметка на трета страна.

2.Лицата, разполагащи с вътрешна информация за криптоактивите:

а)не препоръчват, въз основа на тази вътрешна информация, нито склоняват друго лице да придобие или да се освободи от тези криптоактиви, за които се отнася тази информация;

б)не препоръчват, въз основа на тази вътрешна информация, нито склоняват друго лице да отмени или измени нареждане относно тези криптоактиви.

Член 79
Забрана за незаконно оповестяване на вътрешна информация

Лицата, които разполагат с вътрешна информация, не оповестяват тази информация на друго лице, освен когато оповестяването е извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или служебни задължения.

Член 80
Забрана за манипулиране на пазара

1.Никое лице няма право да участва в манипулиране на пазара, към което спада всяка от следните дейности:

а)освен ако лицето, сключващо сделката, даващо нареждане за търговия или имащо друг тип поведение, установи, че такава сделка, нареждане или поведение са извършени поради законни причини — сключване на сделка, даване на нареждане за търговия, както и друг тип поведение, което:

i) дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на криптоактив;

ii) определя или е вероятно да определи цената на един или няколко криптоактива на необичайно или изкуствено равнище;

б)сключване на сделка, даване на нареждане за търговия или друг тип дейност или поведение, които оказват или е възможно да окажат влияние върху цената на един или няколко криптоактива и при които се използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама;

в)разпространяване на информация чрез медиите, включително интернет, или по какъвто и да е друг начин, която дава или може да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на криптоактив или е вероятно да определи цената на един или няколко криптоактива на необичайно или изкуствено равнище, включително разпространяване на слухове, когато лицето, разпространяващо слуховете, е знаело или е следвало да знае, че информацията е била невярна или подвеждаща;

2.Следните видове поведение се считат, наред с другото, за манипулиране на пазара:

а)осигуряването на господстващо положение по отношение на предлагането или търсенето на криптоактиви, в резултат на което пряко или косвено се определят или е вероятно да бъдат определени покупните или продажните цени, или се създават или е вероятно да бъдат създадени други несправедливи условия за търговия;

б)даването на нареждания към платформа за търговия с криптоактиви, включително отмяна или промяна на такива нареждания, чрез всяко налично средство за търговия, водещо до един от резултатите, посочени в параграф 1, буква а), като:

i) смущаване или забавяне на функционирането на платформата за търговия с криптоактиви или участие в дейности, които е вероятно да имат подобни последици;

ii) затрудняване на други лица при установяването на действителни нареждания на платформата за търговия с криптоактиви или участие в дейности, които е вероятно да имат подобни последици, включително чрез даване на нареждания, водещи до дестабилизиране на нормалното функциониране на платформата за търговия с криптоактиви;

iii) даване на неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на криптоактив, по-специално чрез даване на нареждания с цел започване или засилване на тенденция или участие в дейности, които е вероятно да имат подобни последици;

в)възползването от случаен или редовен достъп до традиционните или електронните медии чрез даване на мнение за криптоактив, след предварително открити позиции в този криптоактив, и извличане впоследствие на полза от въздействието на мненията, дадени за цената на този криптоактив, без същевременно този конфликт на интереси да е бил оповестен публично по подходящ и ефективен начин.

Дял VII: Компетентни органи, ЕБО и ЕОЦКП

Глава 1: Правомощия на компетентните органи и сътрудничество между компетентните органи, ЕБО и ЕОЦКП

Член 81
Компетентни органи

1.Държавите членки определят компетентните органи, които отговарят за изпълнението на функциите и задълженията, предвидени в настоящия регламент, и информират ЕБО и ЕОЦКП за това.

2.Когато държавите членки определят повече от един компетентен орган съгласно параграф 1, те уточняват съответните им задачи и посочват един от тях като единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество между компетентните органи, както и за сътрудничество с ЕБО и ЕОЦКП.

3.ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списъка на компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1.

Член 82
Правомощия на компетентните органи

1.За да могат да изпълняват задълженията си по дялове II, III, IV и V от настоящия регламент, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, най-малко със следните надзорни правомощия и правомощия за разследване:

а)да изискват от доставчиците на услуги за криптоактиви, както и от физическите или юридическите лица, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят информация и документи;

б)да изискват от членовете на управителния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви да предоставят информация;

в)да спират или да изискват от доставчик на услуги за криптоактиви да спре предоставянето на услуги за криптоактиви за не повече от 10 последователни работни дни при всеки отделен случай, когато има основателни съображения да се счита, че е налице нарушение на настоящия регламент;

г)да забраняват предоставянето на услуги за криптоактиви, когато установят, че настоящият регламент е бил нарушен;

д)да оповестяват или да изискват от доставчик на услуги за криптоактиви да оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху предоставянето на услуги за криптоактиви, за да се гарантира защитата на инвеститорите или безпрепятственото функциониране на пазара;

е)да оповестяват публично факта, че даден доставчик на услуги за криптоактиви не изпълнява задълженията си;

ж)да спират или да изискват от доставчик на услуги за криптоактиви да спре предоставянето на услуги за криптоактиви, когато компетентните органи преценят, че положението на доставчика на услуги за криптоактиви е такова, че предоставянето на услугата за криптоактиви би било в ущърб на интересите на потребителите;

з)да прехвърлят съществуващи договори на друг доставчик на услуги за криптоактиви, в случай че лицензът на доставчика на услуги за криптоактиви бъде отнет в съответствие с член 56, при условие че е налице съгласие между клиентите и приемащия доставчик на услуги за криптоактиви;

и)когато има основание да се предполага, че дадено лице предоставя услуги за криптоактиви без лиценз, да изискват информация и документи от това лице;

й)когато има основание да се предполага, че дадено лице емитира токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари без лиценз, да изискват информация и документи от това лице;

к)при спешни случаи, когато има основание да се предполага, че дадено лице предоставя услуги за криптоактиви без лиценз, да разпоредят незабавно прекратяване на дейността без предварително предупреждение или определяне на краен срок;

л)да изискват от емитентите на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или от лицата, които искат допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят информация и документи;

м)да изискват от членовете на управителния орган на емитента на криптоактивите, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или от лицата, които искат допускане на такива криптоактиви до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, да предоставят информация;

н)да изискват от емитентите на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, да включат допълнителна информация в изготвените от тях бели книги за криптоактива, когато това е необходимо с оглед защитата на потребителите или финансовата стабилност;

о)да спрат публичното предлагане на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основателни съмнения, че е налице нарушение на настоящия регламент;

п)да забранят публичното предлагане на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, когато те установят, че е налице нарушение на настоящия регламент, или когато са налице основателни съображения за съмнение, че той ще бъде нарушен;

р)да спрат или да изискват от платформа за търговия с криптоактиви да спре търгуването на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, за не повече от 10 последователни работни дни при всеки отделен случай, когато има основателни съображения да се счита, че е налице нарушение на настоящия регламент;

с)да забранят търгуването на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, на платформа за търговия с криптоактиви, когато установят, че настоящият регламент е бил нарушен;

т)да оповестяват публично факта, че даден емитент на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или лице, което иска допускане до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, не изпълнява задълженията си;

у)да оповестяват или да изискват от емитент на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, да оповестява цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на криптоактивите, които са публично предлагани или които са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, за да се гарантира защитата на потребителите или безпрепятственото функциониране на пазара;

ф)да спрат или да изискват от съответната платформа за търговия с криптоактиви да спре търгуването на криптоактивите, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, когато считат, че положението на емитента е такова, че търгуването би било във вреда на интересите на потребителите;

х)при спешни случаи, когато има основание да се предполага, че дадено лице емитира без лиценз токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, или че дадено лице емитира криптоактиви, без да е подало уведомление за бялата книга за криптоактива в съответствие с член 7, да разпоредят незабавно прекратяване на дейността без предварително предупреждение или определяне на краен срок;

ц)да изискват временното прекратяване на всяка практика, която според компетентния орган е в противоречие с настоящия регламент;

ч)да извършват проверки на място или разследвания на обекти, различни от частните жилища на физически лица, и за тази цел да влизат в помещения, за да получат достъп до документи и други данни във всякаква форма, когато съществува основателно подозрение, че документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, могат да имат значение за доказване на нарушение на настоящия регламент.

Правомощията за надзор и разследване, упражнявани по отношение на емитентите на токени за електронни пари, не засягат правомощията, предоставени на съответните компетентни органи съгласно националните закони, с които се транспонира Директива 2009/110/ЕО.

2.За да могат да изпълняват задълженията си съгласно дял VI от настоящия регламент, в допълнение към правомощията по параграф 1 компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, най-малко със следните надзорни правомощия и правомощия за разследване:

а)да имат достъп до документи и други данни във всякаква форма и да получават или правят копие от тях;

б)да изискват информация от всички лица, включително и тези, които участват последователно в предаването на нареждания или в изпълнението на съответните операции, както и от техните упълномощители и, ако е необходимо, да призовават и разпитват тези лица с оглед получаването на информация;

в)да влизат в помещения на физически и юридически лица, за да изземат документи и данни в каквато и да било форма, когато съществува основателно подозрение, че документите или данните, свързани с предмета на проверката или разследването, могат да бъдат от значение за доказването на случай на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара в нарушение на настоящия регламент;

г) да предават случаи за наказателно разследване;

д)да изискват, доколкото е позволено от националното право, съществуващи записи за пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителен оператор, когато съществува основателно подозрение за нарушение и когато такива записи могат да бъдат от значение за разследването на нарушение на членове 77, 78, 79 и 80;

е)да изискват замразяване или запор на активите, или и двете;

ж)да налагат временна забрана за упражняване на професионална дейност;

з) да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че обществеността е надлежно информирана, наред с другото, чрез корекция на оповестената невярна или подвеждаща информация, включително чрез изискване всеки емитент на криптоактиви или друго лице, което е публикувало или разпространило невярна или подвеждаща информация, да публикува опровержение.

3.Когато е необходимо в съответствие с националното право, компетентният орган може да поиска от съответния съдебен орган да вземе решение относно упражняването на правомощията, посочени в параграфи 1 и 2.

4.Компетентните органи изпълняват функциите и правомощията си, посочени в параграфи 1 и 2, по един от следните начини:

а)пряко;

б)в сътрудничество с други органи;

в)на своя отговорност, като ги делегират на такива органи;

г)чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи.

5.Държавите членки гарантират, че са въведени подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички надзорни правомощия и правомощия за разследване, необходими за изпълнението на техните задължения.

6.За лице, което предоставя информация на компетентния орган в съответствие с настоящия регламент, не може да се счита, че нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор, или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и такова лице не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с това уведомяване.

Член 83
Сътрудничество между компетентните органи

1.Компетентните органи си сътрудничат помежду си за целите на настоящия регламент. Те обменят информация без излишно забавяне и си сътрудничат в дейностите по разследване, надзор и правоприлагане.

Когато държавите членки са избрали в съответствие с член 92, параграф 1 да предвидят наказателноправни санкции за нарушение на настоящия регламент, те правят необходимото за въвеждането на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за осъществяване на връзка със съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите на наказателното правосъдие в рамките на тяхната юрисдикция, с цел получаването на конкретни сведения за наказателни разследвания или производства, започнати в резултат на нарушения на настоящия регламент, и предоставянето на тези сведения на други компетентни органи, както и на ЕБО и ЕОЦКП, с оглед на изпълнението на тяхното задължение за сътрудничество за целите на настоящия регламент.

2.Компетентен орган може да откаже да предприеме действия във връзка с искане за информация или във връзка с искане за сътрудничество по разследване само при следните изключителни обстоятелства:

а)когато изпълнението на искането е възможно да засегне неблагоприятно негово собствено разследване, дейности по принудително изпълнение или наказателно разследване;

б)когато вече е образувано съдебно производство за същите действия и по отношение на същите физически или юридически лица пред органите на държавата членка, към която е отправено искането;

в)когато по отношение на тези физически или юридически лица вече е постановено окончателно съдебно решение в тази държава членка за същите действия.

3.При поискване компетентните органи съобщават без излишно забавяне всяка информация, необходима за целите на настоящия регламент.

4.Компетентен орган може да поиска съдействие от компетентния орган на друга държава членка във връзка с проверки на място или разследвания.

Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава членка за извършване на проверка на място или разследване, той може да предприеме всяко от следните действия:

а)да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, сам да извърши проверката на място или разследването;

г)да изпълни специфични задачи, свързани с надзорната дейност, съвместно с другите компетентни органи.

5.Компетентните органи могат да отнесат до ЕОЦКП случаи, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.

Без да се засяга член 258 от ДФЕС, в посочените случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.Чрез дерогация от параграф 5 компетентните органи могат да отнесат до ЕБО случаи, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация относно емитент на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или относно услуги за криптоактиви, свързани с токени, обезпечени с активи, или с токени за електронни пари, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.

Без да се засяга член 258 от ДФЕС, в посочените случаи ЕБО може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.Компетентните органи координират тясно надзорните си дейности, за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия регламент, да разработват и насърчават добри практики, да улесняват сътрудничеството, да стимулират последователност при тълкуването и да предоставят валидни за различните юрисдикции оценки в случай на несъгласие.

За целите на първа алинея ЕБО и ЕОЦКП изпълняват координираща роля между компетентните органи и между колегиите по членове 99 и 101 с оглед на изграждането на обща надзорна култура и постигането на последователност при надзорните практики, като се гарантират единни процедури и последователни подходи и като се постига по-голяма последователност при резултатите от надзора, по-специално в надзорни области, които имат трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие.

8.Когато компетентен орган установи, че изискване по настоящия регламент не е изпълнено или има основания да счита, че това е така, той информира достатъчно подробно за своите констатации компетентния орган на субекта или субектите, заподозрени в извършване на нарушението.

9.След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която следва да се обменя между компетентните органи в съответствие с параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

10.След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея от настоящия параграф технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

Член 84
Сътрудничество с ЕБО и ЕОЦКП

1.За целите на настоящия регламент компетентните органи си сътрудничат тясно с ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 и с ЕБО в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010. Те обменят информация с цел изпълнение на задълженията си по настоящата глава и по глава 2 от настоящия дял.

2.Отправящият искането компетентен орган информира ЕБО и ЕОЦКП за всяко искане по член 83, параграф 4.

При проверка на място или разследване с трансгранични последици ЕОЦКП, при поискване от страна на някой от компетентните органи, поема координацията на проверката или разследването. Когато проверката на място или разследването с трансгранични последици се отнася до емитент на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или до услуга за криптоактиви, свързана с токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, ЕБО, при поискване от страна на някой от компетентните органи, поема координацията на проверката или разследването.

3.Компетентните органи незабавно предоставят на ЕБО и ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията им в съответствие със съответно член 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и ЕБО и ЕОЦКП.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение до ... [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея от настоящия параграф технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 85
Сътрудничество с други органи

Когато емитент на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или доставчик на услуги за криптоактиви извършва и други дейности освен попадащите в обхвата на настоящия регламент, компетентните органи си сътрудничат с органите, отговарящи за надзора на тези други дейности, съгласно предвиденото в съответното законодателство на Съюза или национално законодателство, включително с данъчните органи.

Член 86
Задължения за уведомяване

Държавите членки уведомяват Комисията, ЕБО и ЕОЦКП относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби за прилагане на настоящия дял, включително всички съответни наказателноправни разпоредби, до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизането в сила]. Държавите членки уведомяват без излишно забавяне Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения в тях.

Член 87
Професионална тайна

1.Цялата информация, обменяна между компетентните органи съгласно настоящия регламент, отнасяща се до търговски или оперативни условия и други икономически или лични дела, се счита за поверителна и подлежи на изискванията за професионална тайна, освен когато компетентният орган заяви в момента на предаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или това оповестяване на информация е необходимо за съдебни производства.

2.Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички физически или юридически лица, които работят или са работили за компетентните органи. Информацията, представляваща професионална тайна, не може да бъде оповестявана на друго физическо или юридическо лице или орган освен по силата на разпоредби, предвидени в правото на Съюза или в националното право.

Член 88
Защита на данните

По отношение на обработването на лични данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 68 .

Когато обработват попадащи в обхвата на настоящия регламент лични данни, ЕБО и ЕОЦКП спазват Регламент (ЕС) 2018/1725 69 .

Член 89
Предпазни мерки

1.Когато има ясни и доказуеми основания да счита, че са допуснати нередности от страна на доставчик на услуги за криптоактиви или от емитент на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, компетентният орган на приемащата държава членка уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.

Когато нередностите се отнасят до емитент на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или до услуга за криптоактиви, свързана с токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, компетентният орган на приемащата държава членка уведомява също и ЕБО.

2.Когато независимо от мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, доставчикът на услуги за криптоактиви или емитентът на криптоактиви продължава да нарушава настоящия регламент, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, ЕОЦКП и по целесъобразност — ЕБО, предприема всички подходящи мерки за защита на потребителите и без излишно забавяне информира за това Комисията, ЕОЦКП и по целесъобразност — ЕБО.

3.Когато компетентен орган не е съгласен с някоя от мерките, предприети от друг компетентен орган в съответствие с параграф 2 от настоящия член, той може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, предоставени му съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чрез дерогация от първа алинея, когато мерките се отнасят до емитент на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, или до услуга за криптоактиви, свързана с токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, компетентният орган може да отнесе въпроса до ЕБО. ЕБО може да предприеме действия в съответствие с правомощията, предоставени му съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 90
Сътрудничество с трети държави

1.При необходимост компетентните органи на държавите членки сключват споразумения за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с надзорните органи в трети държави, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент. Тези споразумения за сътрудничество гарантират най-малкото ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съобразно настоящия регламент.

Всеки компетентен орган уведомява ЕБО, ЕОЦКП и другите компетентни органи, когато планира да сключи такова споразумение.

2.ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, улеснява и координира, доколкото е възможно, изготвянето на споразумения за сътрудничество между компетентните органи и съответните надзорни органи на трети държави.

ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти, съдържащи образец на споразумение за сътрудничество, който да се използва от компетентните органи на държавите членки, когато е целесъобразно.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти в срок до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените във втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, улеснява и координира, доколкото е възможно, обмена между компетентните органи на информацията, получена от надзорните органи на трети държави, която може да е свързана с предприемането на мерки по глава 2.

4.Компетентните органи сключват с надзорните органи на трети държави споразумения за сътрудничество във връзка с обмена на информация, само ако по отношение на оповестяваната информация съществуват гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малко еквивалентни на предвидените в член 87. Този обмен на информация се осъществява с цел изпълнението на задачите на тези компетентни органи.

Член 91
Разглеждане на жалби от компетентните органи

1.Компетентните органи установяват процедури, които позволяват на клиентите и други заинтересовани страни, включително сдружения на потребители, да подават до компетентните органи жалби относно предполагаеми нарушения на настоящия регламент от страна на емитенти на криптоактиви, включително на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари, както и от страна на доставчици на услуги за криптоактиви. Във всички случаи жалбите следва да се приемат в писмена или електронна форма и на официален език на държавата членка, в която е подадена жалбата, или на език, приет от компетентните органи на тази държава членка.

2.Информацията относно процедурите за подаване на жалби, посочени в параграф 1, се предоставя на уебсайта на всеки компетентен орган и се съобщава на ЕБО и ЕОЦКП. ЕОЦКП публикува в своя регистър на криптоактивите, посочен в член 57, препратки към разделите на уебсайтовете на компетентните органи, посветени на процедурите за подаване на жалби.

Глава 2: Административни мерки и санкции от страна на компетентните органи

Член 92
Административни санкции и други административни мерки

1.Без да се засягат наказателноправните санкции и надзорните правомощия на компетентните органи по член 82, държавите членки в съответствие с националното право предвиждат компетентните органи да имат правомощията да налагат подходящи административни санкции и други административни мерки по отношение най-малко на следните нарушения:

а)нарушения на членове 4—14;

б)нарушения на членове 17 и 21, членове 23—36 и член 42;

в)нарушения на членове 43—49, с изключение на член 47;

г)нарушения на член 56 и членове 58—73;

д)нарушения на членове 76—80;

е)отказ за сътрудничество или неспазване на правилата при разследване, проверка или искане съгласно посоченото в член 82, параграф 2.

Държавите членки могат да решат да не определят правила за административни санкции съгласно посоченото в първа алинея, когато нарушенията, посочени в буква а), б), в), г) или д) от посочената алинея, вече подлежат на наказателноправни санкции в националното им законодателство до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила]. Когато вземат такова решение, държавите членки подробно уведомяват Комисията, ЕОЦКП и ЕБО за съответните дялове от своето наказателно право.

До [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила] държавите членки подробно уведомяват Комисията, ЕБО и ЕОЦКП за правилата, посочени в първа и втора алинея. Те уведомяват незабавно Комисията, ЕОЦКП и ЕБО за всяко последващо изменение на тези правила.

2.Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други административни мерки по отношение на нарушенията, изброени в параграф 1, буква а):

а)публично изявление, в което се посочва отговорното физическо лице или правен субект и естеството на нарушението, в съответствие с член 82;

б)разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правен субект да прекрати поведението, представляващо нарушение;

в)максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)за юридически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към … [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], или 3 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган. Ако юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС 70 трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, се използва общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на крайното предприятие майка.

д)за физически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 700 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — равностойността им в националната парична единица към [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други административни мерки по отношение на нарушенията, изброени в параграф 1, буква б):

а)публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или правния субект и естеството на нарушението;

б)разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правен субект да прекрати поведението, представляващо нарушение;

в)максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)за юридически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 15 % от общия годишен оборот на юридическото лице според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган.

4.Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други административни мерки по отношение на нарушенията, изброени в параграф 1, буква в):

а)публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или правния субект и естеството на нарушението;

б)разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правен субект да прекрати поведението, представляващо нарушение;

в)максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)за юридически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 15 % от общия годишен оборот на юридическото лице според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган.

5.Държавите членки, в съответствие с националното си право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други административни мерки по отношение на нарушенията, изброени в параграф 1, първа алинея , буква г):

а)публично изявление, посочващо отговорното физическо или юридическото лице и естеството на нарушението;

б)разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице да прекрати виновното поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)забрана за изпълнение на управленски функции в тези предприятия за всеки член на управителния орган на юридическото лице, отговорно за нарушението, или всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението;

г)максимални административни глоби на стойност най-малко двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори този размер да надхвърля максималните суми по буква д);

д)за юридически лица — максимални административни глоби в размер на най-малко 500 000 EUR или – в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, равностойността им в националната парична единица към ... [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], или до 5 % от общия годишен оборот на юридическото лице според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган. Ако юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, се използва общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на крайното предприятие майка;

е)за физически лица — максимални административни глоби в размер на най-малко 500 000 EUR или – в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, равностойността им в националната парична единица към ... [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент].

6.Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи имат правомощия да налагат най-малко следните административни санкции и да предприемат най-малко следните административни мерки в случай на нарушенията, посочени в параграф 1, първа алинея, буква д):

а)разпореждане, с което се изисква лицето, отговорно за нарушението, да прекрати поведението, водещо до нарушението, и да се въздържа от повтаряне на това поведение;

б)принудително възстановяване на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, доколкото размерът им може да бъде определен;

в)публично предупреждение, в което се посочва лицето, отговорно за нарушението, и естеството на нарушението;

г)отнемане или прекратяване на лиценза на доставчик на услуги за криптоактиви;

д)временна забрана за изпълнение на управленски функции в доставчика на услуги за криптоактиви за член на неговия управителен орган или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението;

е)в случай на повторни нарушения на членове 78, 79 или 80 — постоянна забрана за изпълнение на управленски функции в доставчика на услуги за криптоактиви за член на неговия управителен орган или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението;

ж)временна забрана да търгува за собствена сметка за член на управителния орган на доставчик на услуги за криптоактиви или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението;

з)максимални административни имуществени санкции в размер най-малко на три пъти размера на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

и)за физически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — равностойността им в националната парична единица към [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент];

й)за юридически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 15 000 000 EUR или 15 % от общия годишен оборот на юридическото лице според последните налични отчети, одобрени от управителния орган, или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — равностойността им в националната парична единица към [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Ако юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, се използва общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на крайното предприятие майка.

7.Държавите членки могат да предвидят — по отношение както на физическите, така и на юридическите лица, които носят отговорност за нарушението, допълнителни правомощия за налагане на санкции от компетентните органи освен посочените в параграф 2—6 и могат да предвидят по-високи нива на санкции от установените в тези параграфи.

Член 93
Упражняване на правомощията за надзор и за налагане на санкции

1.При определяне на вида и размера на административните санкции или други административни мерки, налагани в съответствие с член 92, компетентните органи вземат предвид до каква степен нарушението е умишлено или произтича от небрежност, както и всички други имащи отношение обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)тежестта и продължителността на нарушението;

б)степента на отговорност на физическото или юридическото лице, отговорно за нарушението;

в)финансовите възможности на отговорното за нарушението физическо или юридическо лице, оценени според общия оборот — при отговорно юридическо лице, или според годишния доход и нетните активи — при отговорно физическо лице;

г)размера на получената печалба или избегнатите загуби за физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението, доколкото този размер може да бъде определен;

д)загубите, произтекли за трети страни в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)степента на съдействие, което отговорното за нарушението физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган, без да се засяга необходимостта от осигуряване на принудително връщане на реализираните печалби или избегнатите загуби от това лице;

ж)предишните нарушения на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

з)взетите мерки от лицето, отговорно за нарушението, за предотвратяване на повторно извършване на нарушението;

и)въздействието на нарушението върху интересите на потребителите или инвеститорите.

2.При упражняването на правомощията си да налагат административни санкции и други административни мерки по член 92 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че упражняването на техните надзорни правомощия и правомощия за разследване, както и налаганите от тях административни санкции и други административни мерки са ефективни и подходящи съгласно настоящия регламент. Те координират действията си, с цел да се избегнат дублиране и припокриване при упражняването на надзорните им правомощия и правомощията им за разследване и при налагането на административни санкции и други административни мерки при трансгранични случаи.

Член 94
Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията, взети съгласно настоящия регламент, са надлежно мотивирани и подлежат на съдебно обжалване. Правото на съдебно обжалване се прилага също и когато по заявление за издаване на лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви, съдържащо всички необходими данни, не е взето решение в рамките на шест месеца от неговото подаване.

Член 95
Публикуване на решенията

1.Решението за налагане на административни санкции или други административни мерки при нарушение на настоящия регламент се публикува от компетентните органи на официалния им уебсайт веднага след като физическото или юридическото лице, за което се отнася решението, е било уведомено за това решение. При публикуването се посочва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на отговорните физически или юридически лица. Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки, свързани с разследването.

2.Когато след оценка за всеки отделен случай на целесъобразността на публикуването на данни компетентният орган прецени, че оповестяването на имената на юридическите лица или на самоличността или личните данни на физическите лица е нецелесъобразно, или когато оповестяването застрашава текущо разследване, компетентните органи предприемат някое от следните действия:

а)отлагат публикуването на решението за налагане на санкция или мярка до момента, когато причините за отлагането на публикацията престанат да съществуват;

б)публикуват решението за налагане на санкция или мярка на анонимен принцип по начин, който е в съответствие с националното право, ако това анонимно публикуване осигурява ефективна защита на съответните лични данни;

в)не публикуват решението за налагане на санкция или мярка, в случай че се счита, че вариантите, посочени в букви а) и б), не са достатъчни, за да се гарантира: 

i) че стабилността на финансовите пазари няма да бъде застрашена;

ii) целесъобразността на публикуването на такова решение по отношение на мерките, за които се счита, че са от незначителен характер.

Ако бъде взето решение дадена санкция или мярка да бъде публикувана на анонимен принцип, както е посочено в първа алинея, буква б), публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се очаква, че в рамките на този срок причините за анонимното публикуване ще престанат да съществуват.

3.Когато решението за налагане на санкция или мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни или други органи, компетентните органи публикуват незабавно на официалния си уебсайт тази информация и всяка последваща информация за резултатите от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя предишно решение за налагане на санкция или мярка.

4.Компетентните органи правят необходимото публикуваната в съответствие с настоящия член информация да остане на техния официален уебсайт за срок от минимум пет години след публикуването ѝ. Личните данни, които се съдържат в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за необходимия срок в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 96
Докладване пред ЕОЦКП и ЕБО относно санкциите и административните мерки

1.Компетентният орган ежегодно предоставя на ЕОЦКП и ЕБО обобщена информация за всички административни санкции и други административни мерки, наложени в съответствие с член 92. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 92, параграф 1, да определят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в същия параграф, техните компетентни органи предоставят ежегодно на ЕБО и ЕОЦКП в обобщен вид анонимизирана информация за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува информацията за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

2.Когато компетентният орган публично оповестява административни санкции, други административни мерки или наказателноправни санкции, едновременно с това той докладва на ЕОЦКП за тях.

3.Компетентните органи информират ЕБО и ЕОЦКП за всички административни санкции и други административни мерки, които са наложени, но не са публикувани, включително, когато е уместно, за всяко обжалване във връзка с тях и за резултата от него. Държавите членки гарантират, че компетентните органи получават информацията и окончателното съдебно решение във връзка с всяка наложена наказателноправна санкция и го предоставят на ЕБО и ЕОЦКП. ЕОЦКП поддържа централизирана база данни за санкциите и административните мерки, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. До тази база данни имат достъп само ЕБО, ЕОЦКП и компетентните органи и тя се актуализира въз основа на предоставената от компетентните органи информация.

Член 97

Сигнали за нарушения и защита на подаващите сигнали лица

По отношение на докладването на нарушения на настоящия регламент и защитата на лицата, подаващи сигнали за такива нарушения, се прилага Директива (ЕС) 2019/1937 71 .

Глава 3: Надзорни отговорности на ЕБО по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и на значими токени за електронни пари и колегии от надзорни органи

Член 98
Надзорни отговорности на ЕБО по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари

1.Когато токен, обезпечен с активи, е класифициран като значим в съответствие с член 39 или член 40, емитентът на този токен, обезпечен с активи, извършва дейността си под надзора на ЕБО.

По отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, ЕБО упражнява правомощията на компетентните органи, предоставени по силата на членове 21, 37 и 38.

2.Когато емитент на значими токени, обезпечени с активи, предоставя услуги за криптоактиви или емитира криптоактиви, които не са значими токени, обезпечени с активи, тези услуги и дейности остават под надзора на компетентния орган на държавата членка по произход.

3.Когато токен, обезпечен с активи, е класифициран като значим в съответствие с член 39, ЕБО извършва надзорна преоценка, за да гарантира, че емитентите на значими токени, обезпечени с активи, отговарят на изискванията по дял III.

4.Когато токен за електронни пари е класифициран като значим в съответствие с член 50 или член 51, ЕБО отговаря за спазването на изискванията, посочени в член 52, от страна на емитента на тези значими токени за електронни пари.

Член 99
Колегии за емитентите на значими токени, обезпечени с активи

1.За да улесни изпълнението на надзорните си задачи по настоящия регламент, ЕБО, в рамките на 30 календарни дни след вземането на решение за класифициране на токени, обезпечени с активи, като значими, създава, управлява и ръководи консултативна колегия от надзорни органи за всеки емитент на значими токени, обезпечени с активи.

2.Колегията се състои от:

а)ЕБО като председател на колегията;

б)ЕОЦКП;

в)компетентния орган на държавата членка по произход, където е установен емитентът на значимия токен, обезпечен с активи;

г) компетентните органи на най-важните кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви, които извършват попечителство на резервните активи в съответствие с член 33;

д)когато е приложимо, компетентните органи на най-важните платформи за търговия с криптоактиви, на които значимите токени, обезпечени с активи, са допуснати до търговия;

е)когато е приложимо, компетентните органи на най-важните доставчици на услуги за криптоактиви, отговарящи за осигуряването на ликвидността на значимите токени, обезпечени с активи, в съответствие с член 35, параграф 4, първа алинея;

ж)когато е приложимо, компетентните органи на субектите, извършващи функциите, посочени в член 30, параграф 5, буква з);

з)когато е приложимо, компетентните органи на най-важните доставчици на услуги за криптоактиви, предоставящи услугата за криптоактиви, посочена в член 3, параграф 1, точка 10, по отношение на значимите токени, обезпечени с активи;

и)ЕЦБ;

й)когато емитентът на значими токени, обезпечени с активи, е установен в държава членка, чиято валута не е еврото, или когато в резервните активи е включена валута, която не е еврото — националната централна банка на тази държава членка;

к)съответните надзорни органи на трети държави, с които ЕБО е сключил административно споразумение в съответствие с член 108.

3.Компетентният орган на държава членка, който не е член на колегията, може да поиска от колегията всякаква информация, която има отношение към изпълнението на надзорните му задължения.

4.Без да се засягат отговорностите на компетентните органи по настоящия регламент, колегията осигурява:

а)изготвянето на необвързващото становище, посочено в член 100;

б)обмена на информация в съответствие с член 107;

в)споразумение за доброволно възлагане на задачи между членовете му, включително делегирането на задачи по член 120;

г)координирането на програми за надзорни проверки въз основа на оценката на риска, извършена от емитента на значими токени, обезпечени с активи, в съответствие с член 30, параграф 9.

С цел да се улесни изпълнението на задачите, възложени на колегиите съгласно първа алинея, членовете на колегията, посочени в параграф 2, имат право да участват в определянето на дневния ред на заседанията на колегиите, по-специално като добавят точки към дневния ред на заседанието.

5.Създаването и функционирането на колегията се основава на писмено споразумение между нейните членове.

В това споразумение се определят практическите условия за функционирането на колегията, включително подробни правила за:

а)процедурите на гласуване, посочени в член 100, параграф 4;

б)процедурите за определяне на дневния ред на заседанията на колегиите;

в)честотата на заседанията на колегиите;

г)формàта и обхвата на информацията, която трябва да се предоставя от ЕБО на членовете на колегията, особено що се отнася до информацията за оценката на риска, посочена в член 30, параграф 9;

д)подходящите минимални срокове за оценката на съответната документация от членовете на колегията;

е)условията и реда за комуникация между членовете на колегията;

В споразумението освен това може да се определят задачите, които се възлагат на ЕБО или на друг член на колегията.

6.За да се осигури последователно и съгласувано функциониране на колегиите, ЕБО, в сътрудничество с ЕОЦКП и Европейската система на централните банки, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на условията, при които субектите, посочени в параграф 2, букви г)—з), се считат за най-важни, както и техническите детайли на практическите условия, посочени в параграф 5.

ЕБО представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила]. 

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти.

Член 100
Необвързващи становища на колегиите за емитентите на значими токени, обезпечени с активи

1.Колегията за емитентите на значими токени, обезпечени с активи, може да издава необвързващи становища относно следното: 

а)надзорната преоценка, посочена в член 98, параграф 3;

б)всяко решение, с което на емитент на значими токени, обезпечени с активи, се налага изискване за по-висок размер на собствените средства или му се позволява по-нисък размер на собствените средства в съответствие с член 41, параграф 4;

в)всяка актуализация на плана за организирано прекратяване на дейността на емитент на значими токени, обезпечени с активи, съгласно член 42;

г)всяка промяна в бизнес модела на емитент на значими токени, обезпечени с активи, съгласно член 21, параграф 1;

д)проекта на изменената бяла книга за криптоактива в съответствие с член 21, параграф 2;

е)всякакви мерки, предвидени в съответствие с член 21, параграф 3;

ж)всякакви надзорни мерки, предвидени съгласно член 112;

з)всяко споразумение за обмен на информация с надзорен орган на трета държава, предвидено в съответствие с член 108;

и)всяко делегиране на надзорни задачи от ЕБО на компетентен орган съгласно член 120;

й)всяка предвидена промяна в лиценза или предвидена надзорна мярка по отношение на субектите и доставчиците на услуги за криптоактиви, посочени в член 99, параграф 2, букви г) — з).

2.Когато колегията издава становище в съответствие с параграф 1, в становището може — по искане на член на колегията и след приемането му с мнозинство от колегията в съответствие с параграф 4, да бъдат включени препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на действието или мярката, предвидени от ЕБО или компетентните органи.

3.ЕБО подпомага приемането на становището в съответствие със своята обща координационна функция съгласно член 31 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

4.Колегията приема становище с мнозинство въз основа на обикновено мнозинство от своите членове.

За колегии, съставени от 12 членове или по-малко, с глас разполагат най-много двама членове на колегията от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас. За колегии, съставени от повече от 12 членове, с глас разполагат най-много трима членове от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас.

Когато ЕЦБ е член на колегията съгласно член 99, параграф 2, буква и), тя разполага с два гласа.

Надзорните органи на третите държави, посочени в член 99, параграф 2, буква к), нямат право на глас относно становищата на колегията.

5.ЕБО и компетентните органи надлежно вземат под внимание становището на колегията, постигнато в съответствие с параграф 1, включително всякакви препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на предвиденото действие или надзорна мярка, предвидена по отношение на емитент на значими токени, обезпечени с активи, или на субектите и доставчиците на услуги за криптоактиви, посочени в член 99, параграф 2, букви г)—з). Когато ЕБО или компетентният орган не е съгласен с дадено становище на колегията, включително с евентуалните препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на предвиденото действие или предвидената надзорна мярка, неговото решение съдържа пълна обосновка и обяснение на всяко значително отклонение от това становище или препоръки.

Член 101
Колегии за емитентите на значими токени за електронни пари

1.За да улесни изпълнението на надзорните задачи по настоящия регламент, ЕБО, в рамките на 30 календарни дни след вземането на решение за класифициране на токени за електронни пари като значими, създава, управлява и ръководи консултативна колегия от надзорни органи за всеки емитент на значими токени за електронни пари.

2.Колегията се състои от:

а)ЕБО като председател;

б)компетентния орган на държавата членка по произход, където емитентът на токени за електронни пари е лицензиран като кредитна институция или като институция за електронни пари;

в)ЕОЦКП;

г)компетентните органи на най-важните кредитни институции, които извършват попечителство на средствата, получени в замяна на значимите токени за електронни пари;

д)компетентните органи на най-важните платежни институции, лицензирани в съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 2015/2366 и предоставящи платежни услуги във връзка със значимите токени за електронни пари;

е)когато е приложимо, компетентните органи на най-важните платформи за търговия с криптоактиви, на които значимите токени за електронни пари са допуснати до търговия;

ж)когато е приложимо, компетентните органи на най-важните доставчици на услуги за криптоактиви, предоставящи услугата за криптоактиви, посочена в член 3, параграф 1, точка 10, по отношение на значимите токени за електронни пари;

з)ЕЦБ, когато емитентът на значими токени за електронни пари е установен в държава членка, чиято валута е еврото, или когато значимият токен за електронни пари e обезпечен с евро;

и)когато емитентът на значими токени за електронни пари е установен в държава членка, чиято валута не е еврото, или когато значимият токен за електронни пари e обезпечен с валута, която не е евро, националната централна банка на тази държава членка;

й)съответните надзорни органи на трети държави, с които ЕБО е сключил административно споразумение в съответствие с член 108.

3.Компетентният орган на държава членка, който не е член на колегията, може да поиска от колегията всякаква информация, която има отношение към изпълнението на надзорните му задължения.

4.Без да се засягат отговорностите на компетентните органи по настоящия регламент, колегията осигурява:

а)изготвянето на необвързващото становище, посочено в член 102;

б)обмена на информация в съответствие с настоящия регламент;

в)споразумение за доброволно възлагане на задачи между членовете му, включително делегирането на задачи по член 120.

С цел да се улесни изпълнението на задачите, възложени на колегиите съгласно първа алинея, членовете на колегията, посочени в параграф 2, имат право да участват в определянето на дневния ред на заседанията на колегиите, по-специално като добавят точки към дневния ред на заседанието.

5.Създаването и функционирането на колегията се основава на писмено споразумение между нейните членове.

В това споразумение се определят практическите условия за функционирането на колегията, включително подробни правила за:

а)процедурите на гласуване, посочени в член 102;

б)процедурите за определяне на дневния ред на заседанията на колегиите;

в)честотата на заседанията на колегиите;

г)формàта и обхвата на информацията, която трябва да се предоставя на членовете на колегията от компетентния орган на емитента на значими токени за електронни пари;

д)подходящите минимални срокове за оценката на съответната документация от членовете на колегията;

е)условията и реда за комуникация между членовете на колегията.

В споразумението освен това може да се определят задачите, които се възлагат на компетентния орган на емитента на значими токени за електронни пари или на друг член на колегията.

6.За да се осигури последователност и съгласуваност при функционирането на колегиите, ЕБО, в сътрудничество с ЕОЦКП и Европейската система на централните банки, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на условията, при които субектите, посочени в параграф 2, букви г)—ж), се считат за най-важни, както и техническите детайли на практическите условия, посочени в параграф 5.

ЕБО представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [моля, въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила]. 

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти.

Член 102
Необвързващи становища на колегията за емитентите на значими токени за електронни пари

1.Колегията за емитентите на значими токени за електронни пари може да издава необвързващи становища относно следното:

а)всяко решение, с което на емитент на значими токени за електронни пари се налага изискване за по-висок размер на собствените средства или му се позволява по-нисък размер на собствените средства в съответствие с член 31 и член 41, параграф 4;

б)всяка актуализация на плана за организирано прекратяване на дейността на емитент на значими токени за електронни пари съгласно член 42;

в)проекта на изменената бяла книга за криптоактива в съответствие с член 46, параграф 10;

г)всяко предвидено отнемане на лиценза на емитент на значими токени за електронни пари като кредитна институция или по силата на Директива 2009/110/ЕО;

д)всякакви надзорни мерки, предвидени съгласно член 112;

е)всяко предвидено споразумение за обмен на информация с надзорен орган на трета държава;

ж)всяко делегиране на надзорни задачи от компетентния орган на емитента на значими токени за електронни пари на ЕБО или друг компетентен орган, или от ЕБО на компетентния орган в съответствие с член 120;

з)всяка предвидена промяна в лиценза или предвидена надзорна мярка по отношение на субектите и доставчиците на услуги за криптоактиви, посочени в член 101, параграф 2, букви г) — ж).

2.Когато колегията издава становище в съответствие с параграф 1, по искане на член на колегията и след приемането му с мнозинство от колегията в съответствие с параграф 4, в становището може да бъдат включени препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на предвиденото действие или мярка, предвидена от компетентните органи или ЕБО.

3.ЕБО подпомага приемането на становището в съответствие със своята обща координационна функция съгласно член 31 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

4.Колегията приема становище с мнозинство въз основа на обикновено мнозинство от своите членове.

За колегии, съставени от 12 членове или по-малко, с глас разполагат най-много двама членове на колегията от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас. За колегии, съставени от повече от 12 членове, с глас разполагат най-много трима членове от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас.

Когато ЕЦБ е член на колегията съгласно член 101, параграф 2, буква з), тя разполага с два гласа.

Надзорните органи на третите държави, посочени в член 101, параграф 2, буква й), нямат право на глас относно становищата на колегията.

5.Компетентният орган на емитента на значими токени за електронни пари, ЕБО или всеки компетентен орган за субектите и доставчиците на услуги за криптоактиви, посочени в член 101, параграф 2, букви г) — ж), надлежно вземат под внимание становището на колегията, постигнато в съответствие с параграф 1, включително всякакви препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на предвиденото действие или надзорна мярка. Когато ЕБО или компетентният орган не е съгласен с дадено становище на колегията, включително евентуалните препоръки, целящи преодоляване на недостатъците на предвиденото действие или надзорна мярка, неговото решение съдържа пълна обосновка и обяснение на всяко значително отклонение от това становище или препоръки.

Глава 4: Правомощия и компетенции на ЕБО по отношение на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари

Член 103
Упражняване на посочените в членове 104—107 правомощия

Правомощията, предоставени на ЕБО по силата на членове 104—107, или на всяко длъжностно или друго лице, оправомощено от ЕБО, не се използват, за да се изисква оповестяването на информация, която е обект на правно призната привилегия.

Член 104
Искане за информация

1.За изпълнението на задълженията си по член 98 ЕБО може чрез обикновено искане или с решение да задължи следните лица да му предоставят цялата информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си по настоящия регламент:

а)емитент на значими токени, обезпечени с активи, или лице, което контролира или пряко или косвено е контролирано от емитент на значими токени, обезпечени с активи;

б)третите страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з), с които емитентите на значими токени, обезпечени с активи, имат договорно споразумение;

в)всеки доставчик на услуги за криптоактиви, посочен в член 35, параграф 4, осигуряващ ликвидността на значими токени, обезпечени с активи;

г)кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви, които извършват попечителство на резервните активи в съответствие с член 33;

д)емитент на значими токени за електронни пари или лице, което контролира или пряко или косвено е контролирано от емитент на значими за електронни пари;

е)платежните институции, лицензирани в съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 2015/2366 и предоставящи платежни услуги във връзка със значими токени за електронни пари;

ж)всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за предлагането на значими токени за електронни пари от името на емитента на значими токени за електронни пари.

з)всеки доставчик на услуги за криптоактиви, предоставящ посочената в член 3, параграф 1, точка 10 услуга за криптоактиви във връзка със значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари;

и)всяка платформа за търговия с криптоактиви, която е допуснала до търговия значим токен, обезпечен с активи, или значим токен за електронни пари;

й)управителния орган на лицата по букви а) — и);

2.Във всяко посочено в параграф 1 обикновено искане за предоставяне на информация:

а)настоящият член се посочва като правно основание за това искане;

б)посочва се целта на искането;

в)уточнява се изискваната информация;

г)определя се срок за предоставяне на информацията;

д)посочва се размерът на наложената в съответствие с член 113 глоба за неточна или подвеждаща информация.

3.Когато изисква информация по силата на параграф 1 с решение, ЕБО:

а)посочва настоящия член като правно основание за това искане;

б)посочва целта на искането;

в)уточнява изискваната информация;

г)определя срок за предоставяне на информацията;

д)посочва периодичните имуществени санкции, предвидени в член 114, в случай че трябва да бъде предоставена информация;

е)посочва глобата, предвидена в член 113, в случай че отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи;

ж)посочва правото на обжалване на решението пред Апелативния съвет на ЕБО, както и правото решението да бъде предмет на контрол от Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“) в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

4.Посочените в параграф 1 лица или техните представители, а при юридическите лица или обединенията без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или по силата на учредителни актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните носят цялата отговорност, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

5.ЕБО незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението до компетентния орган на държавата членка, в която живеят или в която са установени посочените в параграф 1 лица, до които се отнася искането за информация.

Член 105
Общи правомощия за разследване

1.За изпълнението на задълженията си по член 98 от настоящия регламент ЕБО може да провежда разследвания по отношение на емитенти на значими токени, обезпечени с активи, и емитенти на значими токени за електронни пари. За целта длъжностните лица и другите упълномощени от ЕБО лица разполагат със следните правомощия:

а)да проверяват всички документи, данни, процедури и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;

б)да взимат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в)да призовават и да искат от всеки емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари, от негов управителен орган или негови служители да дават устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите;

г)да отправят въпроси до всяко друго юридическо или физическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

д)да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и пренос на данни.

Посочената в член 99 колегия за емитентите на значими токени, обезпечени с активи, както и посочената в член 101 колегия за емитентите на значими токени за електронни пари биват уведомявани без излишно забавяне за всички констатации, които могат да бъдат от значение за изпълнението на техните задачи.

2.Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕБО за целите на разследванията по параграф 1, упражняват своите правомощия след представянето на писмено разрешение, в което са посочени предметът и целта на разследването. В разрешението се посочват и периодичните имуществени санкции, предвидени в член 114, в случай че изискваните документи, данни, процедури или други материали, или отговорите на въпросите, поставени на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и на емитентите на значими токени за електронни пари, не са представени или са непълни, и се посочват глобите, предвидени в член 113, в случай че отговорите на въпросите, поставени на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и на емитентите на значими токени за електронни пари, са неточни или подвеждащи.

3.От емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари се изисква да допуснат провеждането на разследванията, водени по решение на ЕБО. В решението се посочват предметът и целта на разследването, периодичните имуществени санкции, предвидени в член 114, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и правото решението да бъде предмет на контрол от Съда на Европейския съюз.

4.В разумен срок преди започване на разследването по параграф 1 ЕБО информира компетентния орган на държавата членка, на чиято територия ще се проведе то, че такова разследване предстои и съобщава кои са оправомощените лица. По искане на ЕБО длъжностните лица на съответния компетентен орган подпомагат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. Ако поискат, при разследването могат да присъстват и длъжностните лица на съответния компетентен орган.

5.Ако съгласно приложимото национално право се изисква разрешение от съдебен орган, за да бъде изискана посочената в параграф 1, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, се подава искане за такова разрешение. Искане за такова разрешение може да се подаде и като предохранителна мярка.

6.Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за изискване на посочената в параграф 1, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, той проверява следното:

а)дали посоченото в параграф 3 решение на ЕБО е автентично;

б)дали предвидените мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

7.За целите на параграф 6, буква б) националният съдебен орган може да поиска от ЕБО подробни разяснения, по-специално във връзка със съображенията, въз основа на които ЕБО предполага, че е извършено нарушение на настоящия регламент, както и във връзка с тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕБО. Законосъобразността на решението на ЕБО подлежи единствено на контрол от Съда на ЕС по предвидената в Регламент (ЕС) № 1093/2010 процедура.

Член 106
Проверки на място

1.За изпълнението на задълженията си по член 98 от настоящия регламент ЕБО може да извършва всички необходими проверки на място в служебните помещения на емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари.

Посочената в член 99 колегия за емитентите на значими токени, обезпечени с активи, както и посочената в член 101 колегия за емитентите на значими токени за електронни пари биват уведомявани без излишно забавяне за всички констатации, които могат да бъдат от значение за изпълнението на техните задачи.

2.Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕБО да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения на лицата, за които се отнася приетото от ЕБО решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 105, параграф 1. Те разполагат и с правомощието да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3.В разумен срок преди извършване на проверката ЕБО уведомява за нея компетентния орган на държавата членка, в която ще се проведе тя. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕБО, след като уведоми съответния компетентен орган, може да извърши проверката на място, без да предизвестява емитента на значими токени, обезпечени с активи, и емитента на значими токени за електронни пари.

4.Длъжностните лица и други лица, упълномощени от ЕБО да извършват проверки на място, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 114 периодични имуществени санкции, когато съответните лица не допускат проверката.

5.Емитентите на значими токени, обезпечени с активи, и емитентите на значими токени за електронни пари допускат провеждането на проверките на място, разпоредени по силата на решение на ЕБО. В решението се посочват предметът и целта на проверката, определя се датата, на която ще започне, и се посочват периодичните имуществени санкции, предвидени в член 114, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и правото решението да бъде предмет на контрол от Съда на Европейския съюз.

6.По искане на ЕБО длъжностните лица на компетентния орган на държавата членка, където ще се извърши проверката, както и оправомощените или назначените от този компетентен орган лица, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕБО. Длъжностните лица на компетентния орган на съответната държава членка могат също да присъстват на проверките на място.

7.ЕБО може също така да изиска от компетентните органи да изпълнят от негово име конкретни задачи по разследването и проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 105, параграф 1.

8.Когато длъжностните лица и другите оправомощени от ЕБО придружаващи лица установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, компетентният орган на съответната държава членка им оказва необходимото съдействие, като изисква при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоприлагащ орган, за да могат да извършат проверката на място.

9.Ако съгласно националното право се изисква разрешение от съдебен орган за извършване на предвидената в параграф 1 проверка на място или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, се подава искане за такова разрешение. Искане за такова разрешение може да се подаде и като предохранителна мярка.

10.Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за извършване на предвидената в параграф 1 проверка на място или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, той проверява следното:

а)дали посоченото в параграф 4 решение на ЕБО е автентично;

б)дали предвидените мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

11.За целите на параграф 10, буква б) националният съдебен орган може да поиска от ЕБО подробни разяснения, по-специално във връзка със съображенията, въз основа на които ЕБО предполага, че е извършено нарушение на настоящия регламент, както и във връзка с тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕБО. Законосъобразността на решението на ЕБО подлежи единствено на контрол от Съда на ЕС по предвидената в Регламент (ЕС) № 1093/2010 процедура.

Член 107
Обмен на информация

За изпълнението на задълженията си по член 98 и без да се засяга член 84, ЕБО и компетентните органи обменят без излишно забавяне информацията, която им е необходима, за да изпълняват задълженията си по настоящия регламент. За целта компетентните органи обменят с ЕБО информацията, свързана с:

а)емитент на значими токени, обезпечени с активи, или лице, което контролира или пряко или косвено е контролирано от емитент на значими токени, обезпечени с активи;

б)третите страни, посочени в член 30, параграф 5, буква з), с които емитентите на значими токени, обезпечени с активи, имат договорно споразумение;

в)всеки доставчик на услуги за криптоактиви, посочен в член 35, параграф 4, осигуряващ ликвидността на значими токени, обезпечени с активи;

г)кредитни институции или доставчици на услуги за криптоактиви, които извършват попечителство на резервните активи в съответствие с член 33;

д)емитент на значими токени за електронни пари или лице, което контролира или пряко или косвено е контролирано от емитент на значими за електронни пари;

е)платежните институции, лицензирани в съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 2015/2366 и предоставящи платежни услуги във връзка със значими токени за електронни пари;

ж)всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за предлагането на значими токени за електронни пари от името на емитента на значими токени за електронни пари.

з)всеки доставчик на услуги за криптоактиви, предоставящ посочената в член 3, параграф 1, точка 10 услуга за криптоактиви във връзка със значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари;

и)всяка платформа за търговия с криптоактиви, която е допуснала до търговия значим токен, обезпечен с активи, или значим токен за електронни пари;

й)управителния орган на лицата по букви а) — и).

Член 108
Административни споразумения за обмен на информация между ЕБО и трети държави

1.За изпълнението на задълженията си по член 98 ЕБО може да сключва административни споразумения за обмен на информация с надзорни органи на трети държави, само ако оповестената информация подлежи на гаранции за професионална тайна, които са равностойни най-малко на предвидените в член 111.

2.Обменът на информация по параграф 1 се осъществява с цел изпълнението на задачите на ЕБО или на тези надзорни органи.

3.По отношение на предаването на лични данни на трета държава ЕБО прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 109
Оповестяване на информация от трети държави

ЕБО може да оповестява информация, получена от надзорните органи на трети държави, само ако ЕБО или компетентният орган е получил изричното съгласие на надзорния орган, който е предоставил информацията и, когато е приложимо, само ако информацията се оповестява единствено за целите, за които този надзорен орган е дал съгласие, или когато такова оповестяване е необходимо във връзка със съдебни производства.

Член 110
Сътрудничество с други органи

Когато емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари извършва и други дейности освен попадащите в обхвата на настоящия регламент, ЕБО си сътрудничи с органите, отговарящи за надзора на тези други дейности, съгласно предвиденото в съответното законодателство на Съюза или национално законодателство, включително с данъчните органи.

Член 111
Професионална тайна

Задължението за запазване на професионална тайна се прилага по отношение на ЕБО и всички лица, които работят или са работили за ЕБО, или за всяко друго лице, на което ЕБО е делегирал задачи, включително одитори и експерти, с които ЕБО е сключил договор.

Член 112
Надзорни мерки, предприемани от ЕБО

1.Когато установи, че емитент на значими токени, обезпечени с активи, е извършил някое от изброените в приложение V нарушения, ЕБО може да предприеме едно или повече от следните действия:

а)да приеме решение, с което изисква от емитента на значими токени, обезпечени с активи, да прекрати нарушението;

б)да приеме решение, с което по силата на членове 113 и 114 налага глоби или периодични имуществени санкции;

в)да приеме решение, с което изисква от емитента на значими токени, обезпечени с активи, да представи допълнителна информация, когато такава е необходима за защитата на потребителите;

г)да приема решение, с което изисква от емитента на значими токени, обезпечени с активи, да спре публичното предлагане на криптоактиви за не повече от 10 последователни работни дни при всеки отделен случай, когато има основателни съображения за съмнение, че е налице нарушение на настоящия регламент;

д)да приема решение, с което се забранява публично предлагане на значими токени, обезпечени с активи, когато установи, че е налице нарушение на настоящия регламент, или когато са налице основателни причини за съмнение, че той ще бъде нарушен;

е)да приема решение, с което се изисква от съответната платформа за търговия с криптоактиви, която е допуснала до търговия значими токени, обезпечени с активи, да спре търгуването за не повече от 10 последователни работни дни при всеки отделен случай, когато има основателни съображения да се счита, че е налице нарушение на настоящия регламент;

ж)да приема решение, с което се забранява търговията със значими токени, обезпечени с активи, на платформа за търговия с криптоактиви, когато установи, че е налице нарушение на настоящия регламент;

з)да приема решение, с което се изисква от емитент на значими токени, обезпечени с активи, да оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на значимите токени, обезпечени с активи, които са публично предлагани или които са допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, за да се гарантира защитата на потребителите или безпрепятственото функциониране на пазара;

и)да отправя предупреждения относно факта, че емитент на значими токени, обезпечени с активи, не изпълнява задълженията си;

й)да отнеме лиценза на емитента на значими токени, обезпечени с активи.

2.Когато установи, че емитент на значими токени за електронни пари е извършил някое от изброените в приложение VI нарушения, ЕБО може да предприеме едно или повече от следните действия:

а)да приеме решение, с което изисква от емитента на значими токени за електронни пари да прекрати нарушението;

б)да приеме решение, с което по силата на членове 113 и 114 налага глоби или периодични имуществени санкции;

в)да отправя предупреждения относно факта, че емитент на значими токени за електронни пари не изпълнява задълженията си;

3.Когато предприема действията по параграфи1 и 2, ЕБО отчита естеството и тежестта на нарушението, като взема под внимание следните критерии:

а)продължителността и честотата на нарушението;

б)дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е довело до финансово престъпление;

в)дали нарушението е разкрило сериозни или системни недостатъци в процедурите на емитент на значими токени, обезпечени с активи, или на емитент на значими токени за електронни пари или в неговите политики и мерки за управление на риска;

г)дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност;

д)степента на отговорност на емитента на значими токени, обезпечени с активи, или на емитента на значими токени за електронни пари, отговорен за нарушението;

е)финансовите възможности на отговорния за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари, оценени според общия оборот — при отговорно юридическо лице, или според годишния доход и нетните активи — при отговорно физическо лице;

ж)въздействието на нарушението върху интересите на държателите на значими токени, обезпечени с активи, или на значими токени за електронни пари;

з)значимостта на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорния за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или на значими токени за електронни пари или причинените вследствие на нарушението загуби за трети страни, доколкото размерът им може да бъде определен;

и)степента на съдействие, което отговорният за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари оказва на ЕБО, без да се засяга необходимостта от осигуряване на принудително връщане на реализираните печалби или избегнатите загуби от това лице;

й)предишните нарушения на емитента на значими токени, обезпечени с активи, или на емитента на значими токени за електронни пари, който е отговорен за нарушението;

к)мерките, предприети след нарушението от емитента на значими токени, обезпечени с активи, или емитента на значими токени за електронни пари за предотвратяване на повторно такова нарушение.

4.Преди да предприеме действията, посочени в параграф 1, букви г) — ж) и буква й), ЕБО информира ЕОЦКП и — когато значимите токени, обезпечени с активи, са обезпечени с валути на Съюза — централните банки, които емитират тези валути.

5.Преди да предприеме действията, посочени в параграф 2, букви а) — в), ЕБО информира компетентния орган на емитента на значими токени за електронни пари и централната банка, която емитира валутата, с която е обезпечен значимият токен за електронни пари.

6.ЕБО уведомява без излишно забавяне отговорния за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари за всяко предприето съгласно параграфи 1 и 2 действие и съобщава това действие на компетентните органи на съответните държави членки и на Комисията. ЕБО оповестява публично на уебсайта си всяко решение в рамките на 10 работни дни от датата на приемането му.

7.В посоченото в параграф 6 публично оповестяване се съдържа следното:

а)потвърждение за правото на лицето, отговорно за нарушението, да обжалва решението пред Съда на Европейския съюз;

б)когато е приложимо — потвърждение за внасянето на жалба, в което се посочва, че обжалването не спира изпълнението на решението;

в)потвърждение, че Апелативният съвет на ЕБО може да спре изпълнението на оспорваното решение в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 113
Глоби

1.ЕБО приема решение за налагане на глоба в съответствие с параграф 3 или 4, когато в съответствие с член 116, параграф 8 установи, че:

а)емитент на значими токени, обезпечени с активи, е извършил умишлено или поради небрежност едно от изброените в приложение V нарушения;

б)емитент на значими токени за електронни пари е извършил умишлено или поради небрежност едно от изброените в приложение VI нарушения.

Нарушението се счита за извършено умишлено от емитента или от неговия управителен орган, ако ЕБО открие обективни доказателства за предумисъл.

2.Когато предприема действията по параграф 1, ЕБО отчита естеството и тежестта на нарушението, като взема под внимание следните критерии:

а)продължителността и честотата на нарушението;

б)дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е довело до финансово престъпление;

в)дали нарушението е разкрило сериозни или системни недостатъци в процедурите на емитент на значими токени, обезпечени с активи, или на емитент на значими токени за електронни пари или в неговите политики и мерки за управление на риска;

г)дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност;

д)степента на отговорност на емитента на значими токени, обезпечени с активи, или на емитента на значими токени за електронни пари, отговорен за нарушението;

е)финансовите възможности на отговорния за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари, оценени според общия оборот — при отговорно юридическо лице, или според годишния доход и нетните активи — при отговорно физическо лице;

ж)въздействието на нарушението върху интересите на държателите на значими токени, обезпечени с активи, или на значими токени за електронни пари;

з)значимостта на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорния за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети страни, доколкото размерът им може да бъде определен;

и)степента на съдействие, което отговорният за нарушението емитент на значими токени, обезпечени с активи, или емитент на значими токени за електронни пари оказва на ЕБО, без да се засяга необходимостта от осигуряване на принудително връщане на реализираните печалби или избегнатите загуби от това лице;

й)предишните нарушения на емитента на значими токени, обезпечени с активи, или на емитента на значими токени за електронни пари, който е отговорен за нарушението;

к)мерките, предприети след нарушението от емитента на значими токени, обезпечени с активи, или емитента на значими токени за електронни пари за предотвратяване на повторно такова нарушение.

3.За емитенти на значими токени, обезпечени с активи, максималният размер на глобата, посочена в параграф 1, не може да надвишава 15 % от годишния оборот, определен съгласно съответното право на Съюза, за предходната финансова година, или двукратния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението — когато тези стойности могат да бъдат определени.

4.За емитенти на значими токени за електронни пари максималният размер на глобата, посочена в параграф 1, не може да надвишава 5 % от годишния оборот, определен съгласно съответното право на Съюза, за предходната финансова година, или двукратния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението — когато тези стойности могат да бъдат определени.

Член 114
Периодични имуществени санкции

1.ЕБО налага с решение периодични имуществени санкции с цел да принуди:

а)дадено лице да прекрати нарушение в съответствие с решение, взето на основание член 112;

б)лице, посочено в член 104, параграф 1:

i) да предостави пълната информация, която му е била изискана с решение на основание член 104;

ii) да допусне разследване, и по-специално да предостави пълна документация, записи, данни, процедури, както и всякакви други изискани материали, а също така да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето съгласно член 105;

iii) да допусне проверка на място, наредена по силата на решение, взето съгласно член 106.

2.Периодичната имуществена санкция е ефективна и пропорционална. Периодичната имуществена санкция се налага за всеки ден от забавянето.

3.Независимо от предвиденото в параграф 2, размерът на периодичните имуществени санкции е 3 % от средния дневен оборот през предходната финансова година, а при физическите лица — 2 % от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодичната имуществена санкция.

4.Периодичната имуществена санкция се налага за максимален срок от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕБО решение. След края на този срок ЕБО преразглежда тази мярка.

Член 115
Оповестяване, характер, изпълнение и разпределение на глоби и периодични имуществени санкции

1.ЕБО оповестява публично всяка глоба и периодична имуществена санкция, наложена съгласно членове 113 и 114, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовата стабилност или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите страни. Подобно оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/6791 72 .

2.Глобите и периодичните имуществени санкции, наложени съгласно членове 113 и 114, са от административно естество.

3.Ако ЕБО реши да не налага глоби, нито имуществени санкции, той уведомява съответно Европейския парламент, Съвета, Комисията и компетентните органи на заинтересованите държави членки, като посочва основанията за решението си.

4.Глобите и периодичните имуществени санкции, наложени съгласно членове 113 и 114, подлежат на принудително изпълнение.

5.Принудителното изпълнение се урежда от действащите гражданскопроцесуални норми в държавата членка, в която то се осъществява.

6.Глобите и периодичните имуществени санкции се разпределят в общия бюджет на Европейския съюз.

Член 116
Процедурни правила за предприемане на надзорни мерки и налаган