EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0593

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937

COM/2020/593 final

Briuselis, 2020 09 24

COM(2020) 593 final

2020/0265(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937

(Tekstas svarbus EEE)

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Šis pasiūlymas įtrauktas į Skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį – rinkinį priemonių, kuriomis siekiama toliau sudaryti sąlygas plėtoti ir remti skaitmeninių finansų potencialą skatinti inovacijas ir konkurenciją, kartu mažinant riziką. Tai atitinka Komisijos prioritetus užtikrinti, kad Europa prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus, ir kurti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką. Skaitmeninių finansų rinkinys apima naują ES finansų sektoriui 1 skirtą skaitmeninių finansų strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad ES dalyvautų skaitmeninėje revoliucijoje ir, pasitelkusi pirmaujančias inovatyvias Europos įmones, jai vadovautų, taip Europos vartotojams ir įmonėms sudarydama sąlygas naudotis skaitmeninių finansų privalumais. Be šio pasiūlymo, rinkinys taip pat apima pasiūlymą dėl paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos 2 , pasiūlymą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo 3 ir pasiūlymą paaiškinti arba iš dalies pakeisti tam tikras susijusias ES finansinių paslaugų taisykles 4 .

Viena iš strategijoje nurodomų prioritetinių sričių – užtikrinti, kad ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistema būtų palanki inovacijoms ir nesudarytų kliūčių naujųjų technologijų taikymui. Šis pasiūlymas kartu su pasiūlymu dėl paskirstytojo registro technologijos bandomosios tvarkos yra pirmieji konkretūs veiksmai šioje srityje.

Kriptoturtas – viena iš pagrindinių blokų grandinės technologijos prietaikų finansų srityje. Nuo 2018 m. kovo mėn., kai paskelbė „FinTech“ srities veiksmų planą 5 , Komisija nagrinėja kriptoturto teikiamas galimybes ir keliamas problemas. 2017 m. smarkiai išaugus kriptoturto rinkos kapitalizacijai, 2017 m. gruodžio mėn. Europos bankininkystės institucijai (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) skirtame rašte vykdomasis pirmininko pavaduotojas V. Dombrovskis paragino jas dar kartą įspėti investuotojus. 2018 m. „FinTech“ srities veiksmų plane Komisija įgaliojo EBI ir ESMA įvertinti, ar kriptoturtui galima taikyti dabartinę ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą ir ar ji tam tinkama. 2019 m. sausio mėn. pateiktoje nuomonėje 6 teigiama, kad kai kurių rūšių kriptoturtas patenka į ES teisės aktų taikymo sritį, tačiau šiuos teisės aktus veiksmingai taikyti šiam turtui ne visada paprasta. Be to, nuomonėje pastebima, kad galiojančių ES teisės aktų nuostatos gali suvaržyti PRT naudojimą. Kartu EBI ir ESMA pabrėžė, kad dauguma kriptoturto nepatenka į ES finansinių paslaugų teisės aktų (išskyrus ES teisės aktus, skirtus kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu) taikymo sritį, todėl jam negalioja su vartotojų ir investuotojų apsauga, rinkos vientisumu ir kt. susijusios nuostatos, nors tokia rizika kriptoturtui būdinga. Be to, keletas valstybių narių neseniai priėmė teisės aktus, skirtus atvejams, kai kriptoturtas lemia rinkos susiskaidymą.

Neseniai atsirado palyginti naujas kriptoturto pogrupis – vadinamoji stabilizuotoji virtualioji valiuta – kuris atkreipė viso pasaulio visuomenės ir reguliavimo institucijų dėmesį. Nors kriptoturto rinka tebėra kukli ir šiuo metu nekelia grėsmės finansiniam stabilumui 7 , ji gali pasikeisti išleidus pasaulinę stabilizuotąją virtualiąją valiutą, kurią siekiama plačiau naudoti įtraukiant jos vertę stabilizuojančias savybes ir išnaudojant tinklo poveikį, kurį lemia šį turtą skatinančios įmonės 8 .

Atsižvelgdama į šiuos pokyčius ir platesnę Komisijos skaitmeninę darbotvarkę, Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė poreikį taikyti „su valstybėmis narėmis suderintą bendrą požiūrį į kriptovaliutas, kad būtų užtikrintas supratimas, kaip optimaliai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir šalinti potencialiai jų keliamą riziką 9 . Komisija ir Taryba, pripažindamos galimą kriptoturto keliamą riziką, 2019 m. gruodžio mėn. kartu pareiškė, kad „yra įsipareigojusios įdiegti sistemą, kuria bus išnaudojamos potencialios galimybės, kurias galėtų suteikti kriptoturtas 10 . Visai neseniai Europos Parlamentas pradėjo rengti ataskaitą skaitmeninių finansų tema, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas kriptoturtui 11 .

Siekiant sureaguoti į visus šiuos klausimus ir sukurti ES sistemą, kuria sudaromos sąlygos tiek kriptoturto rinkai, tiek tradicinio finansinio turto pakeitimui kriptožetonais ir platesnio masto PRT naudojimui finansinių paslaugų srityje, šis reglamentas teikiamas kartu su kitais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Komisija taip pat siūlo paaiškinti, kad dabartinė finansinių priemonių apibrėžtis (pagal kurią nustatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvos 12 (FPRD II) taikymo sritis) apima ir paskirstytojo registro technologija grindžiamas finansines priemones 13 , ir paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomąją tvarką, taikomą šioms priemonėms 14 . Bandomoji tvarka sudarys sąlygas eksperimentuoti saugioje aplinkoje ir gauti įrodymų galimiems tolesniems pakeitimams pagrįsti.

Šiuo pasiūlymu, kuris apima kriptoturtą, nepatenkantį į galiojančių ES finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį, taip pat elektroninius pinigus žetonus, siekiama keturių bendrųjų ir susijusių tikslų. Pirmasis tikslas – teisinis tikrumas. Siekiant vystyti kriptoturto rinkas ES, reikia tvirtos teisinės sistemos, kurioje būtų aiškiai apibrėžta viso kriptoturto, kuriam netaikomi galiojantys finansinių paslaugų teisės aktai, reguliavimo tvarka. Antrasis tikslas – remti inovacijas. Siekiant skatinti kriptoturto kūrimą ir platesnį paskirstytojo registro technologijos naudojimą, būtina sukurti saugią ir proporcingą sistemą inovacijoms ir sąžiningai konkurencijai remti. Trečiasis tikslas – užtikrinti tinkamą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį ir rinkos vientisumą, atsižvelgiant į tai, kad kriptoturtas, kuriam netaikomi galiojantys finansinių paslaugų teisės aktai, kelia daug tokių pačių pavojų kaip labiau žinomos finansinės priemonės. Ketvirtasis tikslas – užtikrinti finansinį stabilumą. Kriptoturtas nuolat kinta. Nors vieno turto taikymo sritis ir naudojimo galimybės ribotos, kitas gali tapti plačiai pripažintas ir galimai sisteminis, pavyzdžiui, nauja stabilizuotosios virtualiosios valiutos kategorija. Į šį pasiūlymą įtrauktos apsaugos priemonės, skirtos galimai rizikai finansiniam stabilumui ir tvarkingai pinigų politikai, kuri gali kilti dėl stabilizuotosios virtualiosios valiutos, mažinti.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas yra platesnės kriptoturto ir paskirstytojo registro technologijos (PRT) sistemos dalis, nes prie jo pridedami pasiūlymai, kuriais užtikrinama, kad galiojančiais teisės aktais nebūtų sudaromos kliūtys naudoti naujas technologijas, kartu siekiant atitinkamų reguliavimo tikslų.

Pasiūlymas grindžiamas išsamia ir ilgalaike rinkos stebėsena ir dalyvavimu tarptautinės politikos darbe, pavyzdžiui, Finansinio stabilumo tarybos, Finansinių veiksmų darbo grupės ir G 7 forumuose.

2018 m. kovo mėn. priimtame „FinTech“ srities veiksmų plane 15 Komisija įgaliojo Europos priežiūros institucijas (EPI) pateikti nuomonę dėl to, ar kriptoturtui galima taikyti dabartinę ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą ir ar ji tam tinkama. Šiame pasiūlyme remiamasi EBI ir ESMA pateikta nuomone 16 .

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinėse gairėse 17 ir komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ 18 pažymima, kad Europai labai svarbu pasinaudoti skaitmeninio amžiaus privalumais ir sustiprinti savo pramonės bei inovacijų pajėgumą neperžengiant saugumo ir etikos ribų. Be to, vykdomajam pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui pateiktame įgaliojimų rašte raginama laikytis bendro požiūrio su valstybėmis narėmis dėl kriptovaliutų, siekiant užtikrinti, kad Europa galėtų kuo geriau pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir mažinti naują riziką, kurią jos gali kelti 19 .

Šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su platesne Komisijos politika blokų grandinės technologijų srityje, nes kriptoturtas, kaip pagrindinė blokų grandinės technologijų prietaika, yra neatsiejamai susijęs su blokų grandinės technologijų skatinimu visoje Europoje. Šiuo pasiūlymu remiamas kompleksinis požiūris į blokų grandinę ir paskirstytojo registro technologiją; juo siekiama, kad Europa būtų blokų grandinės inovacijų ir diegimo priešakyje. Politinis darbas šioje srityje apėmė Europos blokų grandinės stebėjimo centro ir forumo kūrimą ir Europos blokų grandinės partnerystę, kuri politiniu lygmeniu vienija visas valstybes nares, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, numatytas su Tarptautine patikimų blokų grandinės prietaikų asociacija 20 . 

Pasiūlymas taip pat dera su Sąjungos politika, skirta kapitalo rinkų sąjungai kurti. Juo iš esmės reaguojama į Aukšto lygio forumo galutinę ataskaitą, kurioje pabrėžiamas neišnaudotas kriptoturto potencialas, o Komisija raginama užtikrinti tikrumą ir nustatyti aiškias kriptoturto naudojimo taisykles 21 . Šis pasiūlymas atitinka 2020 m. kovo 10 d. priimtą MVĮ strategiją, kurioje paskirstytojo registro technologija ir kriptoturtas taip pat pabrėžiami kaip inovacijos, kuriomis pasinaudojusios MVĮ gali tiesiogiai bendrauti su investuotojais 22 .

Galiausiai pasiūlymas visiškai atitinka Saugumo sąjungos strategijoje pateiktą rekomendaciją dėl kriptoturtui skirtos teisinės sistemos parengimo atsižvelgiant į didėjantį šių naujų technologijų poveikį finansinio turto išleidimo, keitimosi juo, dalijimosi juo ir prieigos prie jo būdams. 23 .

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 114 straipsniu, kuriuo Europos institucijoms suteikiama kompetencija siekiant suderinti valstybių narių įstatymus nustatyti tinkamas nuostatas, kurių tikslas – vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas. Pasiūlymu siekiama pašalinti kliūtis finansinių paslaugų vidaus rinkos kūrimui ir pagerinti jos veikimą užtikrinant, kad taikomos taisyklės būtų visiškai suderintos.

Šiandien kriptoturto emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai negali visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda, nes trūksta teisinio tikrumo dėl kriptoturto reguliavimo tvarkos ir nėra specialios ir nuoseklios reguliavimo ir priežiūros tvarkos ES lygmeniu. Kelios valstybės narės jau įdiegė specialią tvarką, taikomą kai kuriems kriptoturto paslaugų teikėjams arba jų veiklos dalims, tačiau daugumoje valstybių narių tokios veiklos reguliavimo tvarkos nėra. Be to, vis daugiau valstybių narių svarsto galimybę sukurti specialias nacionalines sistemas, skirtas konkrečiai kriptoturtui ir kriptoturto paslaugų teikėjams.

Skirtingos kriptoturto ir kriptoturto paslaugų sistemos, taisyklės ir aiškinimas visoje Sąjungoje trukdo paslaugų teikėjams plėsti savo veiklą ES lygmeniu. Todėl šių iš esmės tarpvalstybinių produktų ir paslaugų teikėjai yra priversti susipažinti su kelių valstybių narių teisės aktais, gauti kelis nacionalinius veiklos leidimus arba registruotis keliose valstybėse narėse ir laikytis dažnai skirtingų nacionalinės teisės aktų, o kartais pritaikyti savo verslo modelį visoje Sąjungoje. Dėl to kriptoturto srityje veikiantys paslaugų teikėjai patiria didelių išlaidų, susiduria su teisiniu sudėtingumu ir netikrumu, o Sąjungoje ribojamos kriptoturto veiklos vykdymo ir plėtros galimybės. Be to, kadangi daugelyje valstybių narių nėra kriptoturto paslaugų teikėjams taikomos tvarkos, dėl reguliavimo netikrumo, susijusio su kriptoturtu, taigi ir su kriptoturto paslaugų teikėjais, ribojamos jų galimybės gauti finansavimą ir kartais net platesnę prieigą prie būtinų finansinių paslaugų, pavyzdžiui, banko paslaugų.

Dėl tokių skirtumų taip pat sukuriamos nevienodos sąlygos kriptoturto paslaugų teikėjams priklausomai nuo jų buvimo vietos, taip padidinat sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtis. Galiausiai, dar labiau didėja teisinis netikrumas, dėl kurio, nesant bendros ES sistemos, vartotojams ir investuotojams kyla didelė rizika.

Įvedus bendrą ES sistemą, būtų galima nustatyti vienodas įmonių veiklos sąlygas visoje ES, panaikinti nacionalinių sistemų skirtumus, dėl kurių atsiranda rinkos susiskaidymas, ir supaprastinti šioje srityje veikiančių įmonių veiklą ir sumažinti sąnaudas. Kartu tokia sistema įmonėms bus sukurta visapusiška prieiga prie vidaus rinkos ir užtikrintas teisinis tikrumas, būtinas kriptoturto rinkos inovacijoms skatinti. Galiausiai taip bus užtikrintas rinkos vientisumas, o vartotojams ir investuotojams suteikta tinkamo lygio apsauga ir galimybė aiškiai suprasti savo teises, kartu užtikrinant finansinį stabilumą.

Subsidiarumo principas 

Valstybių narių taikomi skirtingi metodai apsunkina su kriptoturtu susijusių paslaugų tarpvalstybinį teikimą. Daugėjant nacionalinių metodų taip pat kyla pavojus vienodoms sąlygoms bendrojoje rinkoje vartotojų ir investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo ir konkurencijos požiūriu. Be to, nors valstybėse narėse, kurios nustatė specialią kriptoturto tvarką, tam tikra rizika mažinama, vartotojai, investuotojai ir rinkos dalyviai kitose valstybėse narėse lieka neapsaugoti nuo kai kurių didžiausių kriptoturto keliamų pavojų srityje (pvz., sukčiavimo, kibernetinių išpuolių, manipuliavimo rinka).

Veiksmais ES lygmeniu, kaip antai šiuo reglamento pasiūlymu, būtų sukurta aplinka, kurioje būtų galima plėtoti didesnę tarpvalstybinę kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų rinką ir taip pasinaudoti visa vidaus rinkos teikiama nauda. Dėl ES sistemos būtų labai supaprastinta visų suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, paslaugų teikėjų, emitentų, vartotojų ir investuotojų veikla ir sumažinta finansinė ir administracinė našta. Suderinus veiklos reikalavimus paslaugų teikėjams ir informacijos atskleidimo reikalavimus emitentams taip pat galima akivaizdi nauda vartotojų ir investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo požiūriu.

Proporcingumo principas

Pagal proporcingumo principą ES veiksmų turinys ir forma neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Siūlomomis taisyklėmis neviršijama to, kas būtina pasiūlyme nurodytiems tikslams pasiekti. Jos taikomos tik aspektams, kurių valstybės narės negali įgyvendinti pačios, ir atvejams, kai administracinė našta ir išlaidos yra proporcingos konkretiems ir bendriesiems tikslams, kurių siekiama.

Siūlomu reglamentu bus užtikrintas proporcingumas pagal struktūrą, aiškiai atskiriant kiekvienos rūšies paslaugas ir veiklą pagal susijusią riziką, kad taikytina administracinė našta būtų proporcinga susijusiai rizikai. Visų pirma, šiame reglamente nustatyti reikalavimai yra proporcingi ribotai susijusiai rizikai, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol rinka buvo palyginti maža. Kartu pasiūlymu nustatomi griežtesni reikalavimai stabilizuotajai virtualiajai valiutai, kurios mastas greičiausiai sparčiau augs ir galbūt sukels didesnę riziką investuotojams, sandorio šalims ir finansų sistemai.

Priemonės pasirinkimas

SESV 114 straipsniu leidžiama priimti teisės aktus reglamento arba direktyvos pavidalu. Šiam pasiūlymui buvo pasirinktas reglamentas, kad būtų galima nustatyti vieną bendrą nedelsiant visoje bendrojoje rinkoje taikytinų taisyklių rinkinį.

Siūlomu reglamentu nustatomi suderinti reikalavimai emitentams, siekiantiems siūlyti savo kriptoturtą visoje Sąjungoje, ir kriptoturto paslaugų teikėjams, norintiems prašyti leidimo teikti savo paslaugas bendrojoje rinkoje. Šiems emitentams ir paslaugų teikėjams specialios nacionalinės taisyklės neturi būti taikomos. Todėl reglamentas yra tinkamesnis nei direktyva.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Rengdama šį pasiūlymą Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis. Visų pirma:

i)Komisija surengė atviras viešas konsultacijas (2019 m. gruodžio 19 d.–2020 m. kovo 19 d.) 24 ;

ii)Komisija konsultavosi su visuomene dėl įžanginio poveikio vertinimo (2019 m. gruodžio 19 d.–2020 m. sausio 16 d.) 25 ;

iii)Komisijos tarnybos du kartus konsultavosi su valstybių narių ekspertais, dirbančiais Bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje (2020 m. gegužės 18 d. ir 2020 m. liepos 16 d.) 26 ;

iv)Komisijos tarnybos surengė specialų internetinį seminarą apie ES kriptoturto sistemą, jis buvo vienas iš 2020 m. informacinių skaitmeninių finansų renginių (2020 m. gegužės 19 d.).

Per viešas konsultacijas Komisija siekė gauti informacijos apie galimos ES kriptoturto sistemos kūrimą. Per konsultacijas buvo užduodami klausimai apie kriptoturtą, nepatenkantį į dabartinių ES finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį, ir kriptoturtą, patenkantį į dabartinių ES finansinių paslaugų srities teisės aktų taikymo sritį (pavyzdžiui, atitinkantį perleidžiamųjų vertybinių popierių ar elektroninių pinigų / e. pinigų reikalavimus), specialūs klausimai apie vadinamąją stabilizuotąją virtualiąją valiutą ir platesnio pobūdžio klausimai apie paskirstytojo registro technologijos taikymą finansinių paslaugų srityje.

Dauguma respondentų pabrėžė, kad specialios kriptoturto, kuriam šiuo metu netaikomi ES finansinių paslaugų teisės aktai, įskaitant nereguliuojamą stabilizuotąją virtualiąją valiutą, sistemos sukūrimas būtų naudingas tvarios kriptoturto ekosistemos įgyvendinimui ES. Dauguma respondentų patvirtino, kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir nacionalinės teisės aktų suderinimą, o daugelis suinteresuotųjų šalių pritarė daugumai pavyzdinių reikalavimų, kuriuos būtų galima nustatyti kriptoturto paslaugų teikėjams.

Valstybių narių atstovai Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje išreiškė visapusišką paramą pasirinktam požiūriui sukurti tinkamą specialią nereguliuojamo kriptoturto reglamentavimo sistemą. Jie pabrėžė, kad reikia vengti reglamentavimo arbitražo, užkirsti kelią kriptoturto emitentams apeiti taisykles ir užtikrinti, kad visos atitinkamos galiojančių teisės aktų taisyklės dėl mokėjimų ir elektroninių pinigų įvedus specialią tvarką taip pat būtų taikomos vadinamajai stabilizuotajai virtualiajai valiutai. Taip pat buvo paminėtas poreikis numatyti stabilizuotosios virtualiosios valiutos išpirkimo teisę, nors nuomonės dėl priežiūros atžvilgiu priimtiniausio sprendimo skyrėsi.

Rengdama informacinius renginius, Komisija surengė internetinį seminarą, konkrečiai skirtą kriptoturtui. Internetiniame seminare dalyvavo įvairios sektoriaus suinteresuotosios šalys ir valdžios institucijos, kurios pateikė papildomų sektoriaus įžvalgų apie sąveiką su finansinių paslaugų teisės aktais.

Be to, į pasiūlymą įtraukta per susitikimus su suinteresuotosiomis šalimis ir ES valdžios institucijomis gauta grįžtamoji informacija. Dauguma suinteresuotųjų šalių, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, iš esmės pritarė pasiūlymui, dar kartą pabrėždamos, kad sektoriui labai reikia teisinio tikrumo, kad jis galėtų toliau vystytis.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Rengdama šį pasiūlymą Komisija rėmėsi iš pripažintų šaltinių, įskaitant dvi EBI ir ESMA ataskaitas, surinktais kokybiniais ir kiekybiniais įrodymais. Juos papildė viešai skelbiamos priežiūros tarptautinių standartus nustatančių įstaigų ir pirmaujančių mokslinių tyrimų institutų ataskaitos, taip pat nustatytų suinteresuotųjų šalių iš viso pasaulio finansų sektoriaus pateikti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys.

Poveikio vertinimas

Prie šio pasiūlymo pridedamas poveikio vertinimas, kuris Reglamentavimo patikros valdybai buvo pateiktas 2020 m. balandžio 29 d. ir jos patvirtintas 2020 m. gegužės 29 d. 27 . Reglamentavimo patikros valdyba rekomendavo tam tikrose srityse pasiūlymą patobulinti siekiant: i) pritaikyti iniciatyvą prie šiuo metu ES ir tarptautiniu mastu vykdomo reglamentavimo darbo; ii) aiškiau nurodyti, kaip iniciatyva padės sumažinti sukčiavimo, įsilaužimo ir piktnaudžiavimo rinka riziką, ir paaiškinti suderinamumą su būsima kovos su pinigų plovimu teisės aktų peržiūra; iii) geriau paaiškinti susirūpinimą keliančias finansinio stabilumo problemas, susijusias su stabilizuotąja virtualiąja valiuta, ir tai, kaip priežiūros institucijos užtikrins investuotojų ir vartotojų apsaugą. Poveikio vertinimas atitinkamai iš dalies pakeistas, taip pat atsižvelgta į išsamesnes Reglamentavimo patikros valdybos pastabas.

Pirma, Komisija apsvarstė dvi politikos galimybes sukurti kriptoturto, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, kriptoturto sistemą (išskyrus stabilizuotąją virtualiąją valiutą, dėl kurios svarstytas kitoks galimybių rinkinys – žr. toliau):

·1-oji galimybė. Pasirinkimo dalyvauti tvarka, taikoma nereguliuojamam kriptoturtui

Pasirinkus 1-ąją galimybę, emitentai ir paslaugų teikėjai, kurie pasirenka dalyvauti ES sistemoje, turėtų naudos iš ES paso plėsdami savo veiklą tarpvalstybiniu mastu. Paslaugų teikėjai, kurie pasirenka nedalyvauti sistemoje, ir toliau teiktų nereguliuojamas paslaugas arba jiems būtų taikoma nacionalinė speciali tvarka, nesuteikiant ES paso.

·2-oji galimybė. Visiškas suderinimas

Pasirinkus 2-ąją galimybę, visiems emitentams (išskyrus smulkiuosius emitentus) ir paslaugų teikėjams būtų taikoma ES teisė ir jie turėtų naudos iš ES paso. Nacionalinės specialios kriptoturto tvarkos nebebūtų taikomos.

Nors 1-oji galimybė galėtų būti mažiau apsunkinanti smulkiesiems emitentams ir paslaugų teikėjams, kurie gali pasirinkti nedalyvauti sistemoje, 2-oji galimybė užtikrintų didesnį teisinį tikrumą, investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą ir sumažintų rinkos susiskaidymą bendrojoje rinkoje. Visiškas suderinimas reiškia nuoseklesnį požiūrį, palyginti su pasirinkimo dalyvauti tvarka. Todėl 2-oji galimybė buvo pasirinkta kaip tinkamiausia galimybė.

Be to, Komisija taip pat įvertino konkrečias galimybes dėl vadinamosios stabilizuotosios virtualiosios valiutos, kuri taip pat būtų laikoma kriptoturtu, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai:

·1-oji galimybė. Speciali teisėkūros tvarka, kuria siekiama mažinti stabilizuotosios virtualiosios valiutos ir pasaulinės stabilizuotosios virtualiosios valiutos keliamą riziką

Laikantis griežto rizika grindžiamo požiūrio ir remiantis rekomendacijomis, kurias šiuo metu rengia, pvz., Finansinio stabilumo taryba, pasirinkus šią galimybę būtų sprendžiama finansinio stabilumo pažeidžiamumo, kurį kelia stabilizuotoji virtualioji valiuta, problema, kartu sudarant sąlygas kurti įvairių rūšių stabilizuotosios virtualiosios valiutos verslo modelius. Jie apimtų konkrečius informacijos atskleidimo reikalavimus stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentams, taip pat reikalavimus, taikomus rezervui, kuriuo užtikrinama stabilizuotoji virtualioji valiuta.

·2-oji galimybė. Stabilizuotosios virtualiosios valiutos reguliavimas pagal Elektroninių pinigų direktyvą

Stabilizuotoji virtualioji valiuta, kurios vertė pagrįsta viena bendra valiuta, kuri yra teisėta valiuta, atitinka elektroninių pinigų apibrėžtį, pateiktą Elektroninių pinigų direktyvoje. Daugeliu atvejų stabilizuotosios virtualiosios valiutos tikslas yra sukurti „mokėjimo priemonę“, o kai kuriais atvejais stabilizuotoji virtualioji valiuta, užtikrinta turto rezervu, galėtų tapti patikima mainų ir vertės išsaugojimo priemone. Šia prasme stabilizuotoji virtualioji valiuta neabejotinai gali turėti bendrų bruožų su elektroniniais pinigais. Tačiau pagal šią galimybę būtų reikalaujama, kad stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentai laikytųsi galiojančių teisės aktų, kurie gali neatitikti tikslo. Nors Elektroninių pinigų direktyva, o kartu ir Mokėjimo paslaugų direktyva galėtų apimti kai kuriuos stabilizuotosios virtualiosios valiutos paslaugų teikėjus, didžiausia rizika vartotojų apsaugai, pavyzdžiui, kylanti dėl piniginės paslaugų teikėjų, gali būti sumažinta nepakankamai. Be to, Elektroninių pinigų direktyvoje nenustatytos konkrečios nuostatos subjektui, kuris būtų sisteminės svarbos, o pasaulinė stabilizuotoji virtualioji valiuta galėtų tapti būtent tokia.

·3-ioji galimybė. Priemonės, kuriomis siekiama apriboti stabilizuotosios virtualiosios valiutos naudojimą ES

3-iąja galimybe būtų siekiama apriboti stabilizuotosios virtualiosios valiutos išleidimą ir paslaugų, susijusių su tokios rūšies kriptoturtu, teikimą. Toks požiūris galėtų būti pateisinamas, nes stabilizuotosios virtualiosios valiutos keliama rizika, ypač ta, kuri gali pasireikšti pasauliniu mastu (įskaitant riziką finansiniam stabilumui, pinigų politikai ir monetariniam suverenumui), viršytų ES vartotojams siūlomą naudą greitų, pigių, veiksmingų ir įtraukių mokėjimo priemonių požiūriu. Tačiau pasirinkus 3-iąją galimybę ne tik atsirastų išlaidų, susijusių su jau naudojama stabilizuotąja virtualiąja valiuta, bet ir būtų užkirstas kelias gauti naudos, susijusios su šios naujos rūšies kriptoturtu. 3-ioji galimybė neatitiktų ES lygmeniu nustatytų tikslų skatinti inovacijas finansų sektoriuje. Be to, jei ES vartotojai plačiai naudotų trečiosiose valstybėse išleistą stabilizuotąją virtualiąją valiutą, pasirinkus 3-iąją galimybę tam tikra rizika finansiniam stabilumui gali būti nepašalinta.

Komisija laikėsi nuomonės, kad 1-oji galimybė kartu su 2-ąja galimybe buvo priimtiniausia stabilizuotosios virtualiosios valiutos atveju, siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo, susijusio su stabilizuotosios virtualiosios valiutos, kurios negalima atskirti nuo elektroninių pinigų, ir paskirstytajame registre išleistų elektroninių pinigų vertinimu. Derinant su 2-ąja galimybe (visiškas suderinimas, kaip pirmiau aprašyta) kitų rūšių kriptoturtui, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, būtų sukurta išsami ir kompleksinė ES stabilizuotosios virtualiosios valiutos sistema, kuria būtų galima sumažinti Finansinio stabilumo tarybos nustatytą riziką 28 , visų pirma riziką finansiniam stabilumui. Stabilizuotosios virtualiosios valiutos struktūra yra sudėtinga ir apima daug tarpusavyje susijusių funkcijų ir juridinių asmenų. Reguliavimo metodas pagal 1-ąją galimybę (kartu su 2-ąja galimybe, taikoma iki šiol nereguliuojamam kriptoturtui) apimtų įvairias funkcijas, kurios paprastai atliekamos stabilizuotosios virtualiosios valiutos struktūrose (valdymo organas, turto valdymas, mokėjimo ir kliento sąsajos funkcijos), ir taip pat apimtų subjektų sąveiką, dėl kurios gali padidėti rizika finansiniam stabilumui.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Šiuo reglamentu kriptoturto emitentai įpareigojami skelbti informacinį dokumentą (vadinamąją baltąją knygą) pagal privalomus informacijos atskleidimo reikalavimus. Siekiant išvengti administracinės naštos, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) toks informacinis dokumentas nebus privalomas, jei visas atlygis už kriptoturto siūlymą per 12 mėnesių laikotarpį bus mažesnis nei 1 000 000 EUR. Stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentams nebus privaloma gauti nacionalinės kompetentingos institucijos veiklos leidimą, jei stabilizuotosios virtualiosios valiutos neapmokėta suma bus mažesnė nei 5 000 000 EUR. Be to, kriptoturto paslaugų teikėjams nustatyti reikalavimai yra proporcingi teikiamų paslaugų keliamai rizikai.

Pagrindinės teisės

ES įsipareigojusi laikytis pagrindinių teisių apsaugos aukštų standartų ir pasirašiusi įvairius susitarimus dėl žmogaus teisių. Šiuo atžvilgiu nėra tikėtina, kad pasiūlymas turėtų tiesioginį poveikį šioms teisėms, išvardytoms pagrindiniuose JT susitarimuose dėl žmogaus teisių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra neatskiriama ES sutarčių dalis, ir Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK).

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas turi poveikį nacionalinių kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA išlaidoms ir administracinei naštai. Šių išlaidų mastas ir pasiskirstymas priklausys nuo tikslių reikalavimų kriptoturto emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams ir susijusių priežiūros bei stebėsenos užduočių.

Apytikrės kiekvienos valstybės narės priežiūros išlaidos (įskaitant personalo, mokymo, IT infrastruktūros ir specialių tyrimo priemonių išlaidas), gali būti 350 000–500 000 EUR per metus, o vienkartinės išlaidos gali sudaryti 140 000 EUR. Tačiau jas galėtų iš dalies kompensuoti priežiūros mokesčiai, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos taikytų kriptoturto paslaugų teikėjams ir emitentams.

Laikui bėgant EBI reikės iš viso 18 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, kurie imtųsi reikšmingų su turtu susietų žetonų arba elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros. EBI taip pat patirs papildomų IT išlaidų, komandiruočių, susijusių su patikrinimais vietoje, ir vertimo išlaidų. Tačiau visas šias išlaidas visiškai padengtų mokesčiai, taikomi reikšmingų su turtu susietų žetonų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentams.

Numatomos ESMA išlaidos, atsirandančios dėl visų kriptoturto paslaugų teikėjų registro sudarymo ir tvarkymo atsižvelgiant į nacionalinių kompetentingų institucijų ir EBI pateiktą informaciją, turi būti padengtos iš jos veiklos biudžeto.

Šio pasiūlymo finansinis poveikis ir poveikis biudžetui išsamiai paaiškintas prie šio pasiūlymo pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Siekiant užtikrinti, kad taikomos reglamentavimo priemonės veiksmingai padėtų siekti atitinkamų tikslų, labai svarbu numatyti patikimą stebėsenos ir vertinimo mechanizmą. Todėl Komisija parengė šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Komisija bus atsakinga už tinkamiausių politikos galimybių poveikio stebėseną remiantis nebaigtiniu poveikio vertinime nurodytų rodiklių sąrašu (64–65 psl.). Komisija taip pat bus atsakinga už šio reglamento poveikio vertinimą ir jai bus pavesta parengti ataskaitą Tarybai ir Parlamentui (pasiūlymo 122 straipsnis).    

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Šiuo pasiūlymu siekiama suteikti teisinį tikrumą kriptoturto, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, srityje ir nustatyti vienodas taisykles kriptoturto paslaugų teikėjams ir kriptoturto emitentams ES lygmeniu. Siūlomu reglamentu bus pakeistos esamos nacionalinės sistemos, taikomos kriptoturtui, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, ir nustatytos specialios taisyklės vadinamajai stabilizuotajai virtualiajai valiutai, įskaitant atvejus, kai ji yra elektroniniai pinigai. Siūlomas reglamentas padalytas į devynias antraštines dalis.

I antraštinėje dalyje pateikiamas dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys. 1 straipsnyje nustatyta, kad reglamentas taikomas kriptoturto paslaugų teikėjams ir kriptoturto emitentams, ir nustatyti vienodi skaidrumo ir informacijos atskleidimo reikalavimai, taikomi kriptoturto paslaugų teikėjų emisijoms, veiklai, organizavimui ir valdymui, taip pat nustatytos vartotojų apsaugos taisyklės ir priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka. 2 straipsnyje reglamento taikymo sritis apribojama kriptoturtu, kuris pagal ES finansinių paslaugų teisės aktus nelaikomas finansinėmis priemonėmis, indėliais ar struktūrizuotais indėliais. 3 straipsnyje išdėstyti terminai ir apibrėžtys, vartojami šio reglamento tikslais, įskaitant terminus kriptoturtas, kriptoturto emitentas, su turtu susietas žetonas (dažnai apibūdinamas kaip stabilizuotoji virtualioji valiuta), elektroniniai pinigai žetonai (dažnai apibūdinami kaip stabilizuotoji virtualioji valiuta), kriptoturto paslaugos teikėjas, produkto žetonas ir kt. 3 straipsnyje taip pat apibrėžiamos įvairios kriptoturto paslaugos. Svarbu, kad Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, kuriuose patikslintų tam tikrus apibrėžčių techninius elementus, siekdama jas suderinti su rinkos ir technologijų pokyčiais.

II antraštinėje dalyje reglamentuojamas kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus ir elektroninius pinigus žetonus, viešas siūlymas ir platinimas. Jame nurodoma, kad emitentas turi teisę viešai siūlyti tokį kriptoturtą Sąjungoje arba prašyti leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, jei jis atitinka 4 straipsnio reikalavimus, tokius kaip pareiga būti įsisteigusiu juridiniu asmeniu, arba vykdo pareigą parengti kriptoturto baltąją knygą pagal 5 straipsnį (ir I priedą), pranešti kompetentingoms institucijoms apie tokią kriptoturto baltąją knygą (7 straipsnis) ir ją paskelbti (8 straipsnis). Paskelbęs baltąją knygą, kriptoturto emitentas gali siūlyti savo kriptoturtą ES arba prašyti leisti prekiauti tokiu kriptoturtu prekybos platformoje (10 straipsnis). 4 straipsnyje taip pat nustatytos tam tikros baltosios knygos paskelbimo išimtys, taikomos, be kita ko, mažos apimties (mažiau nei 1 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį) kriptoturto siūlymams ir siūlymams, skirtiems profesionaliesiems investuotojams, kurie apibrėžti Prospekto reglamente (Reglamentas (ES) 2017/1129). Pasiūlymo 5 straipsnyje ir I priede nustatyti informacijos reikalavimai, susiję su kriptoturto baltąja knyga, pridedama prie kriptoturto viešo siūlymo arba prašymo leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, o 6 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai, susiję su kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, emitentų rengiama rinkodaros medžiaga. Nacionalinės kompetentingos institucijos netaikys kriptoturto baltosios knygos išankstinio patvirtinimo procedūros (7 straipsnis). Apie ją bus pranešta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir įvertinta, ar nagrinėjamas kriptoturtas yra finansinė priemonė, visų pirma pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (Direktyva 2014/65/ES). Gavusios pranešimą apie kriptoturto baltąją knygą, kompetentingos institucijos turės įgaliojimus sustabdyti arba uždrausti siūlymą, reikalauti į kriptoturto baltąją knygą įtraukti papildomos informacijos arba viešai paskelbti, kad emitentas nesilaiko reglamento (7 straipsnis). II antraštinėje dalyje taip pat pateikiamos konkrečios nuostatos dėl ribotos trukmės kriptoturto siūlymų (9 straipsnis), pradinės kriptoturto baltosios knygos pakeitimų (11 straipsnis), kriptoturtą įsigyjantiems asmenims suteiktos teisės atšaukti sutikimą (12 straipsnis), visiems kriptoturto emitentams nustatytų pareigų (13 straipsnis) ir emitentų atsakomybės, susijusios su kriptoturto baltąja knyga (14 straipsnis).

III antraštinės dalies 1 skyriuje aprašoma veiklos leidimų su turtu susietų žetonų emitentams išdavimo ir nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamo jų kriptoturto baltosios knygos patvirtinimo tvarka (16–19 straipsniai ir I bei II priedai). Leidimą veikti Sąjungoje gali gauti tik tie su turtu susietų žetonų emitentai, kurie yra ES įsteigti juridiniai asmenys (15 straipsnis). 15 straipsnyje taip pat nurodoma, kad jokie su turtu susieti žetonai negali būti viešai siūlomi Sąjungoje arba jais negali būti leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, jei emitentas neturi veiklos leidimo Sąjungoje ir nėra paskelbęs savo kompetentingos institucijos patvirtintos kriptoturto baltosios knygos. 15 straipsnyje taip pat numatytos išimtys, taikomos mažos apimties su turtu susietiems žetonams ir su turtu susietiems žetonams, kuriais prekiauja, kuriuos platina ir turi tik profesionalieji investuotojai. Veiklos leidimo panaikinimo procedūra išsamiai aprašyta 20 straipsnyje, o 21 straipsnyje nustatyta kriptoturto baltosios knygos keitimo tvarka.

III antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytos su turtu susietų žetonų emitentų pareigos. Jame numatoma, kad jie turi veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai (23 straipsnis). Jame nustatytos kriptoturto baltosios knygos ir galimų rinkodaros pranešimų skelbimo taisyklės (24 straipsnis) ir šių pranešimų reikalavimai (25 straipsnis). Be to, emitentams nustatytos pareigos nuolat teikti informaciją (26 straipsnis) ir jie turi nustatyti skundų nagrinėjimo procedūrą (27 straipsnis).

Jie taip pat laikosi kitų reikalavimų, pavyzdžiui, taisyklių dėl interesų konfliktų (28 straipsnis), pranešimo kompetentingai institucijai apie valdymo organo pasikeitimus (29 straipsnis), valdymo priemonių (30 straipsnis), nuosavų lėšų (31 straipsnis), su turtu susietų žetonų užtikrinimui skirto turto rezervo taisyklių (32 straipsnis) ir rezervinio turto saugojimo reikalavimų (33 straipsnis). 34 straipsnyje paaiškinama, kad emitentas investuoja rezervinį turtą tik į saugų ir mažos rizikos turtą. 35 straipsnyje taip pat reikalaujama, kad su turtu susietų žetonų emitentai atskleistų su turtu susietų žetonų suteikiamas teises, įskaitant bet kokius tiesioginius reikalavimus emitento ar turto rezervo atžvilgiu. Kai su turtu susietų žetonų emitentas nesiūlo visiems su turtu susietų žetonų turėtojams tiesioginių išpirkimo teisių arba reikalavimo emitento arba rezervinio turto atžvilgiu teisių, 35 straipsniu su turtu susietų žetonų turėtojams suteikiamos minimalios teisės. 36 straipsniu draudžiama su turtu susietų žetonų emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams skirti bet kokias palūkanas su turtu susietų žetonų turėtojams.

III antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytos su turtu susietų žetonų emitentų įsigijimo taisyklės, 37 straipsnyje – numatomo įsigijimo vertinimas, o 38 straipsnyje – tokio vertinimo turinys.

III antraštinės dalies 5 skyriaus 39 straipsnyje nustatyti kriterijai, kuriuos EBI taiko nustatydama, ar su turtu susietas žetonas yra reikšmingas. Šie kriterijai yra: su turtu susietų žetonų platintojų klientų bazės dydis, su turtu susietų žetonų vertė arba jų rinkos kapitalizacija, sandorių skaičius ir vertė, turto rezervo dydis, emitentų tarpvalstybinės veiklos svarba ir sąsajos su finansų sistema. 39 straipsnyje Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų patikslintos aplinkybės ir ribos, kurioms esant ir kurias viršijus su turtu susietų žetonų emitentas bus laikomas reikšmingu. 39 straipsnyje nustatytos tam tikros minimalios ribos, kurių bet kuriuo atveju turi būti laikomasi deleguotajame akte. 40 straipsnyje išsamiai išdėstyta galimybė su turtu susietų žetonų emitentui savo iniciatyva laikyti tuos žetonus reikšmingais tuo metu, kai jis teikia prašymą suteikti veiklos leidimą. 41 straipsnyje išvardijamos papildomos pareigos, taikomos reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams, kaip antai papildomų nuosavų lėšų reikalavimai, likvidumo valdymo politika ir sąveikumas.

III antraštinės dalies 6 skyriaus 42 straipsniu emitentas įpareigojamas nustatyti tvarkingo savo veiklos nutraukimo procedūrą.

IV antraštinės dalies 1 skyriuje aprašoma e. pinigų žetonų emitento veiklos leidimo suteikimo procedūra. 43 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungoje elektroniniai pinigai žetonai gali būti siūlomi viešai arba jais gali būti leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje tik jei emitentas turi kredito įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte, veiklos leidimą. 43 straipsnyje taip pat nustatyta, kad Direktyvoje 2009/110/EB elektroniniai pinigai žetonai laikomi elektroniniais pinigais.

44 straipsnyje aprašoma, kaip elektroninių pinigų žetonų turėtojams suteikiama teisė į reikalavimą emitentui: elektroniniai pinigai žetonai išleidžiami nominaliąja verte ir gavus lėšas, o elektroninių pinigų žetonų turėtojui paprašius, emitentai privalo juos išpirkti bet kuriuo metu nominaliąja verte. 45 straipsniu draudžiama elektroninių pinigų žetonų emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams skirti bet kokias palūkanas elektroninių pinigų žetonų turėtojams. 46 straipsnyje ir III priede nustatyti reikalavimai kriptoturto baltajai knygai, skelbiamai išleidžiant elektroninius pinigus žetonus, pavyzdžiui: emitento aprašymas, išsamus emitento projekto aprašymas, nurodymas, ar ji susijusi su elektroninių pinigų žetonų viešu siūlymu arba prašymu leisti jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, taip pat informacija apie riziką, susijusią su elektroninių pinigų emitentu, elektroniniais pinigais žetonais ir bet kokio galimo projekto įgyvendinimu. 47 straipsnyje pateikiama nuostata dėl atsakomybės, siejamos su tokia kriptoturto baltąja knyga, susijusia su elektroniniais pinigais žetonais. 48 straipsnyje nustatyti reikalavimai galimiems rinkodaros pranešimams, susijusiems su elektroninių pinigų žetonų siūlymu, o 49 straipsnyje nustatyta, kad bet kokios lėšos, kurias emitentas gauna mainais už elektroninius pinigus žetonus, investuojamos į turtą, išreikštą ta pačia valiuta, kuri susieta su elektroniniais pinigais žetonais.

IV antraštinės dalies 2 skyriaus 50 straipsnyje nustatyta, kad EBI laiko elektroninius pinigus žetonus reikšmingais pagal 39 straipsnyje išvardytus kriterijus. 51 straipsnyje išsamiai išdėstyta galimybė e. pinigų žetonų emitentui savo iniciatyva laikyti tuos žetonus reikšmingais tuo metu, kai jis teikia prašymą suteikti veiklos leidimą. 52 straipsnyje nurodytos papildomos pareigos, taikytinos elektroninių pinigų žetonų emitentams. Reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentai turi taikyti 33 straipsnį dėl rezervinio turto saugojimo ir 34 straipsnį dėl šio turto investavimo, o ne Direktyvos 2009/110/EB 7 straipsnį, 41 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis dėl atlyginimo, sąveikumo ir likvidumo valdymo, 41 straipsnio 4 dalį, o ne Direktyvos 2009/110/EB 5 straipsnį, ir 42 straipsnį dėl tvarkingo jų veiklos nutraukimo.

V antraštinėje dalyje nustatomos kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimo ir veiklos sąlygų nuostatos. 1 skyriuje apibrėžiamos veiklos leidimų išdavimo nuostatos (53 straipsnis), išsamiai išdėstomas prašymo turinys (54 straipsnis), prašymo vertinimas (55 straipsnis) ir kompetentingoms institucijoms suteiktos teisės panaikinti veiklos leidimą (56 straipsnis). Skyriuje taip pat numatytas įgaliojimas ESMA sudaryti visų kriptoturto paslaugų teikėjų registrą (57 straipsnis), kuriame taip pat bus pateikta informacija apie kriptoturto baltąsias knygas, apie kurias pranešė kompetentingos institucijos. Kalbant apie tarpvalstybinį kriptoturto paslaugų teikimą, 58 straipsnyje nustatyta išsami informacija apie kriptoturto tarpvalstybinę veiklą, kurią, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija turėtų perduoti priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, ir jos pateikimo būdas.

2 skyriuje nustatyti reikalavimai visiems kriptoturto paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai (59 straipsnis), prudencinės apsaugos priemonės (60 straipsnis ir IV priedas), organizaciniai reikalavimai (61 straipsnis), klientų kriptoturto ir lėšų saugojimo taisyklės (63 straipsnis), pareiga nustatyti skundų nagrinėjimo procedūrą (64 straipsnis), interesų konflikto taisyklės (65 straipsnis) ir veiklos rangos taisyklės (66 straipsnis). V antraštinės dalies 3 skyriuje nustatyti reikalavimai konkrečioms paslaugoms: kriptoturto saugojimui (67 straipsnis), prekybos kriptoturtu platformoms (68 straipsnis), kriptoturto keitimui į dekretinius pinigus arba į kitą kriptoturtą (69 straipsnis), pavedimų vykdymui (70 straipsnis), kriptoturto platinimui (71 straipsnis), pavedimų priėmimui ir perdavimui trečiųjų šalių vardu (72 straipsnis) ir konsultacijoms dėl kriptoturto (73 straipsnis). 4 skyriuje nustatytos kriptoturto paslaugų teikėjų įsigijimo taisyklės.

VI antraštinėje dalyje nustatyti draudimai ir reikalavimai, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui rinka, susijusiam su kriptoturtu. 76 straipsnyje apibrėžiama piktnaudžiavimo rinka taisyklių taikymo sritis. 77 straipsnyje apibrėžiama viešai neatskleistos informacijos sąvoka ir nurodoma, kad emitentas, kurio kriptoturtu leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, privalo atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Kitomis antraštinės dalies nuostatomis draudžiama prekiauti naudojantis viešai neatskleista informacija (78 straipsnis), neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją (79 straipsnis) ir manipuliuoti rinka (80 straipsnis).

VII antraštinėje dalyje pateikiama išsami informacija apie nacionalinių kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA įgaliojimus. VII antraštinės dalies 1 skyriuje valstybės narės įpareigojamos šio reglamento tikslais paskirti vieną ar kelias kompetentingas institucijas, įskaitant vieną kompetentingą instituciją, kuri veiktų kaip vienas bendras informacinis punktas (81 straipsnis). 1 skyriuje taip pat išdėstytos išsamios nuostatos dėl nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimų (82 straipsnis), kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo (83 straipsnis), bendradarbiavimo su EBI ir ESMA (84 straipsnis) arba su kitomis institucijomis (85 straipsnis). Jame taip pat išsamiai išdėstytos valstybių narių pareigos pranešti (86 straipsnis), taisyklės dėl profesinės paslapties (87 straipsnis), duomenų apsaugos (88 straipsnis) ir atsargumo priemonių, kurių gali imtis priimančiųjų valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos (89 straipsnis). 90 straipsnyje nustatytos bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis taisyklės, o 91 straipsnyje nustatyta kompetentingų institucijų skundų nagrinėjimo tvarka.

VII antraštinės dalies 2 skyriuje išsamiai išdėstytos administracinės sankcijos ir priemonės, kurias gali taikyti kompetentingos institucijos (92 straipsnis), jų priežiūros įgaliojimai ir įgaliojimai skirti sankcijas (93 straipsnis), teisė apskųsti (94 straipsnis), sprendimų skelbimas (95 straipsnis), pranešimas apie sankcijas EBI ir ESMA (96 straipsnis) ir pranešimas apie pažeidimus bei apie tokius pažeidimus pranešančių asmenų apsauga (97 straipsnis).

VII antraštinės dalies 3 skyriuje išdėstytos išsamios nuostatos dėl EBI įgaliojimų ir kompetencijos, susijusios su reikšmingų su turtu susietu žetonų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūra, įskaitant priežiūros pareigas (98 straipsnis) ir reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijų taisykles, kurios minimos 99 straipsnyje. Kolegiją, be kita ko, sudaro buveinės valstybės narės, kurioje su turtu susietų žetonų emitentui išduotas veiklos leidimas, kompetentinga institucija, EBI, ESMA, kompetentingos institucijos, prižiūrinčios svarbiausias prekybos kriptoturtu platformas, depozitoriumai, kredito įstaigos ir kt., teikiančios paslaugas, susijusias su reikšmingais su turtu susietais žetonais, ir ECB. Kai reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas yra įsisteigęs valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, arba kai valiuta, kuri nėra euro, yra įtraukta į rezervinį turtą, kolegijai priklauso tos valstybės narės nacionalinis centrinis bankas. Kolegijai nepriklausančios kompetentingos institucijos gali prašyti kolegijos pateikti visą informaciją, reikalingą jų priežiūros pareigoms vykdyti. 99 straipsnyje taip pat aprašoma, kaip EBI, bendradarbiaudama su ESMA ir Europos centrinių bankų sistema, turi parengti reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatomos svarbiausios prekybos platformos ir depozitoriumai ir kuriuose pateikiama išsami informacija apie kolegijos praktinę tvarką, projektus.

Įgaliojimai teikti neprivalomas nuomones kolegijai suteikiami 100 straipsniu. Šios nuomonės gali būti susijusios su reikalavimu emitentui turėti daugiau nuosavų lėšų, iš dalies pakeista kriptoturto baltąja knyga, numatomu veiklos leidimo panaikinimu, numatomu susitarimu dėl keitimosi informacija su trečiosios valstybės priežiūros institucija ir pan. Kompetentingos institucijos arba EBI tinkamai atsižvelgia į kolegijos nuomones ir, jei jos nesutinka su nuomone, įskaitant bet kokias rekomendacijas, jų galutiniame sprendime pateikiami paaiškinimai dėl bet kokio reikšmingo nukrypimo nuo nuomonės ar rekomendacijų.

101 straipsnyje nustatytos reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijų, kurios veikia taip pat, kaip su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros kolegijos, taisyklės (papildomi dalyviai yra svarbiausių mokėjimo įstaigų, teikiančių mokėjimo paslaugas, susijusias su reikšmingais elektroniniais pinigais žetonais, kompetentingos institucijos), o 102 straipsnyje – įgaliojimai skelbti neprivalomas tokios kolegijos nuomones.

4 skyriuje nurodomi EBI įgaliojimai ir kompetencija reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų atžvilgiu: teisė neatskleisti profesinės paslapties (103 straipsnis), prašymas pateikti informaciją (104 straipsnis), bendrieji tyrimo įgaliojimai (105 straipsnis), patikrinimai vietoje (106 straipsnis), keitimasis informacija (107 straipsnis), susitarimas dėl keitimosi informacija su trečiosiomis valstybėmis (108 straipsnis), trečiųjų valstybių informacijos atskleidimas (109 straipsnis) ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (110 straipsnis). Pareiga saugoti profesinę paslaptį minima 111 straipsnyje, o EBI taikomos priežiūros priemonės – 112 straipsnyje. Administracinės sankcijos ir kitos priemonės, visų pirma baudos, išsamiai aprašytos 113 straipsnyje, o vėlesniuose straipsniuose reglamentuojamos periodinės baudos (114 straipsnis), baudų atskleidimas, pobūdis ir vykdymo užtikrinimas (115 straipsnis) ir atitinkamos procedūrinės priežiūros priemonių taikymo ir baudų skyrimo taisyklės (116 straipsnis). 117 ir 118 straipsniuose nustatomi reikalavimai atitinkamai dėl susijusių asmenų išklausymo ir dėl neribotos Teisingumo Teismo jurisdikcijos dėl EBI sprendimų. Pagal 119 straipsnį EBI turėtų galėti rinkti mokesčius iš reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų, remdamasi pagal reglamentą priimtu deleguotuoju aktu. 120 straipsniu EBI suteikiami įgaliojimai deleguoti konkrečias priežiūros užduotis kompetentingoms institucijoms, kai toks delegavimas yra būtinas siekiant tinkamai prižiūrėti reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentą arba reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentą.

VIII antraštinėje dalyje nustatoma įgaliojimų delegavimo galimybė, kad būtų galima priimti Komisijos deleguotuosius aktus. Į šio reglamento pasiūlymą įtraukti įgaliojimai Komisijai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi tam tikri elementai, reikalavimai ir tvarka, kaip nustatyta reglamente (121 straipsnis).

IX antraštinėje dalyje pateikiamos pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos, įskaitant Komisijos pareigą parengti ataskaitą, kurioje būtų įvertintas reglamento poveikis (122 straipsnis). Pereinamojo laikotarpio priemonės apima tęstinumo išlygą, taikomą kriptoturtui, išleistam prieš įsigaliojant šiam reglamentui, išskyrus su turtu susietus žetonus ir elektroninius pinigus žetonus, kurie išvardyti 123 straipsnyje. 124 straipsniu iš dalies keičiama Direktyva dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (Direktyva (ES) 2019/1937 29 ), ją papildant šiuo reglamentu, o 125 straipsnyje nurodoma, kad šis pakeitimas turi būti perkeltas į nacionalinę teisę praėjus 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo. 126 straipsnyje nurodyta, kad šis reglamentas pradedamas taikyti praėjus 18 mėnesių po jo įsigaliojimo, išskyrus nuostatas, susijusias su elektroniniais pinigais žetonais ir su turtu susietais žetonais, kurios pradedamos taikyti šio reglamento įsigaliojimo dieną.

2020/0265 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę 30 ,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 31 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Komisijos komunikate dėl ES skaitmeninių finansų strategijos 32 siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai būtų tinkami skaitmeniniame amžiuje ir padėtų skatinti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką, įskaitant galimybę naudotis inovatyviomis technologijomis. Sąjunga turi išreikštą ir patvirtintą politinį interesą plėtoti ir skatinti diegti revoliucines technologijas finansų sektoriuje, įskaitant blokų grandinės technologiją ir paskirstytojo registro technologiją (PRT);

(2)finansų srityje kriptoturtas yra viena iš svarbiausių PRT prietaikų. Kriptoturtas yra skaitmeninė vertės arba teisių išraiška ir gali būti labai naudingas tiek rinkos dalyviams, tiek vartotojams. Kriptoturto emisijos gali sudaryti sąlygas pigiau ir įtraukiau finansuoti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), jas mažiau apsunkinant, nes racionalizuojami kapitalo pritraukimo procesai ir didinama konkurencija. Kai mokėjimo žetonai naudojami kaip mokėjimo priemonė, jie gali suteikti galimybių atlikti pigesnius, greitesnius ir veiksmingesnius mokėjimus, visų pirma tarpvalstybiniu mastu, nes apribojamas tarpininkų skaičius;

(3)kai kurių rūšių kriptoturtas atitinka finansinių priemonių reikalavimus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 33 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte. Tačiau didžioji dalis kriptoturto nepatenka į Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį. Kriptoturto paslaugoms, įskaitant prekybos kriptoturtu platformų valdymą, kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba į kitą kriptoturtą paslaugą arba kriptoturto saugojimą, netaikomos jokios taisyklės. Kadangi tokių taisyklių nėra, kriptoturto turėtojams kyla pavojus, visų pirma tose srityse, kurioms netaikomos vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl tokių taisyklių trūkumo taip pat galima didelė rizika kriptoturto antrinės rinkos vientisumui, įskaitant manipuliavimą rinka. Siekdamos sumažinti šią riziką, kai kurios valstybės narės nustatė specialias taisykles visam kriptoturtui arba jo pogrupiams, kuriems netaikomi Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai. Kitos valstybės narės svarsto galimybę priimti šios srities teisės aktus;

(4)nesant bendros Sąjungos kriptoturto sistemos gali sumažėti naudotojų pasitikėjimas tokiu turtu, o dėl to savo ruožtu bus kliudoma plėtoti tokio turto rinką ir gali būti prarastos galimybės pasinaudoti novatoriškomis skaitmeninėmis paslaugomis, alternatyviomis mokėjimo priemonėmis arba naujais Sąjungos bendrovių finansavimo šaltiniais. Be to, kriptoturtą naudojančios bendrovės neturės teisinio tikrumo dėl jų kriptoturto traktavimo skirtingose valstybėse narėse, o tai sumenkina jų pastangas naudoti kriptoturtą skaitmeninėms inovacijoms. Nesant bendros Sąjungos kriptoturto sistemos taip pat gali atsirasti skaidymas norint išvengti reglamentavimo, kuris iškraipys konkurenciją bendrojoje rinkoje, apsunkins kriptoturtu paslaugų teikėjų tarpvalstybinę veiklą ir lems reglamentavimo arbitražą. Kriptoturto rinka vis dar yra nedidelė ir nekelia grėsmės finansiniam stabilumui. Tačiau tikėtina, kad vartotojai galėtų plačiai naudoti kriptoturto, kurio kainą siekiama stabilizuoti susiejant jo vertę su konkrečiu turtu arba turto krepšeliu, pogrupį. Dėl tokios raidos galėtų kilti papildomų finansinio stabilumo, pinigų politikos poveikio ar monetarinis suverenumo problemų;

(5)todėl, siekiant nustatyti konkrečias kriptoturto ir su juo susijusios veiklos bei paslaugų taisykles ir paaiškinti taikomą teisinę sistemą, būtina Sąjungos lygmeniu sukurti specialią ir suderintą sistemą. Tokia suderinta sistema taip pat turėtų apimti su kriptoturtu susijusias paslaugas, kai šioms paslaugoms dar netaikomi Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai. Tokia sistema turėtų būti remiamos inovacijos ir sąžininga konkurencija, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir kriptoturto rinkų vientisumą. Aiški sistema turėtų sudaryti sąlygas kriptoturto paslaugų teikėjams plėsti savo veiklą tarpvalstybiniu mastu ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas naudotis banko paslaugomis, kad jie galėtų sklandžiai vykdyti savo veiklą. Ja taip pat turėtų būti užtikrinamas finansinis stabilumas ir mažinama pinigų politikos rizika, kuri gali kilti dėl kriptoturto, kurio kainą siekiama stabilizuoti susiejant jį su valiuta, turtu ar jų krepšeliu. Reglamentavus kriptoturto ar su tokiu kriptoturtu susijusių paslaugų viešus siūlymus bus didinama vartotojų apsauga, rinkos vientisumas ir finansinis stabilumas, tačiau Sąjungos kriptoturto rinkų sistema neturėtų reglamentuoti pagrindinės technologijos ir turėtų leisti naudoti tiek leidimais grindžiamus, tiek be leidimų veikiančius paskirstytuosius registrus;

(6)Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose neturėtų būti teikiama pirmenybė vienai konkrečiai technologijai. Todėl kriptoturtas, kuris laikomas finansinėmis priemonėmis, kurios apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, turėtų ir toliau būti reglamentuojamas bendraisiais galiojančiais Sąjungos teisės aktais, įskaitant Direktyvą 2014/65/ES, neatsižvelgiant į jo išleidimo ar perdavimo technologiją;

(7)kriptoturtui, kurį išleido centriniai bankai, veikiantys kaip pinigų institucijos, arba kitos valdžios institucijos, ir su tokiu kriptoturtu susijusioms paslaugoms, kurias teikia minėtieji centriniai bankai ar kitos valdžios institucijos, neturėtų būti taikoma Sąjungos sistema, taikoma kriptoturtui;

(8)visi kriptoturto srityje priimti teisės aktai turėtų būti konkretūs, perspektyvūs ir neatsilikti nuo inovacijų ir technologijų raidos. Todėl kriptoturto ir paskirstytojo registro technologijos sąvokos turėtų būti apibrėžtos kuo plačiau, kad apimtų visų rūšių kriptoturtą, kuriam šiuo metu netaikomi Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktai. Tokiais teisės aktais taip pat turėtų prisidedama prie tikslo kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Todėl bet kokia kriptoturto sąvokos apibrėžtis turėtų atitikti Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijose pateiktą virtualiojo turto apibrėžtį 34 . Dėl tos pačios priežasties į bet kokį kriptoturto paslaugų sąrašą taip pat turėtų būti įtrauktos virtualiojo turto paslaugos, kurios gali kelti susirūpinimą dėl pinigų plovimo ir kurias FATF įvardija kaip tokias;

(9)reikėtų išskirti tris kriptoturto pakategores, kurioms turėtų būti taikomi konkretesni reikalavimai. Pirmąją pakategorę sudaro paskirstytajame registre laikomas kriptoturtas, kurio paskirtis – teikti skaitmeninę prieigą prie prekės ar paslaugos ir kuriuo galima atsiskaityti tik su jį išleidusiu emitentu (produkto žetonai). Tokiais produkto žetonais siekiama nefinansinių tikslų, susijusių su skaitmeninės platformos ir skaitmeninių paslaugų veikimu, ir jie turėtų būti laikomi konkrečios rūšies kriptoturtu. Antroji kriptoturto pakategorė yra su turtu susieti žetonai. Tokių su turtu susietų žetonų vertę siekiama stabilizuoti susiejant juos su keliomis valiutomis, kurios yra teisėta mokėjimo priemonė, su viena ar keliomis biržos prekėmis, su vienu ar keliais kriptoturto vienetais arba tokio turto krepšeliu. Stabilizavus tokių su turtu susietų žetonų vertę, jų turėtojai dažnai siekia juos naudoti kaip mokėjimo priemonę prekėms ir paslaugoms įsigyti ir kaip vertės išsaugojimo priemonę. Trečioji pakategorė yra kriptoturtas, kuris visų pirma naudojamas kaip mokėjimo priemonė ir kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejant jį tik su vienos rūšies dekretiniais pinigais. Tokio kriptoturto funkcija labai panaši į elektroninių pinigų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB 35 2 straipsnio 2 punkte, funkciją. Kaip ir elektroniniai pinigai, toks kriptoturtas yra elektroniniai monetų ir banknotų pakaitalai, naudojami mokėjimų operacijoms atlikti. Šis kriptoturtas vadinamas elektroniniais pinigais žetonais arba e. pinigais žetonais;

(10)nepaisant jų panašumų, elektroniniai pinigai ir kriptoturtas, kurie yra susieti tik su vienos rūšies dekretiniais pinigais, skiriasi kai kuriais svarbiais aspektais. Elektroninių pinigų, kurie apibrėžti Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 punkte, turėtojams visada suteikiama teisė į reikalavimą elektroninių pinigų įstaigai ir jie turi sutartinę teisę į savo elektroninių pinigų išpirkimą bet kada nominaliąja verte mainais į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė. Tačiau tam tikras kriptoturtas, susietas tik su vienos rūšies dekretiniais pinigais, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, nesuteikia jų turėtojams teisės į reikalavimą tokio turto emitentams ir gali nepatekti į Direktyvos 2009/110/EB taikymo sritį. Kitas kriptoturtas, susietas tik su vienos rūšies dekretiniais pinigais, nesuteikia teisės reikalauti išpirkimo nominaliąja verte ta valiuta, su kuria jis yra susietas, ir neriboja išpirkimo laikotarpio. Kadangi tokio kriptoturto turėtojai neturi teisės į reikalavimą tokio turto emitentams arba toks reikalavimas neatitinka valiutos, su kuria toks kriptoturtas yra susietas, nominaliosios vertės, gali sumažėti kriptoturto naudotojų pasitikėjimas. Siekiant išvengti Direktyvoje 2009/110/EB nustatytų taisyklių apėjimo, bet kokia elektroninių pinigų žetonų apibrėžtis turėtų būti kuo platesnė, kad apimtų visų rūšių kriptoturtą, susietą su vienos rūšies dekretiniais pinigais, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė. Siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo turėtų būti nustatytos griežtos elektroninių pinigų žetonų išleidimo sąlygos, įskaitant įpareigojimą, kad tokius elektroninius pinigus žetonus išleistų kredito įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 36 , arba elektroninių pinigų įstaiga, kuriai išduotas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/110/EB. Dėl tos pačios priežasties tokių elektroninių pinigų žetonų emitentai žetonų naudotojams taip pat turėtų suteikti teisę reikalauti bet kuriuo metu nominaliąja verte išpirkti žetonus mainais į su tais žetonais susietą valiutą. Kadangi elektroniniai pinigai žetonai taip pat yra kriptoturtas ir dėl jų gali kilti naujų kriptoturtui būdingų uždavinių, susijusių su vartotojų apsauga ir rinkos vientisumu, jiems taip pat turėtų būti taikomos šiame reglamente nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama spręsti tokius vartotojų apsaugos ir rinkos vientisumo uždavinius;

(11)atsižvelgiant į skirtingą kriptoturto keliamą riziką ir teikiamas galimybes, būtina nustatyti taisykles kriptoturto emitentams, kurie turėtų būti juridiniai asmenys, viešai siūlantys bet kokios rūšies kriptoturtą arba prašantys leisti tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(12)būtina nustatyti konkrečias taisykles subjektams, teikiantiems su kriptoturtu susijusias paslaugas. Pirmoji tokių paslaugų kategorija apima prekybos kriptoturtu platformos valdymą, kriptoturto keitimą į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, arba į kitą kriptoturtą prekiaujant savo sąskaita ir kriptoturto saugojimo ir administravimo užtikrinimo arba prieigos prie tokio kriptoturto priemonių kontrolės užtikrinimo paslaugą trečiųjų šalių vardu. Antroji tokių paslaugų kategorija yra kriptoturto platinimas, kriptoturto pavedimų priėmimas arba perdavimas, su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu ir konsultacijų dėl kriptoturto teikimas. Bet kuris asmuo, profesionaliai teikiantis tokias kriptoturto paslaugas, turėtų būti laikomas kriptoturto paslaugų teikėju;

(13)siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tinkamai stebėtų ir prižiūrėtų visus kriptoturto, išskyrus su turtu susietų žetonų ar elektroninių pinigų žetonų, viešus siūlymus Sąjungoje arba visus leidimo prekiauti tokiu kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje atvejus, visi kriptoturto emitentai turėtų būti juridiniai asmenys;

(14)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, būsimi kriptoturto pirkėjai turėtų būti informuojami apie kriptoturto, kurį jie ketina įsigyti, savybes, funkcijas ir riziką. Viešai siūlydami kriptoturtą Sąjungoje arba prašydami leisti prekiauti kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje, kriptoturto emitentai turėtų parengti informacinį dokumentą (toliau – kriptoturto baltąją knygą), kuriame būtų atskleista privaloma informacija, apie jį pranešti savo kompetentingai institucijai ir jį paskelbti. Tokioje kriptoturto baltojoje knygoje turėtų būti pateikta bendra informacija apie emitentą, projektą, kuris bus vykdomas naudojant pritrauktą kapitalą, viešą kriptoturto siūlymą arba leidimą juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, su kriptoturtu susijusias teises ir pareigas, pagrindinę tokiam turtui naudojamą technologiją ir susijusią riziką. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir nediskriminacinį požiūrį į kriptoturto turėtojus, kriptoturto baltojoje knygoje ir, jei taikoma, visuose rinkodaros pranešimuose, susijusiuose su viešu siūlymu, pateikiama informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti;

(15)siekiant užtikrinti proporcingą požiūrį, reikalavimai parengti ir paskelbti kriptoturto baltąją knygą neturėtų būti taikomi, kai kriptoturtas, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, siūlomas nemokamai arba siūlomas tik profesionaliesiems investuotojams, kurie apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 37 2 straipsnio e punkte, ir kai jį gali turėti tik tokie profesionalieji investuotojai arba kai kriptoturtas kiekvienoje valstybėje narėje teikiamas nedideliam asmenų skaičiui, arba kai jis yra unikalus ir nepakeičiamas kitu kriptoturtu;

(16)mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams neturėtų tekti pernelyg didelė administracinė našta. Todėl pareiga parengti kriptoturto baltąją knygą neturėtų būti taikoma viešiems kriptoturto siūlymams Sąjungoje, kurie per 12 mėnesių neviršija tinkamos bendros ribos. Tačiau ES horizontalieji teisės aktai, kuriais užtikrinama vartotojų apsauga, kaip antai Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES 38 , Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB 39 arba 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 40 , įskaitant bet kokias jose nustatytas informavimo pareigas, ir toliau taikomi šiems kriptoturto viešiems siūlymams, kai jie susiję su įmonių santykiais su vartotojais;

(17)kai viešas siūlymas apima tik produkto žetonus, susijusius su dar neteikiama paslauga, viešo siūlymo trukmė, kaip aprašyta kriptoturto baltojoje knygoje, neviršija dvylikos mėnesių. Šis viešo siūlymo trukmės apribojimas nesusijęs su momentu, kai produktas ar paslauga tampa faktiškai naudotini ir produkto žetono turėtojas gali jais naudotis pasibaigus viešajam siūlymui;

(18)siekiant sudaryti sąlygas priežiūrai, kriptoturto emitentai, prieš bet kokį viešą kriptoturto siūlymą Sąjungoje arba prieš tai, kai tuo kriptoturtu leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, turėtų pranešti apie savo kriptoturto baltąją knygą ir, jei taikoma, apie savo rinkodaros pranešimus valstybės narės, kurioje yra jų registruota buveinė arba filialas, kompetentingai institucijai. Trečiojoje valstybėje įsisteigę emitentai apie savo kriptoturto baltąją knygą ir, jei taikoma, savo rinkodaros pranešimą turėtų visų pirma pranešti valstybės narės, kurioje ketinama siūlyti kriptoturtą arba kurioje prašoma leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, kompetentingai institucijai;

(19)reikėtų vengti nereikalingos administracinės naštos. Todėl neturėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos patvirtintų kriptoturto baltąją knygą prieš ją paskelbiant. Tačiau po paskelbimo kompetentingos institucijos turėtų turėti įgaliojimus prašyti, kad į kriptoturto baltąją knygą ir, jei taikoma, į rinkodaros pranešimus būtų įtraukta papildoma informacija;

(20)kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę sustabdyti arba uždrausti viešą kriptoturto siūlymą arba leidimą tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, jei toks viešas siūlymas arba leidimas prekiauti neatitinka taikomų reikalavimų. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų turėti įgaliojimus savo interneto svetainėje arba pranešime spaudai skelbti įspėjimą, kad emitentas nesilaikė tų reikalavimų;

(21)kriptoturto baltosios knygos ir, jei taikoma, rinkodaros pranešimai, apie kuriuos tinkamai pranešta kompetentingai institucijai, turėtų būti paskelbti, o po to kriptoturto emitentams turėtų būti leidžiama siūlyti savo kriptoturtą visoje Sąjungoje ir prašyti leisti tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(22)siekiant toliau užtikrinti vartotojų apsaugą, vartotojams, kurie įsigyja kriptoturtą, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, tiesiogiai iš emitento arba kriptoturto paslaugos teikėjo, platinančio kriptoturtą emitento vardu, turėtų būti suteikta teisė atšaukti sutikimą per ribotą laikotarpį nuo įsigijimo. Siekiant užtikrinti sklandų kriptoturto viešo siūlymo, kuriam emitentas yra nustatęs terminą, užbaigimą, vartotojas neturėtų naudotis šia teise atšaukti sutikimą pasibaigus pasirašymo laikotarpiui. Be to, teisė atšaukti sutikimą neturėtų būti taikoma, kai kriptoturtu, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, nes tokiu atveju tokio kriptoturto kaina priklausytų nuo kriptoturto rinkų svyravimų;

(23)net ir tais atvejais, kai kriptoturto baltosios knygos paskelbimo pareiga netaikoma, visi kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus ar elektroninius pinigus žetonus, emitentai turėtų veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, sąžiningai, aiškiai ir teisingai bendrauti su kriptoturto turėtojais, nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir atskleisti, parengti veiksmingus administracinius susitarimus, kuriais būtų užtikrinta, kad jų sistemos ir saugumo protokolai atitiktų Sąjungos standartus. Siekiant padėti kompetentingoms institucijoms vykdyti priežiūros užduotis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos bankininkystės institucija (EBI), turėtų būti įgaliota skelbti gaires dėl tokių sistemų ir saugumo protokolų, kad šie Sąjungos standartai būtų patikslinti;

(24)siekiant dar labiau apsaugoti kriptoturto turėtojus, kriptoturto emitentams ir jų valdymo organams turėtų būti taikomos civilinės atsakomybės taisyklės dėl kriptoturto baltojoje knygoje visuomenei teikiamos informacijos;

(25)su turtu susietų žetonų tikslas – stabilizuoti jų vertę susiejant juos su skirtingais dekretiniais pinigais, viena ar keliomis biržos prekėmis, vienu ar keliais kito kriptoturto vienetais arba tokio turto krepšeliu. Todėl naudotojai galėtų juos plačiai naudoti vertei perleisti arba kaip mokėjimo priemonę ir taip jie galėtų kelti didesnę riziką vartotojų apsaugai ir rinkos vientisumui, palyginti su kitu kriptoturtu. Todėl su turtu susietų žetonų emitentams turėtų būti taikomi griežtesni reikalavimai nei kito kriptoturto emitentams;

(26)vadinamoji algoritminė stabilizuotoji virtualioji valiuta, kuria siekiama išlaikyti stabilią vertę protokolais, pagal kuriuos didinama arba mažinama tokio kriptoturto pasiūla reaguojant į paklausos pokyčius, neturėtų būti laikoma su turtu susietais žetonais, jeigu nesiekiama stabilizuoti jos vertės susiejant ją su vienu ar keliais kito turto vienetais;

(27)siekiant užtikrinti tinkamą su turtu susietų žetonų viešų siūlymų priežiūrą ir stebėseną, su turtu susietų žetonų emitentai turėtų turėti registruotą buveinę Sąjungoje;

(28)su turtu susietų žetonų vieši siūlymai Sąjungoje arba prašymas leisti prekiauti tokiu kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje turėtų būti įmanomi tik jei kompetentinga institucija suteikė veiklos leidimą tokio kriptoturto emitentui ir patvirtino tokio kriptoturto baltąją knygą. Tačiau reikalavimas gauti veiklos leidimą neturėtų būti taikomas, kai su turtu susieti žetonai siūlomi tik profesionaliesiems investuotojams arba kai su turtu susietų žetonų viešas siūlymas nesiekia tam tikros ribos. Kredito įstaigoms, gavusioms veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES 41 , nereikia kito veiklos leidimo pagal šį reglamentą, kad jos galėtų išleisti su turtu susietus žetonus. Tokiais atvejais vis tiek turėtų būti reikalaujama, kad tokių su turtu susietų žetonų emitentas parengtų kriptoturto baltąją knygą, kurioje pirkėjai būtų informuojami apie tokių su turtu susietų žetonų savybes ir riziką, ir prieš ją paskelbdamas apie ją praneštų atitinkamai kompetentingai institucijai;

(29)kompetentinga institucija turėtų atsisakyti išduoti veiklos leidimą, jei būsimas su turtu susietų žetonų emitento verslo modelis gali kelti didelę grėsmę finansiniam stabilumui, pinigų politikos poveikiui ir monetariniam suverenumui. Prieš išduodama veiklos leidimą arba atsisakydama jį išduoti, kompetentinga institucija turėtų konsultuotis su EBI ir ESMA, o tais atvejais, kai su turtu susieti žetonai yra susieti su Sąjungos valiutomis, – su Europos Centriniu Banku (ECB) ir nacionaliniu centriniu banku, išleidusiu atitinkamą valiutą. EBI, ESMA ir atitinkamais atvejais ECB bei nacionaliniai centriniai bankai kompetentingai institucijai turėtų pateikti neprivalomą nuomonę dėl būsimo emitento prašymo. Išduodama veiklos leidimą būsimam su turtu susietų žetonų emitentui, kompetentinga institucija taip pat turėtų patvirtinti to subjekto parengtą kriptoturto baltąją knygą. Kompetentingos institucijos išduotas veiklos leidimas turėtų galioti visoje Sąjungoje ir juo turėtų būti leidžiama su turtu susietų žetonų emitentui siūlyti tokį kriptoturtą bendrojoje rinkoje ir prašyti leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje. Lygiai taip pat visoje Sąjungoje turėtų galioti kriptoturto baltoji knyga, be galimybės valstybėms narėms nustatyti papildomų reikalavimų;

(30)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, su turtu susietų žetonų emitentai visada turėtų teikti su turtu susietų žetonų turėtojams aiškią, teisingą ir neklaidinančią informaciją. Kriptoturto baltojoje knygoje dėl su turtu susietų žetonų turėtų būti pateikta informacija apie stabilizavimo mechanizmą, rezervinio turto investavimo politiką, rezervinio turto saugojimo tvarką ir turėtojams suteiktas teises. Kai su turtu susietų žetonų emitentai nesiūlo tiesioginių reikalavimų ar rezervinio turto išpirkimo teisių visiems tokių su turtu susietų žetonų turėtojams, kriptoturto baltojoje knygoje dėl su turtu susietų žetonų šiuo atžvilgiu turėtų būti pateiktas aiškus ir nedviprasmiškas įspėjimas. Kai emitentai nesuteikia tokių tiesioginių teisių visiems su turtu susietų žetonų turėtojams, tas pats pareiškimas taip pat turėtų būti įtrauktas į su turtu susietų žetonų emitento rinkodaros pranešimus;

(31)be informacijos, įtrauktos į kriptoturto baltąją knygą, su turtu susietų žetonų emitentai taip pat turėtų nuolat teikti informaciją tokių žetonų turėtojams. Visų pirma jie turėtų bent kartą per mėnesį savo interneto svetainėje paviešinti apyvartoje esančių su turtu susietų žetonų sumą ir rezervinio turto vertę bei sudėtį. Su turtu susietų žetonų emitentai taip pat turėtų atskleisti visus įvykius, kurie gali turėti reikšmingą poveikį su turtu susietų žetonų vertei arba rezerviniam turtui, nepriklausomai nuo to, ar tokiu kriptoturtu leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(32)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, su turtu susietų žetonų emitentai visada turėtų veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei kuo labiau paisyti su turtu susietų žetonų turėtojų interesų. Su turtu susietų žetonų emitentai taip pat turėtų nustatyti aiškią iš kriptoturto turėtojų gautų skundų nagrinėjimo procedūrą;

(33)su turtu susietų žetonų emitentai turėtų įdiegti interesų konfliktų, kurie gali kilti dėl jų santykių su jų vadovais, akcininkais, klientais ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, nustatymo, valdymo ir galimo atskleidimo politiką;

(34)su turtu susietų žetonų emitentai turėtų taikyti patikimas valdymo priemones, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtais, skaidriais ir nuosekliais atskaitomybės ryšiais ir veiksmingus jiems kylančios ar galinčios kilti rizikos nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie ją procesus. Tokių emitentų valdymo organas ir jų akcininkai turėtų būti geros reputacijos, pakankamai patyrę ir kompetentingi bei tinkami kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje. Su turtu susietų žetonų emitentai taip pat turėtų naudoti išteklius, proporcingus jų veiklos mastui, ir visada turėtų užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir reguliarumą. Tuo tikslu su turtu susietų žetonų emitentai turėtų nustatyti veiklos tęstinumo politiką, kuria būtų siekiama užtikrinti, kad sutrikus jų sistemoms ir procedūroms jų pagrindinė mokėjimo veikla būtų toliau vykdoma. Su turtu susietų žetonų emitentai taip pat turėtų būti įdiegę tvirtą vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo mechanizmą, taip pat sistemą, kuria užtikrinamas gautos informacijos vientisumas ir konfidencialumas;

(35)su turtu susietų žetonų emitentai paprastai yra pagrindiniai subjektų, kurie užtikrina tokio kriptoturto išleidimą, perdavimą ir platinimą turėtojams, tinklo dalyviai. Todėl su turtu susietų žetonų emitentai turėtų užmegzti ir palaikyti atitinkamus sutartinius santykius su tais trečiųjų šalių subjektais, kurie užtikrina stabilizavimo mechanizmą ir rezervinio turto, kuriuo užtikrinama žetonų vertė, investavimą, tokio rezervinio turto saugojimą ir, jei taikoma, su turtu susietų žetonų platinimą visuomenei;

(36)siekiant sumažinti platesnės finansų sistemos finansiniam stabilumui kylančią riziką, su turtu susietų žetonų emitentams turėtų būti taikomi kapitalo reikalavimai. Tie kapitalo reikalavimai turėtų būti proporcingi su turtu susietų žetonų emisijos dydžiui ir todėl apskaičiuojami kaip turto, kuriuo užtikrinama su turtu susietų žetonų vertė, rezervo procentinė dalis. Tačiau kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista padidinti arba sumažinti nuosavų lėšų reikalavimų sumą, remiantis, inter alia, emitento rizikos vertinimo mechanizmo įvertinimu, rezerve esančio turto, kuriuo užtikrinami su turtu susieti žetonai, kokybe ir kintamumu arba bendra su turtu susietų žetonų verte ir skaičiumi;

(37)siekdami stabilizuoti su turtu susietų žetonų vertę, su turtu susietų žetonų emitentai turėtų visą laiką sudaryti ir išlaikyti turto, kuriuo užtikrinamas toks kriptoturtas, rezervą. Su turtu susietų žetonų emitentai turėtų užtikrinti apdairų tokio turto rezervo valdymą, visų pirma užtikrindami, kad dėl su turtu susietų žetonu sukūrimo ir sunaikinimo rezervinis turtas būtų visada atitinkamai padidinamas ar sumažinamas ir kad toks padidinimas ar sumažinimas būtų tinkamai valdomas siekiant išvengti neigiamo poveikio rezervinio turto rinkai. Todėl turtu užtikrinto kriptoturto emitentai turėtų nustatyti, prižiūrėti ir išsamiai išdėstyti politiką, kurioje, inter alia, būtų aprašyta rezervinio turto sudėtis, turto paskirstymas, išsamus turto rezervo keliamos rizikos vertinimas, su turtu susietų žetonų sukūrimo ir sunaikinimo tvarka, su turtu susietų žetonų pirkimo ir išpirkimo už rezervinį turtą tvarka ir, kai rezervinis turtas investuojamas, investavimo politika, kurios laikosi emitentas;

(38)siekiant išvengti su turtu susietų žetonų praradimo rizikos ir išsaugoti to turto vertę, su turtu susietų žetonų emitentai turėtų turėti tinkamą rezervinio turto saugojimo politiką. Tokia politika turėtų būti užtikrinama, kad rezervinis turtas visada būtų visiškai atskirtas nuo emitento nuosavo turto, kad rezervinis turtas nebūtų suvaržytas ar įkeistas kaip užtikrinimo priemonė ir kad su turtu susietų žetonų emitentas galėtų nedelsdamas pasinaudoti rezerviniu turtu. Atsižvelgiant į rezervinio turto pobūdį, jį turėtų saugoti arba kredito įstaiga, apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013, arba įgaliotas kriptoturto paslaugų teikėjas. Kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai, saugantys rezervinį turtą, kuriuo užtikrinami su turtu susieti žetonai, turėtų atsakyti už tokio rezervinio turto praradimą emitentui arba su turtu susietų žetonų turėtojams, išskyrus atvejus, kai jie įrodo, kad turtas prarastas dėl išorės įvykio, kurio pagrįstai nebuvo galima kontroliuoti;

(39)siekiant apsaugoti su turtu susietų žetonų turėtojus nuo turto, kuriuo užtikrinama žetonų vertė, nuvertėjimo, su turtu susietų žetonų emitentai turėtų investuoti rezervinį turtą į saugų mažos rizikos turtą, prisiimdami minimalią rinkos ir kredito riziką. Kadangi su turtu susieti žetonai gali būti naudojami kaip mokėjimo priemonė, visas pelnas ar nuostoliai, susidarę investuojant rezervinį turtą, turėtų tekti su turtu susietų žetonų emitentui;

(40)kai kurie su turtu susieti žetonai gali suteikti visiems jų turėtojams teises, pavyzdžiui, išpirkimo teises arba teisę teikti reikalavimą rezervinio turto ar emitento atžvilgiu, o kiti su turtu susieti žetonai gali nesuteikti tokių teisių visiems jų turėtojams ir išpirkimo teisė gali būti suteikta tik konkretiems turėtojams. Visos taisyklės, taikomos su turtu susietiems žetonams, turėtų būti pakankamai lanksčios, kad apimtų visas tokias aplinkybes. Todėl su turtu susietų žetonų emitentai turėtų informuoti su turtu susietų žetonų turėtojus apie tai, ar jiems suteikta teisė į tiesioginį reikalavimą emitentui arba išpirkimo teisės. Kai su turtu susietų žetonų emitentai visiems turėtojams suteikia tiesiogines teises emitento ar rezervinio turto atžvilgiu, emitentai turėtų tiksliai nustatyti sąlygas, kurioms esant tokiomis teisėmis galima pasinaudoti. Kai su turtu susietų žetonų emitentai tokias tiesiogines teises emitento ar rezervinio turto atžvilgiu suteikia tik ribotam su turtu susietų žetonų turėtojų skaičiui, emitentai vis tiek turėtų suteikti minimalias teises visiems su turtu susietų žetonų turėtojams. Su turtu susietų žetonų emitentai turėtų užtikrinti tų žetonų likvidumą sudarydami ir atnaujindami tinkamus likvidumo susitarimus su kriptoturto paslaugų teikėjais, kurie yra įpareigoti nuspėjamai teikti tvirtąsias kotiruotes, kad galima būtų pirkti ir parduoti su turtu susietus žetonus už dekretinius pinigus. Kai su turtu susietų žetonų vertė labai skiriasi nuo rezervinio turto vertės, su turtu susietų žetonų turėtojams turėtų būti suteikta teisė reikalauti savo su turtu susietų žetonų išpirkimo tiesiogiai iš emitento už rezervinį turtą. Su turtu susietų žetonų emitentai, kurie savanoriškai nutraukia savo veiklą arba yra tvarkingai likviduojami, turėtų būti sudarę sutartis, kuriomis būtų užtikrinta, kad iš rezervinio turto gautos pajamos būtų išmokėtos su turtu susietų žetonų turėtojams;

(41)siekiant užtikrinti, kad su turtu susieti žetonai daugiausia būtų naudojami kaip mainų priemonė, o ne kaip vertės išsaugojimo priemonė, su turtu susietų žetonų emitentai ir bet kokie kriptoturto paslaugų teikėjai neturėtų skirti palūkanų su turtu susietų žetonų naudotojams už laikotarpį, per kurį tokie naudotojai turi su turtu susietus žetonus. Kai kurie su turtu susieti žetonai ir elektroniniai pinigai žetonai turėtų būti laikomi reikšmingais dėl galimos didelės jų platintojų ir akcininkų klientų bazės, galimos didelės jų rinkos kapitalizacijos, galimo turto rezervo, kuriuo užtikrinama tokių su turtu susietų žetonų arba elektroninių pinigų žetonų vertė, dydžio, galimo didelio sandorių skaičiaus, galimos sąsajos su finansų sistema arba galimo tarpvalstybinio tokio kriptoturto naudojimo. Reikšmingiems su turtu susietiems žetonams arba reikšmingiems elektroniniams pinigams žetonams, kuriuos galėtų naudoti daug turėtojų ir dėl kurių galėtų kilti konkrečių finansinio stabilumo, pinigų politikos poveikio arba monetarinio suverenumo problemų, turėtų būti taikomi griežtesni reikalavimai nei kitiems su turtu susietiems žetonams ir elektroniniams pinigams žetonams;

(42)dėl didelio masto reikšmingi su turtu susieti žetonai gali kelti didesnę riziką finansiniam stabilumui nei kitas ribotos emisijos kriptoturtas ir su turtu susieti žetonai. Todėl reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams turėtų būti taikomi griežtesni reikalavimai nei kito kriptoturto arba labiau ribotos emisijos su turtu susietų žetonų emitentams. Jiems visų pirma turėtų būti taikomi didesni kapitalo reikalavimai, sąveikumo reikalavimai ir jie turėtų būti įdiegę likvidumo valdymo politiką;

(43)su turtu susietų žetonų emitentai turėtų būti įdiegę tvarkingo likvidavimo planą, kuriuo būtų užtikrinta, kad su turtu susietų žetonų turėtojų teisės bus apsaugotos, kai su turtu susietų žetonai emitentai nutraukia savo veiklą arba kai jie tvarkingai likviduojami pagal nacionalinius nemokumo įstatymus;

(44)jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, elektroninių pinigų žetonų emitentams turėtų būti suteiktas leidimas veikti kaip kredito įstaigai pagal Direktyvą 2013/36/ES arba kaip elektroninių pinigų įstaigai pagal Direktyvą 2009/110/EB ir jie turėtų laikytis atitinkamų Direktyvos 2009/110/EB veiklos reikalavimų. Elektroninių pinigų žetonų emitentai turėtų parengti kriptoturto baltąją knygą ir pranešti apie ją savo kompetentingai institucijai. Kai elektroninių pinigų žetonų emisija nesiekia tam tikros ribos arba kai elektroninius pinigus žetonus gali turėti tik profesionalieji investuotojai, tokių elektroninių pinigų žetonų emitentams neturėtų būti taikomi reikalavimai gauti veiklos leidimą. Tačiau emitentai visais atvejais turėtų parengti kriptoturto baltąją knygą ir pranešti apie ją savo kompetentingai institucijai;

(45)elektroninių pinigų žetonų turėtojams turėtų būti suteikiama teisė teikti reikalavimą atitinkamų elektroninių pinigų žetonų emitento atžvilgiui. Elektroninių pinigų žetonų turėtojams visada ir bet kuriuo metu turėtų būti suteikta išpirkimo nominaliąja verte už dekretinius pinigus, su kuriais susieti elektroniniai pinigai žetonai, teisė. Elektroninių pinigų žetonų emitentams turėtų būti leidžiama taikyti mokestį, kai elektroninių pinigų žetonų turėtojai prašo išpirkti jų žetonus už dekretinius pinigus. Toks mokestis turėtų būti proporcingas faktinėms elektroninių pinigų žetonų emitento patirtoms išlaidoms;

(46)elektroninių pinigų žetonų emitentai ir visi kriptoturto paslaugų teikėjai neturėtų teikti palūkanų elektroninių pinigų žetonų turėtojams už tų elektroninių pinigų žetonų turėjimo laikotarpį;

(47)elektroninių pinigų žetonų emitento parengtoje kriptoturto baltojoje knygoje turėtų būti pateikta visa svarbi informacija apie tą emitentą ir elektroninių pinigų žetonų siūlymą arba leidimą jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, kuri yra būtina, kad potencialūs pirkėjai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl pirkimo ir suprasti su elektroninių pinigų žetonų siūlymu susijusią riziką. Kriptoturto baltojoje knygoje taip pat turėtų būti aiškiai nurodyta, kad elektroninių pinigų žetonų turėtojams suteikiama teisė nominaliąja verte ir bet kuriuo metu išpirkti savo elektroninius pinigus žetonus už dekretinius pinigus;

(48)kai elektroninių pinigų žetonų emitentas investuoja mainais į elektroninius pinigus žetonus gautas lėšas, tokios lėšos turėtų būti investuojamos į turtą, išreikštą ta pačia valiuta, su kuria susieti elektroniniai pinigai žetonai, kad būtų išvengta skirtingų valiutų rizikos;

(49)reikšmingi elektroniniai pinigai žetonai gali kelti didesnę riziką finansiniam stabilumui nei nereikšmingi elektroniniai pinigai žetonai ir tradiciniai elektroniniai pinigai. Todėl tokių reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentams turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai. Palyginti su kitų elektroninių pinigų žetonų emitentais, jiems visų pirma turėtų būti taikomi didesni kapitalo reikalavimai, sąveikumo reikalavimai ir jie turėtų būti įdiegę likvidumo valdymo politiką. Elektroninių pinigų žetonų emitentai taip pat turėtų laikytis tam tikrų su turtu susietų žetonų emitentams taikomų reikalavimų, pavyzdžiui, rezervinio turto saugojimo reikalavimų, rezervinio turto investavimo taisyklių ir pareigos parengti tvarkingo likvidavimo planą;

(50)kriptoturto paslaugas turėtų teikti tik juridiniai subjektai, kurie turi registruotą buveinę valstybėje narėje ir kuriems tos valstybės narės kompetentinga institucija suteikė kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą;

(51)šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis Sąjungoje įsisteigusių asmenų galimybei savo iniciatyva gauti trečiosios valstybės įmonės teikiamas kriptoturto paslaugas. Kai trečiosios valstybės įmonė teikia kriptoturto paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui jo iniciatyva, kriptoturto paslaugos neturėtų būti laikomos teikiamomis Sąjungoje. Kai trečiosios valstybės įmonė Sąjungoje, siekdama surasti klientų arba potencialių klientų, siūlo arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas kriptoturto paslaugas ar vykdomą veiklą, tokie veiksmai neturėtų būti laikomi kliento iniciatyva teikiama kriptoturto paslauga. Tokiu atveju trečiosios valstybės įmonei turėtų būti suteiktas kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas;

(52)atsižvelgiant į iki šiol palyginti nedidelį kriptoturto paslaugų teikėjų skaičių, įgaliojimai išduoti veiklos leidimus tokiems paslaugų teikėjams ir juos prižiūrėti turėtų būti suteikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Valstybės narės, kurioje yra subjekto registruota buveinė, kompetentinga institucija turėtų būti įgaliota išduoti veiklos leidimą, atsisakyti jį išduoti arba jį panaikinti. Tokiame veiklos leidime turėtų būti nurodytos kriptoturto paslaugos, kurias teikti kriptoturto paslaugų teikėjas turi veiklos leidimą, ir jis turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(53)siekiant kriptoturto turėtojams suteikti daugiau skaidrumo dėl kriptoturto paslaugų teikimo, ESMA turėtų sukurti kriptoturto paslaugų teikėjų registrą, į kurį turėtų būti įtraukta informacija apie subjektus, turinčius leidimą teikti tas paslaugas visoje Sąjungoje. Į registrą taip pat reikėtų įtraukti kriptoturto baltąsias knygas, kurias paskelbė kriptoturto emitentai ir apie kurias jie pranešė kompetentingoms institucijoms;

(54)kai kurioms įmonėms, kurioms taikomi Sąjungos teisės aktai dėl finansinių paslaugų, turėtų būti leidžiama teikti kriptoturto paslaugas be išankstinio leidimo. Kredito įstaigoms, gavusioms veiklos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, neturėtų reikėti kito leidimo teikti kriptoturto paslaugas. Investicinėms įmonėms, kurioms pagal Direktyvą 2014/65/ES suteiktas leidimas teikti vieną ar kelias investicines paslaugas, apibrėžtas toje direktyvoje, panašias į kriptoturto paslaugas, kurias jos ketina teikti, taip pat turėtų būti leidžiama teikti kriptoturto paslaugas visoje Sąjungoje be papildomo leidimo;

(55)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą, kriptoturto paslaugų teikėjai visada turėtų veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgdami į savo klientų interesus. Kriptoturto paslaugos turėtų būti laikomos finansinėmis paslaugomis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/65/EB 42 . Ši direktyva turėtų būti taikoma kriptoturto paslaugų teikėjų ir vartotojų sutartims, kai vykdoma nuotolinė prekyba. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų teikti savo klientams aiškią, teisingą ir neklaidinančią informaciją ir įspėti juos apie riziką, susijusią su kriptoturtu. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų viešai skelbti savo kainodaros politiką, nustatyti skundų nagrinėjimo procedūrą ir įdiegti patikimą interesų konfliktų nustatymo, prevencijos, valdymo ir atskleidimo politiką;

(56)siekdami užtikrinti vartotojų apsaugą, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų laikytis tam tikrų prudencinių reikalavimų. Tokie prudenciniai reikalavimai turėtų būti nustatyti kaip fiksuota suma arba proporcingai jų praėjusiais metais patirtoms fiksuotoms pridėtinėms išlaidoms, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų rūšis;

(57)kriptoturto paslaugų teikėjams turėtų būti taikomi griežti organizaciniai reikalavimai. Jų vadovai ir pagrindiniai akcininkai turėtų būti kompetentingi bei tinkami kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įdarbinti vadovus ir darbuotojus, turinčius tinkamų įgūdžių, žinių ir patirties, ir turėtų imtis visų pagrįstų veiksmų savo funkcijoms vykdyti, be kita ko, parengdami veiklos tęstinumo planą. Jie turėtų būti įdiegę patikimus vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo mechanizmus, taip pat tinkamas sistemas ir procedūras gautos informacijos vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų turėti tinkamas priemones, kad galėtų registruoti visus su jų siūlomu kriptoturtu susijusius sandorius, pavedimus ir paslaugas. Jie taip pat turėtų būti įdiegę sistemas, skirtas galimiems klientų piktnaudžiavimo rinka atvejams nustatyti;

(58)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų turėti tinkamas priemones klientų turimo kriptoturto nuosavybės teisėms apsaugoti. Kai pagal jų verslo modelį reikalaujama, kad jie turėtų lėšų, kurios apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 43 4 straipsnio 25 punkte, klientams priklausančių banknotų, monetų, pinigų sąskaitoje arba elektroninių pinigų forma, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų tokias lėšas patikėti kredito įstaigai arba centriniam bankui. Kriptoturto paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama atlikti mokėjimo operacijas, susijusias su jų siūlomomis kriptoturto paslaugomis, tik jei jie turi leidimą veikti kaip mokėjimo įstaigos pagal Direktyvą (ES) 2015/2366;

(59)priklausomai nuo teikiamų paslaugų ir nuo konkrečios rizikos, kylančios dėl kiekvienos rūšies paslaugų, kriptoturto paslaugų teikėjams turėtų būti taikomi toms paslaugoms skirti reikalavimai. Kriptoturto paslaugų teikėjai, teikiantys kriptoturto saugojimo ir administravimo paslaugas trečiųjų šalių vardu, turėtų būti sudarę sutartis su savo klientais ir taikyti privalomas sutartines nuostatas, taip pat turėtų įdiegti ir įgyvendinti saugojimo politiką. Tokie kriptoturto paslaugų teikėjai taip pat turėtų būti patraukti atsakomybėn už bet kokią žalą, padarytą dėl su IRT susijusio incidento, įskaitant incidentą, kilusį dėl kibernetinio išpuolio, vagystės ar trikčių;

(60)siekiant užtikrinti tinkamą kriptoturto rinkų veikimą, kriptoturto paslaugų teikėjai, valdantys prekybos kriptoturtu platformą, turėtų būti įdiegę išsamias veiklos taisykles, užtikrinti, kad jų sistemos ir procedūros būtų pakankamai atsparios ir jiems turėtų būti taikomi skaidrumo iki sandorio sudarymo ir po sandorio sudarymo reikalavimai, pritaikyti kriptoturto rinkai. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad už jų valdomoje prekybos kriptoturtu platformoje sudarytus sandorius būtų sklandžiai atsiskaitoma ir jie būtų registruojami PRT. Kriptoturto paslaugų teikėjai, valdantys prekybos kriptoturtu platformą, taip pat turėtų turėti skaidrią mokesčių už teikiamas paslaugas struktūrą, kad būtų išvengta pavedimų, kurie galėtų prisidėti prie piktnaudžiavimo rinka ar netvarkingų prekybos sąlygų, pateikimo;

(61)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie naudodami savo kapitalą keičia kriptoturtą į dekretinius pinigus arba į kitą kriptoturtą, turėtų nustatyti nediskriminacinę prekybos politiką. Jie turėtų paskelbti arba tvirtąsias kotiruotes, arba metodą, kurį jie taiko perkamo arba parduodamo kriptoturto kainai nustatyti. Jiems taip pat turėtų būti taikomi skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimai. Kriptoturto paslaugų teikėjai, vykdantys kriptoturto pavedimus trečiųjų šalių vardu, turėtų įdiegti vykdymo politiką ir visais atvejais siekti kuo geresnių rezultatų savo klientams. Jie turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad išvengtų netinkamo informacijos, susijusios su klientų pavedimais, naudojimo. Kriptoturto paslaugų teikėjai, gaunantys pavedimus ir perduodantys tuos pavedimus kitiems kriptoturto paslaugų teikėjams, turėtų įdiegti skubaus ir tinkamo tokių pavedimų siuntimo procedūras. Kriptoturto paslaugų teikėjai neturėtų gauti jokios piniginės ar nepiniginės naudos už tokių pavedimų perdavimą konkrečiai prekybos kriptoturtu platformai ar kitiems kriptoturto paslaugų teikėjams;

(62)kriptoturto paslaugų teikėjai, teikiantys kriptoturtą potencialiems naudotojams, prieš sudarydami sutartį turėtų informuoti tokius asmenis, kaip jie ketina teikti savo paslaugas. Jie taip pat turėtų nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias dėl tos veiklos kylantiems interesų konfliktams;

(63)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie trečiosios šalies prašymu arba savo iniciatyva teikia konsultacijas dėl kriptoturto, turėtų preliminariai įvertinti savo klientų patirtį, žinias, tikslus ir gebėjimą padengti nuostolius. Kai klientai nepateikia kriptoturto paslaugų teikėjams informacijos apie savo patirtį, žinias, tikslus ir gebėjimą padengti nuostolius arba yra aišku, kad tie klientai neturi pakankamai patirties ar žinių, kad suprastų susijusią riziką, arba negali padengti nuostolių, kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įspėti tuos klientus, kad kriptoturtas arba kriptoturto paslaugos jiems gali būti netinkamos. Teikdami konsultacijas kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų apibendrinti klientų norai ir poreikiai bei suteiktos konsultacijos;

(64)būtina užtikrinti naudotojų pasitikėjimą kriptoturto rinkomis ir rinkos vientisumą. Todėl būtina nustatyti taisykles, kuriomis būtų atgrasoma nuo piktnaudžiavimo kriptoturto, kuriuo leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, rinka. Tačiau, kadangi kriptoturto emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai labai dažnai yra MVĮ, būtų neproporcinga jiems taikyti visas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 44  nuostatas. Todėl būtina nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis būtų draudžiamas tam tikras elgesys kriptoturto atžvilgiu, dėl kurio gali sumažėti naudotojų pasitikėjimas kriptoturto rinkomis ir kilti pavojus kriptoturto rinkų vientisumui, įskaitant prekybą pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ir manipuliavimą rinka. Tokios specialios su kriptoturtu susijusio piktnaudžiavimo rinka taisyklės turėtų būti taikomos tais atvejais, kai kriptoturtu leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(65)kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti pakankami įgaliojimai prižiūrėti kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, išleidimą, taip pat kriptoturto paslaugų teikėjus, įskaitant įgaliojimus sustabdyti arba uždrausti kriptoturto išleidimą arba kriptoturto paslaugos teikimą ir tirti piktnaudžiavimo rinka taisyklių pažeidimus. Atsižvelgiant į tarpvalstybinį kriptoturto rinkų pobūdį, kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, kad nustatytų kriptoturto ir kriptoturto rinkų teisinės sistemos pažeidimus ir atgrasytų nuo jų. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų turėti teisę taikyti sankcijas kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams;

(66)reikšmingi su turtu susieti žetonai gali būti naudojami kaip mainų priemonė ir daugybei tarpvalstybinių mokėjimo operacijų atlikti. Siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo tarp valstybių narių, tikslinga EBI pavesti reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros užduotį, kai tokie su turtu susieti žetonai laikomi reikšmingais;

(67)EBI turėtų įsteigti reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegiją. Tokie emitentai paprastai yra pagrindiniai subjektų, kurie užtikrina tokio kriptoturto išleidimą, perdavimą ir platinimą turėtojams, tinklo dalyviai. Todėl tarp priežiūros institucijų kolegijos narių turėtų būti visos kompetentingos institucijos, prižiūrinčios atitinkamus subjektus ir kriptoturto paslaugų teikėjus, kurie, be kita ko, užtikrina rezervinio turto saugojimą, prekybos kriptoturtu platformų, kuriose leidžiama prekiauti reikšmingais su turtu susietais žetonais, valdymą, ir kriptoturto paslaugų teikėjus, užtikrinančius reikšmingų su turtu susietų žetonų saugojimą ir administravimą turėtojų vardu. Priežiūros institucijų kolegija turėtų palengvinti savo narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ir turėtų pateikti neprivalomas nuomones dėl priežiūros priemonių arba veiklos leidimų, susijusių su reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentais arba atitinkamais subjektais, teikiančiais paslaugas ar vykdančiais veiklą, susijusią su reikšmingais su turtu susietais žetonais, pakeitimo;

(68)kompetentingos institucijos, atsakingos už priežiūrą pagal Direktyvą 2009/110/EB, turėtų prižiūrėti elektroninių pinigų žetonų emitentus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad reikšmingi elektroniniai pinigai žetonai gali būti plačiai naudojami kaip mokėjimo priemonė, ir į riziką, kurią jie gali kelti finansiniam stabilumui, būtina, kad kompetentingos institucijos ir EBI atliktų dvigubą reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūrą. EBI turėtų prižiūrėti, kaip reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentai laikosi konkrečių papildomų reikalavimų, nustatytų šiame reglamente dėl reikšmingų elektroninių pinigų žetonų;

(69)EBI turėtų įsteigti reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegiją. Reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentai paprastai yra pagrindiniai subjektų, kurie užtikrina tokio kriptoturto išleidimą, perdavimą ir platinimą turėtojams, dalyviai. Todėl tarp reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijos narių turėtų būti visos kompetentingos institucijos, prižiūrinčios atitinkamus subjektus ir kriptoturto paslaugų teikėjus, kurie, be kita ko, užtikrina prekybos kriptoturtu platformų, kuriose leidžiama prekiauti reikšmingais elektroniniais pinigais žetonais, valdymą, ir kriptoturto paslaugų teikėjus, užtikrinančius reikšmingų elektroninių pinigų žetonų saugojimą ir administravimą turėtojų vardu. Reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija turėtų palengvinti savo narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ir turėtų pateikti neprivalomas nuomones dėl veiklos leidimų pakeitimų arba priežiūros priemonių, susijusių su reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentais arba atitinkamais subjektais, teikiančiais paslaugas ar vykdančiais veiklą, susijusią su tokiais reikšmingais elektroniniais pinigais žetonais;

(70)siekiant prižiūrėti reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentus, EBI turėtų būti suteikti įgaliojimai, be kita ko, atlikti patikrinimus vietoje, imtis priežiūros priemonių ir skirti baudas. EBI taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai prižiūrėti reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų atitiktį papildomiems šiame reglamente nustatytiems reikalavimams;

(71)EBI turėtų rinkti mokesčius iš reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų, kad padengtų savo išlaidas, įskaitant pridėtines išlaidas. Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams mokestis turėtų būti proporcingas jų rezervinio turto dydžiui. Reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentams mokestis turėtų būti proporcingas lėšų, gautų mainais už reikšmingus elektroninius pinigus žetonus, sumai;

(72)siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį dėl šiame reglamente pateiktų apibrėžčių pakeitimų, siekiant jas pritaikyti prie rinkos ir technologijų raidos, apibrėžti kriterijus ir ribas, pagal kuriuos nustatoma, ar su turtu susieti žetonai arba elektroniniai pinigai žetonai turėtų būti laikomi reikšmingais, ir nustatyti mokesčių, kuriuos gali rinkti EBI už reikšmingų su turtu susietų žetonų arba reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūrą, rūšį ir sumą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais 45 . Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(73)siekiant skatinti nuoseklų šio reglamento taikymą, įskaitant tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje Sąjungoje, reikėtų parengti techninius standartus. Būtų veiksminga ir tinkama patikėti EBI ir ESMA, kaip įstaigoms, turinčioms labai specializuotą kompetenciją, rengti techninių reguliavimo standartų projektus, nesusijusius su politikos pasirinkimais, ir juos pateikti Komisijai;

(74)Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EBI ir ESMA parengtus techninius reguliavimo standartus, susijusius su kredito įstaigų, išleidžiančių su turtu susietus žetonus, parengtų kriptoturto baltųjų knygų tvirtinimo procedūra, informacija, kuri turi būti pateikta prašyme suteikti su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą, su turtu susietų žetonų emitentų kapitalo reikalavimų apskaičiavimo metodika, su turtu susietų žetonų emitentų valdymo priemonėmis, informacija, kuri yra būtina su turtu susietų žetonų emitento kapitalo kvalifikuotajam akcijų paketui įvertinti, su turtu susietų žetonų emitentų įdiegta interesų konflikto procedūra, turto, į kurį gali investuoti su turtu susietų žetonų emitentai, rūšimi, kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie užtikrina su turtu susietų žetonų likvidumą, nustatytais įpareigojimais, su turtu susietų žetonų emitentų skundų nagrinėjimo tvarka, reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijos funkcijomis, informacija, kuri yra būtina kriptoturto paslaugo teikėjo kapitalo kvalifikuotajam akcijų paketui įvertinti, kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA keitimusi informacija pagal šį reglamentą ir bendradarbiavimu tarp kompetentingų institucijų ir trečiųjų valstybių. Komisija tuos techninius reguliavimo standartus turėtų priimti deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 46 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius 47 ;

(75)Komisija turėtų būti įgaliota priimti EBI ir ESMA parengtus techninius įgyvendinimo standartus, susijusius su kompiuteriu skaitomais kriptoturto baltųjų knygų formatais, standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis, taikomomis prašymams suteikti su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą, standartinėmis formomis ir šablonu, naudojamais kompetentingų institucijų tarpusavio ir kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA informacijos mainams; Komisija turėtų priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus įgyvendinimo aktais pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(76)kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. pašalinti kriptoturto emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams taikomos teisinės sistemos susiskaidymo ir užtikrinti tinkamo kriptoturto rinkų veikimo, kartu užtikrinant investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą, ir tokių tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu sukuriant sistemą, kuri sudarytų sąlygas didesnės tarpvalstybinės kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų rinkos plėtrai, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi subsidiarumo principo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(77)siekiant nesutrikdyti rinkos dalyvių, teikiančių paslaugas ir vykdančių veiklą, susijusią su kriptoturtu, kuris buvo išleistas prieš įsigaliojant šiam reglamentui, tokio kriptoturto emitentai turėtų būti atleisti nuo pareigos skelbti kriptoturto baltąją knygą ir kitų taikomų reikalavimų. Tačiau šios pereinamojo laikotarpio nuostatos neturėtų būti taikomos su turtu susietų žetonų emitentams, elektroninių pinigų žetonų emitentams arba kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie bet kuriuo atveju turėtų gauti veiklos leidimą, kai tik šis reglamentas pradedamas taikyti;

(78)asmenys, pranešantys apie galimus pažeidimus, gali padėti suteikti naujos informacijos kompetentingoms institucijoms, kuri padėtų joms nustatyti šio reglamento pažeidimus ir skirti nuobaudas. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tinkama tvarka, kuria pranešėjams būtų suteikiama galimybė įspėti kompetentingas institucijas apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus ir jie būtų apsaugomi nuo atsakomųjų veiksmų. To turėtų būti siekiama iš dalies keičiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1937 48 , kad ji būtų taikoma šio reglamento pažeidimų atvejais;

(79)šio reglamento taikymo data turėtų būti atidėta 18 mėnesių, kad būtų galima priimti techninius reguliavimo standartus, techninius įgyvendinimo standartus ir deleguotuosius aktus, būtinus tam tikroms šio reglamento nuostatoms patikslinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS
Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1 straipsnis
Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, taikomos:

(a)kriptoturto emisijų ir leidimo prekiauti skaidrumo bei informacijos atskleidimo reikalavimams;

(b)kriptoturto paslaugų teikėjų, su turtu susietų žetonų emitentų ir elektroninių pinigų žetonų emitentų veiklos leidimams ir priežiūrai;

(c)su turtu susietų žetonų emitentų, elektroninių pinigų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų veiklai, struktūrai ir valdymui;

(d)vartotojų apsaugos taisyklėms, galiojančioms kriptoturto emisijoms, prekybai juo, keitimui ir saugojimui;

(e)piktnaudžiavimo rinka prevencinėms priemonėms, kuriomis užtikrinamas kriptoturto rinkų vientisumas.

2 straipsnis
Taikymo sritis

1.Šis reglamentas taikomas asmenims, kurie užsiima kriptoturto leidimu arba teikia su kriptoturtu susijusias paslaugas Sąjungoje.

2.Tačiau šis reglamentas netaikomas kriptoturtui, atitinkančiam:

(a)finansinių priemonių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, reikalavimus;

(b)elektroninių pinigų, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 punkte, reikalavimus, išskyrus atvejus, kai kriptoturtas atitinka elektroninių pinigų žetonų reikalavimus pagal šį reglamentą;

(c)indėlių, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES 49 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte, reikalavimus;

(d)struktūrizuotų indėlių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 43 punkte, reikalavimus;

(e)pakeitimo vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402 50 2 straipsnio 1 punkte, reikalavimus.

3.Šis reglamentas netaikomas šiems subjektams ir asmenims:

(a)Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, kai jie vykdo savo, kaip pinigų politikos institucijos ar kitos viešosios valdžios institucijos, funkcijas;

(b)draudimo įmonėms arba įmonėms, vykdančioms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB 51 apibrėžtą perdraudimo ir pakartotinio perdraudimo (retrocesijos) veiklą, kai jos vykdo toje Direktyvoje nurodytą veiklą;

(c)likvidatoriui arba administratoriui, įgyvendinantiems nemokumo procedūrą, išskyrus atvejus, kai taikomas 42 straipsnis;

(d)asmenims, teikiantiems kriptoturto paslaugas tik savo patronuojančiosioms įmonėms, savo patronuojamosioms įmonėms ar kitoms savo patronuojančiosios įmonės patronuojamosioms įmonėms;

(e)Europos investicijų bankui;

(f)Europos finansinio stabilumo priemonei ir Europos stabilumo mechanizmui;

(g)viešosioms tarptautinėms organizacijoms.

4.Kai kredito įstaigos, gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, išleidžia su turtu susietus žetonus, įskaitant reikšmingus su turtu susietus žetonus, joms netaikoma:

(a)III antraštinės dalies I skyriaus nuostatos, išskyrus 21 ir 22 straipsnius;

(b)31 straipsnis.

5.Kai kredito įstaigos, gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, teikia vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų, joms netaikomos V antraštinės dalies I skyriaus nuostatos, išskyrus 57 ir 58 straipsnius.

6.Investicinėms įmonėms, gavusioms veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES, netaikomos V antraštinės dalies I skyriaus nuostatos, išskyrus 57, 58, 60 ir 61 straipsnius, jeigu jos teikia tik vieną ar kelias kriptoturto paslaugas, lygiavertes investicinėms paslaugoms ir veiklai, kurioms jos yra gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES. Šiuo tikslu:

(a)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinei veiklai, nurodytai Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 8 ir 9 punktuose;

(b)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 12 ir 13 punktuose apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinėms paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 punkte;

(c)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 14 punkte apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinėms paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 2 punkte;

(d)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinėms paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 6 ir 7 punktuose;

(e)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinėms paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 1 punkte;

(f)šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies 17 punkte apibrėžtos kriptoturto paslaugos laikomos lygiavertėmis investicinėms paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 5 punkte.

3 straipsnis
Apibrėžtys

1.Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)paskirstytojo registro technologija (PRT) – technologijų, padedančių užtikrinti paskirstytąjį užšifruotų duomenų registravimą, rūšis;

(2)kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisių išraiška, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją;

(3)su turtu susietas žetonas – kriptoturtas, kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejant jį su skirtingų dekretinių pinigų, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, verte, vienos ar kelių biržos prekių verte arba vieno ar kelių kriptoturto vienetų ar tokio turto derinio verte;

(4)elektroniniai pinigai žetonai (e. pinigai žetonai) – kriptoturtas, kurio pagrindinė paskirtis – būti mainų priemone ir kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejant jį su dekretinių pinigų, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, verte;

(5)produkto žetonas – paskirstytajame registre laikomas kriptoturtas, kurio paskirtis – teikti skaitmeninę prieigą prie prekės ar paslaugos ir kuriuo galima atsiskaityti tik su jį išleidusiu emitentu;

(6)kriptoturto emitentas – juridinis asmuo, viešai siūlantis bet kurios rūšies kriptoturtą arba prašantis leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(7)viešas siūlymas – siūlymas trečiosioms šalims įsigyti kriptoturto mainais už dekretinius pinigus arba kitą kriptoturtą;

(8)kriptoturto paslaugų teikėjas – asmuo, kurio darbas ar veikla – profesionaliai teikti vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų trečiosioms šalims;

(9)kriptoturto paslauga – bet kuri iš toliau išvardytų su kriptoturtu susijusių paslaugų ir veiklos rūšių:

(a)kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu;

(b)prekybos kriptoturtu platformos valdymas;

(c)kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė;

(d)kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą;

(e)su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu;

(f)kriptoturto platinimas;

(g)su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu;

(h)konsultacijų dėl kriptoturto teikimas;

(10)kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu – kriptoturto arba prieigos prie tokio kriptoturto priemonių, kurios tam tikrais atvejais yra privačiųjų kriptografinių raktų pavidalo, saugojimas arba kontrolė trečiųjų šalių vardu;

(11)prekybos kriptoturtu platformos valdymas – vienos ar kelių prekybos kriptoturtu platformų, kuriose daugiašaliai trečiųjų šalių interesai pirkti ir parduoti derinami taip, kad būtų sudaryta sutartis, pagal kurią kriptoturtas iškeičiamas į kitą kriptoturtą arba į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, valdymas;

(12)kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus – kriptoturto pirkimo ar pardavimo sutarčių, pagal kurias atsiskaitoma dekretiniais pinigais, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, naudojant nuosavas lėšas, sudarymas su trečiosiomis šalimis;

(13)kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą – kriptoturto pirkimo ar pardavimo sutarčių, pagal kurias atsiskaitoma kitu kriptoturtu naudojant nuosavas lėšas, sudarymas su trečiosiomis šalimis;

(14)su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu – susitarimų pirkti ar parduoti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų arba pasirašyti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų trečiųjų šalių vardu sudarymas;

(15)kriptoturto platinimas – naujo išleisto kriptoturto arba kriptoturto, kuris jau išleistas, bet juo dar neleista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, pardavimas nurodytiems pirkėjams, kai tas kriptoturtas nėra siūlomas nei viešai, nei esamiems emitento kriptoturto turėtojams;

(16)su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu – pavedimo pirkti ar parduoti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų arba pasirašyti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų priėmimas iš asmens ir perdavimas vykdyti trečiajai šaliai;

(17)konsultacijų dėl kriptoturto teikimas – prie individualių poreikių pritaikytų arba konkrečių rekomendacijų dėl vieno ar daugiau kriptoturto vienetų įsigijimo ar pardavimo arba naudojimosi kriptoturto paslaugomis siūlymas, teikimas arba sutikimas teikti trečiajai šaliai jos prašymu arba kriptoturto paslaugų teikėjo, kuris konsultaciją teikia, iniciatyva;

(18)valdymo organas – kriptoturto emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo pagal nacionalinę teisę paskirtas organas, kuris turi įgaliojimus nustatyti subjekto strategiją, tikslus ir bendrą veiklos kryptį, kuris prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą ir kurį sudaro asmenys, vadovaujantys subjekto veiklai;

(19)kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(20)profesionalieji investuotojai – profesionalieji investuotojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1129 2 straipsnio e punkte;

(21)rezervinis turtas – dekretinių pinigų, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė, biržos prekių arba kriptoturto krepšelis, kuriuo užtikrinama su turtu susietų žetonų vertė, arba tokio turto investicija;

(22)buveinės valstybė narė:

(a)kai kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, emitento registruota buveinė arba filialas yra Sąjungoje, – valstybė narė, kurioje yra kriptoturto emitento registruota buveinė arba filialas;

(b)kai kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, emitento registruota buveinė yra ne Sąjungoje, tačiau du arba daugiau filialų yra Sąjungoje, – emitento iš valstybių narių, kuriose yra jo filialai, pasirinkta valstybė narė;

(c)kai kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba elektroninius pinigus žetonus, emitentas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje ir Sąjungoje filialų neturi, – to emitento pasirinkimu: arba valstybė narė, kurioje ketinama pirmą kartą viešai siūlyti kriptoturtą, arba valstybė narė, kurioje pateikiamas pirmas prašymas leisti prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(d)su turtu susietų žetonų emitento atveju – valstybė narė, kurioje yra su turtu susietų žetonų emitento registruota buveinė;

(e)elektroninių pinigų žetonų emitento atveju – valstybė narė, kurioje elektroninių pinigų žetonų emitentui išduotas kredito įstaigos veiklos leidimas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba e. pinigų įstaigos veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/110/EB;

(f)kriptoturto paslaugų teikėjo atveju – valstybė narė, kurioje yra kriptoturto paslaugų teikėjo registruota buveinė;

(23)priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje kriptoturto emitentas viešai siūlo kriptoturtą arba prašo leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, arba valstybė narė, kurioje kriptoturto paslaugų teikėjas teikia kriptoturto paslaugas, jeigu ji skiriasi nuo buveinės valstybės narės;

(24)kompetentinga institucija:

(a) kiekvienos valstybės narės kriptoturto emitentams, su turtu susietų žetonų emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams pagal 81 straipsnį paskirta valdžios institucija;

(b)kiekvienos valstybės narės e. pinigų žetonų emitentams taikant Direktyvą 2009/110/EB paskirta valdžios institucija;

(25) biržos prekė – biržos prekė, kaip suprantama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 52 2 straipsnio 6 dalį;

(26)kvalifikuotasis akcijų paketas – tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo akcijų paketas, sudarantis bent 10 % kapitalo ar balsavimo teisių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB 53 9 ir 10 straipsniuose, atsižvelgiant į tos direktyvos 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas akcijų sujungimo sąlygas, arba leidžiantis daryti reikšmingą įtaką investicinės įmonės, kurioje turimas tas akcijų paketas, valdymui;

(27)viešai neatskleista informacija – konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau kriptoturto emitentų arba vienu ar daugiau kriptoturto vienetų ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį to kriptoturto kainoms;

(28)vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo vykdoma prekyba, verslu, amatu ar profesija.

2.Komisijai pagal 121 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami tam tikri 1 dalyje nustatytų terminų apibrėžčių techniniai elementai ir tos apibrėžtys pritaikomos prie rinkos ir technologinių pokyčių.

II ANTRAŠTINĖ DALIS
Kriptoturtas, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus

4 straipsnis
Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, viešas siūlymas ir leidimas tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

1.Sąjungoje kriptoturtą siūlyti viešai arba prašyti leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje gali tik kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentas, kuris:

(a)yra juridinis asmuo;

(b)dėl to kriptoturto pagal 5 straipsnį yra parengęs kriptoturto baltąją knygą;

(c)pagal 7 straipsnį yra apie tą kriptoturto baltąją knygą pranešęs;

(d)pagal 8 straipsnį yra tą kriptoturto baltąją knygą paskelbęs;

(e)atitinka 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.1 dalies b–d punktai netaikomi, kai:

(a)kriptoturtas siūlomas neatlygintinai;

(b)kriptoturtas yra automatiškai sukuriamas kriptokasybos būdu kaip atlygis už PRT priežiūrą arba operacijų patvirtinimą;

(c)kriptoturtas yra unikalus ir kitu kriptoturtu nepakeičiamas;

(d)kriptoturtas siūlomas mažiau nei 150 fizinių arba juridinių asmenų kiekvienoje valstybėje narėje, kai tokie asmenys veikia savo sąskaita;

(e)per 12 mėn. laikotarpį Sąjungoje viešai siūlomo kriptoturto bendra vertė neviršija 1 000 000 EUR arba lygiavertės sumos kita valiuta arba kriptoturtu;

(f)kriptoturto viešas siūlymas yra skirtas tik profesionaliesiems investuotojams ir tik tokie profesionalieji investuotojai gali kriptoturtą turėti.

Taikant a punktą, nelaikoma, kad kriptoturtas siūlomas neatlygintinai, jeigu pirkėjai mainais už tą kriptoturtą turi emitentui pateikti arba įsipareigoti pateikti asmens duomenis arba jeigu to kriptoturto emitentas mainais už tą kriptoturtą iš būsimų to kriptoturto turėtojų gauna kokius nors trečiosios šalies mokesčius, komisinius mokesčius, piniginę ar nepiniginę naudą.

3.Kai viešai siūlomas kriptoturtas, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, apima tik produkto žetonus, susijusius su dar neteikiama paslauga, viešo siūlymo trukmė, kaip aprašyta kriptoturto baltojoje knygoje, neviršija 12 mėnesių.

5 straipsnis
Kriptoturto baltosios knygos turinys ir forma

1.4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama visa ši informacija:

(a)išsamus emitento aprašymas ir pagrindinių dalyvių, dalyvaujančių kuriant ir plėtojant projektą, pristatymas;

(b)išsamus emitento projekto, kriptoturto, kuris bus siūlomas viešai arba kuriuo prašoma leisti prekiauti, rūšies, viešo kriptoturto siūlymo arba prašymo leisti juo prekiauti priežasčių ir viešo siūlymo būdu gautų dekretinių pinigų ar kito kriptoturto planuojamos paskirties aprašymas;

(c)išsamus viešo siūlymo savybių aprašymas, visų pirma nurodant kriptoturto vienetų, kurie bus išleisti arba kuriais prašoma leisti prekiauti, skaičių, kriptoturto emisijos kainą ir pasirašymo sąlygas;

(d)išsamus su kriptoturtu susijusių teisių ir pareigų, taip pat naudojimosi tomis teisėmis procedūrų bei sąlygų aprašymas;

(e)informacija apie pagrindinę technologiją ir standartus, kuriuos taiko kriptoturto emitentas ir kurie leidžia laikyti, saugoti ir perleisti tokį kriptoturtą;

(f)išsamus rizikos, susijusios su kriptoturto emitentu, kriptoturtu, jo viešu siūlymu ir projekto įgyvendinimu, aprašymas;

(g)I priede nurodyta atskleistina informacija.

2.Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista reikšmingos informacijos; baltoji knyga pateikiama glausta ir suprantama forma.

3.Kriptoturto baltojoje knygoje pateikiamas šis pareiškimas: „Už šios kriptoturto baltosios knygos turinį atsako tik kriptoturto emitentas. Ši kriptoturto baltoji knyga jokios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos peržiūrėta ar patikrinta nebuvo.“

4.Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti pateikiama jokių teiginių apie būsimą kriptoturto vertę, išskyrus 5 dalyje nurodytą pareiškimą, nebent to kriptoturto emitentas tokią būsimą vertę gali užtikrinti.

5.Kriptoturto baltojoje knygoje pateikiamas aiškus ir vienareikšmis teiginys, kad:

(a)kriptoturtas gali prarasti visą ar dalį savo vertės;

(b)kriptoturtas ne visada gali būti perleidžiamas;

(c)kriptoturtas negali būti likvidus;

(d)kai viešai siūlomi produkto žetonai, – kad tokių produkto žetonų negalima iškeisti į kriptoturto baltojoje knygoje žadamą prekę ar paslaugą, ypač tuo atveju, jeigu projektas žlunga arba yra nutraukiamas.

6.Į kiekvieną kriptoturto baltąją knygą įtraukiamas kriptoturto emitento valdymo organo pareiškimas. Tuo pareiškimu patvirtinama, kad kriptoturto baltoji knyga atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus, ir nurodoma, kad, valdymo organo žiniomis, kriptoturto baltojoje knygoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra praleista svarbios informacijos.

7.Kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama santrauka, kurioje glausta ir netechnine kalba pateikiama pagrindinė informacija apie viešą kriptoturto siūlymą arba numatomą leidimą prekiauti kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje, visų pirma apie esminius konkretaus kriptoturto elementus. Siekiant potencialiems kriptoturto pirkėjams padėti priimti informacija pagrįstą sprendimą, kriptoturto baltosios knygos santraukos forma ir turiniu, tą santrauką skaitant kartu su kriptoturto baltąja knyga, pateikiama tinkama informacija apie esminius konkretaus kriptoturto elementus. Santraukoje turi būti įspėjimas, kad:

(a)ji turėtų būti skaitoma kaip kriptoturto baltosios knygos įžanga;

(b)būsimasis pirkėjas turėtų priimti visus sprendimus įsigyti kriptoturto, remdamasis visos kriptoturto baltosios knygos turiniu;

(c)viešas kriptoturto siūlymas nėra pasiūlymas arba raginimas parduoti finansines priemones ir kad visi tokie pasiūlymai arba raginimai parduoti finansines priemones gali būti pateikiami tik prospekte arba kituose platinimo dokumentuose pagal nacionalinės teisės aktus;

(d)kriptoturto baltoji knyga nėra nei prospektas, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/1129, nei kitas platinimo dokumentas pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

8.Kiekvienoje kriptoturto baltojoje knygoje nurodoma jos parengimo data.

9.Kriptoturto baltoji knyga parengiama bent viena iš buveinės valstybės narės oficialiųjų kalbų arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

10.Kriptoturto baltoji knyga pateikiama kompiuterio skaitomu formatu.

11.Pasikonsultavusi su EBI, ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nustatomos 10 dalies tikslu reikalingos standartinės formos, formatai ir šablonai, projektus.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

6 straipsnis
Rinkodaros pranešimai

Visi rinkodaros pranešimai, susiję su viešu kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, siūlymu arba su leidimu tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, atitinka visus šiuos reikalavimus:

(a)rinkodaros pranešimai turi būti aiškiai atpažįstami;

(b)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija yra teisinga, aiški ir neklaidinanti;

(c)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija atitinka kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją, kai tokią kriptoturto baltąją knygą pagal 4 straipsnį privaloma parengti;

(d)rinkodaros pranešimuose aiškiai nurodoma, kad kriptoturto baltoji knyga yra paskelbta, ir pateikiamas atitinkamo kriptoturto emitento interneto svetainės adresas.

7 straipsnis
Pranešimas apie kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimus

1.Prieš paskelbiant kriptoturto baltąją knygą ir bet kokius rinkodaros pranešimus kompetentingų institucijų išankstinis pritarimas neprivalomas.

2.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai praneša apie kriptoturto baltąją knygą ir, jei pagal 6 straipsnį skelbiami rinkodaros pranešimai, apie tokius rinkodaros pranešimus bent 20 darbo dienų iki kriptoturto baltosios knygos paskelbimo. Ta kompetentinga institucija gali pasinaudoti 82 straipsnio 1 dalyje nustatytais įgaliojimais.

3.Pranešime apie kriptoturto baltąją knygą paaiškinama, kodėl kriptoturto baltojoje knygoje aprašytas kriptoturtas nelaikytinas:

(a)finansine priemone, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

(b)elektroniniais pinigais, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 dalyje;

(c)indėliu, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

(d)struktūrizuotu indėliu, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 43 punkte.

4.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai kartu su 2 ir 3 dalyse nurodytais pranešimais savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia priimančiųjų valstybių narių (jei yra), kuriose jie ketina viešai siūlyti savo kriptoturtą arba prašyti leisti juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, sąrašą. Be to, jie informuoja savo buveinės valstybę narę apie numatomo viešo siūlymo arba numatomo leidimo prekiauti tokioje prekybos kriptoturtu platformoje pradžios datą.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai apie numatomą viešą siūlymą arba numatomą leidimą prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje per dvi darbo dienas nuo pirmoje pastraipoje nurodyto sąrašo gavimo.

5.Kompetentingos institucijos persiunčia ESMA kriptoturto baltąsias knygas, apie kurias joms pranešta, ir nurodo pranešimo apie jas datą. ESMA kriptoturto baltąsias knygas, apie kurias pranešta, pateikia 57 straipsnyje nurodytame registre.

8 straipsnis
Kriptoturto baltosios knygos ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimų skelbimas

1.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai savo kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimus paskelbia savo interneto svetainėje, kuri yra prieinama viešai, ne vėliau kaip to kriptoturto viešo siūlymo arba leidimo prekiauti tuo kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje pradžios dieną. Kriptoturto baltoji knyga ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimai skelbiami emitento interneto svetainėje tol, kol visuomenės atstovai turi tą kriptoturtą.

2.Paskelbta kriptoturto baltoji knyga ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimai sutampa su redakcija, atitinkamai kompetentingai institucijai pateikta pagal 7 straipsnį arba atitinkamais atvejais pakeista pagal 11 straipsnį.

9 straipsnis
Terminuotas kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, viešas siūlymas

1.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai, nustatę tokio kriptoturto viešo siūlymo terminą, savo interneto svetainėje paskelbia siūlymo rezultatus per 16 darbo dienų nuo pasirašymo laikotarpio pabaigos.

2.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai, nustatę kriptoturto viešo siūlymo terminą, taiko veiksmingą tvarką, pagal kurią stebimos ir saugomos tokio siūlymo laikotarpiu gautos lėšos arba kitas kriptoturtas. Tuo tikslu tokie emitentai užtikrina, kad viešo siūlymo laikotarpiu gautos lėšos arba kitas kriptoturtas būtų saugomi vienoje iš šių vietų:

(a)kredito įstaigoje, kai viešo siūlymo metu surinktos lėšos yra dekretinių pinigų pavidalo;

(b)kriptoturto paslaugų teikėjo, turinčio veiklos leidimą saugoti ir administruoti kriptoturtą trečiųjų šalių vardu, įstaigoje.

10 straipsnis
Leidimas viešai siūlyti kriptoturtą, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, arba prašyti leisti tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

1.Paskelbę kriptoturto baltąją knygą pagal 8 straipsnį ir atitinkamais atvejais 11 straipsnį, kriptoturto emitentai gali siūlyti savo kriptoturtą, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, visoje Sąjungoje ir prašyti leisti tokiu kriptoturtu prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.

2.Paskelbusiems kriptoturto baltąją knygą pagal 8 straipsnį ir atitinkamais atvejais 11 straipsnį kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentams jokie papildomi informacijos reikalavimai, susiję su to kriptoturto siūlymu arba leidimu prekiauti tokiu kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje, netaikomi.

11 straipsnis
Paskelbtų kriptoturto baltųjų knygų ir atitinkamais atvejais paskelbtų rinkodaros pranešimų pakeitimas po jų paskelbimo

1.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai pakeičia paskelbtą savo kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais paskelbtus rinkodaros pranešimus siekdami aprašyti visus pokyčius arba naujus faktus, galinčius turėti reikšmingos įtakos potencialaus tokio kriptoturto pirkėjo sprendimui dėl kriptoturto įsigijimo arba tokio kriptoturto turėtojų sprendimui tokį kriptoturtą parduoti arba iškeisti.

2.Emitentas savo interneto svetainėje nedelsdamas informuoja visuomenę apie pranešimą apie pakeistą kriptoturto baltąją knygą, pateiktą jo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, ir pateikia priežasčių, dėl kurių pranešė apie pakeistą kriptoturto baltąją knygą, santrauką.

3.Pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje ir atitinkamais atvejais pakeistuose rinkodaros pranešimuose pateikiamos informacijos eiliškumas atitinka kriptoturto baltojoje knygoje ar rinkodaros pranešimuose, paskelbtuose pagal 8 straipsnį, pateiktos informacijos eiliškumą.

4.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai praneša apie pakeistą kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais apie pakeistus rinkodaros pranešimus, nurodydami tokio pakeitimo priežastis, likus bent septynioms darbo dienoms iki jų paskelbimo. Ta kompetentinga institucija gali pasinaudoti 82 straipsnio 1 dalyje nustatytais įgaliojimais.

5.Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pakeistą kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais pakeistus rinkodaros pranešimus pateikia 7 straipsnio 4 dalyje nurodytai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai per dvi darbo dienas nuo pakeistos kriptoturto baltosios knygos ir atitinkamais atvejais pakeistų rinkodaros pranešimų projektų gavimo.

6.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai savo interneto svetainėje paskelbia pakeistą kriptoturto baltąją knygą ir atitinkamais atvejais pakeistus rinkodaros pranešimus, nurodydami tokio pakeitimo priežastis, pagal 8 straipsnį.

7.Pakeista kriptoturto baltoji knyga ir atitinkamais atvejais pakeisti rinkodaros pranešimai skelbiami su laiko žyma. Naujausia pakeista kriptoturto baltoji knyga ir atitinkamais atvejais naujausi pakeisti rinkodaros pranešimai pažymimi kaip aktualios redakcijos. Visos pakeistos kriptoturto baltosios knygos ir atitinkamais atvejais pakeisti rinkodaros pranešimai skelbiami tol, kol visuomenės atstovai turi tą kriptoturtą.

8.Kai viešai siūlomi produkto žetonai, dėl pakeitimų, padarytų pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje ir atitinkamais atvejais pakeistuose rinkodaros pranešimuose, 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas 12 mėnesių laikotarpis nepratęsiamas.

12 straipsnis
Teisė atšaukti sutikimą

1.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai kiekvienam vartotojui, įsigyjančiam tokį kriptoturtą tiesiogiai iš emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo, platinančio kriptoturtą to emitento vardu, suteikia teisę atšaukti sutikimą.

Vartotojams suteikiamas 14 kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį jie gali be jokių išlaidų ir nenurodydami priežasčių atšaukti sutikimą įsigyti tą kriptoturtą. Sutikimo atšaukimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią vartotojas duoda sutikimą tą kriptoturtą įsigyti.

2.Visi vartotojo sumokėti mokėjimai, įskaitant, jei aktualu, visus mokesčius, nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kriptoturto emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas, platinantis kriptoturtą to emitento vardu, yra informuojami apie vartotojo sprendimą atšaukti sutikimą, grąžinami vartotojui.

Grąžinimas atliekamas ta pačia mokėjimo priemone, kurią atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją naudojo vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko su kitu būdu su sąlyga, kad jam nebus taikomi jokie su tokiu grąžinimu susiję mokesčiai.

3.Kriptoturto emitentai pateikia informaciją apie 1 dalyje nurodytą teisę atšaukti sutikimą savo kriptoturto baltojoje knygoje.

4.Teisė atšaukti sutikimą netaikoma, kai kriptoturtu leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.

5.Jeigu kriptoturto emitentai pagal 9 straipsnį yra nustatę tokio kriptoturto viešo siūlymo terminą, pasibaigus pasirašymo laikotarpiui teisė atšaukti sutikimą nebetaikoma.

13 straipsnis
Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentų pareigos

1.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai:

(a)veikia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai;

(b)teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai bendrauja su kriptoturto turėtojais;

(c)užkerta kelią galimiems interesų konfliktams, juos nustato, valdo ir atskleidžia;

(d)prižiūri visas savo sistemas ir saugumo prieigos protokolus, kad jie atitiktų atitinkamus Sąjungos standartus.

d punkto tikslu ESMA, bendradarbiaudama su EBI, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį parengia gaires, kuriose nustato Sąjungos standartus.

2.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentai veikia kuo labiau atsižvelgdami į tokio kriptoturto turėtojų interesus ir sudarydami jiems vienodas sąlygas, išskyrus atvejus, kai kriptoturto baltojoje knygoje ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimuose yra atskleista lengvatinė tvarka.

3.Kai dėl kokios nors priežasties atšaukiamas kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, viešas siūlymas, tokio kriptoturto emitentai užtikrina, kad pirkėjams ir galimiems pirkėjams būtų tinkamai kuo skubiau grąžintos visos surinktos lėšos.

14 straipsnis
Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentų atsakomybė už kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją

1.Jei, savo kriptoturto baltojoje knygoje arba pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikdamas neišsamią, neteisingą ar neaiškią informaciją arba pateikdamas klaidinančią informaciją, kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentas arba jo valdymo organas pažeidžia 5 straipsnį, kriptoturto turėtojas iš to kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitento arba jo valdymo organo gali reikalauti atlyginti dėl to pažeidimo jam padarytą žalą.

Bet koks civilinės atsakomybės panaikinimas neturi teisinės galios.

2.Pateikti įrodymus, kad kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, emitentas pažeidė 5 straipsnį ir kad toks pažeidimas turėjo įtakos minėto kriptoturto turėtojo sprendimui pirkti, parduoti ar iškeisti tą kriptoturtą, privalo kriptoturto turėtojai.

3.Kriptoturto turėtojas negali reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje santraukoje, įskaitant jos vertimą, pateiktos informacijos, išskyrus atvejus, kai:

(a)santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, ją skaitant su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis;

(b)santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti vartotojams ir investuotojams apsispręsti, ar pirkti tokį kriptoturtą.

4.Šiuo straipsniu nedraudžiama pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.     

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Su turtu susieti žetonai

1 skyrius

Leidimas viešai siūlyti su turtu susietus žetonus ir prašyti leisti jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

15 straipsnis
Veiklos leidimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentas gali Sąjungoje viešai siūlyti tokius žetonus arba prašyti leisti jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje tik tuo atveju, jei turi savo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal 19 straipsnį suteiktą veiklos leidimą.

2.1 dalyje nurodytas veiklos leidimas suteikiamas tik Sąjungoje įsisteigusiems juridiniams asmenims.

3.1 dalis netaikoma šiais atvejais:

(a)jei vidutinė neapmokėtų su turtu susietų žetonų suma per 12 mėnesių neviršija 5 000 000 EUR arba lygiavertės sumos kita valiuta, skaičiuojant kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje;

(b)su turtu susietų žetonų viešas siūlymas yra skirtas tik profesionaliesiems investuotojams ir tik tokie profesionalieji investuotojai gali su turtu susietus žetonus turėti.

Tačiau tokie su turtu susietų žetonų emitentai parengia kriptoturto baltąją knygą, kaip nurodyta 17 straipsnyje, ir tą kriptoturto baltąją knygą bei atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimus pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal 7 straipsnį.

4.1 dalis netaikoma, kai su turtu susietų žetonų emitentai turi kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį.

Tačiau tokie emitentai parengia kriptoturto baltąją knygą, kaip nurodyta 17 straipsnyje, ir tą kriptoturto baltąją knygą pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai patvirtinti pagal 7 dalį.

5.Kompetentingos institucijos suteiktas veiklos leidimas galioja visoje Sąjungoje ir suteikia teisę emitentui siūlyti su turtu susietus žetonus, kurių atžvilgiu jam suteiktas veiklos leidimas, visoje Sąjungoje arba prašyti leisti tokiais su turtu susietais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.

6.Kompetentingos institucijos patvirtinimas, suteiktas pagal 19 straipsnį emitento kriptoturto baltajai knygai arba pagal 21 straipsnį pakeistai kriptoturto baltajai knygai, galioja visoje Sąjungoje.

7.Glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, EBI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma 4 dalyje nurodyto kriptoturto baltosios knygos patvirtinimo procedūra, projektus.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

16 straipsnis
Prašymas suteikti veiklos leidimą

1.Su turtu susietų žetonų emitentai pateikia savo prašymą suteikti veiklos leidimą, kaip nurodyta 15 straipsnyje, savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

2.1 dalyje nurodytame prašyme pateikiami visi šie duomenys:

(a)prašymą teikiančio emitento adresas;

(b)prašymą teikiančio emitento įstatai;

(c)prašymą teikiančio emitento veiklos programa, kurioje nustatomas verslo modelis, kurio jis ketina laikytis;

(d)teisinė nuomonė, kurioje teigiama, kad su turtu susieti žetonai neatitinka finansinių priemonių, elektroninių pinigų, indėlių ar struktūrizuotų indėlių reikalavimų;

(e)išsamus prašymą teikiančio emitento valdymo priemonių aprašymas;

(f)prašymą teikiančio emitento valdymo organo narių tapatybė;

(g)įrodymas, kad f punkte nurodyti asmenys yra geros reputacijos ir turi tinkamų žinių bei patirties prašymą teikiančiam emitentui valdyti;

(h)atitinkamais atvejais įrodymas, kad fiziniai asmenys, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % prašymą teikiančio emitento akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis kontroliuoja minėtą prašymą teikiantį emitentą, turi gerą reputaciją ir kompetenciją;

(i)kriptoturto baltoji knyga, kaip nurodyta 17 straipsnyje;

(j)30 straipsnio 5 dalies a–k punktuose nurodyta politika ir procedūros;

(k)30 straipsnio 5 dalies paskutinėje pastraipoje nurodytų sutartimi įformintų susitarimų su trečiosiomis šalimis aprašymas;

(l)30 straipsnio 8 dalyje nurodytos prašymą teikiančio emitento veiklos tęstinumo politikos aprašymas;

(m)30 straipsnio 9 dalyje nurodytų vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procedūrų aprašymas;

(n)30 straipsnio 10 dalyje nurodytų procedūrų ir sistemų, kuriomis užtikrinamas informacijos saugumas, įskaitant kibernetinį saugumą, vientisumas ir konfidencialumas, aprašymas;

(o)27 straipsnyje nurodytų prašymą teikiančio emitento skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas.

3.Taikydami 2 dalies g ir h punktus, prašymus teikiantys su turtu susietų žetonų emitentai pateikia visus šiuos įrodymus:

(a)visų valdant prašymą teikiantį su turtu susietų žetonų emitentą dalyvaujančių darbuotojų atžvilgiu – įrodymus, kad nuosprendžių registre nėra įrašų, susijusių su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar sankcijomis pagal galiojančias nacionalines taisykles komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės aktų, kovos su pinigų plovimu teisės aktų, kovos su terorizmu teisės aktų, sukčiavimo ar profesinės atsakomybės srityse;

(b)įrodymą, kad prašymą teikiančio su turtu susietų žetonų emitento valdymo organo nariai kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties su turtu susietų žetonų emitentui valdyti ir kad tų asmenų reikalaujama skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.

4.Glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, EBI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma prašyme pateiktina informacija, papildanti 2 dalyje nurodytą informaciją, projektus.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

5.Glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nustatomos prašymo suteikti veiklos leidimą standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį.

17 straipsnis
Su turtu susietiems žetonams skirtos kriptoturto baltosios knygos turinys ir forma

1.16 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyta kriptoturto baltoji knyga atitinka visus 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tačiau, be 4 straipsnyje nurodytos informacijos, kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama visa ši informacija:

(a)išsamus emitento valdymo priemonių aprašymas, įskaitant 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų trečiųjų šalių subjektų funkcijų, pareigų ir atskaitomybės aprašymą;

(b)išsamus 32 straipsnyje nurodyto turto rezervo aprašymas;

(c)išsamus rezervinio turto saugojimo priemonių aprašymas, nurodant, kaip turtas atskiriamas pagal 33 straipsnį;

(d)rezervinio turto investavimo, kaip nurodyta 34 straipsnyje, atveju – išsamus to rezervinio turto investicijų politikos aprašymas;

(e)išsami informacija apie teisių, įskaitant tiesioginio išpirkimo teises arba visus reikalavimus, kuriuos su turtu susietų žetonų turėtojai ir visi juridiniai ar fiziniai asmenys, kaip nurodyta 35 straipsnio 3 dalyje, gali turėti rezervinio turto arba emitento atžvilgiu, pobūdį ir vykdymo užtikrinimą, nurodant, kaip tokios teisės gali būti vertinamos įgyvendinant nemokumo procedūrą;

(f)kai emitentas tiesioginės teisės į rezervinį turtą nesiūlo, išsami informacija apie 35 straipsnio 4 dalyje nurodytus mechanizmus su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti;

(g)išsamus 27 straipsnyje nurodytos skundų nagrinėjimo procedūros aprašymas;

(h)I ir II prieduose nurodyta atskleistina informacija.

Taikant e punktą, kai jokiems su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikta nei teisė tiesiogiai teikti reikalavimus, nei išpirkimo teisė, kriptoturto baltojoje knygoje pateikiamas aiškus, vienareikšmis pareiškimas, kad jokie kriptoturto turėtojai neturi reikalavimo teisės į rezervinį turtą arba negali šio rezervinio turto iš emitento išpirkti bet kuriuo metu.

2.Kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama santrauka, kurioje glausta ir netechnine kalba pateikiama pagrindinė informacija apie viešą su turtu susietų žetonų siūlymą arba numatomą leidimą prekiauti su turtu susietais žetonais prekybos kriptoturtu platformoje, visų pirma apie esminius konkrečių su turtu susietų žetonų elementus. Siekiant potencialiems su turtu susietų žetonų pirkėjams padėti priimti informacija pagrįstą sprendimą, kriptoturto baltosios knygos santraukos forma ir turiniu, tą santrauką skaitant kartu su kriptoturto baltąja knyga, pateikiama tinkama informacija apie esminius konkrečių su turtu susietų žetonų elementus. Santraukoje turi būti įspėjimas, kad:

(i)ji turėtų būti skaitoma kaip kriptoturto baltosios knygos įžanga;

(j)būsimasis pirkėjas turėtų priimti visus sprendimus įsigyti su turtu susietą žetoną, remdamasis visos kriptoturto baltosios knygos turiniu;

(k)viešas su turtu susietų žetonų siūlymas nėra pasiūlymas arba raginimas parduoti finansines priemones ir kad visi tokie pasiūlymai arba raginimai parduoti finansines priemones gali būti pateikiami tik prospekte arba kituose platinimo dokumentuose pagal nacionalinės teisės aktus;

(l)kriptoturto baltoji knyga nėra nei prospektas, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/1129, nei kitas platinimo dokumentas pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

3.Kiekvienoje kriptoturto baltojoje knygoje nurodoma jos parengimo data.

4.Kriptoturto baltoji knyga parengiama bent viena iš buveinės valstybės narės oficialiųjų kalbų arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

5.Kriptoturto baltoji knyga pateikiama kompiuterio skaitomu formatu.

6.Pasikonsultavusi su EBI, ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nustatomos 10 dalies tikslu reikalingos standartinės formos, formatai ir šablonai, projektus.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

18 straipsnis
Prašymo suteikti veiklos leidimą vertinimas

1.Gavusios prašymą suteikti veiklos leidimą, kaip nurodyta 16 straipsnyje, kompetentingos institucijos per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo įvertina, ar tas prašymas, įskaitant 16 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytą kriptoturto baltąją knygą, yra išsamus. Jos nedelsdamos praneša prašymą teikiančiam emitentui, ar prašymas, įskaitant kriptoturto baltąją knygą, yra išsamus. Tais atvejais, kai prašymas, įskaitant kriptoturto baltąją knygą, nėra išsamus, jos nustato terminą, iki kurio prašymą teikiantis emitentas turi pateikti trūkstamą informaciją.

2.Per tris mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos kompetentingos institucijos įvertina, ar prašymą teikiantis emitentas atitinka šioje antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus, ir priima visapusiškai argumentuoto sprendimo suteikti arba atsisakyti suteikti veiklos leidimą projektą. Per tuos tris mėnesius kompetentingos institucijos gali prašymą teikiančio emitento paprašyti pateikti informacijos apie prašymą, įskaitant 16 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytą kriptoturto baltąją knygą.

3.Praėjus 2 dalyje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui kompetentingos institucijos persiunčia savo sprendimo projektą prašymą teikiančiam emitentui, o sprendimo projektą ir prašymo bylą – EBI, ESMA ir ECB. Kai prašymą teikiantis emitentas yra įsisteigęs valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, arba kai valiuta, kuri nėra euro, yra įtraukta į rezervinį turtą, kompetentingos institucijos konsultuojasi su tos valstybės narės centriniu banku. Prašymą teikiantys emitentai turi teisę pateikti savo kompetentingai institucijai pastabų ir komentarų dėl jų sprendimų projektų.

4.EBI, ESMA, ECB ir atitinkamais atvejais centrinis bankas, kaip nurodyta 3 dalyje, per du mėnesius nuo sprendimo projekto ir prašymo bylos gavimo parengia neprivalomą nuomonę dėl prašymo ir ją persiunčia atitinkamai kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija šias neprivalomas nuomones ir prašymą teikiančio emitento pastabas ir komentarus deramai išnagrinėja.

19 straipsnis
Veiklos leidimo suteikimas arba atsisakymas jį suteikti

1.Per vieną mėnesį nuo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytos neprivalomos nuomonės gavimo kompetentingos institucijos priima visapusiškai argumentuotą sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti veiklos leidimą prašymą teikiančiam emitentui ir per penkias darbo dienas jam tą sprendimą pateikia. Jeigu prašymą teikiančiam emitentui veiklos leidimas suteikiamas, laikoma, kad jo kriptoturto baltoji knyga yra patvirtinta.

2.Kompetentingos institucijos atsisako suteikti veiklos leidimą, jei yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad:

(a)prašymą teikiančio emitento valdymo organas gali kelti grėsmę jo veiksmingam, patikimam ir apdairiam valdymui ir veiklos tęstinumui, taip pat galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui;

(b)prašymą teikiantis emitentas neatitinka arba gali neatitikti kokių nors šios antraštinės dalies reikalavimų;

(c)prašymą teikiančio emitento verslo modelis gali kelti didelę grėsmę finansiniam stabilumui, pinigų politikos poveikiui ar monetariniam suverenumui.

3.Kompetentingos institucijos informuoja EBI, ESMA, ECB ir atitinkamais atvejais centrinius bankus, nurodytus 18 straipsnio 3 dalyje, apie visus suteiktus veiklos leidimus. Į kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų registrą, nurodytą 57 straipsnyje, ESMA įtraukia šią informaciją:

(a)su turtu susietų žetonų emitento pavadinimą, teisinę formą ir juridinio asmens identifikatorių;

(b)su turtu susietų žetonų emitento komercinį pavadinimą, fizinį adresą ir interneto svetainę;

(c)kriptoturto baltąsias knygas arba pakeistas kriptoturto baltąsias knygas;

(d)visas kitas su turtu susietų žetonų emitento teikiamas paslaugas, kurioms netaikomas šis reglamentas, nurodant atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

20 straipsnis
Veiklos leidimo panaikinimas

1.Kompetentingos institucijos panaikina su turtu susietų žetonų emitentų veiklos leidimą bet kuriuo iš šių atvejų:

(a)emitentas veiklos leidimu per 6 mėnesius nuo jo suteikimo nepasinaudojo;

(b)emitentas veiklos leidimu nesinaudojo 6 mėnesius iš eilės;

(c)emitentas veiklos leidimą gavo pasinaudojęs neteisėtomis priemonėmis, be kita ko, 16 straipsnyje nurodytame prašyme suteikti veiklos leidimą arba pagal 21 straipsnį pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikęs klaidinančią informaciją;

(d)emitentas nebeatitinka tų sąlygų, kuriomis buvo išduotas veiklos leidimas;

(e)emitentas sunkiai pažeidė šios antraštinės dalies nuostatas;

(f)pagal galiojančius nacionalinius nemokumo teisės aktus emitentui taikomas tvarkingo likvidavimo planas;

(g)emitentas aiškiai atsisakė veiklos leidimo arba priėmė sprendimą sustabdyti savo veiklą.

Su turtu susietų žetonų emitentai savo kompetentingai institucijai praneša apie bet kurį iš f ir g punktuose nurodytų atvejų.

2.Kompetentingos institucijos su turtu susietų žetonų emitento kompetentingai institucijai nedelsdamos praneša šiuos faktus:

(a)tai, kad 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytas trečiosios šalies subjektas prarado kredito įstaigos veiklos leidimą, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnyje, kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, kaip nurodyta šio reglamento 53 straipsnyje, mokėjimo įstaigos veiklos leidimą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/2366 11 straipsnyje, arba elektroninių pinigų įstaigos veiklos leidimą, kaip nurodyta Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnyje;

(b)tai, kad su turtu susietų žetonų emitentas arba jo valdymo organo nariai pažeidė su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu susijusias nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 54 .

3.Kompetentingos institucijos panaikina su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą, jeigu, jų nuomone, 2 dalies a ir b punktuose nurodyti faktai turi poveikio to emitento valdymo organo gerai reputacijai arba rodo, kad neveikia 30 straipsnyje nurodytos valdymo priemonės ar vidaus kontrolės mechanizmai.

Kai veiklos leidimas panaikinamas, su turtu susietų žetonų emitentas įgyvendina procedūrą pagal 42 straipsnį.

21 straipsnis
Paskelbtos su turtu susietiems žetonams skirtos kriptoturto baltosios knygos pakeitimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai taip pat praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie visus po 19 straipsnyje nurodyto veiklos leidimo suteikimo numatomus emitento verslo modelio pakeitimus, galinčius daryti reikšmingą įtaką bet kurio faktinio ar potencialaus su turtu susietų žetonų turėtojo sprendimui juos pirkti. Tokie pakeitimai, be kita ko, apima visus reikšmingus pakeitimus, susijusius su:

(a)valdymo priemonėmis;

(b)rezerviniu turtu ir jo saugojimu;

(c)su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktomis teisėmis;

(d)mechanizmais, kuriais su turtu susieti žetonai išleidžiami, sukuriami ir sunaikinami;

(e)operacijų su turtu susietais žetonais patvirtinimo protokolais;

(f)emitento nuosavybinės PRT veikimu, kai su turtu susieti žetonai yra išleidžiami, perleidžiami ir laikomi tokiame paskirstytajame registre;

(g)mechanizmais, kuriais užtikrinamas su turtu susietų žetonų išpirkimas arba jų likvidumas;

(h)susitarimais su trečiosiomis šalimis, be kita ko, dėl rezervinio turto valdymo ir jo investavimo bei saugojimo ir atitinkamais atvejais su turtu susietų žetonų viešo platinimo;

(i)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų likvidumo valdymo politika;

(j)skundų nagrinėjimo procedūra.

2.Pranešęs kompetentingai institucijai apie ketinamą atlikti pakeitimą, kaip nurodyta 1 dalyje, su turtu susietų žetonų emitentas parengia pakeistos kriptoturto baltosios knygos projektą ir užtikrina, kad joje pateikiamos informacijos eiliškumas atitiktų pirminės kriptoturto baltosios knygos informacijos eiliškumą.

Kompetentinga institucija kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo pakeistos kriptoturto baltosios knygos projekto gavimo, elektroniniu būdu patvirtina, kad jį gavo.

Kompetentinga institucija patvirtina arba atsisako patvirtinti pakeistos kriptoturto baltosios knygos projektą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo patvirtinimo. Nagrinėdama pakeistos kriptoturto baltosios knygos projektą kompetentinga institucija taip pat gali paprašyti papildomos informacijos, paaiškinimų ar pagrindimo, susijusių su pakeistos kriptoturto baltosios knygos projektu. Tuo atveju, kai kompetentinga institucija tokios papildomos informacijos paprašo, 20 darbo dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti tik nuo dienos, kurią kompetentinga institucija prašytą papildomą informaciją gavo.

Kompetentinga institucija gali konsultuotis su EBI, ESMA, ECB ir atitinkamais atvejais valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, centriniais bankais.

3.Tvirtindama pakeistą kriptoturto baltąją knygą kompetentinga institucija gali paprašyti su turtu susietų žetonų emitento:

(a)nustatyti mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama su turtu susietų žetonų turėtojų apsauga, kai galimas emitento veiklos pakeitimas gali daryti reikšmingą poveikį su turtu susietų žetonų arba rezervinio turto vertei, stabilumui ar rizikai;

(b)imtis visų tinkamų taisomųjų priemonių finansiniam stabilumui užtikrinti.

22 straipsnis
Su turtu susietų žetonų emitentų atsakomybė už kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją

1.Jei, savo kriptoturto baltojoje knygoje arba pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikdamas neišsamią, neteisingą ar neaiškią informaciją arba pateikdamas klaidinančią informaciją, su turtu susietų žetonų emitentas arba jo valdymo organas pažeidžia 17 straipsnį, tokių su turtu susietų žetonų turėtojas iš to su turtu susietų žetonų emitento arba jo valdymo organo gali reikalauti atlyginti dėl to pažeidimo jam padarytą žalą.

Bet koks civilinės atsakomybės panaikinimas neturi teisinės galios.

2.Pateikti įrodymus, kad su turtu susietų žetonų emitentas pažeidė 17 straipsnį ir kad toks pažeidimas turėjo įtakos su turtu susietų žetonų turėtojų sprendimui pirkti, parduoti ar iškeisti tuos su turtu susietus žetonus, privalo su turtu susietų žetonų turėtojai.

3.Su turtu susietų žetonų turėtojas negali reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl 17 straipsnio 2 dalyje nurodytoje santraukoje, įskaitant jos vertimą, pateiktos informacijos, išskyrus atvejus, kai:

(a)santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, ją skaitant su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis;

(b)santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti vartotojams ir investuotojams apsispręsti, ar pirkti tokius su turtu susietus žetonus.

4.Šiuo straipsniu nedraudžiama pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.   

2 skyrius

Visų su turtu susietų žetonų emitentų pareigos

23 straipsnis
Pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgiant į su turtu susietų žetonų turėtojų interesus

1.Su turtu susietų žetonų emitentai:

(a)veikia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai;

(b)teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai bendrauja su asmenimis, turinčiais su turtu susietų žetonų.

2.Su turtu susietų žetonų emitentai veikia kuo labiau atsižvelgdami į tokių žetonų turėtojų interesus ir sudaro jiems vienodas sąlygas, išskyrus atvejus, kai kriptoturto baltojoje knygoje ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimuose yra atskleista lengvatinė tvarka.

24 straipsnis
Kriptoturto baltosios knygos ir atitinkamais atvejais rinkodaros pranešimų skelbimas

Su turtu susietų žetonų emitentai savo interneto svetainėje paskelbia savo patvirtintą kriptoturto baltąją knygą, kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, ir atitinkamais atvejais savo pakeistą kriptoturto baltąją knygą, nurodytą 21 straipsnyje, bei savo rinkodaros pranešimus, nurodytus 25 straipsnyje. Patvirtinta kriptoturto baltoji knyga viešai paskelbiama ne vėliau kaip su turtu susietų žetonų viešo siūlymo pradžios dieną arba leidimo tokiais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje dieną. Patvirtinta kriptoturto baltoji knyga ir atitinkamais atvejais pakeista kriptoturto baltoji knyga bei rinkodaros pranešimai skelbiami emitento interneto svetainėje tol, kol visuomenės atstovai turi tuos su turtu susietus žetonus.

25 straipsnis
Rinkodaros pranešimai    

1.Visi rinkodaros pranešimai, susiję su viešu su turtu susietų žetonų siūlymu arba su leidimu tokiais su turtu susietais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, atitinka visus šiuos reikalavimus:

(a)rinkodaros pranešimai turi būti aiškiai atpažįstami;

(b)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija yra teisinga, aiški ir neklaidinanti;

(c)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija atitinka kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją;

(d)rinkodaros pranešimuose aiškiai nurodoma, kad kriptoturto baltoji knyga yra paskelbta, ir pateikiamas kriptoturto emitento interneto svetainės adresas.

2.Kai jokiems su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikta nei teisė tiesiogiai teikti reikalavimus, nei išpirkimo teisė, rinkodaros pranešimuose pateikiamas aiškus, vienareikšmis pareiškimas, kad jokie su turtu susietų žetonų turėtojai neturi reikalavimo teisės į rezervinį turtą arba negali šio rezervinio turto iš emitento išpirkti bet kuriuo metu.

26 straipsnis
Nuolatinis su turtu susietų žetonų turėtojų informavimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai bent kartą per mėnesį savo interneto svetainėje aiškiai, tiksliai ir skaidriai atskleidžia apyvartoje esančių su turtu susietų žetonų sumą ir 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto vertę bei sudėtį.

2.Su turtu susietų žetonų emitentai kuo skubiau savo interneto svetainėje aiškiai, tiksliai ir skaidriai atskleidžia 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto audito rezultatus.

3.Nedarant poveikio 77 straipsnio taikymui, su turtu susietų žetonų emitentai kuo skubiau savo interneto svetainėje aiškiai, tiksliai ir skaidriai atskleidžia visus įvykius, kurie daro arba gali daryti reikšmingą poveikį su turtu susietų žetonų vertei arba 32 straipsnyje nurodytam rezerviniam turtui.

27 straipsnis
Skundų nagrinėjimo procedūra

1.Su turtu susietų žetonų emitentai nustato veiksmingas ir skaidrias procedūras ir jų laikosi, kad skundus, gautus iš su turtu susietų žetonų turėtojų, išnagrinėtų greitai, sąžiningai ir nuosekliai. Kai visus su turtu susietus žetonus ar jų dalį platina trečiosios šalies subjektai, kaip nurodyta 30 straipsnio 5 dalies h punkte, su turtu susietų žetonų emitentai nustato procedūras, kuriomis palengvinamas tokių skundų, kuriuos su turtu susietų žetonų turėtojai teikia tokių trečiųjų šalių subjektų atžvilgiu, nagrinėjimas.

2.Su turtu susietų žetonų turėtojai gali teikti skundus savo su turtu susietų žetonų emitentams nemokamai.

3.Su turtu susietų žetonų emitentai parengia ir pateikia klientams skundo šabloną ir saugo įrašus apie visus gautus skundus ir priemones, kurių imtasi į juos reaguojant.

4.Su turtu susietų žetonų emitentai laiku ir sąžiningai tiria visus skundus ir per pagrįstą laikotarpį praneša su turtu susietų žetonų turėtojams tokių tyrimų rezultatus.

5.Glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, EBI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatomi skundų nagrinėjimo reikalavimai, šablonai ir procedūros, projektus.

EBI tų reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

28 straipsnis
Interesų konfliktų prevencija, nustatymas, valdymas ir atskleidimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai palaiko ir įgyvendina veiksmingą interesų konfliktų prevencijos, nustatymo, valdymo ir atskleidimo politiką ir procedūras, taikomas konfliktams, kylantiems tarp jų pačių ir:

(a)jų akcininkų;

(b)jų valdymo organo narių;

(c)jų darbuotojų;

(d)visų fizinių asmenų, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % turtu užtikrinto kriptoturto emitento akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis gali kontroliuoti atitinkamą su turtu susietų žetonų emitentą;

(e)su turtu susietų žetonų turėtojų;

(f)visų trečiųjų šalių, vykdančių vieną iš 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų funkcijų;

(g)atitinkamais atvejais visų 35 straipsnio 3 dalyje nurodytų juridinių ar fizinių asmenų.

Visų pirma su turtu susietų žetonų emitentai imasi visų tinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią interesų konfliktams, kylantiems dėl 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto valdymo ir investavimo, juos nustatytų, valdytų ir atskleistų.

2.Su turtu susietų žetonų emitentai savo su turtu susietų žetonų turėtojams atskleidžia informaciją apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi jų poveikiui sumažinti.

3.Tokia informacija atskleidžiama su turtu susietų žetonų emitento interneto svetainėje aiškiai matomoje vietoje.

4.3 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija yra pakankamai tiksli, kad su turtu susietų žetonų turėtojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl su turtu susietų žetonų pirkimo.

5.EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato:

(a)1 dalyje nurodytos politikos ir procedūrų reikalavimus;

(b)3 dalyje nurodytos informacijos atskleidimo tvarką.

EBI tų reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

29 straipsnis
Informacija kompetentingoms institucijoms

Su turtu susietų žetonų emitentai savo kompetentingoms institucijoms praneša apie visus savo valdymo organo pokyčius.

30 straipsnis
Valdymo priemonės

1.Su turtu susietų žetonų emitentai taiko patikimas valdymo priemones, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtais, skaidriais ir nuosekliais atskaitomybės ryšiais, veiksmingus jiems kylančios ar galinčios kilti rizikos nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie ją procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras.

2.Su turtu susietų žetonų emitentų valdymo organo nariai turi turėti būtiną gerą reputaciją ir kompetenciją, susijusią su kvalifikacija, patirtimi ir įgūdžiais, kad galėtų vykdyti savo pareigas ir užtikrinti patikimą ir apdairų tokių emitentų valdymą. Be to, jie įrodo, kad yra pajėgūs skirti pakankamai laiko savo funkcijoms veiksmingai atlikti.

3.Fiziniai asmenys, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % su turtu susietų žetonų emitentų akcinio kapitalo ar balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis gali kontroliuoti tokius emitentus, turi turėti būtiną gerą reputaciją ir kompetenciją.

4.Nė vienas iš 2 ar 3 dalyje nurodytų asmenų negali būti pripažintas kaltu padaręs teisės pažeidimus, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, arba kitus finansinius nusikaltimus.

5.Su turtu susietų žetonų emitentai patvirtina politiką ir procedūras, kurios yra pakankamai veiksmingos užtikrinti šio reglamento laikymąsi ir tai, kad jų vadovai ir darbuotojai atitiktų visas šios antraštinės dalies nuostatas. Visų pirma su turtu susietų žetonų emitentai nustato, taiko ir įgyvendina politiką ir procedūras, susijusias su:

(a)32 straipsnyje nurodytu turto rezervu;

(b)rezervinio turto saugojimu, kaip nurodyta 33 straipsnyje;

(c)su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktomis arba nesuteiktomis teisėmis, kaip nurodyta 35 straipsnyje;

(d)mechanizmais, kuriais su turtu susieti žetonai išleidžiami, sukuriami ir sunaikinami;

(e)operacijų su turtu susietais žetonais patvirtinimo protokolais;

(f)emitento nuosavybinės PRT veikimu, kai su turtu susieti žetonai yra išleidžiami, perleidžiami ir laikomi tokiame paskirstytajame registre arba naudojant panašią technologiją, kurią valdo emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis;

(g)mechanizmais, kuriais užtikrinamas su turtu susietų žetonų išpirkimas arba jų likvidumas, kaip nurodyta 35 straipsnio 4 dalyje;

(h)susitarimais su trečiųjų šalių subjektais dėl turto rezervo valdymo ir rezervinio turto investavimo, saugojimo ir atitinkamais atvejais su turtu susietų žetonų viešo platinimo;

(i)skundų nagrinėjimu, kaip nurodyta 27 straipsnyje;

(j)interesų konfliktais, kaip nurodyta 28 straipsnyje;

(k)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų likvidumo valdymo politika, kaip nurodyta 41 straipsnio 3 dalyje.

Su turtu susietų žetonų emitentai, pavedantys trečiųjų šalių subjektams vykdyti h punkte nurodytas funkcijas, nustato ir atnaujina sutartimi įformintus susitarimus su tais trečiųjų šalių subjektais, kuriuose tiksliai nustato tiek su turtu susietų žetonų emitentų, tiek kiekvieno trečiosios šalies subjekto funkcijas, atsakomybę, teises ir pareigas. Sutartimi įformintuose susitarimuose, galiojančiuose keliose jurisdikcijose, nedviprasmiškai pasirenkama teisė.

6.Jei su turtu susietų žetonų emitentai nėra pradėję laikytis 42 straipsnyje nurodyto plano, jie naudoja tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras siekdami užtikrinti nuolatinį ir reguliarų savo paslaugų teikimą ir veiklos vykdymą. Tuo tikslu su turtu susietų žetonų emitentai prižiūri visas savo sistemas ir saugumo prieigos protokolus, kad jie atitiktų atitinkamus Sąjungos standartus.

7.Su turtu susietų žetonų emitentai nustato veiklos rizikos šaltinius ir tą riziką kuo labiau mažina plėtodami tinkamas sistemas, kontrolės priemones ir procedūras.

8.Su turtu susietų žetonų emitentai nustato veiklos tęstinumo politiką, pagal kurią užtikrina, kad sutrikus jų sistemoms ir procedūroms būtų išsaugoti esminiai duomenys bei funkcijos ir palaikoma jų veikla, o kai tai neįmanoma – laiku atkurti tokie duomenys bei funkcijos ir laiku atnaujinta veikla.

9.Su turtu susietų žetonų emitentai turi vidaus kontrolės mechanizmus ir veiksmingas rizikos vertinimo ir valdymo procedūras, įskaitant veiksmingas IRT sistemų valdymo kontrolės ir apsaugos priemones, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 55 . Procedūros sudaro sąlygas atlikti išsamų kliovimosi trečiųjų šalių subjektais vertinimą, kaip nurodyta 5 dalies h punkte. Su turtu susietų žetonų emitentai stebi ir reguliariai vertina vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos vertinimo procedūrų tinkamumą bei veiksmingumą ir imasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.

10.Turtu užtikrinto kriptoturto emitentai yra įsidiegę tinkamas informacijos saugumo, vientisumo ir konfidencialumo apsaugos sistemas ir procedūras, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 56 . Tose sistemose įrašomi ir saugomi emitentui vykdant veiklą surinkti ir parengti aktualūs duomenys ir informacija.

11.Su turtu susietų žetonų emitentai užtikrina, kad nepriklausomi auditoriai reguliariai atliktų jų auditą. To audito rezultatai perduodami atitinkamo emitento valdymo organui ir pateikiami kompetentingai institucijai.

12.Glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, EBI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatomas su toliau išvardytomis sritimis susijusių valdymo priemonių minimalus turinys, projektus:

(a)su 1 ir 7 dalyse nurodytos rizikos stebėjimo priemonėmis;

(b)su 1 ir 9 dalyse nurodytu vidaus kontrolės mechanizmu;

(c)su 8 dalyje nurodytu veiklos tęstinumo planu;

(d)su 11 dalyje nurodytu auditu.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

31 straipsnis
Nuosavų lėšų reikalavimai

1.Su turtu susietų žetonų emitentai visada turi nuosavų lėšų, kurių suma atitinka bent didesniąją iš šių sumų:

(a)350 000 EUR;

(b)2 % rezervinio turto vidutinės sumos, kaip nurodyta 32 straipsnyje.

Taikant b punktą, rezervinio turto vidutinė suma – rezervinio turto vidutinė suma kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, apskaičiuota už praėjusius šešis mėnesius.

Jei emitentas siūlo daugiau nei vienos kategorijos su turtu susietus žetonus, b punkte nurodyta suma yra rezervinio turto vidutinių sumų, kuriomis užtikrinami kiekvienos kategorijos su turtu susieti žetonai, suma.

2.1 dalyje nurodytas nuosavas lėšas sudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių, nurodytų to reglamento 46 ir 48 straipsniuose.

3.Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gali pareikalauti su turtu susietų žetonų emitentų turėti nuosavų lėšų sumą, kuri yra iki 20 % didesnė negu suma, apskaičiuota pagal 1 dalies b punktą, arba gali leisti tokiems emitentams turėti nuosavų lėšų sumą, kuri yra iki 20 % mažesnė negu suma, apskaičiuota pagal 1 dalies b punktą, jei nustatoma didesnė arba mažesnė rizika įvertinus:

(a)su turtu susietų žetonų emitento rizikos valdymo procesus ir vidaus kontrolės mechanizmus, kaip nurodyta 30 straipsnio 1, 7 ir 9 dalyse;

(b)rezervinio turto kokybę ir kintamumą, kaip nurodyta 32 straipsnyje;

(c)su turtu susietų žetonų emitento pagal 35 straipsnį su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktų teisių rūšis;

(d)rezervinio turto investavimo objektus, rezervinio turto investavimo politikos keliamą riziką;

(e)operacijų su turtu susietais žetonais bendrą vertę ir skaičių;

(f)rinkų, kuriose siūlomi ir parduodami su turtu susieti žetonai, svarbą;

(g)atitinkamais atvejais su turtu susietų žetonų rinkos kapitalizaciją.

4.EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslina:

(a)1 dalyje nustatytą nuosavų lėšų apskaičiavimo metodiką;

(b)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento prisitaikymo prie didesnių nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų 3 dalyje, procedūrą ir terminus;

(c)kriterijus, kuriais remiantis įpareigojama turėti didesnę nuosavų lėšų sumą arba leidžiama turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, kaip nurodyta 3 dalyje.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

3 skyrius

Turto rezervas

32 straipsnis
Pareiga turėti rezervinio turto ir tokio turto rezervo sudėtis bei valdymas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai visada sudaro ir prižiūri turto rezervą.

2.Emitentai, viešai siūlantys dviejų ar daugiau kategorijų su turtu susietus žetonus, kiekvienos kategorijos su turtu susietiems žetonams, kurie turi būti valdomi atskirai, administruoja ir prižiūri atskirą turto rezervą.

Emitentai, viešai siūlantys tos pačios kategorijos su turtu susietus žetonus, tos kategorijos su turtu susietiems žetonams administruoja ir prižiūri tik vieną turto rezervą.

3.Su turtu susietų žetonų emitentų valdymo organai užtikrina veiksmingą ir apdairų rezervinio turto valdymą. Emitentai užtikrina, kad dėl su turtu susietų žetonu sukūrimo ir sunaikinimo turto rezervas būtų visada atitinkamai padidinamas ar sumažinamas ir kad toks padidinimas ar sumažinimas būtų tinkamai administruojamas siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio rezervinio turto rinkai.

4.Su turtu susietų žetonų emitentai turi aiškią ir išsamią politiką, kurioje aprašomas tokių žetonų stabilizavimo mechanizmas. Ta politika ir procedūros, visų pirma, apima:

(a)referencinio turto, su kuriuo susietų žetonų vertę siekiama stabilizuoti, sąrašą ir tokio referencinio turto sudėtį;

(b)turto rūšies ir tikslaus į turto rezervą įtraukto turto paskirstymo aprašymą;

(c)išsamų rezervinio turto keliamos rizikos, įskaitant kredito riziką, rinkos riziką ir likvidumo riziką, įvertinimą;

(d)su turtu susietų žetonų sukūrimo ir sunaikinimo procedūros ir tokio sukūrimo ar sunaikinimo padarinių rezervinio turto didinimui ir mažinimui aprašymą;

(e)nurodymą, ar rezervinis turtas yra investuotas;

(f)kai su turtu susietų žetonų emitentai dalį rezervinio turto investuoja, – išsamų investavimo politikos aprašymą ir įvertinimą, kaip ta investavimo politika gali paveikti rezervinio turto vertę;

(g)su turtu susietų žetonų pirkimo ir tokių žetonų išpirkimo naudojant rezervinį turtą procedūros aprašymą ir tai įgaliotų atlikti asmenų arba jų kategorijų sąrašą.

5.Nedarant poveikio 30 straipsnio 11 dalies taikymui, su turtu susietų žetonų emitentai kas šešis mėnesius nuo jų veiklos leidimo suteikimo, kaip nurodyta 19 straipsnyje, dienos užsako rezervinio turto nepriklausomą auditą.

33 straipsnis
Rezervinio turto saugojimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai nustato, atnaujina ir įgyvendina saugojimo politiką, procedūras ir sutartimi įformintus susitarimus, kuriais visada užtikrinama, kad:

(a)rezervinis turtas būtų atskirtas nuo emitento nuosavų lėšų;

(b)rezervinis turtas nebūtų nei suvaržytas, nei įkeistas pagal susitarimą dėl finansinio įkaito, susitarimą dėl finansinio įkaito, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, arba susitarimą dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB 57 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose;

(c)rezervinis turtas būtų saugomas pagal 4 dalį;

(d)su turtu susietų žetonų emitentai galėtų nedelsiant pasinaudoti rezerviniu turtu, kad įvykdytų visus su turtu susietų žetonų turėtojų išpirkimo prašymus.

Emitentai, Sąjungoje išleidžiantys dviejų ar daugiau kategorijų su turtu susietus žetonus, kiekvienam turto rezervui taiko atskirą saugojimo politiką. Emitentai, išleidžiantys tos pačios kategorijos su turtu susietus žetonus, taiko ir atnaujina tik vieną saugojimo politiką.

2.Už su turtu susietus žetonus gautas rezervinis turtas pradedamas saugoti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo su turtu susietų žetonų išleidimo, o saugojimo funkciją atlieka:

(a)kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis pagal 53 straipsnį suteiktą veiklos leidimą 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytai paslaugai teikti, kai rezervinis turtas yra kriptoturto pavidalo;

(b)kredito įstaiga visų kitų rūšių rezervinio turto atveju.

3.Su turtu susietų žetonų emitentai deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai atrenka, skiria ir peržiūri kredito įstaigas ir kriptoturto paslaugų teikėjus, skiriamus rezervinio turto saugotojais pagal 2 dalį.

Atsižvelgdami į kredito įstaigų ir kriptoturto paslaugų teikėjų apskaitos praktiką, saugojimo procedūras ir vidaus kontrolės mechanizmus, su turtu susietų žetonų emitentai užtikrina, kad rezervinio turto saugotojais paskirtos kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būtinų ekspertinių žinių ir reputaciją rinkoje, kad galėtų tokį rezervinį turtą saugoti. Su turtu susietų žetonų emitentų ir saugotojų sutartimi įformintais susitarimais užtikrinama, kad saugomas rezervinis turtas būtų apsaugotas nuo saugotojų kreditorių reikalavimų.

1 dalyje nurodytoje politikoje ir procedūrose nustatomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai skiriami rezervinio turto saugotojais, ir tokio skyrimo peržiūros tvarka.

Su turtu susietų žetonų emitentai reguliariai peržiūri kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjų paskyrimą rezervinio turto saugotojais. Tuo tikslu su turtu susietų žetonų emitentas įvertina savo pozicijas tokių saugotojų atžvilgiu, atsižvelgdamas į visus savo santykius su jais, ir nuolat stebi tokių saugotojų finansines sąlygas.

4.Su turtu susietų žetonų emitentų vardu laikomas rezervinis turtas patikimas pagal 3 dalį paskirtoms kredito įstaigoms arba kriptoturto paslaugų teikėjams tokia tvarka:

(a)kredito įstaigos dekretinius pinigus saugo savo apskaitos knygose atidarytoje sąskaitoje;

(b)kiek tai susiję su finansinėmis priemonėmis, kurias galima saugoti, kredito įstaigos saugo visas finansines priemones, kurios gali būti registruojamos kredito įstaigos apskaitos knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, ir visas finansines priemones, kurios gali būti fiziškai perduotos tokioms kredito įstaigoms;

(c)kiek tai susiję su kriptoturtu, kuris gali būti saugomas, kriptoturto paslaugų teikėjai saugo į rezervinį turtą įtrauktą kriptoturtą arba prieigos prie tokio kriptoturto priemones, kurios tam tikrais atvejais yra privačiųjų kriptografinių raktų pavidalo;

(d)kito turto atveju kredito įstaigos patikrina su turtu susietų žetonų emitentų nuosavybę ir laiko įrašus apie tą rezervinį turtą, kuris, jų duomenimis, priklauso su turtu susietų žetonų emitentams.

Taikant a punktą, kredito įstaigos užtikrina, kad kredito įstaigų apskaitos knygose dekretiniai pinigai būtų registruoti atskiroje sąskaitoje pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į valstybių narių teisę perkeliamas Komisijos direktyvos 2006/73/EB 58 16 straipsnis. Sąskaita atidaroma su turtu susietų žetonų emitentų vardu siekiant valdyti rezervinį turtą, kad saugomų dekretinių pinigų priklausymą turto rezervui būtų galima aiškiai identifikuoti.

Taikant b punktą, kredito įstaigos užtikrina, kad visos tos finansinės priemonės, kurios gali būti registruojamos kredito įstaigos apskaitos knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, būtų registruojamos kredito įstaigos apskaitos knygose atskirose sąskaitose pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į valstybių narių teisę perkeliamas Komisijos direktyvos 2006/73/EB 59 16 straipsnis. Finansinių priemonių sąskaita atidaroma su turtu susietų žetonų emitentų vardu siekiant valdyti rezervinį turtą, kad saugomų finansinių priemonių priklausymą turto rezervui būtų galima aiškiai identifikuoti.

Taikant c punktą, siekdami valdyti rezervinį turtą kriptoturto paslaugų teikėjai su turtu susietų žetonų emitentų vardu atidaro pozicijų registrą, kad saugomo kriptoturto priklausymą turto rezervui būtų galima aiškiai identifikuoti.

Taikant d punktą, vertinant, ar rezervinis turtas priklauso su turtu susietų žetonų emitentams, remiamasi su turtu susietų žetonų emitentų pateikta informacija ar dokumentais ir, jei yra, išorės įrodymais.

5.Kredito įstaigos ar kriptoturto paslaugų teikėjo paskyrimas rezervinio turto saugotoju pagal 3 dalį įforminamas rašytine sutartimi, nurodyta 30 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje. Be kita ko, tomis sutartimis reguliuojamas informacijos, kuri laikoma būtina, kad su turtu susietų žetonų emitentai, kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai galėtų vykdyti savo funkcijas, srautas.

6.Kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai, paskirti rezervinio turto saugotojais pagal 3 dalį, veikia sąžiningai, teisingai, profesionaliai, nepriklausomai ir atsižvelgdami į su turtu susietų žetonų emitento ir turėtojų interesus.

7.Kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai, paskirti rezervinio turto saugotojais pagal 3 dalį, su turtu susietų žetonų emitentų atžvilgiu nevykdo veiklos, kuri gali sukelti tų emitentų, su turtu susietų žetonų turėtojų ir jų pačių interesų konfliktus, išskyrus atvejus, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

(a)kredito įstaigos ar kriptoturto paslaugų teikėjai yra funkciškai ir hierarchiškai atskyrę savo saugojimo užduočių vykdymą nuo galimai su tuo nesuderinamų užduočių;

(b)galimi interesų konfliktai yra su turtu susietų žetonų emitentų tinkamai nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleidžiami su turtu susietų žetonų turėtojams pagal 28 straipsnį.

8.Finansinės priemonės arba kriptoturto, saugomų kaip nurodyta 4 dalyje, praradimo atveju kredito įstaiga ar kriptoturto paslaugų teikėjas, kurie tą finansinę priemonę ar kriptoturtą prarado, su turtu susietų žetonų emitentui nepagrįstai nedelsdami grąžina tos pačios rūšies arba atitinkamos vertės finansinę priemonę ar kriptoturtą. Atitinkama kredito įstaiga ar kriptoturto paslaugų teikėjas nėra atsakingi, jei gali įrodyti, kad nuostoliai susidarė dėl išorės įvykio, kurio jie negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.

34 straipsnis
Rezervinio turto investavimas

1.Dalį savo rezervinio turto investuojantys su turtu susietų žetonų emitentai tą rezervinį turtą investuoja tik į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika yra minimali. Tas investicijas galima greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnį neigiamą poveikį kainai.

2.Finansinės priemonės, į kurias investuotas rezervinis turtas, yra saugomos pagal 33 straipsnį.

3.Visą pelną arba nuostolius, įskaitant 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių vertės svyravimus, ir visą sandorio šalies ar operacinę riziką, kylančią dėl rezervinio turto investavimo, prisiima su turtu susietų žetonų emitentas.

4.EBI, pasikonsultavusi su ESMA ir Europos centrinių bankų sistemos nariais, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatomos finansinės priemonės, kurias galima laikyti labai likvidžiomis ir kurių rinkos bei kredito rizika labai maža, kaip nurodyta 1 dalyje, projektus. Nustatydama 1 dalyje nurodytas finansines priemones EBI atsižvelgia į:

(a)įvairių rūšių rezervinį turtą, kuriuo gali būti užtikrinami su turtu susieti žetonai;

(b)koreliaciją tarp rezervinio turto ir labai likvidžių finansinių priemonių, į kurias gali investuoti emitentai;

(c)pripažinimo aukštos kokybės likvidžiuoju turtu sąlygas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnį ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 60 .

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

35 straipsnis
Teisės su turtu susietų žetonų emitentų arba rezervinio turto atžvilgiu

1.Su turtu susietų žetonų emitentai nustato, atnaujina ir įgyvendina aiškią ir išsamią politiką ir procedūras, taikomas su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktoms teisėms, įskaitant visas tiesioginio reikalavimo ar išpirkimo teises tų su turtu susietų žetonų emitentų ar rezervinio turto atžvilgiu.

2.Kai su turtu susietų žetonų turėtojams yra suteiktos teisės, kaip nurodyta 1 dalyje, su turtu susietų žetonų emitentai parengia politiką, kurioje nustato:

(a)sąlygas, įskaitant ribines vertes, laikotarpius ir terminus, kuriomis su turtu susietų žetonų turėtojai gali tomis teisėmis pasinaudoti;

(b)mechanizmus ir procedūras, kuriomis užtikrinamas su turtu susietų žetonų išpirkimas, taip pat ir susiklosčius nepalankioms rinkos sąlygoms, su turtu susietų žetonų emitento tvarkingo likvidavimo atveju, kaip nurodyta 42 straipsnyje, arba tokio emitento veiklos sustabdymo atveju;

(c)su turtu susietų žetonų ir rezervinio turto vertinimą arba vertinimo principus, kai tomis teisėmis naudojasi su turtu susietų žetonų turėtojas;

(d)atsiskaitymo sąlygas, taikomas, kai tomis teisėmis naudojamasi;

(e)su turtu susietų žetonų emitentų taikomus mokesčius, kai jų turėtojai naudojasi tomis teisėmis.

e punkte nurodyti mokesčiai turi būti proporcingi ir atitikti su turtu susietų žetonų emitentų patirtas faktines išlaidas.

3.Kai su turtu susietų žetonų emitentai nesuteikia jokiems su turtu susietų žetonų turėtojams teisių, kaip nurodyta 1 dalyje, išsamioje politikoje ir procedūrose nurodomi fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems tokios teisės suteikiamos. Išsamioje politikoje ir procedūrose taip pat nurodomos sąlygos, kuriomis tokiomis teisėmis galima naudotis, ir tiems asmenims nustatytos pareigos.

Su turtu susietų žetonų emitentai sudaro ir atnaujina tinkamus sutartimi įformintus susitarimus su tais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems tos teisės suteiktos. Tuose sutartimi įformintuose susitarimuose tiksliai nurodomos su turtu susietų žetonų emitentų ir kiekvieno iš tų fizinių ar juridinių asmenų funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos. Sutartimi įformintuose susitarimuose, galiojančiuose keliose jurisdikcijose, nedviprasmiškai pasirenkama teisė.

4.Su turtu susietų žetonų emitentai, kurie nesuteikia teisių jokiems tokių su turtu susietų žetonų turėtojams, kaip nurodyta 1 dalyje, nustato mechanizmus su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti. Tuo tikslu jie sudaro ir atnaujina rašytinius susitarimus su kriptoturto paslaugų teikėjais, turinčiais veiklos leidimą teikti kriptoturto paslaugas, nurodytas 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte. Su turtu susietų žetonų emitentas užtikrina, kad pakankamas skaičius kriptoturto paslaugų teikėjų yra įpareigoti reguliariai ir nuspėjamai teikti tvirtąsias kotiruotes konkurencingomis kainomis.

Kai su turtu susietų žetonų rinkos vertė smarkiai skiriasi nuo referencinio turto arba rezervinio turto vertės, su turtu susietų žetonų turėtojai turi teisę išpirkti kriptoturtą tiesiogiai iš kriptoturto emitento. Tuo atveju visi už tokį išpirkimą taikomi mokesčiai turi būti proporcingi ir atitikti su turtu susietų žetonų emitento patirtas faktines išlaidas.

Emitentas sudaro ir atnaujina sutartimi įformintus susitarimus, kuriais užtikrinama, kad pajamos iš rezervinio turto būtų išmokėtos su turtu susietų žetonų turėtojams, kai emitentas priima sprendimą sustabdyti savo veiklą arba kai jo veikla tvarkingai likviduojama, arba kai jo veiklos leidimas panaikinamas.

5.EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

(a)kriptoturto paslaugų teikėjų pareigos užtikrinant su turtu susietų žetonų likvidumą, kaip nustatyta 4 dalies pirmoje pastraipoje;

(b)vertės pokyčiai, dėl kurių atsiranda tiesioginė teisė išpirkti turtą iš su turtu susietų žetonų emitento, kaip nustatyta 4 dalies antroje pastraipoje, ir pasinaudojimo tokia teise sąlygos.

EBI tų reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

36 straipsnis
Draudimas numatyti palūkanas

Nei su turtu susietų žetonų emitentai, nei kriptoturto paslaugų teikėjai nenumato jokių palūkanų ar kitokių išmokų, siejamų su laikotarpio, kurį su turtu susietų žetonų turėtojas turi su turtu susietus žetonus, trukme.

4 skyrius

Su turtu susietų žetonų emitentų įsigijimai

37 straipsnis
Su turtu susietų žetonų emitentų numatomų įsigijimų vertinimas

1.Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba kartu veikiantys tokie asmenys (toliau – siūlomas įsigyjantis asmuo), ketinantys tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti kvalifikuotąjį su turtu susietų žetonų emitento akcijų paketą arba jį tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti tiek, kad jų turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų arba viršytų 10 %, 20 %, 30 % arba 50 %, arba tiek, kad tas su turtu susietų žetonų emitentas taptų jų patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), apie tai raštu informuoja to emitento kompetentingą instituciją ir nurodo numatomo akcijų paketo dydį ir informaciją, kurios reikalaujama techniniais reguliavimo standartais, Komisijos priimtais pagal 38 straipsnio 4 dalį.

2.Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs tiesiogiai ar netiesiogiai perleisti kvalifikuotąjį su turtu susietų žetonų emitento akcijų paketą (toliau – siūlomas pardavėjas), pirmiausia apie tai raštu praneša kompetentingai institucijai ir nurodo tokio akcijų paketo dydį. Toks asmuo taip pat praneša kompetentingai institucijai, jeigu jis nusprendė sumažinti savo kvalifikuotąjį akcijų paketą tiek, kad jo turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis sumažėtų ir nesiektų 10 %, 20 %, 30 % ar 50 % visų balsavimo teisių ar viso kapitalo, arba tiek, kad su turtu susietų žetonų emitentas nustotų buvęs to asmens patronuojamąja įmone.

3.Kompetentingos institucijos, gavusios pagal 1 dalį reikalaujamą pranešimą, nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per dvi darbo dienas raštu patvirtina jo gavimą.

4.Kompetentingos institucijos per 60 darbo dienų nuo 3 dalyje nurodyto rašytinio gavimo patvirtinimo dienos įvertina 1 dalyje nurodytą numatomą įsigijimą ir informaciją, kurios reikalaujama techniniais reguliavimo standartais, Komisijos priimtais pagal 38 straipsnio 4 dalį.

Patvirtindamos pranešimo gavimą, kompetentingos institucijos praneša 1 dalyje nurodytiems asmenims datą, kada bus baigtas vertinimas.

5.Atlikdamos 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytų asmenų gali prašyti papildomos tam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos. Toks prašymas pateikiamas prieš baigiant vertinimą ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 50-tą darbo dieną nuo 3 dalyje nurodyto rašytinio gavimo patvirtinimo dienos. Tokie prašymai pateikiami raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

Kompetentingos institucijos 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą sustabdo tol, kol gauna šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą papildomą informaciją, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Dėl kompetentingų institucijų tolesnių prašymų pateikti papildomos informacijos ar patikslinti gautą informaciją vertinimas daugiau nebestabdomas.

Kompetentinga institucija gali pratęsti šios dalies antroje pastraipoje nurodytą sustabdymo laikotarpį iki ne daugiau kaip 30 darbo dienų, jei 1 dalyje nurodyti asmenys yra įsteigti arba jų veikla yra reglamentuojama ne Sąjungoje.

6.Kompetentingos institucijos, kurios užbaigusios vertinimą nusprendžia prieštarauti 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui, per dvi darbo dienas, bet iki 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos, atitinkamais atvejais atidėtos pagal 5 dalies antrą ir trečią pastraipas, raštu apie tai praneša 1 dalyje nurodytiems asmenims. Tame pranešime nurodomi to sprendimo motyvai.

7.Jei kompetentingos institucijos iki 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos, atitinkamais atvejais atidėtos pagal 5 dalies antrą ir trečią pastraipas, nepareiškia prieštaravimo 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui, numatomas įsigijimas arba numatomas perleidimas laikomas patvirtintu.

8.Kompetentinga institucija gali nustatyti ilgiausią laikotarpį 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui įgyvendinti ir prireikus tą ilgiausią laikotarpį pratęsti.

38 straipsnis
Su turtu susietų žetonų emitentų numatomų įsigijimų vertinimo turinys 

1.Atlikdamos 37 straipsnio 4 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos įvertina 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tinkamumą ir numatomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal visus šiuos kriterijus:

(a)37 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reputaciją;

(b)bet kokio asmens, kuris vadovaus su turtu susietų žetonų emitento verslui po numatomo įsigijimo arba perleidimo, reputaciją ir patirtį;

(c)37 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų finansinį patikimumą, ypač su turtu susietų žetonų emitento, kurio dalį ketinama įsigyti, vykdomos ir numatomos vykdyti veiklos rūšies atžvilgiu;

(d)tai, ar su turtu susietų žetonų emitentas galės laikytis ir laikysis šios antraštinės dalies nuostatų;

(e)tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti, kad siekiant įgyvendinti numatomą įsigijimą vykdomas arba įvykdytas ar buvo bandomas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba kad numatomas įsigijimas gali padidinti jų pavojų.

2.Kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą dėl numatomo įsigijimo tik turėdamos pagrįstų priežasčių tai padaryti remiantis 1 dalyje nurodytais kriterijais arba jeigu pagal 37 straipsnio 4 dalį pateikta informacija yra neišsami arba klaidinga.

3.Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl privalomo įsigyti akcijų paketo dydžio ir neleidžia savo kompetentingoms institucijoms nagrinėti siūlomo įsigijimo rinkos ekonominių poreikių požiūriu.

4.EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomas išsamus informacijos, kuri yra būtina 37 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam vertinimui atlikti ir kuri pateikiama kompetentingoms institucijoms teikiant 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, sąrašas. Reikalaujama informacija turi būti reikalinga prudenciniam vertinimui atlikti, proporcinga ir pritaikyta prie 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir numatomo įsigijimo pobūdžio.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

5 skyrius

Reikšmingi su turtu susieti žetonai

39 straipsnis
Su turtu susietų žetonų priskyrimas prie reikšmingų su turtu susietų žetonų kategorijos

1.EBI su turtu susietus žetonus prie reikšmingų su turtu susietų žetonų kategorijos priskiria remdamasi toliau nurodytais ir pagal 6 dalį patikslintais kriterijais, jei atitinkami bent trys iš šių kriterijų:

(a)su turtu susietų žetonų platintojų, su turtu susietų žetonų emitento akcininkų arba bet kurios iš trečiųjų šalių subjektų, nurodytų 30 straipsnio 5 dalies h punkte, klientų rato dydis;

(b)išleistų su turtu susietų žetonų vertė arba atitinkamais atvejais jų rinkos kapitalizacija;

(c)operacijų tais su turtu susietais žetonais skaičius ir vertė;

(d)su turtu susietų žetonų emitento turto rezervo dydis;

(e)su turtu susietų žetonų emitento tarpvalstybinės veiklos reikšmingumas, įskaitant valstybių narių, kuriose naudojami su turtu susieti žetonai, skaičių, su turtu susietų žetonų naudojimą tarptautiniams mokėjimams bei perlaidoms ir valstybių narių, kuriose įsteigti 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodyti trečiųjų šalių subjektai, skaičių;

(f)tarpusavio sąsajos su finansų sistema.

2.Kompetentingos institucijos, kurios pagal 19 straipsnį suteikė veiklos leidimą su turtu susietų žetonų emitentui, EBI bent kartą per metus pateikia informaciją apie 1 dalyje nurodytus ir pagal 6 dalį patikslintus kriterijus.

3.Jei EBI mano, kad su turtu susieti žetonai atitinka 1 dalyje nurodytus ir pagal 6 dalį patikslintus kriterijus, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša tų su turtu susietų žetonų emitentams ir emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę tokių su turtu susietų žetonų emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

4.Galutinį sprendimą dėl to, ar su turtu susietas žetonas yra reikšmingas su turtu susietas žetonas, EBI priima per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo dienos ir nedelsdama apie tai praneša tokių su turtu susietų žetonų emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms.

5.Praėjus vienam mėnesiui nuo pranešimo apie 4 dalyje nurodytą sprendimą, reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros pareigos perduodamos EBI.

EBI ir atitinkama kompetentinga institucija bendradarbiauja, kad užtikrintų sklandų priežiūros kompetencijos perdavimą.

6.Komisija įgaliojama pagal 121 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad papildomai patikslintų 1 dalyje nustatytus kriterijus, pagal kuriuos su turtu susietas žetonas turi būti laikomas reikšmingu, ir nustatytų:

(a)1 dalies a–e punktuose nurodytų kriterijų ribas, laikantis šių sąlygų:

i)klientų rato riba yra ne mažesnė kaip du milijonai fizinių ar juridinių asmenų;

ii)išleisto su turtu susieto žetono vertės arba atitinkamais atvejais tokio su turtu susieto žetono rinkos kapitalizacijos riba yra ne mažesnė kaip 1 mlrd. EUR;

iii)operacijų tais su turtu susietais žetonais skaičiaus ir vertės riba yra ne mažesnė kaip atitinkamai 500 000 operacijų per dieną arba 100 mln. EUR per dieną;

iv)d punkte nurodyto rezervinio turto dydžio riba yra ne mažesnė kaip 1 mlrd. EUR;

v)valstybių narių, kuriose naudojami su turtu susieti žetonai, įskaitant tarptautinius mokėjimus ir perlaidas, arba kuriose yra įsteigtos 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytos trečiosios šalys, skaičiaus riba yra ne mažesnė kaip septynios;

(b)aplinkybes, kuriomis su turtu susieti žetonai ir jų emitentai laikomi turinčiais tarpusavio sąsajų su finansų sistema;

(c)informacijos, kurią kompetentingos institucijos teikia EBI pagal 2 dalį, turinį ir formą;

(d)EBI pagal 3–5 dalis priimamų sprendimų procedūrą ir terminus.

40 straipsnis
Savanoriškas su turtu susietų žetonų priskyrimas prie reikšmingų su turtu susietų žetonų kategorijos

1.Su turtu susietų žetonų emitentai, teikiantys prašymą suteikti veiklos leidimą, kaip nurodyta 16 straipsnyje, savo prašyme gali nurodyti, kad nori savo su turtu susietus žetonus priskirti prie reikšmingų su turtu susietų žetonų kategorijos. Tokiu atveju apie būsimo emitento prašymą kompetentinga institucija nedelsdama praneša EBI.

Kad su turtu susieti žetonai veiklos leidimo suteikimo metu būtų laikomi reikšmingais, prašymą teikiantys su turtu susietų žetonų emitentai savo veiklos programoje, nurodytoje 16 straipsnio 2 dalies c punkte, įrodo, kad jie greičiausiai atitiks bent tris 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus.

2.Jei remdamasi veiklos programa EBI mano, kad su turtu susieti žetonai atitinka 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

3.Jei remdamasi veiklos programa EBI mano, kad su turtu susieti žetonai neatitinka 39 straipsnio 1 dalyje nurodytų ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintų kriterijų, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša prašymą teikiančiam emitentui ir prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę prašymą teikiančiam emitentui ir jo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

4.Galutinį sprendimą dėl to, ar su turtu susietas žetonas yra reikšmingas su turtu susietas žetonas, EBI priima per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo dienos ir nedelsdama apie tai praneša tokių su turtu susietų žetonų emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms.

5.Jei su turtu susieti žetonai pagal 4 dalyje nurodytą sprendimą laikomi reikšmingais, sprendimo, kuriuo kompetentinga institucija suteikia 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos leidimą, priėmimo dieną priežiūros pareigos perduodamos EBI.

41 straipsnis
Konkrečios papildomos reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų pareigos

1.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai patvirtina, įgyvendina ir taiko atlygio nustatymo politiką, kuria skatinamas patikimas ir veiksmingas tokių emitentų rizikos valdymas ir kuria nesukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų.

2.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai užtikrina, kad tokius žetonus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis galėtų saugoti įvairūs kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos paslaugos teikimo veiklos leidimą, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, kurie nepriklauso tai pačiai grupei, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES 61 2 straipsnio 11 punkte.

3.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai vertina ir stebi likvidumo poreikius, kad galėtų patenkinti su turtu susietų žetonų turėtojų prašymus išpirkti tuos žetonus arba pasinaudoti teisėmis, kaip nurodyta 34 straipsnyje. Tuo tikslu reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai nustato, taiko ir įgyvendina likvidumo valdymo politiką ir procedūras. Ta politika ir tomis procedūromis užtikrinama, kad rezervinis turtas likvidumo požiūriu būtų atsparus ir leistų reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentui tęsti įprastą veiklą, be kita ko, esant likvidumo požiūriu itin nepalankių sąlygų scenarijams.

4.31 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta procentinė dalis reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams yra 3 % rezervinio turto vidutinės sumos.

5.Jei tą patį su turtu susietą žetoną, kuris laikomas reikšmingu, siūlo keli emitentai, 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi kiekvienam iš tų emitentų.

Jei emitentas Sąjungoje siūlo dviejų ar daugiau kategorijų su turtu susietus žetonus ir bent vienas iš tų su turtu susietų žetonų yra laikomas reikšmingu, tokiam emitentui taikomi 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai.

6.EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo:

(a)su 1 dalyje nurodyta atlygio nustatymo politika susijusių valdymo priemonių minimalų turinį;

(b)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento prisitaikymo prie didesnių nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų 4 dalyje, procedūrą ir terminus.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

6 skyrius

Tvarkingas likvidavimas

42 straipsnis
Tvarkingas likvidavimas

1.Su turtu susietų žetonų emitentai turi turėti planą, kuris yra tinkamas siekiant paremti tvarkingą jų veiklos nutraukimą pagal taikomą nacionalinę teisę, įskaitant bet kokios labai svarbios veiklos, kurią vykdo tie emitentai arba bet kurie trečiųjų šalių subjektai, nurodyti 30 straipsnio 5 dalies h punkte, tęstinumą arba atkūrimą. Tame plane parodoma, kad su turtu susietų žetonų emitentas gali vykdyti tvarkingą likvidavimą nesukeldamas nereikalingos ekonominės žalos su turtu susietų žetonų turėtojams arba rezervinio turto rinkų stabilumui.

2.Į 1 dalyje nurodytą planą įtraukiami sutartimi įforminti susitarimai, procedūros ir sistemos, kuriais užtikrinama, kad pajamos, gautos pardavus likusį rezervinį turtą, būtų išmokėtos su turtu susietų žetonų turėtojams.

3.1 dalyje nurodytas planas reguliariai peržiūrimas ir atnaujinamas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS. Elektroniniai pinigai žetonai

1 skyrius

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi elektroninių pinigų žetonų emitentai

43 straipsnis
Veiklos leidimas

1.Elektroniniai pinigai žetonai gali būti viešai siūlomi Sąjungoje ir jais gali būti prekiaujama prekybos kriptoturtu platformoje tik tuo atveju, jei tokių elektroninių pinigų žetonų emitentas:

(a)turi kredito įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte, veiklos leidimą;

(b)laikosi elektroninių pinigų įstaigoms taikomų reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2009/110/EB II ir III antraštinėse dalyse, nebent šioje antraštinėje dalyje nustatyta kitaip;

(c)pagal 46 straipsnį skelbia kriptoturto baltąją knygą, apie kurią pranešama kompetentingai institucijai.

Taikant a punktą, elektroninių pinigų įstaiga, apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte, turi e. pinigų žetonų leidimo veiklos leidimą, o e. pinigai žetonai laikomi elektroniniais pinigais, apibrėžtais Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 punkte.

Laikoma, kad su Sąjungos valiuta susieti e. pinigai žetonai yra siūlomi viešai Sąjungoje.

2.1 dalis netaikoma:

(a)e. pinigams žetonams, kuriais prekiauja, kuriuos platina ir kuriuos turi ir gali turėti tik profesionalieji investuotojai;

(b)jei vidutinė neapmokėtų e. pinigų žetonų suma per 12 mėnesių neviršija 5 000 000 EUR arba atitinkamos lygiavertės sumos kita valiuta, skaičiuojant kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje.

Taikant b punktą, jei valstybė narė pagal Direktyvos 2009/110/EB 9 straipsnio 1 dalies a punktą yra nustačiusi mažesnę nei 5 000 000 EUR ribą, tokia riba ir taikoma.

Tais atvejais, kurie nurodyti a ir b punktuose, elektroninių pinigų žetonų emitentai pagal 46 straipsnį parengia kriptoturto baltąją knygą ir apie tokią kriptoturto baltąją knygą praneša kompetentingai institucijai.

44 straipsnis
Elektroninių pinigų žetonų leidimas ir išpirkimo galimybė

1.Nukrypstant nuo Direktyvos 2009/110/EB 11 straipsnio, e. pinigų žetonų emitentams taikomi tik toliau pateikti e. pinigų žetonų leidimo ir išpirkimo reikalavimai.

2.E. pinigų žetonų turėtojams suteikiama reikalavimo teisė tokių e. pinigų žetonų emitento atžvilgiu. E. pinigai žetonai, kuriais nėra suteikiama reikalavimo teisė visiems turėtojams, yra draudžiami.

3.Tokių e. pinigų žetonų emitentai išleidžia e. pinigus žetonus nominaliąja verte gavę lėšų, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte.

4.E. pinigų žetonų turėtojo prašymu atitinkamas emitentas privalo bet kuriuo metu nominaliąja pinigine verte išpirkti e. pinigų žetonų turėtojų turimus e. pinigus žetonus mokėdamas grynaisiais pinigais arba atlikdamas kredito pervedimą.

5.E. pinigų žetonų emitentai išpirkimo sąlygas, įskaitant visus su tuo susijusius mokesčius, aiškiai nustato 46 straipsnyje nurodytoje kriptoturto baltojoje knygoje.

6.Mokestis už išpirkimą gali būti imamas tik tuomet, jei tai numatyta kriptoturto baltojoje knygoje. Bet koks mokestis už išpirkimą turi būti proporcingas ir atitikti faktines e. pinigų žetonų emitentų patirtas išlaidas.

7.Jei e. pinigų žetonų emitentai neįvykdo e. pinigų žetonų turėtojų teisėtų išpirkimo prašymų per kriptoturto baltojoje knygoje nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 30 dienų, 3 dalyje nustatyta pareiga yra taikoma visiems šiems trečiųjų šalių subjektams, kurie turi sutartimi įformintus susitarimus su e. pinigų žetonų emitentais:

(a)subjektams, užtikrinantiems lėšų, kurias e. pinigų žetonų emitentai gavo mainais už e. pinigus žetonus, apsaugą pagal Direktyvos 2009/110/EB 7 straipsnį;

(b)visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atsakingiems už e. pinigų žetonų platinimą e. pinigų žetonų emitentų vardu.

45 straipsnis
Draudimas numatyti palūkanas

Nukrypstant nuo Direktyvos 2009/110/EB 12 straipsnio, e. pinigų žetonų emitentai arba kriptoturto paslaugų teikėjai neteikia palūkanų arba kitos naudos, susijusių su laikotarpiu, kurį e. pinigų žetonų turėtojas laiko tokius e. pinigus žetonus.

46 straipsnis
Su elektroniniais pinigais žetonais susijusios kriptoturto baltosios knygos turinys ir forma 

1.Prieš e. pinigus žetonus siūlydamas viešai ES arba prašydamas leisti tokiais e. pinigais žetonais prekiauti prekybos platformoje, e. pinigų žetonų emitentas savo interneto svetainėje paskelbia kriptoturto baltąją knygą.

2.1 dalyje nurodytoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama visa ši svarbi informacija:

(a)e. pinigų žetonų emitento aprašymas;

(b)išsamus emitento projekto aprašymas ir pagrindinių dalyvių, dalyvaujančių kuriant ir plėtojant projektą, pristatymas;

(c)nurodymas, ar kriptoturto baltoji knyga yra susijusi su viešu e. pinigų žetonų siūlymu ir (arba) leidimu tokiais e. pinigais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje;

(d)išsamus su e. pinigais žetonais susijusių teisių ir pareigų, įskaitant išpirkimo nominaliąja verte teisę, nurodytą 44 straipsnyje, ir naudojimosi šiomis teisėmis procedūras bei sąlygas, aprašymas;

(e)informacija apie pagrindinę technologiją ir standartus, kurių laikosi e. pinigų žetonų emitentas ir kurie leidžia laikyti, saugoti ir perduoti tokius e. pinigus žetonus;

(f)rizika, susijusi su e. pinigų žetonų emitentu, e. pinigais žetonais ir projekto, įskaitant technologiją, įgyvendinimu;

(g)III priede nurodyta atskleistina informacija.

3.Visa ši 2 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Kriptoturto baltojoje knygoje negali būti praleista reikšmingos informacijos; baltoji knyga pateikiama glausta ir suprantama forma.

4.Į kiekvieną kriptoturto baltąją knygą taip pat įtraukiamas e. pinigų emitento valdymo organo pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad kriptoturto baltoji knyga atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus, ir nurodoma, kad, jo žiniomis, kriptoturto baltojoje knygoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra praleista svarbios informacijos.

5.Kriptoturto baltojoje knygoje pateikiama santrauka, kurioje glausta ir netechnine kalba pateikiama pagrindinė informacija apie viešą e. pinigų žetonų siūlymą arba leidimą prekiauti tokiais e. pinigais žetonais, visų pirma apie esminius e. pinigų žetonų elementus. Santraukoje nurodoma, kad:

(a)e. pinigų žetonų turėtojai turi teisę į jų išpirkimą bet kada nominaliąja verte;

(b)išpirkimo sąlygos, įskaitant visus su tuo susijusius mokesčius.

6.Kiekvienoje kriptoturto baltojoje knygoje nurodoma jos parengimo data.

7.Kriptoturto baltoji knyga parengiama bent viena iš buveinės valstybės narės oficialiųjų kalbų arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

8.Kriptoturto baltoji knyga pateikiama kompiuterio skaitomu formatu pagal 5 straipsnį.

9.E. pinigų žetonų emitentas savo kriptoturto baltosios knygos projektą ir atitinkamais atvejais jų rinkodaros pranešimus pateikia atitinkamai kompetentingai institucijai, nurodytai 3 straipsnio 1 dalies 24 punkto b papunktyje, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki jos paskelbimo dienos.

Pateikus pranešimą ir nedarant poveikio įgaliojimams, nustatytiems Direktyvoje 2009/110/EB arba nacionalinės teisės aktuose, kuriais ji perkeliama į nacionalinę teisę, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali pasinaudoti šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje nustatytais įgaliojimais.

10.Po pradinės kriptoturto baltosios knygos paskelbimo atsiradęs bet koks pokytis arba naujas faktas, galintis turėti reikšmingos įtakos bet kurio potencialaus pirkėjo sprendimui pirkti arba e. pinigų žetonų turėtojų sprendimui parduoti arba iškeisti tokius e. pinigus žetonus emitentui, yra aprašomas emitento parengtoje pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje, apie kurią pranešama atitinkamai kompetentingai institucijai pagal 9 dalį.

47 straipsnis
E. pinigų žetonų emitentų atsakomybė už kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją

1.Jei, savo kriptoturto baltojoje knygoje arba pakeistoje kriptoturto baltojoje knygoje pateikdamas neišsamią, neteisingą ar neaiškią informaciją arba pateikdamas klaidinančią informaciją, e. pinigų žetonų emitentas arba jo valdymo organas pažeidžia 46 straipsnį, tokių e. pinigų žetonų turėtojas iš to e. pinigų žetonų emitento arba jo valdymo organo gali reikalauti atlyginti dėl to pažeidimo jam padarytą žalą.

Bet koks civilinės atsakomybės panaikinimas neturi teisinės galios.

2.Pateikti įrodymus, kad e. pinigų žetonų emitentas pažeidė 46 straipsnį ir kad toks pažeidimas turėjo įtakos e. pinigų žetonų turėtojų sprendimui pirkti, parduoti ar iškeisti tuos e. pinigus žetonus, privalo e. pinigų žetonų turėtojai.

3.E. pinigų žetonų turėtojas negali reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl 46 straipsnio 5 dalyje nurodytoje santraukoje, įskaitant jos vertimą, pateiktos informacijos, išskyrus atvejus, kai:

(a)santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, ją skaitant su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis;

(b)santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis kriptoturto baltosios knygos dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti vartotojams ir investuotojams apsispręsti, ar pirkti tokius e. pinigus žetonus.

4.Šiuo straipsniu nedraudžiama pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.   

48 straipsnis
Rinkodaros pranešimai    

1.Visi rinkodaros pranešimai, susiję su viešu e. pinigų žetonų siūlymu arba su leidimu tokiais e. pinigais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, atitinka visus šiuos reikalavimus:

(a)rinkodaros pranešimai turi būti aiškiai atpažįstami;

(b)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija yra teisinga, aiški ir neklaidinanti;

(c)rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija atitinka kriptoturto baltojoje knygoje pateiktą informaciją;

(d)rinkodaros pranešimuose aiškiai nurodoma, kad paskelbta kriptoturto baltoji knyga, ir pateikiamas e. pinigų žetonų emitento interneto svetainės adresas.

2.Rinkodaros pranešimuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad visi e. pinigų žetonų turėtojai emitento atžvilgiu turi teisę į žetonų išpirkimą bet kada nominaliąja verte.

49 straipsnis
Už e. pinigus žetonus mainais gautų lėšų investavimas

Lėšos, kurias e. pinigų žetonų emitentai gauna mainais už e. pinigus žetonus ir kurios investuojamos į saugų mažos rizikos turtą pagal Direktyvos 2009/110/EB 7 straipsnio 2 dalį, yra investuojamos į turtą, išreikštą ta pačia valiuta, su kuria susieti e. pinigai žetonai.

2 skyrius

Reikšmingi e. pinigai žetonai

50 straipsnis
E. pinigų žetonų priskyrimas prie reikšmingų e. pinigų žetonų kategorijos

1.EBI e. pinigus žetonus prie reikšmingų e. pinigų žetonų kategorijos priskiria remdamasi 39 straipsnio 1 dalyje nurodytais ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintais kriterijais, jei atitinkami bent trys iš tų kriterijų.

2.Emitento buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos EBI bent kartą per metus pateikia informaciją apie 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus.

3.Jei EBI mano, kad e. pinigai žetonai atitinka 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša tų e. pinigų žetonų emitentams ir emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę tokių e. pinigų žetonų emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

4.Galutinį sprendimą dėl to, ar e. pinigai žetonai yra reikšmingi e. pinigai žetonai, EBI priima per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo dienos ir nedelsdama apie tai praneša tokių e. pinigų žetonų emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms.

51 straipsnis
Savanoriškas e. pinigų žetonų priskyrimas prie reikšmingų e. pinigų žetonų kategorijos

1.E. pinigų žetonų emitentas, turintis kredito įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte, veiklos leidimą arba teikiantis prašymą suteikti tokį veiklos leidimą, gali nurodyti, kad nori savo e. pinigus žetonus priskirti prie reikšmingų e. pinigų žetonų kategorijos. Tokiu atveju apie emitento arba prašymą suteikti veiklos leidimą teikiančio emitento prašymą kompetentinga institucija nedelsdama praneša EBI.

Kad e. pinigai žetonai būtų laikomi reikšmingais, e. pinigų žetonų emitentas arba prašymą teikiantis e. pinigų žetonų emitentas išsamioje veiklos programoje įrodo, kad jis greičiausiai atitiks bent tris 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus.

2.Jei remdamasi veiklos programa EBI mano, kad e. pinigai žetonai atitinka 39 straipsnio 1 dalyje nurodytus ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintus kriterijus, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša emitento arba prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę emitento arba prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

3.Jei remdamasi veiklos programa EBI mano, kad e. pinigai žetonai neatitinka 39 straipsnio 1 dalyje nurodytų ir pagal 39 straipsnio 6 dalį patikslintų kriterijų, ji parengia atitinkamo sprendimo projektą ir apie tą sprendimo projektą praneša emitentui arba prašymą teikiančiam emitentui ir emitento arba prašymą teikiančio emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Prieš priimdama galutinį sprendimą, EBI suteikia galimybę emitentui arba prašymą teikiančiam emitentui ir jo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai raštu pateikti pastabas ir paaiškinimus. EBI tinkamai išnagrinėja tas pastabas ir paaiškinimus.

4.Galutinį sprendimą dėl to, ar e. pinigai žetonai yra reikšmingi e. pinigai žetonai, EBI priima per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo dienos ir nedelsdama apie tai praneša tokių e. pinigų žetonų emitentams arba prašymą teikiantiems emitentams ir jų kompetentingoms institucijoms. Apie sprendimą nedelsiant pranešama e. pinigų žetonų emitentui arba prašymą teikiančiam emitentui ir jo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

52 straipsnis
Konkrečios papildomos reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų pareigos

Bent vienos kategorijos e. pinigus žetonus leidžiantys emitentai taiko toliau nurodytus reikalavimus, taikomus su turtu susietų žetonų arba reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams:

(a)šio reglamento 33 ir 34 straipsnius vietoje Direktyvos 2009/110/EB 7 straipsnio;

(b)šio reglamento 41 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis;

(c)šio reglamento 41 straipsnio 4 dalį vietoje Direktyvos 2009/110/EB 5 straipsnio;

(d)šio reglamento 42 straipsnį.

V ANTRAŠTINĖ DALIS. Veiklos leidimų suteikimas kriptoturto paslaugų teikėjams ir jų veiklos sąlygos

1 skyrius. Veiklos leidimų suteikimas kriptoturto paslaugų teikėjams

53 straipsnis
Veiklos leidimas

1.Kriptoturto paslaugas teikia tik juridiniai asmenys, kurie turi registruotą buveinę Sąjungos valstybėje narėje ir kuriems yra suteiktas kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas pagal 55 straipsnį.

Kriptoturto paslaugų teikėjai visada laikosi savo veiklos leidimo sąlygų.

Asmeniui, kuris nėra kriptoturto paslaugų teikėjas, draudžiama naudoti vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, skelbti rinkodaros pranešimus arba taikyti bet kokį kitą procesą, kuris leidžia manyti, kad jam suteiktas kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas, arba dėl kurio gali kilti su tuo susijusi painiava.

2.Kompetentingos institucijos, suteikiančios veiklos leidimą pagal 55 straipsnį, užtikrina, kad tokiame veiklos leidime būtų nurodytos kriptoturto paslaugos, kurias kriptoturto paslaugų teikėjams leidžiama teikti.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas galioja visoje Sąjungoje ir juo kriptoturto paslaugų teikėjams leidžiama paslaugas, dėl kurių jiems suteiktas veiklos leidimas, teikti visoje Sąjungoje, pasinaudojant įsisteigimo teise, įskaitant teisę steigti filialą, arba laisve teikti paslaugas.

Kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie kriptoturto paslaugas teikia tarpvalstybiniu mastu, neprivalo fiziškai būti priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai, norintys į savo veiklos leidimą įtraukti kriptoturto paslaugas, papildydami ir atnaujindami 54 straipsnyje nurodytą informaciją prašo veiklos leidimą suteikusių kompetentingų institucijų išplėsti veiklos leidimo taikymo sritį. Prašymas išplėsti veiklos leidimo taikymo sritį nagrinėjamas pagal 55 straipsnį.

54 straipsnis
Prašymas suteikti veiklos leidimą

1.Kriptoturto paslaugas ketinantys teikti juridiniai asmenys valstybės narės, kurioje yra jų registruota buveinė, kompetentingai institucijai pateikia prašymą suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą.

2.1 dalyje nurodytame prašyme pateikiami visi šie duomenys:

(a)pavadinimas, įskaitant juridinį pavadinimą ir bet kokį kitą naudotiną komercinį pavadinimą, prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo juridinio asmens identifikatorius, to teikėjo valdoma interneto svetainė ir fizinis adresas;

(b)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo teisinis statusas;

(c)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo įstatai;

(d)veiklos programa, kurioje nustatomos kriptoturto paslaugų, kurias prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas nori teikti, rūšys, įskaitant tai, kur ir kaip šios paslaugos bus siūlomos rinkoje;

(e)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo priemonių aprašymas;

(f)visų fizinių asmenų, dalyvaujančių prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organe, ir visų fizinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi 20 % ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, atžvilgiu – įrodymas, kad nuosprendžių registre nėra įrašų, susijusių su nacionalinių taisyklių pažeidimais komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su terorizmu teisės aktų ir profesinės atsakomybės pareigų srityse;

(g)įrodymas, kad prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organe dalyvaujantys fiziniai asmenys kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties tam teikėjui valdyti ir kad tų fizinių asmenų reikalaujama skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti;

(h)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo vidaus kontrolės mechanizmo, rizikos vertinimo procedūros ir veiklos tęstinumo plano aprašymas;

(i)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo IT sistemų ir saugumo priemonių aprašymai technine ir netechnine kalba;

(j)įrodymas, kad prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas laikosi prudencinių apsaugos priemonių pagal 60 straipsnį;

(k)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas;

(l)kliento kriptoturto ir lėšų atskyrimo procedūros aprašymas;

(m)piktnaudžiavimo rinka nustatymo procedūros ir sistemos aprašymas;

(n)jei prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas ketina užtikrinti kriptoturto saugojimą ir administravimą trečiųjų šalių vardu – saugojimo politikos aprašymas;

(o)jei prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas ketina valdyti prekybos kriptoturtu platformą – prekybos platformos veiklos taisyklių aprašymas;

(p)jei prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas ketina kriptoturtą keisti į dekretinius pinigus arba kriptoturtą keisti į kitą kriptoturtą – nediskriminacinės prekybos politikos aprašymas;

(q)jei prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas ketina vykdyti su kriptoturtu susijusius pavedimus trečiųjų šalių vardu – vykdymo politikos aprašymas;

(r)jei prašymą teikiantis subjektas ketina priimti ir perduoti su kriptoturtu susijusius pavedimus trečiųjų šalių vardu – įrodymas, kad prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo vardu konsultacijas teikiantys fiziniai asmenys turi reikiamų žinių ir kvalifikaciją savo pareigoms vykdyti.

3.Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas pateiktų informaciją, kurią iki šio reglamento įsigaliojimo jos jau gavo pagal Direktyvą 2009/110/EB, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą 2015/2366/ES arba nacionalinę teisę, taikomą kriptoturto paslaugoms, su sąlyga, kad tokia informacija arba dokumentai yra vis dar aktualūs ir prieinami kompetentingoms institucijoms. 

55 straipsnis
Prašymo suteikti veiklos leidimą vertinimas ir sprendimas suteikti arba atsisakyti suteikti veiklos leidimą

1.Per 25 darbo dienas nuo 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo kompetentingos institucijos, patikrindamos, ar pateikta 54 straipsnio 2 dalyje išvardyta informacija, įvertina, ar tas prašymas yra išsamus. Jeigu prašymas neišsamus, institucijos nustato terminą, iki kurio prašymą teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai turi pateikti trūkstamą informaciją.

2.Kompetentingos institucijos gali atsisakyti nagrinėti prašymus, kurie lieka neišsamūs po 1 dalyje nurodyto termino.

3.Kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša prašymą teikiantiems kriptoturto paslaugų teikėjams apie tai, kad prašymas yra išsamus.

4.Prieš suteikdamos arba atsisakydamos suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, kompetentingos institucijos konsultuojasi su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis bet kuriuo iš šių atvejų:

(a)prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas yra toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusio kriptoturto paslaugų teikėjo patronuojamoji įmonė;

(b)prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas yra toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusio kriptoturto paslaugų teikėjo patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė;

(c)prašymą teikiantį kriptoturto paslaugų teikėją kontroliuoja tie patys fiziniai ar juridiniai asmenys, kontroliuojantys ir toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusį kriptoturto paslaugų teikėją.

5.Per tris mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos kompetentingos institucijos įvertina, ar prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus, ir priima visapusiškai pagrįstą sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į kriptoturto paslaugų, kurias ketina teikti prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas, pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Kompetentingos institucijos gali atsisakyti suteikti veiklos leidimą, jei yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad:

(a)prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organas kelia grėsmę jo veiksmingam, patikimam ir apdairiam valdymui ir veiklos tęstinumui, taip pat galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui;

(b)prašymą teikiantis subjektas neatitinka arba gali neatitikti kokių nors šios antraštinės dalies reikalavimų.

6.Kompetentingos institucijos informuoja ESMA apie visus pagal šį straipsnį suteiktus veiklos leidimus. Visą informaciją, pateiktą patenkintuose prašymuose, ESMA įtraukia į veiklos leidimus turinčių kriptoturto paslaugų teikėjų registrą, numatytą 57 straipsnyje. ESMA gali prašyti informacijos, siekdama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos veiklos leidimus pagal šį straipsnį suteiktų nuosekliai.

7.Apie savo sprendimus suteikti arba atsisakyti suteikti veiklos leidimą kompetentingos institucijos prašymą pateikusiems kriptoturto paslaugų teikėjams praneša per tris darbo dienas nuo to sprendimo priėmimo dienos.

56 straipsnis
Veiklos leidimo panaikinimas

1.Kompetentingos institucijos veiklos leidimus panaikina bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kai kriptoturto paslaugų teikėjas:

(a)savo veiklos leidimu nepasinaudojo per 18 mėnesių nuo veiklos leidimo suteikimo dienos;

(b)aiškiai atsisakė savo veiklos leidimo;

(c)devynis mėnesius iš eilės neteikė kriptoturto paslaugų;

(d)savo veiklos leidimą gavo pasinaudojęs neteisėtomis priemonėmis, be kita ko, teikdamas prašymą suteikti veiklos leidimą, pateikė klaidinančią informaciją;

(e)nebeatitinka sąlygų, kuriomis buvo suteiktas veiklos leidimas, ir per nustatytą laikotarpį nesiima kompetentingos institucijos prašomų taisomųjų veiksmų;

(f)sunkiai pažeidė šį reglamentą.

2.Kompetentingos institucijos taip pat turi įgaliojimą panaikinti veiklos leidimus bet kuriuo iš šių atvejų:

(a)kriptoturto paslaugų teikėjas arba jo valdymo organo nariai pinigų plovimo ar teroristų finansavimo atžvilgiu pažeidė nacionalinę teisę, kuria įgyvendinama Direktyva (ES) 2015/849 62 ;

(b)kriptoturto paslaugų teikėjas prarado mokėjimo įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 13 straipsnį arba elektroninių pinigų įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2009/110/EB II antraštinę dalį ir tas kriptoturto paslaugų teikėjas padėties neištaisė per 40 kalendorinių dienų.

3.Jei kompetentinga institucija panaikina veiklos leidimą, kompetentinga institucija, pagal 81 straipsnį paskirta kaip vienas bendras informacinis punktas toje valstybėje narėje, nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša ESMA ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Informaciją apie veiklos leidimo panaikinimą ESMA užregistruoja 57 straipsnyje nurodytame registre.

4.Kompetentingos institucijos gali panaikinti veiklos leidimą tik tam tikrai paslaugai.

5.Prieš panaikindamos veiklos leidimą, kompetentingos institucijos konsultuojasi su kompetentinga institucija iš kitos valstybės narės, kurioje atitinkamas kriptoturto paslaugų teikėjas yra:

(a)toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusio kriptoturto paslaugų teikėjo patronuojamoji įmonė;

(b)toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusio kriptoturto paslaugų teikėjo patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė;

(c)kontroliuojamas tų pačių fizinių ar juridinių asmenų, kontroliuojančių ir toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusį kriptoturto paslaugų teikėją.

6.EBI, ESMA ir bet kuri priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gali bet kuriuo metu paprašyti patikrinti, ar kriptoturto paslaugų teikėjas vis dar atitinka sąlygas, kuriomis buvo suteiktas veiklos leidimas.

7.Kriptoturto paslaugų teikėjai nustato, įgyvendina ir taiko tinkamas procedūras, kuriomis užtikrinamas laiku ir tvarkingai atliekamas klientų kriptoturto ir lėšų perdavimas kitam kriptoturto paslaugų teikėjui, kai panaikinamas veiklos leidimas.

57 straipsnis 
Kriptoturto paslaugų teikėjų registras

1.ESMA sukuria visų kriptoturto paslaugų teikėjų registrą. Tas registras yra viešai prieinamas jos interneto svetainėje ir yra nuolat atnaujinamas.

2.1 dalyje nurodytame registre pateikiami šie duomenys:

(a)kriptoturto paslaugų teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens identifikatorius ir filialai;

(b)kriptoturto paslaugų teikėjo komercinis pavadinimas, fizinis adresas ir interneto svetainė arba prekybos kriptoturtu platforma, kurią valdo kriptoturto paslaugų teikėjas;

(c)veiklos leidimą suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys;

(d)kriptoturto paslaugų, kurių teikimo veiklos leidimas suteiktas kriptoturto paslaugų teikėjui, sąrašas;

(e)valstybių narių, kuriose kriptoturto paslaugų teikėjas pagal 58 straipsnį pranešė apie savo ketinimą teikti kriptoturto paslaugas, sąrašas;

(f)visos kitos kriptoturto paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos, kurioms netaikomas šis reglamentas, nurodant atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

3.Bet koks kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimo panaikinimas pagal 56 straipsnį registre lieka skelbiamas penkerius metus.

58 straipsnis
Tarpvalstybinis kriptoturto paslaugų teikimas

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, ketinantys teikti kriptoturto paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, kompetentingai institucijai, paskirtai kaip vienas bendras informacinis punktas pagal 81 straipsnį, pateikia šią informaciją:

(a)valstybių narių, kuriose kriptoturto paslaugų teikėjas ketina teikti kriptoturto paslaugas, sąrašą;

(b)numatomo kriptoturto paslaugų teikimo pradžios datą;

(c)visos kitos kriptoturto paslaugų teikėjo vykdomos veiklos, kuriai netaikomas šis reglamentas, sąrašą.

2.Valstybės narės, kurioje buvo suteiktas veiklos leidimas, vienas bendras informacinis punktas per 10 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo perduoda tą informaciją priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, ESMA ir EBI. ESMA tą informaciją užregistruoja 57 straipsnyje nurodytame registre.

3.Veiklos leidimą suteikusios valstybės narės vienas bendras informacinis punktas nedelsdamas informuoja atitinkamą kriptoturto paslaugų teikėją apie 2 dalyje nurodytą pranešimą.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai valstybėje narėje, kuri nėra jų buveinės valstybė narė, kriptoturto paslaugas gali pradėti teikti nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos.

2 skyrius. Visų kriptoturto paslaugų teikėjų pareiga

59 straipsnis
Pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgiant į klientų interesus, ir klientų informavimas

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai turi veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgdami į savo klientų ir būsimų klientų interesus.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai savo klientams teikia teisingą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, visų pirma lengvai atpažįstamuose rinkodaros pranešimuose. Kriptoturto paslaugų teikėjai tyčia ar dėl aplaidumo neklaidina kliento dėl realių ar numanomų bet kokio kriptoturto pranašumų.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai perspėja klientus apie riziką, susijusią su kriptoturto pirkimu.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai savo kainodaros politiką viešai skelbia savo interneto svetainėje aiškiai matomoje vietoje.

60 straipsnis
Prudenciniai reikalavimai

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai visada taiko prudencines apsaugos priemones, kurios atitinka bent didesniąją iš šių sumų:

(a)IV priede nurodytų nuolatinio minimalaus kapitalo reikalavimų sumą, atsižvelgiant į teikiamų kriptoturto paslaugų pobūdį;

(b)ketvirtadalį kasmet peržiūrimų praėjusių metų pastoviųjų netiesioginių išlaidų. 

2.1 dalyje nurodytos prudencinės apsaugos priemonės turi būti kurios nors iš šių formų:

(a)nuosavos lėšos, kurias sudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių pagal to reglamento 46 ir 48 straipsnius;

(b)draudimo liudijimas, apimantis Sąjungos teritorijas, kuriose aktyviai teikiamos kriptoturto paslaugos, ar panaši garantija.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie veiklą vykdė trumpiau nei metus nuo tos dienos, kai pradėjo teikti paslaugas, atlikdami 1 dalies b punkte nurodytą apskaičiavimą naudoja prognozuojamas pastoviąsias netiesiogines išlaidas, įtrauktas į pirmųjų 12 paslaugų teikimo mėnesių prognozes, pateiktas kartu su jų prašymu suteikti veiklos leidimą.

4.2 dalyje nurodytas draudimo liudijimas pasižymi bent visomis šiomis charakteristikomis:

(a)turi ne trumpesnį kaip vienų metų pradinį terminą;

(b)numatytas ne trumpesnis kaip 90 dienų pranešimo apie jo panaikinimą laikotarpis;

(c)jis gautas iš įmonės, kuriai suteiktas draudimo paslaugų teikimo veiklos leidimas pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę;

(d)jį suteikė trečiosios šalies subjektas.

5.2 dalies b punkte nurodytas draudimo liudijimas apima draudimą nuo rizikos, susijusios su:

(a)dokumentų praradimu;

(b)klaidingu aiškinimu ar klaidinančiais pareiškimais;

(c)veiksmais, klaidomis ar neveikimu, dėl kurių pažeidžiamos:

i)įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos pareigos;

ii)pareiga klientų atžvilgiu veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai;

iii)konfidencialumo pareigos;

(d)tinkamų procedūrų interesų konfliktams išvengti nenustatymu, neįgyvendinimu ir netaikymu;

(e)nuostoliais, atsirandančiais dėl verslo sutrikdymo arba sistemų gedimų;

(f)kai taikytina verslo modeliui, dideliu aplaidumu apsaugant klientų kriptoturtą ir lėšas.

6.1 dalies b punkto tikslais kriptoturto paslaugų teikėjai apskaičiuoja savo praėjusių metų pastoviąsias netiesiogines išlaidas, naudodami pagal taikytiną apskaitos sistemą gautus skaičius, naujausiose audituotose metinėse finansinėse ataskaitose arba, jei audituotų ataskaitų nėra, nacionalinių priežiūros institucijų patvirtintose metinėse finansinėse ataskaitose iš visų išlaidų po pelno paskirstymo akcininkams atimdami šiuos punktus:

(a)darbuotojų premijas ir kitą atlygį tiek, kiek tos premijos ir atlygis priklauso nuo kriptoturto paslaugų teikėjų grynojo pelno atitinkamais metais;

(b)darbuotojų, direktorių ir partnerių teises į pelno dalį;

(c)kitą paskirstytą pelną ir kitą kintamąjį atlygį, jei jie teikiami naudojantis visapusiška diskrecija;

(d)neperiodines išlaidas, susijusias su neįprasta veikla.

61 straipsnis
Organizaciniai reikalavimai

1.Kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo nariai turi turėti būtiną gerą reputaciją ir kompetenciją, susijusią su kvalifikacija, patirtimi ir įgūdžiais, kad galėtų vykdyti savo pareigas. Jie įrodo, kad yra pajėgūs skirti pakankamai laiko savo funkcijoms veiksmingai atlikti.

2.Fiziniai asmenys, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % kriptoturto paslaugų teikėjo akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis gali kontroliuoti atitinkamą kriptoturto paslaugų teikėją, pateikia įrodymus, kad jie turi būtiną gerą reputaciją ir kompetenciją.

3.Nė vienas iš 1 ar 2 dalyje nurodytų asmenų negali būti pripažintas kaltu padaręs teisės pažeidimus, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, arba kitus finansinius nusikaltimus.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai įdarbina darbuotojus, turinčius įgūdžių, žinių ir kvalifikaciją, būtinų jiems paskirtoms pareigoms vykdyti, atsižvelgdami į teikiamų kriptoturto paslaugų mastą, pobūdį ir įvairovę.

5.Valdymo organas įvertina ir periodiškai peržiūri politikos, priemonių ir procedūrų, nustatytų siekiant laikytis šios antraštinės dalies 2 ir 3 skyriuose nustatytų pareigų, veiksmingumą ir imasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.

6.Kriptoturto paslaugų teikėjai imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų savo kriptoturto paslaugų teikimo tęstinumą ir reguliarumą. Tuo tikslu kriptoturto paslaugų teikėjai naudoja tinkamus ir proporcingus išteklius ir procedūras, įskaitant atsparias ir saugias IRT sistemas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 63 .

Jie nustato veiklos tęstinumo politiką, kuri apima IRT veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus, parengtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 64 , kurių tikslas – užtikrinti, kad sutrikus jų IRT sistemoms ir procedūroms būtų išsaugoti esminiai duomenys bei funkcijos ir palaikomos kriptoturto paslaugos, o kai tai neįmanoma – laiku atkurti tokie duomenys bei funkcijos ir laiku atnaujintos kriptoturto paslaugos.

7.Kriptoturto paslaugų teikėjai turi vidaus kontrolės mechanizmus ir veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, įskaitant veiksmingas IRT sistemų valdymo kontrolės ir apsaugos priemones pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 65 . Jie stebi ir reguliariai vertina vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos vertinimo procedūrų tinkamumą bei veiksmingumą ir imasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.

Kriptoturto paslaugų teikėjai turi informacijos saugumo, vientisumo ir konfidencialumo apsaugos sistemas ir procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx 66 .

8.Kriptoturto paslaugų teikėjai pasirūpina, kad būtų saugomi įrašai apie visas jų suteiktas kriptoturto paslaugas, įvykdytus pavedimus ir operacijas. Tie įrašai turi būti pakankami, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo priežiūros užduotis ir imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų, visų pirma siekiant nustatyti, ar kriptoturto paslaugų teikėjas įvykdė visas pareigas, įskaitant pareigas, susijusias su klientais ar potencialiais klientais ir su rinkos vientisumu.

9.Kriptoturto paslaugų teikėjai nustato sistemas, procedūras ir priemones, skirtas stebėti ir nustatyti piktnaudžiavimą rinka, kaip nurodyta VI antraštinėje dalyje.  Jie nedelsdami praneša savo kompetentingai institucijai apie visus įtarimus, kad gali būti aplinkybių, rodančių, kad buvo, yra arba gali būti piktnaudžiaujama rinka.

62 straipsnis
Informacija kompetentingoms institucijoms

Kriptoturto paslaugų teikėjai savo kompetentingai institucijai praneša apie visus savo valdymo organo pokyčius ir jai pateikia visą informaciją, būtiną įvertinti, ar laikomasi 61 straipsnio.

63 straipsnis
Klientų kriptoturto ir lėšų saugojimas

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie laiko klientams priklausantį kriptoturtą arba prieigos prie tokio kriptoturto priemones, imasi tinkamų priemonių, kad apsaugotų klientų nuosavybės teises, visų pirma kriptoturto paslaugų teikėjo nemokumo atveju, ir užkirstų kelią kliento kriptoturto naudojimui savo sąskaita, išskyrus atvejus, kai gaunamas aiškus kliento sutikimas.

2.Jei dėl taikomų verslo modelių arba kriptoturto paslaugų pobūdžio reikia laikyti klientų lėšas, kriptoturto paslaugų teikėjai taiko tinkamas priemones, kad apsaugotų klientų teises ir užkirstų kelią klientų lėšų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 67 4 straipsnio 25 punkte, naudojimui savo naudai.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai visas kliento lėšas nedelsdami įneša į centrinį banką arba kredito įstaigą.

Kriptoturto paslaugų teikėjai imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad klientų lėšos centriniame banke arba kredito įstaigoje būtų laikomos sąskaitoje (-ose), kurią (-ias) galima nustatyti atskirai nuo sąskaitų, naudojamų kriptoturto paslaugų teikėjui priklausančioms lėšoms laikyti.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai gali patys arba per trečiąją šalį teikti mokėjimo paslaugas, susijusias su jų siūloma kriptoturto paslauga, jei pats kriptoturto paslaugų teikėjas arba trečioji šalis yra mokėjimo įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 4 punkte.

5.Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos kriptoturto paslaugų teikėjams, kurie yra elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte, arba mokėjimo įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 4 punkte.

64 straipsnis
Skundų nagrinėjimo procedūra

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai nustato veiksmingas ir skaidrias procedūras ir jų laikosi, kad iš klientų gautus skundus išnagrinėtų greitai, sąžiningai ir nuosekliai.

2.Klientai turi galimybę skundus kriptoturto paslaugų teikėjams pateikti nemokamai.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai parengia ir pateikia klientams skundo šabloną ir saugo įrašus apie visus gautus skundus ir priemones, kurių imtasi į juos reaguojant.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai laiku ir sąžiningai tiria visus skundus ir per pagrįstą laikotarpį praneša savo klientams tokių tyrimų rezultatus.

65 straipsnis
Interesų konfliktų prevencija, nustatymas, valdymas ir atskleidimas

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai palaiko ir praktiškai taiko veiksmingą interesų konfliktų, kurių kyla tarp jų pačių ir toliau nurodytų asmenų, prevencijos, nustatymo, valdymo ir atskleidimo politiką:

(a)jų akcininkų arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų;

(b)jų vadovų ir darbuotojų;

(c)jų klientų arba tarp vieno kliento ir kito kliento.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai savo klientams ir potencialiems klientams atskleidžia informaciją apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi jiems sušvelninti.

Kriptoturto paslaugų teikėjai tokią informaciją atskleidžia savo interneto svetainėje aiškiai matomoje vietoje.

3.2 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija yra pakankamai tiksli, atsižvelgiant į kiekvieno kliento pobūdį, kad kiekvienas klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl paslaugos, kurią teikiant kyla interesų konfliktų.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai įvertina ir bent kartą per metus peržiūri savo interesų konfliktų politiką ir imasi visų tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.

66 straipsnis
Veiklos ranga

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, perduodantys trečiosioms šalims atlikti veiklos funkcijas, imasi visų pagrįstų veiksmų, kad išvengtų papildomos operacinės rizikos. Jie lieka visapusiškai atsakingi už visų savo pareigų pagal šią antraštinę dalį vykdymą ir užtikrina, kad visada būtų laikomasi visų šių sąlygų:

(a)rangos būdu perdavus veiklos funkcijas, kriptoturto paslaugų teikėjų atsakomybė nėra perduodama;

(b)rangos būdu perdavus veiklos funkcijas, nesikeičia nei kriptoturto paslaugų teikėjų ir jų klientų santykiai, nei kriptoturto paslaugų teikėjų pareigos savo klientams;

(c)rangos būdu perdavus veiklos funkcijas, kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimo suteikimo sąlygos nesikeičia;

(d)trečiosios šalys, kurioms rangos būdu perduotos veiklos funkcijos, bendradarbiauja su kriptoturto paslaugų teikėjų buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, o veiklos ranga neužkerta kelio toms kompetentingoms institucijoms vykdyti priežiūros funkcijas, įskaitant galimybę vietoje gauti visą svarbią informaciją, kurios reikia toms funkcijoms įvykdyti;

(e)kriptoturto paslaugų teikėjai išlaiko ekspertinę patirtį ir išteklius, būtinus siekiant nuolat vertinti teikiamų paslaugų kokybę, veiksmingai prižiūrėti rangos būdu perduotų paslaugų teikimą ir valdyti su veiklos ranga siejamą riziką;

(f)kriptoturto paslaugų teikėjai turi tiesioginę prieigą prie atitinkamos informacijos apie rangos būdu perduotų paslaugų teikimą;

(g)kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad trečiosios šalys, kurioms rangos būdu perduotos veiklos funkcijos, laikytųsi standartų, nustatytų atitinkamuose duomenų apsaugos teisės aktuose, kurie būtų taikomi, jei tos trečiosios šalys būtų įsteigtos Sąjungoje.

Taikant g punktą, kriptoturto paslaugų teikėjai yra atsakingi už tai, kad atitinkamuose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyti standartai būtų nustatyti 3 dalyje nurodytoje sutartyje.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai turi savo veiklos rangos politiką, įskaitant nenumatytų atvejų planus ir pasitraukimo strategijas.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai sudaro rašytinį susitarimą su trečiosiomis šalimis, kurioms rangos būdu perduodamos veiklos funkcijos. Tame rašytiniame susitarime nurodomos tiek kriptoturto paslaugų teikėjų, tiek atitinkamų trečiųjų šalių teisės ir pareigos ir sudaroma galimybė atitinkamiems kriptoturto paslaugų teikėjams nutraukti tą susitarimą.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai ir trečiosios šalys, gavę prašymą, pateikia kompetentingoms institucijoms ir atitinkamoms institucijoms visą informaciją, būtiną, kad tos institucijos galėtų įvertinti, ar rangos būdu perduota veikla atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus.

3 skyrius. Pareigos, susijusios su konkrečių kriptoturto paslaugų teikimu

67 straipsnis
Kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, sudaro susitarimą su savo klientais, kuriame nurodomos jų pareigos ir atsakomybė. Į tokį susitarimą įtraukiami bent visi šie elementai:

(a)susitarimo šalių tapatybė;

(b)teikiamos paslaugos pobūdis ir aprašymas;

(c)kriptoturto paslaugų teikėjo ir kliento ryšio priemonės, įskaitant kliento autentiškumo patvirtinimo sistemą;

(d)kriptoturto paslaugų teikėjo naudojamų saugumo sistemų aprašymas;

(e)kriptoturto paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai;

(f)susitarimui taikytina teisė.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, tvarko kiekvieno kliento vardu atidarytų ir kiekvieno kliento teises į kriptoturtą atitinkančių pozicijų registrą. Kriptoturto paslaugų teikėjai tame registre kuo greičiau registruoja visus pokyčius, vadovaudamiesi savo klientų nurodymais. Jų vidaus procedūromis užtikrinama, kad bet kokį pokytį, darantį poveikį kriptoturto registravimui, patvirtintų operacija, įprastai užregistruota kliento pozicijų registre.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, nustato saugojimo politiką ir vidaus taisykles bei procedūras, kuriomis užtikrinamas tokio kriptoturto arba prieigos prie kriptoturto priemonių, pvz., kriptografinių raktų, saugojimas arba kontrolė.

Tomis taisyklėmis ir procedūromis užtikrinama, kad kriptoturto paslaugų teikėjas klientų kriptoturto ar su tuo turtu susijusių teisių negalėtų prarasti dėl sukčiavimo, kibernetinių grėsmių ar aplaidumo. 

4.Atitinkamais atvejais kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, sudaro palankesnes sąlygas naudotis su kriptoturtu susijusiomis teisėmis. Visi įvykiai, galintys sukurti ar pakeisti kliento teises, kuo greičiau užregistruojami kliento pozicijų registre.

5.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, savo klientams bent kartą per tris mėnesius ir kiekvienąkart atitinkamam klientui paprašius pateikia tų klientų vardu užregistruoto kriptoturto būklės ataskaitą. Ta būklės ataskaita pateikiama patvariojoje laikmenoje. Būklės ataskaitoje nurodomas atitinkamas kriptoturtas, jo balansas, vertė ir atitinkamu laikotarpiu atliktas kriptoturto perdavimas.

Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, savo klientams kuo greičiau pateikia visą informaciją apie su kriptoturtu susijusias operacijas, į kurias turi reaguoti tie klientai.

6.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, užtikrina, kad jų klientų vardu laikomas kriptoturtas arba prieigos prie to kriptoturto priemonės tiems klientams būtų kuo greičiau sugrąžinti.

7.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, savo klientų vardu laikomą kriptoturtą atskiria nuo savo pačių kriptoturto. Jie užtikrina, kad paskirstytajame registre jų klientų kriptoturtas būtų laikomas atskirais adresais nuo adresų, kuriais laikomas jų pačių kriptoturtas.

8.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto saugojimo ir administravimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, savo klientų atžvilgiu prisiima atsakomybę už kriptoturto praradimą dėl gedimo ar įsilaužimo, neviršijant prarasto kriptoturto rinkos vertės.

68 straipsnis
Prekybos kriptoturtu platformos valdymas  

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, nustato prekybos platformos veiklos taisykles. Šiose veiklos taisyklėse bent:

(a)nustatomi reikalavimai, išsamaus patikrinimo ir patvirtinimo procesai, kurie taikomi prieš leidžiant kriptoturtu prekiauti prekybos platformoje;

(b)apibrėžiamos neįtrauktinos kategorijos (jei tokių yra), t. y. kriptoturto, kuriuo nebus leidžiama prekiauti prekybos platformoje, rūšys, jei tokių yra;

(c)nustatoma politika, procedūros ir mokesčių, jei tokių yra, dydis, susiję su leidimu kriptoturtu prekiauti prekybos platformoje;

(d)nustatomi objektyvūs ir proporcingi dalyvavimo prekybos veikloje kriterijai, kuriais skatinama sąžininga ir atvira prieiga prie prekybos platformos klientams, norintiems prekiauti;

(e)nustatomi reikalavimai, kad būtų užtikrinta sąžininga ir tvarkinga prekyba;

(f)nustatomos sąlygos, kad kriptoturtu būtų galima nuolat prekiauti, įskaitant likvidumo ribas ir periodinio informacijos atskleidimo reikalavimus;

(g)nustatomos sąlygos, kuriomis prekyba kriptoturtu gali būti sustabdyta;

(h)nustatomos procedūros, kad būtų užtikrintas veiksmingas atsiskaitymas tiek už kriptoturto operacijas, tiek už dekretinių pinigų operacijas.

Taikant a punktą, veiklos taisyklėse aiškiai nurodoma, kad prekiauti kriptoturtu neleidžiama prekybos platformoje, jei paskelbta kriptoturto baltoji knyga, nebent tokiam kriptoturtui taikoma 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis.

Prieš leisdami prekiauti kriptoturtu, kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, užtikrina, kad tas kriptoturtas atitiktų prekybos platformos veiklos taisykles, ir įvertina atitinkamo kriptoturto kokybę. Vertindama kriptoturto kokybę, prekybos platforma atsižvelgia į emitento ir jo plėtros grupės patirtį, veiklos rezultatus ir reputaciją. Prekybos platforma taip pat įvertina kriptoturto, kuriam taikoma 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis, kokybę.

Prekybos kriptoturtu platformos veiklos taisyklėmis neleidžiama prekiauti kriptoturtu, kuris turi integruotą anoniminimo funkciją, nebent kriptoturto turėtojus ir jų operacijų istoriją gali identifikuoti kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, arba kompetentingos institucijos.

2.Šios 1 dalyje nurodytos veiklos taisyklės parengiamos viena iš buveinės valstybės narės oficialiųjų kalbų arba kita finansų srityje įprasta kalba. Tos veiklos taisyklės viešai skelbiamos atitinkamo kriptoturto paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, savo valdomoje prekybos kriptoturtu platformoje neprekiauja savo sąskaita, net jei turi kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba kriptoturto keitimo į kitą kriptoturtą veiklos leidimą.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, įdiegia veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad jų prekybos sistemos:

(a)būtų atsparios;

(b)turėtų pakankamą pajėgumą užtikrinti tvarkingą prekybą esant itin nepalankioms rinkos sąlygoms;

(c)galėtų atmesti pavedimus, kurie viršija iš anksto nustatytas apimties ir kainos ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi;

(d)būtų visapusiškai patikrintos siekiant užtikrinti a, b ir c punktuose nustatytų sąlygų laikymąsi;

(e)jose būtų taikomos veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės siekiant užtikrinti jų paslaugų tęstinumą, jei įvyktų bet koks prekybos sistemos gedimas.

5.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, viešai skelbia visas pirkimo ir pardavimo kainas ir komercinio susidomėjimo tomis kriptoturto kainomis, kurios reklamuojamos per prekybos kriptoturtu platformos sistemas, mastą. Atitinkami kriptoturto paslaugų teikėjai tą informaciją nuolat viešai skelbia prekybos valandomis.

6.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, viešai skelbia įvykdytų operacijų, susijusių su kriptoturtu, kuriuo prekiaujama jų prekybos platformose, kainą, apimtį ir laiką. Visų tokių operacijų duomenis jie skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo operacijos įvykdymo momento, kiek tai techniškai įmanoma.

7.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, pagrįstomis komercinėmis sąlygomis viešai teikia informaciją, skelbiamą vadovaujantis 5 ir 6 dalimis, ir užtikrina nediskriminacines galimybes susipažinti su ta informacija. Ta informacija nemokamai kompiuterio skaitomu formatu pateikiama praėjus 15 minučių nuo paskelbimo ir skelbiama ne trumpiau kaip 2 metus.

8.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, galutinį atsiskaitymą už kriptoturto operaciją paskirstytajame registre užbaigia tą pačią dieną, kai operacijos įvykdomos prekybos platformoje.

9.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, užtikrina jų taikomų mokesčių struktūrų skaidrumą, sąžiningumą ir nediskriminacinį pobūdį ir tai, kad šios platformos nekurtų paskatų pavedimus pateikti, keisti ar atšaukti arba operacijas vykdyti tokiu būdu, kuris skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka, kaip nurodyta VI antraštinėje dalyje.

10.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys prekybos kriptoturtu platformos valdymo veiklos leidimą, turi išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangą, kad bet kuriuo metu galėtų teikti ataskaitas savo kompetentingai institucijai.

69 straipsnis
Kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus arba kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba kitą kriptoturtą veiklos leidimą, nustato nediskriminacinę prekybos politiką, kurioje visų pirma nurodoma klientų, su kuriais jie sutinka sudaryti sandorius, rūšis ir sąlygos, kurias turi atitikti klientai.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba kitą kriptoturtą veiklos leidimą, skelbia tvirtą kriptoturto kainą arba kriptoturto, kurį jie siūlo keisti į dekretinius pinigus ar kitą kriptoturtą, kainos nustatymo metodą.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba kitą kriptoturtą veiklos leidimą, klientų pavedimus vykdo jų gavimo metu nurodytomis kainomis.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto keitimo į dekretinius pinigus arba kitą kriptoturtą veiklos leidimą, skelbia pavedimų ir įvykdytų operacijų duomenis, įskaitant operacijų apimtį ir kainas.

70 straipsnis
Su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, imasi visų būtinų veiksmų, kad vykdydami pavedimus klientų naudai pasiektų kuo geresnį rezultatą, atsižvelgiant į optimalaus įvykdymo veiksnius, t. y. kainą, sąnaudas, spartą, įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybę, dydį, pobūdį ar bet kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo įvykdymu, nebent atitinkamas kriptoturto paslaugų teikėjas su kriptoturtu susijusius pavedimus vykdo laikydamasis klientų duotų konkrečių nurodymų.

2.Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 dalies, kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, nustato ir įgyvendina veiksmingas vykdymo priemones. Visų pirma jie nustatyto ir įgyvendina pavedimų vykdymo politiką, kad vykdydami klientų pavedimus galėtų pasiekti kuo geresnį rezultatą. Visų pirma šia pavedimų vykdymo politika numatomas neatidėliotinas, sąžiningas ir operatyvus klientų pavedimų vykdymas ir užkertamas kelias tam, kad kriptoturto paslaugų teikėjų darbuotojai ne pagal paskirtį naudotų su klientų pavedimais susijusią informaciją.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, savo klientams teikia tinkamą ir aiškią informaciją apie savo pavedimų vykdymo politiką ir visus reikšmingus jos pakeitimus.

71 straipsnis
Kriptoturto platinimas

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto platinimo veiklos leidimą, prieš sudarydami sutartį su emitentu arba jo vardu veikiančia trečiąja šalimi jiems pateikia šią informaciją:

(a)svarstomo platinimo rūšį, įskaitant tai, ar garantuojama mažiausia pirkimo suma, ar ne;

(b)operacijos mokesčių, susijusių su siūlomos operacijos paslauga, sumą;

(c)svarstomą siūlomos operacijos laiką, procesą ir kainą;

(d)informaciją apie tikslinius pirkėjus.

Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys kriptoturto platinimo veiklos leidimą, prieš platindami atitinkamą kriptoturtą, gauna emitentų arba bet kurios jų vardu veikiančios trečiosios šalies sutikimą dėl a–d punktų.

2.65 straipsnyje nurodytose taisyklėse dėl interesų konfliktų nustatomos konkrečios ir tinkamos procedūros, kuriomis užkardomi, stebimi, valdomi ir galimai atskleidžiami interesų konfliktai, kylantys dėl šių situacijų:

(a)kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturtą platina savo pačių klientams;

(b)siūlomos kriptoturto platinimo kainos įvertis buvo per aukštas arba per žemas.

72 straipsnis
Pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys pavedimų priėmimo ir perdavimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, nustato ir įgyvendina procedūras ir priemones, kuriomis numatomas neatidėliotinas ir tinkamas kliento pavedimų perdavimas vykdyti prekybos kriptoturtu platformoje arba kitam kriptoturto paslaugų teikėjui.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys pavedimų priėmimo ir perdavimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, negauna jokio atlygio, nuolaidos ar nepiniginės naudos už tai, kad nukreipia iš klientų gautus klientų pavedimus į konkrečią prekybos kriptoturtu platformą arba kitam kriptoturto paslaugų teikėjui.

3.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys pavedimų priėmimo ir perdavimo trečiųjų šalių vardu veiklos leidimą, ne pagal paskirtį nenaudoja su dar neįvykdytais klientų pavedimais susijusios informacijos ir imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią bet kuriam iš savo darbuotojų ne pagal paskirtį naudoti tokią informaciją.

73 straipsnis
Konsultacijos dėl kriptoturto

1.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, įvertina tokio kriptoturto atitikimą klientų poreikiams ir jį rekomenduoja tik tada, kai tai atitinka klientų interesus.

2.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, užtikrina, kad fiziniai asmenys, jų vardu teikiantys konsultacijas ar informaciją apie kriptoturtą arba kriptoturto paslaugą, turėtų reikiamų žinių ir patirties savo pareigoms vykdyti.

3.1 dalyje nurodyto vertinimo tikslais kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, prašo informacijos apie kliento arba būsimo kliento žinias apie kriptoturtą ir patirtį šioje srityje, tikslus, finansinę padėtį, įskaitant gebėjimą prisiimti nuostolius, ir su kriptoturto pirkimu susijusios rizikos bendrą supratimą.

Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, perspėja klientus, kad dėl galimybės prekiauti kriptoturtu jo vertė gali svyruoti.

4.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, nustato, taiko ir įgyvendina politiką ir procedūras, kad galėtų rinkti ir vertinti visą informaciją, būtiną šiam vertinimui atlikti dėl kiekvieno kliento. Jie imasi pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, kad apie jų klientus arba būsimus klientus surinkta informacija būtų patikima.

5.Jei klientai nepateikia pagal 4 dalį reikalaujamos informacijos arba jei kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, remdamiesi pagal 4 dalį gauta informacija mano, kad būsimi klientai arba klientai neturi pakankamai žinių, kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, informuoja tuos klientus arba būsimus klientus, kad kriptoturtas arba kriptoturto paslaugos jiems gali būti netinkami, ir perspėja juos apie riziką, susijusią su kriptoturtu. Tame perspėjime apie riziką aiškiai nurodoma visiško investuotų arba į kriptoturtą konvertuotų pinigų praradimo rizika. Klientai aiškiai patvirtina, kad jie gavo ir suprato atitinkamo kriptoturto paslaugų teikėjo perspėjimą.

6.Kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, 1 dalyje nurodytą vertinimą dėl kiekvieno kliento peržiūri kas dvejus metus po pradinio vertinimo, atlikto pagal tą dalį.

7.Atlikus 1 dalyje nurodytą vertinimą, kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys konsultacijų dėl kriptoturto teikimo veiklos leidimą, klientams pateikia ataskaitą, kurioje apibendrinamos tiems klientams suteiktos konsultacijos. Ta ataskaita parengiama ir klientams pateikiama patvariojoje laikmenoje. Toje ataskaitoje mažų mažiausiai:

(a)nurodomi klientų reikalavimai ir poreikiai;

(b)pateikiamas suteiktos konsultacijos aprašymas.

4 skyrius. Kriptoturto paslaugų teikėjų įsigijimas

74 straipsnis
Kriptoturto paslaugų teikėjų numatomų įsigijimų vertinimas

1.Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba kartu veikiantys tokie asmenys (toliau – siūlomas įsigyjantis asmuo), nusprendę tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti kvalifikuotąjį kriptoturto paslaugų teikėjo akcijų paketą arba tokį kvalifikuotąjį kriptoturto paslaugų teikėjo akcijų paketą tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti tiek, kad jų turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų arba viršytų 10 %, 20 %, 30 % arba 50 %, arba tiek, kad tas kriptoturto paslaugų teikėjas taptų jų patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), apie tai raštu informuoja to kriptoturto paslaugų teikėjo kompetentingą instituciją ir nurodo numatomo akcijų paketo dydį ir informaciją, kurios reikalaujama techniniais reguliavimo standartais, Komisijos priimtais pagal 75 straipsnio 4 dalį.

2.Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs tiesiogiai ar netiesiogiai perleisti kvalifikuotąjį kriptoturto paslaugų teikėjo akcijų paketą (toliau – siūlomas pardavėjas), pirmiausia apie tai raštu praneša kompetentingai institucijai ir nurodo tokio akcijų paketo dydį. Toks asmuo taip pat praneša kompetentingai institucijai, jeigu jis nusprendė sumažinti savo kvalifikuotąjį akcijų paketą tiek, kad jo turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis sumažėtų ir nesiektų 10 %, 20 %, 30 % ar 50 % visų balsavimo teisių ar viso kapitalo, arba tiek, kad kriptoturto paslaugų teikėjas nustotų buvęs to asmens patronuojamąja įmone.

3.Kompetentingos institucijos, gavusios pagal 1 dalį reikalaujamą pranešimą, nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per dvi darbo dienas siūlomam įsigyjančiam asmeniui raštu patvirtina jo gavimą.

4.Kompetentingos institucijos per šešiasdešimt darbo dienų nuo 3 dalyje nurodyto rašytinio gavimo patvirtinimo dienos įvertina 1 dalyje nurodytą numatomą įsigijimą ir informaciją, kurios reikalaujama techniniais reguliavimo standartais, Komisijos priimtais pagal 75 straipsnio 4 dalį.

Patvirtindamos pranešimo gavimą, kompetentingos institucijos praneša 1 dalyje nurodytiems asmenims datą, kada bus baigtas vertinimas.

5.Atlikdamos 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytų asmenų gali prašyti papildomos tam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos. Toks prašymas pateikiamas prieš baigiant vertinimą ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 50-tą darbo dieną nuo 3 dalyje nurodyto rašytinio gavimo patvirtinimo dienos. Tokie prašymai pateikiami raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

Kompetentingos institucijos 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą sustabdo tol, kol gauna šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą papildomą informaciją, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Dėl kompetentingų institucijų tolesnių prašymų pateikti papildomos informacijos ar patikslinti gautą informaciją vertinimas daugiau nebestabdomas.

Kompetentinga institucija gali pratęsti šios dalies antroje pastraipoje nurodytą sustabdymo laikotarpį iki ne daugiau kaip 30 darbo dienų, jei 1 dalyje nurodyti asmenys yra įsteigti arba jų veikla yra reglamentuojama ne Sąjungoje.

6.Kompetentingos institucijos, kurios užbaigusios vertinimą nusprendžia prieštarauti 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui, per dvi darbo dienas, bet iki 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos, atitinkamais atvejais atidėtos pagal 5 dalies antrą ir trečią pastraipas, raštu apie tai praneša 1 dalyje nurodytiems asmenims. Tame pranešime nurodomi to sprendimo motyvai.

7.Jei kompetentingos institucijos iki 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos, atitinkamais atvejais atidėtos pagal 5 dalies antrą ir trečią pastraipas, nepareiškia prieštaravimo 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui, numatomas įsigijimas arba numatomas perleidimas laikomas patvirtintu.

8.Kompetentinga institucija gali nustatyti ilgiausią laikotarpį 1 dalyje nurodytam numatomam įsigijimui įgyvendinti ir prireikus tą ilgiausią laikotarpį pratęsti.

75 straipsnis
Kriptoturto paslaugų teikėjų numatomų įsigijimų vertinimo turinys

1.Atlikdamos 74 straipsnio 4 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos įvertina 74 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tinkamumą ir numatomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal visus šiuos kriterijus:

(a)74 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reputaciją;

(b)bet kokio asmens, kuris vadovaus kriptoturto paslaugų teikėjo verslui po numatomo įsigijimo arba perleidimo, reputaciją ir patirtį;

(c)74 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų finansinį patikimumą, ypač kriptoturto paslaugų teikėjo, kurio dalį ketinama įsigyti, vykdomos ir numatomos vykdyti veiklos rūšies atžvilgiu;

(d)tai, ar kriptoturto paslaugų teikėjas galės laikytis ir laikysis šios antraštinės dalies nuostatų;

(e)tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti, kad siekiant įgyvendinti numatomą įsigijimą vykdomas arba įvykdytas ar buvo bandomas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba kad numatomas įsigijimas gali padidinti jų pavojų.

2.Kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą dėl numatomo įsigijimo tik turėdamos pagrįstų priežasčių tai padaryti remiantis 1 dalyje nurodytais kriterijais arba jeigu pagal 74 straipsnio 4 dalį pateikta informacija yra neišsami arba klaidinga.

3.Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl privalomo įsigyti akcijų paketo dydžio ir neleidžia savo kompetentingoms institucijoms nagrinėti siūlomo įsigijimo rinkos ekonominių poreikių požiūriu.

4.ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomas išsamus informacijos, kuri yra būtina 74 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam vertinimui atlikti ir kuri pateikiama kompetentingoms institucijoms teikiant 74 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, sąrašas. Reikalaujama informacija turi būti reikalinga prudenciniam vertinimui atlikti, proporcinga ir pritaikyta prie 74 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir numatomo įsigijimo pobūdžio.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS. Su kriptoturtu susijusio piktnaudžiavimo rinka prevencija

76 straipsnis 
Taisyklių dėl piktnaudžiavimo rinka taikymo sritis

Šioje antraštinėje dalyje nustatyti draudimai ir reikalavimai taikomi bet kurio asmens atliekamiems veiksmams, susijusiems su kriptoturtu, kuriuo leidžiama arba prašoma leisti prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, kurią valdo veiklos leidimą turintis kriptoturto paslaugų teikėjas.

77 straipsnis 
Viešai neatskleistos informacijos atskleidimas

1.Kriptoturto emitentai kuo greičiau informuoja visuomenę apie su jais susijusią viešai neatskleistą informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų lengvai gauti ir visiškai, teisingai ir laiku įvertinti.

2.Kriptoturto emitentai, prisiimdami visą atsakomybę, gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

(a)skubiai atskleidus informaciją gali būti padaryta žala emitentų teisėtiems interesams;

(b)tikėtina, kad dėl informacijos atskleidimo atidėjimo visuomenė nebus suklaidinta;

(c)emitentai gali užtikrinti tos informacijos konfidencialumą.

78 straipsnis 
Draudimas prekiauti pasinaudojant viešai neatskleista informacija

1.Siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai ir arba savo, arba trečiosios šalies naudai įsigyti arba parduoti kriptoturtą, draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija apie tą kriptoturtą.

2.Turint viešai neatskleistos informacijos apie kriptoturtą draudžiama:

(a)remiantis ta viešai neatskleista informacija, patarti kitam asmeniui įsigyti ar parduoti kriptoturtą, su kuriuo ta informacija yra susijusi, arba skatinti tą asmenį įsigyti ar parduoti tokį turtą;

(b)remiantis ta viešai neatskleista informacija, patarti kitam asmeniui atšaukti ar pakeisti pavedimą, susijusį su tuo kriptoturtu, arba skatinti tą asmenį atšaukti ar pakeisti pavedimą dėl to turto.

79 straipsnis 
Draudimas neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją

Turint viešai neatskleistos informacijos, draudžiama tokią informaciją atskleisti bet kam kitam, nebent tokia informacija atskleidžiama atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas.

80 straipsnis 
Draudimas manipuliuoti rinka

1.Draudžiama užsiimti manipuliavimu rinka, kuris apima bet kurią iš šių veiklos rūšių:

(a)išskyrus atvejus, kai asmuo, kuris vykdydamas operaciją, pateikdamas prekybos pavedimą arba vykdydamas bet kurį kitą veiksmą įrodo, kad tokia operacija, pavedimas ar veiksmas buvo įvykdyti dėl teisėtų priežasčių, operacijos vykdymą, prekybos pavedimo pateikimą ar bet kurį kitą veiksmą, kuriuo:

i) duodami arba gali būti duodami netikri arba klaidinantys signalai dėl kriptoturto pasiūlos, paklausos ar kainos;

ii)nustatoma arba gali būti nustatyta vieno ar kelių kriptoturto vienetų nenormalaus ar dirbtinio lygio kaina;

(b)operacijos vykdymą, prekybos pavedimo pateikimą ar bet kurį kitą veiksmą ar veiklą, darantį arba galintį daryti poveikį vieno ar kelių kriptoturto vienetų kainai, kai pasinaudojama fiktyvia priemone ar kitaip mėginama apgauti ar manipuliuoti;

(c)žiniasklaidoje, internetu ar kitomis priemonėmis skleidžiamą informaciją, kuria siunčiami ar gali būti siunčiami netikri ar klaidinantys signalai dėl kriptoturto pasiūlos, paklausos ar kainos, arba gali būti fiksuojama vieno ar kelių kriptoturto vienetų nenormalaus ar dirbtinio lygio kaina, įskaitant gandų skleidimą, kai tokią informaciją skleidžiantis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti.

2.Toliau išvardyti veiksmai, inter alia, laikomi manipuliavimu rinka:

(a)dominuojančios padėties užsitikrinimas kriptoturto pasiūlos ar paklausos atžvilgiu, kai dėl to daromas arba gali būti daromas poveikis, lygiavertis tiesioginiam ar netiesioginiam pirkimo ar pardavimo kainų fiksavimui, arba sukuriamos arba gali būti sukuriamos kitos nesąžiningos prekybos sąlygos;

(b)pavedimų pateikimas prekybos kriptoturtu platformoje, įskaitant bet kokį jų atšaukimą ar pakeitimą, naudojantis bet kuriomis turimomis prekybos priemonėmis, kurio daromas poveikis – vienas iš nurodytų 1 dalies a punkte, nes:

i)sutrikdomas ar sulėtinamas prekybos kriptoturtu platformos veikimas arba vykdoma veikla, galinti turėti tokį poveikį;

ii)trukdoma kitiems asmenims nustatyti tikrus prekybos pavedimus prekybos kriptoturtu platformoje arba vykdoma veikla, galinti turėti tokį poveikį, be kita ko, teikiant pavedimus, dėl kurių destabilizuojamas įprastas prekybos kriptoturtu platformos veikimas;

iii)duodamas netikras ar klaidinantis signalas apie tam tikro kriptoturto pasiūlą, paklausą ar kainą, visų pirma teikiant pavedimus inicijuoti arba sustiprinti tendenciją, arba vykdoma veikla, galinti turėti tokį poveikį;

(c)pasinaudojimas galimybe kartais ar reguliariai pasirodyti tradicinėse ar elektroninėse žiniasklaidos priemonėse ir išdėstyti nuomonę apie tam tikrą kriptoturtą, jei anksčiau to kriptoturto atžvilgiu jau prisiimtos pozicijos ir jei vėliau gaunama naudos dėl išsakytos nuomonės poveikio to kriptoturto kainai, o tas interesų konfliktas tinkamai ir veiksmingai nėra viešai atskleidžiamas.

VII antraštinė dalis. Kompetentingos institucijos, EBI ir ESMA

1 skyrius. Kompetentingų institucijų įgaliojimai ir kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA bendradarbiavimas

81 straipsnis
Kompetentingos institucijos

1.Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų funkcijų ir pareigų vykdymą, ir apie tai informuoja EBI ir ESMA.

2.Jeigu valstybės narės pagal 1 dalį paskiria daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, jos nustato jų atitinkamas užduotis ir vieną iš jų paskiria vienu bendru informaciniu punktu tarpvalstybiniam administraciniam kompetentingų institucijų bendradarbiavimui ir ryšiams su EBI ir ESMA.

3.ESMA savo interneto svetainėje skelbia pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą.

82 straipsnis
Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.Kad galėtų vykdyti šio reglamento II, III, IV ir V antraštinėse dalyse nustatytas pareigas, kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę turi turėti bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

(a)reikalauti, kad kriptoturto paslaugų teikėjai ir juos kontroliuojantys arba jų kontroliuojami fiziniai arba juridiniai asmenys teiktų informaciją ir dokumentus;

(b)reikalauti, kad kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariai teiktų informaciją;

(c)sustabdyti arba reikalauti, kad kriptoturto paslaugų teikėjas sustabdytų kriptoturto paslaugų teikimą vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeistas šis reglamentas;

(d)uždrausti teikti kriptoturto paslaugas, jeigu jos nustato, kad pažeistas šis reglamentas;

(e)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą arba sklandų rinkos veikimą, atskleisti visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti poveikį kriptoturto paslaugų teikimui, arba reikalauti, kad ją atskleistų kriptoturto paslaugų teikėjas;

(f)viešai paskelbti, kad kriptoturto paslaugų teikėjas nevykdo savo pareigų;

(g)sustabdyti arba reikalauti, kad kriptoturto paslaugų teikėjas sustabdytų kriptoturto paslaugų teikimą, jeigu kompetentingos institucijos mano, kad kriptoturto paslaugų teikėjo padėtis yra tokia, kad kriptoturto paslaugų teikimas būtų žalingas vartotojų interesams;

(h)perduoti esamas sutartis kitam kriptoturto paslaugų teikėjui tais atvejais, kai kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas panaikinamas pagal 56 straipsnį, jeigu tam pritaria klientai ir sutartis perimantis kriptoturto paslaugų teikėjas;

(i)jeigu yra priežasčių daryti prielaidą, kad asmuo kriptoturto paslaugas teikia neturėdamas veiklos leidimo, reikalauti, kad tas asmuo pateiktų informaciją ir dokumentus;

(j)jeigu yra priežasčių daryti prielaidą, kad asmuo išleidžia su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus neturėdamas veiklos leidimo, reikalauti, kad tas asmuo pateiktų informaciją ir dokumentus;

(k)skubiais atvejais, kai yra priežasčių daryti prielaidą, kad asmuo teikia kriptoturto paslaugas neturėdamas veiklos leidimo, nurodyti iš karto nutraukti veiklą, nepateikiant išankstinio įspėjimo ar nenustatant termino;

(l)reikalauti, kad kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, emitentai arba asmenys, prašantys leisti prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, ir juos kontroliuojantys arba jų kontroliuojami asmenys pateiktų informaciją ir dokumentus;

(m)reikalauti, kad kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, emitento valdymo organo nariai arba asmenys, prašantys leisti prekiauti tokiu kriptoturtu prekybos kriptoturtu platformoje, pateiktų informaciją;

(n)kai to reikia siekiant užtinti vartotojų apsaugą arba finansinį stabilumą, reikalauti, kad kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, emitentai į savo kriptoturto baltąsias knygas įtrauktų papildomą informaciją;

(o)sustabdyti viešą kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, siūlymą arba leidimą juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad pažeistas šis reglamentas;

(p)uždrausti viešą kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, siūlymą arba leidimą juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, jeigu jos nustato, kad pažeistas šis reglamentas, arba jeigu turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad jis bus pažeistas;

(q)sustabdyti arba reikalauti, kad prekybos kriptoturtu platforma sustabdytų prekybą kriptoturtu, įskaitant su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeistas šis reglamentas;

(r)uždrausti prekybą kriptoturtu, įskaitant su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, prekybos kriptoturtu platformoje, jeigu jos nustato, kad pažeistas šis reglamentas;

(s)viešai paskelbti, kad kriptoturto emitentas, įskaitant su turtu susietų žetonų ir e. pinigų žetonų emitentą, arba asmuo, prašantis leisti prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, nevykdo savo pareigų;

(t)siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą arba sklandų rinkos veikimą, atskleisti visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti poveikį kriptoturto, kuris yra siūlomas viešai arba kuriuo leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, vertinimui, arba reikalauti, kad ją atskleistų kriptoturto emitentas, įskaitant su turtu susietų žetonų arba e. pinigų žetonų emitentą;

(u)sustabdyti arba reikalauti, kad atitinkama prekybos kriptoturtu platforma sustabdytų prekybą kriptoturtu, įskaitant su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, jeigu jos mano, kad emitento padėtis yra tokia, kad prekyba būtų žalinga vartotojų interesams;

(v)skubiais atvejais, jeigu yra priežasčių daryti prielaidą, kad asmuo išleidžia su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus neturėdamas veiklos leidimo arba kad asmuo išleidžia kriptoturtą nepranešęs apie kriptoturto baltąją knygą pagal 7 straipsnį, nurodyti iš karto nutraukti veiklą, nepateikiant išankstinio įspėjimo ar nenustatant termino;

(w)reikalauti laikinai nutraukti bet kokią veiklą, kurią kompetentinga institucija laiko prieštaraujančia šiam reglamentui;

(x)atlikti patikrinimus vietoje arba tyrimus, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas, ir tuo tikslu patekti į patalpas siekiant susipažinti su dokumentais ir kitais bet kurios formos duomenimis, jeigu pagrįstai įtariama, kad su patikrinimo arba tyrimo dalyku susiję dokumentai ir kiti duomenys gali būti svarbūs įrodant šio reglamento pažeidimą.

Priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, kuriais naudojamasi e. pinigų žetonų emitentų atžvilgiu, nedaro poveikio įgaliojimams, kurie atitinkamoms kompetentingoms institucijoms yra suteikti pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2009/110/EB.

2.Kad galėtų vykdyti šio reglamento VI antraštinėje dalyje nustatytas pareigas, kompetentingos institucijos, be 1 dalyje nurodytų įgaliojimų, pagal nacionalinę teisę turi turėti bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

(a)galimybę susipažinti su bet kokiu dokumentu ir kitais bet kurios formos duomenimis ir gauti ar pasidaryti jų kopiją;

(b)reikalauti arba prašyti informacijos iš bet kurio asmens, įskaitant tuos, kurie nuolat dalyvauja perduodant pavedimus ar vykdant susijusias operacijas, taip pat iš jų vadovų, ir prireikus kviesti ir apklausti tokius asmenis siekiant gauti informacijos;

(c)patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas su tikslu konfiskuoti dokumentus ir bet kokios formos duomenis, kai pagrįstai įtariama, kad su patikrinimo ar tyrimo dalyku susiję dokumentai ar duomenys gali būti svarbūs norint įrodyti, kad kriptoturtu prekiaujama pasinaudojant viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka, taip pažeidžiant šį reglamentą;

(d) perduoti bylą baudžiamajam tyrimui;

(e)reikalauti, jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, telekomunikacijų operatoriaus turimų duomenų srauto išklotinių, kai pagrįstai įtariama, kad padarytas pažeidimas, ir kai tokios išklotinės gali būti svarbios atliekant 77, 78, 79 ir 80 straipsnių pažeidimo tyrimą;

(f)reikalauti įšaldyti arba areštuoti turtą, arba abiejų šių veiksmų;

(g)laikinai uždrausti vykdyti profesinę veiklą;

(h) imtis visų reikalingų priemonių siekiant, kad visuomenė būtų teisingai informuota, taip pat ištaisyti melagingą ar klaidinančią atskleistą informaciją, be kita ko, reikalaujant, kad kriptoturto emitentas ar kitas melagingą ar klaidinančią informaciją paskelbęs ar išplatinęs asmuo paskelbtų taisomąjį pareiškimą.

3.Jeigu to reikia pagal nacionalinę teisę, kompetentinga institucija gali prašyti atitinkamos teisminės institucijos priimti sprendimą dėl naudojimosi 1 ir 2 dalyse nurodytais įgaliojimais.

4.Kompetentingos institucijos vykdo 1 ir 2 dalyse nurodytas funkcijas ir naudojasi tose dalyse nurodytais įgaliojimais bet kuriais iš šių būdų:

(a)veikdamos tiesiogiai;

(b)bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

(c)savo atsakomybe deleguodamos įgaliojimus tokioms institucijoms;

(d)kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

5.Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus savo pareigoms vykdyti būtinus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus.

6.Asmuo, pagal šį reglamentą teikiantis informaciją kompetentingai institucijai, nelaikomas pažeidusiu kokius nors informacijos atskleidimo apribojimus, nustatytus sutartimi arba įstatymų ir kitų teisės aktų nuostata, ir už tokį pranešimą jam netaikoma jokio pobūdžio atsakomybė.

83 straipsnis
Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje. Jos nepagrįstai nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja vykdydamos tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklą.

Jei valstybės narės, vadovaudamosi 92 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia nustatyti baudžiamąsias sankcijas už šio reglamento pažeidimą, jos užtikrina, kad būtų numatytos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus įgaliojimus palaikyti ryšius su savo jurisdikcijos teisminėmis, baudžiamojo persekiojimo ar baudžiamosios justicijos institucijomis, kad galėtų gauti konkrečią informaciją, susijusią su nusikalstamų veikų tyrimais ar teismo procesais, pradėtais dėl šio reglamento pažeidimų, ir įgaliojimus teikti tą pačią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms, taip pat EBI ir ESMA, ir taip galėtų įvykdyti pareigą bendradarbiauti šio reglamento tikslais.

2.Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją ar prašymą bendradarbiauti atliekant tyrimą tik susiklosčius kuriai nors iš šių išimtinių aplinkybių:

(a)jeigu prašymo įvykdymas gali neigiamai paveikti jos pačios atliekamą tyrimą, vykdymo užtikrinimo veiklą arba nusikalstamos veikos tyrimą;

(b)jeigu valstybės narės, į kurią kreiptasi, institucijose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veiksmų ir prieš tuos pačius fizinius ar juridinius asmenis;

(c)jeigu valstybėje narėje, į kurią kreiptasi, jau paskelbtas galutinis sprendimas tokiems fiziniams ar juridiniams asmenims dėl tų pačių veiksmų.

3.Gavusios prašymą, kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia visą šio reglamento tikslais reikalingą informaciją.

4.Kompetentinga institucija gali prašyti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija padėtų atlikti patikrinimus vietoje ar tyrimus.

Jeigu kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą vietoje ar tyrimą, ji gali imtis bet kurio iš toliau nurodytų veiksmų:

(a)pati atlikti patikrinimą vietoje ar tyrimą;

(b)leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti atliekant patikrinimą vietoje ar tyrimą;

(c)leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai atlikti patikrinimą vietoje ar tyrimą;

(d)vykdyti konkrečias su priežiūros veikla susijusias užduotis kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis.

5.Jeigu prašymas bendradarbiauti, visų pirma keistis informacija, atmetamas arba į jį per pagrįstą laiką nesureaguojama, kompetentingos institucijos gali kreiptis į ESMA.

Nedarant poveikio SESV 258 straipsniui, ESMA tokiais atvejais gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu jai suteiktą įgaliojimą.

6.Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu prašymas bendradarbiauti, visų pirma keistis informacija, dėl su turtu susietų žetonų arba e. pinigų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų, susijusių su žetonais, susietais su turtu, arba e. pinigais žetonais, atmetamas arba į jį per pagrįstą laiką nesureaguojama, kompetentingos institucijos gali kreiptis į EBI.

Nedarant poveikio SESV 258 straipsniui, EBI tokiais atvejais gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsniu jai suteiktą įgaliojimą.

7.Kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja savo atliekamą priežiūros veiklą, kad būtų nustatyti ir ištaisyti šio reglamento pažeidimai, plėtojama ir skatinama geriausia praktika, palengvinamas bendradarbiavimas, padedama užtikrinti nuoseklų aiškinimą ir nesutarimų atveju teikiami įvairias jurisdikcijas apimantys vertinimai.

Pirmos pastraipos tikslu EBI ir ESMA atlieka kompetentingų institucijų ir kolegijų, kaip nurodyta 99 ir 101 straipsniuose, veiklos koordinavimo vaidmenį siekdamos plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, užtikrinti vienodas procedūras ir nuoseklų požiūrį ir didinti priežiūros veiklos rezultatų nuoseklumą, visų pirma kiek tai susiję su tomis priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis.

8.Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas kuris nors iš šiuo reglamentu nustatytų reikalavimų, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją.

9.ESMA, pasikonsultavusi su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinama, kokia informacija kompetentingos institucijos turi keistis pagal 1 dalį, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

10.ESMA, pasikonsultavusi su EBI, parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

84 straipsnis
Bendradarbiavimas su EBI ir ESMA

1.Šio reglamento tikslu kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su ESMA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 ir su EBI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010. Jos keičiasi informacija, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį skyrių ir šios antraštinės dalies 2 skyrių.

2.Prašančioji kompetentinga institucija informuoja EBI ir ESMA apie visus 83 straipsnio 4 dalyje nurodytus prašymus.

Tarpvalstybinį poveikį darančio patikrinimo vietoje ar tyrimo atveju ESMA, jei to prašo viena iš kompetentingų institucijų, koordinuoja patikrinimą arba tyrimą. Jeigu tarpvalstybinį poveikį darantis patikrinimas vietoje ar tyrimas yra atliekamas dėl su turtu susietų žetonų arba e. pinigų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų, susijusių su žetonais, susietais su turtu, arba e. pinigų žetonais, EBI, jei to prašo viena iš kompetentingų institucijų, koordinuoja patikrinimą arba tyrimą.

3.Kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia EBI ir ESMA visą informaciją, būtiną jų užduotims vykdyti atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 35 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį.

4.Kad būtų užtikrintos vienodos šio straipsnio taikymo sąlygos, ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, skirti kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimui ir keitimuisi ir informacija ir jų bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija su EBI ir ESMA.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

85 straipsnis
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Kai kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas vykdo kitą veiklą nei ta, kuriai taikomas šis reglamentas, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su institucijomis, atsakingomis už tokios kitos veiklos priežiūrą, kaip nustatyta atitinkamuose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant mokesčių administratorius.

86 straipsnis
Pareiga pranešti

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] pateikia Komisijai, EBI ir ESMA visus įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši antraštinė dalis, įskaitant visas atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

87 straipsnis 
Profesinė paslaptis

1.Visa informacija, kuria kompetentingos institucijos keičiasi tarpusavyje pagal šį reglamentą ir kuri yra susijusi su verslo ar veiklos sąlygomis ir kitais ekonominiais ar asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia ir jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija perduodama tokią informaciją nurodo, kad informaciją leidžiama atskleisti arba ją būtina atskleisti dėl teismo proceso.

2.Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, dirbantiems arba dirbusiems kompetentingoms institucijoms. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui ar institucijai, išskyrus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktų nuostatose nurodytus atvejus.

88 straipsnis 
Duomenų apsauga

Kai pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys, kompetentingos institucijos vykdo savo užduotis šio reglamento tikslais laikydamosi Reglamento (ES) 2016/679 68 .

Tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, EBI ir ESMA laikosi Reglamento (ES) 2018/1725 69 .

89 straipsnis
Atsargumo priemonės

1.Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad kriptoturto paslaugų teikėjas arba kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ar e. pinigus žetonus, emitentas padarė pažeidimų, ji apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ESMA.

Kai pažeidimai yra susiję su žetonų, susietų su turtu, ar e. pinigų žetonų emitentu arba su kriptoturto paslauga, susijusia su žetonais, susietais su turtu, ar e. pinigais žetonais, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai praneša ir EBI.

2.Jeigu, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikytų priemonių, kriptoturto paslaugų teikėjas arba kriptoturto emitentas ir toliau pažeidžia šį reglamentą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, ESMA ir, kai tinkama, EBI, imasi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų vartotojus, ir nepagrįstai nedelsdama apie jas praneša Komisijai, ESMA ir, kai tinkama, EBI.

3.Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kokiomis nors priemonėmis, kurių pagal šio straipsnio 2 dalį ėmėsi kita kompetentinga institucija, ji gali perduoti klausimą ESMA. ESMA gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

Nukrypdama nuo pirmos pastraipos, kai priemonės yra susijusios su žetonų, susietų su turtu, ar e. pinigų žetonų emitentu arba su kriptoturto paslauga, susijusia su žetonais, susietais su turtu, ar e. pinigais žetonais, kompetentinga institucija gali perduoti klausimą EBI. EBI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

90 straipsnis
Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

1.Valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis ir pagal šį reglamentą nustatytų pareigų vykdymo užtikrinimo trečiosiose valstybėse. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Kompetentinga institucija informuoja EBI, ESMA ir kitas kompetentingas institucijas apie siūlymą sudaryti tokį susitarimą.

2.ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, kai įmanoma, palengvina ir koordinuoja kompetentingų institucijų ir atitinkamų trečiųjų valstybių priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimų rengimą.

ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose pateikiamas bendradarbiavimo susitarimo šablonas, kurį, jeigu įmanoma, turi naudoti valstybių narių kompetentingos institucijos, projektus.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

3.ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, taip pat, kai įmanoma, palengvina ir koordinuoja kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, gauta iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų, kuri gali būti svarbi imantis priemonių pagal 2 skyrių.

4.Kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tokiu atveju, jei atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties saugojimo garantijos, bent lygiavertės 87 straipsnyje išdėstytoms garantijoms. Toks keitimasis informacija yra skirtas tų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

91 straipsnis
Kompetentingų institucijų vykdomas skundų nagrinėjimas

1.Kompetentingos institucijos parengia procedūras, pagal kurias klientai ir kitos suinteresuotos šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, kompetentingoms institucijoms gali pateikti skundus dėl įtariamų kriptoturto, įskaitant su turtu susietus žetonus ar e. pinigus žetonus, emitento ir kriptoturto paslaugų teikėjų įvykdytų šio reglamento pažeidimų. Visais atvejais skundai turėtų būti priimami rašytine arba elektronine forma ir valstybės narės, kurioje skundas teikiamas, oficialiąja kalba arba tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms priimtina kalba.

2.Informacija apie 1 dalyje nurodytas skundų teikimo procedūras pateikiama kiekvienos kompetentingos institucijos interneto svetainėje ir perduodama EBI ir ESMA. Savo kriptoturto registre, nurodytame 57 straipsnyje, ESMA paskelbia nuorodas į kompetentingų institucijų interneto svetainių skundų teikimo procedūroms skirtas dalis.

2 skyrius. Kompetentingų institucijų taikomos administracinės priemonės ir sankcijos

92 straipsnis
Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės

1.Nedarant poveikio jokioms baudžiamosioms sankcijoms ir nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams pagal 82 straipsnį, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, įgalioja kompetentingas institucijas taikyti atitinkamas administracines sankcijas ir kitas administracines priemones bent šių pažeidimų atžvilgiu:

(a)4–14 straipsnių pažeidimų;

(b)17 ir 21 straipsnių, 23–36 straipsnių ir 42 straipsnio pažeidimų;

(c)43–49 straipsnių, išskyrus 47 straipsnį, pažeidimų;

(d)56 straipsnio ir 58–73 straipsnių pažeidimų;

(e)76–80 straipsnių pažeidimų;

(f)jeigu nebendradarbiaujama arba nevykdomi reikalavimai atliekant tyrimą ar patikrinimą arba nevykdomas 82 straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti pirmoje pastraipoje nurodytų administracinių sankcijų taisyklių, jeigu už tos pastraipos a, b, c, d arba e punkte nurodytus pažeidimus jų nacionalinės teisės aktuose iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo] jau buvo numatytos baudžiamosios sankcijos. Jei valstybės narės taip nusprendžia, jos išsamiai praneša Komisijai, ESMA ir EBI apie atitinkamas savo baudžiamosios teisės nuostatas.

Iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo] valstybės narės išsamiai praneša Komisijai, ESMA ir EBI apie pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Jos nedelsdamos praneša Komisijai, ESMA ir EBI apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

2.Valstybės narės pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies a punkte išvardytus pažeidimus taikyti bent šias administracines sankcijas ir kitas administracines priemones:

(a)paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis pagal 82 straipsnį;

(b)paskelbti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiksmus, kuriais daromas pažeidimas;

(c)skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(d)jei tai juridinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną], arba 3 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES 70 turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamą Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis;

(e)jei tai fizinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip 700 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną].

3.Valstybės narės pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies b punkte išvardytus pažeidimus taikyti bent šias administracines sankcijas ir kitas administracines priemones:

(a)paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

(b)paskelbti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiksmus, kuriais daromas pažeidimas;

(c)skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(d)jeigu tai juridinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma sudarytų bent 15 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas.

4.Valstybės narės pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies c punkte išvardytus pažeidimus taikyti bent šias administracines sankcijas ir kitas administracines priemones:

(a)paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

(b)paskelbti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiksmus, kuriais daromas pažeidimas;

(c)skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(d)jeigu tai juridinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma sudarytų bent 15 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas.

5.Valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies pirmos pastraipos d punkte išvardytus pažeidimus taikyti bent šias administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones:

(a)paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas už pažeidimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

(b)paskelbti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiksmus, kuriais daromas pažeidimas, ir jų nebekartotų;

(c)uždrausti bet kuriam už pažeidimą atsakingo juridinio asmens valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, vykdyti valdymo funkcijas tokiose įmonėse;

(d)skirti maksimalias administracines baudas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė nei dėl pažeidimo gautos naudos suma, jeigu tokią naudą galima nustatyti, net ir tais atvejais, kai ji viršija e punkte nurodytas maksimalias sumas;

(e)jei tai juridinis asmuo, skirti maksimalias administracines baudas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip 500 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną], arba iki 5 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamą Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis;

(f)jei tai fizinis asmuo, skirti maksimalias administracines baudas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip 500 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną].

6.Valstybės narės pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos 1 dalies pirmos pastraipos e punkte nurodytų pažeidimų atveju turėtų įgaliojimus skirti bent šias administracines sankcijas ir imtis bent šių administracinių priemonių:

(a)paskelbti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad už pažeidimą atsakingas asmuo nutrauktų tokius veiksmus ir jų nebekartotų;

(b)reikalauti grąžinti dėl pažeidimo gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(c)paskelbti viešą įspėjimą, kuriame nurodomas už pažeidimą atsakingas asmuo ir pažeidimo pobūdis;

(d)panaikinti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą arba sustabdyti jo galiojimą;

(e)laikinai uždrausti bet kuriam kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, vykdyti valdymo funkcijas kriptoturto paslaugų teikėjo įmonėse;

(f)jeigu 78, 79 arba 80 straipsnio pažeidimai padaromi pakartotinai, bet kuriam kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, visam laikui uždrausti vykdyti valdymo funkcijas kriptoturto paslaugų teikėjo įmonėse;

(g)laikinai uždrausti bet kuriam kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, vykdyti prekybą savo sąskaita;

(h)skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent 3 kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(i)jei tai fizinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną].

(j)jei tai juridinis asmuo, skirti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų ne mažesnė kaip15 000 000 EUR arba sudarytų bent 15 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną]. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamą Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis.

7.Be 2–6 dalyse nurodytų įgaliojimų, valstybės narės gali kompetentingoms institucijoms suteikti daugiau įgaliojimų ir nustatyti didesnes sankcijas, nei nustatyta tose dalyse, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, atsakingiems už pažeidimą.

93 straipsnis
Naudojimasis priežiūros įgaliojimais ir įgaliojimais skirti nuobaudas

1.Priimdamos sprendimą dėl administracinių nuobaudų ar kitų administracinių priemonių, kurios turi būti taikomos pagal 92 straipsnį, rūšies ir dydžio, kompetentingos institucijos atsižvelgia į tai, kiek pažeidimas yra tyčinis ar padarytas dėl aplaidumo, ir į visas kitas atitinkamas aplinkybes, be kita ko, kai tinkama, į:

(a)pažeidimo sunkumą ir trukmę;

(b)už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

(c)už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

(d)už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno ar išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

(e)trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

(f)už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

(g)ankstesnius už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens padarytus pažeidimus;

(h)priemones, kurių už pažeidimą atsakingas asmuo ėmėsi siekdamas, kad pažeidimas nepasikartotų;

(i)pažeidimo poveikį vartotojų ar investuotojų interesams.

2.Kompetentingos institucijos, naudodamosi įgaliojimais taikyti administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones pagal 92 straipsnį, glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad jų naudojimasis priežiūros ir tyrimo įgaliojimais bei jų taikomos administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės pagal šį reglamentą būtų veiksmingi ir tinkami. Jos koordinuoja savo veiksmus, kad tarpvalstybiniais atvejais naudodamosi savo priežiūros ir tyrimo įgaliojimais ir taikydamos administracines nuobaudas bei kitas administracines priemones išvengtų dubliavimo ir kartojimo.

94 straipsnis
Teisė apskųsti

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šį reglamentą priimti sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir juos būtų galima apskųsti teisme. Teisė apskųsti teisme taikoma ir tada, kai, pateikus prašymą suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą ir kartu pateikus visą reikalaujamą informaciją, per šešis mėnesius nepriimamas sprendimas dėl to prašymo.

95 straipsnis
Sprendimų skelbimas

1.Sprendimą už šio reglamento pažeidimą taikyti administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones kompetentingos institucijos paskelbia savo oficialiose interneto svetainėse iš karto, kai apie tą sprendimą pranešama fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuriam tas sprendimas skirtas. Paskelbiama bent informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų fizinių ar juridinių asmenų tapatybę. Ta pareiga netaikoma sprendimams, kuriais nustatomos tiriamojo pobūdžio priemonės.

2.Jeigu kompetentinga institucija, kiekvienu atveju atskirai įvertinusi tokių duomenų skelbimo proporcingumą, mano, kad skelbti juridinių asmenų tapatybės duomenis arba fizinių asmenų tapatybės arba asmens duomenis yra neproporcinga arba jeigu paskelbus tuos duomenis būtų pakenkta vykdomam tyrimui, kompetentingos institucijos imasi vieno iš šių veiksmų:

(a)atideda sprendimo taikyti nuobaudą arba priemonę paskelbimą, kol neišnyks neskelbimo priežastys;

(b)paskelbia sprendimą taikyti nuobaudą arba priemonę anonimiškai, nacionalinę teisę atitinkančiu būdu, jeigu taip anonimiškai paskelbus sprendimą užtikrinama veiksminga atitinkamų asmens duomenų apsauga;

(c)neskelbia sprendimo taikyti nuobaudą arba priemonę tuo atveju, kai a ir b punktuose nurodytos galimybės laikomos nepakankamomis siekiant užtikrinti:

i) kad nekiltų pavojaus finansų rinkų stabilumui;

ii) tokio sprendimo skelbimo proporcingumą, kai priemonės laikomos mažareikšmėmis.

Jeigu apie taikomą nuobaudą arba priemonę nusprendžiama paskelbti anonimiškai, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, atitinkamų duomenų paskelbimą galima atidėti pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, kad per tą laikotarpį priežastys juos skelbti anonimiškai išnyks.

3.Kai sprendimas taikyti nuobaudą arba priemonę apskundžiamas atitinkamoms teisminėms arba kitoms institucijoms, kompetentingos institucijos iš karto paskelbia tokią informaciją ir visą vėlesnę informaciją apie tokio skundo nagrinėjimo rezultatus savo oficialioje interneto svetainėje. Taip pat paskelbiami visi sprendimai panaikinti ankstesnį sprendimą taikyti nuobaudą arba priemonę.

4.Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal šį straipsnį viešai paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerių metų laikotarpį po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje laikomi tik tiek laiko, kiek būtina pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles.

96 straipsnis
Pranešimas ESMA ir EBI apie nuobaudas ir administracines priemones

1.Kompetentinga institucija kiekvienais metais pateikia ESMA ir EBI apibendrintą informaciją apie visas pagal 92 straipsnį taikytas administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones. ESMA tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

Jeigu valstybės narės pagal 92 straipsnio 1 dalį nusprendė nustatyti baudžiamąsias sankcijas už toje dalyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jų kompetentingos institucijos kasmet pateikia EBI ir ESMA anonimintus ir apibendrintus duomenis apie visus vykdytus nusikalstamų veikų tyrimus ir skirtas baudžiamąsias sankcijas. ESMA duomenis apie skirtas baudžiamąsias sankcijas skelbia metinėje ataskaitoje.

2.Jeigu kompetentinga institucija atskleidžia informaciją apie administracines nuobaudas, kitas administracines priemones ar baudžiamąsias sankcijas, ji tuo pačiu metu apie jas praneša ESMA.

3.Kompetentingos institucijos informuoja EBI ir ESMA apie visas taikytas, tačiau nepaskelbtas administracines nuobaudas ar kitas administracines priemones, įskaitant visus su jomis susijusius skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos gautų informaciją ir galutinį sprendimą dėl kiekvienos skirtos baudžiamosios sankcijos ir šiuos duomenis pateiktų EBI ir ESMA. ESMA tvarko sankcijų, nuobaudų ir administracinių priemonių, apie kurias jai pranešta, centrinę duomenų bazę tik kompetentingų institucijų tarpusavio keitimosi informacija tikslais. Ta duomenų bazė prieinama tik EBI, ESMA ir kompetentingoms institucijoms ir atnaujinama remiantis kompetentingų institucijų pateikiama informacija.

97 straipsnis

Pranešimai apie pažeidimus ir pranešimų teikėjų apsauga

Pranešimams apie šio reglamento pažeidimus ir apie tokius pažeidimus pranešančių asmenų apsaugai taikoma Direktyva (ES) 2019/1937 71 .

3 skyrius. EBI priežiūros pareigos, susijusios su reikšmingų su turtu susietų žetonų ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentais, ir priežiūros institucijų kolegijos

98 straipsnis
EBI priežiūros pareigos, susijusios su reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentais ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentais

1.Jeigu su turtu susietas žetonas pagal 39 arba 40 straipsnį laikomas reikšmingu, tokių su turtu susietų žetonų emitentas savo veiklą vykdo prižiūrimas EBI.

EBI reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų atžvilgiu naudojasi 21, 37 ir 38 straipsniais suteiktais kompetentingų institucijų įgaliojimais.

2.Jeigu reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas teikia kriptoturto paslaugas arba išleidžia kriptoturtą, kuris nėra reikšmingi su turtu susieti žetonai, tokias paslaugas ir veiklą ir toliau prižiūri buveinės valstybės narės kompetentinga institucija.

3.Jeigu su turtu susieti žetonai pagal 39 straipsnį priskiriami prie reikšmingų su turtu susietų žetonų kategorijos, EBI iš naujo atlieka priežiūrinį vertinimą siekdama užtikrinti, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai atitiktų III antraštinės dalies reikalavimus.

4.Jeigu e. pinigai žetonai pagal 50 arba 51 straipsnį priskiriami prie reikšmingų e. pinigų žetonų kategorijos, EBI atsako už tai, kad tokių reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas atitiktų 52 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

99 straipsnis
Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijos

1.Per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo laikyti su turtu susietą žetoną reikšmingu, EBI kiekvienam reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentui įsteigia konsultacinę priežiūros institucijų kolegiją, kad sudarytų palankesnes sąlygas vykdyti priežiūros užduotis pagal šį reglamentą, jai vadovauja ir pirmininkauja.

2.Kolegiją sudaro:

(a)kolegijai pirmininkaujanti EBI;

(b)ESMA;

(c)buveinės valstybės narės, kuriose įsteigtas reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas, kompetentinga institucija;

(d) svarbiausių kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų, kurie užtikrina rezervinio turto saugojimą pagal 33 straipsnį, kompetentingos institucijos;

(e)kai taikoma, svarbiausių prekybos kriptoturtu platformų, kuriose leista prekiauti reikšmingais su turtu susietais žetonais, kompetentingos institucijos;

(f)kai taikoma, svarbiausių kriptoturto paslaugų teikėjų, kurie yra įpareigoti užtikrinti reikšmingų su turtu susietų žetonų likvidumą pagal 35 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, kompetentingos institucijos;

(g)kai taikoma, subjektų, užtikrinančių 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytas funkcijas, kompetentingos institucijos;

(h)kai taikoma, svarbiausių kriptoturto paslaugų teikėjų, teikiančių 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą kriptoturto paslaugą, susijusią su reikšmingais su turtu susietais žetonais, kompetentingos institucijos;

(i)ECB;

(j)kai reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas yra įsisteigęs valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, arba kai valiuta, kuri nėra euro, yra įtraukta į rezervinį turtą, – tos valstybės narės nacionalinis centrinis bankas;

(k)atitinkamos trečiųjų valstybių priežiūros institucijos, su kuriomis EBI yra sudariusi administracinį susitarimą pagal 108 straipsnį.

3.Valstybės narės kompetentinga institucija, kuri nėra kolegijos narė, gali prašyti kolegijos pateikti jos priežiūros pareigoms atlikti reikalingos svarbios informacijos.

4.Kolegija, nedarydama poveikio kompetentingų institucijų atsakomybei pagal šį reglamentą, užtikrina, kad:

(a)būtų parengta 100 straipsnyje nurodyta neprivaloma nuomonė;

(b)būtų keičiamasi informacija pagal 107 straipsnį;

(c)jos nariai susitartų dėl savanoriško užduočių pavedimo, įskaitant užduočių delegavimą pagal 120 straipsnį;

(d)būtų koordinuojamos priežiūros analizės programos, pagrįstos reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento pagal 30 straipsnio 9 dalį atliktu rizikos vertinimu.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kolegijoms vykdyti pagal pirmą pastraipą joms pavestas užduotis, 2 dalyje nurodytiems kolegijos nariams suteikiama teisė prisidėti sudarant kolegijos posėdžių darbotvarkę, visų pirma papildyti ją punktais.

5.Kolegija įsteigiama ir veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu.

Susitarime apibrėžiama praktinė kolegijos veikimo tvarka, įskaitant išsamias taisykles, susijusias su:

(a)balsavimo procedūromis, nurodytomis 100 straipsnio 4 dalyje;

(b)kolegijos posėdžių darbotvarkės sudarymo procedūromis;

(c)kolegijos posėdžių dažnumu;

(d)informacijos, kurią EBI turi teikti kolegijos nariams, forma ir apimtimi, ypač kiek tai susiję su informacija apie rizikos vertinimą, nurodytą 30 straipsnio 9 dalyje;

(e)tinkamais minimaliais terminais, per kuriuos kolegijos nariai turi įvertinti atitinkamus dokumentus;

(f)kolegijos narių tarpusavio komunikavimo sąlygomis.

Susitarime taip pat gali būti apibrėžtos užduotys, kurios bus pavestos EBI ar kitam kolegijos nariui.

6.Siekiant užtikrinti, kad kolegijos veiktų nuosekliai ir suderintai, EBI, bendradarbiaudama su ESMA ir Europos centrinių bankų sistema, parengia reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kuriomis sąlygomis 2 dalies d–h punktuose nurodyti subjektai turi būti laikomi svarbiausiais, ir pateikiamos 5 dalyje nurodytos praktinės tvarkos detalės.

EBI tuos reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

100 straipsnis
Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijų neprivalomos nuomonės

1.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija gali pateikti neprivalomą nuomonę dėl: 

(a)pakartotinio priežiūrinio vertinimo, kaip nurodyta 98 straipsnio 3 dalyje;

(b)bet kokio sprendimo reikalauti, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas turėtų didesnę nuosavų lėšų sumą, arba sprendimo leisti tokiam emitentui turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą pagal 41 straipsnio 4 dalį;

(c)bet kokio reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento tvarkingo veiklos nutraukimo plano atnaujinimo pagal 42 straipsnį;

(d)bet kokio reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento verslo modelio pakeitimo pagal 21 straipsnio 1 dalį;

(e)pakeistos kriptoturto baltosios knygos projekto pagal 21 straipsnio 2 dalį;

(f)bet kokių priemonių, numatytų pagal 21 straipsnio 3 dalį;

(g)bet kokių numatomų priežiūros priemonių pagal 112 straipsnį;

(h)bet kokio numatomo susitarimo dėl keitimosi informacija su trečiosios valstybės priežiūros institucija pagal 108 straipsnį;

(i)bet kokio EBI priežiūros užduočių delegavimo kompetentingai institucijai pagal 120 straipsnį;

(j)bet kokio numatomo 99 straipsnio 2 dalies d–h punktuose nurodytų subjektų ir kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimo pakeitimo arba jiems numatytos taikyti priežiūros priemonės.

2.Jeigu kolegija pateikia nuomonę pagal 1 dalį, bet kuriam iš kolegijos narių paprašius ir balsų dauguma priėmus kolegijos nuomonę pagal 4 dalį, nuomonė gali apimti rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti EBI arba kompetentingų institucijų numatomo veiksmo ar priemonės trūkumus.

3.EBI sudaro palankesnes sąlygas priimti nuomonę vykdydama Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 31 straipsnyje nustatytą bendro pobūdžio koordinavimo funkciją.

4.Kolegijos daugumos nuomonė priimama jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.

Kolegijose, kurias sudaro ne daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip du kolegijos nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą. Kolegijose, kurias sudaro daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip trys nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.

Jeigu pagal 99 straipsnio 2 dalies i punktą ECB yra kolegijos narys, jis turi du balsus.

99 straipsnio 2 dalies k punkte nurodytos trečiųjų valstybių priežiūros institucijos teisės balsuoti dėl kolegijos nuomonės neturi.

5.EBI ir kompetentingos institucijos deramai apsvarsto kolegijos nuomonę, priimtą pagal 1 dalį, įskaitant visas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti veiksmo ar priežiūros priemonės, kurių numatoma imtis reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba subjektų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, nurodytų 99 straipsnio 2 dalies d–h punktuose, atžvilgiu, trūkumus. Jeigu EBI arba kompetentinga institucija nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant visas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti numatomo veiksmo ar numatomos priežiūros priemonės trūkumus, jos sprendime pateikiamos visos priežastys ir bet kokio didelio nukrypimo nuo tos nuomonės ar rekomendacijų paaiškinimas.

101 straipsnis
Reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija

1.Per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo laikyti e. pinigus žetonus reikšmingais, EBI kiekvienam reikšmingų e. pinigų žetonų emitentui įsteigia konsultacinę priežiūros institucijų kolegiją, kad sudarytų palankesnes sąlygas vykdyti priežiūros užduotis pagal šį reglamentą, jai vadovauja ir pirmininkauja.

2.Kolegiją sudaro:

(a)kolegijai pirmininkaujanti EBI;

(b)buveinės valstybės narės, kurioje e. pinigų žetonų emitentui suteiktas kredito įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos veiklos leidimas, kompetentinga institucija;

(c)ESMA;

(d)svarbiausių kredito įstaigų, kurios užtikrina lėšų, gautų mainais už e. pinigus žetonus, saugojimą, kompetentingos institucijos;

(e)svarbiausių mokėjimo įstaigų, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 11 straipsnį ir kurios teikia su reikšmingais e. pinigais žetonais susijusias mokėjimo paslaugas, kompetentingos institucijos;

(f)kai taikoma, svarbiausių prekybos kriptoturtu platformų, kuriose leista prekiauti reikšmingais e. pinigais žetonais, kompetentingos institucijos;

(g)kai taikoma, svarbiausių kriptoturto paslaugų teikėjų, teikiančių 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą kriptoturto paslaugą, susijusią su reikšmingais e. pinigais žetonais, kompetentingos institucijos;

(h)kai reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas yra įsisteigęs valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, arba kai reikšmingi e. pinigai žetonai yra susieti su euru, – ECB;

(i)kai reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas yra įsisteigęs valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, arba kai reikšmingi e. pinigai žetonai yra susieti su valiuta, kuri nėra euro, – tos valstybės narės nacionalinis centrinis bankas;

(j)atitinkamos trečiųjų valstybių priežiūros institucijos, su kuriomis EBI yra sudariusi administracinį susitarimą pagal 108 straipsnį.

3.Valstybės narės kompetentinga institucija, kuri nėra kolegijos narė, gali prašyti kolegijos pateikti jos priežiūros pareigoms atlikti reikalingos svarbios informacijos.

4.Kolegija, nedarydama poveikio kompetentingų institucijų atsakomybei pagal šį reglamentą, užtikrina, kad:

(a)būtų parengta 102 straipsnyje nurodyta neprivaloma nuomonė;

(b)būtų keičiamasi informacija pagal šį reglamentą;

(c)jos nariai susitartų dėl savanoriško užduočių pavedimo, įskaitant užduočių delegavimą pagal 120 straipsnį.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kolegijoms vykdyti pagal pirmą pastraipą joms pavestas užduotis, 2 dalyje nurodytiems kolegijos nariams suteikiama teisė prisidėti sudarant kolegijos posėdžių darbotvarkę, visų pirma papildyti ją punktais.

5.Kolegija įsteigiama ir veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu.

Susitarime apibrėžiama praktinė kolegijos veikimo tvarka, įskaitant išsamias taisykles, susijusias su:

(a)balsavimo procedūromis, nurodytomis 102 straipsnyje;

(b)kolegijos posėdžių darbotvarkės sudarymo procedūromis;

(c)kolegijos posėdžių dažnumu;

(d)informacijos, kurią reikšmingų e. pinigų žetonų emitento kompetentinga institucija turi pateikti kolegijos nariams, forma ir apimtimi;

(e)tinkamais minimaliais terminais, per kuriuos kolegijos nariai turi įvertinti atitinkamus dokumentus;

(f)kolegijos narių tarpusavio komunikavimo sąlygomis.

Susitarime taip pat gali būti apibrėžtos užduotys, kurios bus pavestos reikšmingų e. pinigų žetonų emitento kompetentingai institucijai ar kitam kolegijos nariui.

6.Siekiant užtikrinti, kad kolegijos veiktų nuosekliai ir suderintai, EBI, bendradarbiaudama su ESMA ir Europos centrinių bankų sistema, parengia reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kuriomis sąlygomis 2 dalies d–g punktuose nurodyti subjektai turi būti laikomi svarbiausiais, ir pateikiamos 5 dalyje nurodytos praktinės tvarkos detalės.

EBI tuos reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

102 straipsnis
Reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegijos neprivalomos nuomonės

1.Reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija gali pateikti neprivalomą nuomonę dėl:

(a)bet kokio sprendimo reikalauti, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas turėtų didesnę nuosavų lėšų sumą, arba sprendimo leisti tokiam emitentui turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą pagal 31 straipsnį ir 41 straipsnio 4 dalį;

(b)bet kokio reikšmingų e. pinigų žetonų emitento tvarkingo veiklos nutraukimo plano atnaujinimo pagal 42 straipsnį;

(c)pakeistos kriptoturto baltosios knygos projekto pagal 46 straipsnio 10 dalį;

(d)bet kokio numatomo reikšmingų e. pinigų žetonų emitentui suteikto kredito įstaigos veiklos leidimo arba pagal Direktyvą 2009/110/EB suteikto veiklos leidimo panaikinimo;

(e)bet kokių numatomų priežiūros priemonių pagal 112 straipsnį;

(f)bet kokio numatomo susitarimo dėl keitimosi informacija su trečiosios valstybės priežiūros institucija;

(g)bet kokio reikšmingų e. pinigų žetonų emitento kompetentingos institucijos priežiūros užduočių delegavimo EBI arba kitai kompetentingai institucijai arba EBI priežiūros užduočių delegavimo kompetentingai institucijai pagal 120 straipsnį;

(h)bet kokio numatomo 101 straipsnio 2 dalies d–g punktuose nurodytų subjektų ir kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimo pakeitimo arba jiems numatomos taikyti priežiūros priemonės.

2.Jeigu kolegija pateikia nuomonę pagal 1 dalį, bet kuriam iš kolegijos narių paprašius ir balsų dauguma priėmus kolegijos nuomonę pagal 4 dalį, nuomonė gali apimti rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti kompetentingų institucijų arba EBI numatomo veiksmo ar priemonės trūkumus.

3.EBI sudaro palankesnes sąlygas priimti nuomonę vykdydama Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 31 straipsnyje nustatytą bendro pobūdžio koordinavimo funkciją.

4.Kolegijos daugumos nuomonė priimama jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.

Kolegijose, kurias sudaro ne daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip du kolegijos nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą. Kolegijose, kurias sudaro daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip trys nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.

Jeigu pagal 101 straipsnio 2 dalies h punktą ECB yra kolegijos narys, jis turi 2 balsus.

101 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytos trečiųjų valstybių priežiūros institucijos teisės balsuoti dėl kolegijos nuomonės neturi.

5.Reikšmingų e. pinigų žetonų emitento kompetentinga institucija, EBI ar bet kuri 101 straipsnio 2 dalies d–g punktuose nurodytų subjektų ir kriptoturto paslaugų teikėjų kompetentinga institucija deramai apsvarsto kolegijos nuomonę, priimtą pagal 1 dalį, įskaitant visas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti bet kurio numatomo veiksmo ar priežiūros priemonės trūkumus. Jeigu EBI arba kompetentinga institucija nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant visas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti numatomo veiksmo ar priežiūros priemonės trūkumus, jos sprendime pateikiamos visos priežastys ir bet kokio didelio nukrypimo nuo tos nuomonės ar rekomendacijų paaiškinimas.

4 skyrius. EBI įgaliojimai ir kompetencija, susiję su reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentais ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentais

103 straipsnis
Naudojimasis 104–107 straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Pagal 104–107 straipsnius EBI ar bet kuriam EBI pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais nesinaudojama reikalaujant atskleisti informaciją, kuriai taikoma teisė neatskleisti profesinės paslapties.

104 straipsnis
Prašymas pateikti informaciją

1.Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal 98 straipsnį, EBI gali paprastu prašymu arba sprendimu prašyti, kad toliau nurodyti asmenys pateiktų visą informaciją, kurios EBI reikia savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti:

(a)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba asmuo, kuris kontroliuoja reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentą arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;

(b)bet kurios 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytos trečiosios šalys, su kuriomis reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas yra sudaręs sutartimi įformintą susitarimą;

(c)bet kuris 35 straipsnio 4 dalyje nurodytas kriptoturto paslaugų teikėjas, užtikrinantis reikšmingų su turtu susietų žetonų likvidumą;

(d)kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie užtikrina rezervinio turto saugojimą pagal 33 straipsnį;

(e)reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas arba asmuo, kuris kontroliuoja reikšmingų e. pinigų žetonų emitentą arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;

(f)visos mokėjimo įstaigos, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 11 straipsnį ir kurios teikia su reikšmingais e. pinigais žetonais susijusias mokėjimo paslaugas;

(g)bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys, atsakingi už reikšmingų e. pinigų žetonų platinimą reikšmingų e. pinigų žetonų emitento vardu;

(h)bet kuris kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą kriptoturto paslaugą, susijusią su reikšmingais su turtu susietais žetonais arba reikšmingais e. pinigais žetonais;

(i)bet kuri prekybos kriptoturtu platforma, kuri leido prekiauti reikšmingais su turtu susietais žetonais arba reikšmingais e. pinigais žetonais;

(j)a–i punktuose nurodytų asmenų valdymo organas.

2.Kiekviename 1 dalyje nurodytame paprastame prašyme pateikti informaciją:

(a)kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;

(b)nurodomas prašymo tikslas;

(c)nurodoma, kokios informacijos reikia;

(d)nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;

(e)nurodomas baudos, kuri būtų skiriama pagal 113 straipsnį, jeigu pateikta informacija būtų neteisinga arba klaidinanti, dydis.

3.Jeigu EBI prašo pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal 1 dalį:

(a)kaip to prašymo teisinis pagrindas nurodomas šis straipsnis;

(b)nurodomas prašymo tikslas;

(c)nurodoma, kokios informacijos reikia;

(d)nustatoma, per kiek laiko pateikti informaciją;

(e)nurodomos 114 straipsnyje numatytos periodinės baudos, jei būtina pateikti informacijos;

(f)nurodoma 113 straipsnyje numatyta bauda, jeigu atsakant į klausimus pateikiama neteisinga arba klaidinanti informacija;

(g)nurodoma teisė apskųsti sprendimą EBI Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 60 ir 61 straipsnius.

4.Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais jiems atstovauti įgalioti asmenys. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti informaciją savo klientų vardu. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka pastariesiems.

5.EBI nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, kurių prašoma pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

105 straipsnis
Bendrieji tyrimo įgaliojimai

1.Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šio reglamento 98 straipsnį, EBI gali atlikti tyrimus, susijusius su reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentais ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentais. Tuo tikslu EBI pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys turi įgaliojimus:

(a)nagrinėti visus įrašus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;

(b)daryti ar gauti tokių įrašų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

(c)pakviesti bet kurį reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentą arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentą ar jų valdymo organą arba darbuotoją ir prašyti žodžiu arba raštu pateikti faktų arba dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, paaiškinimus, o atsakymus užrašyti;

(d)apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;

(e)reikalauti telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto išklotinių.

Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija, nurodyta 99 straipsnyje, arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija, nurodyta 101 straipsnyje, nepagrįstai nedelsiant informuojama apie visas išvadas, kurios gali būti aktualios jos užduotims vykdyti.

2.Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EBI įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 114 straipsnyje numatytos periodinės baudos, skiriamos tais atvejais, jei reikalaujami įrašai, duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentams, nepateikiami arba yra neišsamūs, taip pat nurodomos 113 straipsnyje numatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentams, yra neteisingi arba klaidinantys.

3.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentai ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentai privalo bendradarbiauti su EBI sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 114 straipsnyje numatytos periodinės baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

4.Likus pakankamai laiko iki 1 dalyje nurodyto tyrimo, EBI praneša valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai EBI prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti savo pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai gavę prašymą taip pat gali dalyvauti tyrimuose.

5.Jeigu pagal taikomą nacionalinę teisę reikia gauti nacionalinės teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių įrašų ar duomenų srauto išklotinių, pateikiamas prašymas suteikti tokį leidimą. Prašymas suteikti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

6.Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą dėl leidimo reikalauti pateikti 1 dalies e punkte nurodytus telefoninių pokalbių įrašus ar duomenų srauto išklotines, ta institucija patikrina:

(a)ar 3 dalyje nurodytas EBI priimtas sprendimas yra autentiškas;

(b)ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

7.6 dalies b punkto tikslais nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad EBI pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi EBI įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties tyrimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EBI byloje esanti informacija. EBI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamente (ES) Nr. 1093/2010 nustatyta tvarka.

106 straipsnis
Patikrinimai vietoje

1.Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šio reglamento 98 straipsnį, EBI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje visose reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų verslo patalpose.

Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija, nurodyta 99 straipsnyje, arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūros institucijų kolegija, nurodyta 101 straipsnyje, nepagrįstai nedelsiant informuojama apie visas išvadas, kurios gali būti aktualios jos užduotims vykdyti.

2.Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EBI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas asmenų, dėl kurių yra priimtas EBI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ir turi visus 105 straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas arba įrašus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.

3.Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EBI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EBI, informavusi atitinkamą kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neįspėjusi reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento.

4.Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EBI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas ir 114 straipsnyje numatytos periodinės baudos, skiriamos tuo atveju, jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo.

5.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas privalo bendradarbiauti su EBI sprendimu pradėtų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 114 straipsnyje numatytos periodinės baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

6.Valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei jos įgalioti ar paskirti asmenys EBI prašymu aktyviai padeda EBI pareigūnams ir kitiems jos įgaliotiems asmenims. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti atliekant patikrinimus vietoje.

7.EBI taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 105 straipsnio 1 dalyje.

8.Jei EBI pareigūnai ir kiti jos įgalioti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį reikalaujamas patikrinimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, atitinkamais atvejais prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos paramos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

9.Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalinę teisę reikia teisminės institucijos leidimo, pateikiamas prašymas suteikti tokį leidimą. Prašymas suteikti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

10.Jeigu nacionalinė teisminė institucija gauna prašymą leisti atlikti 1 dalyje nurodytą patikrinimą vietoje arba suteikti 7 dalyje nurodytą paramą, ta institucija patikrina:

(a)ar 4 dalyje nurodytas EBI priimtas sprendimas yra autentiškas;

(b)ar taikytinos priemonės yra proporcingos, nėra savavališkos arba perteklinės.

11.10 dalies b punkto tikslais nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti, kad EBI pateiktų išsamius paaiškinimus, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi EBI įtaria, kad padaryta šio reglamento pažeidimų, dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties tyrimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EBI byloje esanti informacija. EBI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas Reglamente (ES) Nr. 1093/2010 nustatyta tvarka.

107 straipsnis
Keitimasis informacija

Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal 98 straipsnį, nedarant poveikio 84 straipsniui, EBI ir kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos teikia vienos kitoms informaciją, būtiną jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti. Tuo tikslu kompetentingos institucijos su EBI keičiasi visa informacija, susijusia su:

(a)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentu arba asmeniu, kuris kontroliuoja reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentą arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;

(b)bet kuriomis 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytomis trečiosiomis šalimis, su kuriomis reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas yra sudaręs sutartimi įformintą susitarimą;

(c)bet kuriuo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytu kriptoturto paslaugų teikėju, užtikrinančiu reikšmingų su turtu susietų žetonų likvidumą;

(d)kredito įstaigomis arba kriptoturto paslaugų teikėjais, kurie užtikrina rezervinio turto saugojimą pagal 33 straipsnį;

(e)reikšmingų e. pinigų žetonų emitentu arba asmeniu, kuris kontroliuoja reikšmingų e. pinigų žetonų emitentą arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;

(f)visomis mokėjimo įstaigomis, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 11 straipsnį ir kurios teikia su reikšmingais e. pinigais žetonais susijusias mokėjimo paslaugas;

(g)bet kuriais fiziniais ar juridiniais asmenimis, atsakingais už reikšmingų e. pinigų žetonų platinimą reikšmingų e. pinigų žetonų emitento vardu;

(h)bet kuriuo kriptoturto paslaugų teikėju, teikiančiu 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą kriptoturto paslaugą, susijusią su reikšmingais su turtu susietais žetonais arba reikšmingais e. pinigais žetonais;

(i)bet kuria prekybos kriptoturtu platforma, kuri leido prekiauti reikšmingais su turtu susietais žetonais arba reikšmingais e. pinigais žetonais;

(j)a–i punktuose nurodytų asmenų valdymo organais.

108 straipsnis
EBI ir trečiųjų valstybių administraciniai susitarimai dėl keitimosi informacija

1.Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal 98 straipsnį, EBI gali sudaryti administracinius susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tokiu atveju, jei atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties saugojimo garantijos, bent lygiavertės 111 straipsnyje išdėstytoms garantijoms.

2.1 dalyje nurodytas keitimasis informacija skirtas EBI arba tų priežiūros institucijų užduotims vykdyti.

3.Perduodama asmens duomenis trečiajai valstybei, EBI taiko Reglamentą (ES) 2018/1725.

109 straipsnis
Trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

EBI gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų, tik jei EBI arba kompetentinga institucija yra gavusi aiškų informaciją perdavusios priežiūros institucijos sutikimą ir prireikus informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta priežiūros institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.

110 straipsnis
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Kai reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas vykdo kitą veiklą nei ta, kuriai taikomas šis reglamentas, EBI bendradarbiauja su institucijomis, atsakingomis už tokios kitos veiklos priežiūrą, kaip nustatyta atitinkamuose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant mokesčių administratorius.

111 straipsnis
Profesinė paslaptis

Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma EBI ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo EBI arba bet kuriam kitam asmeniui, kuriam EBI delegavo užduotis, įskaitant EBI samdomus auditorius ir ekspertus.

112 straipsnis
EBI taikomos priežiūros priemonės

1.Kai EBI nustato, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas padarė vieną iš V priede išvardytų pažeidimų, ji gali imtis vieno ar kelių iš šių veiksmų:

(a)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas nutrauktų pažeidimą;

(b)priimti sprendimą skirti baudas arba periodines baudas pagal 113 ir 114 straipsnius;

(c)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas pateiktų papildomos informacijos, jei to reikia vartotojams apsaugoti;

(d)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas sustabdytų viešą kriptoturto siūlymą vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad pažeistas šis reglamentas;

(e)priimti sprendimą, kuriuo uždraudžiamas viešas reikšmingų su turtu susietų žetonų siūlymas, jeigu ji nustato, kad pažeistas šis reglamentas, arba turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad jis bus pažeistas;

(f)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad atitinkama prekybos kriptoturtu platforma, kuri leido prekiauti reikšmingais su turtu susietais žetonais, sustabdytų prekybą vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeistas šis reglamentas;

(g)priimti sprendimą, kuriuo reikšmingais su turtu susietais žetonais uždraudžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, jeigu ji nustato, kad pažeistas šis reglamentas;

(h)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą arba sklandų rinkos veikimą, reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas atskleistų visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti poveikį reikšmingų su turtu susietų žetonų, kurie yra siūlomi viešai arba kuriais leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, vertinimui;

(i)teikti įspėjimus dėl to, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas nevykdo savo pareigų;

(j)panaikinti reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą.

2.Kai EBI nustato, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas padarė vieną iš VI priede išvardytų pažeidimų, ji gali imtis vieno ar kelių iš šių veiksmų:

(a)priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas nutrauktų pažeidimą;

(b)priimti sprendimą skirti baudas arba periodines baudas pagal 113 ir 114 straipsnius;

(c)teikti įspėjimus dėl to, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas nevykdo savo pareigų.

3.Imdamasi 1 ir 2 dalyse nurodytų veiksmų, EBI atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

(a)pažeidimo trukmę ir dažnumą;

(b)tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

(c)tai, ar pažeidimas parodė didelius arba sisteminius reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento procedūrų, politikos ir rizikos valdymo priemonių trūkumus;

(d)tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

(e)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento atsakomybės laipsnį;

(f)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

(g)pažeidimo poveikį reikšmingų su turtu susietų žetonų arba reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojų interesams;

(h)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(i)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento bendradarbiavimo su EBI lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

(j)ankstesnius už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba e. pinigų žetonų emitento pažeidimus;

(k)priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas, kad toks pažeidimas nepasikartotų.

4.Prieš imdamasi 1 dalies d–g punktuose ir j punkte nurodytų veiksmų EBI informuoja ESMA ir, kai reikšmingi su turtu susieti žetonai yra susieti su Sąjungos valiutomis, tų valiutų emisijų centrinius bankus.

5.Prieš imdamasi 2 dalies a–c punktuose nurodytų veiksmų, EBI informuoja reikšmingų e. pinigų žetonų emitento kompetentingą instituciją ir valiutos, su kuria susieti reikšmingi e. pinigai žetonai, emisijos centrinį banką.

6.EBI nepagrįstai nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentui arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentui apie bet kurį veiksmą, kurio imtasi pagal 1 ir 2 dalis, ir apie tą veiksmą informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją. Visus tokius sprendimus EBI viešai atskleidžia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

7.6 dalyje nurodytą viešai atskleidžiamą informaciją sudaro bent:

(a)pareiškimas, kuriuo patvirtinama už pažeidimą atsakingo asmens teisė sprendimą apskųsti Teisingumo Teismui;

(b)jei reikia, pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad skundas pateiktas, ir nurodoma, kad toks skundas neturi sprendimo taikymą stabdančio poveikio;

(c)pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad EBI Apeliacinė taryba pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 60 straipsnio 3 dalį gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą.

113 straipsnis
Baudos

1.EBI priima sprendimą skirti baudą pagal 3 arba 4 dalį, jeigu pagal 116 straipsnio 8 dalį ji nustato, kad:

(a)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas tyčia arba dėl aplaidumo padarė vieną iš V priede išvardytų pažeidimų;

(b)reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas tyčia arba dėl aplaidumo padarė vieną iš VI priede išvardytų pažeidimų.

Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EBI nustato objektyvių veiksnių, iš kurių matyti, kad darydamas pažeidimą toks emitentas ar jo valdymo organas veikė sąmoningai.

2.Imdamasi 1 dalyje nurodytų veiksmų, EBI atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

(a)pažeidimo trukmę ir dažnumą;

(b)tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

(c)tai, ar pažeidimas parodė didelius arba sisteminius reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento procedūrų, politikos ir rizikos valdymo priemonių trūkumus;

(d)tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;

(e)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento atsakomybės laipsnį;

(f)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

(g)pažeidimo poveikį reikšmingų su turtu susietų žetonų arba reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojų interesams;

(h)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;

(i)už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento bendradarbiavimo su EBI lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

(j)ankstesnius už pažeidimą atsakingo reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitento pažeidimus;

(k)priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas, kad toks pažeidimas nepasikartotų.

3.Maksimali 1 dalyje nurodytos baudos suma reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams sudaro iki 15 % praėjusių finansinių metų metinės apyvartos, kaip apibrėžta atitinkamoje Sąjungos teisėje, arba yra bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti.

4.Maksimali 1 dalyje nurodytos baudos suma reikšmingų e. pinigų žetonų emitentams sudaro iki 5 % praėjusių finansinių metų metinės apyvartos, kaip apibrėžta atitinkamoje Sąjungos teisėje, arba yra bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti.

114 straipsnis
Periodinės baudos

1.EBI savo sprendimu skiria periodines baudas siekdama priversti:

(a)pagal 112 straipsnį priimtu sprendimu priversti asmenį nutraukti pažeidimą;

(b)104 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį:

i) pateikti išsamią informaciją, kurios reikalauta pagal 104 straipsnį priimtu sprendimu;

ii) bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir visų pirma pateikti reikalaujamus išsamius įrašus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalaujamą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 105 straipsnį priimtu sprendimu;

iii) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 106 straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.

2.Periodinė bauda turi būti veiksminga ir proporcinga. Periodinė bauda skiriama už kiekvieną uždelstą dieną.

3.Nepaisant 2 dalies, periodinių baudų dydis yra 3 % praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 % ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodinės baudos skyrimo nustatytos dienos.

4.Periodinė bauda skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EBI sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus EBI priemonę peržiūri.

115 straipsnis
Baudų ir periodinių baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1.EBI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodinę baudą, paskirtą pagal 113 ir 114 straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų didelį pavojų finansiniam stabilumui arba padarytų neproporcingą žalą susijusioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/6791 72 .

2.Pagal 113 ir 114 straipsnius paskirtos baudos ir periodinės baudos yra administracinio pobūdžio.

3.Jei EBI priima sprendimą neskirti baudos arba periodinės baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

4.Užtikrinama, kad pagal 113 ir 114 straipsnius skirtos baudos ir periodinės baudos būtų sumokėtos.

5.Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurios teritorijoje jis užtikrinamas.

6.Baudų ir periodinių baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

116 straipsnis
Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūrinės taisyklės

1.Jeigu vykdydama savo pareigas pagal 98 straipsnį EBI nustato pagrįstų požymių, kad galbūt egzistuoja vieno ar kelių V arba VI priede išvardytų pažeidimų padarymo faktų, EBI savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja ar nedalyvavo prižiūrint reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentus arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentus ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EBI.

2.1 dalyje nurodytas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, dėl kurių atliekami tyrimai, pastabas, ir pateikia EBI išsamią bylą su savo išvadomis.

3.Kad už tyrimą atsakingas pareigūnas galėtų vykdyti savo užduotis, jam suteikiami įgaliojimai prašyti informacijos pagal 104 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 105 ir 106 straipsnius. Naudodamasis šiais įgaliojimais, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 103 straipsnio.

4.Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, gali susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kurią gavo EBI vykdydama priežiūros veiklą.

5.Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas EBI bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, dėl kurių atliekami tyrimai, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

6.Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

7.Pateikęs bylą su savo išvadomis EBI, už tyrimą atsakingas pareigūnas informuoja asmenis, dėl kurių atliekami tyrimai. Asmenys, dėl kurių atliekami tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kurį daro poveikį trečiosioms šalims, ar EBI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

8.Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir pagal 117 straipsnį asmenų, dėl kurių atliekami tyrimai, prašymu tų asmenų išklausiusi, EBI nusprendžia, ar reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas arba reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas, dėl kurių atliekami tyrimai, padarė vieną ar kelis iš V ar VI priede išvardytų nuostatų pažeidimų, ir, jeigu taip, taiko priežiūros priemonę pagal 112 straipsnį ir (arba) skiria baudą pagal 113 straipsnį.

9.Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EBI svarstymuose ir jokiu kitu būdu nesikiša į EBI sprendimų priėmimo procesą.

10.Pagal 121 straipsnį Komisija [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo] priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomai patikslinamos procedūrinės naudojimosi įgaliojimu skirti baudas ar periodines baudas taisyklės, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko nuostatas ir baudų ar periodinių baudų surinkimo nuostatas, taip pat baudų bei periodinių baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.

11.Jeigu vykdydama savo pareigas pagal šį reglamentą EBI nustato pagrįstų požymių, kad galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, klausimus ji perduoda spręsti tinkamoms už tyrimus ir galimą baudžiamąjį persekiojimą atsakingoms nacionalinėms institucijoms. Be to, EBI neskiria baudų ar periodinių baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo res judicata galią.

117 straipsnis
Atitinkamų asmenų išklausymas

1.Prieš priimdama sprendimą pagal 112, 113 ir 114 straipsnius, asmenims, dėl kurių vyksta procedūra, EBI suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. EBI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, dėl kurių vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

2.1 dalis netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansiniam stabilumui ar vartotojų apsaugai. Tokiu atveju EBI gali priimti laikiną sprendimą ir atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

3.Per procedūrą visapusiškai gerbiamos asmenų, dėl kurių vyksta tyrimai, teisės į gynybą. Jiems suteikiama teisė susipažinti su EBI byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ar EBI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

118 straipsnis
Teisingumo Teismo peržiūra

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EBI paskyrė baudą arba periodinę baudą arba taikė bet kurią kitą sankciją ar administracinę priemonę pagal šį reglamentą. Jis paskirtą baudą arba periodinę baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

119 straipsnis
Priežiūros mokesčiai

1.Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentams EBI taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 3 dalį. Tais mokesčiais padengiamos EBI išlaidos, susijusios su reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ir reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūra pagal 98 straipsnį, taip pat atlyginamos išlaidos, kurių kompetentingos institucijos gali patirti atlikdamos darbą pagal šį reglamentą, ypač dėl kurių nors užduočių delegavimo pagal 120 straipsnį.

2.Iš atskiro reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento imamo mokesčio suma yra proporcinga jo rezervinio turto dydžiui ir padengia visas EBI išlaidas, kurias ji patiria vykdydama savo priežiūros užduotis pagal šį reglamentą.

Iš atskiro reikšmingų e. pinigų žetonų emitento imamo mokesčio suma yra proporcinga jo mainais už lėšas išleistų e. pinigų žetonų dydžiui ir padengia visas EBI išlaidas, kurias ji patiria vykdydama savo priežiūros užduotis pagal šį reglamentą.

3.Komisija pagal 121 straipsnį priima deleguotuosius aktus [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo įsigaliojimo], kuriais nustatoma mokesčių rūšis, už ką jie mokami, mokesčių dydis ir mokėjimo būdas, taip pat didžiausios sumos, kuria EBI gali apmokestinti kiekvieną subjektą pagal 2 dalį, apskaičiavimo metodika.

120 straipsnis
EBI užduočių delegavimas kompetentingoms institucijoms

1.Jei to reikia reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų ar reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų priežiūros užduočiai tinkamai atlikti, EBI gali deleguoti konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokios konkrečios priežiūros užduotys visų pirma gali apimti įgaliojimą prašyti pateikti informaciją pagal 104 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 105 ir 106 straipsnius.

2.Prieš deleguodama užduotį, EBI konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl:

(a)deleguojamos užduoties masto;

(b)užduoties atlikimo tvarkaraščio ir

(c)būtinos informacijos, kurią turi perduoti EBI ir kuri turi būti jai perduota.

3.Vadovaudamasi pagal 119 straipsnio 3 dalį Komisijos priimtu reglamentu dėl mokesčių, EBI kompensuoja kompetentingai institucijai vykdant deleguotas užduotis patirtas išlaidas.

4.EBI deramu periodiškumu peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą. Užduočių delegavimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai

121 straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.3 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 6 dalyje, 116 straipsnio 10 dalyje ir 119 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 36 mėnesių laikotarpiui nuo ... [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną].

3.Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 6 dalyje, 116 straipsnio 10 dalyje ir 119 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 6 dalį ir 116 straipsnio 10 dalį ir 119 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

IX antraštinė dalis. Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

122 straipsnis
Ataskaita

1.Iki … [36 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, pasikonsultavusi su EBI ir ESMA, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.Ataskaitoje pateikiama ši informacija:

(a)kriptoturto emisijų skaičius ES, kompetentingų institucijų įregistruotų kriptoturto baltųjų knygų skaičius, išleisto kriptoturto rūšis ir rinkos kapitalizacija, kriptoturto, kuriuo leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, vienetų skaičius;

(b)ES gyventojų, kurie naudoja arba investuoja į ES išleistą kriptoturtą, skaičiaus įvertis;

(c)ES praneštas su kriptoturtu susijusio sukčiavimo, įsilaužimo ir jo vagystės atvejų skaičius ir vertė, nesąžiningo elgesio rūšys, kriptoturto paslaugų teikėjų ir su turtu susietų žetonų emitentų gautų skundų skaičius, kompetentingų institucijų gautų skundų skaičius ir gautų skundų dalykas;

(d)su turtu susietų žetonų emitentų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą, skaičius ir į rezervus įtraukto turto kategorijų, rezervų dydžio ir mokėjimų su turtu susietais žetonais apimties analizė;

(e)reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą, skaičius ir į rezervus įtraukto turto kategorijų, rezervų dydžio ir mokėjimų reikšmingais su turtu susietais žetonais apimties analizė;

(f)e. pinigų žetonų emitentų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2009/110/EB, skaičius ir valiutų, kuriomis užtikrinami e. pinigai žetonai, rezervų dydžio ir mokėjimų e. pinigais žetonais apimties analizė;

(g)reikšmingų e. pinigų žetonų emitentų, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2009/110/EB, skaičius ir valiutų, kuriomis užtikrinami reikšmingi e. pinigai žetonai, rezervų dydžio ir mokėjimų reikšmingais e. pinigais žetonais apimties analizė;

(h)kriptoturto paslaugų rinkos veikimo, įskaitant rinkos pokyčius ir tendencijas, Sąjungoje vertinimas, atsižvelgiant į priežiūros institucijų patirtį, kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems suteiktas veiklos leidimas, skaičius ir atitinkama vidutinė jų rinkos dalis;

(i)šiuo reglamentu užtikrinamo vartotojų apsaugos lygio, be kita ko, kriptoturto emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos atsparumo požiūriu, rinkos vientisumo ir finansinio stabilumo vertinimas;

(j)vertinimas, ar kriptoturto paslaugų, kurioms taikomas šis reglamentas, mastas yra tinkamas ir ar reikia keisti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis;

(k)vertinimas, ar reikėtų nustatyti trečiųjų valstybių kriptoturto paslaugų teikėjų, su turtu susietų žetonų emitentų arba e. pinigų žetonų emitentų lygiavertiškumo tvarką pagal šį reglamentą;

(l)vertinimas, ar 4 ir 15 straipsniuose nustatytos išimtys yra tinkamos;

(m)šio reglamento poveikio tinkamam kriptoturto vidaus rinkos veikimui vertinimas, įskaitant bet kokį poveikį mažųjų ir vidutinių įmonių galimybėms gauti finansavimą ir poveikį naujų mokėjimo priemonių kūrimui;

(n)verslo modelių ir technologijų pokyčių kriptoturto rinkoje aprašymas;

(o)vertinimas, ar reikia keisti šiame reglamente nustatytas priemones, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, rinkos vientisumą bei finansinį stabilumą;

(p)administracinių nuobaudų ir kitų administracinių priemonių taikymas;

(q)kompetentingų institucijų, EBI ir ESMA bendradarbiavimo vertinimas ir kompetentingų institucijų ir EBI atsakomybės už priežiūrą pagal šį reglamentą privalumų ir trūkumų vertinimas;

(r)kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, emitentų patiriamos šio reglamento laikymosi išlaidos kaip procentinė dėl kriptoturto emisijų gautos sumos dalis;

(s)kriptoturto paslaugų teikėjų patiriamos šio reglamento laikymosi išlaidos kaip procentinė jų veiklos išlaidų dalis;

(t)su turtu susietų žetonų emitentų ir e. pinigų žetonų emitentų patiriamos šio reglamento laikymosi išlaidos kaip procentinė jų veiklos išlaidų dalis;

(u) administracinių baudų ir baudžiamųjų sankcijų, kurias kompetentingos institucijos ir EBI skyrė už šio reglamento pažeidimus, skaičius ir suma.

123 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.4–14 straipsniai netaikomi kriptoturtui, išskyrus su turtu susietus žetonus ir e. pinigus žetonus, kuris Sąjungoje buvo viešai siūlomas arba kuriuo buvo leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje iki [įrašyti taikymo pradžios datą].

2.Nukrypdami nuo šio reglamento, kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie pagal taikytiną teisę teikė paslaugas iki [įrašyti taikymo pradžios datą], gali ir toliau tai daryti iki ankstesnės iš šių datų: [įrašyti datą – 18 mėnesių nuo taikymo pradžios datos] arba iki tol, kol jiems suteikiamas veiklos leidimas pagal 55 straipsnį.

3.Nukrypdamos nuo 54 ir 55 straipsnių, valstybės narės gali taikyti supaprastintą procedūrą prašymams suteikti veiklos leidimą, kuriuos nuo [įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą] iki [įrašyti datą – 18 mėnesių nuo taikymo pradžios datos] pateikia subjektai, šio reglamento įsigaliojimo momentu turintys pagal nacionalinę teisę suteiktą veiklos leidimą teikti kriptoturto paslaugas. Prieš suteikdamos veiklos leidimus pagal tokias supaprastintas procedūras kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų laikomasi IV antraštinės dalies 2 ir 3 skyriuose išdėstytų reikalavimų.

4.EBI savo priežiūros pareigas pagal 98 straipsnį vykdo nuo 39 straipsnio 6 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų taikymo pradžios datos.

124 straipsnis 
Direktyvos (ES) 2019/1937 pakeitimas

Direktyvos (ES) 2019/1937 priedo I dalies B punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„xxi) [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/XXX dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/37 (OL L …) 73 .“

125 straipsnis
Direktyvos (ES) 2019/1937 pakeitimo perkėlimas į nacionalinę teisę

1.Valstybės narės ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] priima, paskelbia ir taiko įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 97 straipsnio. Tačiau, jei ta data yra ankstesnė nei perkėlimo į nacionalinę teisę data, nurodyta Direktyvos (ES) 2019/1937 26 straipsnio 1 dalyje, tokių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymas atidedamas iki perkėlimo į nacionalinę teisę datos, nurodytos Direktyvos (ES) 2019/1937 26 straipsnio 1 dalyje.

2.Valstybės narės pateikia Komisijai, EBI ir ESMA 97 straipsnio taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

126 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

1.Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.Šis reglamentas taikomas nuo [įrašyti datą – 18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

3.Tačiau III ir IV antraštinėse dalyse išdėstytos nuostatos taikomos nuo [įrašyti įsigaliojimo dieną]. 

4.Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

Turinys

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

1.3.Pasiūlymas susijęs su:

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Bendrasis (-ieji) tikslas (-ai)

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

1.4.4.Veiklos rezultatų rodikliai

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

1.5.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.

1.5.3.Panašios patirties išvados

1.5.4.Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis

1.5.5.Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą

1.6.Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema (-os)

2.2.1.Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ai), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės sistemos pagrindimas

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO / INICIATYVOS FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės), kurioms daromas poveikis

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis [įstaigos] asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis EBI ir ESMA žmogiškiesiems ištekliams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių dalyvavimas finansavimo veikloje

3.3.Numatomas poveikis pajamoms

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA 

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

ES kriptoturto sistema

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

Politikos sritis: vidaus rinka

Veikla: finansų rinkos

1.3.Pasiūlymas susijęs su: 

 nauju veiksmu

 nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti parengiamieji veiksmai 74  

 esamo veiksmo galiojimo pratęsimu 

 vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą / naują veiksmą 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Bendrasis (-ieji) tikslas (-ai) 

Šia iniciatyva siekiama keturių bendrųjų tikslų. Pirmasis tikslas – užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą, kad būtų skatinama saugi kriptoturto plėtra ir PRT naudojimas teikiant finansines paslaugas. Antra, iniciatyva turėtų būti remiamos inovacijos ir sąžininga konkurencija sukuriant palankią kriptoturto išleidimo ir su kriptoturtu susijusių paslaugų teikimo sistemą. Trečiasis tikslas – užtikrinti aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą, o ketvirtasis – spręsti galimos finansinio stabilumo ir pinigų politikos rizikos, kuri gali kilti dėl aktyvesnio kriptoturto ir PRT naudojimo, problemas.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) 

Konkretūs iniciatyvos tikslai šie:

pašalinti reguliavimo kliūtis kriptoturto, kuris laikomas finansine priemone, išleidimui, prekybai ir poprekybinėms paslaugoms, kartu laikantis technologinio neutralumo principo;

didinti bendrovių finansavimo šaltinius išplečiant pradinį kriptomonetų siūlymą ir vertybinių popierių žetonų siūlymą;

riboti sukčiavimo ir neteisėtos veiklos riziką kriptoturto rinkose;

sudaryti sąlygas ES vartotojams ir investuotojams naudotis naujomis investavimo galimybėmis arba naujų rūšių mokėjimo priemonėmis, ypač tarpvalstybiniu mastu. 

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Tikimasi, kad pasiūlymais bus sukurta visiškai suderinta kriptoturto, kuris šiuo metu nepatenka į galiojančių finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį, sistema ir bus sudarytos sąlygos eksperimentuoti naudojant PRT ir finansines priemones kriptoturto forma.

Specialia kriptoturto tvarka bus užtikrintas aukštas vartotojų ir investuotojų apsaugos lygis ir rinkos vientisumas, nes bus reguliuojama pagrindinė veikla, susijusi su kriptoturtu (pvz., kriptoturto emisijos, piniginės paslaugų teikimas, mainai ir prekybos platformos). Nustačius reikalavimus (pvz., valdymo, veiklos reikalavimus) pagrindiniams ES veikiantiems kriptoturto paslaugų teikėjams ir emitentams, tikėtina, kad pasiūlymu bus sumažintas sukčiavimo ir kriptoturto vagysčių skaičius.

Be to, pagal specialią tvarką bus nustatyti konkretūs reikalavimai elektroniniams pinigams žetonams, reikšmingiems elektroniniams pinigams žetonams, su turtu susietiems žetonams ir reikšmingiems su turtu susietiems žetonams, siekiant sumažinti galimą jų keliamą riziką finansiniam stabilumui ir pinigų politikos poveikiui. Galiausiai bus sprendžiamos rinkos susiskaidymo problemos, kylančios dėl skirtingų nacionalinių metodų, taikomų visoje ES.

Kartu teikiamas pasiūlymas dėl PRT rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos sudarys sąlygas eksperimentuoti. Taip bus galima plėtoti antrinę kriptoturto formos finansinių priemonių rinką, toliau pasinaudojant galima technologijos teikiama nauda. Be to, dėl šio eksperimento bus gauta daugiau patirties ir įrodymų, reikalingų įvertinti, ar ir kaip iš dalies pakeisti galiojančius finansinių paslaugų teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad jie būtų technologiškai neutralūs.

1.4.4.Veiklos rezultatų rodikliai 

Nurodyti pažangos ir pasiekimų stebėsenos rodiklius.

Nebaigtinis galimų rodiklių sąrašas:

·Kriptoturto emisijų skaičius ir apimtis ES

·Subjektų, turinčių leidimą teikti kriptoturto paslaugas ES, skaičius

·Subjektų, kuriems ES suteiktas leidimas vykdyti turtu užtikrinto kriptoturto emitentų arba reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų veiklą, skaičius

·Kriptoturto sukčiavimo atvejų ir vagysčių skaičius ir vertė ES

·Subjektų, kuriems nacionalinė kompetentinga institucija išdavė PRT rinkos infrastruktūros veiklos leidimą pagal bandomąją tvarką, skaičius

·Sandorių, kuriais prekiaujama ir už kuriuos atsiskaitoma naudojantis PRT rinkos infrastruktūra, apimtis

·Piktnaudžiavimo rinka atvejų, susijusių su kriptoturtu, apie kuriuos pranešta nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir kuriuos jos ištyrė, skaičius

·Turtu užtikrinto kriptoturto ir reikšmingų su turtu susietų žetonų rinkos kapitalizacija

·Mokėjimo operacijų, atliekamų naudojant su turtu susietus žetonus ir reikšmingus su turtu susietus žetonus, apimtis

·Vertinimas, ar kitas kriptoturtas ir (arba) infrastruktūros arba rinkos dalyviai, naudojantys PRT ir (arba) kriptoturtą, pasiekė sisteminės svarbos lygį

·Kriptoturto forma išleistų finansinių priemonių skaičius ir apimtis ES

·Nacionalinių kompetentingų institucijų patvirtintų finansinių priemonių, kurios yra kriptoturtas, prospektų skaičius

·Subjektų, kuriems nacionalinės kompetentingos institucijos išdavė leidimą teikti paslaugas pagal galiojančius ES teisės aktus (pvz., FPRD II / FPRR, CVPDR, Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą) ir naudojančių PRT ir (arba) finansines priemones kriptoturto forma, skaičius

·Sandorių, kuriais prekiauja ir už kuriuos atsiskaito paslaugų teikėjai, turintys veiklos leidimą pagal galiojančius ES teisės aktus (pvz., FPRD II / FPRR, CVPDR, Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą) ir naudojantys PRT ir (arba) finansines priemones kriptoturto forma, apimtis

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas 

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

Šie pasiūlymai turėtų padėti spręsti šiuos uždavinius:

1) Vartotojų apsauga ir kliūčių inovacijoms šalinimas. Kriptoturtas – viena iš pagrindinių blokų grandinės technologijos prietaikų finansų srityje. Nuo 2018 m. kovo mėn., kai paskelbė „FinTech“ srities veiksmų planą, Komisija nagrinėja kriptoturto teikiamas galimybes ir keliamas problemas.

2019 m. sausio 9 d. EBI ir ESMA paskelbė ataskaitas su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemos taikymo ir tinkamumo kriptoturtui. Šios ataskaitos parengtos remiantis įgaliojimais, suteiktais pagal 2018 m. kovo mėn. paskelbtą Komisijos „FinTech“ srities veiksmų planą.

Ir EBI, ir ESMA teigia, kad nors kai kuriais atvejais kriptoturtas galėtų patekti į ES finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį, daugeliu atvejų taip nėra. Be to, net jei kriptoturtas patenka į finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį, ne visada yra paprasta šiam turtui veiksmingai taikyti teisės aktus, o dėl kai kurių jų nuostatų gali būti neįmanoma naudoti PRT.

2) Susiskaidymas. Kelios valstybės narės svarsto arba jau įgyvendino specialias priemones, susijusias su kriptoturtu, dėl kurių visoje Sąjungoje atsiranda susiskaidymas.

3) Finansinis stabilumas. Besivystanti vadinamosios stabilizuotosios virtualiosios valiutos kategorija sulaukė daug dėmesio dėl jos plitimo potencialo. Kaip ir kitas kriptoturtas, ji būna įvairių formų ir kai kurios iš jų gali nepatekti į dabartinės reguliavimo sistemos taikymo sritį.

1.5.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.

Priežastys imtis Europos lygmens veiksmų (ex ante).

Trūksta aiškumo, ar ir kaip taikomos galiojančios ES taisyklės (kriptoturtui, kuriam taikomos ES taisyklės, ir kliūtys taikyti PRT rinkos infrastruktūroje).

Kai kriptoturtas laikomas finansinėmis priemonėmis pagal FPRD II, trūksta aiškumo, kaip esama finansinių paslaugų reglamentavimo sistema taikoma tokiam turtui ir su juo susijusioms paslaugoms. Kadangi dabartinė reglamentavimo sistema buvo kuriama neatsižvelgiant į kriptoturtą ir PRT, nacionalinės kompetentingos institucijos susiduria su sunkumais aiškindamos ir taikydamos įvairius ES teisės reikalavimus, o tai gali trukdyti inovacijoms. Nacionalinių kompetentingų institucijų požiūris į galiojančių ES taisyklių aiškinimą ir taikymą gali skirtis. Toks skirtingas nacionalinių kompetentingų institucijų požiūris lemia rinkos susiskaidymą.

Nėra taisyklių ES lygmeniu, o nacionaliniu lygmeniu taikomos skirtingos taisyklės dėl kriptoturto, kuriam netaikomos ES taisyklės

Nesant taisyklių dėl kriptoturto, kuriam netaikomi ES finansinių paslaugų teisės aktai, kyla didelė rizika vartotojams ir investuotojams. Nesant taisyklių ES lygmeniu, trys valstybės narės (Prancūzija, Vokietija ir Malta) jau nustatė nacionalines tvarkas, kuriomis reglamentuojami tam tikri kriptoturto, kuris nelaikomas finansinėmis priemonėmis pagal FPRD II arba elektroniniais pinigais pagal EPD2, aspektai. Minėtosios tvarkos skiriasi: i) taisyklės yra neprivalomos Prancūzijoje, o Maltoje ir Vokietijoje – privalomos; ii) kriptoturto ir veiklos, kuriems taikomos taisyklės, apimtis skiriasi; iii) emitentams ar paslaugų teikėjams keliami skirtingi reikalavimai ir iv) rinkos vientisumo užtikrinimo priemonės nėra lygiavertės.

Kitos valstybės narės taip pat svarsto galimybę priimti teisės aktus dėl kriptoturto ir su juo susijusios veiklos.

Numatoma sukurti Sąjungos pridėtinė vertė (ex post).

Veiksmai ES lygmeniu būtų pranašesni nei veiksmai nacionaliniu lygmeniu.

Kriptoturto, kuriam taikomi ES teisės aktai (t. y. tokio kriptoturto, kuris galėtų būti laikomas finansinėmis priemonėmis pagal FPRD II), atveju reglamentavimo ES lygmeniu veiksmas yra bandomoji tvarka, kurią įgyvendinus rinkos infrastruktūrose galima būtų išbandyti PRT išleidžiant finansines priemones, jomis prekiaujant ir už jas atsiskaitant; dėl tokios tvarkos galimai būtų lengviau panaudoti kriptoturto, kuris laikomas finansinėmis priemonėmis, pirminę ir antrinę rinkas visoje bendrojoje rinkoje, kartu užtikrinant finansinį stabilumą ir aukšto lygio investuotojų apsaugą.

Kriptoturto, kuriam šiuo metu netaikomi ES teisės aktai, atveju reglamentavimo ES lygmeniu veiksmas yra, pavyzdžiui, ES reglamentavimo sistemos kūrimas; taip būtų sukurtas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima plėtoti didesnę tarpvalstybinę kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų rinką ir taip pasinaudoti visa bendrosios rinkos teikiama nauda. Dėl ES tvarkos būtų labai supaprastinta visų suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, paslaugų teikėjų, emitentų, naudotojų ir (arba) investuotojų, veikla ir sumažinta finansinė ir administracinė našta. Suderinus veiklos reikalavimus paslaugų teikėjams ir informacijos atskleidimo reikalavimus emitentams taip pat galima akivaizdi nauda investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo požiūriu.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Netaikoma

1.5.4.Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Šios iniciatyvos tikslai dera su kitomis ES politikos sritimis ir įgyvendinamomis iniciatyvomis.

Komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ pažymima, kad Europai labai svarbu pasinaudoti visais skaitmeninio amžiaus privalumais ir sustiprinti savo pramonės bei inovacijų pajėgumą neperžengiant saugumo ir etikos ribų.

Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė poreikį taikyti „su valstybėmis narėmis suderintą bendrą požiūrį į kriptovaliutas, kad būtų užtikrintas supratimas, kaip optimaliai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir šalinti potencialiai jų keliamą riziką“. Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis taip pat nurodė ketinantis pasiūlyti naują teisės aktą dėl bendro ES požiūrio į kriptoturtą, įskaitant stabilizuotąją virtualiąją valiutą. Komisija ir Taryba, pripažindamos galimą kriptoturto keliamą riziką, 2019 m. gruodžio mėn. kartu pareiškė, kad „yra įsipareigojusios įdiegti sistemą, kuria bus išnaudojamos potencialios galimybės, kurias galėtų suteikti kriptoturtas“.

Ši iniciatyva yra glaudžiai susijusi su platesne Komisijos politika blokų grandinės technologijų srityje, nes kriptoturtas, kaip pagrindinė blokų grandinės technologijų prietaika, yra neatsiejamai susijęs su blokų grandinės technologijų skatinimu visoje Europoje. Šiuo pasiūlymu remiamas kompleksinis požiūris į blokų grandinę ir paskirstytojo registro technologiją; juo siekiama, kad Europa būtų blokų grandinės inovacijų ir diegimo priešakyje. Politinis darbas šioje srityje apėmė Europos blokų grandinės stebėjimo centro ir forumo kūrimą ir Europos blokų grandinės partnerystę, kuri politiniu lygmeniu vienija visas valstybes nares, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, numatytas su Tarptautine patikimų blokų grandinės prietaikų asociacija.

Pasiūlymas taip pat dera su Sąjungos politika, skirta kapitalo rinkų sąjungai kurti. Juo iš esmės reaguojama į Aukšto lygio forumo galutinę ataskaitą, kurioje pabrėžiamas neišnaudotas kriptoturto potencialas, o Komisija raginama užtikrinti tikrumą ir nustatyti aiškias kriptoturto naudojimo taisykles. Galiausiai, ši iniciatyva atitinka 2020 m. kovo 10 d. priimtą MVĮ strategiją, kurioje paskirstytojo registro technologija ir kriptoturtas taip pat pabrėžiami kaip inovacijos, kuriomis pasinaudojusios MVĮ gali tiesiogiai bendrauti su investuotojais.

Teisės akto pasiūlymas turėtų labai nedidelį poveikį DFP, nes jame numatytas papildomas Sąjungos įnašas ESMA dėl papildomų 2 visos darbo dienos ekvivalentų, kurie institucijai būtų suteikti teisės aktų leidėjų pavestoms papildomoms užduotims įgyvendinti. Nauja veikla, kurios imsis EBI, bus visiškai finansuojama iš mokesčių.

Todėl būsimos metinės biudžeto procedūros metu bus pateiktas pasiūlymas padidinti agentūros įgaliotųjų darbuotojų skaičių. Agentūra ir toliau sieks kuo didesnės sinergijos ir didesnio veiksmingumo (inter alia, naudodamasi IT sistemomis) ir atidžiai stebės su šiuo pasiūlymu susijusį papildomą darbo krūvį, kuris atitiktų agentūros prašomų įgaliotųjų darbuotojų skaičių metinės biudžeto procedūros metu.

1.5.5.Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą

1.6.Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ir finansinis poveikis

 trukmė ribota

    Pasiūlymas / iniciatyva galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD]

    Finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM

 trukmė neribota

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 75   

 Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos

    vykdomųjų įstaigų

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:

◻ tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

◻ EIB ir Europos investicijų fondui;

⌧ įstaigoms, nurodytoms 70 ir 71 straipsniuose;

◻ viešosios teisės subjektams;

◻ privatinės teisės reglamentuojamoms įstaigoms, kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas;

◻ valstybės narės privatinės teisės reglamentuojamoms įstaigoms, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamas finansines garantijas;

◻ atitinkamame pagrindiniame akte nurodytiems asmenims, kuriems pavesta vykdyti konkrečius veiksmus BUSP srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį.

Pastabos

2.VALDYMO PRIEMONĖS 

2.1.Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Siekiant užtikrinti, kad taikomos reglamentavimo priemonės veiksmingai padėtų siekti atitinkamų tikslų, labai svarbu numatyti patikimą stebėsenos ir vertinimo mechanizmą. Komisija parengtų išsamią šios iniciatyvos rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Komisija bus atsakinga už naujų reikalavimų poveikio stebėseną. Be šių rodiklių, Komisija, bendradarbiaudama su ESMA, po trejų metų turėtų parengti ataskaitą apie bandomąją PRT rinkos infrastruktūrų programą. Remdamasi šia ataskaita, Komisija informuotų Parlamentą ir Tarybą apie tinkamus tolesnius veiksmus (pvz., eksperimento tęsimą, jo taikymo srities išplėtimą, galiojančių teisės aktų keitimą ir kt.).

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema (-os) 

2.2.1.Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ai), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės sistemos pagrindimas

Valdymą vykdys trys Europos priežiūros institucijos (EPI).

Kalbant apie kontrolės strategiją, trys EPI glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Vidaus audito tarnyba siekdamos užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės sistemos srityse būtų laikomasi tinkamų standartų. Ši tvarka bus taikoma ir su šiuo pasiūlymu susijusiam agentūrų vaidmeniui.

Be to, kiekvienais finansiniais metais Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija ir atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų išvadas, svarsto, ar patvirtinti agentūrų biudžeto vykdymo rezultatus.

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)

Kalbant apie teisėtą, ekonomišką, veiksmingą ir efektyvų asignavimų, susijusių su EPI pagal šį pasiūlymą vykdytinais veiksmais, naudojimą, ši iniciatyva nekelia didelės naujų rūšių rizikos, kuriai nebūtų taikoma esama vidaus kontrolės sistema. Pagal šį pasiūlymą vykdytini veiksmai prasidės 2022 m. ir bus tęsiami toliau.

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą) 

Valdymo ir kontrolės sistemos yra nustatytos reglamentuose, kuriais šiuo metu reglamentuojamas EPI veikimas. Šios įstaigos glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Vidaus audito tarnyba, siekdamos užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės sistemos srityse būtų laikomasi tinkamų standartų.

Kiekvienais metais Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija, tvirtina kiekvienos EPI biudžeto vykdymo rezultatus.

Kontrolės išlaidos. EPI priežiūra

Apskaičiuota, kad EBI reikia 18 etato ekvivalentų (šiuo metu naudojami 24 su turtu susieti žetonai, tačiau tik keli iš jų patektų į reikšmingų su turtu susietų žetonų arba elektroninių pinigų žetonų, kuriems taikoma EBI priežiūra, kategoriją). Šie personalo ištekliai bus užtikrinami laikui bėgant.

Visas šias išlaidas padengtų mokesčiai, taikomi reikšmingų su turtu susietų žetonų arba elektroninių pinigų žetonų emitentams. EBI turės pasirengti prisiimti šias pareigas.

Dėl ESMA funkcijos įgyvendinant bandomąją PRT rinkos infrastruktūrų tvarką. ESMA turės pateikti pradinę nuomonę dėl nacionalinės kompetentingos institucijos suteikto leidimo ir vykdyti nuolatinę stebėseną, tačiau tiesioginę priežiūrą vykdys nacionalinės priežiūros institucijos. Šie veiksmai bus visiškai finansuojami iš ESMA veiklos biudžeto, kuris bus atitinkamai padidintas.


2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės 

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones, pvz., išdėstytas Kovos su sukčiavimu strategijoje.

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, ESMA be apribojimų taikomos 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos.

ESMA prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems ESMA darbuotojams.

Pagal jas priimtuose finansavimo sprendimuose, susitarimuose ir įgyvendinimo priemonėse aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti ESMA išmokėtų lėšų gavėjų ir už šių lėšų paskirstymą atsakingų darbuotojų patikras vietoje.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO / INICIATYVOS FINANSINIS POVEIKIS 

3.1.Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės), kurioms daromas poveikis 

·Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris  

DA / NDA 76 .

ELPA šalių 77

valstybių kandidačių 78

trečiųjų valstybių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1

ESMA: <03.10.04>

DA

NE

NE

NE

NE

·Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų 
rūšis

Įnašas

Numeris  

DA / NDA

ELPA šalių

valstybių kandidačių

trečiųjų valstybių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[XX.YY.YY.YY]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos
išlaidų
kategorija

Numeris

1 išlaidų kategorija. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika

ESMA: <03.10.04>

2022 m. 79

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

1 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(1)

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

Mokėjimai

(2)

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

2 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(1a)

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

Mokėjimai

(2a)

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

3 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(3a)

Mokėjimai

(3b)

IŠ VISO asignavimų 
ESMA: <03.10.04>

Įsipareigojimai

=1+1a +3a

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759

Mokėjimai

=2+2a

+3b

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759

 

Daugiametės finansinės programos
išlaidų
kategorija

7

„Europos viešasis administravimas“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Įterpti tiek metų, kiek reikia poveikio trukmei perteikti (žr. 1.6 punktą).

IŠ VISO

GD: <…….>

• Žmogiškieji ištekliai

• Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO GD <…….>

Asignavimai

IŠ VISO asignavimų 
pagal daugiametės finansinės programos 
7 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N 80
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Įterpti tiek metų, kiek reikia poveikio trukmei perteikti (žr. 1.6 punktą).

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

1–7 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

Mokėjimai

3.2.2.Numatomas poveikis [įstaigos] asignavimams 

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimas mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir atliktus darbus

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Įterpti tiek metų, kiek reikia poveikio trukmei perteikti (žr. 1.6 punktą).

IŠ VISO

ATLIKTI DARBAI

Rūšis 81

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 82

– Atliktas darbas

– Atliktas darbas

– Atliktas darbas

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

2 KONKRETUS TIKSLAS....

– Atliktas darbas

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO SĄNAUDŲ

3.2.3.Numatomas poveikis EBI ir ESMA žmogiškiesiems ištekliams 

3.2.3.1.Apibendrinimas

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

EBI ir ESMA laikinieji darbuotojai (AD lygio) 83

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Laikinieji darbuotojai (AST lygio)

Sutartininkai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

IŠ VISO

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Personalo poreikiai (etatų vienetais)

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

Laikinieji darbuotojai (AD lygio): EBI – 15 2022 m. ir 18 2023 m., ESMA – 2

17

20

20

20

20

20

20

Laikinieji darbuotojai (AST lygio)

Sutartininkai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

IŠ VISO

17

20

20

20

20

20

20

Numatoma, kad:

·apie 50 % darbuotojų, kurie bus reikalingi 2022 m., bus įdarbinta tais metais, apie 50 % papildomų (3) etatų, kurie bus reikalingi 2023 m., bus įdarbinta tais metais, o galutinis įdarbintinų darbuotojų skaičius bus pasiektas 2024 m.

3.2.3.2.Numatomi pagrindinio GD žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą nurodyti sveikaisiais skaičiais (arba ne smulkiau nei dešimtųjų tikslumu)

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Įterpti tiek metų, kiek reikia poveikio trukmei perteikti (žr. 1.6 punktą).

·Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etatų vienetais ) 84

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JPD atstovybėse)

XX 01 04 mm 85

– būstinėje 86  

– delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Išorės darbuotojai

Etato vienetų sąnaudų apskaičiavimo aprašymas turi būti įtrauktas į V priedo 3 skirsnį.

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa 

   Pasiūlymas / iniciatyva atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Įgyvendinant pasiūlymą / iniciatyvą reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

   Įgyvendinant pasiūlymą / iniciatyvą reikės taikyti lankstumo priemonę arba peržiūrėti daugiametę finansinę programą 87 .

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas biudžeto išlaidų kategorijas, eilutes ir sumas.

3.2.5.Trečiųjų šalių dalyvavimas finansavimo veikloje 

Pasiūlyme / iniciatyvoje nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme / iniciatyvoje numatytas toks bendras finansavimas:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Iš viso

Sektoriaus mokesčiai 88 EBI

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Iš viso

Nacionalinių kompetentingų institucijų įnašas, skirtas ESMA 89

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

3.3.Numatomas poveikis pajamoms 

   Pasiūlymas / iniciatyva neturi finansinio poveikio pajamoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

    kitoms pajamoms

  nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto pajamų eilutė:

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo / iniciatyvos poveikis 90

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Įterpti tiek metų, kiek reikia poveikio trukmei perteikti (žr. 1.6 punktą).

…………. straipsnis

Įvairių asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Nurodyti poveikio pajamoms apskaičiavimo metodą

PRIEDAS

Bendros prielaidos

I antraštinė dalis. Išlaidos darbuotojams

Apskaičiuojant išlaidas darbuotojams remtasi šiomis konkrečiomis prielaidomis, pagrįstomis toliau paaiškintais nustatytais personalo poreikiais:

·Išlaidos 2022 m. įdarbintiems papildomiems darbuotojams skaičiuojamos 6 mėnesiams, atsižvelgiant į numanomą laiką, kurio reikia papildomiems darbuotojams įdarbinti. Išlaidos 3 papildomiems darbuotojams, kurie reikalingi 2023 m. (neįskaitant 2022 m. darbuotojų poreikio), skaičiuojamos 6 mėnesiams, atsižvelgiant į numanomą laiką, kurio reikia papildomiems darbuotojams įdarbinti. Galutinis įdarbintinų darbuotojų skaičius bus pasiektas 2024 m.

·Vidutinės metinės išlaidos laikinajam darbuotojui yra 150 000 EUR, sutartininkui – 85 000 EUR, o deleguotajam nacionaliniam ekspertui – 80 000 EUR, įskaitant 25 000 EUR darbuotojų išlaikymo išlaidų (pastatų, IT ir kt.).

·Korekciniai koeficientai, taikomi personalo atlyginimams Paryžiuje (EBI ir ESMA), yra 117,7;

·Darbdavio pensijų įmokos laikiniesiems darbuotojams buvo pagrįstos standartiniais baziniais atlyginimais, įtrauktais į standartines vidutines metines išlaidas, t. y. 95 660 EUR.

·Visi papildomi laikinieji darbuotojai yra AD5 darbuotojai.

II antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos

Išlaidos apskaičiuojamos padauginus darbuotojų skaičių iš įdarbinimo metų dalies ir iš standartinių darbuotojų išlaikymo išlaidų, t. y. 25 000 EUR.

III antraštinė dalis. Veiklos sąnaudos

Sąnaudos apskaičiuojamos remiantis šiomis prielaidomis:

·EBI vertimo raštu išlaidos siekia 350 000 EUR per metus.

·Daroma prielaida, kad vienkartinės EBI IT išlaidos – 500 000 EUR – bus įgyvendintos per dvejus metus (2022 m. ir 2023 m.) lygiomis dalimis (50/50 %). Apskaičiuota, kad EBI metinės priežiūros išlaidos yra 50 000 EUR.

·Apskaičiuota, kad EBI metinės veiklos vietos priežiūros išlaidos yra 200 000 EUR.

Remiantis pirmiau pateiktais skaičiavimais, gaunamos tokios metinės išlaidos:

Daugiametės finansinės programos
išlaidų
kategorija

Numeris

EBI: <>

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

1 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(1)

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

Mokėjimai

(2)

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

2 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(1a)

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

Mokėjimai

(2a)

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

3 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(3a)

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Mokėjimai

(3b)

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

IŠ VISO asignavimų 
EBI

Įsipareigojimai

=1+1a +3a

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Mokėjimai

=2+2a

+3b

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Palyginamosios kainos

Pasiūlymui įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) palyginamosios kainomis

EBI

Nurodyti tikslus ir atliktus darbus

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

ATLIKTI DARBAI

Rūšis 91

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 92 . Reikšmingo turtu užtikrinto kriptoturto emitentų tiesioginė priežiūra

– Atliktas darbas

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

2 KONKRETUS TIKSLAS. Reikšmingų su turtu susietų žetonų emitento pateiktos pakeistos kriptoturto baltosios knygos patvirtinimas

– Atliktas darbas

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO SĄNAUDŲ

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

EBI tiesioginė priežiūros veikla visiškai finansuojama iš prižiūrimų subjektų surenkamų mokesčių:

EBI

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Iš viso

100 % išlaidų padengiama iš prižiūrimų subjektų surenkamais mokesčiais.

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

ESMA koordinavimo veikla pagal PRT bandomąją tvarką, nustatytą susijusiame pasiūlyme dėl PRT rinkos infrastruktūros reglamento, finansuojama iš ESMA veiklos biudžeto, ES įnašai sudarys 40 % (sumos nurodytos 3.2.1 lentelėje „Numatomo poveikio išlaidoms santrauka“), o nacionalinių kompetentingų institucijų įnašai sudarys 60 % (sumos nurodytos 3.2.5 lentelėje „Trečiųjų šalių įnašai“) visų išlaidų.

SPECIALIOJI INFORMACIJA

Tiesioginės priežiūros įgaliojimai

Europos bankininkystės institucija (EBI) yra speciali Sąjungos įstaiga, kurios tikslas – apsaugoti viešąjį interesą prisidedant prie trumpalaikio, vidutinės trukmės ir ilgalaikio finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo Sąjungos ekonomikos, jos piliečių ir verslo labui.

Nors EBI reikės įdarbinti specialistus, pareigos ir funkcijos, kurių reikia imtis siūlomiems teisės aktams įgyvendinti, atitinka EBI kompetenciją ir užduotis.

Konkrečiai EBI turės išmokyti ir pasamdyti specialistą, kuris galėtų vykdyti tiesioginės priežiūros pareigas, kaip numatyta šiame pasiūlyme dėl reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų priežiūros.

Kiti pasiūlymai, įtraukti į šią finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą

Šioje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje taip pat aptariamas finansinis poveikis, susijęs su pasiūlymu dėl reglamento dėl PRT rinkos infrastruktūrų, dėl kurio didinamas ESMA finansavimas.

(1)    2020 m. rugsėjo 23 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos (COM(2020) 591).
(2)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamų rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos (COM(2020) 594).
(3)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(4)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 (COM(2020) 596).
(5)    Europos Komisija, „FinTech“ srities veiksmų planas (COM(2018) 109 final).
(6)    ESMA rekomendacija „Pradinis kriptomonetų platinimas ir kriptoturtas“, 2019 m.; EBI ataskaita, kurioje pateikiama nuomonė dėl kriptoturto, 2019 m.
(7)    Finansinio stabilumo tarybos pirmininko raštas G 20 finansų ministrams ir centrinių bankų valdytojams, 2018 m.
(8)    G 7 stabilizuotosios virtualiosios valiutos darbo grupės ataskaita „Pasaulinės stabilizuotosios virtualiosios valiutos poveikio tyrimas“, 2019 m.
(9)    Išrinktosios Pirmininkės U. von der Leyen įgaliojimų raštas pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui, 2019 m. rugsėjo 10 d.
(10)    Bendras Europos Komisijos ir Tarybos pareiškimas dėl stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų, 2019 m. gruodžio 5 d.
(11)    Ataskaita su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje“, (2020/2034(INL), https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=en
(12)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES.
(13)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341 (COM(2020) 596).
(14)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paskirstytojo registro technologijomis grindžiamų rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos (COM(2020) 594).
(15)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „FinTech srities veiksmų planas“ (COM(2018) 109, 2018 3 8).
(16)    ESMA rekomendacija „Pradinis kriptomonetų platinimas ir kriptoturtas“, 2019 m.; EBI ataskaita, kurioje pateikiama nuomonė dėl kriptoturto, 2019 m.
(17)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lt.pdf
(18)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės ateities formavimas“, (COM(2020) 67, 2020 2 19).
(19)    Išrinktosios Pirmininkės U. von der Leyen įgaliojimų raštas pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui, 2019 m. rugsėjo 10 d.
(20)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
(21)    Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo galutinės ataskaitos 7 rekomendacija ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf ).
(22)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija“ (COM(2020) 203, 2020 3 10).
(23)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES saugumo sąjungos strategijos (COM(2020) 605 final, 2020 7 24).
(24)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
(25)    Poveikio vertinimas, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų pasiūlymo (SWD(2020) 380).
(26)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en
(27)    Poveikio vertinimas, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų pasiūlymo (SWD(2020) 380).
(28)    Finansinio stabilumo taryba, „Dėl „pasaulinės stabilizuotosios virtualiosios valiutos“ susitarimų kilusių reglamentavimo, priežiūros ir stebėsenos problemų sprendimas“ (angl. „Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements“).
(29)    2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(30)    OL C […], […], p. […].
(31)    OL C , , p. .
(32)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos (COM(2020) 591).
(33)    2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2011/61/ES ir Direktyva 2002/92/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
(34)    FATF (2012–2019 m.). Tarptautiniai kovos su pinigų plovimu, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimu standartai, FATF, Paryžius, Prancūzija (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
(35)    2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).
(36)    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(37)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).
(38)    2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
(39)    2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
(40)    1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29).
(41)    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338);
(42)    2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 16).
(43)    2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
(44)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).
(45)    OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(46)    2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(47)    2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(48)    2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(49)    2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).
(50)    2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).
(51)    2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
(52)    2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).
(53)    2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).
(54)    2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
(55)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(56)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(57)    2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).
(58)    2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26).
(59)    2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26).
(60)    2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 011, 2015 1 17, p. 1).
(61)    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
(62)    2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117).
(63)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(64)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(65)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(66)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014, COM(2020) 595.
(67)    2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 33, 2015 12 23, p. 35).
(68)    2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(69)    2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (tekstas svarbus EEE) (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98).
(70)    2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
(71)    2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(72)    2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(73)    OL: prašom įrašyti šio reglamento datą, numerį ir OL nuorodą.
(74)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(75)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ adresu https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(76)    DA – diferencijuotieji asignavimai / NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(77)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(78)    Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidačių.
(79)    N metai yra pasiūlymo / iniciatyvos įgyvendinimo pradžios metai. Pakeiskite „N“ numatomais pirmaisiais įgyvendinimo metais (pavyzdžiui, 2021 m.). Atitinkamai pakeiskite vėlesnius metus.
(80)    N metai yra pasiūlymo / iniciatyvos įgyvendinimo pradžios metai. Pakeiskite „N“ numatomais pirmaisiais įgyvendinimo metais (pavyzdžiui, 2021 m.). Atitinkamai pakeiskite vėlesnius metus.
(81)    Atlikti darbai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(82)    Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus tikslas (-ai)…“.
(83)    EBI išlaidos apima 100 % darbdavio pensijų įmoką, o ESMA išlaidos apima pensijų įmoką, atitinkančią 60 % nacionalinių kompetentingų institucijų dalies.
(84)    CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietos darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).
(85)    Neviršijant ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(86)    Struktūriniai fondai, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondas (EŽF).
(87)    Žr. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. /2020, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, straipsnius.
(88)    100 % pasiūlymo įgyvendinimo išlaidų bus padengta mokesčiais.
(89)    60 % visų apskaičiuotų išlaidų (apskaičiuota, kad ES įnašas yra 40 %) ir 60 % darbdavio pensijų įmokų
(90)    Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų.
(91)    Atlikti darbai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(92)    Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus tikslas (-ai)…“.
Top

Briuselis, 2020 09 24

COM(2020) 593 final

PRIEDAI

pridedami prie dokumento

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


I PRIEDAS. Kriptoturto emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos minimalus turinys

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1.Emitento pavadinimas

2.Registracijos adresas

3.Registracijos data

4.Juridinio asmens identifikatorius

5.Jei aktualu, įmonių grupė, kuriai priklauso emitentas

6.Emitento valdymo organo narių tapatybė, adresas ir pareigos

7.5 straipsnio 5 dalyje punkte nurodytas teiginys

8.Galimi interesų konfliktai

9.Paskutinių trejų metų emitento finansiniai rezultatai arba, jei emitentas įsisteigė vėliau nei prieš trejus metus, emitento finansiniai rezultatai nuo jo registracijos datos. Jei siūlomi produktų žetonai, kuriuos po išleidimo galima realiai išsikeisti į prekes ar paslaugas, emitentui šis reikalavimas netaikomas.

B dalis. Informacija apie projektą

1.Projekto arba kriptoturto (jei skiriasi nuo emitento pavadinimo) pavadinimas

2.Visų įgyvendinant projektą dalyvaujančių fizinių ar juridinių asmenų, kaip antai konsultantų, kūrėjų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, duomenys (be kita ko, adresai ir (arba) įmonės buveinė)

3.Kriptoturto emisijos priežasčių aprašymas

4.Jei viešas kriptoturto siūlymas yra susijęs su produktų žetonais, sukurtų ar kuriamų prekių ar paslaugų pagrindinės savybės

5.Informacija apie projekto organizavimą ir, be kita ko, buvusių ir būsimų projekto orientyrų ir atitinkamais atvejais projektui jau skirtų išteklių aprašymas

6.Jei aktualu, informacija apie planuojamą lėšų panaudojimą

7.Išskyrus produktų žetonų atvejį – su viešu kriptoturto siūlymu susijusios išlaidos.

C dalis. Informacija apie viešą kriptoturto siūlymą arba leidimą juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

1.Nurodymas, ar baltoji knyga yra susijusi su viešu kriptoturto siūlymu ir (arba) leidimu juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

2.Jei aktualu, suma, kurią siūlymu ketinama surinkti dekretiniais pinigais arba kitu kriptoturtu. Jei aktualu, nustatyta viešo kriptoturto siūlymo minimali riba (minimali suma, reikalinga projektui vykdyti) arba maksimali riba (didžiausia viešo siūlymo suma)

3.Siūlomo kriptoturto emisijos kaina (dekretiniais pinigais arba kitu kriptoturtu)

4.Jei aktualu, bendras kriptoturto, kuris bus siūlomas ir (arba) kuriuo bus leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, vienetų skaičius

5.Turėtojai / pirkėjai, kuriems skirtas viešas kriptoturto siūlymas ir (arba) leidimas tokiu kriptoturtu prekiauti, įskaitant visus apribojimus, susijusius su tokio kriptoturto pirkėjų ar turėtojų rūšimi

6.Specialus pranešimas, kad viešame kriptoturto siūlyme dalyvaujantys pirkėjai galės atgauti savo įmoką, jeigu pasibaigus viešo siūlymo laikotarpiui nebus pasiekta minimali riba (minimali suma, reikalinga projektui vykdyti) arba jeigu siūlymas bus atšauktas, taip pat išsamus grąžinimo tvarkos aprašymas, nurodant numatomą tokių įmokų sugrąžinimo tvarkaraštį

7.Informacija apie įvairius kriptoturto siūlymo laikotarpius, įskaitant informaciją apie pirkimo kainos nuolaidas išankstiniams kriptoturto pirkėjams (prieš pradedant viešą siūlymą)

8.Terminuoto siūlymo atveju – pasirašymo laikotarpis, kurį galioja viešas siūlymas, ir lėšų ar kito kriptoturto saugojimo tvarka, nurodyta 9 straipsnyje

9.Mokėjimo už įsigyjamą siūlomą kriptoturtą būdai

10.Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, atveju – informacija apie teisę atšaukti sutikimą, kaip nurodyta 12 straipsnyje

11.Informacija apie įsigyto kriptoturto perleidimo turėtojams būdą ir tvarkaraštį

12.Jei aktualu, kriptoturto paslaugų teikėjo, atsakingo už kriptoturto platinimą, pavadinimas ir to platinimo būdas (garantuojama pirkimo suma, ar ne)

13.Jei aktualu, prekybos kriptoturtu platformos pavadinimas, jei prašoma leisti kriptoturtu prekiauti

14.Viešam kriptoturto siūlymui taikoma teisė ir kompetentingi teismai.

D dalis. Su kriptoturtu susijusios teisės ir pareigos

1.5 straipsnio 6 dalyje punkte nurodytas pareiškimas

2.Kriptoturto, kuris siūlomas arba kuriuo leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, savybių ir funkcijų aprašymas, be kita ko, nurodant, nuo kada planuojamos tos funkcijos

3.Pirkėjui priklausančių teisių ir taikomų pareigų (jei yra), taip pat naudojimosi šiomis teisėmis procedūros ir sąlygų aprašymas

4.Jei aktualu, informacija apie būsimus emitento kriptoturto siūlymus ir paties emitento išlaikytų kriptoturto vienetų skaičių

5.Jei kriptoturto siūlymas arba leidimas juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje yra susijęs su produktų žetonais, informacija apie prekių ir (arba) paslaugų, kuriuos galima gauti už produktų žetonus, kokybę ir kiekį

6.Jei viešas kriptoturto siūlymas arba leidimas juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje yra susijęs su produktų žetonais, informacija apie būdą, kuriuo galima produktų žetonus iškeisti į su jais susijusias prekes ar paslaugas

7.Jei leidimo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje neprašoma, informacija apie tai, kaip ir kur galima įsigyti kriptoturto ar jį parduoti pasibaigus viešam siūlymui

8.Kriptoturto, kuris siūlomas arba kuriuo leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, laisvo perleidimo apribojimai

9.Jei kriptoturto paskirtis – palaikyti stabilią vertę taikant protokolus, pagal kuriuos reaguojant į paklausos pokyčius didinama ar mažinama kriptoturto pasiūla, tokių protokolų veikimo aprašymas.

E dalis. Informacija apie pagrindinę technologiją

1.Informacija apie naudojamą technologiją, įskaitant naudojamą paskirstytojo registro technologiją, protokolus ir techninius standartus

2.Pagrindinio protokolo sąveikumo su kitais protokolais aprašymas

3.Jei aktualu, sutartinis algoritmas

4.Paskatų priemonės, kuriomis užtikrinamas operacijų įvykdymas ir taikytinų mokesčių sumokėjimas

5.Jei kriptoturtas yra išleidžiamas, perleidžiamas ir saugomas paskirstytajame registre, kurį valdo emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis, išsamus tokio paskirstytojo registro veikimo aprašymas

6.Informacija apie naudojamos technologijos audito rezultatus (jei yra).

F dalis. Rizika

1.Su kriptoturto emitentu susijusios rizikos aprašymas

2.Su viešu kriptoturto siūlymu arba leidimu juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje susijusios rizikos aprašymas

3.Su kriptoturtu susijusios rizikos aprašymas

4.Su projekto įgyvendinimu susijusios rizikos aprašymas

5.Su naudojama technologija susijusios rizikos ir rizikos mažinimo priemonių (jei yra) aprašymas.II priedas. Su turtu susietų žetonų emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos papildoma informacija

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1.Išsamus emitento valdymo aprašymas

2.Informacija apie su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą ir tokį veiklos leidimą suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimas (šis reikalavimas netaikomas su turtu susietų žetonų emitentams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti veiklos leidimą pagal 15 straipsnio 3 dalį).

B dalis. Informacija apie projektą

1.30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų trečiųjų šalių subjektų funkcijų, pareigų ir atskaitomybės aprašymas.

D dalis. Su kriptoturtu susijusios teisės ir pareigos

1.Informacija apie teisių, įskaitant tiesioginio išpirkimo teises ir visus reikalavimus, kuriuos turėtojai ir visi juridiniai ar fiziniai asmenys, kaip nurodyta 35 straipsnio 3 dalyje, gali turėti rezervinio turto arba emitento atžvilgiu, pobūdį ir vykdymo užtikrinimą, nurodant, kaip tokios teisės gali būti vertinamos nemokumo procedūros atveju

2.Jei aktualu, 17 straipsnio 1 dalies paskutinėje pastraipoje nurodytas pareiškimas

3.Jei aktualu, informacija apie emitento nustatytas priemones su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti, nurodant už tokį likvidumo užtikrinimą atsakingų subjektų pavadinimus

4.Skundų nagrinėjimo procedūros ir visų ginčų sprendimo mechanizmų ar teisių gynimo procedūrų, kurias nustatė su turtu susietų žetonų emitentas, aprašymas.

F dalis. Rizika

1.Su rezervinio turto verte susijusi rizika, įskaitant likvidumo riziką

2.Su rezervinio turto saugojimu susijusi rizika

3.Su rezervinio turto investavimu susijusi rizika.

G dalis. Turto rezervas

1.Mechanizmo, kuriuo siekiama stabilizuoti su turtu susietų žetonų vertę, išsamus aprašymas, nurodant teisinius ir techninius aspektus

2.Išsamus rezervinio turto ir jo sudėties aprašymas

3.Mechanizmų, kuriais su turtu susieti žetonai išleidžiami, sukuriami ir sunaikinami, aprašymas

4.Informacija apie tai, ar dalis rezervinio turto yra investuota, ir, jei aktualu, rezervinio turto investavimo politikos aprašymas

5.Rezervinio turto saugojimo priemonių aprašymas, nurodant, kaip turtas atskiriamas, ir pateikiant kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų, paskirtų rezervinio turto saugotojais, pavadinimus.


6.

III priedas. E. pinigų žetonų emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos minimalus turinys

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1.Emitento pavadinimas

2.Registracijos adresas

3.Registracijos data

4.Juridinio asmens identifikatorius

5.Jei aktualu, įmonių grupė, kuriai priklauso emitentas

6.Emitento valdymo organo narių tapatybė, adresas ir pareigos

7.46 straipsnio 4 dalyje punkte nurodytas pareiškimas

8.Galimi interesų konfliktai

9.Paskutinių trejų metų emitento finansiniai rezultatai arba, jei emitentas įsisteigė vėliau nei prieš trejus metus, emitento finansiniai rezultatai nuo jo registracijos datos.

10.Informacija apie e. pinigų žetonų emitento veiklos leidimą ir veiklos leidimą suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimas (šis reikalavimas netaikomas e. pinigų žetonų emitentams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti veiklos leidimą pagal 43 straipsnio 2 dalį).

B dalis. Informacija apie projektą

1.Visų kūrimo ir plėtojimo etape dalyvaujančių fizinių ar juridinių asmenų, kaip antai konsultantų, kūrėjų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, duomenys (be kita ko, adresai ir (arba) įmonės buveinė).

C dalis. Informacija apie viešą e. pinigų žetonų siūlymą arba leidimą jais prekiauti

1.Nurodymas, ar baltoji knyga yra susijusi su viešu e. pinigų žetonų siūlymu ir (arba) leidimu jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

2.Jei aktualu, bendras e. pinigų žetonų, kurie bus siūlomi viešai ir (arba) kuriais bus leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, skaičius

3.Jei aktualu, prekybos kriptoturtu platformos pavadinimas, jei prašoma leisti e. pinigais žetonais prekiauti

4.Viešam e. pinigų žetonų siūlymui taikoma teisė ir kompetentingi teismai.

D dalis. Su e. pinigais žetonais susijusios teisės ir pareigos

1.Išsamus e. pinigų žetonų turėtojams priklausančių teisių ir taikomų pareigų (jei yra), įskaitant išpirkimo nominaliąja verte teisę, taip pat naudojimosi šiomis teisėmis procedūros ir sąlygų aprašymas

2.Visi e. pinigų žetonų emitento taikomi susiję mokesčiai, kai e. pinigų žetonų turėtojai pasinaudoja išpirkimo nominaliąja verte teise. 

E dalis. Informacija apie pagrindinę technologiją

1.Informacija apie naudojamą technologiją, įskaitant naudojamą paskirstytojo registro technologiją, protokolus ir techninius standartus, sudarančius sąlygas tokius e. pinigus žetonus laikyti, saugoti ir perleisti

2.Pagrindinio protokolo sąveikumo su kitais protokolais aprašymas

3.Jei aktualu, sutartinis algoritmas

4.Paskatų priemonės, kuriomis užtikrinamas operacijų įvykdymas ir taikytinų mokesčių sumokėjimas

5.Jei kriptoturtas yra išleidžiamas, perleidžiamas ir saugomas paskirstytajame registre, kurį valdo emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis, išsamus tokio paskirstytojo registro veikimo aprašymas

6.Informacija apie naudojamos technologijos audito rezultatus (jei yra).

F dalis. Rizika

1.Su e. pinigų žetonų emitentu susijusios rizikos aprašymas

2.Su e. pinigais žetonais susijusios rizikos aprašymas

3.Su naudojama technologija susijusios rizikos ir rizikos mažinimo priemonių (jei yra) aprašymas.

IV priedas. Kriptoturto paslaugų teikėjams taikomi minimalaus kapitalo reikalavimai

Kriptoturto paslaugų teikėjai

Kriptoturto paslaugų rūšis

Minimalaus kapitalo reikalavimai pagal 1 straipsnio a punktą

1 klasė

Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti šias kriptoturto paslaugas:

pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu ir (arba)

konsultacijų dėl kriptoturto teikimas ir (arba)

pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu ir (arba)

kriptoturto platinimas.

50 000 EUR

2 klasė

Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti 1 klasės kriptoturto paslaugas ir šią paslaugą:

kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu.

125 000 EUR

3 klasė

Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti 2 klasės kriptoturto paslaugas ir šias paslaugas:

kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė;

kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą;

prekybos kriptoturtu platformos valdymas.

150 000 EUR

V priedas. III ir VI antraštinėse dalyse nurodytų pažeidimų sąrašas, taikomas reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams

1.Emitentas pažeidžia 21 straipsnį, nepranešdamas EBI apie visus savo verslo modelio pakeitimus, galinčius daryti reikšmingą įtaką bet kurio faktinio ar potencialaus reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojo sprendimui juos pirkti, arba tokio pakeitimo neaprašydamas kriptoturto baltojoje knygoje.

2.Emitentas pažeidžia 21 straipsnį, nesilaikydamas priemonės, kurios laikytis pagal 21 straipsnio 3 dalį jį paprašė EBI.

3.Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 1 dalies a punktą, neveikdamas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.

4.Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 1 dalies b punktą, su asmenimis, turinčiais reikšmingų su turtu susietų žetonų, nebendraudamas teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai.

5.Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 2 dalį, neveikdamas kuo labiau atsižvelgdamas į reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų interesus arba konkretiems turėtojams taikydamas lengvatinę tvarką, neatskleistą emitento baltojoje knygoje.

6.Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, savo interneto svetainėje nepaskelbdamas savo patvirtintos kriptoturto baltosios knygos, kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, ir atitinkamais atvejais savo pakeistos kriptoturto baltosios knygos, nurodytos 21 straipsnyje, bei savo rinkodaros pranešimų, nurodytų 25 straipsnyje.

7.Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, nepaskelbdamas baltosios knygos viešai iki reikšmingų su turtu susietų žetonų viešo siūlymo pradžios dienos arba leidimo tokiais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje dienos.

8.Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, neskelbdamas kriptoturto baltosios knygos ir rinkodaros pranešimų tol, kol visuomenės atstovai turi reikšmingų su turtu susietų žetonų.

9.Emitentas pažeidžia 25 straipsnio 1 dalį, paskelbdamas 25 straipsnio 1 dalies a–d punktų reikalavimų neatitinkančius rinkodaros pranešimus, susijusius su reikšmingų su turtu susietų žetonų viešu siūlymu arba leidimu tokiais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.

10.Kai visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikta nei tiesioginio reikalavimo teisė, nei išpirkimo teisė, emitentas pažeidžia 25 straipsnio 2 dalį, savo rinkodaros pranešimuose nepateikdamas aiškaus, vienareikšmio pareiškimo, kad tokių su turtu susietų žetonų turėtojai neturi reikalavimo teisės į rezervinį turtą arba negali reikalauti iš emitento šiuos žetonus išpirkti bet kuriuo metu.

11.Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, savo interneto svetainėje bent kartą per mėnesį ir (arba) aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas apyvartoje esančių reikšmingų su turtu susietų žetonų sumos ir 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto vertės bei sudėties.

12.Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, savo interneto svetainėje kuo skubiau ir (arba) aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto audito rezultatų.

13.Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, kuo skubiau savo interneto svetainėje aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas visų įvykių, kurie daro arba gali daryti reikšmingą poveikį reikšmingų su turtu susietų žetonų arba rezervinio turto vertei.

14.Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas ir (arba) nesilaikydamas veiksmingų ir skaidrių procedūrų, kad skundus, gautus iš reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų, išnagrinėtų greitai, sąžiningai ir nuosekliai, arba nenustatydamas procedūrų, kuriomis būtų palengvintas skundų, kuriuos turėtojai teikia 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų trečiųjų šalių subjektų atžvilgiu, nagrinėjimas.

15.Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, nesuteikdamas galimybės reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams teikti skundus nemokamai.

16.Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, neparengdamas ir (arba) nepateikdamas reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams skundo šablono ir (arba) nesaugodamas įrašų apie visus gautus skundus ir priemones, kurių imtasi į juos reaguojant.

17.Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 4 dalį, laiku ir sąžiningai netirdamas visų skundų ir (arba) per pagrįstą laikotarpį nepranešdamas reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams tokių tyrimų rezultatų.

18.Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, nepalaikydamas ir neįgyvendindamas veiksmingos interesų konfliktų prevencijos, nustatymo, valdymo ir atskleidimo politikos ir procedūrų, taikomų interesų konfliktams, kylantiems tarp paties emitento ir jo akcininkų, jo valdymo organo narių, jo darbuotojų, visų fizinių asmenų, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % emitento akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis gali kontroliuoti minėtą emitentą, reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų, visų trečiųjų šalių, vykdančių vieną iš 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų funkcijų, ar bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kuriam pagal 35 straipsnio 3 dalį suteikta tiesioginio reikalavimo teisė arba išpirkimo teisė.

19.Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, nesiimdamas visų tinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią interesų konfliktams, kylantiems dėl rezervinio turto valdymo ir investavimo, juos nustatytų, valdytų ir atskleistų.

20.Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 2–4 dalis, reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams neatskleisdamas informacijos apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi tai rizikai sumažinti, arba neatskleisdamas šios informacijos patvariojoje laikmenoje, arba informaciją atskleisdamas nepakankamai tiksliai, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl tokių žetonų pirkimo.

21.Emitentas pažeidžia 29 straipsnį, nepranešdamas EBI apie visus savo valdymo organo pakeitimus.

22.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, netaikydamas patikimų valdymo priemonių, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtais, skaidriais ir nuosekliais atskaitomybės ryšiais, veiksmingus jam kylančios ar galinčios kilti rizikos nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie ją procesus ir tinkamus vidaus kontrolės procesus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras.

23.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 2 dalį, savo valdymo organo nariais skirdamas asmenis, neturinčius būtinos geros reputacijos ir kompetencijos, susijusios su kvalifikacija, patirtimi ir įgūdžiais, kad galėtų vykdyti savo pareigas ar užtikrinti patikimą ir apdairų emitento valdymą.

24.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 5 dalį, nepatvirtindamas politikos ir procedūrų, kurios būtų pakankamai veiksmingos užtikrinti šio reglamento laikymąsi ir tai, kad jo vadovai ir darbuotojai atitiktų visas šios antraštinės dalies nuostatas, ir, be kita ko, nenustatydamas, nesilaikydamas ir neįgyvendindamas politikos ir procedūrų, nurodytų 30 straipsnio 5 dalies a–k punktuose.

25.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 5 dalį, nenustatydamas ir neatnaujindamas sutartimi įformintų susitarimų su 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytais trečiųjų šalių subjektais, kuriuose būtų tiksliai nustatytos tiek kiekvieno trečiosios šalies subjekto, tiek emitento funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos, arba nedviprasmiškai nepasirinkdamas tokioms sutartims, galiojančioms keliose jurisdikcijose, taikomos teisės.

26.Jei emitentas nėra pradėjęs laikytis 42 straipsnyje nurodyto plano, jis pažeidžia 30 straipsnio 6 dalį, nenaudodamas tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir reguliarus jo paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas, arba neprižiūrėdamas visų savo sistemų ir saugumo prieigos protokolų, kad jie atitiktų atitinkamus Sąjungos standartus.

27.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 7 dalį, nenustatydamas operacinės rizikos šaltinių arba tos rizikos kuo labiau nesumažindamas sukurtomis tinkamomis sistemomis, kontrolės priemonėmis ir procedūromis.

28.Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 8 dalį, nenustatydamas veiklos tęstinumo politikos, pagal kurią būtų užtikrinama, kad sutrikus jo sistemoms ir procedūroms būtų išsaugoti esminiai duomenys bei funkcijos ir palaikoma jų veikla, o kai tai neįmanoma – laiku atkurti tokie duomenys bei funkcijos ir laiku atnaujinta jo veikla.

29.Jei emitentas pagal 31 straipsnio 3 dalį nėra gavęs leidimo turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, jis pažeidžia 31 straipsnio 1 dalies a punktą arba 41 straipsnio 4 dalį, ne visą laiką laikydamasis nuosavų lėšų reikalavimo.

30.Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 2 dalį, kai jo nuosavų lėšų nesudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių, nurodytų to reglamento 46 ir 48 straipsniuose.

31.Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 3 dalį, nesilaikydamas nuosavų lėšų reikalavimo, kurį nustatė kompetentinga institucija, atlikusi vertinimą pagal 31 straipsnio 3 dalį.

32.Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 1 dalį, visą laiką nesudarydamas turto rezervo ir ne visą laiką jį prižiūrėdamas.

33.Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 3 dalį, kai jo valdymo organas neužtikrina veiksmingo ir apdairaus rezervinio turto valdymo.

34.Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad dėl reikšmingų su turtu susietų žetonu sukūrimo ir sunaikinimo rezervinis turtas būtų visada atitinkamai padidinamas ar sumažinamas ir kad toks padidinimas ar sumažinimas būtų tinkamai administruojamas siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio rezervinio turto rinkai.

35.Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 4 dalį, neturėdamas aiškios ir (arba) išsamios žetonų, neatitinkančių 32 straipsnio 4 dalies a–g punktuose nustatytų sąlygų, stabilizavimo mechanizmo politikos.

36.Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 5 dalį, kas šešis mėnesius nuo veiklos leidimo suteikimo dienos neužsakydamas rezervinio turto nepriklausomo audito.

37.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ar neįgyvendindamas saugojimo politikos, procedūrų ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriais visada užtikrinama atitiktis 33 straipsnio 1 dalies a–d punkte nustatytoms sąlygoms.

38.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, kiekvienam valdomam turto rezervui netaikydamas atskiros saugojimo politikos.

39.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, kai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo reikšmingų su turtu susietų žetonų išleidimo rezervinio turto nepradeda saugoti kriptoturto paslaugų teikėjas arba kredito įstaiga.

40.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai neatrinkdamas, neskirdamas ir neperžiūrėdamas kredito įstaigų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, skirtų rezervinio turto saugotojais.

41.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad rezervinio turto saugotojais paskirtos kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būtinų ekspertinių žinių ir reputaciją rinkoje, kad galėtų tokį rezervinį turtą saugoti.

42.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas su saugotojais sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad saugomas rezervinis turtas būtų apsaugotas nuo saugotojų kreditorių reikalavimų.

43.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neturėdamas saugojimo politikos ir procedūrų, kuriomis nustatomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai skiriami rezervinio turto saugotojais, ir (arba) neturėdamas tokio skyrimo peržiūros tvarkos.

44.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, reguliariai neperžiūrėdamas kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų paskyrimo rezervinio turto saugotojais ir (arba) neįvertindamas savo pozicijų tokių saugotojų atžvilgiu ir (arba) nuolat nestebėdamas tokių saugotojų finansinių sąlygų.

45.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 4 dalį, kai rezervinis turtas nėra patikėtas kredito įstaigoms arba kriptoturto paslaugų teikėjams pagal 33 straipsnio 4 dalies a–d punktus.

46.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, kai saugotojo paskyrimas neįformintas rašytine sutartimi arba kai tokia sutartimi nereguliuojamas informacijos, kuri laikoma būtina, kad emitentai, kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai galėtų vykdyti savo funkcijas, srautas.

47.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, rezervinį turtą investuodamas į produktus, kurie nėra labai likvidžios finansinės priemonės, kurių rinkos ir kredito rizika yra labai maža, arba kai tų investicijų neįmanoma greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnį neigiamą poveikį kainai.

48.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, nesaugodamas finansinių priemonių, į kurias investuotas rezervinis turtas.

49.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 3 dalį, neprisiimdamas viso pelno ir nuostolių, atsirandančių dėl rezervinio turto investavimo.

50.Emitentas pažeidžia 35 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ir neįgyvendindamas aiškios ir išsamios politikos ir procedūrų, taikomų reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktoms teisėms.

51.Jei reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams yra suteiktos teisės, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, emitentas pažeidžia 35 straipsnio 2 dalį, nenustatydamas politikos, atitinkančios 35 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytas sąlygas.

52.Jei reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams yra suteiktos teisės, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, emitentas pažeidžia 35 straipsnio 2 dalį, nenumatydamas mokesčių, kurie būtų proporcingi ir atitiktų reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų patirtas faktines išlaidas.

53.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas politikos, kurioje būtų nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems tokios teisės suteikiamos, arba nenurodydamas sąlygų, kuriomis tokiomis teisėmis galima naudotis, ar tiems asmenims nustatytų pareigų.

54.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas ir neatnaujindamas tinkamų sutartimi įformintų susitarimų su tais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems tos teisės suteiktos, arba nesudarydamas sutartimi įformintų susitarimų, kuriuose būtų nurodytos emitentų ir kiekvieno iš tų fizinių ar juridinių asmenų funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos, arba nedviprasmiškai nepasirinkdamas tokiems sutartimi įformintiems susitarimams, galiojantiems keliose jurisdikcijose, taikomos teisės.

55.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, nenustatydamas mechanizmo reikšmingų su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti.

56.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, nesudarydamas ar neatnaujindamas rašytinių susitarimų su kriptoturto paslaugų teikėjais arba neužtikrindamas, kad pakankamas kriptoturto paslaugų teikėjų skaičius būtų įpareigotas reguliariai ir nuspėjamai teikti tvirtąsias kotiruotes konkurencingomis kainomis.

57.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, neužtikrindamas tiesioginio tokių reikšmingų su turtu susietų žetonų išpirkimo tuo atveju, kai reikšmingų su turtu susietų žetonų arba rezervinio turto vertė reikšmingai svyruoja, arba netaikydamas mokesčių, kurie būtų proporcingi ir atitiktų dėl tokio išpirkimo patirtas faktines išlaidas.

58.Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, nesudarydamas ir neatnaujindamas sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad pajamos iš rezervinio turto būtų išmokėtos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams, kai emitentas priima sprendimą sustabdyti savo veiklą arba kai jo veikla tvarkingai likviduojama, arba kai jo veiklos leidimas panaikinamas.

59.Emitentas pažeidžia 36 straipsnį, numatydamas palūkanas ar kitokias išmokas, siejamas su laikotarpio, kurį reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojas turi tokius reikšmingus su turtu susietus žetonus, trukme.

60.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, nepatvirtindamas, neįgyvendindamas ir netaikydamas atlygio nustatymo politikos, kuria būtų skatinamas patikimas ir veiksmingas tokių emitentų rizikos valdymas ir kuria nebūtų sukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų.

61.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, neužtikrindamas, kad jo reikšmingus su turtu susietus žetonus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis galėtų saugoti įvairūs kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos paslaugos teikimo veiklos leidimą.

62.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, nevertindamas ar nestebėdamas likvidumo poreikių, kad galėtų patenkinti reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų prašymus išpirkti tuos žetonus arba pasinaudoti teisėmis, kaip nurodyta 36 straipsnyje.

63.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas, netaikydamas ir neįgyvendindamas likvidumo valdymo politikos ir procedūrų arba nenustatydamas politikos ir procedūrų, kuriomis būtų užtikrinama, kad rezervinis turtas likvidumo požiūriu būtų atsparus ir leistų reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentui tęsti įprastą veiklą, be kita ko, esant likvidumo požiūriu itin nepalankių sąlygų scenarijams.

64.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 1 dalį, nesilaikydamas plano, kuris būtų tinkamas siekiant paremti tvarkingą jo veiklos likvidavimą pagal taikomą nacionalinę teisę, arba neturėdamas plano, kuriame būtų parodoma, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas gali vykdyti tvarkingą likvidavimą nesukeldamas nereikalingos ekonominės žalos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams arba rezervinio turto rinkų stabilumui.

65.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, neturėdamas plano, į kurį būtų įtraukti sutartimi įforminti susitarimai, procedūros ar sistemos, kuriais būtų užtikrinama, kad pajamos, gautos pardavus likusį rezervinį turtą, būtų išmokėtos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams.

66.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, to plano reguliariai neperžiūrėdamas ar neatnaujindamas.

67.Jei nėra tenkinamos 77 straipsnio 2 dalies sąlygos, emitentas pažeidžia 77 straipsnio 1 dalį, kuo greičiau neinformuodamas visuomenės apie su juo susijusią viešai neatskleistą informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų lengvai ir plačiu mastu gauti ir visiškai, teisingai bei laiku įvertinti.VI priedas. III antraštinėje dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas, taikomas reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentams

1.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ar neįgyvendindamas saugojimo politikos, procedūrų ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriais visada užtikrinama atitiktis 33 straipsnio 1 dalies a–d punkte nustatytoms sąlygoms.

2.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, kiekvienam valdomam turto rezervui netaikydamas atskiros saugojimo politikos.

3.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, kai vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo reikšmingų e. pinigų žetonų išleidimo rezervinio turto nepradeda saugoti kriptoturto paslaugų teikėjas arba kredito įstaiga.

4.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai neatrinkdamas, neskirdamas ir neperžiūrėdamas kredito įstaigų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, skirtų rezervinio turto saugotojais.

5.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad rezervinio turto saugotojais paskirtos kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būtinų ekspertinių žinių ir reputaciją rinkoje, kad galėtų tokį rezervinį turtą saugoti.

6.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas su saugotojais sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad saugomas rezervinis turtas būtų apsaugotas nuo saugotojų kreditorių reikalavimų.

7.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neturėdamas saugojimo politikos ir procedūrų, kuriomis nustatomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai skiriami rezervinio turto saugotojais, ir (arba) neturėdamas tokio skyrimo peržiūros tvarkos.

8.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, reguliariai neperžiūrėdamas kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų paskyrimo rezervinio turto saugotojais ir (arba) neįvertindamas savo pozicijų tokių saugotojų atžvilgiu ir (arba) nuolat nestebėdamas tokių saugotojų finansinių sąlygų.

9.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 4 dalį, kai rezervinis turtas nėra patikėtas kredito įstaigoms arba kriptoturto paslaugų teikėjams pagal 33 straipsnio 4 dalies a–d punktus.

10.Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, kai saugotojo paskyrimas neįformintas rašytine sutartimi arba kai tokia sutartimi nereguliuojamas informacijos, kuri laikoma būtina, kad emitentai, kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai galėtų vykdyti savo funkcijas, srautas.

11.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, rezervinį turtą investuodamas į produktus, kurie nėra labai likvidžios finansinės priemonės, kurių rinkos ir kredito rizika yra labai maža, arba kai tų investicijų neįmanoma greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnį neigiamą poveikį kainai.

12.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, nesaugodamas finansinių priemonių, į kurias investuotas rezervinis turtas, pagal 33 straipsnį.

13.Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 3 dalį, neprisiimdamas viso pelno ir nuostolių, atsirandančių dėl rezervinio turto investavimo.

14.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, nepatvirtindamas, neįgyvendindamas ir netaikydamas atlygio nustatymo politikos, kuria būtų skatinamas patikimas ir veiksmingas tokių emitentų rizikos valdymas ir kuria nebūtų sukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų.

15.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, neužtikrindamas, kad jo reikšmingus e. pinigus žetonus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis galėtų saugoti įvairūs kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos paslaugos teikimo veiklos leidimą.

16.Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas, netaikydamas ar neįgyvendindamas likvidumo valdymo politikos ir procedūrų arba nenustatydamas politikos ir procedūrų, kuriomis būtų užtikrinama, kad rezervinis turtas likvidumo požiūriu būtų atsparus ir leistų emitentui tęsti įprastą veiklą, be kita ko, esant likvidumo požiūriu itin nepalankių sąlygų scenarijams.

17.Jei emitentas pagal 31 straipsnio 3 dalį nėra gavęs leidimo turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, jis pažeidžia 41 straipsnio 4 dalį, ne visą laiką laikydamasis nuosavų lėšų reikalavimo.

18.Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 2 dalį, kai jo nuosavų lėšų nesudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių, nurodytų to reglamento 46 ir 48 straipsniuose.

19.Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 3 dalį, nesilaikydamas nuosavų lėšų reikalavimo, kurį nustatė kompetentinga institucija, atlikusi vertinimą pagal 31 straipsnio 3 dalį.

20.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 1 dalį, nesilaikydamas plano, kuris būtų tinkamas siekiant paremti tvarkingą jo veiklos likvidavimą pagal taikomą nacionalinę teisę, arba neturėdamas plano, kuriame būtų parodoma, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas gali vykdyti tvarkingą likvidavimą nesukeldamas nereikalingos ekonominės žalos reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojams arba rezervinio turto rinkų stabilumui.

21.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, neturėdamas plano, į kurį būtų įtraukti sutartimi įforminti susitarimai, procedūros ar sistemos, kuriais būtų užtikrinama, kad pajamos, gautos pardavus likusį rezervinį turtą, būtų išmokėtos reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojams.

22.Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, to plano reguliariai neperžiūrėdamas ar neatnaujindamas.

23.Jei nėra tenkinamos 77 straipsnio 2 dalies sąlygos, emitentas pažeidžia 77 straipsnio 1 dalį, kuo greičiau neinformuodamas visuomenės apie su juo susijusią viešai neatskleistą informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų lengvai ir plačiu mastu gauti ir visiškai, teisingai bei laiku įvertinti.

Top