EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0593

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

COM/2020/593 final

Bruxelles, den 24.9.2020

COM(2020) 593 final

2020/0265(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

(EØS-relevant tekst)

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Dette forslag er en del af pakken om digital finans og er en pakke af foranstaltninger, der skal muliggøre og understøtte det potentiale, der ligger i digital finans med hensyn til innovation og konkurrence, samtidig med at risiciene reduceres. Det er i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter om at gøre Europa klar til den digitale tidsalder og opbygge en fremtidssikret økonomi, der tjener alle. Pakken om digital finans indeholder en ny strategi for digital finans for EU's finansielle sektor 1 med det formål at sikre, at EU tager den digitale revolution til sig og fremmer den med innovative europæiske virksomheder i front og giver de europæiske forbrugere og virksomheder adgang til fordelene ved digital finans. Ud over dette forslag indeholder pakken også et forslag til en pilotordning om markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (DLT) 2 , et forslag om digital operationel modstandsdygtighed 3 og et forslag om at tydeliggøre eller ændre visse relaterede regler for finansielle tjenesteydelser i Unionen 4 .

Et af strategiens udpegede prioriterede områder er at sikre, at EU's lovramme for finansielle tjenesteydelser er innovationsvenlige og ikke lægger hindringer i vejen for anvendelsen af ny teknologi. Dette forslag udgør sammen med forslaget om en pilotordning for DLT det første konkrete tiltag på dette område.

Kryptoaktiver er en af de vigtigste anvendelser af blockchainteknologi inden for finans. Siden offentliggørelsen af Kommissionens fintechhandlingsplan 5 i marts 2018 har Kommissionen undersøgt de muligheder og udfordringer, som kryptoaktiver giver anledning til. Efter en kraftig stigning i markedskapitaliseringen af kryptoaktiver i løbet af 2017, opfordrede den ledende næstformand Dombrovskis i december 2017 i et brev til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) dem til at gentage deres advarsler til investorerne. I fintechhandlingsplanen fra 2018 gav Kommissionen EBA og ESMA mandat til at vurdere, om den eksisterende EU-lovramme for finansielle tjenesteydelser er egnet til og kan anvendes på kryptoaktiver. I den rådgivning 6 , der blev givet i januar 2019, blev det fremført, at selv om nogle kryptoaktiver kunne falde ind under EU-lovgivningens anvendelsesområde, er det ikke altid ligetil at anvende den effektivt på disse aktiver. Desuden blev det i rådgivningen bemærket, at bestemmelser i den eksisterende EU-lovgivning kan hæmme brugen af DLT. Samtidig understregede EBA og ESMA, at — undtagen for så vidt angår EU-lovgivning, der har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme — falder de fleste kryptoaktiver uden for anvendelsesområdet for EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser og er derfor ikke omfattet af bl.a. bestemmelser om forbruger- og investorbeskyttelse og markedsintegritet, selv om de medfører risici i den forbindelse. Derudover har en række medlemsstater for nylig lovgivet om forhold i tilknytning til kryptoaktiver, der fører til fragmentering af markedet.

Der er for nylig dukket en relativt ny undergruppe af kryptoaktiver op — de såkaldte "stablecoins", og de har tiltrukket sig opmærksomhed fra både offentligheden og tilsynsmyndigheder i hele verden. Selv om markedet for kryptoaktiver fortsat har en beskeden størrelse og ikke på nuværende tidspunkt udgør en trussel mod den finansielle stabilitet 7 , kan dette ændre sig med de nye "globale stablecoins", der søger at opnå en bredere accept ved at inkorporere elementer, der har til formål at stabilisere deres værdi, og ved at udnytte de netværksvirkninger, der stammer fra de virksomheder, der fremmer disse aktiver 8 .

I lyset af denne udvikling og som led i Kommissionens bredere digitale dagsorden understregede Kommissionens formand Ursula von der Leyen behovet for "en fælles tilgang med medlemsstaterne til kryptovalutaer for at sikre, at vi forstår, hvordan vi kan få mest muligt ud af de muligheder, de skaber, og håndtere de nye risici, de kan udgøre" 9 . Kommissionen og Rådet anerkendte de risici, der kan være forbundet med dem, men erklærede også i fællesskab i december 2019, at de "er fast besluttet på at skabe en ramme, der kan udnytte de potentielle muligheder, som kryptoaktiver kan give" 10 . Senest har Europa-Parlamentet arbejdet på en betænkning om digital finansiering, som har særlig fokus på kryptoaktiver 11 .

Som svar på alle disse spørgsmål og for at skabe en EU-ramme, der både muliggør markeder for kryptoaktiver og tokenisering af traditionelle finansielle aktiver og bredere anvendelse af DLT inden for finansielle tjenesteydelser, vil denne forordning blive ledsaget af andre lovgivningsforslag: Kommissionen foreslår også en præcisering af, at den eksisterende definition af "finansielle instrumenter" — der definerer anvendelsesområdet for direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) 12 — inkluderer finansielle instrumenter baseret på DLT 13 samt en pilotordning om markedsinfrastrukturer baseret på DLT for disse instrumenter 14 . Pilotordningen vil gøre det muligt at eksperimentere inden for et sikkert miljø og fremlægge dokumentation for eventuelle yderligere ændringer.

Dette forslag, der omfatter kryptoaktiver, som falder uden for EU's eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser, samt e-pengetokens har fire generelle og indbyrdes forbundne mål. Det første mål drejer sig om retssikkerheden. For at markeder for kryptoaktiver kan udvikles inden for Unionen, er der behov for en solid retlig ramme, der klart definerer den reguleringsmæssige behandling af alle kryptoaktiver, der ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser. Det andet mål er at støtte innovation. For at fremme udviklingen af kryptoaktiver og den bredere anvendelse af DLT er det nødvendigt at indføre en sikker og forholdsmæssig ramme, der skal støtte innovation og fair konkurrence. Det tredje mål er at skabe et passende niveau af forbruger- og investorbeskyttelse og markedsintegritet, eftersom kryptoaktiver, der ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser, har mange af de samme risici som mere velkendte finansielle instrumenter. Det fjerde mål er at sikre den finansielle stabilitet. Kryptoaktiver er konstant under udvikling. Nogle har et anvendelsesområde og en anvendelse, der er ret begrænset, mens andre, såsom den nye kategori af "stablecoins", har potentialet til at blive bredt accepteret og potentielt systemiske. Dette forslag omfatter foranstaltninger, der skal imødegå potentielle risici for den finansielle stabilitet og den velordnede pengepolitik, der kunne opstå som en følge af "stablecoins".

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er en del af en bredere ramme for kryptoaktiver og distributed ledger-teknologi (DLT), da det ledsages af forslag, der sikrer, at den eksisterende lovgivning ikke udgør en hindring for indførelsen af nye teknologier, samtidig med at de relevante reguleringsmæssige mål nås.

Forslaget bygger på en omfattende og langvarig markedsovervågning og deltagelse i internationalt arbejde på politikområdet, f.eks. i sådanne fora som Rådet for Finansiel Stabilitet, Den Finansielle Aktionsgruppe og G7.

Som en del af fintechhandlingsplanen, der blev vedtaget i marts 2018 15 , gav Kommissionen de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) mandat til at udarbejde rådgivning om, hvorvidt EU's eksisterende lovgivningsramme for finansielle tjenesteydelser kan anvendes på og er egnet til kryptoaktiver. Dette forslag tager udgangspunkt i rådgivningen fra EBA og ESMA 16 .

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Som Kommissionens formand Ursula von der Leyen erklærede i sine politiske retningslinjer 17 og som beskrevet i meddelelsen "Europas digitale fremtid i støbeskeen" 18 er det afgørende, at Europa høster alle fordelene ved den digitale tidsalder og styrker sin industri- og innovationskapacitet inden for sikre og etiske grænser. Desuden opfordres der i opgavebeskrivelsen til næstformand Valdis Dombrovskis til, at der findes en fælles tilgang med medlemsstaterne om kryptovalutaer for at sikre, at Europa kan få mest muligt ud af de muligheder, disse skaber, og håndtere de nye risici, de måtte udgøre 19 .

Dette forslag hænger tæt sammen med Kommissionens bredere politikker for blockchainteknologi, da kryptoaktiver som den primære applikation i blockchainteknologier er uløseligt forbundet med fremme af blockchainteknologi i hele Europa. Dette forslag støtter en holistisk tilgang til blockchain og DLT, der sigter mod at placere Europa på forkant med udviklingen inden for blockchaininnovation og -anvendelse. Det politiske arbejde på dette område har omfattet oprettelsen af EU's Observationscenter og Forum for Blockchainteknologi og det europæiske blockchainpartnerskab, som forener alle medlemsstaterne på politisk plan, samt de offentlig-private partnerskaber, der er planlagt med den internationale sammenslutning for pålidelige blockchainapplikationer (International Association for Trusted Blockchain Applications) 20 . 

Forslaget er også i overensstemmelse med Unionens politikker, der har til formål at skabe en kapitalmarkedsunion. Det er navnlig et svar på Forummet på Højt Plans endelige rapport, som understregede kryptoaktivernes underudnyttede potentiale og opfordrede Kommissionen til at øge retssikkerheden og fastlægge klare regler for brugen af kryptoaktiver 21 . Dette forslag er i overensstemmelse med SMV-strategien, der blev vedtaget den 10. marts 2020, og som også fremhæver DLT og kryptoaktiver som innovationer, der kan sætte SMV'er i stand til at forhandle direkte med investorer 22 .

Endelig er forslaget i fuld overensstemmelse med henstillingen i strategien for EU's sikkerhedsunion om udvikling af en lovramme for kryptoaktiver i lyset af denne nye teknologis voksende indvirkning på, hvordan finansielle aktiver udstedes, veksles, deles og tilgås 23 .

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 114 i TEUF, som giver EU-institutionerne kompetence til at fastsætte passende bestemmelser med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. Forslaget har til formål at fjerne hindringerne for etablering og forbedring af det indre marked for finansielle tjenesteydelser ved at sikre en fuldstændig harmonisering af de gældende regler.

I dag kan udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester ikke fuldt ud udnytte fordelene ved det indre marked på grund af manglende retssikkerhed med hensyn til den reguleringsmæssige behandling af kryptoaktiver samt manglen på en specifik og sammenhængende regulerings- og tilsynsordning på EU-plan. Selv om nogle få medlemsstater allerede har indført en særlig ordning, der omfatter visse udbydere af kryptoaktivtjenester eller dele af deres aktiviteter, opererer disse i de fleste medlemsstater uden for de lovgivningsmæssige rammer. Desuden overvejer et stigende antal medlemsstater at indføre skræddersyede nationale rammer, der specifikt skal tage hensyn til kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester.

De divergerende rammer, bestemmelser og fortolkninger af både kryptoaktiver og kryptoaktivtjenester i hele Unionen forhindrer tjenesteudbyderne i at udvide deres aktiviteter på EU-plan. Det betyder, at tjenesteudbyderne af disse produkter og tjenester, der i sig selv er grænseoverskridende, er tvunget til at gøre sig bekendt med flere medlemsstaters lovgivning, opnå mange forskellige nationale tilladelser eller registreringer og overholde ofte divergerende nationale love, og undertiden må de tilpasse deres forretningsmodel i hele Unionen. Det medfører høje omkostninger, juridisk kompleksitet og usikkerhed for udbydere af tjenester, der opererer inden for kryptoaktiver, og som begrænser udviklingen og udvidelsen af kryptoaktivaktiviteter i Unionen. Desuden begrænser manglen på gældende ordninger for udbydere af kryptoaktivtjenester i mange medlemsstater adgangen til finansiering og til tider endda den bredere adgang til nødvendige finansielle tjenesteydelser, såsom banktjenester, som følge af den reguleringsmæssige usikkerhed, der er forbundet med kryptoaktiver og derfor også med udbydere af kryptoaktivtjenester.

Disse forskelle skaber også ulige konkurrencevilkår for udbydere af kryptoaktivtjenester, afhængigt af hvor de har hjemme, hvilket skaber yderligere hindringer for et velfungerende indre marked. Endelig forværrer dette den manglende retssikkerhed, som kombineret med fraværet af en fælles EU-ramme betyder, at forbrugere og investorer udsættes for væsentlige risici.

Ved at indføre en fælles EU-ramme kan der fastsættes ensartede vilkår for virksomheder i Unionen, således at de forskelle i de nationale rammer, som fører til en fragmentering af markedet, overvindes, og kompleksiteten og omkostningerne for de virksomheder, der opererer på dette område, reduceres. Samtidig vil det give virksomhederne fuld adgang til det indre marked og skabe den retssikkerhed, der er nødvendig for at fremme innovation på markedet for kryptoaktiver. Endelig vil den tage højde for markedsintegriteten og give forbrugere og investorer passende beskyttelsesniveauer og en klar forståelse af deres rettigheder samt sikre den finansielle stabilitet.

Nærhedsprincippet 

Medlemsstaternes forskellige tilgange gør det vanskeligt at levere grænseoverskridende tjenester i forbindelse med kryptoaktiver. Udbredelsen af nationale tilgange indebærer også en risiko for at få ulige konkurrencevilkår på det indre marked med hensyn til beskyttelse af forbrugere og investorer, markedsintegritet og konkurrence. Dertil kommer, at selv om visse risici reduceres i de medlemsstater, der har indført skræddersyede ordninger for kryptoaktiver, er forbrugere, investorer og markedsdeltagere i andre medlemsstater fortsat uden beskyttelse mod nogle af de største risici, der er forbundet med kryptoaktiver (f.eks. svig, cyberangreb og markedsmanipulation).

Med en indsats på EU-plan, som f.eks. dette forslag til forordning, vil der blive skabt et miljø, hvor et større grænseoverskridende marked for kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester kan udvikle sig, og hvorved det fulde udbytte af det indre marked kan høstes. En EU-rammelov vil reducere kompleksiteten samt de finansielle og administrative byrder for alle interessenter, såsom tjenesteudbydere, udstedere, forbrugere og investorer, betydeligt. Harmonisering af de operationelle krav til tjenesteudbydere samt de oplysningskrav, der pålægges udstedere, vil også kunne give klare fordele med hensyn til forbruger- og investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.

Proportionalitetsprincippet

I medfør af proportionalitetsprincippet bør indholdet og formen af EU's handling ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne. De foreslåede bestemmelser går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå forslagets mål. Det vil kun omfatte aspekter, som medlemsstaterne ikke kan opnå på egen hånd, og hvor den administrative byrde og omkostningerne står i rimeligt forhold til de specifikke og generelle mål, der skal nås.

Den foreslåede forordning vil sikre proportionalitetsprincippet ved i sin udformning klart at skelne mellem de enkelte typer tjenester og aktiviteter i overensstemmelse med de dermed forbundne risici, således at den administrative byrde er afstemt med de involverede risici. Navnlig er kravene i denne forordning proportionelle i forhold til de dermed forbundne begrænsede risici, i betragtning af den hidtil forholdsvis beskedne markedsstørrelse. Samtidig stiller forslaget strengere krav til "stablecoins", som kan formodes at vokse hurtigt i omfang og muligvis resulterer i højere risikoniveauer for investorer, modparter og det finansielle system.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 114 i TEUF kan der vedtages retsakter i form af enten en forordning eller et direktiv. For at fastsætte et fælles sæt umiddelbart gældende regler for hele det indre marked blev der til dette forslag valgt en forordning.

Forslaget til forordning fastsætter harmoniserede krav til udstedere, der ønsker at udbyde deres kryptoaktiver over hele Unionen, og til udbydere af kryptoaktivtjenester, der ønsker at søge om tilladelse til at levere tjenester på det indre marked. Disse udstedere og tjenesteudbydere må ikke være underlagt specifikke nationale regler. Derfor er en forordning mere hensigtsmæssig end et direktiv.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Kommissionen har hørt de berørte parter under hele processen med udarbejdelsen af dette forslag. Navnlig:

i)Kommissionen gennemførte en særlig åben offentlig høring (19. december 2019—19. marts 2020) 24

ii)Kommissionen hørte offentligheden om en indledende konsekvensanalyse (19. december 2019—16. januar 2020) 25

iii)Kommissionens tjenestegrene hørte eksperter fra medlemsstaterne i Ekspertgruppen om Bankvirksomhed, Betalinger og Forsikring (EGBPI) to gange (den 18. maj 2020 og den 16. juli 2020) 26 .

iv)Kommissionens tjenestegrene afholdt et særligt webinar om en EU-ramme for kryptoaktiver som en del af rækken af arrangementer vedrørende Digital Finance Outreach 2020 (den 19. maj 2020).

Formålet med den offentlige høring var at informere Kommissionen om udviklingen af en potentiel EU-ramme for kryptoaktiver. Den omfattede både spørgsmål om kryptoaktiver, der ikke er omfattet af den gældende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser, kryptoaktiver, der er omfattet af den gældende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser (f.eks. kryptoaktiver, der betragtes som omsættelige værdipapirer eller elektroniske penge (e-penge), specifikke spørgsmål vedrørende såkaldte "stablecoins" samt mere generelle spørgsmål om anvendelsen af DLT inden for finansielle tjenesteydelser.

De fleste respondenter understregede, at oprettelsen af en skræddersyet ordning for kryptoaktiver, som i øjeblikket ikke er omfattet af EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser, herunder ikke-regulerede "stablecoins", vil være til gavn for etableringen af et bæredygtigt økosystem for kryptoaktiver i Unionen. De fleste af respondenterne bekræftede, at der er behov for retssikkerhed og harmonisering på tværs af de nationale lovgivninger, og mange interessenter gik ind for størstedelen af de som eksempel anførte krav, der kunne fastsættes for udbydere af kryptoaktivtjenester.

Medlemsstaternes repræsentanter i EGBPI gav udtryk for generel støtte til den valgte tilgang med henblik på at skabe en hensigtsmæssig skræddersyet lovgivningsmæssig ramme for uregulerede kryptoaktiver. De fremhævede behovet for at undgå regelarbitrage og undgå kryptoaktivudstedernes omgåelse af bestemmelserne og sikre, at alle relevante bestemmelser fra den gældende lovgivning om betalinger og e-penge også forefindes i en skræddersyet ordning for de såkaldte "stablecoins". Det blev også nævnt, at der var behov for at fastsætte en ret til genindløsning for de såkaldte "stablecoins", mens der var forskellige meninger om den foretrukne løsning vedrørende tilsyn.

Som led i en række opsøgende arrangementer afholdt Kommissionen et webinar specifikt vedrørende kryptoaktiver. En bred vifte af interessenter fra erhvervslivet og offentlige myndigheder deltog i webinaret, hvilket gav yderligere input fra sektoren om samspillet med lovgivningen om finansielle tjenesteydelser.

Forslaget bygger også på og integrerer feedback fra møder med interessenter og EU-myndigheder. De fleste interessenter, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, har generelt givet opbakning hertil og atter understreget, at sektoren i høj grad ønsker retssikkerhed for yderligere at kunne udvikle sig.

Ekspertbistand

Ved udarbejdelsen af dette forslag har Kommissionen baseret sig på kvalitativ og kvantitativ evidens fra anerkendte kilder, herunder de to rapporter fra EBA og ESMA. Dette er blevet suppleret med offentligt tilgængelige rapporter fra tilsynsmyndigheder, internationale standardiseringsorganer og førende forskningsinstitutter samt kvantitative og kvalitative input fra identificerede interessenter i hele den globale finansielle sektor.

Konsekvensanalyse

Dette forslag ledsages af en konsekvensanalyse, som blev forelagt for Udvalget for Forskriftskontrol (RSB) den 29. april 2020 og godkendt den 29. maj 2020 27 . Udvalget anbefalede forbedringer på nogle områder med henblik på: i) at se initiativet i sammenhæng med igangværende reguleringsbestræbelser på EU-plan og internationalt, ii) at tydeliggøre, hvordan initiativet vil reducere risikoen for svig, hacking og markedsmisbrug, og også forklare sammenhængen med den kommende revision af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og iii) at forklare bedre, hvilke betænkeligheder vedrørende den finansielle stabilitet, der knytter sig til "stablecoins", og tydeliggøre, hvordan tilsynsorganerne vil sikre investor- og forbrugerbeskyttelsen. Konsekvensanalysen er blevet ændret i overensstemmelse hermed, og der er også taget hensyn til de mere detaljerede bemærkninger fra Udvalget for Forskriftskontrol.

For det første har Kommissionen overvejet to politikløsninger for at udvikle en ramme for kryptoaktiver, som ikke er omfattet af EU's gældende lovgivning om finansielle tjenesteydelser (undtagen "stablecoins", hvor der blev overvejet en anden form for løsning — se nedenfor):

·Løsning 1 — Ordning om deltagelse vedrørende uregulerede kryptoaktiver

Under løsning 1 vil udstedere og tjenesteudbydere, der vælger at deltage i EU-ordningen, få gavn af et EU-pas, der giver dem mulighed for at udvide deres aktiviteter på tværs af grænserne. Tjenesteudbydere, som beslutter sig for ikke at deltage, vil fortsat være uregulerede eller vil blive underlagt nationale skræddersyede ordninger og ikke få et EU-pas.

·Løsning 2 — Fuld harmonisering

Under løsning 2 vil alle udstedere (bortset fra dem, der foretager små udbud) og tjenesteudbydere være omfattet af EU-retten og få gavn af et EU-pas. De nationale skræddersyede ordninger for kryptoaktiver vil ikke længere være gældende.

Mens løsning 1 kan være mindre byrdefuld for små udstedere og tjenesteudbydere, der kan beslutte ikke at deltage, vil løsning 2 sikre et højere niveau af retssikkerhed, investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet og vil nedbringe markedsfragmenteringen i hele det indre marked. En fuld harmonisering er udtryk for en mere sammenhængende tilgang i forhold til en ordning om deltagelse. Løsning 2 var derfor den foretrukne løsningsmodel.

Desuden vurderede Kommissionen også specifikke løsninger for de såkaldte "stablecoins", hvor disse også ville blive betragtet som kryptoaktiver, der ikke er omfattet af EU's eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser:

·Løsning 1 — skræddersyet ordning, der tager sigte på at imødegå de risici, der er forbundet med "stablecoins" og "globale stablecoins"

Ved at følge en konsekvent risikobaseret tilgang og bygge videre på de henstillinger, der i øjeblikket er ved at blive udviklet af f.eks. FSB, vil denne løsning imødegå de svagheder vedrørende den finansielle stabilitet, der er forbundet med "stablecoins", samtidig med at der er mulighed for udvikling af forskellige typer forretningsmodeller for "stablecoins". Det vil omfatte specifikke oplysningskrav for udstedere af "stablecoins" såvel som krav, der stilles til den beholdning, der understøtter disse "stablecoins".

·Løsning 2 — regler for "stablecoins" i henhold til direktivet om elektroniske penge

"Stablecoins ", hvis værdi er baseret på en enkelt valuta, som er lovligt betalingsmiddel, er tæt på definitionen af e-penge i direktivet om elektroniske penge. Formålet med en lang række "stablecoins" er at skabe et "betalingsmiddel", og når de baseres på en reserve af aktiver, kan visse "stablecoins" blive et troværdigt omsætnings- og værdilagringsmiddel. På det grundlag kan "stablecoins" utvivlsomt have fælles træk med e-penge. Denne løsning ville imidlertid kræve, at udstedere af "stablecoins" skal overholde den gældende lovgivning, som måske ikke er egnet til formålet. Selv om direktivet om elektroniske penge og dermed også direktivet om betalingstjenester kunne omfatte nogle udbydere af "stablecoins"-tjenester, kan det muligvis ikke i tilstrækkeligt omfang reducere de væsentligste risici for forbrugerbeskyttelsen, f.eks. dem, der opstår i forbindelse med udbydere af virtuelle wallets. Hertil kommer, at direktivet om elektroniske penge ikke fastsætter specifikke bestemmelser for en enhed, der kunne være systemisk, hvilket potentielt kunne ske for "globale stabelcoins".

·Løsning 3 — foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af "stablecoins" i Unionen"

Løsning 3 vil være at begrænse udstedelsen af "stablecoins" og levering af tjenester i forbindelse med denne type kryptoaktiver. Denne tilgang kan eventuelt være berettiget, da de risici, der er forbundet med "stablecoins", og navnlig dem, der kunne nå et globalt niveau (herunder risici for den finansielle stabilitet, pengepolitikken og den monetære suverænitet), vil overstige de fordele, som gives EU-forbrugerne i form af hurtige, billige, effektive og inklusive betalingsmidler. Løsning 3 vil dog ikke kun skabe omkostninger for de "stablecoins", der allerede er i omløb, men den vil også forhindre, at man kan drage eventuelle fordele af denne nye type kryptoaktiver. Løsning 3 vil ikke være i overensstemmelse med de mål, der er fastsat på EU-plan for at fremme innovation i den finansielle sektor. Endvidere kan løsning 3 indebære, at visse risici for den finansielle stabilitet ikke imødegås, hvis EU-forbrugerne i vid udstrækning anvender "stablecoins" udstedt i tredjelande.

Kommissionen var af den opfattelse, at løsning 1 var den foretrukne løsning for "stablecoins" kombineret med løsning 2 for at undgå regelarbitrage mellem "stablecoins", der ikke kan skelnes fra e-penge, og behandlingen af e-penge, der udstedes baseret på en distributed ledger. Sammen med løsning 2 (fuld harmonisering som beskrevet ovenfor) for andre former for kryptoaktiver, som ikke er omfattet af EU's gældende lovgivning om finansielle tjenesteydelser, vil disse skabe en omfattende og holistisk EU-ramme for "stablecoins", der kan reducere de risici, der er identificeret af Rådet for Finansiel Stabilitet 28 , herunder især risici for den finansielle stabilitet. Strukturen i "stablecoins" er kompleks og omfatter mange indbyrdes afhængige funktioner og juridiske enheder. Den lovgivningsmæssige tilgang under løsning 1 (kombineret med løsning 2 for hidtil uregulerede kryptoaktiver) vil omfatte de forskellige funktioner, der normalt findes i strukturer med "stablecoins" (ledelsesorgan, porteføljeadministration, betalinger og kundegrænsefladefunktioner), og vil også omfatte de interaktioner mellem enheder, der kan øge risikoen for den finansielle stabilitet.

Målrettet regulering og forenkling

Denne forordning pålægger udstedere af kryptoaktiver en forpligtelse til at offentliggøre et oplysningsdokument (kaldet hvidbog) med obligatoriske oplysningskrav. For at undgå at skabe en administrativ byrde vil små og mellemstore virksomheder (SMV'er) blive undtaget fra offentliggørelsen af et sådant oplysningsdokument, hvis den samlede værdi af udbuddet af kryptoaktiver er under 1 000 000 EUR over en periode på 12 måneder. Udstedere af "stablecoins" vil ikke skulle indhente tilladelse fra en national kompetent myndighed, hvis det udestående beløb i "stablecoins" er under 5 000 000 EUR. Hertil kommer, at de krav, der stilles til kryptoaktivtjenesteudbydere, står i et rimeligt forhold til de risici, der er forbundet med de leverede tjenester.

Grundlæggende rettigheder

Unionen har forpligtet sig til et højt beskyttelsesniveau i forbindelse med de grundlæggende rettigheder og har undertegnet en lang række menneskerettighedskonventioner. Forslaget forventes ikke at få en umiddelbar indvirkning på disse rettigheder, som de er nedfældet i de primære FN-konventioner om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som er en integreret del af EU-traktaterne, og den europæiske menneskerettighedskonvention.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette forslag indebærer virkninger i form af omkostninger og administrative byrder for nationale kompetente myndigheder, EBA og ESMA. Størrelsen og fordelingen af disse omkostninger vil afhænge af de præcise krav, der pålægges udstederne af kryptoaktiver og tjenesteudbyderne, og de tilknyttede tilsyns- og overvågningsopgaver.

De anslåede tilsynsomkostninger for hver medlemsstat (herunder personale, uddannelse og it-infrastruktur og særlige undersøgelsesværktøjer) kan variere fra 350 000 EUR til 500 000 EUR pr. år med engangsomkostninger anslået til 140 000 EUR. Dette opvejes imidlertid delvist af de tilsynsgebyrer, som de nationale kompetente myndigheder vil opkræve af udbydere af kryptoaktivtjenester og udstedere af kryptoaktiver.

For EBA vil det med tiden kræve, at i alt 18 fuldtidsansatte fører tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller e-pengetokens. EBA vil også pådrage sig yderligere it-udgifter, tjenesterejseudgifter til kontrol på stedet og udgifter til oversættelse. Alle disse omkostninger vil imidlertid være dækket fuldt ud af de gebyrer, der opkræves af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens.

Med hensyn til ESMA skal de anslåede udgifter til udarbejdelse af en fortegnelse over alle kryptoaktivtjenesteudbydere og ajourføring heraf med oplysningerne fra de kompetente nationale myndigheder og EBA dækkes af driftsbudgettet.

Der gøres nærmere rede for dette forslags finansielle og budgetmæssige virkninger i finansieringsoversigten til forslaget.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Det er afgørende at indføre en solid overvågnings- og evalueringsmekanisme for at sikre, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der træffes, er effektive med hensyn til at nå deres respektive mål. Kommissionen har derfor udarbejdet et program for overvågning af resultaterne og virkningerne af denne forordning. Kommissionen vil få til opgave at overvåge virkningerne af de foretrukne politikløsninger på grundlag af den ikke-udtømmende liste over indikatorer i konsekvensanalysen (s. 64-65). Kommissionen vil også få til opgave at vurdere virkningen af denne forordning og vil skulle udarbejde en rapport til Rådet og Parlamentet (artikel 122 i forslaget).    

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Dette forslag har til formål at skabe retssikkerhed for kryptoaktiver, som ikke er omfattet af den eksisterende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser, og indføre ensartede bestemmelser på EU-plan for udbydere af kryptoaktivtjenester og udstedere af kryptoaktiver. Den foreslåede forordning vil erstatte de gældende nationale rammer for kryptoaktiver, som ikke er omfattet af EU's eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser, og der vil også blive indført særlige regler for de såkaldte "stablecoins", herunder når de tager form af e-penge. Forslaget til forordning er inddelt i ni afsnit.

Afsnit I fastlægger bestemmelser om genstand, anvendelsesområde og definitioner. Artikel 1 fastlægger, at forordningen finder anvendelse på udbydere af kryptoaktivtjenester og udstedere af kryptoaktiver, og der fastsættes ensartede krav til gennemsigtighed og oplysning i forbindelse med udstedelse, drift, organisation og ledelse, for så vidt angår udbydere af kryptoaktivtjenester, samt bestemmelser om forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger til forebyggelse af markedsmisbrug. Artikel 2 begrænser forordningens anvendelsesområde til kryptoaktiver, der ikke kan betragtes som finansielle instrumenter, indestående beløb eller strukturerede indlån i henhold til EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser. Artikel 3 fastsætter de udtryk og definitioner, der anvendes med henblik på denne forordning, herunder "kryptoaktiv", "udsteder af kryptoaktiver", "aktivbaseret token" (ofte beskrevet som "stablecoin"), e-pengetoken, (ofte beskrevet som "stablecoin"), "udbyder af kryptoaktivtjenester", "utility token" såvel som andre udtryk og definitioner. I artikel 3 defineres også de forskellige former for kryptoaktivtjenester. Vigtigt er, at Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter med henblik på at præcisere visse tekniske aspekter af definitionerne, således at de tilpasses markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

Afsnit II regulerer udbud og markedsføring over for offentligheden af kryptoaktiver undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens. Deri anføres, at en udsteder skal have ret til at udbyde disse kryptoaktiver til offentligheden i Unionen eller anmode om optagelse til handel på en handelsplatform for disse kryptoaktiver, hvis denne opfylder kravene i artikel 4, såsom forpligtelsen til at være etableret som en juridisk person eller forpligtelsen til at udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 5 (med bilag I) og meddelelsen til de kompetente myndigheder om en sådan hvidbog om kryptoaktiver (artikel 7) samt offentliggørelsen heraf (artikel 8). Når der er offentliggjort en hvidbog, kan udstederen af kryptoaktiver udbyde sine kryptoaktiver i Unionen eller anmode om, at sådanne kryptoaktiver optages til handel på en handelsplatform (artikel 10). Artikel 4 indeholder også en række undtagelser fra offentliggørelsen af en hvidbog, herunder for små udbud af kryptoaktiver (under 1 mio. EUR inden for en 12-måneders periode) og udbud rettet mod kvalificerede investorer som defineret i prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129). I artikel 5 og bilag I til forslaget fastsættes kravene til oplysning om den hvidbog om kryptoaktiver, der skal ledsage et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller en optagelse af kryptoaktiver til en handelsplatform for kryptoaktiver, mens artikel 6 pålægger visse krav vedrørende det markedsføringsmateriale, der udarbejdes af udstedere af kryptoaktiver undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens. Hvidbogen om kryptoaktiver vil ikke blive underlagt en forhåndsgodkendelsesproces af de nationale kompetente myndigheder (artikel 7). Den vil blive meddelt de nationale kompetente myndigheder med en vurdering af, om det pågældende kryptoaktiv bl.a. udgør et finansielt instrument i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (direktiv 2014/65/EU). Efter at der er givet meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver, har de kompetente myndigheder beføjelse til at suspendere eller forbyde udbuddet, kræve, at der medtages yderligere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver, eller offentliggøre, at udstederen ikke overholder forordningen (artikel 7). Afsnit II indeholder også særlige bestemmelser om de tidsbegrænsede udbud af kryptoaktiver (artikel 9), om ændringer af en oprindelig hvidbog om kryptoaktiver (artikel 11), om den fortrydelsesret, som erhververe af kryptoaktiver har (artikel 12), om de forpligtelser, der er pålagt alle udstedere af kryptoaktiver (artikel 13), og om udstederes ansvar i forbindelse med hvidbogen om kryptoaktiver (artikel 14).

I afsnit III, kapitel 1, beskrives proceduren for tilladelse til udstedere af aktivbaserede tokens og kompetente nationale myndigheders godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver (artikel 16-19 og bilag I og II). For at få tilladelse til at drive virksomhed i Unionen skal udstedere af aktivbaserede tokens indgå i en juridisk enhed, der har hjemsted i Unionen (artikel 15). I artikel 15 anføres det også, at aktivbaserede tokens ikke kan udbydes til offentligheden i Unionen eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis udsteder ikke er meddelt tilladelse i Unionen og ikke offentliggør en hvidbog om kryptoaktiver, der er godkendt af den kompetente myndighed. Artikel 15 indeholder også undtagelser for aktivbaserede tokens af mindre omfang og for aktivbaserede tokens, som markedsføres, distribueres og udelukkende kan indehaves af kvalificerede investorer. Inddragelse af en tilladelse er beskrevet nærmere i artikel 20 og artikel 21, der fastlægger proceduren for ændring af hvidbogen om kryptoaktiver.

Afsnit III, kapitel 2, fastsætter forpligtelserne for udstedere af aktivbaserede tokens. Deri anføres det, at de skal handle ærligt, redeligt og professionelt (artikel 23). Der fastsættes bestemmelser for offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver og om eventuelt markedsføringsmateriale (artikel 24) samt kravene til dette materiale (artikel 25). Udstedere er desuden underlagt en løbende oplysningspligt (artikel 26), og de skal indføre en klagebehandlingsprocedure (artikel 27).

De skal også opfylde andre krav, f.eks. bestemmelserne om interessekonflikter (artikel 28), meddelelse om ændringer af deres ledelsesorgan til den kompetente myndighed (artikel 29), ledelsesordninger (artikel 30), kapitalgrundlag (artikel 31), bestemmelser om den reserve af aktiver, der understøtter de aktivbaserede tokens (artikel 32), og krav vedrørende deponering af reservebeholdningen (artikel 33). I artikel 34 anføres det, at en udsteder kun må investere reservebeholdningen i sikre aktiver med lav risiko. Artikel 35 pålægger også udstedere af aktivbaserede tokens at oplyse om de rettigheder, der er knyttet til aktivbaserede tokens, herunder eventuelle direkte krav over for udstederen eller over for reserven af aktiver. Hvis udstederen af aktivbaserede tokens ikke over for alle indehavere af aktivbaserede tokens indrømmer direkte genindløsningsrettigheder eller krav i forhold til udstederen eller reservebeholdningen, giver artikel 35 indehaverne af aktivbaserede tokens minimumsrettigheder. Artikel 36 forhindrer rentetilskrivning foretaget af udstedere af aktivbaserede tokens og udbydere af kryptoaktivtjenester til fordel for indehavere af aktivbaserede tokens.

Afsnit III, kapitel 4, fastsætter bestemmelser for erhvervelsen af udstedere af aktivbaserede tokens, artikel 37 indeholder en beskrivelse af vurderingen af den påtænkte erhvervelse, og artikel 38 fastsætter indholdet af en sådan vurdering.

Afsnit III, kapitel 5, artikel 39, fastsætter de kriterier, som EBA skal anvende ved fastlæggelsen af, om der er tale om signifikante aktivbaserede tokens. Disse kriterier omfatter navnlig størrelsen af kundegrundlaget for mardedsdeltagerne i forbindelse med aktivbaserede tokens, værdien af de aktivbaserede tokens eller deres markedskapitalisering, antallet og værdien af transaktioner, størrelsen af reserven af aktiver, betydningen af udstedernes grænseoverskridende aktiviteter og den indbyrdes forbundethed med det finansielle system. Artikel 39 omfatter også en beføjelse til Kommissionen til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på yderligere at præcisere, under hvilke omstændigheder og over hvilke tærskelværdier en udsteder af aktivbaserede tokens vil blive anset for at være signifikant. Artikel 39 indeholder en række minimumstærskelværdier, som den delegerede retsakt under alle omstændigheder skal overholde. Artikel 40 præciserer, at en udsteder af aktivbaserede tokens kan klassificere disse som signifikante på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse på eget initiativ. I artikel 41 anføres de yderligere forpligtelser, der gælder for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens, såsom yderligere kapitalgrundlagskrav, likviditetsstyringspolitik og interoperabilitet.

Afsnit III, kapitel 6, artikel 42, forpligter udsteder til at have en procedure for en velordnet afvikling af dennes aktiviteter.

Afsnit IV, kapitel 1, beskriver proceduren for meddelelse af tilladelse til en udsteder af e-pengetokens. I artikel 43 fastlægges det, at e-pengetokens ikke må udbydes til offentligheden i Unionen eller optages til handel på en kryptohandelsplatform for aktiver, medmindre udstederen er meddelt tilladelse som kreditinstitut eller som "e-pengeinstitut" som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF. I artikel 43 anføres det også, at e-pengetokens anses for at være elektroniske penge i henhold til direktiv 2009/110/EF.

I artikel 44 beskrives det, hvordan indehavere af e-pengetokens skal have et krav på udstederen: E-pengetokens skal udstedes til pariværdi og ved modtagelse af pengemidler, og udstedere skal på anmodning af indehaveren af e-pengetokens genindløse dem når som helst og til pariværdi. Artikel 45 forhindrer udstedere af aktivbaserede tokens og udbydere af kryptoaktivtjenester i at indrømme indehavere af e-pengetokens rentetilskrivning. I artikel 46 og bilag III fastsættes kravene i forbindelse med en hvidbog om kryptoaktiver, der ledsager udstedelsen af e-pengetokens, f.eks.: beskrivelse af udstederen, detaljeret beskrivelse af udsteders projekt, angivelse af, hvorvidt det vedrører et udbud af e-pengetokens til offentligheden eller optagelse af disse på en handelsplatform, samt oplysninger om de risici, der er forbundet med udstederen af e-penge, e-pengetokens og gennemførelsen af eventuelle projekter. Artikel 47 indeholder bestemmelser om det ansvar, der er knyttet til en sådan hvidbog om kryptoaktiver vedrørende e-pengetokens. I artikel 48 fastsættes krav til eventuelt markedsføringsmateriale, der udarbejdes i forbindelse med et udbud af e-pengetokens, og i artikel 49 anføres det, at pengemidler, som en udsteder modtager til gengæld for e-pengetokens, skal investeres i aktiver i den samme valuta som den, der henvises til ved det pågældende e-pengetoken.

I afsnit IV, kapitel 2, artikel 50, fastsættes det, at EBA skal klassificere e-pengetokens som signifikante på grundlag af kriterierne i artikel 39. Artikel 51 præciserer, at en udsteder af e-pengetokens kan klassificere disse som signifikante på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse på eget initiativ. Artikel 52 indeholder de yderligere forpligtelser, der gælder for udstedere af signifikante e-pengetokens. Udstedere af signifikante e-pengetokens skal anvende artikel 33 om deponering af reservebeholdningen og artikel 34 om investering af disse aktiver i stedet for artikel 7 i direktiv 2009/110/EF, artikel 41, stk. 1, 2 og 3, om aflønning, interoperabilitet og likviditetsstyring, artikel 41, stk. 4, i stedet for artikel 5 i direktiv 2009/110/EF og artikel 42 om en velordnet afvikling af deres aktiviteter.

Afsnit V indeholder bestemmelser om betingelser for tilladelse og drift for udbydere af kryptoaktivtjenester. I kapitel 1 defineres bestemmelserne om tilladelse (artikel 53), der beskriver indholdet af en sådan ansøgning (artikel 54), vurderingen af ansøgningen (artikel 55) og de rettigheder, de kompetente myndigheder har, til at inddrage en tilladelse (artikel 56). Kapitlet indeholder også et mandat til ESMA til at oprette en fortegnelse over alle udbydere af kryptoaktivtjenester (artikel 57), som også vil indeholde oplysninger om de hvidbøger om kryptoaktiver, som er blevet meddelt de kompetente myndigheder. Med hensyn til grænseoverskridende levering af kryptoaktivtjenester fastsætter artikel 58 de nærmere bestemmelser for og måden, hvorpå hjemlandets kompetente myndighed meddeler oplysninger om kryptoaktivernes grænseoverskridende aktiviteter til værtslandets kompetente myndighed.

Kapitel 2 indfører krav til alle udbydere af kryptoaktivtjenester, såsom forpligtelsen til at handle ærligt, redeligt og professionelt (artikel 59), forsigtighedshensyn (artikel 60 og bilag IV), organisatoriske krav (artikel 61), bestemmelser om opbevaring af kundernes kryptoaktiver og pengemidler (artikel 63) forpligtelsen til at indføre en klagebehandlingsprocedure (artikel 64), bestemmelser om interessekonflikter (artikel 65) og bestemmelser om outsourcing (66). Afsnit V, kapitel 3 fastsætter krav til specifikke tjenester: deponering af kryptoaktiver (artikel 67), handelsplatforme for kryptoaktiver (artikel 68), veksling mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver (artikel 69), udførelse af ordrer (artikel 70), placering af kryptoaktiver (artikel 71), modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne (artikel 72) og rådgivning om kryptoaktiver (artikel 73). I kapitel 4 specificeres bestemmelserne for erhvervelse af kryptoaktivtjenesteudbydere.

I afsnit VI indføres forbud og krav, der skal forhindre markedsmisbrug i relation til kryptoaktiver. Artikel 76 definerer anvendelsesområdet for bestemmelserne om markedsmisbrug. Artikel 77 definerer begrebet intern viden, og det anføres, at en udsteder, hvis kryptoaktiver er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, skal offentliggøre intern viden. Andre bestemmelser i afsnittet forbyder insiderhandel (artikel 78), uretmæssig videregivelse af intern viden (artikel 79) og markedsmanipulation (artikel 80).

Afsnit VII indeholder nærmere oplysninger om de kompetente nationale myndigheders, EBA's og ESMA's beføjelser. I afsnit VII, kapitel 1, pålægges medlemsstaterne en forpligtelse til at udpege en eller flere kompetente myndigheder med henblik på denne forordning, herunder én kompetent myndighed, der skal udpeges som et centralt kontaktpunkt (artikel 81). Kapitel 1 fastlægger også detaljerede bestemmelser om de kompetente nationale myndigheders beføjelser (artikel 82), samarbejde mellem kompetente myndigheder (artikel 83), med EBA og ESMA (artikel 84) eller med andre myndigheder (artikel 85). Det indeholder også oplysninger om medlemsstaternes meddelelsespligt (artikel 86), bestemmelser om tavshedspligt (artikel 87), databeskyttelse (artikel 88) og om sikkerhedsforanstaltninger, der kan træffes af de kompetente nationale myndigheder i værtslandet (artikel 89). Artikel 90 fastlægger bestemmelser om samarbejde med tredjelande, og artikel 91 omhandler de kompetente myndigheders klagebehandling.

Afsnit VII, kapitel 2, indeholder de nærmere oplysninger om de administrative sanktioner og foranstaltninger, der kan pålægges af kompetente myndigheder (artikel 92), udøvelsen af deres tilsynsbeføjelser og beføjelser til at pålægge sanktioner (artikel 93), klageadgang (artikel 94), offentliggørelse af afgørelser (artikel 95), indberetning af sanktioner til EBA og ESMA (artikel 96) og indberetning af overtrædelser og beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser (artikel 97).

Afsnit VII, kapitel 3, indeholder detaljerede bestemmelser om EBA's beføjelser og kompetencer vedrørende tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens, herunder tilsynsmæssige forpligtelser (artikel 98), og bestemmelserne om tilsynskollegier for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens er nævnt i artikel 99. Kollegiet består bl.a. af den kompetente myndighed i det hjemland, hvor udstederen af de aktivbaserede tokens er blevet meddelt tilladelse, EBA, ESMA, de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med de mest relevante kryptoaktivhandelsplatforme, depotforvaltere, kreditinstitutter osv., der leverer tjenester i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens og ECB. Hvis den ansøgende udsteder af signifikante aktivbaserede tokens har hjemsted i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, eller hvis en valuta, der ikke er euroen, indgår i reservebeholdningen, indgår centralbanken i den pågældende medlemsstat i kollegiet. Kompetente myndigheder, der ikke er medlem af kollegiet, kan anmode kollegiet om alle de oplysninger, der er relevante for udførelsen af deres tilsynsopgaver. I artikel 99 beskrives også, hvordan EBA i samarbejde med ESMA og Det Europæiske System af Centralbanker skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige standarder med henblik på at fastlægge de mest relevante handelsplatforme og depotforvaltere samt de nærmere oplysninger om kollegiets praktiske ordninger.

Kollegiet tillægges beføjelser til at afgive ikkebindende udtalelser i artikel 100. Disse udtalelser kan vedrøre krav om, at en udsteder skal have et større kapitalgrundlag, om en ændret hvidbog om kryptoaktiver, en påtænkt inddragelse af en tilladelse, en påtænkt aftale om udveksling af oplysninger med en tilsynsmyndighed i et tredjeland osv. De kompetente myndigheder eller EBA tager behørigt hensyn til kollegiets udtalelser, og hvis de ikke er enige i udtalelsen, herunder eventuelle henstillinger, skal deres endelige afgørelse redegøre for enhver væsentlig afvigelse i forhold til udtalelsen eller henstillingerne.

I artikel 101 fastsættes bestemmelserne vedrørende tilsynskollegier for udstedere af signifikante e-pengetokens, som fungerer på samme måde som kollegierne for aktivbaserede tokens, (yderligere deltagere omfatter de kompetente myndigheder i de fleste relevante betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens), og artikel 102 fastsætter beføjelser for et sådant kollegium til at afgive ikkebindende udtalelser.

Kapitel 4 præciserer EBA's beføjelser og kompetencer i forhold til udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens. Ret til fortrolighed (artikel 103), anmodning om oplysninger (artikel 104), generelle undersøgelsesbeføjelser (artikel 105), kontrolbesøg på stedet (artikel 106), udveksling af oplysninger (artikel 107), aftale om udveksling af oplysninger med tredjelande (artikel 108), videregivelse af oplysninger fra tredjelande (artikel 109) og samarbejde med andre myndigheder (artikel 110). Tavshedspligten er omhandlet i artikel 111, og EBA's tilsynsforanstaltninger omhandles i artikel 112. Administrative sanktioner og andre foranstaltninger, herunder især bøder, er nærmere beskrevet i artikel 113 med de efterfølgende bestemmelser om tvangsbøder (artikel 114), offentliggørelse, art og fuldbyrdelse af bøder (artikel 115) og de tilsvarende procedurebestemmelser for at træffe tilsynsforanstaltninger og pålægge bøder (artikel 116). I artikel 117 og 118 fastsættes henholdsvis krav med hensyn til høring af berørte personer og Domstolens fulde prøvelsesret over EBA's afgørelser. I overensstemmelse med artikel 119 bør EBA kunne opkræve gebyrer af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens baseret på en delegeret retsakt, der vedtages i henhold til forordningen. Artikel 120 giver EBA beføjelser til at delegere specifikke tilsynsopgaver til kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt af hensyn til et korrekt tilsyn med en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller en udsteder af signifikante e-pengetokens.

Udøvelse af delegerede beføjelser med henblik på at vedtage Kommissionens delegerede retsakter er omhandlet i afsnit VIII. Ved forslaget til forordning tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, som præciserer visse enkeltheder, krav og ordninger, som er fastlagt i forordningen (artikel 121).

Afsnit IX indeholder overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser, herunder Kommissionens forpligtelse til at udarbejde en rapport med en evaluering af forordningens virkninger (artikel 122). Overgangsbestemmelserne omfatter en bestemmelse om velerhvervede rettigheder for kryptoaktiver udstedt før denne forordnings ikrafttræden med undtagelse af aktivbaserede tokens og e-pengetokens og er anført i artikel 123. Artikel 124 ændrer direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (direktiv 2019/1937/EU 29 ) ved at tilføje denne forordning til nævnte direktiv, og artikel 125 præciserer, at denne ændring skal være gennemført i national lovgivning 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Artikel 126 angiver, at denne forordning skal finde anvendelse 18 måneder efter dens ikrafttræden, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende e-pengetokens og aktivbaserede tokens, som finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2020/0265 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, og

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 30 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 31 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Kommissionens meddelelse om en strategi for digital finans 32 har til formål at sikre, at Unionens lovgivning om finansielle tjenesteydelser er egnet til den digitale tidsalder, og bidrager til en fremtidssikret økonomi, der arbejder for befolkningen, herunder ved at gøre det muligt at anvende innovative teknologier. Unionen har en fastlagt og bekræftet politisk interesse i at udvikle og fremme udbredelsen af transformative teknologier i finanssektoren, herunder blockchain og distributed ledger-teknologi (DLT).

(2)Inden for finansiering er kryptoaktiver en af de store DLT-applikationer. Kryptoaktiver er en digital repræsentation af værdier eller rettigheder, som har potentialet til at medføre betydelige fordele for både markedsdeltagere og forbrugere. Ved en strømlining af kapitaltilførslen og en styrkelse af konkurrencen kan udstedelser af kryptoaktiver åbne mulighed for en billigere, mindre tung og mere inklusiv finansieringsmåde for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Betalingstokens kan, når de anvendes som betalingsmiddel, give mulighed for billigere, hurtigere og mere effektive betalinger, navnlig på tværs af grænserne, ved at begrænse antallet af mellemled.

(3)Nogle kryptoaktiver kan i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU betragtes som finansielle instrumenter 33 . De fleste af kryptoaktiverne falder imidlertid uden for anvendelsesområdet for EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser. Der findes ingen bestemmelser for tjenester i forbindelse med kryptoaktiver, herunder for drift af handelsplatforme for kryptoaktiver, tjenester i forbindelse med veksling mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver eller deponering af kryptoaktiver. Manglen på sådanne bestemmelser medfører, at indehavere af kryptoaktiver er udsatte for risici, navnlig på områder, der ikke er omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Manglen på sådanne bestemmelser kan også medføre betydelige risici for markedsintegriteten på det sekundære marked for kryptoaktiver, herunder markedsmanipulation. For at imødegå disse risici har en række medlemsstater indført særlige bestemmelser for alle — eller en undergruppe af — kryptoaktiver, der falder uden for EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser. Andre medlemsstater overvejer at lovgive på dette område.

(4)Manglen på en overordnet EU-ramme for kryptoaktiver kan føre til manglende tillid hos brugerne til disse aktiver, hvilket vil hindre udviklingen af et marked for disse aktiver og kan føre til forspildte muligheder for så vidt angår innovative digitale tjenester, alternative betalingsinstrumenter eller nye finansieringskilder for virksomhederne i Unionen. Hertil kommer, at virksomheder, der anvender kryptoaktiver, ikke vil have nogen retssikkerhed med hensyn til, hvordan deres kryptoaktiver vil blive behandlet i de forskellige medlemsstater, hvilket vil underminere deres bestræbelser på at anvende kryptoaktiver i forbindelse med digital innovation. Manglen på en overordnet EU-ramme for kryptoaktiver kunne også føre til uensartet lovgivning, hvilket vil fordreje konkurrencen på det indre marked, gøre det vanskeligere for udbydere af kryptoaktivtjenester at udvide deres aktiviteter på tværs af grænserne og føre til regelarbitrage. Markedet for kryptoaktiver har stadig et beskedent omfang og udgør endnu ikke en trussel mod den finansielle stabilitet. Det er imidlertid sandsynligt, at en underkategori af kryptoaktiver, som søger at stabilisere deres pris ved at knytte deres værdi til et bestemt aktiv eller til en kurv af aktiver, vil kunne finde bred anvendelse hos forbrugerne. En sådan udvikling kunne skabe yderligere udfordringer for den finansielle stabilitet, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet.

(5)Der er derfor behov for en særlig og harmoniseret ramme på EU-plan for at fastsætte specifikke bestemmelser for kryptoaktiver og dermed forbundne aktiviteter og tjenester og for at præcisere den gældende retlige ramme. En sådan harmoniseret ramme bør også omfatte tjenester i forbindelse med kryptoaktiver, hvis disse tjenester endnu ikke er omfattet af EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser. En sådan ramme bør støtte innovation og fair konkurrence, samtidig med at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og markedsintegritet på markederne for kryptoaktiver. En klar ramme bør gøre det muligt for udbydere af kryptoaktivtjenester at udvide deres forretningsaktiviteter på tværs af grænserne og bør lette deres adgang til banktjenester med henblik på en uproblematisk afvikling af deres aktiviteter. Den bør også sikre den finansielle stabilitet og imødegå de pengepolitiske risici, der vil kunne opstå som følge af kryptoaktiver, der søger at stabilisere deres pris ved at henvise til en valuta, et aktiv eller en kurv af sådanne. Samtidig med at man øger forbrugerbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet gennem reguleringen af udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller -tjenester i forbindelse med disse kryptoaktiver, bør en EU-ramme for markederne for kryptoaktiver ikke regulere den underliggende teknologi og bør give mulighed for anvendelse af distributed ledgers med eller uden tilladelse.

(6)EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser bør ikke begunstige en bestemt teknologi. Kryptoaktiver, der kan betegnes som "finansielle instrumenter" som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU, bør derfor fortsat reguleres i henhold til den generelle eksisterende EU-lovgivning, herunder direktiv 2014/65/EU, uanset hvilken teknologi der anvendes til deres udstedelse eller overførsel.

(7)Kryptoaktiver udstedt af centralbanker, der handler i deres egenskab af pengepolitisk myndighed, eller af andre offentlige myndigheder, bør ikke være omfattet af EU-rammen for kryptoaktiver, og tjenester i relation til kryptoaktiver, som leveres af sådanne centralbanker eller andre offentlige myndigheder, bør heller ikke være omfattet heraf.

(8)Enhver lovgivning, der vedtages på området for kryptoaktiver, bør være specifik og fremtidssikret og bør kunne holde trit med innovation og teknologisk udvikling. "Kryptoaktiver" og "distributed ledger-teknologi "bør derfor defineres så bredt som muligt for at tage højde for alle typer kryptoaktiver, der i øjeblikket ikke er omfattet af EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser. En sådan lovgivning bør også bidrage til målet om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Enhver definition af "kryptoaktiver" bør derfor svare til definitionen af "virtuelle aktiver" i henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) 34 . Af samme årsag bør en liste over kryptoaktivtjenester også omfatte virtuelle aktivtjenester, der sandsynligvis vil give anledning til spørgsmål om hvidvask af penge, og som er identificeret som sådanne af FATF.

(9)Der bør skelnes mellem tre underkategorier af kryptoaktiver, som bør være underlagt mere specifikke krav. Den første underkategori består af en type kryptoaktiver, som er beregnet til at give digital adgang til en vare eller en tjeneste, der er tilgængelig i forbindelse med DLT, og som kun kan accepteres af udstederen af denne token ("utility token"). Sådanne "utility tokens" har ikke-finansielle formål i forbindelse med driften af en digital platform og digitale tjenester og bør betragtes som en særlig type kryptoaktiver. En anden underkategori af kryptoaktiver er "aktivbaserede tokens". Sådanne aktivbaserede tokens har til formål at bevare en stabil værdi ved at henvise til flere valutaer, som er lovlige betalingsmidler, til en eller flere råvarer, et eller flere kryptoaktiver eller en kurv af sådanne aktiver. Ved at stabilisere deres værdi er formålet med de nævnte aktivbaserede tokens ofte, at de anvendes af deres indehavere som betalingsmiddel til at købe varer og tjenesteydelser og som værdilagringsmiddel. En tredje underkategori af kryptoaktiver er kryptoaktiver, der primært er tænkt som et betalingsmiddel, der har til formål at stabilisere deres værdi ved kun at henvise til én fiatvaluta. Kryptoaktivernes funktion er meget lig e-pengenes funktion som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF 35 . Kryptoaktiver er ligesom e-penge elektroniske surrogater for mønter og sedler og anvendes til betalinger. Disse kryptoaktiver defineres som "elektroniske pengetokens" eller "e-pengetokens".

(10)På trods af deres ligheder adskiller elektroniske penge og kryptoaktiver, der henviser til én enkelt fiatvaluta, sig fra hinanden på en række vigtige punkter. Indehavere af elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2, i direktiv 2009/110/EF har altid et krav på e-pengeinstituttet og har en kontraktlig rettighed til genindløsning af deres elektroniske penge når som helst mod fiat-valuta, der er lovligt betalingsmiddel, til pariværdi over for den pågældende valuta. Til gengæld giver nogle af de kryptoaktiver, der henviser til én fiatvaluta, som er lovligt betalingsmiddel, ikke deres indehavere et sådant krav over for udstederne af disse aktiver og kunne falde uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/110/EF. Andre kryptoaktiver, der henviser til én fiatvaluta, medfører hverken et krav til pariværdi over for den valuta, som de henviser til, eller en begrænsning af genindløsningsperioden. Det forhold, at indehavere af disse kryptoaktiver ikke har et krav over for udstederne af sådanne aktiver, eller at et sådant krav ikke svarer til den valuta, som disse kryptoaktiver henviser til, kan undergrave tilliden hos brugerne af disse kryptoaktiver. For at undgå en omgåelse af bestemmelserne i direktiv 2009/110/EF bør enhver definition af "e-pengetokens" være så bred som mulig for at tage højde for alle de typer kryptoaktiver, der henviser til én enkelt fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel. For at undgå regelarbitrage bør der fastsættes strenge betingelser for udstedelse af e-pengetokens, herunder forpligtelsen til at sådanne e-pengetokens enten udstedes af et kreditinstitut som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 36 eller af et e-pengeinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/110/EF. Af samme årsag bør udstedere af sådanne e-pengetokens også indrømme brugerne af disse tokens et krav på genindløsning af deres tokens når som helst og til pariværdi over for den valuta, der henvises til i disse tokens. Da e-pengetokens også er kryptoaktiver og også kan skabe nye udfordringer med hensyn til forbrugerbeskyttelse og markedsintegritet, der er specifik for kryptoaktiver, bør de også være omfattet af bestemmelserne i denne forordning, der skal imødegå disse udfordringer for forbrugerbeskyttelse og markedsintegritet.

(11)I betragtning af de forskellige risici og muligheder, der er forbundet med kryptoaktiver, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser for udstedere af kryptoaktiver, som bør være enhver juridisk person, der udbyder enhver type kryptoaktiver til offentligheden eller anmoder om, at disse kryptoaktiver optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

(12)Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for enheder, der leverer tjenester i forbindelse med kryptoaktiver. En første kategori af sådanne tjenester består i at sikre driften af en handelsplatform for kryptoaktiver, veksling mellem kryptoaktiver og fiatvalutaer, der er lovlige betalingsmidler, eller andre kryptoaktiver ved at handle for egen regning og den tjeneste på tredjeparts vegne at sikre deponering og forvaltning af kryptoaktiver eller sikre kontrol af midler til adgang til disse kryptoaktiver. En anden kategori af sådanne tjenester er placering af kryptoaktiver, modtagelse eller transmission af ordrer vedrørende kryptoaktiver, udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne og rådgivning om kryptoaktiver. Enhver person, der på et professionelt grundlag leverer sådanne kryptoaktivtjenester, bør betragtes som en "udbyder af kryptoaktivtjenester".

(13)Med henblik på at sikre, at alle udbud i Unionen af kryptoaktiver til offentligheden, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller enhver optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver overvåges og kontrolleres korrekt af de kompetente myndigheder, bør alle udstedere af kryptoaktiver være retlige enheder.

(14)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør potentielle købere af kryptoaktiver underrettes om karakteristika, funktioner og risici for de kryptoaktiver, som de har til hensigt at købe. Når der udfærdiges et udbud af kryptoaktiver til offentligheden i Unionen, eller når der søges om optagelse af kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver, bør udstedere af kryptoaktiver udarbejde, underrette deres kompetente myndighed herom og offentliggøre et oplysningsdokument ("en hvidbog om kryptoaktiver"), der indeholder obligatoriske oplysninger. En sådan hvidbog om kryptoaktiver bør indeholde generelle oplysninger om udstederen, om det projekt, der skal gennemføres med den rejste kapital, om udbuddet af kryptoaktiver til offentligheden eller om deres optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til kryptoaktiverne, om den underliggende teknologi, der anvendes til disse aktiver, og om de dermed forbundne risici. For at sikre en fair, rimelig og ikkediskriminerende behandling af indehaverne af kryptoaktiver skal oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i markedsføringsmaterialet i tilknytning til udbuddet til offentligheden være reelle og klare, og de må ikke være vildledende.

(15)Med henblik på at sikre en forholdsmæssig tilgang bør kravene om udarbejdelse og offentliggørelse af en hvidbog om kryptoaktiver ikke gælde for udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der tilbydes gratis, eller udbud af kryptoaktiver, der tilbydes udelukkende til kvalificerede investorer som defineret i artikel 2, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 37 , og som udelukkende kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer, eller udbud, som foretages pr. medlemsstat over for et lille antal personer, eller som er enestående og ikke fungible i forhold til andre kryptoaktiver.

(16)Små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder bør ikke pålægges uforholdsmæssigt store administrative byrder. Udbud til offentligheden af kryptoaktiver i Unionen, som ikke overstiger en passende samlet tærskelværdi over en periode på 12 måneder, bør derfor fritages fra forpligtelsen til at udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver. EU's horisontale lovgivning om forbrugerbeskyttelse, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU 38 , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF 39 eller Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler 40 , herunder eventuelle oplysningskrav heri, finder dog fortsat anvendelse på disse udbud til offentligheden af kryptoaktiver, hvori indgår forholdet mellem virksomheder og forbrugere.

(17)Hvis et udbud til offentligheden vedrører utility tokens for en tjeneste, der endnu ikke er operationel, må varigheden af udbuddet til offentligheden som beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver ikke overstige 12 måneder. Denne begrænsning af varigheden af udbuddet til offentligheden er uafhængig af det tidspunkt, hvor varen eller tjenesten bliver faktisk operationel og kan anvendes af indehaveren af en utility token efter udløbet af udbuddet til offentligheden.

(18)For at gøre det muligt med et tilsyn bør udstedere af kryptoaktiver inden ethvert udbud af kryptoaktiver til offentligheden i Unionen eller før optagelsen af disse kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, give meddelelse om deres hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, om deres markedsføringsmateriale til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de har deres registrerede hjemsted eller en filial. Udstedere med hjemsted i et tredjeland, bør give meddelelse om deres hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, om deres markedsføringsmateriale til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det er hensigten, at kryptoaktiverne skal udbydes, eller hvor der først søges om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

(19)Unødige administrative byrder bør undgås. De kompetente myndigheder bør derfor ikke være forpligtet til at godkende en hvidbog om kryptoaktiver før dennes offentliggørelse. De kompetente myndigheder bør dog have beføjelse til efter offentliggørelse at anmode om, at der indgår yderligere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i markedsføringsmaterialet.

(20)De kompetente myndigheder bør kunne suspendere eller forbyde et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis et sådant udbud til offentligheden eller optagelse til handel ikke opfylder de gældende krav. De kompetente myndigheder bør også have beføjelse til at offentliggøre en advarsel om, at en udsteder ikke har formået at opfylde disse krav, enten på dennes websted eller ved en pressemeddelelse.

(21)Hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet, hvorom der er givet behørig meddelelse til en kompetent myndighed, bør offentliggøres, hvorefter udstedere af kryptoaktiver bør have lov til at udbyde deres kryptoaktiver i hele Unionen og søge om optagelse til handel af disse kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver.

(22)For yderligere at sikre forbrugerbeskyttelsen bør de forbrugere, der erhverver kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, direkte fra udstederen eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på udsteders vegne, indrømmes fortrydelsesret i en begrænset periode efter erhvervelsen. For at sikre en uproblematisk gennemførelse af et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, for hvilket udsteder har fastsat en tidsfrist, bør denne fortrydelsesret ikke udøves af forbrugeren efter tegningsperiodens udløb. Endvidere bør fortrydelsesretten ikke gælde, hvis kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, da prisen på disse kryptoaktiver i så fald afhænger af udsvingene på markederne for kryptoaktiver.

(23)Selv hvis alle udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens er fritaget fra forpligtelsen til at offentliggøre en hvidbog om kryptoaktiver, bør de handle ærligt, redeligt og professionelt og bør kommunikere med indehaverne af kryptoaktiver på en reel, klar og sandfærdig måde og bør fastlægge, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter og have effektive administrative ordninger til at sikre, at deres system- og sikkerhedsprotokoller opfylder EU's standarder. For at bistå de kompetente myndigheder med deres tilsynsopgaver bør Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) have mandat til at offentliggøre retningslinjer for disse system- og sikkerhedsprotokoller med henblik på yderligere at specificere disse EU-standarder.

(24)For yderligere at beskytte indehavere af kryptoaktiver bør reglerne om civilretligt ansvar finde anvendelse på udstedere af kryptoaktiver og deres ledelsesorgan for så vidt angår de oplysninger, der gives til offentligheden gennem hvidbogen om kryptoaktiver.

(25)Aktivbaserede tokens har til formål at stabilisere deres værdi ved at henvise til flere fiatvalutaer, til en eller flere råvarer, til et eller flere kryptoaktiver eller til en kurv af sådanne aktiver. De kan derfor i vidt omfang anvendes af brugere til at overføre værdier eller som betalingsmiddel og udgør dermed en øget risiko med hensyn til forbrugerbeskyttelse og markedsintegritet i forhold til andre kryptoaktiver. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor være underlagt strengere krav end udstedere af andre kryptoaktiver.

(26)Såkaldte algoritmiske "stablecoins", der har til formål at opretholde en stabil værdi ved hjælp af protokoller, der giver mulighed for at øge eller mindske udbuddet af disse kryptoaktiver som reaktion på ændringer i efterspørgslen, bør ikke betragtes som aktivbaserede tokens, forudsat at de ikke sigter mod at stabilisere deres værdi ved at henvise til en eller flere andre aktiver.

(27)For at sikre et korrekt tilsyn med og overvågning af de udbud til offentligheden, der er baseret på aktivbaserede tokens, bør udstedere af aktivbaserede tokens have et registreret hjemsted i Unionen.

(28)Udbud af aktivbaserede tokens til offentligheden i Unionen eller anmodning om optagelse af disse kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver bør kun være mulig, hvis den kompetente myndighed har meddelt tilladelse til udstederen af disse kryptoaktiver og har godkendt hvidbogen om kryptoaktiver vedrørende disse. Kravet om tilladelse bør dog ikke gælde, hvis de aktivbaserede tokens kun udbydes til kvalificerede investorer, eller når udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens ligger under en vis tærskelværdi. Kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU 41 , bør ikke have behov for en yderligere tilladelse i henhold til denne forordning for at udstede aktivbaserede tokens. I disse tilfælde bør det stadig kræves, at udstederen af sådanne aktivbaserede tokens skal fremlægge en hvidbog om kryptoaktiver for at informere købere om karakteristika og risici ved sådanne aktivbaserede tokens og give meddelelse til den relevante kompetente myndighed herom inden offentliggørelsen.

(29)En kompetent myndighed bør afvise at meddele tilladelse, hvis forretningsmodellen for den potentielle udsteder af aktivbaserede tokens kan udgøre en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet, den pengepolitiske transmission og den monetære suverænitet. Den kompetente myndighed bør høre EBA og ESMA, og hvis de aktivbaserede tokens henviser til valutaer i Unionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og den nationale centralbank om udstedelsen af sådanne valutaer, før der meddeles tilladelse eller gives afslag herpå. EBA, ESMA og, hvor det er relevant, ECB og de nationale centralbanker bør afgive en ikkebindende udtalelse til den kompetente myndighed om den potentielle udsteders ansøgning. Hvis den kompetente myndighed meddeler tilladelse til en potentiel udsteder af aktivbaserede tokens, bør den også godkende den hvidbog om kryptoaktiver, der er udarbejdet af den pågældende enhed. Den kompetente myndigheds tilladelse bør være gyldig i hele Unionen og bør give udstederen af aktivbaserede tokens mulighed for at udbyde disse kryptoaktiver på det indre marked og anmode om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver. På samme måde bør denne hvidbog om kryptoaktiver også gælde i hele Unionen uden mulighed for, at medlemsstaterne kan indføre yderligere krav.

(30)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udstedere af aktivbaserede tokens altid give indehavere af aktivbaserede tokens reelle, klare og ikkevildledende oplysninger. Hvidbogen om kryptoaktiver for aktivbaserede tokens bør indeholde oplysninger om stabiliseringsmekanismen, om investeringspolitikken for reservebeholdningen, om deponeringsordningerne for reservebeholdningen og om indehavernes rettigheder. Hvis udstedere af aktivbaserede tokens ikke over for alle indehavere af sådanne aktivbaserede tokens indrømmer et direkte krav eller en genindløsningsrettighed over for reservebeholdningen, bør hvidbogen om kryptoaktiver i tilknytning til de aktivbaserede tokens indeholde en klar og utvetydig advarsel i den henseende. Markedsføringsmaterialet fra en udsteder af aktivbaserede tokens bør også omfatte den samme erklæring, hvis udstederne ikke tilbyder sådanne direkte rettigheder til alle indehavere af aktivbaserede tokens.

(31)Ud over de oplysninger, der indgår i hvidbogen om kryptoaktiver, bør udstedere af aktivbaserede tokens også løbende give indehavere af sådanne tokens oplysninger. De bør navnlig offentliggøre værdien af de aktivbaserede tokens, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af reservebeholdningen mindst en gang om måneden på deres websted. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også offentliggøre enhver hændelse, der formodes at have en betydelig indvirkning på værdien af de aktivbaserede tokens eller på reservebeholdningen, uanset om disse kryptoaktiver er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

(32)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udstedere af aktivbaserede tokens altid handle ærligt, redeligt og professionelt og i den bedste interesse for indehavere af aktivbaserede tokens. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også indføre en klar procedure for behandling af klager modtaget fra indehavere af kryptoaktiver.

(33)Udstedere af aktivbaserede tokens bør indføre en politik til at identificere, styre og eventuelt oplyse om interessekonflikter, der kan opstå som følge af deres forbindelser med deres ledere, aktionærer, kunder eller tredjepartstjenesteudbydere.

(34)Udstedere af aktivbaserede tokens bør have solide ledelsesordninger, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som de er eller kan blive udsat for. Ledelsesorganet hos sådanne udstedere og deres aktionærer bør have et godt omdømme og tilstrækkelig ekspertise og være egnede og hæderlige med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også anvende ressourcer, der står i et rimeligt forhold til omfanget af deres aktiviteter, og bør altid sikre kontinuitet og regelmæssighed i udførelsen af deres aktiviteter. Med henblik herpå bør udstedere af aktivbaserede tokens fastlægge en politik for forretningskontinuitet med henblik på i tilfælde af en afbrydelse af deres systemer og procedurer at sikre udførelsen af deres centrale betalingsaktiviteter. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også have en stærk intern kontrol- og risikovurderingsmekanisme samt et system, der sikrer integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der modtages.

(35)Udstedere af aktivbaserede tokens er som regel kernen i et netværk af enheder, der sikrer udstedelsen af sådanne kryptoaktiver, deres overførelse og distribution til indehavere. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor være forpligtet til at indgå og ajourføre passende kontraktordninger med de tredjepartsenheder, som sikrer stabiliseringsmekanismen, og investeringen af den reservebeholdning, som understøtter værdien af tokens, deponeringen af en sådan reservebeholdning og, hvor det er relevant, distributionen af aktivbaserede tokens til offentligheden.

(36)For at imødegå risiciene for den finansielle stabilitet i det bredere finansielle system bør udstedere af aktivbaserede tokens være underlagt kapitalkrav. Disse kapitalkrav bør stå i et rimeligt forhold til omfanget af udstedelsen af de aktivbaserede tokens og beregnes derfor som en procentdel af værdien af den reserve af aktiver, der understøtter værdien af de aktivbaserede tokens. De kompetente myndigheder bør imidlertid være i stand til at øge eller reducere omfanget af de kapitalgrundlagskrav, der kræves på grundlag af bl.a. vurderingen af udstederens risikovurderingsmekanisme, kvaliteten og volatiliteten i forbindelse med aktiverne i den beholdning, der understøtter de aktivbaserede tokens, eller den aggregerede værdi og antallet af aktivbaserede tokens.

(37)Med henblik på at stabilisere værdien af deres aktivbaserede tokens bør udstederne af aktivbaserede tokens oprette og opretholde en reserve af aktiver, der til enhver tid understøtter disse kryptoaktiver. Udstedere af aktivbaserede tokens bør sikre den forsigtige forvaltning af en sådan reserve af aktiver og bør især sikre, at oprettelsen og destruktionen af aktivbaserede tokens altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reservebeholdningen, og at en sådan stigning eller et sådant fald forvaltes hensigtsmæssigt for at undgå eventuelle negative virkninger på markedet for reservebeholdninger. Udstedere af aktivbaserede kryptoaktiver bør derfor fastlægge, opretholde og uddybe politikker, der bl.a. beskriver reservebeholdningens sammensætning, aktivernes fordeling, den samlede vurdering af de risici, der opstår som følge af reservebeholdningen, proceduren for oprettelse og destruktion af aktivbaserede tokens, proceduren for køb og genindløsning af aktivbaserede tokens mod reservebeholdningen og, hvis reservebeholdningen investeres, den investeringspolitik, som udsteder følger.

(38)For at forebygge risikoen for tab af aktivbaserede tokens og for at bevare værdien af disse aktiver, bør udstedere af aktivbaserede tokens have en passende politik for deponeringen af reservebeholdningen. Denne politik bør sikre, at reservebeholdningen til enhver tid holdes adskilt fra udstederens egne aktiver, at reservebeholdningen ikke er behæftet eller pantsat som sikkerhed, og at udstederen af aktivbaserede tokens har øjeblikkelig adgang til denne reservebeholdning. Reservebeholdningen bør alt efter dennes art opbevares i depot enten af et kreditinstitut som omhandlet i forordning (EU) nr. 575/2013 eller af en autoriseret udbyder af kryptoaktivtjenester. Kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester, der opbevarer den reservebeholdning i depot, der understøtter de aktivbaserede tokens, bør være ansvarlige over for udsteder eller indehavere af de aktivbaserede tokens for tabet af en sådan reservebeholdning, medmindre de godtgør, at et sådant tab er opstået som følge af en ekstern begivenhed uden for deres rimelige kontrol.

(39)For at beskytte indehaverne af aktivbaserede tokens mod et fald i værdien af de aktiver, som understøtter værdien af disse tokens, bør udstedere af aktivbaserede tokens investere reservebeholdningen i sikre aktiver med lav risiko og med minimal markeds- og kreditrisiko. Da aktivbaserede tokens kan anvendes som betalingsmiddel, bør alle gevinster eller tab, der opstår som følge af investeringen af reservebeholdningen, bæres af udstederen af de aktivbaserede tokens.

(40)Ved visse aktivbaserede tokens kan alle indehavere heraf indrømmes rettigheder, som f.eks. genindløsningsrettigheder eller krav i forhold til reservebeholdningen eller udstederen, mens der ved andre aktivbaserede tokens ikke må indrømmes sådanne rettigheder over for alle indehaverne, og genindløsningsrettigheden kan være begrænset til bestemte indehavere. Bestemmelser vedrørende aktivbaserede tokens bør være fleksible nok til at tage højde for alle disse situationer. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor underrette indehaverne af aktivbaserede tokens om, hvorvidt de har et direkte krav over for udstederen eller genindløsningsrettigheder. Hvis udstedere af aktivbaserede tokens indrømmer alle indehavere direkte rettigheder over for udstederen eller reservebeholdningen, bør udstederne nøje fastsætte betingelser for udøvelse af sådanne rettigheder. Hvis udstedere af aktivbaserede tokens begrænser sådanne direkte rettigheder over for udstederen eller reservebeholdningen til et begrænset antal indehavere af aktivbaserede tokens, bør udstederne stadig indrømme minimumsrettigheder til alle indehavere af aktivbaserede tokens. Udstedere af aktivbaserede tokens bør sikre likviditeten af disse tokens ved at fastlægge og ajourføre passende likviditetsordninger med udbydere af kryptoaktivtjenester, som er ansvarlige for afgivelsen af bindende prisstillelser på et forudsigeligt grundlag med henblik på køb og salg af aktivbaserede tokens mod fiatvaluta. Hvis værdien af de aktivbaserede tokens varierer betydeligt i forhold til værdien af reservebeholdningen, bør indehavere af aktivbaserede tokens have ret til at anmode om genindløsning direkte fra udstederen af deres aktivbaserede tokens mod reservebeholdningen. Udstedere af aktivbaserede tokens, som frivilligt indstiller deres aktiviteter, eller som afvikles på en velordnet måde, bør have indført kontraktlige ordninger for at sikre, at provenuet fra reservebeholdningen betales til indehaverne af aktivbaserede tokens.

(41)For at sikre, at de aktivbaserede tokens primært anvendes som et omsætningsmiddel og ikke som et værdilagringsmiddel, bør udstedere af aktivbaserede tokens og eventuelle udbydere af kryptoaktivtjenester ikke sikre brugere af aktivbaserede tokens rentetilskrivning for den tidsperiode, i hvilken sådanne brugere er indehavere af disse aktivbaserede tokens. Visse aktivbaserede tokens, og e-pengetokens bør betragtes som signifikante på grund af markedsdeltagernes og aktionærernes potentielt store kundegrundlag, deres potentielt store markedskapitalisering, den potentielle størrelse af den reserve af aktiver, som understøtter værdien af sådanne aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, det potentielt høje antal transaktioner, den potentielle indbyrdes forbundethed med det finansielle system eller den potentielle grænseoverskridende anvendelse af disse kryptoaktiver. Signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens, der kan anvendes af et stort antal indehavere, og som kan give anledning til særlige udfordringer med hensyn til den finansielle stabilitet, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet, bør være underlagt strengere krav end andre aktivbaserede tokens eller e-pengetokens.

(42)På grund af deres store omfang kan signifikante aktivbaserede tokens udgøre en større risiko for den finansielle stabilitet end andre kryptoaktiver og aktivbaserede tokens med en mere begrænset udstedelse. Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens bør derfor være underlagt strengere krav end udstedere af andre kryptoaktiver og aktivbaserede tokens med en mere begrænset udstedelse. De bør navnlig være underlagt højere kapitalkrav og interoperabilitetskrav, og de bør føre en indføre en likviditetsstyringspolitik.

(43)Udstedere af aktivbaserede tokens bør have en plan for en velordnet afvikling for at sikre beskyttelsen af rettighederne for indehavere af aktivbaserede tokens, hvis udstedere af aktivbaserede tokens indstiller deres aktiviteter, eller når deres aktiviteter er under velordnet afvikling i henhold til national insolvenslovgivning.

(44)Udstedere af e-pengetokens bør godkendes enten som et kreditinstitut i henhold til direktiv 2013/36/EU eller som et e-pengeinstitut i henhold til direktiv 2009/110/EF, og de bør opfylde de relevante operationelle krav i direktiv 2009/110/EF, medmindre andet er fastsat i denne forordning. Udstedere af e-pengetokens bør udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver og give meddelelse til deres kompetente myndighed herom. Hvis udstedelse af e-pengetokens sker under en bestemt tærskelværdi, eller hvis e-pengetokens udelukkende kan indehaves af kvalificerede investorer, bør udstedere af sådanne e-pengetokens ikke være omfattet af kravene om tilladelse. Udstedere bør altid udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver og give meddelelse til deres kompetente myndighed herom.

(45)Indehavere af e-pengetokens bør have et krav over for udstederen af sådanne e-pengetokens. Indehavere af e-pengetokens bør altid indrømmes en genindløsningsrettighed til pariværdi over for den fiatvaluta, som det pågældende e-pengetoken henviser til, og det når som helst. Udstedere af e-pengetokens bør have lov til at opkræve et gebyr, hvis indehavere af e-pengetokens anmoder om genindløsning af deres tokens mod fiatvaluta. Et sådant gebyr bør stå i et rimeligt forhold til de faktiske omkostninger, som er påløbet over for udstederen af elektroniske pengetokens.

(46)Udstedere af e-pengetokens og eventuelle udbydere af kryptoaktivtjenester bør ikke indrømme indehavere af e-pengetokens rentetilskrivning i den tidsperiode, i hvilken disse indehaver sådanne e-pengetokens.

(47)Hvidbogen om kryptoaktiver, der er udarbejdet af en udsteder af e-pengetokens, bør indeholde alle de relevante oplysninger vedrørende den pågældende udsteder og udbuddet af e-pengetokens eller deres optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, som er nødvendige for at sætte potentielle købere i stand til at træffe en informeret købsbeslutning og forstå de risici, der er forbundet med udbuddet af e-pengetokens. Hvidbogen om kryptoaktiver bør også udtrykkeligt anføre, at indehavere af e-pengetokens har et krav i form af en rettighed til genindløsning af deres e-pengetokens mod en fiatvaluta til pariværdi og når som helst.

(48)Hvis en udsteder af e-pengetokens investerer de pengemidler, denne har modtaget til gengæld for e-pengetokens, bør sådanne pengemidler investeres i aktiver med samme valuta, som den valuta den pågældende e-pengetoken henviser til for at undgå valutarisici.

(49)Signifikante e-pengetokens kan udgøre større risici for den finansielle stabilitet end ikke-signifikante e-pengetokens og traditionelle elektroniske penge. Udstedere af sådanne signifikante e-pengetokens bør derfor være underlagt yderligere krav. Udstedere af e-pengetokens bør navnlig være underlagt højere kapitalkrav end andre udstedere af e-pengetokens og interoperabilitetskrav, og de bør indføre en likviditetsstyringspolitik. Udstedere af e-pengetokens bør også opfylde visse krav, der gælder for udstedere af aktivbaserede tokens, f.eks. krav om deponering af reservebeholdning, investeringsregler for reservebeholdningen og forpligtelsen til at udarbejde en plan om velordnet afvikling.

(50)Kryptoaktivtjenester bør kun leveres af juridiske personer, der har et vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, og som er meddelt tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.

(51)Denne forordning bør ikke berøre muligheden for, at personer med hjemsted i Unionen, på eget initiativ kan modtage kryptoaktivtjenester leveret af en tredjelandsvirksomhed. Når en tredjelandsvirksomhed leverer kryptoaktivtjenester på initiativ af en person med hjemsted i Unionen, bør disse kryptoaktivtjenester ikke anses for at være leveret på Unionens område. Når en tredjelandsvirksomhed opsøger kunder eller potentielle kunder i Unionen eller markedsfører kryptoaktivtjenester eller -aktiviteter i Unionen, bør det ikke anses for at være en kryptoaktivtjeneste, som leveres udelukkende på kundens eget initiativ. I et sådant tilfælde bør tredjelandsvirksomheden godkendes som en udbyder af kryptoaktivtjenester.

(52)I betragtning af, at udbyderne af kryptoaktivtjenester hidtil har været forholdsvis små, bør beføjelsen til at tillade og føre tilsyn med sådanne tjenesteudbydere overdrages til de nationale kompetente myndigheder. Tilladelsen bør meddeles, afslås eller inddrages af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor enheden har sit vedtægtsmæssige hjemsted. En sådan tilladelse bør angive de kryptoaktivtjenester, for hvilke udbyderen er meddelt tilladelse, og det bør gælde for hele Unionen.

(53)Med henblik på at fremme gennemsigtigheden for indehavere af kryptoaktiver for så vidt angår leveringen af kryptoaktivtjenester, bør ESMA udarbejde en fortegnelse over udbydere af kryptoaktivtjenester, som bør indeholde oplysninger om de enheder, der har tilladelse til at levere disse tjenester i hele Unionen. Denne fortegnelse bør også omfatte hvidbøger om kryptoaktiver, som de kompetente myndigheder har givet meddelelse om, og som er offentliggjort af udstedere af kryptoaktiver.

(54)Nogle af de virksomheder, der er omfattet af EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser, bør have lov til at levere kryptoaktivtjenester uden forudgående tilladelse. Kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, bør ikke have behov for andre tilladelser til at levere kryptoaktivtjenester. Investeringsselskaber, der har fået tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU til at levere en eller flere investeringstjenester som defineret i samme direktiv, som svarer til de kryptoaktivtjenester, de har til hensigt at levere, bør også have mulighed for at levere kryptoaktivtjenester i hele Unionen uden yderligere tilladelse.

(55)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet bør udbydere af kryptoaktivtjenester altid handle ærligt, redeligt og professionelt i deres kunders bedste interesse. Kryptoaktivtjenester bør betragtes som "finansielle tjenesteydelser" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF 42 . Ved fjernsalg bør kontrakterne mellem udbydere af kryptoaktivtjenester og forbrugere være omfattet af dette direktiv. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør give deres kunder klare, reelle og ikke vildledende oplysninger og advare dem om de risici, der er forbundet med kryptoaktiver. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør offentliggøre deres prispolitikker, indføre en klagebehandlingsprocedure og have en effektiv politik til at fastlægge, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter.

(56)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udbydere af kryptoaktivtjenester opfylde visse tilsynsmæssige krav. Disse tilsynsmæssige krav bør fastsættes som et fast beløb eller stå i forhold til de faste omkostninger for det foregående år, afhængigt af hvilke typer tjenester de leverer.

(57)Udbydere af kryptoaktivtjenester bør være underlagt strenge organisatoriske krav. Deres ledere og hovedaktionærer bør være egnede og hæderlige med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør beskæftige ledelse og personale med passende kvalifikationer, viden og ekspertise og bør tage alle rimelige skridt til at udføre deres funktioner, herunder gennem udarbejdelsen af en forretningskontinuitetsplan. De bør have velfungerende interne kontrol- og risikovurderingsmekanismer samt passende systemer og procedurer til sikring af integriteten og fortroligheden af de oplysninger, de modtager. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør have passende ordninger til registrering af alle de transaktioner, ordrer og tjenester i forbindelse med kryptoaktiver, som de leverer. De bør også have indført systemer til påvisning af potentielt markedsmisbrug begået af kunder.

(58)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udbydere af kryptoaktivtjenester have passende ordninger, der skal beskytte kundernes ejendomsrettigheder i forbindelse med deres beholdninger af kryptoaktiver. Såfremt deres forretningsmodel kræver, at de har pengemidler som defineret i artikel 4, nr. 25), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU 43 i form af pengesedler, mønter, kontopenge eller elektroniske penge, der tilhører deres kunder, bør udbydere af kryptoaktivtjenester placere sådanne midler hos et kreditinstitut eller en centralbank. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør kun kunne foretage betalingstransaktioner i forbindelse med de kryptoaktivtjenester, de tilbyder, hvis de er meddelt tilladelse som betalingsinstitut i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366.

(59)Afhængigt af hvilke tjenester de leverer, og som følge af de specifikke risici, der er forbundet med hver type tjeneste, bør udbydere af kryptoaktivtjenester være underlagt krav, der er specifikke for disse tjenester. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder tjenester i form af deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, bør have et kontraktforhold med deres kunder med bindende kontraktbestemmelser og bør fastlægge og gennemføre en politik om deponering. Disse udbydere af kryptoaktivtjenester bør også holdes ansvarlige for alle skader, der skyldes en IKT-relateret hændelse, herunder hændelser som følge af cyberangreb, tyveri eller eventuelle funktionsfejl.

(60)For at sikre, at markederne for kryptoaktiver fungerer korrekt, bør de udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, have detaljerede bestemmelser for driften heraf, og sikre, at deres systemer og procedurer er tilstrækkeligt modstandsdygtige, og bør være underlagt krav om før- og efterhandelsgennemsigtighedsordninger, der er tilpasset markedet for kryptoaktiver. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør sikre, at de handler, der udføres på deres handelsplatform for kryptoaktiver, afvikles og registreres hurtigt i DLT. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, bør også have en gennemsigtig gebyrstruktur for de tjenester, der ydes, for at undgå afgivelse af ordrer, der kan bidrage til markedsmisbrug eller ureglementerede handelsvilkår.

(61)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udbydere af kryptoaktivtjenester, der veksler mellem kryptoaktiver og fiatvalutaer eller andre kryptoaktiver ved at anvende deres egen kapital, fastlægge en ikke-diskriminerende handelspolitik. De bør offentliggøre enten bindende prisstillelser eller den metode, de anvender til at fastsætte prisen på de kryptoaktiver, som de ønsker at købe eller sælge. De bør også være omfattet af krav om efterhandelsgennemsigtighedsordninger. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer om kryptoaktiver på vegne af tredjepart, bør udarbejde en politik for ordreudførelse og altid søge at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder. De bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå misbrug af oplysninger gennem deres ansatte i forbindelse med kundeordrer. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der modtager ordrer og videregiver disse ordrer til andre udbydere af kryptoaktivtjenester, bør indføre procedurer for en hurtig og korrekt fremsendelse af disse ordrer. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør ikke modtage penge- eller naturalieydelser for videregivelsen af disse ordrer til en bestemt handelsplatform for kryptoaktiver eller til andre udbydere af kryptoaktivtjenester.

(62)Udbydere af kryptoaktivtjenester, som placerer kryptoaktiver for potentielle brugere, bør før kontraktindgåelsen oplyse disse personer om, hvordan de har til hensigt at udføre deres tjeneste. De bør også indføre særlige foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med denne aktivitet.

(63)Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør de udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, enten efter anmodning fra en tredjepart eller på eget initiativ, foretage en indledende vurdering af deres kunders erfaring, viden, mål og evne til at bære tab. Hvis kunderne ikke giver udbydere af kryptoaktivtjenester oplysninger om deres erfaring, viden, mål og evne til at bære tab, eller det er klart, at disse kunder hverken har tilstrækkelig erfaring eller viden til at forstå de involverede risici, eller evnen til at bære tab, bør udbydere af kryptoaktiver advare deres kunder om, at kryptoaktivet eller kryptoaktivtjenesten ikke egner sig til dem. I forbindelse med rådgivning bør udbydere af kryptoaktivtjenester udarbejde en rapport, der sammenfatter kundernes behov og krav samt den rådgivning, de har fået.

(64)Det er nødvendigt at sikre brugernes tillid til markederne for kryptoaktiver og markedsintegriteten. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser for at forhindre markedsmisbrug vedrørende de kryptoaktiver, der optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver. Da udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester ofte er små og mellemstore virksomheder, vil det imidlertid være ude af proportioner at anvende alle bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 44 på disse. Det er derfor nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser, der forbyder visse former for adfærd, der kan underminere brugernes tillid til markederne for kryptoaktiver og markedsintegriteten for kryptoaktiver, herunder insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation vedrørende kryptoaktiver. Disse skræddersyede bestemmelser om markedsmisbrug, der er begået i forbindelse med kryptoaktiver, bør anvendes, såfremt kryptoaktiver er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

(65)De kompetente myndigheder bør have tilstrækkelige beføjelser til at føre tilsyn med udstedelsen af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens og e-pengetokens, samt udbydere af kryptoaktivtjenester, herunder beføjelsen til at suspendere eller forbyde udstedelse af kryptoaktiver eller levering af en kryptoaktivtjeneste samt til at undersøge overtrædelser af bestemmelserne om markedsmisbrug. I betragtning af den grænseoverskridende karakter af markederne for kryptoaktiver bør de kompetente myndigheder samarbejde indbyrdes for at afsløre og forebygge overtrædelser af den retlige ramme for kryptoaktiver og markeder for kryptoaktiver. De kompetente myndigheder bør også have beføjelse til at pålægge udstedere af kryptoaktiver sanktioner, herunder også aktivbaserede tokens eller e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester.

(66)Signifikante aktivbaserede tokens kan anvendes som omsætningsmiddel og til store mængder af grænseoverskridende betalingstransaktioner. For at undgå tilsynsarbitrage på tværs af medlemsstaterne er det hensigtsmæssigt at pålægge EBA opgaven med at føre tilsyn med udstederne af signifikante aktivbaserede tokens, når sådanne aktivbaserede tokens er blevet klassificeret som signifikante.

(67)EBA bør oprette et tilsynskollegium for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens. Disse udstedere udgør som regel kernen i et netværk af enheder, der sikrer udstedelsen af sådanne kryptoaktiver, deres overførelse og distribution til indehavere. Medlemmerne af tilsynskollegiet bør derfor omfatte alle kompetente myndigheder i de relevante enheder og udbydere af kryptoaktivtjenester, der bl.a. sikrer deponeringen af reservebeholdningen, driften af handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor de signifikante aktivbaserede tokens er optaget til handel, og udbydere af kryptoaktivtjenester, der sikrer deponering og forvaltning af de signifikante aktivbaserede tokens på vegne af indehaverne. Tilsynskollegiet bør lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger blandt sine medlemmer og bør afgive ikkebindende udtalelser om tilsynsforanstaltninger eller ændringer i tilladelser vedrørende udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller om de relevante enheder, der leverer tjenester eller aktiviteter i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens.

(68)De kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn i henhold til direktiv 2009/110/EF bør føre tilsyn med udstedere af e-pengetokens. I betragtning af den potentielle udbredte anvendelse af signifikante e-pengetokens som betalingsmiddel og de risici, som disse kan udgøre for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt med et dobbelt tilsyn udført af både de kompetente myndigheder og EBA for så vidt angår udstedere af signifikante e-pengetokens. EBA bør føre tilsyn med, at udstedere af signifikante e-pengetokens overholder de særlige supplerende krav, der er fastsat i denne forordning for signifikante e-pengetokens.

(69)EBA bør oprette et tilsynskollegium for udstedere af signifikante e-pengetokens. Udstedere af signifikante e-pengetokens udgør som regel kernen i et netværk af enheder, der sikrer udstedelsen af sådanne kryptoaktiver, deres overførsel og distribution til indehavere. Medlemmerne af tilsynskollegiet for udstedere af signifikante e-pengetokens bør derfor omfatte alle kompetente myndigheder i de relevante enheder og udbydere af kryptoaktivtjenester, der bl.a. sikrer driften af handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor de signifikante e-pengetokens er optaget til handel, og udbydere af kryptoaktivtjenester, der sikrer deponering og forvaltning af de signifikante e-pengetokens på vegne af indehaverne. Tilsynskollegiet for udstedere af signifikante e-pengetokens bør lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger blandt sine medlemmer og bør afgive ikkebindende udtalelser om ændringer i tilladelser eller tilsynsforanstaltninger vedrørende udstedere af signifikante e-pengetokens eller om de relevante enheder, der leverer tjenester eller aktiviteter i forbindelse med disse signifikante e-pengetokens.

(70)Med henblik på at føre tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens bør EBA bl.a. have beføjelser til at gennemføre kontrolbesøg på stedet, træffe tilsynsforanstaltninger og pålægge bøder. EBA bør også have beføjelse til at føre tilsyn med, at udstedere af signifikante e-pengetokens overholder de supplerende krav, der er fastsat i denne forordning.

(71)EBA bør opkræve gebyrer af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens for at dække sine omkostninger, herunder de faste omkostninger. For udstedere af aktivbaserede tokens bør gebyret stå i et rimeligt forhold til omfanget af deres reservebeholdning. For udstedere af signifikante e-pengetokens bør gebyret stå i et rimeligt forhold til størrelsen af de pengemidler, der modtages til gengæld for signifikante e-pengetokens.

(72)For at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår ændringer af de definitioner, der er fastsat i denne forordning, for at tilpasse disse til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, for at præcisere kriterier og tærskelværdier med henblik på at fastslå, hvorvidt aktivbaserede tokens eller e-pengetokens bør klassificeres som signifikante, og for at angive arten og størrelsen af de gebyrer, der kan opkræves af EBA for tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 45 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til de møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(73)For at fremme en ensartet anvendelse af denne forordning, herunder passende investor- og forbrugerbeskyttelse i hele Unionen, bør der udvikles tekniske standarder. Det vil være effektivt og hensigtsmæssigt at give EBA og ESMA, som er organer med højt specialiseret ekspertise, til opgave at udvikle udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikvalg, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(74)Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder, der er udviklet af EBA og ESMA med hensyn til proceduren for godkendelse af hvidbøger om kryptoaktiver, der er udarbejdet af kreditinstitutter, når de udsteder aktivbaserede tokens, de oplysninger, der skal indgives i en ansøgning om tilladelse som udsteder af aktivbaserede tokens, metoden til beregning af kapitalkrav for udstedere af aktivbaserede tokens, ledelsesordninger for udstederen af aktivbaserede tokens, de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af en kvalificeret andel i kapitalen hos en udsteder af aktivbaserede tokens, proceduren for interessekonflikter, der er udarbejdet af udstedere af aktivbaserede tokens, den type aktiver, i hvilken udstederne af aktivbaserede tokens kan investere, de forpligtelser, som udbyderen af kryptaktivtjenester er blevet pålagt for at sikre likviditeten for aktivbaserede tokens, klagebehandlingsproceduren for udstedere af aktivbaserede tokens, virkemåden for tilsynskollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens, de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af kvalificerede andele i kryptoaktivtjenesteudbyderens kapital, udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, EBA og ESMA i henhold til denne forordning og samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og tredjelande. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 46 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 47 .

(75)Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet af EBA og ESMA, for så vidt angår maskinlæsbare formater til hvidbøger om kryptoaktiver, standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for ansøgningen om tilladelse som udsteder af aktivbaserede tokens, standardformularer og -model til udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder, EBA og ESMA. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(76)Da målene med denne forordning, nemlig at løse problemet med fragmenteringen af de lovgivningsmæssige rammer for udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester og sikre et velfungerende indre marked for kryptoaktiver, samtidig med at man sikrer investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet, ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne, men bedre kan opnås på EU-plan ved at etablere en ramme for en eventuel udvikling af et stort grænseoverskridende marked for kryptoaktiver og kryptoaktivtjenester, kan Unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(77)For at undgå at forstyrre de markedsdeltagere, der leverer tjenester og aktiviteter i forbindelse med kryptoaktiver udstedt før denne forordnings ikrafttræden, bør udstedere af disse kryptoaktiver fritages fra forpligtelsen til at offentliggøre en hvidbog om kryptoaktiver og andre gældende krav. Disse overgangsbestemmelser bør dog ikke finde anvendelse på udstedere af aktivbaserede tokens, udstedere af e-pengetokens eller på udbydere af kryptoaktivtjenester, som under alle omstændigheder bør få en tilladelse, så snart denne forordning træder i kraft.

(78)Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, som hjælper disse til at afsløre overtrædelser af denne forordning og pålægge sanktioner. Denne forordning bør derfor sikre, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller potentielle overtrædelser af denne forordning og til at beskytte dem mod repressalier. Dette bør ske ved at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 48 , således at det finder anvendelse på overtrædelser af denne forordning.

(79)Anvendelsesdatoen for denne forordning bør udskydes med 18 måneder for at gøre det muligt at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemførelsesmæssige tekniske standarder og delegerede retsakter, som er nødvendige for at præcisere visse elementer i denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I
Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1
Genstand

Ved denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser for følgende:

a)krav til gennemsigtighed og oplysning i forbindelse med udstedelse af kryptoaktiver og optagelse af samme til handel

b)tilladelse til og tilsyn med udbydere af kryptoaktivtjenester, udstedere af aktivbaserede tokens og udstedere af e-pengetokens

c)drift, organisation og ledelse af udstedere af aktivbaserede tokens, udstedere af e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester

d)bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med udstedelse, handel, veksling og deponering af kryptoaktiver

e)foranstaltninger til forebyggelse mod markedsmisbrug med henblik på at sikre markedsintegriteten for kryptoaktiver.

Artikel 2
Anvendelsesområde

1.Denne forordning finder anvendelse på personer, der er involveret i udstedelse af kryptoaktiver eller leverer tjenesteydelser i forbindelse med kryptoaktiver i Unionen.

2.Denne forordning finder dog ikke anvendelse på kryptoaktiver, der betragtes som:

a)finansielle instrumenter som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU

b)elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2009/110/EF, undtagen hvis de betragtes som e-pengetokens i henhold til denne forordning

c)indestående beløb som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU 49

d)struktureret indlån som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 43), i direktiv 2014/65/EU

e)securitisering som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 50

3.Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende enheder og personer:

a)Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes nationale centralbanker, når de handler i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder eller andre offentlige myndigheder

b)forsikringsselskaber eller selskaber, der foretager genforsikring og retrocession som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 51 , når de foretager de i nævnte direktiv omhandlede aktiviteter

c)en kurator eller en administrator, der handler i forbindelse med en insolvensprocedure, bortset fra formålet i artikel 42

d)personer, der udelukkende leverer kryptoaktivtjenester for deres moderselskaber, deres datterselskaber eller for andre datterselskaber tilhørende deres moderselskaber

e)Den Europæiske Investeringsbank

f)Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme

g)offentlige internationale organisationer.

4.Ved udstedelse af aktivbaserede tokens, herunder signifikante aktivbaserede tokens, må kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, ikke være underlagt:

a)bestemmelserne i afsnit III, kapitel I, undtagen artikel 21 og 22

b)artikel 31.

5.Ved levering af en eller flere kryptoaktivtjenester må et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, ikke være omfattet af bestemmelserne i afsnit V, kapitel I, bortset fra artikel 57 og 58.

6.Investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, må ikke være omfattet af bestemmelserne i afsnit V, kapitel I, bortset fra artikel 57, 58, 60 og 61, hvis de kun leverer en eller flere kryptoaktivtjenester svarende til de investeringstjenester og -aktiviteter, som de har fået tilladelse til i henhold til direktiv 2014/65/EU. Til dette formål:

a)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 11), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 8) og 9), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

b)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 12) og 13), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 3), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

c)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 14), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 2), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

d)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 6) og 7), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

e)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 16), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 1), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

f)anses de kryptoaktivtjenester, som er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 17), i denne forordning, for at svare til de investeringsaktiviteter, der er omhandlet i nr. 5), afsnit A, i bilag I til direktiv 2014/65/EU

Artikel 3
Definitioner

1.I denne forordning forstås ved:

1)"distributed ledger-teknologi" eller "DLT": en type teknologi, der understøtter den distribuerede registrering af krypterede data

2)"kryptoaktiv": en digital gengivelse af værdi eller rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi

3)"aktivbaseret token": en form for kryptoaktiv, som hævdes at bevare en stabil værdi, ved at henvise til værdien af flere fiatvalutaer, der er lovlige betalingsmidler, en eller flere råvarer eller et eller flere kryptoaktiver, eller en kombination af sådanne aktiver

4)"elektroniske pengetoken" eller "e-pengetoken" (e-money token): en form for kryptoaktiv, hvis hovedformål er anvendelse som et omsætningsmiddel, og som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til værdien af en fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel

5)"utility token": en form for kryptoaktiv, som er beregnet til at give digital adgang til en vare eller en tjenesteydelse, der er tilgængelig i forbindelse med DLT, og som kun kan accepteres af udsteder af denne token

6)"udsteder af kryptoaktiver": en juridisk person, som udbyder enhver form for kryptoaktiver til offentligheden eller anmoder om, at sådanne kryptoaktiver optages på en handelsplatform for kryptoaktiver

7)"udbud til offentligheden": et udbud til tredjepart om erhvervelse af et kryptoaktiv til gengæld for fiatvaluta eller andre kryptoaktiver

8)"udbyder af kryptoaktivtjenester": en person, hvis erhverv eller virksomhed består i at levere en eller flere kryptoaktivtjenester til tredjepart på et erhvervsmæssigt grundlag

9)"kryptoaktivtjeneste": en af nedenstående tjenester og aktiviteter vedrørende ethvert kryptoaktiv:

a)deponering og administration af kryptoaktiver på tredjeparts vegne

b)drift af en handelsplatform for kryptoaktiver

c)veksling mellem kryptoaktiv og fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel

d)veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver

e)udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne

f)placering af kryptoaktiver

g)modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne

h)rådgivning om kryptoaktiver

10)"deponering og administration af kryptoaktiver på tredjeparts vegne": på tredjeparts vegne opbevaring af eller kontrol med kryptoaktiver eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, hvor det er relevant i form af private krypteringsnøgler

11)"drift af en handelsplatform for kryptoaktiver": forvaltning af en eller flere handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor forskellige tredjepartskøbs- og salgsinteresser vedrørende kryptoaktiver kan interagere på en måde, der resulterer i en kontrakt, enten ved at veksle mellem et kryptoaktiv og et andet eller mellem et kryptoaktiv og en fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel

12)"veksling mellem kryptoaktiver og fiatvaluta": indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med tredjepart mod fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel, ved anvendelse af egenbeholdningen

13)"veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver": indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med tredjepart mod andre kryptoaktiver ved anvendelse af egenbeholdningen

14)"udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af tredjepart": indgåelse af aftaler om køb eller salg af en eller flere kryptoaktiver eller om at tegne en eller flere kryptoaktiver for tredjeparts regning

15)"placering af kryptoaktiver": markedsføring af nyligt udstedte kryptoaktiver eller af kryptoaktiver, der allerede er udstedt, men som ikke er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, til bestemte købere, og som ikke indebærer et udbud til offentligheden eller et udbud til eksisterende indehavere af kryptoaktiver

16)"modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af tredjepart": modtagelse fra en person af en ordre om køb eller salg af en eller flere kryptoaktiver eller om at tegne et eller flere kryptoaktiver og formidlingen af denne ordre til en tredjepart med henblik på udførelse

17)"rådgivning om kryptoaktiver": tilbud om, afgivelse af eller samtykke til at give en tredjepart personaliserede eller specifikke anbefalinger, enten på tredjeparts anmodning eller på vegne af den udbyder af kryptoaktivtjenester, som yder rådgivningen, vedrørende erhvervelse eller salg af et eller flere kryptoaktiver eller anvendelsen af kryptoaktivtjenester

18)"ledelsesorgan": det organ hos en udsteder af kryptoaktiver eller en udbyder af en kryptoaktivtjeneste, som er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning, som har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, målsætninger og generelle ledelsesprincipper, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning og omfatter personer, som varetager enhedens daglige ledelse

19)"kreditinstitut": kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

20)"kvalificerede investorer": "kvalificerede investorer" som defineret i artikel 2, litra e), i forordning (EU) 2017/1129

21)"reservebeholdning": den kurv af fiatvalutaer, der er lovlige betalingsmidler, råvarer eller kryptoaktiver, og som understøtter værdien af en aktivbaseret token eller investeringen af sådanne aktiver

22)"hjemland":

a)hvis udstederen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller en filial i Unionen, den medlemsstat, hvor udstederen af kryptoaktiverne har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller en filial

b)hvis udstederen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, ikke har et vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, men har to eller flere filialer i Unionen, den medlemsstat, som udstederen har valgt blandt de medlemsstater, hvor udstederen har filialer

c)hvis udstederen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, har hjemsted i et tredjeland og ikke har nogen filial i Unionen, vælger udstederen enten den medlemsstat, hvor det er hensigten første gang at udbyde kryptoaktiverne til offentligheden, eller den medlemsstat, hvor den første ansøgning indgives om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

d)for aktivbaserede tokens, den medlemsstat, hvor udstederen af de aktivbaserede tokens har sit vedtægtsmæssige hjemsted

e)for udstedere af elektroniske pengetokens, de medlemsstater, hvor udstederen af elektroniske pengetokens er godkendt som kreditinstitut i henhold til direktiv 2013/36/EU eller som et e-pengeinstitut i henhold til direktiv 2009/110/EF

f)for udbydere af kryptoaktivtjenester, den medlemsstat, hvor kryptoaktivtjenesteudbyderen har sit vedtægtsmæssige hjemsted

23)"værtsland": den medlemsstat, hvor en udsteder af kryptoaktiver har foretaget et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller anmoder om optagelse af kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, eller hvor denne kryptoaktivtjenesteudbyder leverer kryptoaktivtjenester, hvis medlemsstaten er forskellig fra hjemlandet

24)"kompetent myndighed":

a)den myndighed, der er udpeget af hver enkelt medlemsstat i henhold til artikel 81, for udstedere af kryptoaktiver, udstedere af aktivbaserede tokens, og udbydere af kryptoaktivtjenester

b)den myndighed, der er udpeget af den enkelte medlemsstat med henblik på anvendelsen af direktiv 2009/110/EF for udstedere af e-pengetokens

25) "råvare": råvare i henhold til artikel 2, stk. 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 52

26)"kvalificeret andel": direkte eller indirekte andel, som repræsenterer mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne hos en udsteder af aktivbaserede tokens eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, jf. artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF 53 , under hensyntagen til betingelserne for sammenlægning i det nævnte direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, eller, som giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på ledelsen af det investeringsselskab, som besidder andelen

27)"intern viden": enhver form for specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere af kryptoaktiver eller et eller flere kryptoaktiver, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis ville kunne påvirke kurserne mærkbart på disse kryptoaktiver

28)"forbruger": enhver fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession.

2.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 121 med henblik på at præcisere tekniske elementer i definitionerne i stk. 1 og tilpasse disse definitioner til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

AFSNIT II
Kryptoaktiver undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

Artikel 4
Offentlige udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, og optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

1.Ingen udsteder af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, må i Unionen udbyde sådanne kryptoaktiver til offentligheden eller anmode om optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, medmindre den pågældende udbyder:

a)er en juridisk enhed

b)har udarbejdet en hvidbog om kryptoaktiver vedrørende de pågældende kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 5

c)har givet meddelelse om den pågældende hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 7

d)har offentliggjort den pågældende hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8

e)opfylder de krav, der er fastsat i artikel 13.

2.Stk. 1, litra b)-d), finder ikke anvendelse, hvis:

a)kryptoaktiverne udbydes gratis

b)kryptoaktiverne genereres automatisk ved hjælp af "mining" som belønning for vedligeholdelsen af DLT eller validering af transaktioner

c)kryptoaktiverne er unikke og ikke fungible med andre kryptoaktiver

d)kryptoaktiverne udbydes til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. medlemsstat, hvor sådanne personer handler for egen regning

e)den samlede værdi af et udbud til offentligheden af kryptoaktiver i Unionen ikke overstiger 1 000 000 EUR over en periode på 12 måneder, eller det tilsvarende beløb i en anden valuta eller i kryptoaktiver

f)udbuddet af kryptoaktiver til offentligheden udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, og kryptoaktiverne kun kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer.

Med henblik på litra a) anses kryptoaktiver ikke for at være udbudt gratis, hvis køberne skal levere eller påtager sig at levere personoplysninger til udstederen til gengæld for disse kryptoaktiver, eller hvis udstederen af disse kryptoaktiver af de potentielle indehavere af disse kryptoaktiver modtager gebyrer, provisioner, pengeydelser eller naturalieydelser til gengæld for disse kryptoaktiver fra tredjepart.

3.Såfremt udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, vedrører utility tokens for en tjeneste, som endnu ikke udbydes, må gyldighedsperioden af udbuddet til offentligheden som beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver, ikke overstige 12 måneder.

Artikel 5
Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver

1.Hvidbogen om kryptoaktiver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), skal indeholde følgende oplysninger:

a)en detaljeret beskrivelse af udstederen og en præsentation af de vigtigste deltagere i projektets udformning og udvikling

b)en detaljeret beskrivelse af udstederens projekt, den kryptoaktivtype, som vil blive udbudt til offentligheden, eller for hvilken der søges om optagelse til handel, begrundelserne for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiverne, eller for ansøgningen om optagelse til handel og den planlagte anvendelse af fiatvalutaen eller andre kryptoaktiver, der er indsamlet via udbuddet til offentligheden

c)en detaljeret beskrivelse af kendetegnene ved udbuddet til offentligheden, navnlig antallet af kryptoaktiver, der vil blive udstedt, eller for hvilke der søges om optagelse til handel, prisen ved udstedelse af kryptoaktiverne samt tegningsvilkår

d)en detaljeret beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til kryptoaktiverne, og procedurer og betingelser for udøvelse af disse rettigheder

e)oplysninger om den underliggende teknologi og de standarder, som udstederen af kryptoaktiver har anvendt, og som giver mulighed for at besidde, lagre og overføre disse kryptoaktiver

f)en detaljeret beskrivelse af de risici, der er forbundet med udstederen af kryptoaktiver, kryptoaktiverne, udbuddet til offentligheden af kryptoaktiverne samt projektets gennemførelse

g)de oplysningselementer, som er anført i bilag I.

2.Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle og klare og må ikke være vildledende. Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke indeholde væsentlige mangler og skal præsenteres i en kortfattet og forståelig form.

3.Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende erklæring: "Kryptoaktivernes udsteder er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver. Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet gennemlæst eller godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater".

4.Ud over den i stk. 5 omhandlede erklæring må hvidbogen om kryptoaktiver ikke indeholde påstande om kryptoaktivernes fremtidige værdi, medmindre udstederen af disse kryptoaktiver kan garantere en sådan fremtidig værdi.

5.Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende klare og utvetydige erklæring:

a)kryptoaktiverne kan helt eller delvis miste deres værdi

b)kryptoaktiverne kan ikke altid overdrages

c)kryptoaktiverne er muligvis ikke likvide

d)hvis udbuddet til offentligheden vedrører utility tokens, kan sådanne utility tokens muligvis ikke omveksles med den vare eller tjenesteydelse, der er afgivet løfte om i hvidbogen om kryptoaktiver, navnlig i tilfælde af projektets manglende succes eller afbrydelse.

6.Hvidbøger om kryptoaktiver skal indeholde en erklæring fra ledelsesorganet for udstederen af kryptoaktiverne. Erklæringen skal bekræfte, at hvidbogen om kryptoaktiver er i overensstemmelse med kravene i dette afsnit, og at de oplysninger, der fremlægges i hvidbogen om kryptoaktiver, efter ledelsesorganets bedste overbevisning er korrekte, og at der ikke er nogen væsentlig udeladelse.

7.Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der i et kort og ikke-teknisk sprog indeholder vigtige oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller om den påtænkte optagelse af kryptoaktiverne til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, herunder især de væsentlige elementer i de pågældende kryptoaktiver. Formatet og indholdet af resuméet af hvidbogen om kryptoaktiver skal sammen med hvidbogen om kryptoaktiver indeholde relevante oplysninger om de pågældende kryptoaktivers væsentlige elementer og således hjælpe potentielle købere af kryptoaktiver med at træffe en informeret beslutning. Resuméet skal indeholde en advarsel om, at:

a)det bør læses som en indledning til hvidbogen om kryptoaktiver

b)den potentielle køber bør basere enhver beslutning om køb af et kryptoaktiv på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver

c)udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver ikke udgør et udbud eller en opfordring om salg af finansielle instrumenter, og at et sådant udbud eller en sådan opfordring om salg af finansielle instrumenter kun kan foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til national lovgivning

d)hvidbogen om kryptoaktiver ikke udgør et prospekt som omhandlet i forordning (EU) 2017/1129 eller et andet udbudsdokument i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

8.Enhver hvidbog om kryptoaktiver skal være dateret.

9.Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på mindst ét af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

10.Hvidbogen om kryptoaktiver stilles til rådighed i maskinlæsbare formater.

11.ESMA udarbejder efter høring af EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller med henblik på stk. 10.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6
Markedsføringsmateriale

Markedsføringsmateriale, der vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, skal opfylde følgende betingelser:

a)Markedsføringsmaterialet skal tydeligt fremstå som sådant.

b)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal være reelle og klare og må ikke være vildledende.

c)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal være i overensstemmelse med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver, hvis der kræves en sådan hvidbog i overensstemmelse med artikel 4.

d)I markedsføringsmaterialet skal det klart anføres, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udstederen af det pågældende kryptoaktiv angives.

Artikel 7
Meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet

1.De kompetente myndigheder må ikke kræve forudgående godkendelse af en hvidbog om kryptoaktiver eller af det dertil hørende markedsføringsmateriale før offentliggørelsen heraf.

2.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, giver meddelelse til den kompetente myndighed i deres hjemland om deres hvidbog om kryptoaktiver og i tilfælde af markedsføringsmateriale, jf. artikel 6, om sådant markedsføringsmateriale mindst 20 arbejdsdage før offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver. Den pågældende kompetente myndighed kan udøve de beføjelser, der er fastsat i artikel 82, stk. 1.

3.I den meddelelse, der gives om hvidbogen om kryptoaktiver, redegøres der for årsagerne til, at det kryptoaktiv, der er beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver, ikke skal betragtes som:

a)et finansiel instrument som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU

b)elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2009/110/EF

c)indestående som defineret i artikel 2, stk.1, nr. 3), i direktiv 2014/49/EU

d)et struktureret indlån som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 43), i direktiv 2014/65/EU.

4.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, giver sammen med den i stk. 2 og 3 omhandlede meddelelse den kompetente myndighed i deres hjemland en liste over eventuelle værtslande, hvor de har til hensigt at udbyde deres kryptoaktiver til offentligheden eller til hensigt at søge om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver. De underretter også deres hjemland om begyndelsesdatoen for det planlagte udbud til offentligheden eller den planlagte optagelse til handel på en sådan handelsplatform for kryptoaktiver.

Hjemlandets kompetente myndighed underretter den kompetente myndighed i værtslandet om det påtænkte udbud til offentligheden eller den påtænkte optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af den i første afsnit omhandlede liste.

5.De kompetente myndigheder underretter ESMA om de hvidbøger om kryptoaktiver, som er meddelt dem, samt datoen for deres meddelelse. ESMA stiller de hvidbøger om kryptoaktiver til rådighed, som er blevet meddelt dem, i den i artikel 57 omhandlede fortegnelse.

Artikel 8
Offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet

1.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, offentliggør deres hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet på deres websted, som skal være offentligt tilgængeligt, senest på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden af disse kryptoaktiver eller ved optagelsen af disse kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver. Hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet forbliver tilgængeligt på udstederens websted, så længe kryptoaktiverne indehaves af offentligheden.

2.Den offentliggjorte hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet skal være identisk med den version, der er meddelt den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 7 eller i givet fald ændret i overensstemmelse med artikel 11.

Artikel 9
Offentlige udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der er tidsbegrænsede

1.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som fastsætter en tidsbegrænsning for deres udbud til offentligheden af disse kryptoaktiver, offentliggør på deres websted resultatet af udbuddet senest 16 arbejdsdage efter tegningsperiodens afslutning.

2.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som fastsætter en tidsbegrænsning for deres udbud til offentligheden af kryptoaktiver, sørger for at have effektive ordninger med henblik på overvågning og beskyttelse af de pengemidler eller andre kryptoaktiver, der er fremkommet i forbindelse med et sådant udbud. Hertil sikrer sådanne udstedere, at de pengemidler eller andre kryptoaktiver, der indsamles under udbuddet til offentligheden, opbevares i depot på en af følgende måder:

a)et kreditinstitut, hvis de pengemidler, der er fremkommet i forbindelse med udbuddet til offentligheden, har form af fiatvaluta

b)en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på tredjeparts vegne.

Artikel 10
Tilladelse til at foretage offentlige udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller til at søge om optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

1.Efter offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8 og, hvor det er relevant, artikel 11, kan udstedere af kryptoaktiver udbyde deres kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, i hele Unionen og søge om optagelse til handel af disse kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver.

2.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som har offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8 og, hvor det er relevant, artikel 11, er ikke omfattet af yderligere oplysningskrav med hensyn til udbuddet af disse kryptoaktiver eller optagelsen af disse kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

Artikel 11
Ændring af offentliggjorte hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, offentliggjort markedsføringsmateriale efter offentliggørelsen heraf

1.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal ændre deres offentliggjorte hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, deres offentliggjorte markedsføringsmateriale for at beskrive enhver ændring eller ny kendsgerning, som sandsynligvis vil have en væsentlig indflydelse på en købsbeslutning hos en potentiel køber af sådanne kryptoaktiver eller på den afgørelse, der træffes af indehaverne af sådanne kryptoaktiver, om salg eller veksling af disse kryptoaktiver.

2.Udstederen meddeler omgående offentligheden på sit websted, at der er givet meddelelse om en ændret hvidbog om kryptoaktiver til den kompetente myndighed i hjemlandet, og giver et kort resumé af årsagerne til denne meddelelse af en ændret hvidbog om kryptoaktiver.

3.Oplysningernes rækkefølge i en ændret hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i ændret markedsføringsmateriale skal være i overensstemmelse med den hvidbog om kryptoaktiver eller det markedsføringsmateriale, der er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 8.

4.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, giver deres kompetente myndighed i deres hjemland meddelelse senest syv arbejdsdage før offentliggørelsen om de ændrede hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, ændret markedsføringsmateriale, herunder årsagerne til sådanne ændringer. Den pågældende kompetente myndighed kan udøve de beføjelser, der er fastsat i artikel 82, stk. 1.

5.Senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af et udkast til en ændret hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, det ændrede markedsføringsmateriale underretter den kompetente myndighed i hjemlandet den kompetente myndighed i det værtsland, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, om den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, det ændrede markedsføringsmateriale.

6.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, offentliggør den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, det ændrede markedsføringsmateriale herunder årsagerne til en sådan ændring, på deres websted i overensstemmelse med artikel 8.

7.Den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, det ændrede markedsføringsmateriale skal være tidsstemplet. Den senest ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, det ændrede markedsføringsmateriale skal være kendetegnet som den gældende udgave. Alle ændrede hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet forbliver tilgængeligt på udstederens websted, så længe kryptoaktiverne indehaves af offentligheden.

8.Hvis udbuddet til offentligheden vedrører utility tokens, må den i artikel 4, stk. 3, omhandlede frist på 12 måneder ikke forlænges, hvis der foretages ændringer i den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i det ændrede markedsføringsmateriale.

Artikel 12
Fortrydelsesret

1.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal tilbyde en fortrydelsesret til enhver forbruger, der køber disse kryptoaktiver direkte af udstederen eller af en udbyder af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på vegne af den pågældende udsteder.

Forbrugere har en periode på 14 kalenderdage til at fortryde aftalen om køb af disse kryptoaktiver uden at pådrage sig omkostninger og uden at skulle afgive en begrundelse. Den periode, hvor denne fortrydelsesret kan udøves, løber fra datoen for forbrugerens købsaftale for disse kryptoaktiver.

2.Alle betalinger, der modtages af en forbruger, herunder eventuelle afgifter, godtgøres uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra den dato, hvor udstederen af kryptoaktiverne eller udbyderen af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på vegne af den pågældende udsteder, underrettes om forbrugerens beslutning om at fortryde aftalen.

Tilbagebetalingen udføres under anvendelse af det samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede til den oprindelige handel, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret noget andet, og forudsat at forbrugeren ikke pålægges nogen form for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3.Udstedere af kryptoaktiver giver oplysninger om den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesret i deres hvidbog om kryptoaktiver.

4.Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse, hvis kryptoaktiverne er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

5.Hvis udstedere af kryptoaktiver har fastsat en tidsfrist for deres udbud til offentligheden af sådanne kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9, kan fortrydelsesretten ikke udøves efter tegningsperioden.

Artikel 13
Forpligtelser for udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

1.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal

a)handle ærligt, redeligt og professionelt

b)kommunikere med indehavere af kryptoaktiver på en reel, klar og ikke-vildledende måde

c)forebygge, identificere, håndtere og oplyse om eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå

d)vedligeholde alle deres systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i henhold til passende EU-standarder.

Med henblik på litra d) udarbejder ESMA i samarbejde med EBA retningslinjer i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at præcisere EU-standarderne.

2.Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal handle i sådanne kryptoaktivindehaveres interesse og behandle disse ens, medmindre der foreligger oplysninger om fortrinsbehandling i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet.

3.Hvis et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, annulleres uanset årsagen, sikrer udstedere af disse kryptoaktiver, at pengemidler indsamlet af købere eller potentielle købere returneres til disse så hurtigt som muligt.

Artikel 14
Det ansvar, som påhviler udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, for oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver

1.Hvis en udsteder af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller dens ledelsesorgan, har overtrådt artikel 5, ved at levere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver, som ikke er fuldstændige, reelle eller klare, eller ved at afgive vildledende oplysninger, kan en indehaver af kryptoaktiver kræve erstatning af den pågældende udsteder af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller af dennes ledelsesorgan for den skade, der er påført indehaveren som følge af denne overtrædelse.

Enhver udelukkelse af civilretligt ansvar har ingen retsvirkning.

2.Det påhviler indehavere af kryptoaktiver at fremlægge beviser for, at udsteder af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, har overtrådt artikel 5, og at en sådan overtrædelse har haft en indvirkning på indehavers beslutning om at købe, sælge eller veksle de nævnte kryptoaktiver.

3.En indehaver af kryptoaktiver kan ikke kræve erstatning for de oplysninger, der er anført i et resumé som omhandlet i artikel 5, stk. 7, herunder oversættelsen heraf, medmindre:

a)resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver

b)resuméet ikke, når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, indeholder nøgleoplysninger, således at forbrugere og investorer lettere kan tage stilling til, om de vil købe de pågældende kryptoaktiver.

4.Denne artikel udelukker ikke yderligere civile erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.     

AFSNIT III

Aktivbaserede tokens

Kapitel 1

Tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden og til at ansøge om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

Artikel 15
Tilladelse

1.Ingen udsteder af aktivbaserede tokens må i Unionen udbyde sådanne tokens til offentligheden eller anmode om optagelse af sådanne aktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, medmindre sådanne udstedere er meddelt tilladelse hertil af den kompetente myndighed i deres hjemland i henhold til artikel 19.

2.Kun juridiske enheder med hjemsted i Unionen vil blive meddelt tilladelse som omhandlet i stk. 1.

3.Stk. 1 anvendes ikke, hvor:

a)det gennemsnitlige udestående beløb for aktivbaserede tokens, beregnet ved udgangen af hver kalenderdag, i en periode på 12 måneder, ikke overstiger 5 000 000 EUR eller det tilsvarende beløb i en anden valuta

b)udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, og de aktivbaserede tokens kun kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer.

Udstedere af sådanne aktivbaserede tokens skal dog udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 17 og give den kompetente myndighed i deres hjemland meddelelse om denne hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, deres markedsføringsmateriale i overensstemmelse med artikel 7.

4.Stk. 1 finder ikke anvendelse, når udstedere af aktivbaserede tokens er meddelt tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU.

Sådanne udstedere skal dog udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 17 og forelægge den kompetente myndighed i deres hjemland denne hvidbog om kryptoaktiver til godkendelse i overensstemmelse med artikel 7.

5.Den kompetente myndigheds tilladelse gælder for hele Unionen og gør det muligt for en udsteder at udbyde de aktivbaserede tokens, for hvilke denne er meddelt tilladelse, i hele Unionen eller at anmode om optagelse af sådanne aktivbaserede tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

6.Den kompetente myndigheds godkendelse af udstederens hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 19 eller af en ændret hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 21 gælder for hele Unionen.

7.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere proceduren for godkendelse af en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i stk. 4.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 16
Ansøgning om tilladelse

1.Udstedere af aktivbaserede tokens indgiver deres ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 15 til den kompetente myndighed i deres hjemland.

2.Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

a)den ansøgende udsteders adresse

b)den ansøgende udsteders vedtægter

c)en driftsplan, der viser den forretningsmodel, som den ansøgende udsteder agter at følge

d)en juridisk udtalelse om, at de aktivbaserede tokens ikke betragtes som finansielle instrumenter, elektroniske penge, indeståender eller strukturerede indlån

e)en detaljeret beskrivelse af den ansøgende udsteders ledelsesordninger

f)identiteten på medlemmerne af den ansøgende udsteders ledelsesorgan

g)dokumentation for, at de i litra f) omhandlede personer har et godt omdømme og relevant viden og erfaring til at stå for ledelsen af den ansøgende udsteder

h)i givet fald dokumentation for, at fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer mere end 20 % af den ansøgende udsteders aktiekapital eller stemmerettigheder, eller som på anden vis udøver kontrol med den pågældende ansøgende udsteder, har et godt omdømme og er kompetente

i)en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 17

j)politikker og procedurer som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra a) -k)

k)en beskrivelse af de kontraktlige ordninger med tredjepart som omhandlet i artikel 30, stk. 5, sidste afsnit

l)en beskrivelse af den ansøgende udsteders politik for forretningskontinuitet som omhandlet i artikel 30, stk. 8

m)en beskrivelse af interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer som omhandlet i artikel 30, stk. 9

n)en beskrivelse af de procedurer og systemer, der skal garantere sikkerheden, herunder cybersikkerhed, integritet og oplysningernes fortrolighed, som omhandlet i artikel 30, stk. 10

o)en beskrivelse af den ansøgende udsteders klagebehandlingsprocedurer som omhandlet i artikel 27.

3.Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra g) og h), skal de ansøgende udstedere af aktivbaserede tokens fremlægge bevis for følgende forhold:

a)for alle personer, der er involveret i ledelsen af den ansøgende udsteder af aktivbaserede tokens, må der ikke være anmærkninger i noget strafferegister for så vidt angår domme eller sanktioner vedrørende overtrædelser af gældende nationale regler inden for handelslovgivning, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om terrorbekæmpelse eller lovgivning om svig eller forpligtelser vedrørende erhvervsansvar

b)medlemmerne af ledelsesorganet hos den ansøgende udsteder af aktivbaserede tokens har tilsammen tilstrækkelig viden og erfaring og tilstrækkelige færdigheder til at stå for ledelsen af udstederen af de aktivbaserede tokens, og de pågældende personer er forpligtet til at afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres opgaver.

4.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de oplysninger, som en ansøgning skal indeholde ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

5.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for ansøgningen om tilladelse.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 17
Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver vedrørende aktivbaserede tokens

1.Hvidbogen om kryptoaktiver, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, litra i), skal opfylde alle de krav, som er omhandlet i artikel 4. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, skal hvidbogen om kryptoaktiver imidlertid indeholde alle følgende oplysninger:

a)en detaljeret beskrivelse af udstederens ledelsesordninger, herunder en beskrivelse af tredjepartsenhedernes rolle og ansvarsområder samt ansvarliggørelse af disse som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h)

b)en detaljeret beskrivelse af reserven af aktiver som omhandlet i artikel 32:

c)en detaljeret beskrivelse af deponeringsordningerne for reservebeholdningen, herunder adskillelse af aktiverne, som omhandlet i artikel 33

d)hvis der foretages en investering af reservebeholdningen som omhandlet i artikel 34, en detaljeret beskrivelse af investeringspolitikken for disse reservebeholdninger

e)detaljerede oplysninger om arten og håndhævelsen af rettigheder, herunder retten til direkte genindløsning, eller eventuelle krav, som indehavere af aktivbaserede tokens og enhver juridisk eller fysisk person som omhandlet i artikel 35, stk. 3, måtte have over for reservebeholdningen eller udstederen, herunder også hvordan sådanne rettigheder kan behandles ved insolvensprocedurer

f)hvis udsteder ikke tilbyder en direkte rettighed til reservebeholdningen, detaljerede oplysninger om de mekanismer, der er omhandlet i artikel 35, stk. 4, og som skal sikre, at de aktivbaserede tokens er likvide

g)en detaljeret beskrivelse af klagebehandlingsproceduren som omhandlet i artikel 27:

h)de oplysningselementer, som er anført i bilag I og II.

For så vidt angår litra e), skal hvidbogen om kryptoaktiverne, hvis der ikke over for alle indehavere af aktivbaserede tokens er indrømmet et direkte krav eller en genindløsningsrettighed, indeholde en klar og utvetydig erklæring om, at alle indehavere af kryptoaktiver ikke har et krav over for reservebeholdningen eller ikke når som helst kan genindløse disse aktivbaserede tokens over for udstederen.

2.Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der i et kort og ikke-teknisk sprog indeholder vigtige oplysninger om udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens eller om den påtænkte optagelse af aktivbaserede tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, herunder især de væsentlige elementer i de pågældende aktivbaserede tokens. Formatet og indholdet af resuméet af hvidbogen om kryptoaktiver skal sammen med hvidbogen om kryptoaktiver indeholde relevante oplysninger om de væsentlige elementer i de pågældende aktivbaserede tokens og således hjælpe potentielle købere af aktivbaserede tokens med at træffe en informeret beslutning. Resuméet skal indeholde en advarsel om, at:

a)det bør læses som en indledning til hvidbogen om kryptoaktiver

b)den potentielle køber bør basere enhver beslutning om køb af en aktivbaseret token på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver

c)udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens ikke udgør et udbud eller en opfordring om salg af finansielle instrumenter, og at et sådant udbud eller en sådan opfordring om salg af finansielle instrumenter kun kan foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til national lovgivning

d)hvidbogen om kryptoaktiver ikke udgør et prospekt som omhandlet i forordning (EU) 2017/1129 eller et andet udbudsdokument i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

3.Enhver hvidbog om kryptoaktiver skal være dateret.

4.Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på mindst ét af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

5.Hvidbogen om kryptoaktiver stilles til rådighed i maskinlæsbare formater.

6.ESMA udarbejder efter høring af EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller med henblik på stk. 10.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 18
Vurdering af ansøgningen om tilladelse

1.De kompetente myndigheder, der modtager en ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 16, vurderer senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan ansøgning, om denne ansøgning, herunder den i artikel 16, stk. 2, litra i), omhandlede hvidbog om kryptoaktiver, er fuldstændig. De underretter straks den ansøgende udsteder om, hvorvidt ansøgningen, herunder hvidbogen om kryptoaktiver, er fuldstændig. Hvis ansøgningen, herunder hvidbogen om kryptoaktiver, ikke er fuldstændig, fastsætter de en frist, inden for hvilken den ansøgende udsteder skal fremlægge eventuelle manglende oplysninger.

2.De kompetente myndigheder vurderer senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, om den ansøgende udsteder opfylder kravene i dette afsnit, og udarbejder et fuldt begrundet udkast til afgørelse om meddelelse af eller afslag på tilladelse. Inden for disse tre måneder kan de kompetente myndigheder anmode den ansøgende udsteder om oplysninger om ansøgningen, herunder om hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 16, stk. 2, litra i).

3.De kompetente myndigheder fremsender efter de tre måneder, der er omhandlet i stk. 2, deres udkast til afgørelse til den ansøgende udsteder og deres udkast til afgørelse og ansøgningsdossieret til EBA, ESMA og ECB. Hvis den ansøgende udsteder har hjemsted i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, eller hvis en valuta, der ikke er euroen, indgår i reservebeholdningen, hører de kompetente myndigheder centralbanken i den pågældende medlemsstat. De ansøgende udstedere har ret til at indgive bemærkninger og kommentarer til deres kompetente myndighed vedrørende deres udkast til afgørelser.

4.EBA, ESMA, ECB og, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i stk. 3 afgiver senest 2 måneder efter modtagelsen af udkastet til afgørelse og ansøgningsdossieret en ikkebindende udtalelse om ansøgningen og fremsender deres ikkebindende udtalelser til den berørte kompetente myndighed. Den pågældende kompetente myndighed tager behørigt hensyn til disse ikkebindende udtalelser og til den ansøgende udsteders bemærkninger og kommentarer.

Artikel 19
Meddelelse af eller afslag på tilladelse

1.De kompetente myndigheder træffer senest en måned efter at have modtaget den i artikel 18, stk. 4, omhandlede ikkebindende udtalelse en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på tilladelse til den ansøgende udsteder og underretter senest 5 arbejdsdage efter denne afgørelse den ansøgende udsteder herom. Hvis en ansøgende udsteder er meddelt tilladelse, anses dens hvidbog om kryptoaktiver for godkendt.

2.De kompetente myndigheder afslår at meddele tilladelse, hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at:

a)den ansøgende udsteders ledelsesorgan kan udgøre en trussel for dens effektive, sunde og forsigtige ledelse og forretningskontinuitet og for tilstrækkelig hensyntagen til dens kunders interesser og markedets integritet

b)den ansøgende udsteder ikke opfylder eller forventeligt ikke opfylder nogen af kravene i dette afsnit

c)ansøgerens forretningsmodel kan udgøre en alvorlig trussel for den finansielle stabilitet, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet.

3.De kompetente myndigheder underretter EBA, ESMA og ECB og, hvor det er relevant, de centralbanker, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, om alle de tilladelser, der meddeles. ESMA medtager følgende oplysninger i fortegnelsen over kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester som omhandlet i artikel 57:

a)navn, juridisk form og identifikator for den juridiske enhed hvad angår udstederen af aktivbaserede tokens

b)handelsnavn, fysisk adresse og websted for udstederen af aktivbaserede tokens

c)hvidbøger om kryptoaktiver eller ændrede hvidbøger om kryptoaktiver

d)enhver anden form for tjeneste, der leveres af udstederen af de aktivbaserede tokens, som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til den relevante EU-ret eller nationale ret.

Artikel 20
Inddragelse af tilladelse

1.De kompetente myndigheder inddrager tilladelsen til udstedere af aktivbaserede tokens i følgende situationer:

a)Udsteder har ikke anvendt sin tilladelse i en periode på 6 måneder efter meddelelsen af tilladelsen.

b)Udsteder har ikke anvendt sin tilladelse i 6 på hinanden følgende måneder.

c)Udsteder har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis, herunder ved at afgive urigtige erklæringer i den i artikel 16 omhandlede ansøgning om tilladelse eller i en hvilken som helst hvidbog om kryptoaktiver, der er ændret i overensstemmelse med artikel 21.

d)Udsteder opfylder ikke længere de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.

e)Udsteder har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i dette afsnit.

f)Udsteder er kommet under en velordnet afvikling i overensstemmelse med gældende national insolvenslovgivning.

g)Udsteder har udtrykkeligt givet afkald på sin tilladelse eller har besluttet at indstille sin virksomhed.

Udstedere af aktivbaserede tokens underretter deres kompetente myndighed om enhver af de situationer, der er omhandlet i litra f) og g).

2.De kompetente myndigheder underretter straks den kompetente myndighed for en udsteder af aktivbaserede tokens om følgende:

a)Det forhold, at en tredjepartsenhed som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), har mistet sin tilladelse som kreditinstitut som omhandlet i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, som en udbyder af kryptoaktivtjenester som omhandlet i artikel 53 i denne forordning, som et betalingsinstitut som omhandlet i artikel 11 i direktiv (EU) 2015/2366, eller som et e-pengeinstitut som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2009/110/EF.

b)Det forhold, at en udsteder af aktivbaserede tokens, eller medlemmerne af dennes ledelsesorgan har overtrådt nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 54 med hensyn til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

3.De kompetente myndigheder inddrager tilladelsen som udsteder af aktivbaserede tokens, hvis de mener, at de i stk. 2, litra a) og b), nævnte forhold påvirker det gode omdømme hos den pågældende udbyders ledelsesorgan, eller indikerer svigt i ledelsesordninger eller interne kontrolmekanismer som omhandlet i artikel 30.

Når tilladelsen er inddraget, gennemfører udstederen af aktivbaserede tokens proceduren i artikel 42.

Artikel 21
Ændring af den offentliggjorte hvidbog om kryptoaktiver vedrørende aktivbaserede tokens

1.Udstedere af aktivbaserede tokens giver også den kompetente myndighed i deres hjemlande meddelelse om enhver påtænkt ændring af udsteders forretningsmodel, som kan tænkes at få væsentlig indflydelse på købsbeslutningen for enhver nuværende eller potentiel indehaver af aktivbaserede tokens, og som indtræffer efter den i artikel 19 omhandlede tilladelse. Sådanne ændringer omfatter bl.a. alle væsentlige ændringer af:

a)ledelsesordninger

b)reservebeholdningen og deponering af reservebeholdningen

c)de rettigheder, der indrømmes indehavere af aktivbaserede tokens

d)den mekanisme, hvorigennem der udstedes, skabes og destrueres aktivbaserede tokens

e)protokollerne for validering af transaktionerne i aktivbaserede tokens

f)funktionsmåden hvad angår udstederens proprietære DLT, hvor de aktivbaserede tokens udstedes, overføres og lagres på en sådan DLT

g)de mekanismer, der skal sikre genindløsning af aktivbaserede tokens eller deres likviditet

h)ordninger med tredjepart, herunder forvaltning af reservebeholdningen og investering af reserven, deponering af reservebeholdningen og, hvor det er relevant, distribution af aktivbaserede tokens til offentligheden

i)likviditetsstyringspolitik for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens

j)klagebehandlingsproceduren.

2.Hvis en påtænkt ændring som omhandlet i stk. 1 er meddelt den kompetente myndighed, udarbejder udstederen af aktivbaserede tokens et udkast til en ændret hvidbog om kryptoaktiver og sikrer, at rækkefølgen af de viste oplysninger er i overensstemmelse med den oprindelige hvidbog om kryptoaktiver.

Den kompetente myndighed bekræfter elektronisk hurtigst muligt udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og senest to arbejdsdage efter modtagelsen heraf.

Den kompetente myndighed godkender eller nægter at godkende udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver senest 20 arbejdsdage efter anerkendelsen af modtagelsen af ansøgningen. Den kompetente myndighed kan også under gennemgangen af udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver anmode om supplerende oplysninger, forklaringer eller begrundelser vedrørende udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver. Når den kompetente myndighed anmoder om sådanne supplerende oplysninger, begynder fristen på 20 arbejdsdage først, når den kompetente myndighed har modtaget de supplerende oplysninger, der blev anmodet om.

Den kompetente myndighed kan også høre EBA, ESMA og ECB og, hvor det er relevant, centralbankerne i de medlemsstater, hvis valuta ikke er euro.

3.Hvis den kompetente myndighed godkender den ændrede hvidbog om kryptoaktiver, kan denne kræve, at udstederen af aktivbaserede tokens:

a)indfører mekanismer, der sikrer beskyttelsen af indehavere af aktivbaserede tokens, når en potentiel ændring af udstederens transaktioner kan have en væsentlig indvirkning på værdien, stabiliteten eller risiciene hvad angår de aktivbaserede tokens eller reservebeholdningen

b)træffer passende korrigerende foranstaltninger for at sikre den finansielle stabilitet.

Artikel 22
Det ansvar, som påhviler udstedere af aktivbaserede tokens, for oplysningerne i hvidbogen on kryptoaktiver

1.Hvis en udsteder af aktivbaserede tokens eller dennes ledelsesorgan, har overtrådt artikel 17, ved at levere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver, som ikke er fuldstændige, reelle eller klare, eller ved at afgive vildledende oplysninger, kan en indehaver af sådanne aktivbaserede tokens kræve erstatning af den pågældende udsteder af aktivbaserede tokens eller af dennes ledelsesorgan for den skade, der er påført indehaveren som følge af denne overtrædelse.

Enhver udelukkelse af civilretligt ansvar har ingen retsvirkning.

2.Det påhviler indehavere af aktivbaserede tokens at fremlægge beviser for, at udstederen af aktivbaserede tokens har overtrådt artikel 17, og at en sådan overtrædelse har haft en indvirkning på indehavers beslutning om at købe, sælge eller veksle de nævnte aktivbaserede tokens.

3.En indehaver af aktivbaserede tokens kan ikke kræve erstatning for de oplysninger, der er anført i et resumé som omhandlet i artikel 17, stk. 2, herunder oversættelsen heraf, medmindre:

a)resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver

b)resuméet ikke, når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, indeholder nøgleoplysninger, således at forbrugere og investorer lettere kan tage stilling til, om de vil købe de pågældende kryptoaktiver.

4.Denne artikel udelukker ikke yderligere civile erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.   

Kapitel 2

Forpligtelser for alle udstedere af aktivbaserede tokens

Artikel 23
Forpligtelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt og i den bedste interesse for indehavere af aktivbaserede tokens

1.Udstedere af aktivbaserede tokens skal:

a)handle ærligt, redeligt og professionelt

b)kommunikere med indehavere af aktivbaserede tokens på en reel, klar og ikke-vildledende måde.

2.Udstedere af aktivbaserede tokens skal handle i den bedste interesse for indehaverne af sådanne tokens og behandle disse ens, medmindre der foreligger oplysninger om fortrinsbehandling i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet.

Artikel 24
Offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet

Udstedere af aktivbaserede tokens offentliggør på deres websted den godkendte hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19, stk. 1, og, hvor det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 21 og deres markedsføringsmateriale som omhandlet i artikel 25. De godkendte hvidbøger om kryptoaktiver gøres offentligt tilgængelige senest på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden af de aktivbaserede tokens eller optagelsen af disse tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver. Den godkendte hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringsmaterialet forbliver tilgængeligt på udstederens websted, så længe de aktivbaserede tokens indehaves af offentligheden.

Artikel 25
Markedsføringsmateriale    

1.Markedsføringsmateriale, der vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens, eller optagelsen af sådanne aktivbaserede tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, skal opfylde følgende betingelser:

a)Markedsføringsmaterialet skal tydeligt fremstå som sådant.

b)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal være reelle og klare og må ikke være vildledende.

c)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal stemme overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver.

d)I markedsføringsmaterialet anføres det klart, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udstederen af det pågældende kryptoaktiv angives.

2.Markedsføringsmaterialet skal, hvis ikke alle indehavere af aktivbaserede tokens er indrømmet et direkte krav eller en genindløsningsrettighed, indeholde en klar og utvetydig erklæring om, at alle indehavere af aktivbaserede tokens ikke har et krav over for reservebeholdningen eller ikke når som helst kan genindløse disse aktivbaserede tokens over for udstederen.

Artikel 26
Løbende oplysninger til indehavere af aktivbaserede tokens

1.Udstedere af aktivbaserede tokens oplyser mindst hver måned og på en klar, præcis og gennemsigtig måde på deres websted omfanget af de aktivbaserede tokens, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af den reservebeholdning, der er omhandlet i artikel 32.

2.Udstedere af aktivbaserede tokens oplyser så hurtigt som muligt og på en klar, præcis og gennemsigtig måde på deres websted resultatet af revisionen af den reservebeholdning, der er omhandlet i artikel 32.

3.Med forbehold af artikel 77 oplyser udstedere af aktivbaserede tokens så hurtigt som muligt og på en klar, præcis og gennemsigtig måde på deres websted om enhver begivenhed, der har eller forventes at have en væsentlig indvirkning på værdien af de aktivbaserede tokens eller på den reservebeholdning, der er omhandlet i artikel 32.

Artikel 27
Klagebehandlingsprocedure

1.Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger og opretholder effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager, der er modtaget fra indehavere af aktivbaserede tokens. Hvis aktivbaserede tokens fordeles helt eller delvist af tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), indfører udstedere af aktivbaserede tokens procedurer for at lette behandlingen af sådanne klager mellem indehavere af aktivbaserede tokens og sådanne tredjepartsenheder.

2.Indehavere af aktivbaserede tokens skal kunne indgive klager vederlagsfrit til udstedere af aktivbaserede tokens.

3.Udstedere af aktivbaserede tokens udfærdiger en model til indgivelse af klager, som de stiller til rådighed for kunderne, og fører en fortegnelse over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der træffes som reaktion herpå.

4.Udstedere af aktivbaserede tokens undersøger og behandler alle klager rettidigt og retfærdigt og meddeler indehaverne af deres aktivbaserede tokens resultatet af sådanne undersøgelser inden for en rimelig frist.

5.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for klagebehandlingen.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 28
Forebyggelse, identificering, håndtering og oplysning i forbindelse med interessekonflikter

1.Udstedere af aktivbaserede tokens opretholder og gennemfører effektive politikker og procedurer med henblik på at forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem dem selv og:

a)deres aktionærer

b)medlemmerne af deres ledelsesorgan

c)deres ansatte

d)enhver fysisk person, der enten direkte eller indirekte ejer mere end 20 % af den aktiekapital eller de stemmerettigheder, som udstedere af aktivbaserede kryptoaktiver har, eller som på anden måde udøver kontrol med den pågældende udsteder

e)indehavere af aktivbaserede tokens

f)enhver tredjepart, der udfører en af de funktioner, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h)

g)hvis det er relevant, de juridiske eller fysiske personer, der er omhandlet i artikel 35, stk. 3.

Udstedere af aktivbaserede tokens træffer navnlig alle relevante foranstaltninger til at forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter, der opstår i forbindelse med forvaltningen og investeringen af den i artikel 32 omhandlede reservebeholdning.

2.Udstedere af aktivbaserede tokens giver indehavere af deres aktivbaserede tokens oplysninger af generel karakter og oplyser om kilder til interessekonflikter og de skridt, der er taget for at afbøde disse.

3.En sådan oplysning anbringes på et fremtrædende sted på webstedet for udstederen af de aktivbaserede tokens.

4.Den oplysning, der er omhandlet i stk. 3, skal være tilstrækkeligt præcis til, at indehavere af deres aktivbaserede tokens kan træffe en informeret beslutning om køb af aktivbaserede tokens.

5.EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)kravene til de politikker og procedurer, der er omhandlet i stk. 1

b)ordningen for afgivelsen af de i stk. 3 omhandlede oplysninger.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 29
Oplysninger til de kompetente myndigheder

Udstedere af aktivbaserede tokens giver deres kompetente myndigheder meddelelse om enhver ændring i deres ledelsesorgan.

Artikel 30
Ledelsesordninger

1.Udstedere af aktivbaserede tokens skal have solide ledelsesordninger, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som de er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer.

2.Medlemmer af ledelsesorganet hos udstedere af aktivbaserede tokens skal have det nødvendige gode omdømme og den nødvendige kompetence for så vidt angår kvalifikationer, erfaring og færdigheder, til at udføre deres opgaver og sikre en sund og forsigtig forvaltning af sådanne udstedere. De skal også kunne vise, at de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til effektivt at udføre deres opgaver.

3.Fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer mere end 20 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne hos udstedere af aktivbaserede tokens, eller som på anden vis udøver kontrol med sådanne udstedere, skal have det nødvendige gode omdømme og den nødvendige kompetence.

4.Ingen af de personer, der er nævnt i stk. 2 og 3, må have en dom for overtrædelser vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller anden økonomisk kriminalitet.

5.Udstedere af aktivbaserede tokens opstiller regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre, at denne forordning overholdes, herunder at dens ledere og ansatte overholder alle bestemmelser i dette afsnit. Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger, opretholder eller gennemfører navnlig politikker og procedurer for:

a)reserven af aktiver som omhandlet i artikel 32

b)deponering af reservebeholdningen som omhandlet i artikel 33

c)rettigheder, der er/ikke er indrømmet indehavere af aktivbaserede tokens, som omhandlet i artikel 35

d)den mekanisme, hvorigennem der udstedes, skabes og destrueres aktivbaserede tokens

e)protokollerne for validering af transaktioner i aktivbaserede tokens

f)funktionsmåden hvad angår udstederens proprietære DLT, hvor de aktivbaserede tokens udstedes, overføres og lagres på en sådan DLT, eller tilsvarende teknologi, der drives af udstederen eller en tredjepart, der handler på dennes vegne

g)de mekanismer, der skal sikre genindløsning af aktivbaserede tokens eller deres likviditet, som anført i artikel 35, stk. 4

h)ordninger med tredjepartsenheder med hensyn til forvaltning af reserven af aktiver og investering af reservebeholdningen, deponering af reservebeholdningen og, hvor det er relevant, distribution af aktivbaserede tokens til offentligheden

i)klagebehandling som anført i artikel 27

j)interessekonflikter som anført i artikel 28

k)en likviditetsstyringspolitik for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens som anført i artikel 41, stk. 3.

Udstedere af aktivbaserede tokens, som anvender tredjepartsenheder til at varetage de funktioner, der er beskrevet i litra h), indgår og ajourfører kontraktlige ordninger med de tredjepartsenheder, som nøje fastsætter rollerne, ansvarsområderne, rettighederne og forpligtelserne for både udstedere af aktivbaserede tokens og hver enkelt af de pågældende tredjepartsenheder. Kontraktlige ordninger med konsekvenser på tværs af jurisdiktioner skal omfatte et utvetydigt lovvalg.

6.Medmindre de har iværksat en plan som omhandlet i artikel 42, anvender udstedere af aktivbaserede tokens passende og forholdsmæssige systemer, ressourcer og procedurer for at sikre, at deres tjenester og aktiviteter fortsat udføres regelmæssigt. Med henblik herpå vedligeholder udstedere af aktivbaserede tokens alle deres systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i forhold til passende EU-standarder.

7.Udstedere af aktivbaserede tokens identificerer kilderne til operationelle risici og reducerer disse ved at udvikle passende systemer, kontroller og procedurer.

8.Udstedere af aktivbaserede tokens etablerer en forretningskontinuitetspolitik, der i tilfælde af en afbrydelse af deres systemer og procedurer sikrer, at væsentlige data og funktioner bevares, og at deres aktiviteter opretholdes, eller, hvis dette ikke er muligt, en rettidig genopretning af sådanne data og funktioner og en rettidig genoptagelse af deres aktiviteter.

9.Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for at have interne kontrolmekanismer og effektive procedurer til risikovurdering og -styring, herunder effektiv kontrol og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til forvaltning af IKT-systemer, som påkrævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 55 . Procedurerne skal sikre en samlet vurdering af afhængigheden af tredjepartsenheder som omhandlet i stk. 5, litra h). Udstedere af aktivbaserede tokens overvåger og evaluerer regelmæssigt, om de interne kontrolmekanismer og -procedurer er tilstrækkelige og effektive, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.

10.Udstedere af aktivbaserede kryptoaktiver sørger for, at der er indført systemer og procedurer, som er egnede til at beskytte oplysningernes sikkerhed, integritet og fortrolighed, som krævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 56 . Disse systemer skal registrere og beskytte relevante data og oplysninger, der indsamles og produceres i forbindelse med udstederes virksomhed.

11.Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for, at de revideres regelmæssigt af uafhængige revisorer. Resultaterne af disse revisioner fremlægges for den pågældende udsteders ledelsesorgan og stilles til rådighed for den kompetente myndighed.

12.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastlægge minimumsindholdet af ledelsesordningerne vedrørende:.

a)værktøjet til overvågning af de risici, der er omhandlet i stk. 1 og 7

b)den interne kontrolmekanisme, der er omhandlet i stk. 1 og 9

c)den forretningskontinuitetsplan, der er omhandlet i stk. 8

d)de i stk. 11 omhandlede revisioner.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 31
Kapitalgrundlagskrav

1.Udstedere af aktivbaserede tokens skal til enhver tid have et kapitalgrundlag svarende til et beløb, der mindst svarer til det højeste af følgende:

a)350 000 EUR

b)2 % af det gennemsnitlige beløb af reservebeholdningen som omhandlet i artikel 32.

Med henblik på anvendelsen af litra b) forstås ved det gennemsnitlige beløb af reservebeholdningen det gennemsnitlige beløb af reservebeholdningen ved udgangen af hver kalenderdag beregnet over de sidste 6 måneder.

Når en udsteder udbyder mere end én kategori af aktivbaserede tokens, er det beløb, der er omhandlet i litra b), lig med summen af det gennemsnitlige beløb af den reservebeholdning, der understøtter hver kategori af aktivbaserede tokens.

2.Det kapitalgrundlag, der er omhandlet i stk. 1, består af de egentlige kernekapitalposter og -instrumenter, der er omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de i artikel 46 og 48 i nævnte forordning omhandlede tærskelbaserede undtagelser.

3.De kompetente myndigheder i hjemlandene kan kræve, at udstedere af aktivbaserede tokens skal have et kapitalgrundlag, der er op til 20 % højere end det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 1, litra b), eller tillade sådanne udstedere at have et kapitalgrundlag, der er indtil 20 % under det beløb, der fremkommer ved anvendelse af stk. 1, litra b), hvis en vurdering af følgende punkter indikerer en højere eller lavere grad af risiko:

a)vurderingen af risikostyringsprocesser og interne kontrolmekanismer hos udstederen af aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 30, stk. 1, 7 og 9

b)kvaliteten og volatiliteten af reservebeholdningen som omhandlet i artikel 32

c)de typer af rettigheder, som udstederen af aktivbaserede tokens har indrømmet indehavere af aktivbaserede tokens, i overensstemmelse med artikel 35

d)hvis reservebeholdningen investeres, risici i forbindelse med investeringspolitikken for reservebeholdningen

e)den samlede værdi og antallet af transaktioner, der er udført i aktivbaserede tokens

f)betydningen af de markeder, på hvilke de aktivbaserede tokens udbydes og markedsføres

g)i givet fald markedskapitaliseringen af de aktivbaserede tokens.

4.EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til yderligere præcisering af:

a)metoden til beregning af kapitalgrundlaget som fastsat i stk. 1

b)proceduren og tidsrammen for en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens for tilpasning til højere kapitalgrundlagskrav som fastsat i stk. 3

c)kriterierne for at kræve et højere kapitalgrundlag eller for at tillade et lavere kapitalgrundlag som fastsat i stk. 3.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapitel 3

Reserve af aktiver

Artikel 32
Forpligtelse til at have en reservebeholdning og sammensætning og forvaltning af en sådan reserve af aktiver

1.Udstedere af aktivbaserede tokens etablerer og opretholder til enhver tid en reserve af aktiver.

2.Udstedere, som udbyder to eller flere kategorier af aktivbaserede tokens til offentligheden administrerer og opretholder en særskilt reserve af aktiver for hver kategori af aktivbaserede tokens, der skal forvaltes separat.

Udstedere af aktivbaserede tokens, som udbyder de samme aktivbaserede tokens til offentligheden, administrerer og opretholder kun en enkelt reserve af aktiver for den pågældende kategori af aktivbaserede tokens.

3.Ledelsesorganerne for udstedere af aktivbaserede tokens sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af reservebeholdningen. Udstederne sikrer, at oprettelsen og destruktionen af aktivbaserede tokens altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reserven af aktiver, og at en sådan stigning eller et sådant fald forvaltes hensigtsmæssigt for at undgå eventuelle negative virkninger på markedet for reservebeholdninger.

4.Udstedere af aktivbaserede tokens skal have en klar og detaljeret politik, der beskriver stabiliseringsmekanismen for sådanne tokens. Denne politik og procedure skal navnlig:

a)angive de referenceaktiver, hvis værdi de aktivbaserede tokens har til formål at stabilisere, og sammensætningen af sådanne referenceaktiver

b)beskrive typen af aktiver og den nøjagtige fordeling af de aktiver, der indgår i reserven af aktiver

c)indeholde en detaljeret vurdering af risici, herunder kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko som følge af reservebeholdningen

d)beskrive den procedure, hvorved de aktivbaserede tokens oprettes og destrueres, og konsekvenserne af en sådan oprettelse eller destruktion for stigningen og faldet i reservebeholdningen

e)angive, om reservebeholdningen investeres

f)hvis udstedere af aktivbaserede tokens investerer en del af reservebeholdningen, indeholde en detaljeret beskrivelse af investeringspolitikken og en vurdering af, hvordan investeringspolitikken kan påvirke værdien af reservebeholdningen

g)beskrive proceduren for køb af aktivbaserede tokens og for genindløsning af sådanne tokens mod reservebeholdningen og udarbejde en liste over de personer eller personkategorier, der har ret til at gøre dette.

5.Med forbehold af artikel 30, stk. 11, giver udstedere af aktivbaserede tokens en uafhængig revision af reservebeholdningen i opdrag hver sjette måned fra datoen for dennes tilladelse som omhandlet i artikel 19.

Artikel 33
Deponering af reservebeholdning

1.Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger, opretholder eller gennemfører politikker og procedurer eller indgår, ajourfører og gennemfører kontraktlige ordninger for deponering, der til enhver tid sikrer, at:

a)reservebeholdningen adskilles fra udstederens egne aktiver

b)reservebeholdningen ikke er behæftet eller pantsat som en "aftale om finansiel sikkerhedsstillelse", en "aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret" eller som en "aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning" som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF 57

c)reservebeholdningen deponeres i henhold til stk. 4

d)udstedere af aktivbaserede tokens har øjeblikkelig adgang til reservebeholdningen med henblik på at imødekomme eventuelle krav om genindløsning fra indehavere af aktivbaserede tokens.

Udstedere af aktivbaserede tokens, som udsteder to eller flere kategorier af aktivbaserede tokens i Unionen, skal have en politik for deponering for hver enkelt reserve af aktiver. Udstedere af aktivbaserede tokens, som har udstedt den samme kategori af aktivbaserede tokens, administrerer og opretholder kun én politik for deponering.

2.Den reservebeholdning, som modtages til gengæld for aktivbaserede tokens, anbringes i depot senest fra den femte arbejdsdag efter udstedelsen af de aktivbaserede tokens foretaget af:

a)en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 53, for den tjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 10), hvis reservebeholdningen har form af kryptoaktiver

b)et kreditinstitut for alle andre former for reservebeholdninger.

3.Udstedere af aktivbaserede tokens udviser passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen i henhold til stk. 2.

Udstedere af aktivbaserede tokens sikrer, at kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere af reservebeholdningen, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reservebeholdning under hensyntagen til de pågældende kreditinstitutters og kryptoaktivtjenesteudbyderes bogføringspraksis, opbevaringsprocedurer og interne kontrolmekanismer. Kontraktlige ordninger mellem udstedere af aktivbaserede tokens og depotforvaltere sikrer, at de reservebeholdninger, der opbevares i depot, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

De i stk. 1 omhandlede politikker og procedurer for deponering fastsætter udvælgelseskriterier for udnævnelser af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester til depotforvaltere af reservebeholdningen og for proceduren for revurdering af sådanne udnævnelser.

Udstedere af aktivbaserede tokens revurderer regelmæssigt udnævnelsen af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester som depotforvaltere af reservebeholdningen. Hertil evaluerer udstederen af aktivbaserede tokens sine eksponeringer mod sådanne depotforvaltere, idet der tages hensyn til det fulde omfang af dennes forhold til disse, og de finansielle betingelser for sådanne depotforvaltere overvåges løbende.

4.Den reservebeholdning, der opbevares i depot på vegne af udstedere af aktivbaserede tokens, overdrages til kreditinstitutter eller til udbydere af kryptoaktivtjenester, der i overensstemmelse med stk. 3 er udnævnt på følgende måde:

a)kreditinstitutterne opbevarer fiatvalutaer i depot på en konto, der er åbnet i kreditinstitutternes regnskaber.

b)for finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, opbevarer kreditinstitutter alle de finansielle instrumenter i depot, der kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, som er åbnet i kreditinstitutternes regnskaber, og alle de finansielle instrumenter, der fysisk kan leveres til sådanne kreditinstitutter

c)for kryptoaktiver, der kan opbevares i depot, opbevarer udbydere af kryptoaktivtjenester de kryptoaktiver, der indgår i reservebeholdningen, eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, hvor det er relevant, i form af private krypteringsnøgler

d)for andre aktiver kontrollerer kreditinstitutterne, at udstederne af de aktivbaserede tokens er ejere af de aktivbaserede tokens, og de fører en fortegnelse over disse reservebeholdninger, for hvilke de er overbevist om, at udstederne af de aktivbaserede tokens ejer disse reservebeholdninger.

Med henblik på litra a) sikrer kreditinstitutterne, at fiatvalutaerne er registreret i kreditinstitutternes regnskaber på separate konti i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 16 i Kommissionens direktiv 2006/73/EF 58 i medlemsstaternes retsorden. Kontoen åbnes i navnet på udstederne af de aktivbaserede tokens med det formål at forvalte reservebeholdningen, således at fiatvalutaerne i depotet klart kan identificeres som hørende til reserven af aktiver.

Med henblik på litra b) sikrer kreditinstitutterne, at alle de finansielle instrumenter, som kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, der er åbnet i kreditinstitutternes regnskaber, er registreret i kreditinstitutternes regnskaber på separate konti i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 16 i Kommissionens direktiv 2006/73/EF 59 i medlemsstaternes retsorden. Kontoen for de finansielle instrumenter åbnes i navnet på udstederne af aktivbaserede tokens med det formål at forvalte reservebeholdningen, således at de finansielle instrumenter i depotet klart kan identificeres som hørende til reserven af aktiver.

Med henblik på litra c) udarbejder udbydere af kryptoaktivtjenester en fortegnelse over kundepositioner i navnet på udstederne af de aktivbaserede tokens med det formål at forvalte reservebeholdninger, således at de deponerede kryptoaktiver klart kan identificeres som hørende til reserven af aktiver.

Med henblik på litra d) baseres vurderingen af, hvorvidt udstederne af aktivbaserede tokens ejer reservebeholdningen, på oplysninger eller dokumenter fremlagt af udstedere af aktivbaserede tokens og, hvis de foreligger, på eksterne beviser.

5.Udnævnelsen af et kreditinstitut eller en udbyder af kryptoaktivtjenester som depotforvalter af reservebeholdningen i overensstemmelse med stk. 3 dokumenteres ved en skriftlig kontrakt som omhandlet i artikel 30, stk. 5, andet afsnit. Disse kontrakter regulerer bl.a. den informationsudveksling, som anses for at være nødvendig for at gøre det muligt for udstedere af aktivbaserede tokens, kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester at udføre deres funktioner.

6.Kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der i henhold til stk. 3 er udpeget som depotforvaltere, handler ærligt, redeligt, professionelt, uafhængigt og på vegne af de interesser, der gør sig gældende hos udstederen af aktivbaserede tokens og indehaverne af sådanne tokens.

7.Kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er blevet udpeget som depotforvaltere i overensstemmelse med stk. 3, må ikke udføre aktiviteter med hensyn til udstedere af aktivbaserede tokens, som kan skabe interessekonflikter mellem de pågældende udstedere, indehaverne af aktivbaserede tokens og dem selv, medmindre alle følgende betingelser er opfyldt:

a)kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester har funktionelt og hierarkisk adskilt udførelsen af deres depotopgaver fra de opgaver, som de potentielt kunne komme i konflikt med,

b)potentielle interessekonflikter er blevet korrekt identificeret, håndteret og overvåget, og udsteder af aktivbaserede tokens har oplyst indehavere af aktivbaserede tokens herom i overensstemmelse med artikel 28.

8.I tilfælde af tab af et finansielt instrument eller et kryptoaktiv, der opbevares i depot som omhandlet i stk. 4, skal det kreditinstitut eller den udbyder af kryptoaktivtjenesten, som mistede det pågældende finansielle instrument eller kryptoaktiv, tilbagelevere et finansielt instrument eller et kryptoaktiv af en identisk type eller den tilsvarende værdi til udstederen af aktivbaserede tokens uden unødig forsinkelse. Det pågældende kreditinstitut eller den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester er ikke ansvarlig, hvis det kan godtgøres, at tabet er opstået som følge af en ekstern begivenhed, der ligger uden for den pågældendes rimelige kontrol, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om der var truffet alle rimelige forholdsregler.

Artikel 34
Investering af reservebeholdning

1.Udstedere af aktivbaserede tokens, som investerer en del af reservebeholdningen, må kun investere disse reservebeholdninger i meget likvide finansielle instrumenter med en minimal markeds- og kreditrisiko. Investeringerne skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge.

2.De finansielle instrumenter, hvori reservebeholdningen investeres, opbevares i depot i overensstemmelse med artikel 33.

3.Enhver fortjeneste eller ethvert tab, herunder udsving i værdien af de i stk. 1 omhandlede finansielle instrumenter, og eventuelle modpartsrisici eller operationelle risici som følge af investeringen af reservebeholdningen afholdes af udstederen af de aktivbaserede tokens.

4.EBA udarbejder efter høring af ESMA og Det Europæiske System af Centralbanker et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de finansielle instrumenter, der kan anses for meget likvide og med minimal kredit- og markedsrisiko som omhandlet i stk. 1. Ved fastlæggelsen af de finansielle instrumenter som omhandlet i stk. 1, tager EBA hensyn til:

a)de forskellige typer reservebeholdninger, der kan stilles som sikkerhed for en aktivbaseret token,

b)overensstemmelsen mellem disse reservebeholdninger og de meget likvide finansielle instrumenter, i hvilke udstederne kan investere

c)betingelserne for anerkendelse som meget likvide aktiver i henhold til artikel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 60 .

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 35
Rettigheder over for udstedere af aktivbaserede tokens eller reservebeholdningerne

1.Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger, opretholder eller gennemfører klare og detaljerede politikker og procedurer vedrørende de rettigheder, der er indrømmet indehavere af aktivbaserede tokens, herunder eventuelle direkte krav eller genindløsningsrettigheder, over for udstederen af de nævnte aktivbaserede tokens eller over for reservebeholdningen.

2.Hvis indehavere af aktivbaserede tokens indrømmes rettigheder som omhandlet i stk. 1, fastlægger udstedere af aktivbaserede tokens en politik, der udstikker:

a)betingelserne, herunder tærskelværdier, perioder og tidsrammer, for indehavere af aktivbaserede tokens med henblik på at udøve disse rettigheder

b)de mekanismer og procedurer, der skal sikre genindløsning af de aktivbaserede tokens, også under stressede markedsforhold, i tilfælde af en velordnet afvikling af udstederen af aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 42 eller en sådan udsteders aktivitetsophør

c)vurderingen af eller principperne for værdiansættelse af de aktivbaserede tokens og af reservebeholdningen, når disse rettigheder udøves af indehaver af aktivbaserede tokens

d)afviklingsbetingelserne ved udøvelsen af disse rettigheder

e)gebyrer, der opkræves af udstedere af aktivbaserede tokens, når indehavere udøver disse rettigheder.

De gebyrer, der er omhandlet i litra e), skal være forholdsmæssige og stå i et rimeligt forhold til de faktiske omkostninger, som udstedere af aktivbaserede tokens har.

3.Hvis udstedere af aktivbaserede tokens ikke indrømmer alle indehavere af aktivbaserede tokens rettigheder som omhandlet i stk. 1, præciserer de detaljerede politikker og procedurer, hvilke fysiske eller juridiske personer der er indrømmet sådanne rettigheder. De detaljerede politikker og procedurer præciserer betingelserne for udøvelsen af sådanne rettigheder og de forpligtelser, der pålægges disse personer.

Udstedere af aktivbaserede tokens indgår og ajourfører passende kontraktlige ordninger med de fysiske eller juridiske personer, der er indrømmet sådanne rettigheder. Disse kontraktlige ordninger fastlægger nøje roller, ansvarsområder, rettigheder og forpligtelser for udstederne af aktivbaserede tokens og for hver enkelt af de pågældende fysiske eller juridiske personer. Kontraktlige ordninger med konsekvenser på tværs af jurisdiktioner skal omfatte et utvetydigt lovvalg.

4.Udstedere af aktivbaserede tokens, der ikke indrømmer alle indehavere af sådanne aktivbaserede tokens rettigheder som omhandlet i stk. 1, indfører mekanismer, der skal sikre likviditeten af de aktivbaserede tokens. Med henblik herpå indgår og ajourfører de skriftlige aftaler med de udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til den kryptoaktivtjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 12). Udstedere af aktivbaserede tokens sikrer, at der findes et tilstrækkeligt antal udbydere af kryptoaktivtjenester, der på et regelmæssigt og forudsigeligt grundlag kan afgive bindende prisstillelser til konkurrencedygtige priser.

Hvis markedsværdien af de aktivbaserede tokens varierer betydeligt i forhold til værdien af referenceaktiverne eller reservebeholdningen, har indehaverne af aktivbaserede tokens ret til at genindløse kryptoaktiverne direkte hos udstederen af kryptoaktiverne. I dette tilfælde skal gebyrerne for en sådan genindløsning være forholdsmæssige og stå i et rimeligt forhold til de faktiske omkostninger, som udstederen af de aktivbaserede tokens har haft.

Udsteder indgår og ajourfører kontraktlige ordninger for at sikre, at provenuet af reservebeholdningen betales til indehavere af aktivbaserede tokens, hvis udsteder beslutter at indstille sin aktivitet, eller hvis denne er under en velordnet afvikling, eller når udsteders tilladelse er blevet inddraget.

5.EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til præcisering af:

a)de forpligtelser, der er pålagt udbydere af kryptoaktivtjenester for at sikre likviditeten af de aktivbaserede tokens som anført i stk. 4, første afsnit

b)de værdiudsving, der udløser en direkte ret til genindløsning hos udstederen af aktivbaserede tokens som anført i stk. 4, andet afsnit, og betingelserne for at udøve denne ret.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 36
Forbud mod rentetilskrivning

Udstedere af aktivbaserede tokens eller udbydere af kryptoaktivtjenester sikrer ikke tilskrivning af renter eller andre ydelser for den tid, i hvilken en indehaver af aktivbaserede tokens besidder sådanne tokens.

Kapitel 4

Forpligtelser for alle udstedere af aktivbaserede tokens

Artikel 37
Vurdering af påtænkte erhvervelser af udstedere af aktivbaserede tokens

1.Enhver fysisk eller juridisk person eller sådanne personer, som handler samlet ("den påtænkte erhverver"), og som har besluttet direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel i en udsteder af aktivbaserede tokens eller direkte eller indirekte yderligere at forøge en sådan kvalificeret andel, således at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå op på eller overstige 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller således at udstederen af aktivbaserede tokens derved bliver denne persons datterselskab, ("den påtænkte erhvervelse"), giver skriftligt meddelelse herom til den kompetente myndighed for den pågældende udsteder og angiver omfanget af den påtænkte andel og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4.

2.Enhver fysisk eller juridisk person, der har besluttet direkte eller indirekte at afhænde sin kvalificerede andel i en udsteder af aktivbaserede tokens ("den påtænkte sælger"), giver forinden skriftlig meddelelse herom til den kompetente myndighed og angiver størrelsen af denne andel. En sådan person underretter ligeledes den kompetente myndighed om sin beslutning om at formindske sin kvalificerede andel så meget, at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå ned under en tærskel på 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller så meget, at udstederen af aktivbaserede tokens derved vil ophøre med at være denne persons datterselskab.

3.De kompetente myndigheder anerkender straks og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede underretning skriftligt modtagelsen heraf.

4.De kompetente myndigheder vurderer den påtænkte erhvervelse som omhandlet i stk. 1, og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 38, stk. 4, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 3 omhandlede skriftlige anerkendelse af modtagelsen.

De kompetente myndigheder anerkender modtagelsen af meddelelsen og underretter de i stk. 1 nævnte personer om den dato, hvor vurderingen vil blive afsluttet.

5.I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, første afsnit, kan de kompetente myndigheder anmode de i stk. 1 nævnte personer om eventuelle supplerende oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende vurdering. En sådan anmodning fremsættes, før vurderingen afsluttes, og under alle omstændigheder senest den 50. arbejdsdag at regne fra den dato for den skriftlige anerkendelse af modtagelsen, der er anført i stk. 3. Sådanne anmodninger fremsættes skriftligt og præciserer, hvilke supplerende oplysninger der er behov for.

De kompetente myndigheder standser den i stk. 4, første afsnit, omhandlede vurdering, indtil de har modtaget de i dette stykkes første afsnit omhandlede supplerende oplysninger, men ikke længere end i 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheder om supplerende oplysninger eller præciseringer af de modtagne oplysninger må ikke medføre yderligere afbrydelse af vurderingen.

Den kompetente myndighed kan forlænge afbrydelsen som omhandlet i dette stykkes andet afsnit i op til 30 arbejdsdage, hvis de i stk. 1 nævnte personer er placeret eller omfattet af lovgivning uden for Unionen.

6.De kompetente myndigheder, der efter vurderingens afslutning beslutter at modsætte sig den i stk. 1 påtænkte erhvervelse, giver inden for to arbejdsdage, men før den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede dato for forlængelse, hvis det er relevant, de i stk. 1 nævnte personer meddelelse herom i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit. Meddelelsen om denne beslutning skal begrundes.

7.Hvis de kompetente myndigheder ikke modsætter sig den påtænkte erhvervelse, der er omhandlet i stk. 1, inden den dato for forlængelse, hvis det er relevant, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit, anses den påtænkte erhvervelse eller den påtænkte afhændelse for at være godkendt.

8.Den kompetente myndighed kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse, jf. stk. 1, og om nødvendigt forlænge denne maksimumsperiode.

Artikel 38
Indholdet af vurderingen af påtænkte erhvervelser af udstedere af aktivbaserede tokens

1.I forbindelse med udførelsen af vurderingen som omhandlet i artikel 37, stk. 4, vurderer de kompetente myndigheder egnetheden af de personer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, og den påtænkte erhvervelses finansielle soliditet ud fra alle følgende kriterier:

a)omdømmet hos de personer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1

b)omdømmet og erfaringen hos enhver person, som skal lede forretningsaktiviteten for udstederen af aktivbaserede tokens som følge af den påtænkte erhvervelse eller afhændelse

c)den finansielle soliditet hos de personer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, navnlig i forhold til den type forretningsaktivitet, der forfølges eller påtænkes forfulgt af udstederen af aktivbaserede tokens, i hvilken erhvervelsen påtænkes

d)hvorvidt udstederen af aktivbaserede tokens vil kunne overholde og fortsætte med at overholde bestemmelserne i dette afsnit

e)om der er rimelige grunde til i forbindelse med den påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1 i direktiv (EU) 2015/849, forekommer eller forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den påtænkte erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

2.De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde hertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller hvis de i henhold til artikel 37, stk. 4, afgivne oplysninger er ufuldstændige eller falske.

3.Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets økonomiske behov.

4.EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, der er nødvendige for at udføre den vurdering, der er omhandlet i artikel 37, stk. 4, første afsnit, og som stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på tidspunktet for meddelelsen som omhandlet i artikel 37, stk. 1). De krævede oplysninger skal være relevante for en tilsynsmæssig vurdering, være forholdsmæssige og tilpasses personernes forhold og den påtænkte erhvervelse, jf. artikel 37, stk. 1.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapitel 5

Signifikante aktivbaserede tokens

Artikel 39
Klassificering af aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens

1.EBA klassificerer aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens på grundlag af følgende kriterier som specificeret i overensstemmelse med stk. 6, og hvis mindst tre af følgende kriterier er opfyldt:

a)omfanget af kundegrundlaget for markedsdeltagerne i forbindelse med aktivbaserede tokens, for aktionærerne i udstederen af aktivbaserede tokens eller for enhver af de i artikel 30, stk. 5, litra h), omhandlede tredjepartsenheder

b)værdien af de udstedte aktivbaserede tokens eller, hvor det er relevant, deres markedskapitalisering

c)antallet og værdien af transaktioner i de nævnte aktivbaserede tokens

d)omfanget af reserven af aktiver for så vidt angår udstederen af aktivbaserede tokens

e)betydningen af de grænseoverskridende aktiviteter foretaget af udstederen af aktivbaserede tokens, herunder antallet af medlemsstater, hvor der anvendes aktivbaserede tokens, brugen af aktivbaserede tokens til grænseoverskridende betalinger og pengeoverførsler og antallet af medlemsstater, hvor de i artikel 30, stk. 5, litra h), omhandlede tredjepartsenheder har hjemsted

f)den indbyrdes forbundethed med det finansielle system.

2.De kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelse til en udsteder af aktivbaserede tokens i overensstemmelse med artikel 19, giver EBA oplysninger mindst en gang om året om de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og specificeret i overensstemmelse med stk. 6.

3.Hvis EBA er af den opfattelse, at de aktivbaserede tokens opfylder kriterierne i stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver udstederne af de aktivbaserede tokens og den kompetente myndighed i udstederens hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse. EBA giver udstedere af sådanne aktivbaserede tokens og deres kompetente myndigheder mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

4.EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en aktivbaseret token udgør en signifikant aktivbaseret token senest tre måneder efter den i stk. 3 omhandlede meddelelse og giver straks udstederne af sådanne aktivbaserede tokens og deres kompetente myndigheder meddelelse herom.

5.De tilsynsmæssige forpligtelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens overføres til EBA en måned efter meddelelsen af den i stk. 4 omhandlede afgørelse.

EBA og den berørte kompetente myndighed samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

6.Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 121 med henblik på en yderligere præcisering af de i stk. 1 omhandlede kriterier for at kunne anse aktivbaserede tokens for væsentlige og fastlægge:

a)tærskelværdierne for kriterierne i stk. 1, litra a) -e), med forbehold af følgende:

i) tærsklen for kundegrundlaget må ikke være under to mio. fysiske eller juridiske personer

ii) tærsklen for værdien af de udstedte aktivbaserede tokens eller, hvor det er relevant, markedskapitaliseringen af sådanne aktivbaserede tokens må ikke være under 1 mia. EUR

iii) tærsklen for antallet og værdien af transaktioner i de nævnte aktivbaserede tokens må ikke være under henholdsvis 500 000 transaktioner om dagen eller 100 mio. EUR om dagen.

iv)tærsklen for omfanget af de i litra d) omhandlede reservebeholdninger må ikke være under 1 mia. EUR

v) tærsklen for antallet af medlemsstater, hvor de aktivbaserede tokens anvendes, herunder til grænseoverskridende betalinger og pengeoverførsler, eller hvor tredjepart som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), har hjemsted, må ikke være under syv

b)de forhold, hvorunder de aktivbaserede tokens og deres udstedere anses for at være indbyrdes forbundet med det finansielle system

c)indhold og form af oplysninger fra de kompetente myndigheder til EBA i henhold til stk. 2

d)procedure og tidsramme for afgørelser, der træffes af EBA i henhold til stk. 3-5.

Artikel 40
Frivillig klassificering af aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens

1.Ansøgende udstedere af aktivbaserede tokens, der søger om tilladelse som omhandlet i artikel 16, kan i deres ansøgning om tilladelse angive, at de ønsker at klassificere deres aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens. I så fald underretter den kompetente myndighed omgående EBA om den potentielle udsteders ansøgning.

For at aktivbaserede tokens kan klassificeres som signifikante på tidspunktet for tilladelsen, godtgør de ansøgende udstedere af aktivbaserede tokens gennem driftsplanen som omhandlet i artikel 16, stk. 2, litra c), at de kan forventes at opfylde mindst tre af de i artikel 39, stk. 1, omhandlede kriterier, som angivet i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6.

2.Hvis EBA på baggrund af driftsplanen er af den opfattelse, at de aktivbaserede tokens opfylder kriterierne i artikel 39, stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver den kompetente myndighed i den ansøgende udsteders hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse.

EBA giver den kompetente myndighed i den ansøgende udsteders hjemland mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

3.Hvis EBA på baggrund af driftsplanen er af den opfattelse, at de aktivbaserede tokens ikke opfylder kriterierne i artikel 39, stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver den ansøgende udsteder og den kompetente myndighed i den ansøgende udsteders hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse.

EBA giver den ansøgende udsteder og den kompetente myndighed i dennes hjemland mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

4.EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en aktivbaseret token udgør en signifikant aktivbaseret token senest tre måneder efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse og giver straks udstederne af sådanne aktivbaserede tokens og deres kompetente myndigheder meddelelse herom.

5.Hvis de aktivbaserede tokens er blevet klassificeret som væsentlige i overensstemmelse med en afgørelse som omhandlet i stk. 4, overføres de tilsynsmæssige forpligtelser til EBA på datoen for den afgørelse, hvorved den kompetente myndighed giver den tilladelse, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1.

Artikel 41
Særlige yderligere forpligtelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens

1.Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens opstiller, gennemfører og opretholder en aflønningspolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med sådanne udstedere, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

2.Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens sikrer, at sådanne tokens kan opbevares i depot hos forskellige udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til den tjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 10), herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, som ikke tilhører samme gruppe som defineret i artikel 2, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 61 2013/34/EU på et fair, rimeligt og ikkediskriminerende grundlag.

3.Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens vurderer og overvåger likviditetsbehovet for at imødekomme genindløsningskrav fremsat af indehavere af aktivbaserede tokens eller deres udøvelse af rettigheder som omhandlet i artikel 34. Med henblik herpå fastlægger, opretholder eller gennemfører udstedere af signifikante aktivbaserede tokens likviditetsstyringspolitikker og -procedurer. Denne politik og disse procedurer sikrer, at reservebeholdningen har en robust likviditetsprofil, der gør det muligt for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens at fortsætte driften normalt, også i situationer med likviditetsbetonede scenarier.

4.Den procentdel, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra b), fastsættes til 3 % af det gennemsnitlige beløb af reservebeholdningen for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

5.Hvis flere udstedere udbyder den samme aktivbaserede token, der er klassificeret som signifikant, skal hver af disse udstedere være omfattet af kravene i stk. 1-4.

Hvis en udsteder udbyder to eller flere kategorier af aktivbaserede tokens i Unionen, og mindst en af disse aktivbaserede tokens klassificeres som signifikant, er en sådan udsteder omfattet af kravene i stk. 1-4.

6.EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til præcisering af:

a)minimumsindholdet af ledelsesordningerne for aflønningspolitikken som omhandlet i stk. 1

b)proceduren og tidsrammen for en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens med henblik på tilpasning til højere kapitalgrundlagskrav som fastsat i stk. 4.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapitel 6

Velordnet afvikling

Artikel 42
Velordnet afvikling

1.Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for at have en plan, der er egnet til at understøtte en velordnet afvikling af deres aktiviteter i henhold til gældende national lovgivning, herunder kontinuitet eller genopretning af kritiske aktiviteter udført af disse udstedere eller af enhver tredjepartsenhed som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h). Den pågældende plan skal godtgøre, at udsteder af aktivbaserede tokens har evnen til at gennemføre en velordnet afvikling uden unødig økonomisk skade for indehavere af aktivbaserede tokens eller for stabiliteten af markederne for reservebeholdninger.

2.Den i stk. 1 omhandlede plan skal omfatte kontraktlige ordninger, procedurer og systemer, der sikrer, at provenuet fra salget af de resterende reservebeholdninger betales til indehavere af aktivbaserede tokens.

3.Den i stk. 1 omhandlede plan revideres og opdateres regelmæssigt.

AFSNIT IV Elektroniske pengetokens

Kapitel 1

Krav, der skal opfyldes af alle udstedere af elektroniske pengetokens

Artikel 43
Tilladelse

1.Der må ikke udbydes elektroniske tokens til offentligheden i Unionen, eller de må ikke optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, medmindre udstederen af sådanne elektroniske pengetokens:

a)er meddelt tilladelse som kreditinstitut eller "e-pengeinstitut" som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF

b)opfylder de krav, der gælder for et e-pengeinstitut, som er fastsat i afsnit II og III i direktiv 2009/110/EF, medmindre andet er anført i nærværende afsnit

c)offentliggør en hvidbog om kryptoaktiver, som den kompetente myndighed er blevet underrettet om i overensstemmelse med artikel 46.

Med henblik på litra a) har et "e-pengeinstitut" som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF tilladelse til at udstede "e-pengetokens", og e-pengetokens anses for at være elektroniske penge som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2009/110/EF.

E-pengetokens, der henviser til en EU-valuta, anses for at være udbudt til offentligheden i Unionen.

2.Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)på e-pengetokens, der markedsføres, distribueres og indehaves af kvalificerede investorer, og som kun kan indehaves af kvalificerede investorer

b)hvis det gennemsnitlige udestående beløb for e-pengetokens ikke overstiger 5 000 000 EUR eller det tilsvarende beløb i en anden valuta i en periode på 12 måneder, beregnet ved udgangen af hver kalenderdag.

Hvis medlemsstaten har fastsat en tærskelværdi på under 5 000 000 EUR i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/110/EF, gælder en sådan tærskelværdi med henblik på litra b).

I de tilfælde, der er omhandlet i litra a) og b), udarbejder udstedere af elektroniske pengetokens en hvidbog om kryptoaktiver og giver den kompetente myndighed meddelelse om en sådan hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 46.

Artikel 44
Udstedelse og genindløsning af elektroniske pengetokens

1.Som en undtagelse fra artikel 11 i direktiv 2009/110/EF finder kun følgende krav til udstedelse og genindløsning af e-pengetokens anvendelse på udstedere af e-pengetokens.

2.Indehavere af e-pengetokens har et krav over for udsteder af sådanne e-pengetokens. Enhver form for e-pengetoken, der ikke indrømmer alle indehavere et krav, forbydes.

3.Udstedere af sådanne e-pengetokens udsteder disse til pariværdi og ved modtagelse af pengemidler som omhandlet i artikel 4, stk. 25, i direktiv 2015/2366.

4.Efter anmodning fra indehaver af e-pengetokens genindløser den pågældende udsteder når som helst og til pariværdi den pengeværdi af de e-pengetokens, som indehavere af e-pengetokens har, enten kontant eller ved kreditoverførsel.

5.Udstedere af e-pengetokens oplyser på en fremtrædende plads om betingelserne for genindløsning, herunder eventuelle gebyrer i den forbindelse, i den i artikel 46 omhandlede hvidbog om kryptoaktiver.

6.Der kan kun opkræves gebyr for genindløsning, hvis det er anført i en sådan hvidbog om kryptoaktiver. Eventuelle gebyrer skal være forholdsmæssige og stå i et rimeligt forhold til de faktiske omkostninger for udstederen af e-pengetokens.

7.Hvis udstedere af e-pengetokens ikke opfylder legitime krav om genindløsning fra indehavere af e-pengetokens inden for det tidsrum, der er angivet i hvidbogen om kryptoaktiver, og som ikke må overstige 30 dage, finder forpligtelsen i stk. 3 anvendelse på alle følgende tredjepartsenheder, der har indgået kontraktlige ordninger med udstedere af e-pengetokens:

a)enheder, der sikrer beskyttelse af de pengemidler, som udstedere af e-pengetokens har modtaget til gengæld for e-pengetokens i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2009/110/EF

b)fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for distribution af e-pengetokens på vegne af udstedere af e-pengetokens.

Artikel 45
Forbud mod rentetilskrivning

Uanset artikel 12 i direktiv 2009/110/EF må ingen udsteder af e-pengetokens eller udbydere af kryptoaktivtjenester indrømme rentetilskrivning eller andre ydelser for den tid, i hvilken en indehaver af e-pengetokens har sådanne e-pengetokens.

Artikel 46
Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver vedrørende e-pengetokens

1.Inden der udbydes e-pengetokens til offentligheden i Unionen, eller der ansøges om optagelse af sådanne e-pengetokens til handel på en handelsplatform, offentliggør udstederen af e-pengetokens en hvidbog om kryptoaktiver på sit websted.

2.Hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i stk. 1 skal indeholde følgende relevante oplysninger:

a)en beskrivelse af udstederen af e-pengetokens

b)en detaljeret beskrivelse af udstederens projekt og en præsentation af de vigtigste deltagere i projektets udformning og udvikling

c)en angivelse af, hvorvidt hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af e-pengetokens og/eller en optagelse af sådanne e-pengetokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

d)en detaljeret beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til e-pengetokens, herunder genindløsningsrettigheden til pariværdi som omhandlet i artikel 44, samt procedurer og betingelser for udøvelsen af disse rettigheder

e)oplysninger om den underliggende teknologi og de standarder, som udstederen af e-pengetokens har anvendt, og som giver mulighed for at besidde, lagre og overføre sådanne e-pengetokens

f)risici i tilknytning til udstederen af e-penge, e-pengetokens og projektets gennemførelse, herunder teknologien

g)de oplysningselementer, som er anført i bilag III.

3.Alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger skal være reelle og klare og må ikke være vildledende. Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke indeholde væsentlige mangler og skal præsenteres i en kortfattet og forståelig form.

4.Hvidbøger om kryptoaktiver skal også indeholde en erklæring fra ledelsesorganet hos udstederen af e-pengetokens, der bekræfter, at hvidbogen om kryptoaktiver er i overensstemmelse med kravene i dette afsnit, og at de oplysninger, der fremlægges i hvidbogen om kryptoaktiver, efter ledelsesorganets bedste overbevisning er korrekte, og at der ikke er nogen væsentlig udeladelse.

5.Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der i et kort og ikke-teknisk sprog indeholder vigtige oplysninger om udbuddet til offentligheden af e-pengetokens eller optagelsen af sådanne e-pengetokens til handel, herunder især de væsentlige elementer i de pågældende e-pengetokens. Resuméet skal indeholde oplysninger om:

a)at indehavere af e-pengetokens har en genindløsningsrettighed når som helst og til pariværdi

b)betingelserne for genindløsning, herunder eventuelle gebyrer i forbindelse hermed.

6.Enhver hvidbog om kryptoaktiver skal være dateret.

7.Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på mindst ét af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

8.Hvidbogen om kryptoaktiver stilles til rådighed i maskinlæsbare formater i overensstemmelse med artikel 5.

9.Udstederen af e-pengetokens giver meddelelse til den relevante kompetente myndighed om udkastet til hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, om markedsføringsmaterialet som omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 24), litra b), mindst 20 arbejdsdage før offentliggørelsen heraf.

Efter meddelelsen, og uanset beføjelserne i direktiv 2009/110/EF eller de nationale gennemførelsesbestemmelser hertil, kan den kompetente myndighed i hjemlandet udøve de beføjelser, der er fastsat i artikel 82, stk. 1, i denne forordning.

10.Enhver ændring eller ny kendsgerning, som kan formodes at have væsentlig indflydelse på en potentiel købers købsbeslutning, eller på en e-pengetokenindehavers beslutning om over for udsteder at sælge eller veksle sådanne e-pengetokens, og som finder sted efter offentliggørelsen af den oprindelige hvidbog om kryptoaktiver, skal beskrives i en ændret hvidbog om kryptoaktiver udarbejdet af udstederen og meddelt den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med stk. 9.

Artikel 47
Det ansvar, som påhviler udstedere af e-pengetokens, for oplysningerne i hvidbogen on kryptoaktiver

1.Hvis en udsteder af e-pengetokens eller dens ledelsesorgan har overtrådt artikel 46 ved at levere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver, som ikke er fuldstændige, reelle eller klare, eller ved at afgive vildledende oplysninger, kan en indehaver af sådanne e-pengetokens kræve erstatning af den pågældende udsteder af e-pengetokens eller af dennes ledelsesorgan for den skade, der er påført indehaveren som følge af denne overtrædelse.

Enhver udelukkelse af civilretligt ansvar har ingen retsvirkning.

2.Det påhviler indehavere af e-pengetokens at fremlægge beviser for, at udstederen af e-pengetokens har overtrådt artikel 46, og at en sådan overtrædelse har haft en indvirkning på indehaverens beslutning om at købe, sælge eller veksle de nævnte e-pengetokens.

3.En indehaver af e-pengetokens kan ikke kræve erstatning for de oplysninger, der er anført i et resumé som omhandlet i artikel 46, stk. 5, herunder oversættelsen heraf, medmindre:

a)resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver

b)resuméet ikke, når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, indeholder nøgleoplysninger, således at forbrugere og investorer lettere kan tage stilling til, om de vil købe de pågældende e-pengetokens.

4.Denne artikel udelukker ikke yderligere civile erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.   

Artikel 48
   Markedsføringsmateriale    

1.Markedsføringsmateriale, der vedrører et udbud til offentligheden af e-pengetokens eller optagelsen af sådanne e-pengetokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, skal opfylde alle følgende betingelser:

a)Markedsføringsmaterialet skal tydeligt fremstå som sådant.

b)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal være reelle og klare og må ikke være vildledende.

c)Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal stemme overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver.

d)I markedsføringsmaterialet skal det klart anføres, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udstederen af e-pengetokens angives.

2.Markedsføringsmaterialet skal indeholde en klar og utvetydig erklæring om, at alle indehavere af e-pengetokens har en genindløsningsrettighed over for udstederen når som helst og til pariværdi.

Artikel 49
Investering af pengemidler modtaget til gengæld for e-pengetokens

Pengemidler, der modtages af udstedere af e-pengetokens til gengæld for e-pengetokens, og som investeres i sikre aktiver med en lav risiko i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 2009/110/EF, investeres i aktiver i samme valuta som den, der henvises til ved det pågældende e-pengetoken.

Kapitel 2

Signifikante e-pengetokens

Artikel 50
Klassificering af e-pengetokens som signifikante e-pengetokens

1.EBA klassificerer e-pengetokens som signifikante e-pengetokens ud fra kriterierne som omhandlet i artikel 39, stk. 1, og specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, og hvis mindst tre af disse kriterier er opfyldt:

2.De kompetente myndigheder i udsteders hjemland giver EBA oplysninger mindst en gang om året om de kriterier, der er omhandlet i artikel 39, stk. 1, og specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6.

3.Hvis EBA er af den opfattelse, at e-pengetokens opfylder kriterierne i artikel 39, stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver udstederne af disse e-pengetokens og den kompetente myndighed i udstederens hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse. EBA giver udstedere af sådanne e-pengetokens og deres kompetente myndigheder mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

4.EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en e-pengetoken udgør en signifikant e-pengetoken senest tre måneder efter den i stk. 3 omhandlede meddelelse og giver straks udstederne af sådanne e-pengetokens og deres kompetente myndigheder meddelelse herom.

Artikel 51
Frivillig klassificering af e-pengetokens som signifikante e-pengetokens

1.En udsteder af e-pengetokens, der er meddelt tilladelse som kreditinstitut eller som "e-pengeinstitut" som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF, eller som ansøger om en sådan tilladelse, kan angive, at denne ønsker at klassificere sine e-pengetokens som signifikante e-pengetokens. I så fald underretter den kompetente myndighed omgående EBA om udstederens eller den ansøgende udsteders ansøgning.

For at e-pengetokens kan klassificeres som signifikante, godtgør udstederen eller den ansøgende udsteder af e-pengetokens gennem en detaljeret driftsplan, at den kan forventes at opfylde mindst tre af de i artikel 39, stk. 1, omhandlede kriterier, som angivet i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6.

2.Hvis EBA på baggrund af driftsplanen er af den opfattelse, at disse e-pengetokens opfylder kriterierne i artikel 39, stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver den kompetente myndighed i udstederens eller den ansøgende udsteders hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse.

EBA giver den kompetente myndighed i udstederens eller den ansøgende udsteders hjemland mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

3.Hvis EBA på baggrund af driftsplanen er af den opfattelse, at disse e-pengetokens ikke opfylder kriterierne i artikel 39, stk. 1, som specificeret i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, udarbejder EBA et udkast til afgørelse herom og giver udstederen eller den ansøgende udsteder og den kompetente myndighed i udstederens eller den ansøgende udsteders hjemland meddelelse om dette udkast til afgørelse.

EBA giver udstederen eller den ansøgende udsteder og den kompetente myndighed i dennes hjemland mulighed for skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer forud for vedtagelsen af den endelige afgørelse. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer.

4.EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en e-pengetoken udgør en signifikant e-pengetoken senest tre måneder efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse og giver straks udstederne eller den ansøgende udsteder af sådanne e-pengetokens og deres kompetente myndigheder meddelelse herom. Afgørelsen meddeles straks udstederen eller den ansøgende udsteder af disse e-pengetokens og den kompetente myndighed i dennes hjemland.

Artikel 52
Særlige yderligere forpligtelser for udstedere af signifikante e-pengetokens

Udstedere af mindst én kategori af e-pengetokens anvender følgende krav over for udstedere af aktivbaserede tokens eller signifikante aktivbaserede tokens:

a)artikel 33 og 34 i denne forordning i stedet for artikel 7 i direktiv 2009/110/EF

b)artikel 41, stk. 1, 2 og 3, i denne forordning

c)artikel 41, stk. 4, i denne forordning i stedet for artikel 5 i direktiv 2009/110/EF

d)artikel 42 i denne forordning.

AFSNIT V: Betingelser for tilladelse og drift for udbydere af kryptoaktivtjenester

Kapitel 1: Tilladelse til udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 53
Tilladelse

1.Kryptoaktivtjenester må kun leveres af juridiske personer, der har et vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat i Unionen, og som er meddelt tilladelse som udbydere af kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 55.

Udbydere af kryptoaktivtjenester skal til enhver tid opfylde betingelserne for deres tilladelse.

Personer, der ikke er udbydere af kryptoaktivtjenester, må ikke anvende et navn eller et firmanavn eller udstede markedsføringsmateriale eller anvende nogen anden proces, der antyder, at den pågældende er meddelt tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester, eller som vil kunne skabe forvirring i den henseende.

2.De kompetente myndigheder, der meddeler en tilladelse i henhold til artikel 55, sikrer, at det i en sådan tilladelse specificeres, hvilke kryptoaktivtjenester udbydere af kryptoaktivtjenester har fået tilladelse til at levere.

3.En tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester gælder for hele Unionen og giver udbydere af kryptoaktivtjenester tilladelse til i hele Unionen at levere de tjenesteydelser, de er meddelt tilladelse til, enten i medfør af etableringsretten, bl.a. via en filial, eller som led i den frie udveksling af tjenesteydelser.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer kryptoaktivtjenester på tværs af grænserne, er ikke forpligtet til at have en fysisk tilstedeværelse på et værtslands geografiske område.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der ønsker at tilføje kryptoaktivtjenester til deres tilladelse, anmoder de kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelsen, om en udvidelse af deres tilladelse ved at supplere og ajourføre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 54. Anmodningen om udvidelse behandles i overensstemmelse med artikel 55.

Artikel 54
Ansøgning om tilladelse

1.Juridiske personer, der har til hensigt at levere kryptoaktivtjenester, søger den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udbyderen af kryptoaktivtjenester har sit vedtægtsmæssige hjemsted, om tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder.

2.Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde følgende:

a)navn, herunder det juridiske navn og ethvert andet handelsnavn, der skal anvendes, identifikatoren for juridiske enheder for den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, det af den pågældende udbyder anvendte websted og dennes fysiske adresse

b)den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders retlige status

c)den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders vedtægter

d)en driftsplan, hvori det angives, hvilke former for kryptoaktivtjenester den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenesten ønsker at levere, herunder hvor og hvordan disse tjenester skal markedsføres

e)en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesordninger

f)for alle fysiske personer, der er involveret i ledelsesorganet hos den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, og for alle fysiske personer, som direkte eller indirekte besidder 20 % eller derover af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, bevis for, at der ikke er anmærkninger i noget strafferegister for så vidt angår overtrædelse af nationale regler inden for handelsret, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om terrorbekæmpelse og lovgivning om erhvervsansvar

g)dokumentation for, at de fysiske personer, der er involveret i den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan, tilsammen har tilstrækkelig viden, tilstrækkelige færdigheder og tilstrækkelig erfaring til at stå for ledelsen af denne udbyder, og dokumentation for, at de pågældende fysiske personer er forpligtet til at afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres opgaver.

h)en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders interne kontrolmekanisme, procedure for risikovurdering og forretningskontinuitetsplan

i)beskrivelser både på teknisk og ikke-teknisk sprog af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders IT-systemer og sikkerhedsforanstaltninger

j)dokumentation for, at den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder opfylder forsigtighedshensynene i overensstemmelse med artikel 60

k)en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders procedurer for behandling af klager fra kunder

l)en beskrivelse af proceduren for adskillelse af kundernes kryptoaktiver og pengemidler

m)en beskrivelse af proceduren og systemet til påvisning af markedsmisbrug

n)hvis den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester har til hensigt at sikre deponering og forvaltning af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, en beskrivelse af deponeringspolitikken

o)hvis den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester har til hensigt at drive en handelsplatform for kryptoaktiver, en beskrivelse af driftsbestemmelserne for handelsplatformen

p)hvis den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester har til hensigt at veksle mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver, en beskrivelse af den ikke-diskriminerende handelspolitik

q)hvis den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester har til hensigt at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af tredjepart, en beskrivelse af politikken for ordreudførelse

r)hvis ansøgeren har til hensigt at modtage og formidle ordrer på kryptoaktiver på tredjeparts vegne, bevis for, at de fysiske personer, der yder rådgivning på vegne af den ansøgende udsteder af kryptoaktivtjenester har den nødvendige viden og ekspertise til at opfylde sine forpligtelser.

3.De kompetente myndigheder må ikke kræve, at en ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester leverer oplysninger, som de allerede har modtaget i henhold til direktiv 2009/110/EF, direktiv 2014/65/EU, direktiv 2015/2366/EU eller national lovgivning, der finder anvendelse på kryptoaktivtjenester, før denne forordnings ikrafttræden, forudsat at disse oplysninger eller dokumenter stadig er ajourførte og tilgængelige for de kompetente myndigheder. 

Artikel 55
Vurdering af ansøgning om tilladelse og meddelelse af eller afslag på tilladelsen

1.De kompetente myndigheder vurderer senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af den i artikel 54, stk. 1, omhandlede ansøgning, om ansøgningen er fuldstændig, ved at kontrollere, at oplysningerne i artikel 54, stk. 2, er blevet indgivet. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter myndighederne en frist, inden for hvilken den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester skal fremlægge de manglende oplysninger.

2.De kompetente myndigheder kan afslå at behandle ansøgninger, hvis sådanne ansøgninger stadig er ufuldstændige efter udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1.

3.De kompetente myndigheder underretter straks den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester om, at en ansøgning er fuldstændig.

4.De kompetente myndigheder rådfører sig med de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, før de meddeler udbyderen af kryptoaktivtjenester tilladelse eller giver afslag herpå i hvert enkelt af følgende tilfælde:

a)Den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester er et datterselskab af en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.

b)Den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester er et datterselskab af en modervirksomhed for en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.

c)Den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester kontrolleres af de samme fysiske og juridiske personer, som kontrollerer en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.

5.De kompetente myndigheder vurderer senest tre måneder efter modtagelse af en fuldstændig ansøgning, om den ansøgende udbyder af kryptoaktivtjenester overholder kravene i dette afsnit og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester. Ved denne vurdering tages der hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de kryptoaktivtjenester, som den ansøgende udbyder heraf har til hensigt at levere.

De kompetente myndigheder kan give afslag på tilladelse, hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at:

a)ledelsesorganet hos den ansøgende udsteder af kryptoaktivtjenester udgør en trussel for den effektive, sunde og forsigtige ledelse og forretningskontinuitet og for tilstrækkelig hensyntagen til kundernes interesser og markedets integritet

b)ansøgeren ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde nogen af kravene i dette afsnit.

6.De kompetente myndigheder underretter ESMA om alle tilladelser, der er meddelt i henhold til denne artikel. ESMA tilføjer alle de oplysninger, der er indgivet i godkendte ansøgninger, til fortegnelsen over de i artikel 57 omhandlede udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse. ESMA kan anmode om oplysninger for at sikre, at kompetente myndigheder på konsekvent vis meddeler tilladelse i henhold til denne artikel.

7.De kompetente myndigheder meddeler de ansøgende udbydere af kryptoaktivtjenester deres afgørelser om meddelelse af eller afslag på tilladelse senest tre arbejdsdage efter datoen for denne afgørelse.

Artikel 56
Inddragelse af tilladelse

1.De kompetente myndigheder inddrager tilladelserne i hver enkelt af de følgende situationer, hvis udbyderen af kryptoaktivtjenester:

a)ikke har anvendt sin tilladelse i en periode på 18 måneder efter meddelelsen af tilladelsen

b)udtrykkeligt har givet afkald på sin tilladelse

c)ikke har leveret kryptoaktivtjenester i ni på hinanden følgende måneder

d)har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis i form af falske erklæringer i sin ansøgning om tilladelse

e)ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt, og ikke har truffet de afhjælpende foranstaltninger, som den kompetente myndighed har anmodet om, inden for en given frist

f)har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af denne forordning.

2.De kompetente myndigheder har også beføjelse til at inddrage tilladelser i følgende situationer:

a)Udbyderen af kryptoaktivtjenester eller medlemmerne af dennes ledelsesorgan har overtrådt den nationale lovgivning om gennemførelse af direktivet (EU) 2015/849 62 om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

b)Udbyderen af kryptoaktivtjenester har mistet sin tilladelse som betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv (EU) 2015/2366 eller sin tilladelse som e-pengeinstitut, der er udstedt i overensstemmelse med afsnit II i direktiv 2009/110/EF, og udbyderen af kryptoaktivtjenester har undladt at rette op på situationen inden for 40 kalenderdage.

3.Hvis en kompetent myndighed inddrager en tilladelse, underretter den kompetente myndighed, der er udpeget som et centralt kontaktpunkt i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 81, ESMA og de kompetente myndigheder i værtslandet herom uden unødig forsinkelse. ESMA registrerer oplysningerne om inddragelsen af tilladelsen i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 57.

4.De kompetente myndigheder kan begrænse inddragelsen af tilladelsen til en bestemt tjeneste.

5.De kompetente myndigheder rådfører sig, inden de inddrager en tilladelse, med den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, i hvilken den pågældende kryptoaktivtjenesteudbyder er:

a)et datterselskab af en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat

b)et datterselskab af en modervirksomhed for en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat

c)kontrolleret af de samme fysiske og juridiske personer, som kontrollerer en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.

6.EBA, ESMA og enhver kompetent myndighed i et værtsland kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at undersøge, om udbyderen af kryptoaktivtjenester fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.

7.Udbydere af kryptoaktivtjenester fastlægger, gennemfører og opretholder til enhver tid passende procedurer til sikring af den rettidige og korrekte overførsel af kundernes kryptoaktiver og pengemidler til en anden kryptoaktivtjenesteudbyder, når en tilladelse inddrages.

Artikel 57 
Fortegnelse over udbydere af kryptoaktivtjenester

1.ESMA opretter en fortegnelse over alle udbydere af kryptoaktivtjenester. Denne fortegnelse skal være offentligt tilgængeligt fra ESMA's websted og opdateres regelmæssigt.

2.Den i stk. 1 nævnte fortegnelse indeholder følgende oplysninger:

a)kryptoaktivtjenesteudbyderens navn, juridiske form og identifikator for den juridiske enhed samt filialer

b)kryptoaktivtjenesteudbyderens handelsnavn, fysiske adresse og websted eller den handelsplatform for kryptoaktiver, der drives af kryptoaktivtjenesteudbyderen

c)navn og adresse på den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, og dennes kontaktoplysninger

d)listen over de kryptoaktivtjenester, som udbyderen meddeles tilladelse til

e)listen over de medlemsstater, i hvilke kryptoaktivtjenesteudbyderen har meddelt, at denne agter at levere kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 58

f)enhver anden form for tjeneste, der leveres af kryptoaktivtjenesteudbyderen, som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til relevant EU-ret eller national ret.

3.Eventuel inddragelse af en tilladelse til en udbyder af kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 56, skal være offentliggjort i fortegnelsen i en periode på fem år.

Artikel 58
Grænseoverskridende levering af kryptoaktivtjenester

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der har til hensigt at levere kryptoaktivtjenester i mere end én medlemsstat, indgiver følgende oplysninger til den kompetente myndighed, der er udpeget som centralt kontaktpunkt i overensstemmelse med artikel 81:

a)en liste over de medlemsstater, i hvilke udbyderen af kryptoaktivtjenester har til hensigt at levere disse

b)begyndelsesdatoen for den påtænkte levering af kryptoaktivtjenesterne

c)en liste over alle aktiviteter, der udføres af udbyderen af kryptoaktivtjenester, og som ikke er omfattet af denne forordning.

2.Det centrale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor tilladelsen blev meddelt, meddeler senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger de kompetente myndigheder i værtslandene, ESMA og EBA disse oplysninger. ESMA registrerer oplysningerne i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 57.

3.Det centrale kontaktpunkt i den medlemsstat, der har meddelt tilladelsen, underretter straks den pågældende kryptoaktivtjenesteudbyder om den i stk. 2 omhandlede meddelelse.

4.Kryptoaktivtjenesteudbydere kan påbegynde leveringen af kryptoaktivtjenester i en anden medlemsstat end deres hjemland fra datoen for modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede meddelelse eller senest 15 kalenderdage efter at have indgivet de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Kapitel 2: Forpligtelse for alle udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 59
Forpligtelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt i kundernes bedste interesse og oplysninger til kunderne

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester handler ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med deres kunders og potentielle kunders bedste interesse.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester giver deres kunder reelle, klare og ikke-vildledende oplysninger, navnlig i markedsføringsmateriale, der skal være identificeret som sådant. Udbydere af kryptoaktivtjenester må ikke forsætligt eller uagtsomt vildlede en kunde i forhold til de reelle eller formodede fordele ved kryptoaktiver.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester advarer kunder om risici i forbindelse med køb af kryptoaktiver.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester offentliggør deres prispolitikker og offentliggør dem online på et fremtrædende sted på deres websted.

Artikel 60
Tilsynsmæssige krav

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester skal til enhver tid have indført forsigtighedshensyn svarende til et beløb, der mindst er lig det højeste af følgende:

a)det permanente minimumskapitalkrav, der er anført i bilag IV, afhængigt af hvilken type kryptoaktivtjeneste der er leveret

b)en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger, der revideres årligt

2.De i stk. 1 omhandlede forsigtighedshensyn antager enhver af følgende former:

a)kapitalgrundlaget, der består af de egentlige kernekapitalposter som omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de i artikel 46 og 48 i nævnte forordning omhandlede tærskelbaserede undtagelser.

b)en forsikringspolice, der dækker Unionens geografiske område, hvor der aktivt ydes kryptoaktivtjenester, eller en tilsvarende garanti.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der ikke har været forretningsaktive i et år fra den dato, hvor de påbegyndte leveringen af tjenesterne, anvender til den i stk. 1, litra b), omhandlede beregning de forventede faste omkostninger, der er medtaget i deres fremskrivninger for de første 12 måneder af tjenesternes levering, som indgivet sammen med deres ansøgning om tilladelse.

4.Den i stk. 2 omhandlede forsikringspolice skal mindst indeholde følgende elementer:

a)Den har en oprindelig løbetid på mindst et år.

b)Dens opsigelsesvarsel er mindst 90 dage.

c)Den stammer fra en virksomhed, der har tilladelse til at tegne en forsikring, i overensstemmelse med EU-ret eller national ret.

d)Den leveres af en tredjepartsenhed.

5.Den i stk. 2, litra b), omhandlede forsikringspolice omfatter dækning af risikoen ved:

a)bortkomne dokumenter

b)misvisende fremstillinger eller vildledende erklæringer

c)handlinger, fejl eller undladelser, der resulterer i manglende overholdelse af:

i) retlige og forskriftsmæssige forpligtelser

ii) forpligtelsen til at handle ærligt, redeligt og professionelt over for kunderne

iii) fortrolighedspligt

d)undladelse af fastlæggelse, gennemførelse og opretholdelse af passende procedurer til forebyggelse af interessekonflikter

e)tab som følge af driftsforstyrrelser eller systemfejl

f)hvor det er relevant for forretningsmodellen, grov forsømmelighed med hensyn til beskyttelse af kundernes kryptoaktiver og pengemidler.

6.Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b), beregner udbydere af kryptoaktivtjenester deres faste omkostninger for det foregående år ved anvendelse af tal fra de gældende regnskaber, idet følgende poster fratrækkes de samlede omkostninger efter fordeling af overskud til aktionærerne ifølge seneste reviderede årsregnskab eller, såfremt et revideret regnskab ikke foreligger, ifølge det årsregnskab, som er valideret af nationale tilsynsmyndigheder:

a)bonusser for personalet og anden aflønning, i det omfang disse bonusser og denne aflønning afhænger af en nettofortjeneste for udbydere af kryptoaktivtjenester i det pågældende år

b)medarbejdernes, direktørernes og partnernes overskudsandele

c)andre former for fordeling af overskud og variabel aflønning, i det omfang disse er fuldt ud skønsmæssige

d)ikke-tilbagevendende udgifter fra ikke-ordinære aktiviteter.

Artikel 61
Organisatoriske krav

1.Medlemmerne af ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester skal have det nødvendige gode omdømme og den nødvendige kompetence, for så vidt angår kvalifikationer, erfaring og færdigheder, til at udføre deres opgaver. De skal kunne vise, at de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til effektivt at udføre deres opgaver.

2.Fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer mere end 20 % af kryptoaktivtjenesteudbyderens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller som på anden vis udøver kontrol med en sådan udbyder af kryptoaktivtjeneste, skal fremlægge bevis for, at de har det nødvendige gode omdømme og den nødvendige kompetence.

3.Ingen af de personer, der er nævnt i stk. 1 og 2, må have en dom for overtrædelser vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller anden økonomisk kriminalitet.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester ansætter personale med de færdigheder, den viden og den ekspertise, der er nødvendig for at udføre de opgaver, som de har fået tildelt, og tager i den forbindelse hensyn til omfanget, arten og udvalget af de leverede kryptoaktivtjenester.

5.Ledelsesorganet vurderer og evaluerer regelmæssigt effektiviteten af de politikker, ordninger og procedurer, der er indført for at opfylde forpligtelserne i kapitel 2 og 3 i dette afsnit, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.

6.Udbydere af kryptoaktivtjenester træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af disse kryptoaktivtjenester. I dette øjemed anvender udbyderne af kryptoaktivtjenester passende og forholdsmæssigt afpassede ressourcer og procedurer, herunder robuste og sikre IKT-systemer, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 63 .

De udfærdiger en forretningskontinuitetspolitik, som omfatter forretningskontinuitet inden for IKT samt katastrofeberedskabsplaner, der er oprettet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 64 , som i tilfælde af en afbrydelse af udbydernes IKT-systemer og -procedurer har til formål at sikre, at væsentlige data og funktioner i forbindelse med kryptoaktivtjenesterne bevares, eller, hvor dette ikke er muligt, den rettidige genopretning af disse data og funktioner og den rettidige genoptagelse af kryptoaktivtjenesterne.

7.Udbydere af kryptoaktivtjenester sørger for at have interne kontrolmekanismer og effektive procedurer til risikovurdering og -styring, herunder effektiv kontrol og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til forvaltning af IKT-systemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 65 . De overvåger og evaluerer regelmæssigt, om de interne kontrolmekanismer og -procedurer for risikovurdering er tilstrækkelige og effektive, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.

Udbydere af kryptoaktivtjenester sørger for, at der findes systemer og procedurer til beskyttelse af oplysningernes sikkerhed, integritet og fortrolighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/xx 66 .

8.Udbydere af kryptoaktivtjenester fører fortegnelser over alle de kryptoaktivtjenester, ordrer og transaktioner, som de har foretaget. Disse fortegnelser skal være tilstrækkelige til at sætte de kompetente myndigheder i stand til at udføre deres tilsynsopgaver og gennemføre håndhævelsesforanstaltninger, og navnlig til at fastslå, om udbyderen af kryptoaktivtjenester har opfyldt alle forpligtelser, herunder forpligtelser over for kunder eller potentielle kunder og markedets integritet.

9.Udbydere af kryptoaktivtjenester sørger for at have systemer, procedurer og ordninger til overvågning og påvisning af markedsmisbrug som omhandlet i afsnit VI.  De underretter straks deres kompetente myndighed om enhver mistanke om, at der kan foreligge omstændigheder, der tyder på, at der er begået markedsmisbrug, at det begås, eller at det vil blive begået.

Artikel 62
Oplysninger til de kompetente myndigheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester giver deres kompetente myndighed meddelelse om eventuelle ændringer i deres ledelsesorgan og giver deres kompetente myndighed alle de oplysninger, der er nødvendige for dennes vurdering af overholdelsen af artikel 61.

Artikel 63
Opbevaring af kundernes kryptoaktiver og pengemidler

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der opbevarer kryptoaktiver tilhørende kunder eller metoder, der giver adgang til disse kryptoaktiver, træffer passende foranstaltninger til at beskytte kundernes ejendomsrettigheder, navnlig i tilfælde af en kryptoaktivtjenesteudbyders insolvens, og til at forhindre, at der anvendes en kundes kryptoaktiver for egen regning, medmindre kunden har givet sit udtrykkelige samtykke.

2.Hvis kryptoaktivtjenesteudbydernes forretningsmodeller eller kryptoaktivtjenesterne kræver besiddelse af kundernes pengemidler, sørger udbyderne for passende ordninger til beskyttelse af kundernes rettigheder og forhindrer anvendelsen for egen regning af kundernes pengemidler som defineret i artikel 4, stk. 25, i direktiv (EU) 2015/2366 67 .

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester placerer straks enhver kundes pengemidler hos en centralbank eller et kreditinstitut.

Udbydere af kryptoaktivtjenester træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kundernes pengemidler hos en centralbank eller et kreditinstitut opbevares på en konto eller på konti, der kan identificeres særskilt i forhold til de konti, der anvendes til anbringelse af pengemidler tilhørende udbyderen af kryptoaktivtjenester

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester kan selv eller gennem en tredjepart udbyde betalingstjenester i forbindelse med den kryptoaktivtjeneste, som de tilbyder, forudsat at udbyderen af kryptoaktivtjenesten selv eller tredjeparten er et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/2366.

5.Stk. 2 og 3 i denne artikel finder ikke anvendelse på udbydere af kryptoaktivtjenester, der er e-pengeinstitutter som defineret i artikel 2, nr. 1, i direktiv 2009/110/EF, eller betalingsinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 64
Klagebehandlingsprocedure

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester fastlægger og opretholder effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager fra kunderne.

2.Kunder skal kunne indgive klager til kryptoaktivtjenesteudbydere gratis.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester udfærdiger en model til indgivelse af klager, som de stiller til rådighed for kunderne, og fører et register over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der træffes som reaktion herpå.

4.Udstedere af kryptoaktivtjenester undersøger og behandler alle klager rettidigt og retfærdigt og meddeler resultatet af sådanne undersøgelser til deres kunder inden for en rimelig frist.

Artikel 65
Forebyggelse, identificering, håndtering og oplysning i forbindelse med interessekonflikter

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester opretholder og anvender en effektiv politik, der skal forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem dem selv og mellem:

a)deres aktionærer eller personer, der er direkte eller indirekte forbundet med dem gennem et kontrolforhold

b)deres ledere og ansatte

c)deres kunder eller mellem én kunde og en anden kunde.

2.Udstedere af kryptoaktivtjenester giver deres kunder og potentielle kunder oplysninger af generel karakter og oplyser om kilder til interessekonflikter og de skridt, der er taget for at afbøde disse.

Udbydere af kryptoaktivtjenester offentliggør på et fremtrædende sted sådanne oplysninger på deres websted.

3.De i stk. 2 omhandlede oplysninger skal være tilstrækkeligt præcise under hensyntagen til hver kundes karakteristika, således at den enkelte kunde kan træffe en informeret beslutning om den tjeneste, i forbindelse med hvilken interessekonflikten er opstået.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester vurderer og gennemgår mindst en gang om året deres politik vedrørende interessekonflikter og træffer alle passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.

Artikel 66
Outsourcing

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der gør brug af en tredjepart til udførelse af operationelle funktioner, træffer alle rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere operationel risiko. De har det fulde ansvar for opfyldelsen af alle deres forpligtelser i henhold til dette afsnit og sikrer til enhver tid, at alle de følgende betingelser er opfyldt:

a)Outsourcing resulterer ikke i en uddelegering af kryptoaktivtjenesteudbyderes ansvar.

b)Outsourcing ændrer heller ikke forholdet mellem kryptoaktivtjenesteudbydere og deres kunder og heller ikke kryptoaktivtjenesteudbyderes forpligtelser over for deres kunder.

c)Outsourcing ændrer ikke betingelserne for den tilladelse, der meddeles kryptoaktivtjenesteudbydere.

d)Tredjeparter involveret i outsourcing samarbejder med den kompetente myndighed i kryptoaktivtjenesteudbydernes hjemland, og outsourcing forhindrer ikke disse kompetente myndigheders udøvelse af tilsynsfunktioner, herunder adgang på stedet til at indhente alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at varetage disse funktioner.

e)Udbydere af kryptoaktivtjenester bibeholder den ekspertise og de ressourcer, der er nødvendige for at evaluere kvaliteten af de leverede tjenester, for effektivt at føre tilsyn med de outsourcede tjenesteydelser og for løbende at styre de risici, der er forbundet med outsourcing.

f)Udbydere af kryptoaktivtjenester har direkte adgang til relevante oplysninger om de outsourcede tjenester.

g)Udbydere af kryptoaktivtjenester sikrer, at en i outsourcing involveret tredjepart opfylder de standarder, der er fastsat i den relevante databeskyttelseslovgivning, som ville finde anvendelse, hvis tredjeparten havde hjemsted i Unionen.

For så vidt angår litra g), er kryptoaktivtjenesteudbydere ansvarlige for at sikre, at de i den relevante databeskyttelseslovgivning fastlagte standarder er fastsat i den i stk. 3 omhandlede kontrakt.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester skal have en politik for deres outsourcing, herunder beredskabsplaner og exitstrategier.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester skal indgå en skriftlig aftale med enhver tredjepart, der er involveret i outsourcing. Denne skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der gælder for både udbydere af kryptoaktivtjenester og berørte tredjeparter, og gøre det muligt for de pågældende udbydere af kryptoaktivtjenester at opsige denne aftale.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester og tredjeparter skal efter anmodning stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for de kompetente myndigheder og de relevante myndigheder med henblik på at sætte disse myndigheder i stand til at vurdere, om de outsourcede aktiviteter er i overensstemmelse med kravene i dette afsnit.

Kapitel 3: Forpligtelser vedrørende levering af specifikke kryptoaktivtjenester

Artikel 67
Deponering og forvaltning af kryptoaktiver på tredjeparts vegne.

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration på vegne af tredjepart, indgår en aftale med deres kunder om en præcisering af deres opgaver og ansvarsområder. En sådan aftale skal mindst omfatte alle følgende punkter:

a)aftaleparternes identitet

b)arten af den leverede tjenesteydelse og en beskrivelse heraf

c)metoderne til kommunikation mellem kryptoaktivtjenesteudbyderen og kunden, herunder kundens system til kontrol af ægtheden

d)en beskrivelse af de sikkerhedssystemer, der anvendes af kryptoaktivtjenesteudbyderen

e)gebyrer, der anvendes af kryptoaktivtjenesteudbyderen

f)den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, fører en fortegnelse over de kundepositioner, der føres i hver kundes navn, og som svarer til den enkelte kundes rettigheder til kryptoaktiverne. Udbydere af kryptoaktivtjenester registrerer hurtigst muligt eventuelle bevægelser i denne fortegnelse i henhold til instrukser fra deres kunder. Deres interne procedurer sikrer, at enhver bevægelse, der påvirker registreringen af kryptoaktiverne, dokumenteres ved en transaktion, der regelmæssigt registreres i fortegnelsen over kundens positioner.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til opbevaring og forvaltning af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, indfører en politik for deponering med interne regler og procedurer med henblik på sikker opbevaring af eller kontrol med sådanne kryptoaktiver eller metoder til adgang til kryptoaktiverne, såsom krypteringsnøgler.

Disse regler og procedurer skal sikre, at udbyderen af kryptoaktivtjenester ikke kan miste kundernes kryptoaktiver eller de rettigheder, der er knyttet til disse aktiver som følge af svig, cybertrusler eller forsømmelighed. 

4.Hvor det er relevant, skal udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og forvaltning af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, lette udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til kryptoaktiverne. Enhver begivenhed, der antages at skabe eller ændre kundens rettigheder, registreres i fortegnelsen over kundens positioner så hurtigt som muligt.

5.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og forvaltning af kryptoaktiver på tredjeparts vegne, giver deres kunder, mindst en gang hvert kvartal, og efter anmodning fra den pågældende kunde en oversigt over kundens positioner vedrørende de kryptoaktiver, der er registreret i dennes navn. Denne oversigt over kundens positioner leveres på et varigt medium. Oversigten over kundens positioner skal indeholde de pågældende kryptoaktiver, deres saldo, værdi og overførsler af kryptoaktiver i den pågældende periode.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, skal hurtigst muligt give deres kunder oplysninger om de operationer vedrørende kryptoaktiver, der kræver svar fra disse kunder.

6.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, sikrer, at kryptoaktiver deponeret på vegne af deres kunder eller metoder til adgang til disse kryptoaktiver returneres så hurtigt som muligt til disse kunder.

7.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, holder kryptoaktiver deponeret på vegne af deres kunder adskilt fra deres egne kryptoaktiver. De sikrer, at deres kunders kryptoaktiver i DLT findes på separate adresser, der er adskilt fra dem, hvor deres egne kryptoaktiver er deponeret.

8.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til deponering og administration af kryptoaktiver på vegne af tredjepart, hæfter over for deres kunder for tab af kryptoaktiver som følge af en funktionsfejl eller hacking op til markedsværdien af det mistede kryptoaktiv.

Artikel 68
Drift af en handelsplatform for kryptoaktiver  

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, fastsætter regler for driften af handelsplatformen. Disse driftsregler skal som minimum:

a)fastsætte krav, procedurer for rettidig omhu og godkendelse, der anvendes inden optagelsen af kryptoaktiver på handelsplatformen

b)definere eventuelle udelukkelseskategorier, som er de typer kryptoaktiver, der ikke vil blive optaget til handel på en eventuel handelsplatform

c)fastlægge politikker og procedurer for og størrelsen af eventuelle gebyrer for optagelse af kryptoaktiver på handelsplatformen

d)fastsætte objektive og forholdsmæssige kriterier for deltagelse i handelsaktiviteter, der fremmer en fair og åben adgang til handelsplatformen for kunder, der ønsker at handle

e)fastsætte krav for at sikre redelig og korrekt handel

f)fastsætte betingelserne for, at kryptoaktiver fortsat kan handles, herunder likviditetstærskelværdier og krav om periodisk oplysning

g)fastsætte betingelser for, hvornår handel med kryptoaktiver kan suspenderes

h)fastsætte procedurer for at sikre en effektiv afvikling af både kryptoaktivtransaktioner og fiatvalutatransaktioner.

Med henblik på litra a) skal det klart fremgå af driftsreglerne, at et kryptoaktiv ikke må optages til handel på handelsplatformen, hvis der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, medmindre et sådant kryptoaktiv nyder godt af undtagelserne som omhandlet i artikel 4, stk. 2.

Før optagelsen af kryptoaktiver til handel sikrer de kryptoaktivtjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, at kryptoaktivet er i overensstemmelse med handelsplatformens driftsregler og vurderer det pågældende kryptoaktivs kvalitet. Ved vurderingen af kvaliteten af et kryptoaktiv tager handelsplatformen hensyn til udstederens og dennes udviklingsteams erfaring, resultater og omdømme. Handelsplatformen vurderer også kvaliteten af de kryptoaktiver, der er omfattet af undtagelsen i artikel 4, stk. 2.

Driftsreglerne for handelsplatformen for kryptoaktiver skal forhindre, at kryptoaktiver med en indbygget anonymitetsfunktion optages til handel, medmindre indehaverne af kryptoaktiverne og deres transaktionshistorik kan identificeres af de udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, eller af kompetente myndigheder.

2.Disse driftsregler som omhandlet i stk. 1 affattes på et af de officielle sprog i hjemlandet eller på et andet sprog, der sædvanligvis anvendes i finanssektoren. Disse driftsregler offentliggøres på den pågældende kryptoaktivtjenesteudbyders websted.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, må ikke handle for egen regning på den handelsplatform for kryptoaktiver, som de driver, heller ikke selv om de har tilladelse til veksling mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, sørger for at have effektive systemer, procedurer og ordninger, der sikrer, at deres handelssystemer:

a)er modstandsdygtige

b)har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en velordnet handel i tilfælde af alvorlig markedsstress

c)kan afvise ordrer, der overskrider forud fastsatte referencetærskelværdier for mængder og priser eller er klart fejlagtige

d)kontrolleres fuldt ud for at sikre, at betingelserne i litra a), b) og c) er opfyldt

e)er underlagt effektive ordninger for forretningskontinuitet for at sikre kontinuiteten i deres tjenester, hvis handelssystemet svigter.

5.Kryptoaktivtjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, offentliggør alle købs- og salgspriser samt markedsdybden ved disse priser, der anføres for kryptoaktiver gennem systemerne i handelsplatformen for kryptoaktiver. Udbydere af kryptoaktivtjenester stiller løbende disse oplysninger til rådighed for offentligheden i løbet af den normale åbningstid for handelsaktiviteter.

6.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, offentliggør pris, volumen og tidspunkt for de transaktioner, der udføres i forbindelse med kryptoaktiver handlet på deres handelsplatforme. De offentliggør oplysninger om alle sådanne transaktioner så tæt på realtid, som det er teknisk muligt.

7.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, gør de oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 5 og 6, tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår og sikrer ikke-diskriminerende adgang til disse oplysninger. Disse oplysninger stilles til rådighed uden gebyr 15 minutter efter offentliggørelsen i et maskinlæsbart format og forbliver offentliggjort i mindst 2 år.

8.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, sikrer på samme dato, som transaktionerne gennemføres på handelsplatformen, den fuldstændige afvikling af en kryptoaktivtransaktion på DLT.

9.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, sikrer, at deres gebyrstrukturer er gennemsigtige, retfærdige og ikke-diskriminerende, og at de ikke tilskynder til at placere, ændre eller annullere ordrer eller gennemføre transaktioner på en måde, der bidrager til ureglementerede handelsvilkår eller markedsmisbrug som omhandlet i afsnit VI.

10.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til drift af en handelsplatform for kryptoaktiver, bibeholder ressourcer og har backupfaciliteter, så de til enhver tid kan rapportere til deres kompetente myndighed.

Artikel 69
Veksling mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at veksle mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver, indfører en ikke-diskriminerende handelspolitik, som navnlig angiver, hvilken type kunder de accepterer at drive handel med, og hvilke betingelser kunderne skal opfylde.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at veksle mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver, offentliggør en fast pris på kryptoaktiverne eller en metode til fastsættelse af prisen på de kryptoaktiver, som de foreslår at veksle mod en fiatvaluta eller andre kryptoaktiver.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at veksle mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver, udfører kundernes ordrer til de viste priser på tidspunktet for modtagelsen heraf.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at veksle mellem kryptoaktiver og fiatvaluta eller andre kryptoaktiver, offentliggør nærmere oplysninger om ordrerne og de transaktioner, de har udført, herunder transaktionsmængder og -priser.

Artikel 70
Udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er bemyndiget til at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne, træffer ved ordrens udførelse alle nødvendige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder under hensyntagen til de bedste udførelsesfaktorer med hensyn til pris, omkostninger, hastighed, sandsynlighed for udførelse og afvikling, omfang, art eller andre aspekter, der er relevante for udførelsen af ordren, medmindre den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver efter specifikke instrukser fra sine kunder.

2.For at sikre overholdelsen af stk. 2 etablerer og gennemfører en kryptoaktivtjenesteudbyder, der har tilladelse til at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne, effektive ordreudførelsesordninger. Udbyderen etablerer og gennemfører især en politik for ordreudførelse, der sætter denne i stand til at opnå det bedst mulige resultat i forbindelse med kundernes ordrer. Denne politik for ordreudførelse skal navnlig sikre den øjeblikkelige, redelige og hurtige udførelse af kundeordrer og forhindre misbrug af oplysninger vedrørende kundeordrer gennem kryptoaktivtjenesteudbydernes ansatte.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på tredjeparts vegne, giver deres kunder passende og klare oplysninger om deres politik for ordreudførelse og enhver væsentlig ændring heraf.

Artikel 71
Placering af kryptoaktiver

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at placere kryptoaktiver, underretter udsteder eller enhver tredjepart, der handler på dennes vegne, om følgende oplysninger, inden kontraktindgåelse med disse:

a)den påtænkte type placering, herunder hvorvidt et minimumsbeløb for køb er garanteret eller ej

b)en angivelse af størrelsen af de transaktionsgebyrer, der er forbundet med den foreslåede transaktionstjeneste

c)den påtænkte timing, proces og pris for den foreslåede transaktion

d)oplysninger om målgruppen af købere.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at placere kryptoaktiver, skal, før de pågældende kryptoaktiver placeres, opnå godkendelse fra udstedere eller enhver tredjepart, der handler på deres vegne, for så vidt angår litra a)-d).

2.I forbindelse med de i artikel 65 omhandlede bestemmelser om interessekonflikter skal der være indført specifikke og passende procedurer til at forebygge, overvåge, håndtere og potentielt afsløre eventuelle interessekonflikter, der opstår som følge af følgende situationer:

a)Udbydere af kryptoaktivtjenester placerer kryptoaktiver hos deres egne kunder.

b)Den foreslåede pris for placering af kryptoaktiver er over- eller undervurderet.

Artikel 72
Modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne, indfører og gennemfører procedurer og ordninger, der sikrer hurtig og korrekt formidling af kunders ordrer til udførelse på en handelsplatform for kryptoaktiver eller til en anden kryptoaktivtjenesteudbyder.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne, modtager ikke nogen form for aflønning, rabat eller naturalieydelse for at videresende kundeordrer til en særlig handelsplatform for kryptoaktiver eller til en anden kryptoaktivtjenesteudbyder.

3.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne, må ikke misbruge oplysninger vedrørende endnu ikke behandlede kundeordrer og træffer alle rimelige foranstaltninger for at forhindre misbrug af sådanne oplysninger gennem udbydernes ansatte.

Artikel 73
Rådgivning om kryptoaktiver

1.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, vurderer, hvorvidt disse kryptoaktiver er forenelige med kundernes behov, og anbefaler dem kun, når dette er i kundernes interesse.

2.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at levere rådgivning om kryptoaktiver, sikrer, at fysiske personer, der yder rådgivning eller leverer oplysninger om kryptoaktiver eller en kryptoaktivtjeneste på deres vegne, har den nødvendige viden og erfaring til at efterkomme deres forpligtelser.

3.I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, anmoder udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, om oplysninger om kundens eller den potentielle kundes kendskab til og erfaring med kryptoaktiver, mål, finansielle situation, herunder evnen til at bære tab, og grundlæggende forståelse af de risici, der er forbundet med køb af kryptoaktiver.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at levere rådgivning om kryptoaktiver, advarer kunderne om, at værdien af kryptoaktiver på grund af deres omsættelighed kan variere.

4.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at rådgive om kryptoaktiver, fastlægger, opretholder eller gennemfører politikker og procedurer, der sætter dem i stand til at indsamle og vurdere alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne vurdering af hver enkelt kunde. De træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at de indhentede oplysninger om deres kunder eller potentielle kunder er pålidelige.

5.Hvis kunderne ikke fremlægger de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 4, eller hvis udbydere af kryptoaktivtjenester, som er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, på grundlag af de oplysninger, de har modtaget i henhold til stk. 4, finder, at de potentielle kunder eller kunderne ikke har tilstrækkelig viden, underretter udbyderne af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, disse kunder eller potentielle kunder om, at kryptoaktiver eller kryptoaktivtjenester kan være uhensigtsmæssige for dem, og udsteder en advarsel mod de risici, der er forbundet med kryptoaktiver. Denne risikoadvarsel skal tydeligt angive risikoen for at miste alle de penge, der investeres eller konverteres til kryptoaktiver. Kunderne anerkender udtrykkeligt, at de har modtaget og forstået den advarsel, der er udstedt af den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester.

6.Udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, skal for hver enkelt kunde gennemgå den i stk. 1 omhandlede vurdering hvert andet år efter den indledende vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med nævnte stykke.

7.Når vurderingen i stk. 1 er foretaget, giver udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at yde rådgivning om kryptoaktiver, kunderne en rapport med et sammendrag af den rådgivning, der er givet disse kunder. Denne rapport udarbejdes og meddeles kunderne på et varigt medium. Rapporten skal som minimum:

a)specificere kundernes ønsker og behov

b)indeholde en kort beskrivelse af den rådgivning, der er givet.

Kapitel 4: Erhvervelse af udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 74
Vurdering af de påtænkte erhvervelser af kryptoaktivtjenesteudbydere

1.Enhver fysisk eller juridisk person eller sådanne personer, som handler samlet ("den påtænkte erhverver"), og som har besluttet direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester eller direkte eller indirekte yderligere at forøge en sådan kvalificeret andel i en kryptoaktivtjenesteudbyder, således at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå op på eller overstige 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller således at udbyderen af kryptoaktivtjenester derved bliver denne persons datterselskab, ("den påtænkte erhvervelse"), giver skriftligt meddelelse herom til den kompetente myndighed for den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester og angiver omfanget af den påtænkte andel og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 75, stk. 4.

2.Enhver fysisk eller juridisk person, der har besluttet direkte eller indirekte at afhænde sin kvalificerede andel i en kryptoaktivtjenesteudbyder ("den påtænkte sælger"), giver forinden skriftlig meddelelse herom til den kompetente myndighed og angiver størrelsen af denne andel. En sådan person underretter ligeledes den kompetente myndighed om sin beslutning om at formindske sin kvalificerede andel så meget, at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå ned under en tærskel på 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller så meget, at kryptoaktivtjenesteudbyderen derved vil ophøre med at være denne persons datterselskab.

3.De kompetente myndigheder bekræfter straks og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede meddelelse skriftligt modtagelsen heraf over for den påtænkte erhverver.

4.De kompetente myndigheder vurderer den påtænkte erhvervelse som omhandlet i stk. 1 og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 75, stk. 4, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 3 omhandlede skriftlige anerkendelse af modtagelsen.

De kompetente myndigheder anerkender modtagelsen af meddelelsen og underretter de i stk. 1 nævnte personer om den dato, hvor vurderingen vil blive afsluttet.

5.I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, første afsnit, kan de kompetente myndigheder anmode de i stk. 1 nævnte personer om eventuelle supplerende oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende vurdering. En sådan anmodning fremsættes, før vurderingen afsluttes, og under alle omstændigheder senest den 50. arbejdsdag at regne fra den dato for den skriftlige anerkendelse af modtagelsen, der er anført i stk. 3. Sådanne anmodninger fremsættes skriftligt og præciserer, hvilke supplerende oplysninger der er behov for.

De kompetente myndigheder standser den i stk. 4, første afsnit, omhandlede vurdering, indtil de har modtaget de i dette stykkes første afsnit omhandlede supplerende oplysninger, men ikke længere end i 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheder om supplerende oplysninger eller præciseringer af de modtagne oplysninger må ikke medføre yderligere afbrydelse af vurderingen.

Den kompetente myndighed kan forlænge afbrydelsen som omhandlet i dette stykkes andet afsnit i op til 30 arbejdsdage, hvis de i stk. 1 nævnte personer er placeret eller omfattet af lovgivning uden for Unionen.

6.De kompetente myndigheder, der efter vurderingens afslutning beslutter at modsætte sig den i stk. 1 påtænkte erhvervelse, giver inden for to arbejdsdage, men før den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede dato for forlængelse, hvis det er relevant, de i stk. 1 nævnte personer meddelelse herom i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit. Meddelelsen om denne beslutning skal begrundes.

7.Hvis de kompetente myndigheder ikke modsætter sig den påtænkte erhvervelse, der er omhandlet i stk. 1, inden den dato for forlængelse, hvis det er relevant, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit, anses den påtænkte erhvervelse eller den påtænkte afhændelse for at være godkendt.

8.Den kompetente myndighed kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse, jf. stk. 1, og om nødvendigt forlænge denne maksimumsperiode.

Artikel 75
Indhold af vurderingen af de påtænkte erhvervelser af kryptoaktivtjenesteudbydere

1.I forbindelse med udførelsen af vurderingen som omhandlet i artikel 74, stk. 4, vurderer de kompetente myndigheder egnetheden af de personer, der er omhandlet i artikel 74, stk. 1, og den påtænkte erhvervelses finansielle soliditet ud fra alle følgende kriterier:

a)omdømmet hos de personer, der er omhandlet i artikel 74, stk. 1

b)omdømmet og erfaringen hos enhver person, som skal lede forretningsaktiviteten for udbyderen af kryptoaktivtjenesten, som følge af den påtænkte erhvervelse eller afhændelse

c)den finansielle soliditet hos de personer, der er omhandlet i artikel 74, stk. 1, navnlig i forhold til den type forretningsaktivitet, der forfølges eller påtænkes forfulgt af udbyderen af kryptoaktivtjenesten, i hvilken erhvervelsen påtænkes

d)hvorvidt udbyderen af kryptoaktivtjenesten vil kunne overholde og fortsætte med at overholde bestemmelserne i dette afsnit

e)om der er rimelige grunde til i forbindelse med den påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1 i direktiv (EU) 2015/849, forekommer eller forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den påtænkte erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

2.De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde hertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller hvis de i henhold til artikel 74, stk. 4, afgivne oplysninger er ufuldstændige eller falske.

3.Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets økonomiske behov.

4.ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, der er nødvendige for at udføre den vurdering, der er omhandlet i artikel 74, stk. 4, første afsnit, og som stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på tidspunktet for meddelelsen som omhandlet i artikel 74, stk. 1). De krævede oplysninger skal være relevante for en tilsynsmæssig vurdering, være forholdsmæssige og tilpasses personernes forhold og den påtænkte erhvervelse, jf. artikel 74, stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [indsæt datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

AFSNIT VI: Forebyggelse af markedsmisbrug i relation til kryptoaktiver

Artikel 76 
Anvendelsesområdet for bestemmelserne om markedsmisbrug

De forbud og krav, der er fastsat i dette afsnit, finder anvendelse på handlinger, der udføres af enhver person, og som vedrører kryptoaktiver, der er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, som drives af en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse hertil, eller for hvilken der er indgivet en anmodning om optagelse til handel på en sådan handelsplatform.

Artikel 77 
Offentliggørelse af intern viden

1.Udstedere af kryptoaktivtjenester oplyser offentligheden så hurtigt som muligt om den interne viden, der vedrører dem, på en måde, der gør det let for offentligheden at få adgang til disse oplysninger og vurdere disse oplysninger på en fuldstændig, korrekt og rettidig måde.

2.Udstedere af kryptoaktivtjenester kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden over for offentligheden, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade udstedernes legitime interesser

b)udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden

c)udstedere er i stand til at sikre disse oplysningers fortrolighed.

Artikel 78 
Forbud mod insiderhandel

1.Intern viden om kryptoaktiver må ikke anvendes af personer til anskaffelse af disse kryptoaktiver eller til afhændelse af disse kryptoaktiver hverken direkte eller indirekte og hverken for egen regning eller for tredjeparts regning.

2.Personer, som er i besiddelse af intern viden om kryptoaktiver, må ikke:

a)på grundlag af denne interne viden anbefale andre at erhverve disse kryptoaktiver eller afhænde disse kryptoaktiver, som disse oplysninger vedrører, eller tilskynde de pågældende til at foretage en sådan erhvervelse eller afhændelse

b)på grundlag af denne interne viden anbefale, at en anden person annullerer eller ændrer en handelsordre vedrørende disse kryptoaktiver eller tilskynde den pågældende til at foretage en sådan annullering eller ændring.

Artikel 79 
Forbud mod uretmæssig videregivelse af intern viden

Personer, som er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive disse oplysninger til andre personer, medmindre en sådan oplysning sker som led i den normale udøvelse af arbejde, erhverv eller funktioner.

Artikel 80 
Forbud mod markedsmanipulation

1.Ingen personer må foretage markedsmanipulation, som omfatter enhver af de følgende aktiviteter:

a)medmindre den person, som indgik en transaktion, afgav en handelsordre eller deltog i enhver anden adfærd, godtgør, at en sådan transaktion, ordre eller adfærd er foretaget af lovlige årsager, og at indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden adfærd, som:

i) giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på et kryptoaktiv

ii) fastsætter eller antages at fastsætte prisen på et eller flere kryptoaktiver på et unormalt eller kunstigt niveau

b)indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden aktivitet eller adfærd, der påvirker eller antages at påvirke prisen på et eller flere kryptoaktiver samtidig med anvendelsen af en fingereret plan eller alle andre former for bedrag eller påfund

c)udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller ved andre metoder, der giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på et kryptoaktiv, eller som antages at sikre prisen på et eller flere kryptoaktiver på et unormalt eller kunstigt højt niveau, herunder spredning af rygter, hvis den person, der har spredt dem, var eller burde have været klar over, at oplysningerne var urigtige eller vildledende.

2.Følgende adfærd anses blandt andet for at være markedsmanipulation:

a)sikring af en dominerende stilling i forhold til udbuddet af eller efterspørgslen efter et kryptoaktiv, som har eller antages at have den virkning, at købs- og salgspriser påvirkes direkte eller indirekte, eller der skabes eller antages at skabes andre urimelige vilkår for transaktionen

b)afgivelse af handelsordrer på en handelsplatform for kryptoaktiver, herunder en eventuel annullering eller ændring heraf, ved hjælp af enhver tilgængelig handelsmetode, og som har en af de i stk. 1, litra a), omhandlede virkninger ved at:

i) afbryde eller forsinke driften af handelsplatformen for kryptoaktiver eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning

ii) gøre det vanskeligere for andre personer at identificere ægte ordrer på en handelsplatform for kryptoaktiver eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning, herunder ved at afgive ordrer, der fører til en destabilisering af den normale drift af handelsplatformen for kryptoaktiver

iii) skabe et urigtigt eller vildledende signal om leveringen af eller efterspørgslen efter eller prisen på et kryptoaktiv, navnlig ved at der afgives ordrer for at sætte en tendens i gang eller forværre denne eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning

c)udnytte lejlighedsvis eller regelmæssig adgang til de traditionelle eller elektroniske medier ved at udsende en meningstilkendegivelse om et kryptoaktiv — efter på forhånd at have afgivet et bud på det pågældende kryptoaktiv — og ved senere at drage fordel af den måde, hvorpå de tilkendegivne holdninger påvirker prisen på dette kryptoaktiv, uden samtidig at have afsløret interessekonflikten over for offentligheden på en korrekt og effektiv måde.

Afsnit VII: kompetente myndigheder, EBA og ESMA

Kapitel 1: De kompetente myndigheders beføjelser og samarbejde mellem de kompetente myndigheder, EBA og ESMA

Artikel 81
Kompetente myndigheder

1.Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner og opgaver, og de underretter EBA og ESMA herom.

2.Hvis medlemsstaterne udpeger mere end én kompetent myndighed i henhold til stk. 1, fastlægger de deres respektive opgaver og udpeger en af dem som centralt kontaktpunkt for grænseoverskridende administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder samt med EBA og ESMA.

3.ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder udpeget efter stk. 1.

Artikel 82
Kompetente myndigheders beføjelser

1.For at kunne varetage deres opgaver i henhold til afsnit II, III, IV og V i denne forordning skal de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum have følgende tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser til:

a)at kræve, at kryptoaktivtjenesteudbydere og de fysiske eller juridiske personer, der kontrollerer dem eller kontrolleres af dem, stiller oplysninger og dokumenter til rådighed

b)at kræve, at medlemmerne af kryptoaktivtjenesteudbydernes ledelsesorgan afgiver oplysninger

c)at suspendere eller kræve, at en kryptoaktivtjenesteudbyder suspenderer leveringen af kryptoaktivtjenesten i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er rimelig grund til at antage, at denne forordning er blevet overtrådt

d)at forbyde leveringen af kryptoaktivtjenester, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt

e)at offentliggøre eller kræve, at en kryptoaktivtjenesteudbyder offentliggør alle væsentlige oplysninger, som kan have indflydelse på leveringen af kryptoaktivtjenesterne, for at sikre forbrugerbeskyttelsen eller et velfungerende marked

f)at offentliggøre den kendsgerning, at en kryptoaktivtjenesteudbyder ikke overholder sine forpligtelser

g)at suspendere eller kræve, at en kryptoaktivtjenesteudbyder suspenderer leveringen af kryptoaktivtjenester, hvis de kompetente myndigheder finder, at kryptoaktivtjenesteudbyderens situation er af en sådan art, at leveringen af kryptoaktivtjenesten vil være til skade for forbrugernes interesser

h)at overføre eksisterende kontrakter til en anden kryptoaktivtjenesteudbyder i tilfælde, hvor en kryptoaktivtjenesteudbyders tilladelse inddrages i henhold til artikel 56, og efter aftale med kunderne og den modtagende kryptoaktivtjenesteudbyder

i)hvis der er grund til at antage, at en person leverer kryptoaktivtjenester uden tilladelse, at kræve oplysninger og dokumenter fra den pågældende person

j)hvis der er grund til at antage, at en person udsteder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens uden tilladelse, at kræve oplysninger og dokumenter fra den pågældende person

k)i hastende tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en person leverer kryptoaktivtjenester uden tilladelse, at påbyde øjeblikkelig indstilling af aktiviteten uden forudgående varsel eller indførelsen af en frist

l)at kræve, at udstedere af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens og e-pengetokens, eller personer, der anmoder om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, og personer, der kontrollerer dem eller kontrolleres af dem, stiller oplysninger og dokumenter til rådighed

m)at kræve, at medlemmerne af ledelsesorganet for en udsteder af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens og e-pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, stiller oplysninger til rådighed

n)at kræve, at udstedere af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens og e-pengetokens, inkluderer supplerende oplysninger i deres hvidbøger om kryptoaktiver, når det er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen eller den finansielle stabilitet

o)at suspendere et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller en optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om overtrædelse af denne forordning

p)at forbyde et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller en optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis de finder, at denne forordning er overtrådt, eller der er begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

q)at suspendere eller kræve, at en handelsplatform for kryptoaktiver suspenderer handelen med kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er rimelig grund til at antage, at denne forordning er blevet overtrådt

r)at forbyde handel med kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis de konstaterer, at denne forordning er overtrådt

s)at offentliggøre den kendsgerning, at en udsteder af kryptoaktiver, herunder en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller en person, der anmoder om optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, ikke overholder sine forpligtelser

t)at offentliggøre eller kræve, at udstederen af kryptoaktiver, herunder en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, offentliggør alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af de kryptoaktiver, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, for at sikre forbrugerbeskyttelsen eller et velfungerende marked

u)at suspendere eller kræve, at den relevante handelsplatform for kryptoaktiver suspenderer kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, fra handel, hvis den mener, at udstederens situation er af en sådan art, at handel vil være til skade for forbrugernes interesser

v)i hastende tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en person udsteder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens uden tilladelse, eller en person udsteder kryptoaktiver uden en hvidbog om kryptoaktiver meddelt i overensstemmelse med artikel 7, at påbyde øjeblikkelig indstilling af aktiviteten uden forudgående varsel eller indførelsen af en frist

w)at kræve et midlertidigt stop for enhver praksis, som efter den kompetente myndigheds mening er i strid med denne forordning

x)at gennemføre kontrolbesøg og undersøgelser på andre steder end i fysiske personers private boliger og med henblik herpå skaffe sig adgang til lokaler for at få adgang til dokumenter og andre oplysninger i enhver form, når der er begrundet mistanke om, at dokumenter og andre oplysninger vedrørende genstanden for kontrollen eller undersøgelsen kan være af relevans som bevis for en overtrædelse af denne forordning.

De tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der udøves, for så vidt angår udstedere af e-pengetokens, berører ikke beføjelser, der er tildelt relevante kompetente myndigheder i henhold til nationale love til gennemførelse af direktiv 2009/110/EF.

2.For at kunne varetage deres opgaver i henhold til denne forordnings afsnit VI skal de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum have følgende tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser ud over de i stk. 1 omhandlede beføjelser:

a)at have adgang til ethvert dokument eller andre data i enhver form og få udleveret eller tage en kopi deraf

b)at anmode om eller kræve oplysninger fra enhver person, herunder dem, der senere er involveret i afgivelsen af handelsordrer eller udførelsen af de pågældende opgaver, og deres principaler, og om nødvendigt indkalde og høre en sådan person for at indhente oplysninger

c)at skaffe sig adgang til fysiske eller juridiske personers lokaler for at beslaglægge dokumenter og data i enhver form, når der er begrundet mistanke om, at dokumenter eller data vedrørende genstanden for kontrollen eller undersøgelsen kan være af relevans som bevis for et tilfælde af insiderhandel eller markedsmanipulation, der overtræder denne forordning

d) at indbringe sager til strafferetlig forfølgelse

e)at kræve, såfremt det er tilladt i henhold til national ret, at få udleveret fortegnelser over datatrafik hos en telekommunikationsoperatør, når der er begrundet mistanke om en overtrædelse, og når sådanne fortegnelser kan være af relevans for undersøgelsen af en overtrædelse af artikel 77, 78, 79 og 80

f)at anmode om fastfrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver, eller begge dele

g)at pålægge et midlertidigt forbud mod erhvervsudøvelse

h) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at offentligheden er korrekt informeret, f.eks. ved berigtigelse af urigtige eller vildledende offentliggjorte oplysninger, eller ved at stille krav om, at en udsteder af kryptoaktiver eller en anden person, som har offentliggjort eller udbredt urigtige eller vildledende oplysninger, offentliggør en berigtigelse.

3.Den kompetente myndighed kan, hvis det er nødvendigt i henhold til national ret, bede de relevante judicielle myndigheder om at tage stilling til anvendelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

4.De kompetente myndigheder udøver deres i stk. 1 og 2 omhandlede funktioner og beføjelser på en af følgende måder:

a)direkte

b)i samarbejde med andre myndigheder

c)under eget ansvar ved delegation til sådanne myndigheder

d)ved anmodning til de kompetente judicielle myndigheder.

5.Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder har alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver.

6.En person, der stiller oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed i overensstemmelse med denne forordning, anses ikke for at have overtrådt nogen af de fortrolighedskrav, som måtte være fastlagt ved kontrakter, love, forskrifter eller administrative bestemmelser, og kan ikke på nogen måde drages til ansvar for en sådan underretning.

Artikel 83
Samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.De kompetente myndigheder samarbejder i henhold til denne forordning. De udveksler oplysninger uden unødig forsinkelse og samarbejder om undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter.

Såfremt medlemsstaterne i henhold til artikel 92, stk. 1, har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner for en overtrædelse af denne forordning, sørger de for, at der er truffet passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder har alle de nødvendige beføjelser til at holde kontakt til de judicielle, retsforfølgende eller strafferetlige myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på at modtage konkrete oplysninger om strafferetlige efterforskninger af eller påbegyndte retssager om overtrædelser af denne forordning, og til at give andre kompetente myndigheder samt EBA og ESMA de samme oplysninger, således at disse kan opfylde deres forpligtelse til at samarbejde med henblik på denne forordning.

2.En kompetent myndighed kan kun nægte at reagere på en anmodning om oplysninger eller en anmodning om at samarbejde om en undersøgelse under følgende særlige omstændigheder:

a)når efterkommelse af anmodningen kan forventes at få negativ indvirkning på myndighedens egen undersøgelse, håndhævelsesaktiviteter eller en strafferetlig efterforskning

b)når der allerede er indledt retsforfølgning for de samme handlinger og mod de samme fysiske eller juridiske personer ved den anmodede medlemsstats myndigheder

c)når disse fysiske eller juridiske personer allerede har fået endelig dom for de samme forhold i denne medlemsstat.

3.De kompetente myndigheder leverer efter anmodning uden unødig forsinkelse alle oplysninger, der er nødvendige med henblik på denne forordning.

4.En kompetent myndighed kan anmode om bistand fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat med henblik på kontrolbesøg eller undersøgelser på stedet.

Når en kompetent myndighed modtager en anmodning fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at gennemføre et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, kan den foretage sig følgende:

a)selv foretage kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

b)tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, deltager i et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet

c)tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, selv gennemfører kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

d)dele specifikke opgaver i forbindelse med tilsynsaktiviteter med de andre kompetente myndigheder.

5.De kompetente myndigheder kan indbringe situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, for ESMA.

Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan ESMA i sådanne tilfælde handle inden for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.Uanset stk. 5 kan de kompetente myndigheder indbringe situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger om en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller kryptoaktivtjenester, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, for EBA.

Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan EBA i sådanne tilfælde handle inden for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

7.De kompetente myndigheder koordinerer deres tilsyn tæt for at identificere og afhjælpe overtrædelser af denne forordning, udvikle og fremme bedste praksis, lette samarbejde, fremme en konsekvent fortolkning og tilvejebringe tværjuridiske vurderinger i tilfælde af eventuelle tvister.

For så vidt angår første afsnit, udfylder EBA og ESMA en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne som omhandlet i artikel 99 og 101 med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange og styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, navnlig med hensyn til tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning.

8.Såfremt en kompetent myndighed konstaterer, at et eller flere af kravene i denne forordning ikke opfyldes, eller har grund til at antage dette, underretter denne den kompetente myndighed for den eller de enheder, der mistænkes for en sådan overtrædelse, om sine undersøgelsesresultater på en tilstrækkelig detaljeret måde.

9.ESMA skal efter høring af EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

10.ESMA skal efter høring af EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Artikel 84
Samarbejde med EBA og ESMA

1.Med henblik på denne forordning arbejder de kompetente myndigheder tæt sammen med ESMA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010 og med EBA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1093/2010. De udveksler oplysninger for at kunne varetage deres opgaver i henhold til dette kapitel og kapitel 2 i dette afsnit.

2.En anmodende kompetent myndighed underretter EBA og ESMA om enhver anmodning som omhandlet i artikel 83, stk. 4.

I tilfælde af et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet med grænseoverskridende virkninger koordinerer ESMA besøget eller undersøgelsen, hvis en af de kompetente myndigheder anmoder herom. Hvis et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet med grænseoverskridende virkninger vedrører en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller kryptoaktivtjenester, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal EBA, når en af de kompetente myndigheder anmoder herom, koordinere kontrolbesøget eller undersøgelsen.

3.De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt EBA og ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA i tæt samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og med EBA og ESMA.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 85
Samarbejde med andre myndigheder

Hvis en udsteder af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller en kryptoaktivtjenesteudbyder udfører andre aktiviteter end dem, der er omfattet af denne forordning, samarbejder de kompetente myndigheder med de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med eller overvågningen af sådanne andre aktiviteter, der er fastsat i den relevante EU-ret eller nationale ret, herunder skattemyndigheder.

Artikel 86
Meddelelsespligt

Medlemsstaterne giver senest [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] Kommissionen, EBA og ESMA meddelelse om de love og administrative bestemmelser, herunder relevante strafferetlige bestemmelser, som gennemfører dette afsnit. Medlemsstaterne meddeler uden unødig forsinkelse Kommissionen og ESMA eventuelle senere ændringer heraf.

Artikel 87 
Tavshedspligt

1.Alle oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning og vedrører forretnings- eller driftsmæssige vilkår og andre økonomiske eller personlige anliggender, betragtes som værende fortrolige og er undergivet krav om tavshedspligt, undtagen når den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne meddeles, erklærer, at oplysningerne må videregives, eller når videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retssag.

2.Tavshedspligten gælder for alle fysiske eller juridiske personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden fysisk eller juridisk person eller myndighed, medmindre der er hjemmel dertil i EU-retten eller i national ret.

Artikel 88 
Databeskyttelse

For så vidt angår medlemsstaternes behandling af personoplysninger inden for denne forordnings anvendelsesområde, skal de kompetente myndigheder udføre deres opgaver med henblik på anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 68 .

For så vidt angår EBA's og ESMA's behandling af personoplysninger inden for denne forordnings anvendelsesområde, skal den overholde forordning (EU) 2018/1725 69 .

Artikel 89
Retsbevarende foranstaltninger

1.Hvis den kompetente myndighed i et værtsland har klare og påviselige grunde til at tro, at der er begået uregelmæssigheder af en kryptoaktivtjenesteudbyder eller en udsteder af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, underretter den hjemlandets kompetente myndighed og ESMA herom.

De kompetente myndigheder i værtslandene underretter også EBA om de uregelmæssigheder, der vedrører en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller en kryptoaktivtjeneste, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens.

2.Hvis kryptoaktivtjenesteudbyderen eller udstederen af kryptoaktiver på trods af de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i værtslandet, fortsætter med at overtræde denne forordning, træffer den kompetente myndighed i værtslandet efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet, ESMA og eventuelt EBA herom alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte forbrugerne og underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen, ESMA og eventuelt EBA herom.

3.Hvis en kompetent myndighed er uenig i en foranstaltning, der er truffet af en anden kompetent myndighed i henhold til denne artikels stk. 2, kan den indbringe sagen for ESMA. ESMA kan handle inden for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder i værtslandene kan som en undtagelse fra første afsnit indbringe sagen for EBA, hvis uregelmæssighederne vedrører en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller en kryptoaktivtjeneste, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens. EBA kan handle inden for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 90
Samarbejde med tredjelande

1.Medlemsstaternes kompetente myndigheder indgår, hvor det er nødvendigt, samarbejdsordninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande om udveksling af oplysninger med tredjelandenes tilsynsmyndigheder og håndhævelse af de i denne forordning fastsatte forpligtelser i tredjelande. Disse samarbejdsordninger skal som minimum sikre en effektiv udveksling af oplysninger, som gør det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver i henhold til denne forordning.

En kompetent myndighed skal underrette EBA, ESMA og de andre kompetente myndigheder, når den påtænker at indgå en sådan ordning.

2.Når det er muligt, fremmer og koordinerer ESMA i tæt samarbejde med EBA udviklingen af samarbejdsaftaler mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og de relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande.

I tæt samarbejde med EBA udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der indeholder en dokumentskabelon til samarbejdsordninger, som skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når det er muligt.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.Når det er muligt, fremmer og koordinerer ESMA i tæt samarbejde med EBA også udvekslingen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder af oplysninger, der er modtaget fra tilsynsmyndigheder i tredjelande, og som kan være relevante, når der skal træffes foranstaltninger i henhold til kapitel 2.

4.De kompetente myndigheder kan kun indgå samarbejdsordninger om udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis de videregivne oplysninger er omfattet af en tavshedspligt, som mindst er ækvivalent med den, der er fastsat i artikel 87. En sådan udveksling af oplysninger skal ske med henblik på de pågældende kompetente myndigheders varetagelse af deres opgaver.

Artikel 91
De kompetente myndigheders behandling af klager

1.De kompetente myndigheder indfører procedurer, der giver kunder og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indgive klager til de kompetente myndigheder med hensyn til udstedere af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, og kryptoaktivtjenesteudbyderes påståede overtrædelser af denne forordning. I alle tilfælde bør klager indgivet skriftligt eller elektronisk og på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor klagen indgives, eller på et sprog, der accepteres af denne medlemsstats kompetente myndigheder, accepteres.

2.Oplysninger om de i stk. 1 omhandlede klageprocedurer skal gøres tilgængelige på hver kompetent myndigheds websted og meddeles til EBA og ESMA. ESMA offentliggør henvisningerne til klageprocedurerelaterede afsnit på de kompetente myndigheders websteder i den i artikel 57 omhandlede kryptoaktivfortegnelse.

Kapitel 2: kompetente myndigheders administrative foranstaltninger og sanktioner

Artikel 92
Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.Uden at det berører nogen strafferetlige sanktioner, og uden at det berører kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser i henhold til artikel 82, fastsætter medlemsstaterne i overensstemmelse med national ret bestemmelser om, at kompetente myndigheder har beføjelse til at pålægge passende administrative sanktioner og træffe andre passende administrative foranstaltninger vedrørende som minimum følgende overtrædelser:

a)overtrædelser af artikel 4-14

b)overtrædelser af artikel 17 og 21, artikel 23-36 og artikel 42

c)overtrædelser af artikel 43-49, med undtagelse af artikel 47

d)overtrædelser af artikel 56 og artikel 58-73

e)overtrædelser af artikel 76-80

f)manglende samarbejde ved eller samtykke til en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller en anmodning herom, som omhandlet i artikel 82, stk. 2.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastlægge bestemmelser om administrative sanktioner som omhandlet i første afsnit, hvis overtrædelserne omhandlet i nævnte afsnits litra a), b), c), d) eller e) senest [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] allerede er genstand for strafferetlige sanktioner i deres nationale ret. Hvis de beslutter dette, skal medlemsstaterne i detaljer meddele Kommissionen, ESMA og EBA de relevante dele af deres strafferet.

Senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] skal medlemsstaterne i detaljer meddele Kommissionen, EBA og ESMA de bestemmelser, der er omhandlet i første og andet afsnit. De giver omgående Kommissionen, ESMA og EBA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

2.Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, litra a), anførte overtrædelser:

a)en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed og overtrædelsens art nævnes i overensstemmelse med artikel 82

b)en retsafgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør

c)administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

d)for juridiske personer, administrative maksimumbøder på mindst 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta, den [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato] eller 3 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt. Hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU 70 , er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

e)for en fysisk person, administrative bøder inden for et loft på mindst 700 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

3.Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, litra b), anførte overtrædelser:

a)en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed og overtrædelsens art nævnes

b)en retsafgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør

c)administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

d)for juridiske personer, administrative maksimumbøder på mindst 15 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste foreliggende regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt.

4.Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, litra c), anførte overtrædelser:

a)en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed og overtrædelsens art nævnes

b)en retsafgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske person eller juridiske enhed at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør

c)administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

d)for juridiske personer, administrative maksimumbøder på mindst 15 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste foreliggende regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt.

5.Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, første afsnit, litra d), anførte overtrædelser:

a)en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes

b)et påbud om, at den fysiske eller juridiske person bringer overtrædelsen til ophør og afholder sig fra at gentage en sådan adfærd

c)et forbud, der forhindrer ethvert medlem af ledelsesorganet hos den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller enhver anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, i at varetage ledelsesfunktioner i sådanne virksomheder

d)administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan beregnes, også selv om dette overstiger maksimumsbeløbene i litra e)

e)for juridiske personer, administrative bøder på op til 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den ... [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato] eller op til 5 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt. Hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt

f)for fysiske personer, administrative bøder på op til 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den ... [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

6.Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til mindst at pålægge følgende administrative sanktioner eller at træffe følgende administrative foranstaltninger i tilfælde af de i stk. 1, første afsnit, litra e), omhandlede overtrædelser:

a)et påbud, der pålægges den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, om at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

b)udlevering af et beløb svarende til den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, for så vidt at dette kan beregnes

c)en offentlig advarsel, hvori den person, som er ansvarlig for overtrædelsen, og overtrædelsens art nævnes

d)tilbagetrækning eller suspension af en kryptoaktivtjenesteudbyders tilladelse

e)et midlertidigt forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner hos kryptoaktivtjenesteudbyderen

f)i tilfælde af gentagne overtrædelser af artikel 78, 79 eller 80, et permanent forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner hos kryptoaktivtjenesteudbyderen

g)et midlertidigt forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, handler for egen regning

h)maksimale administrative bøder på mindst tre gange den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, såfremt dette kan beregnes

i)for en fysisk person, administrative bøder inden for et loft på mindst 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato] 

j)for juridiske personer, administrative bøder inden for et loft på mindst 15 000 000 EUR eller 15 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste foreliggende regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato]. Hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

7.Medlemsstaterne kan fastsætte, at de kompetente myndigheder har andre beføjelser ud over de i stk. 2-6 omhandlede, og kan for både fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, fastsætte strengere sanktioner end dem, der er fastsat i nævnte stykker.

Artikel 93
Udøvelse af tilsynsbeføjelser og beføjelser til at pålægge sanktioner

1.De kompetente myndigheder tager ved valget af arten af og niveauet for en administrativ sanktion eller anden afhjælpende foranstaltning, der pålægges i henhold til artikel 92, hensyn til, i hvilken grad overtrædelsen er forsætlig eller skyldes uagtsomhed, og alle relevante omstændigheder, herunder, hvis det er relevant:

a)overtrædelsens grovhed og varighed

b)graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)den finansielle styrke hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

d)vigtigheden af den fortjeneste den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har opnået eller det tab, den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har undgået, såfremt disse beløb kan beregnes

e)de tab for tredjepart, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

f)viljen hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

g)overtrædelser, som den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

h)foranstaltninger, som den for overtrædelsen ansvarlige person træffer for at forhindre en gentagelse heraf

i)overtrædelsens indvirkning på forbrugeres eller investorers interesser.

2.Ved udøvelsen af deres beføjelser til at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger efter artikel 92 samarbejder de kompetente myndigheder tæt for at sikre, at udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser og de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som de pålægger, er effektive og hensigtsmæssige efter denne forordning. De samordner deres indsats med henblik på at undgå dobbeltarbejde og overlapning ved udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, og når de pålægger administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i grænseoverskridende sager.

Artikel 94
Klageadgang

Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser, der er truffet i medfør af denne forordning, er behørigt begrundet og kan prøves ved en domstol. Retten til at indbringe en afgørelse for en domstol gælder også, hvis der ikke er truffet en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning om tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder, der indeholder alle de i henhold til gældende bestemmelser krævede oplysninger.

Artikel 95
Offentliggørelse af afgørelser

1.En afgørelse, som pålægger en administrativ sanktion og andre administrative foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning, offentliggøres af de kompetente myndigheder på deres officielle websted umiddelbart efter, at den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen, er underrettet om afgørelsen. Offentliggørelsen omfatter som minimum oplysninger om overtrædelsens type og art og identiteten på de fysiske eller juridiske personer, som er ansvarlige. Denne forpligtelse gælder ikke for afgørelser om pålæg af foranstaltninger af efterforskningsmæssig karakter.

2.Når offentliggørelse af juridiske personers identitet eller af fysiske personers identitet eller personoplysninger af den kompetente myndighed anses for at være uforholdsmæssig efter en individuel vurdering af proportionaliteten af offentliggørelsen af sådanne oplysninger, eller når sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod en igangværende efterforskning, skal de kompetente myndigheder enten:

a)udsætte offentliggørelsen af afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, indtil grunden til at undlade offentliggørelse er ophørt med at eksistere,

b)offentliggøre afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning anonymt på en måde, der er i overensstemmelse med den nationale ret, hvis en sådan anonym offentliggørelse sikrer effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger, eller

c)undlade at offentliggøre afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre: 

i) at der ikke er risiko for de finansielle markeders stabilitet

ii) proportionaliteten af offentliggørelsen af en sådan afgørelse for så vidt angår foranstaltninger, der anses at være af mindre karakter.

Ved en afgørelse om anonym offentliggørelse af en sanktion eller foranstaltning som omhandlet i første afsnit, litra b), kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udsættes i en rimelig periode, hvis det forudses, at grundene til anonym offentliggørelse i det tidsrum vil ophøre med at eksistere.

3.Hvis afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning kan indbringes for de relevante judicielle eller andre myndigheder, offentliggør de kompetente myndigheder straks sådanne oplysninger på deres officielle websted sammen med eventuelle efterfølgende oplysninger om udfaldet af en sådan appel. En afgørelse, der annullerer en tidligere afgørelse om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, offentliggøres også.

4.De kompetente myndigheder sørger for, at en offentliggørelse i henhold til denne artikel forbliver på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted i det tidsrum, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Artikel 96
Indberetning af sanktioner og administrative foranstaltninger til ESMA og EBA

1.Den kompetente myndighed giver årligt ESMA og EBA sammenfattede oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt i overensstemmelse med artikel 92. ESMA offentliggør oplysningerne i en årlig rapport.

Hvis en medlemsstat har valgt at fastlægge strafferetlige sanktioner i henhold til artikel 92, stk. 1, for overtrædelser af de i nævnte stykke omhandlede bestemmelser, forsyner dens kompetente myndigheder årligt EBA og ESMA med anonymiserede og sammenfattede oplysninger vedrørende alle strafferetlige efterforskninger, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt. ESMA offentliggør oplysninger om pålagte strafferetlige sanktioner i en årlig rapport.

2.Har den kompetente myndighed offentliggjort administrative sanktioner, andre administrative foranstaltninger eller strafferetlige sanktioner, indberetter den dem samtidigt til ESMA.

3.De kompetente myndigheder underretter EBA og ESMA om alle de administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres, herunder eventuelle klager i denne forbindelse og udfaldet af disse. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger og den endelige dom i forbindelse med eventuelle strafferetlige sanktioner, der pålægges, og videregiver disse oplysninger til EBA og ESMA. ESMA driver en central database over sanktioner og administrative foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kun EBA og ESMA må have adgang til databasen, og den skal ajourføres med de oplysninger, som de kompetente myndigheder indberetter.

Artikel 97

Indberetning af overtrædelser og beskyttelse af indberettende personer

Direktiv (EU) 2019/1937 71 finder anvendelse på indberetning af overtrædelser af denne forordning og beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser.

Kapitel 3: EBA's tilsynsansvar over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens samt tilsynskollegier

Artikel 98
EBA's tilsynsansvar over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens

1.Hvis en aktivbaseret token er blevet klassificeret som væsentlig i overensstemmelse med artikel 39 eller artikel 40, skal udstederen af sådanne aktivbaserede tokens udføre deres aktiviteter under EBA's tilsyn.

EBA udøver de kompetente myndigheders beføjelser i henhold til artikel 21, 37 og 38, for så vidt angår udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

2.Hvis en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens leverer kryptoaktivtjenester eller udsteder kryptoaktiver, som ikke er signifikante aktivbaserede tokens, forbliver sådanne tjenester og aktiviteter under tilsyn af den kompetente myndighed i hjemlandet.

3.Hvis en aktivbaseret token er blevet klassificeret som signifikant i overensstemmelse med artikel 39, foretager EBA en fornyet tilsynsmæssig vurdering for at sikre, at udstedere af signifikante aktivbaserede tokens opfylder kravene i afsnit III.

4.Hvis en e-pengetoken er blevet klassificeret som signifikant i overensstemmelse med artikel 50 eller 51, er EBA ansvarlig for, at udstederen af sådanne aktivbaserede e-pengetokens overholder kravene i artikel 52.

Artikel 99
Kollegier for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens

1.EBA opretter, forvalter og leder inden for 30 kalenderdage efter en afgørelse om at klassificere en aktivbaseret token som signifikant et rådgivende tilsynskollegium for hver udsteder af signifikante aktivbaserede tokens for at lette udførelsen af dens tilsynsopgaver i henhold til denne forordning.

2.Kollegiet består af:

a)EBA som formand for kollegiet

b)ESMA

c)den kompetente myndighed i hjemlandet, hvor udstederen af signifikante aktivbaserede tokens har hjemsted

d) de kompetente myndigheder for de mest relevante kreditinstitutter eller kryptoaktivtjenesteudbydere, der sikrer, at reservebeholdningen er deponeret i overensstemmelse med artikel 33

e)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor de signifikante aktivbaserede tokens er optaget til handel

f)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante kryptoaktivtjenesteudbydere med ansvar for at sikre likviditeten af de signifikante aktivbaserede tokens i overensstemmelse med artikel 35, stk. 4, første afsnit

g)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de enheder, der varetager de funktioner, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h)

h)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante kryptoaktivtjenesteudbydere, der leverer den kryptoaktivtjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 10), i forbindelse med de signifikante aktivbaserede tokens

i)ECB

j)hvis udstederen af aktivbaserede tokens er etableret i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, eller hvis en valuta, der ikke er euroen, indgår i reservebeholdningen, den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

k)relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande, med hvilke EBA har indgået en administrativ aftale i overensstemmelse med artikel 108.

3.Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der ikke er medlem af kollegiet, kan anmode kollegiet om alle oplysninger, der er relevante for varetagelsen af dens tilsynsopgaver.

4.Kollegiet skal, uden at det berører kompetente myndigheders ansvar under denne forordning, sikre:

a)udarbejdelsen af den i artikel 100 nævnte ikkebindende udtalelse

b)udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 107

c)en aftale om frivillig overdragelse af opgaver til dets medlemmer, herunder uddelegering af opgaver i henhold til artikel 120

d)koordinering af tilsynsmæssige inspektionsprogrammer baseret på den risikovurdering, der er foretaget af udstederen af signifikante aktivbaserede tokens i overensstemmelse med artikel 30, stk. 9.

For at lette udførelsen af de opgaver, som kollegierne er blevet tildelt i henhold til første afsnit, har medlemmerne af de i stk. 2 omhandlede kollegier ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen for mødet.

5.Kollegiet oprettes og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer.

I aftalen fastsættes de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift, herunder de nærmere regler for:

a)afstemningsprocedurer som omhandlet i artikel 100, stk. 4

b)procedurerne for fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder

c)hyppigheden af kollegiets møder

d)formatet for og omfanget af de oplysninger, som EBA skal forelægge for kollegiets medlemmer, navnlig med hensyn til oplysningerne til risikovurderingen, jf. artikel 30, stk. 9

e)de passende minimumsfrister for kollegiemedlemmernes vurdering af den relevante dokumentation

f)de nærmere bestemmelser for kommunikation mellem kollegiets medlemmer.

I aftalen kan også fastsættes opgaver, der kan betros EBA eller et andet medlem af kollegiet.

6.For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde, udarbejder EBA i samarbejde med ESMA og Det Europæiske System af Centralbanker udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke betingelser de i stk. 2, litra d)-h), omhandlede enheder kan betragtes som de mest relevante, og detaljerne vedrørende de praktiske foranstaltninger, jf. stk. 5.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 100
Ikkebindende udtalelser fra kollegierne for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens

1.Kollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens kan afgive en ikkebindende udtalelse om følgende: 

a)den i artikel 98, stk. 3, omhandlede fornyede tilsynsmæssige vurdering

b)enhver afgørelse om at kræve, at en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens har et højere kapitalgrundlag, eller at en sådan udsteder har mulighed for at besidde et lavere kapitalgrundlag, jf. artikel 41, stk. 4

c)enhver ajourføring af planen for en velordnet afvikling af en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens, jf. artikel 42

d)enhver ændring af forretningsmodellen for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens, jf. artikel 21, stk. 1

e)et udkast til en ændring af en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2

f)de foranstaltninger, der påtænkes truffet i henhold til artikel 21, stk. 3

g)de tilsynsforanstaltninger, der påtænkes truffet i henhold til artikel 112

h)enhver påtænkt aftale om udveksling af oplysninger med en tilsynsmyndighed i et tredjeland i henhold til artikel 108

i)uddelegering af tilsynsopgaver fra EBA til en kompetent myndighed i henhold til artikel 120

j)enhver påtænkt ændring af eller enhver påtænkt tilsynsforanstaltning for de i artikel 99, stk. 2, litra d)-h), omhandlede enheder og kryptoaktivtjenesteudbydere.

2.Hvis kollegiet afgiver en udtalelse i overensstemmelse med stk. 1, kan udtalelsen efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal af kollegiet i overensstemmelse med stk. 4 omfatte enhver henstilling, der tager sigte på at afhjælpe mangler ved den handling eller foranstaltning, som er påtænkt af EBA eller de kompetente myndigheder.

3.EBA fremmer vedtagelsen af en fælles udtalelse i overensstemmelse med sin generelle koordinationsfunktion i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4.En flertalsudtalelse fra kollegiet baseres på simpelt flertal blandt dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier på over 12 medlemmer har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 99, stk. 2, litra i), har ECB to stemmer.

Tilsynsmyndigheder i tredjelande, jf. artikel 99, stk. 2, litra k), har ikke stemmeret i forbindelse med kollegiets udtalelse.

5.EBA og de kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den udtalelse, som kollegiet er nået frem til i overensstemmelse med stk. 1, herunder enhver henstilling, der har til formål at afhjælpe mangler i den påtænkte handling eller tilsynsforanstaltning for en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller for de i artikel 99, stk. 2, litra d)-h), omhandlede enheder og kryptoaktivtjenesteudbydere. Såfremt EBA eller en kompetent myndighed ikke er enig i en udtalelse fra kollegiet, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i den påtænkte handling eller tilsynsforanstaltning, skal dens afgørelse indeholde den fulde begrundelse herfor og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra udtalelsen eller henstillingerne.

Artikel 101
Kollegier for udstedere af signifikante elektroniske pengetokens

1.EBA opretter, forvalter og leder inden for 30 kalenderdage efter en afgørelse om at klassificere en e-pengetoken som signifikant et rådgivende tilsynskollegium for hver udsteder af signifikante e-pengetokens for at lette udførelsen af dens tilsynsopgaver i henhold til denne forordning.

2.Kollegiet består af:

a)EBA som formand

b)den kompetente myndighed i hjemlandet, hvor udstederen af et e-pengetoken har fået tilladelse til at drive virksomhed enten som kreditinstitut eller som udsteder af elektroniske penge

c)ESMA

d)de kompetente myndigheder i de mest relevante kreditinstitutter, der sikrer, at de pengemidler, der modtages til gengæld for signifikante e-pengetokens, opbevares

e)de kompetente myndigheder for de mest relevante betalingsinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 11 i direktiv (EU) 2015/2366, og som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

f)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor de signifikante e-pengetokens er optaget til handel

g)hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante kryptoaktivtjenesteudbydere, der leverer den kryptoaktivtjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 10), i forbindelse med de signifikante e-pengetokens

h)hvis udstederen af signifikante e-pengetokens har hjemsted i en medlemsstat, hvis valuta er euro, eller hvor den signifikante e-pengetoken er baseret på euro, ECB

i)hvis udstederen af e-pengetokens har hjemsted i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, eller hvis den signifikante e-pengetoken er baseret på en valuta, der ikke er euroen, den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

j)relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande, med hvilke EBA har indgået en administrativ aftale i overensstemmelse med artikel 108.

3.Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der ikke er medlem af kollegiet, kan anmode kollegiet om alle oplysninger, der er relevante for varetagelsen af dens tilsynsopgaver.

4.Kollegiet skal, uden at det berører kompetente myndigheders ansvar under denne forordning, sikre:

a)udarbejdelsen af den i artikel 102 nævnte ikkebindende udtalelse

b)udveksling af oplysninger i overensstemmelse med denne forordning

c)en aftale om frivillig overdragelse af opgaver til dets medlemmer, herunder uddelegering af opgaver i henhold til artikel 120.

For at lette udførelsen af de opgaver, som kollegierne er blevet tildelt i henhold til første afsnit, har medlemmerne af de i stk. 2 omhandlede kollegier ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen for mødet.

5.Kollegiet oprettes og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer.

I aftalen fastsættes de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift, herunder de nærmere regler for:

a)afstemningsprocedurer som omhandlet i artikel 102

b)procedurerne for fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder

c)hyppigheden af kollegiets møder

d)formatet og omfanget af de oplysninger, som den kompetente myndighed for udstederen af signifikante e-pengetokens skal give kollegiemedlemmerne

e)de passende minimumsfrister for kollegiemedlemmernes vurdering af den relevante dokumentation

f)de nærmere bestemmelser for kommunikation mellem kollegiets medlemmer.

I aftalen kan også fastsættes opgaver, der kan betros den kompetente myndighed for udstederen af signifikante e-pengetokens eller et andet medlem af kollegiet.

6.For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde, udarbejder EBA i samarbejde med ESMA og Det Europæiske System af Centralbanker udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke betingelser de i stk. 2, litra d)-g), omhandlede enheder kan betragtes som de mest relevante, og detaljerne vedrørende de praktiske foranstaltninger, jf. stk. 5.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen]. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 102
Ikkebindende udtalelser fra kollegierne for udstedere af signifikante e-pengetokens

1.Kollegiet for udstedere af signifikante e-pengetokens kan afgive en ikkebindende udtalelse om følgende:

a)enhver afgørelse om at kræve, at en udsteder af signifikante e-pengetokens har et højere kapitalgrundlag, eller at en sådan udsteder har mulighed for at besidde et lavere kapitalgrundlag, jf. artikel 31 og 41, stk. 4

b)enhver ajourføring af planen for en velordnet afvikling af en udsteder af signifikante e-pengetokens, jf. artikel 42

c)et udkast til en ændring af en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 46, stk. 10

d)eventuel inddragelse af tilladelse til en udsteder af signifikante e-pengetokens til at drive virksomhed som et kreditinstitut eller i henhold til direktiv 2009/110/EF

e)de tilsynsforanstaltninger, der påtænkes truffet i henhold til artikel 112

f)enhver påtænkt aftale om udveksling af oplysninger med en tilsynsmyndighed i et tredjeland

g)eventuel uddelegering af tilsynsopgaver fra den kompetente myndighed for udstederen af signifikante e-pengetokens til EBA eller en anden kompetent myndighed eller fra EBA til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 120

h)enhver påtænkt ændring af eller enhver påtænkt tilsynsforanstaltning for de i artikel 101, stk. 2, litra d)-g) omhandlede enheder og kryptoaktivtjenesteudbydere.

2.Hvis kollegiet afgiver en udtalelse i overensstemmelse med stk. 1, kan udtalelsen efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal af kollegiet i overensstemmelse med stk. 4 omfatte enhver henstilling, der tager sigte på at afhjælpe mangler ved den handling eller foranstaltning, som er påtænkt af de kompetente myndigheder eller EBA.

3.EBA fremmer vedtagelsen af en fælles udtalelse i overensstemmelse med sin generelle koordinationsfunktion i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4.En flertalsudtalelse fra kollegiet baseres på simpelt flertal blandt dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier på over 12 medlemmer har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 101, stk. 2, litra h), har ECB to stemmer.

Tilsynsmyndigheder i tredjelande, jf. artikel 101, stk. 2, litra j), har ikke stemmeret i forbindelse med kollegiets udtalelse.

5.Den kompetente myndighed for udstederen af signifikante e-pengetokens, EBA eller en kompetent myndighed for de i artikel 101, stk. 2, litra d)-g), omhandlede enheder og udbydere af kryptoaktivtjenester tager behørigt hensyn til kollegiets udtalelse, der er afgivet i overensstemmelse med stk. 1, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i forbindelse med påtænkte handlinger eller tilsynsforanstaltninger. Såfremt EBA eller en kompetent myndighed ikke er enig i en udtalelse fra kollegiet, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i den påtænkte handling eller tilsynsforanstaltning, skal dens afgørelse indeholde den fulde begrundelse herfor og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra udtalelsen eller henstillingerne.

Kapitel 4: EBA's beføjelser og kompetencer over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens

Artikel 103
Udøvelsen af de i artikel 104-107 omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 104-107 er tillagt EBA eller enhver embedsmand eller anden person bemyndiget af EBA, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 104
Anmodning om oplysninger

1.EBA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til artikel 98 ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at EBA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a)en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens

b)enhver tredjepart som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), hvormed udstederne af signifikante aktivbaserede tokens har en kontraktlig ordning

c)enhver kryptoaktivtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 35, stk. 4, som tilvejebringer likviditet for signifikante aktivbaserede tokens

d)kreditinstitutter eller kryptoaktivtjenesteudbydere, der sikrer, at reservebeholdningen er deponeret i overensstemmelse med artikel 33

e)en udsteder af signifikante e-pengetokens eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af signifikante e-pengetokens

f)ethvert betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 11 i direktiv (EU) 2015/2366, og som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

g)fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for distribution af signifikante e-pengetokens på vegne af udstederen af signifikante e-pengetokens

h)enhver kryptoaktivtjenesteudbyder, der leverer den i artikel 3, stk. 1, nr. 10), omhandlede kryptoaktivtjeneste i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

i)enhver handelsplatform for kryptoaktiver, som har optaget en signifikant aktivbaseret token eller en signifikant e-pengetoken til handel

j)de i litra a)-i) nævnte personers ledelsesorgan.

2.En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)henvise til denne artikel som retsgrundlaget for denne anmodning

b)angive formålet med anmodningen

c)præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)angive størrelsen af den bøde, der vil blive pålagt i henhold til artikel 113, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte eller vildledende.

3.Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1, skal EBA:

a)henvise til denne artikel som retsgrundlaget for denne anmodning

b)angive formålet med anmodningen

c)præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)angive de tvangsbøder, der er fastsat i artikel 114, og som finder anvendelse, hvis der kræves fremlæggelse af oplysninger

f)angive den i artikel 113 foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g)oplyse om retten til at appellere afgørelsen for EBA's klagenævn og retten til at indbringe klage over afgørelsen for Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4.De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter, og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Klienterne bærer det fulde ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige, korrekte og ikke vildledende.

5.EBA fremsender hurtigst muligt et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller har deres hjemsted.

Artikel 105
Generelle undersøgelsesbeføjelser

1.For at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 98 i denne forordning kan EBA foretage undersøgelser af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som EBA har bemyndiget, beføjelse til at:

a)undersøge optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale, som har betydning for udførelsen af EBA's opgaver, uanset det medium, hvorpå de er lagret

b)tage eller erhverve bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)indkalde og anmode enhver udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller udsteder af signifikante e-pengetokens eller deres ledelsesorgan eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og registrere svarene

d)udspørge enhver anden fysisk eller juridisk person, der indvilliger heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

Kollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 99 eller kollegiet for udstedere af signifikante e-pengetokens som omhandlet i artikel 101 underrettes uden unødig forsinkelse om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.De embedsmænd og andre personer, som EBA har bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 114 foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til udstederne af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 113 foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til udstederne af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens, er ukorrekte eller vildledende.

3.Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens skal underkaste sig undersøgelser iværksat på grundlag af en afgørelse truffet af EBA. Afgørelsen angiver undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 114, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, og retten til at indbringe klage over afgørelsen for Domstolen.

4.EBA underretter i god tid før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på EBA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5.Kræves der i henhold til relevant national ret tilladelse fra en retslig myndighed for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik omhandlet i stk. 1, litra e), ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også anmodes om en sådan tilladelse på forhånd.

6.Modtager en national retslig myndighed en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, der er omhandlet i stk. 1, litra e), kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)om den af EBA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk

b)om de foranstaltninger, der skal træffes, er forholdsmæssige og hverken vilkårlige eller urimelige.

7.For så vidt angår stk. 6, litra b), kan den nationale judicielle myndighed anmode EBA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til EBA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale domstol kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra EBA's sagsakter. Lovligheden af EBA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1093/2010 fastlagte procedure.

Artikel 106
Kontrolbesøg på stedet

1.For at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 98 i denne forordning kan EBA foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet hos udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens.

Kollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 99 eller kollegiet for udstedere af signifikante e-pengetokens som omhandlet i artikel 101 underrettes uden unødig forsinkelse om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.De embedsmænd og andre personer, som af EBA er bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for EBA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 105, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.EBA underretter i god tid den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres. Efter at have underrettet den relevante kompetente myndighed kan EBA i det omfang, det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående meddelelse til udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens.

4.De embedsmænd og andre personer, som EBA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 114, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5.Udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet iværksat på grundlag af en afgørelse truffet af EBA. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 114, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, og om retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen.

6.Embedsmænd fra og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen skal gennemføres, skal efter anmodning fra EBA aktivt bistå embedsmændene fra EBA og andre personer, der er bemyndiget af EBA. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

7.EBA kan også kræve, at de kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 105, stk. 1, på EBA's vegne.

8.Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af EBA, fastslår, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9.Kræves der i henhold til national ret tilladelse fra en retslig myndighed til det i stk. 1 anførte kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 anførte bistand, ansøges der om en sådan tilladelse. Der kan også anmodes om en sådan tilladelse på forhånd.

10.Modtager en national retslig myndighed en ansøgning om tilladelse til en i stk. 1 anført kontrol på stedet eller den i stk. 7 anførte bistand, kontrollerer den pågældende myndighed følgende:

a)om den af ESMA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk

b)om de foranstaltninger, der skal træffes, er forholdsmæssige og hverken vilkårlige eller urimelige.

11.For så vidt angår stk. 10, litra b), kan den nationale judicielle myndighed anmode EBA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til EBA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, samt alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den nationale domstol kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra EBA's sagsakter. Lovligheden af EBA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1093/2010 fastlagte procedure.

Artikel 107
Udveksling af oplysninger

For at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 98 og med forbehold af artikel 84 udveksler EBA og de kompetente myndigheder hurtigst muligt de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Med henblik herpå udveksler de kompetente myndigheder med EBA alle oplysninger vedrørende:

a)en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens

b)enhver tredjepart som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), hvormed udstederne af signifikante aktivbaserede tokens har en kontraktlig ordning

c)enhver kryptoaktivtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 35, stk. 4, som tilvejebringer likviditet for signifikante aktivbaserede tokens

d)kreditinstitutter eller kryptoaktivtjenesteudbydere, der sikrer, at reservebeholdningen er deponeret i overensstemmelse med artikel 33

e)en udsteder af signifikante e-pengetokens eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af signifikante e-pengetokens

f)ethvert betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 11 i direktiv (EU) 2015/2366, og som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

g)fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for distribution af signifikante e-pengetokens på vegne af udstederen af signifikante e-pengetokens

h)enhver kryptoaktivtjenesteudbyder, der leverer den i artikel 3, stk. 1, nr. 10), omhandlede kryptoaktivtjeneste i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

i)enhver handelsplatform for kryptoaktiver, som har optaget en signifikant aktivbaseret token eller en signifikant e-pengetoken til handel

j)de i litra a)-i) nævnte personers ledelsesorgan.

Artikel 108
Administrative aftaler og udveksling af oplysninger mellem EBA og tredjelande

1.For at kunne udføre sine opgaver i henhold til artikel 98 kan EBA kun indgå administrative aftaler om udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavshedspligt, som er ækvivalente med dem, der er omhandlet i artikel 111.

2.Den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger skal tage sigte på udførelsen af EBA's eller disse tilsynsmyndigheders opgaver.

3.EBA anvender forordning (EU) 2018/1725, for så vidt angår overførsel af personoplysninger til et tredjeland.

Artikel 109
Videregivelse af oplysninger fra tredjelande

EBA må kun videregive oplysninger, der er modtaget fra tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis EBA eller en kompetent myndighed har fået en udtrykkelig tilladelse fra den tilsynsmyndighed, der har overført oplysningerne, og må i givet fald kun videregive oplysningerne til de formål, til hvilke denne tilsynsmyndighed har givet sin tilladelse, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning.

Artikel 110
Samarbejde med andre myndigheder

Hvis en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller en udsteder af signifikante e-pengetokens udfører andre aktiviteter end dem, der er omfattet af denne forordning, samarbejder EBA med de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med eller overvågningen af sådanne andre aktiviteter, der er fastsat i den relevante EU-ret eller nationale ret, herunder skattemyndigheder.

Artikel 111
Tavshedspligt

Tavshedspligten gælder for EBA og for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for EBA, eller for enhver anden person, som EBA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, med hvem EBA har indgået kontrakt.

Artikel 112
EBA's tilsynsforanstaltninger

1.Hvis EBA konstaterer, at en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens har begået en af de overtrædelser, der er opført i bilag V, kan den træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)vedtagelse af en afgørelse, hvorved udstederen af signifikante aktivbaserede tokens pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

b)vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder eller tvangsbøder i henhold til artikel 113 og 114

c)vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af signifikante aktivbaserede tokens at fremlægge supplerende oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen

d)vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af signifikante aktivbaserede tokens at suspendere et udbud til offentligheden af kryptoaktiver i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om overtrædelse af denne forordning

e)vedtagelse af en afgørelse, der forbyder et udbud til offentligheden af signifikante aktivbaserede tokens, hvis den finder, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis der er begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

f)vedtagelse af en afgørelse, der kræver, at den relevante handelsplatform for kryptoaktiver, som har optaget signifikante aktivbaserede tokens til handel, suspenderer handelen med kryptoaktiver i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er rimelig grund til at antage, at denne forordning er blevet overtrådt

g)vedtagelse af en afgørelse, som forbyder handel med signifikante aktivbaserede tokens på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis den konstaterer, at denne forordning er blevet overtrådt

h)vedtagelse af en afgørelse, der kræver, at udstederen af aktivbaserede tokens offentliggør alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af de signifikante aktivbaserede tokens, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, for at sikre forbrugerbeskyttelsen eller et velfungerende marked

i)udstedelse af advarsler om, at en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens ikke opfylder sine forpligtelser

j)inddragelse af tilladelsen for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens.

2.Hvis EBA konstaterer, at en udsteder af signifikante e-pengetokens har begået en af de overtrædelser, der er opført i bilag VI, kan den træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)vedtagelse af en afgørelse, hvorved udstederen af signifikante e-pengetokens pålægges at bringe overtrædelsen til ophør

b)vedtagelse af en afgørelse om pålæg af bøder eller tvangsbøder i henhold til artikel 113 og 114

c)udstedelse af advarsler om, at en udsteder af signifikante e-pengetokens ikke opfylder sine forpligtelser.

3.EBA tager i forbindelse med de i stk. 1 og 2 omhandlede tiltag hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed, idet følgende kriterier tages i betragtning:

a)overtrædelsens varighed og hyppighed

b)hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c)hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i procedurerne, politikkerne og risikostyringsforanstaltningerne hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens

d)hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

e)graden af ansvar hos den udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller udsteder af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen

f)den finansielle styrke hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

g)overtrædelsens indvirkning på interesserne hos indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjepart som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

i)viljen hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller hos udstederen af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med EBA, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

j)tidligere overtrædelser begået af den udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller udsteder af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen

k)de foranstaltninger, som udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens har truffet for at forhindre gentagelse af en sådan overtrædelse.

4.Inden EBA træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra d)-g) og litra j), underretter den ESMA og, hvis de signifikante aktivbaserede tokens er baseret på EU-valutaer, centralbankerne for udstederne af disse valutaer.

5.Inden EBA træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-c), underretter myndigheden den kompetente myndighed for udstederen af signifikante e-pengetokens og centralbanken for udstederen af den valuta, som den signifikante e-pengetoken er baseret på.

6.EBA giver meddelelse om enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk. 1 og 2, til udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens, som er ansvarlig for overtrædelsen, uden unødig forsinkelse og meddeler den pågældende foranstaltning til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og Kommissionen. EBA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor afgørelsen blev vedtaget.

7.Den i stk. 6 omhandlede offentliggørelse skal omfatte:

a)en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen til Domstolen

b)hvor det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)en erklæring om, at EBA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 113
Bøder

1.EBA vedtager en afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med stk. 3 eller 4, hvis den i overensstemmelse med artikel 116, stk. 8, finder at:

a)en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens forsætligt eller uagtsomt har begået en af de overtrædelser, der er opført i bilag V

b)en udsteder af signifikante e-pengetokens forsætligt eller uagtsomt har begået en af de overtrædelser, der er opført i bilag VI.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis EBA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en sådan udsteder eller dennes ledelsesorgan med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2.EBA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede tiltag hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed, idet følgende kriterier tages i betragtning:

a)overtrædelsens varighed og hyppighed

b)hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c)hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i procedurerne, politikkerne og risikostyringsforanstaltningerne hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens

d)hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

e)graden af ansvar hos den udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller udsteder af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen

f)den finansielle styrke hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

g)overtrædelsens indvirkning på interesserne hos indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjepart som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

i)viljen hos udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller hos udstederen af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med EBA, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

j)tidligere overtrædelser begået af den udsteder af signifikante aktivbaserede tokens eller udsteder af signifikante e-pengetokens, der er ansvarlig for overtrædelsen

k)de foranstaltninger, som udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens har truffet for at forhindre gentagelse af en sådan overtrædelse.

3.For udstedere af signifikante aktivbaserede tokens skal den maksimale bøde, der er omhandlet i stk. 1, være på op til 15 % af den årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår eller det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb.

4.For udstedere af signifikante e-pengetokens skal den maksimale bøde, der er omhandlet i stk. 1, være på op til 5 % af den årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår eller det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb.

Artikel 114
Tvangsbøder

1.EBA træffer afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a)en person til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 112

b)en person, jf. artikel 104, stk. 1

i) til at give fuldstændige oplysninger, der er blevet anmodet om ved afgørelse truffet i henhold til artikel 104

ii) til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fyldestgørende optegnelser, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 105

iii) til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 106.

2.En tvangsbøde skal være effektiv og stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Den beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge den.

4.En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af EBA's afgørelse. EBA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 115
Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og pålæggelse af bøder og tvangsbøder

1.EBA offentliggør alle de bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 113 og 114, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for den finansielle stabilitet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EU) 2016/6791 72 .

2.Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 113 og 114, skal være af administrativ art.

3.Hvis EBA træffer afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den berørte medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4.Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 113 og 114, skal kunne tvangsfuldbyrdes.

5.Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat, på hvis område den finder sted.

6.Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 116
Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og bøder

1.Finder EBA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til artikel 98, at der er alvorlig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag V eller VI, udpeger EBA en uafhængig efterforskningsansvarlig internt i EBA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med udstederne af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens, og vedkommende skal varetage sine funktioner uafhængigt af EBA.

2.Den i stk. 1 omhandlede efterforskningsansvarlige undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til EBA.

3.Den efterforskningsansvarlige kan med henblik på varetagelse af sine opgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 104, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 105 og 106. Den efterforskningsansvarlige overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 103.

4.Under udførelsen af sine opgaver skal den efterforskningsansvarlige have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som EBA har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.

5.Den efterforskningsansvarlige skal efter afslutning af sin undersøgelse, og før dossieret med resultaterne indsendes til EBA, give de personer, der er genstand for undersøgelsen, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Den efterforskningsansvarlige baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6.Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7.Den efterforskningsansvarlige underretter, når han indsender dossieret med resultaterne til EBA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter, eller EBA's interne forberedende dokumenter.

8.EBA afgør på baggrund af dossieret med den efterforskningsansvarliges resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 117, hvorvidt udstederen af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederen af signifikante e-pengetokens, der er genstand for undersøgelserne, har gjort sig skyldige i en eller flere af de i bilag V eller VI nævnte overtrædelser, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i overensstemmelse med artikel 112 og/eller pålægger en bøde i overensstemmelse med artikel 113.

9.Den efterforskningsansvarlige deltager ikke i EBA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i EBA's beslutningsproces.

10.Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 121 [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for yderligere at præcisere retsplejereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

11.Finder EBA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven, henviser EBA sagen til de relevante nationale myndigheder med henblik på efterforskning og eventuelt strafferetlig behandling. Endvidere afholder EBA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 117
Høring af berørte personer

1.Før EBA træffer afgørelse i henhold til artikel 112, 113 og 114, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om EBA's undersøgelsesresultater. EBA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2.Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at imødegå en overhængende fare for, at det finansielle system eller forbrugerbeskyttelsen lider væsentlig skade. I så fald kan EBA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

3.Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelser, skal respekteres fuldt ud under proceduren. De har ret til indsigt i EBA's sagsakter med forbehold af andre personers legitime interesse i beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller EBA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 118
Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved EBA har pålagt en bøde eller en tvangsbøde eller pålagt en anden sanktion eller administrativ foranstaltning i overensstemmelse med denne forordning. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 119
Tilsynsgebyrer

1.EBA opkræver gebyrer hos udstederne af signifikante aktivbaserede tokens og udstederne af signifikante e-pengetokens i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til stk. 3. Disse gebyrer skal dække EBA's udgifter til tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og tilsyn med udstedere af signifikante e-pengetokens i overensstemmelse med artikel 98 samt godtgørelse af omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i henhold til denne forordning, navnlig som følge af delegation af opgaver i overensstemmelse med artikel 120.

2.Det gebyr, der opkræves hos en enkelt udsteder af signifikante aktivbaserede tokens, skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen af dennes reservebeholdning og dække alle omkostninger, som EBA har afholdt i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver i overensstemmelse med denne forordning.

Det gebyr, der opkræves hos en enkelt udsteder af signifikante e-pengetokens, skal stå i et rimeligt forhold til det beløb i elektroniske penge, der udstedes til gengæld for pengemidler, og skal dække alle omkostninger, som EBA har afholdt i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver i overensstemmelse med denne forordning.

3.Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 121 senest den [Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] for at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde samt metoden til beregning af det maksimale beløb pr. enhed, jf. stk. 2, som EBA kan pålægge.

Artikel 120
EBA's delegation af opgaver til kompetente myndigheder

1.EBA kan delegere særlige tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvis det er nødvendigt for, at den kan udføre en tilsynsopgave vedrørende udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens korrekt. Disse specifikke tilsynsopgaver kan navnlig omfatte beføjelse til at fremsætte anmodninger om oplysninger, jf. artikel 104, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 105 og artikel 106.

2.EBA hører inden delegering af en opgave den relevante kompetente myndighed om følgende:

a)omfanget af den opgave, der skal delegeres

b)tidsplanen for udførelsen af opgaven og

c)videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til EBA.

3.I overensstemmelse med den forordning om gebyrer, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 119, stk. 3, godtgør EBA de omkostninger, som en kompetent myndighed har afholdt som følge af udførelsen af delegerede opgaver.

4.EBA tager den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til revision med passende mellemrum. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

Afsnit VIII: Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Artikel 121
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 39, stk. 6, artikel 116, stk. 10, og artikel 119, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på 36 måneder fra ... [Indsæt denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

3.Den i artikel 3, stk. 2, artikel 39, stk. 6, artikel 116, stk. 10, og artikel 119, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 39, stk. 6, artikel 116, stk. 10, og artikel 119, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og til Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

AFSNIT IX: Overgangsbestemmelser og endelige bestemmelser

Artikel 122
Rapportering

1.Senest den... [36 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen efter høring af EBA og ESMA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.Rapporten skal indeholde følgende:

a)antallet af udstedelser af kryptoaktiver i Unionen, antallet af hvidbøger om kryptoaktiver, der er registreret hos de kompetente myndigheder, typen af udstedte kryptoaktiver og deres markedskapitalisering og antallet af kryptoaktiver, der er optaget til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

b)et skøn over antallet af EU-borgere, der bruger eller investerer i kryptoaktiver udstedt i Unionen

c)antallet af tilfælde og værdien af svig med samt hacking og tyveri af kryptoaktiver indberettet i Unionen, typer af svigagtig adfærd, antallet af klager modtaget af kryptoaktivtjenesteudbydere og udstedere af aktivbaserede tokens, antallet af klager modtaget af de kompetente myndigheder og emnerne for de modtagne klager

d)antallet af udstedere af aktivbaserede tokens, der er godkendt efter denne forordning, og en analyse af de kategorier af aktiver, der indgår i reserverne, reservernes størrelse og omfanget af betalinger i aktivbaserede tokens

e)antallet af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens, der er godkendt efter denne forordning, og en analyse af de kategorier af aktiver, der indgår i reserverne, reservernes størrelse og omfanget af betalinger i aktivbaserede tokens

f)antallet af udstedere af e-pengetokens, der er godkendt efter denne forordning og direktiv 2009/110/EF, og en analyse af de valutaer, som understøtter disse e-pengetokens, reservernes størrelse og omfanget af betalinger i e-pengetokens

g)antallet af udstedere af signifikante e-pengetokens, der er godkendt efter denne forordning og direktiv 2009/110/EF, og en analyse af de valutaer, som understøtter disse signifikante e-pengetokens, reservernes størrelse og omfanget af betalinger i e-pengetokens

h)en vurdering af, hvordan markedet for kryptoaktivtjenester i Unionen fungerer, herunder udviklingen i og tendenserne på markedet, under hensyntagen til erfaringerne hos tilsynsmyndighederne, antallet af godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere og deres respektive gennemsnitlige markedsandel

i)en vurdering af niveauet for forbrugerbeskyttelse, herunder med hensyn til den operationelle modstandsdygtighed hos udstederne af kryptoaktiver og kryptoaktivtjenesteudbyderne, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet, som denne forordning giver

j)en vurdering af, hvorvidt de kryptoaktivtjenester, der er omfattet af denne forordning, er relevante, og om det er nødvendigt at tilpasse de definitioner, der er fastsat i denne forordning

k)en vurdering af, hvorvidt der bør indføres en ækvivalensordning for kryptoaktivtjenesteudbydere, udstedere af aktivbaserede tokens eller udstedere af e-pengetokens fra tredjelande i henhold til denne forordning

l)en vurdering af, om undtagelserne i artikel 4 og 15 er hensigtsmæssige

m)en vurdering af denne forordnings betydning for et velfungerende indre marked for kryptoaktiver, herunder eventuel indvirkning på små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering og udvikling af nye betalingsmidler

n)en beskrivelse af udviklingen i forretningsmodeller og teknologier på kryptoaktivmarkedet

o)en vurdering af, hvorvidt der er behov for ændringer af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, for at sikre forbrugerbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet

p)anvendelse af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

q)en evaluering af samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, EBA og ESMA og en vurdering af fordele og ulemper ved, at de kompetente myndigheder og EBA er ansvarlige for tilsyn i henhold til denne forordning

r)omkostningerne ved at overholde denne forordning for udstedere af kryptoaktiver, bortset fra aktivbaserede tokens og e-pengetokens, som en procentdel af det beløb, der rejses gennem udstedelse af kryptoaktiver

s)kryptoaktivtjenesteudbyderes omkostninger til overholdelse af denne forordning som en procentdel af deres driftsomkostninger

t)omkostningerne for udstedere af aktivbaserede tokens og udstedere af e-pengetokens til overholdelse af denne forordning som en procentdel af deres driftsomkostninger

u) antallet og størrelsen af administrative bøder og strafferetlige sanktioner, som de kompetente myndigheder og EBA pålægger for overtrædelser af denne forordning.

Artikel 123
Overgangsforanstaltninger

1.Artikel 4-14 finder ikke anvendelse på kryptoaktiver, bortset fra aktivbaserede tokens og e-pengetokens, der udbydes til offentligheden i Unionen eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver før den [indsæt datoen for anvendelse].

2.Uanset denne forordning kan de kryptoaktivtjenesteudbydere, som udbød deres tjenester i overensstemmelse med gældende ret før [indsæt datoen for anvendelse], fortsætte med at gøre dette indtil [indsæt datoen 18 måneder efter datoen for anvendelse], eller indtil de er blevet meddelt tilladelse i henhold til artikel 55, alt efter hvad der indtræder først.

3.Uanset artikel 54 og 55 kan medlemsstaterne anvende en forenklet procedure for ansøgninger om en tilladelse, der indgives mellem den [indsæt datoen for denne forordnings anvendelse] og [indsæt datoen 18 måneder efter datoen for anvendelse] af enheder, som på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden havde tilladelse til at udbyde kryptoaktivtjenester i henhold til national lovgivning. De kompetente myndigheder sikrer, at kravene i afsnit IV, kapitel 2 og 3, overholdes, inden der gives tilladelse i henhold til sådanne forenklede procedurer.

4.EBA udøver sit tilsynsansvar i henhold til artikel 98 fra datoen for ikrafttrædelsen af de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 39, stk. 6.

Artikel 124 
Ændring af direktiv (EU) 2019/1937

I del I.B i bilaget til direktiv (EU) 2019/1937 tilføjes følgende punkt:

"(xxi) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU).../... af... om markeder for kryptoaktiver (EU) 2021/XXX og om ændring af direktiv (EU) 2019/37 (EUT L...) 73 ."

Artikel 125
Gennemførelse af ændringen af direktiv (EU) 2019/1937

1.Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender senest den … [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 97. Hvis denne dato ligger forud for den gennemførelsesdato, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/1937, udsættes anvendelsen af sådanne love og administrative bestemmelser dog indtil den i artikel 26, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/1937 omhandlede gennemførelsesdato.

2.Medlemsstaterne tilsender Kommissionen, EBA og ESMA de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af artikel 97.

Artikel 126
Ikrafttræden og anvendelse

1.Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.Denne forordning anvendes fra den [indsæt datoen 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

3.Bestemmelserne i afsnit III og IV finder dog anvendelse fra den [indsæt ikrafttrædelsesdatoen].

4.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

Indholdsfortegnelse

1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

1.1.Title of the proposal/initiative

1.2.Policy area(s) concerned

1.3.The proposal relates to

1.4.Objective(s)

1.4.1.General objective(s)

1.4.2.Specific objective(s)

1.4.3.Expected result(s) and impact

1.4.4.Indicators of performance

1.5.Grounds for the proposal/initiative

1.5.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative

1.5.2.Added value of Union involvement (it may result from different factors, e.g. coordination gains, legal certainty, greater effectiveness or complementarities). For the purposes of this point 'added value of Union involvement' is the value resulting from Union intervention which is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone.

1.5.3.Lessons learned from similar experiences in the past

1.5.4.Compatibility with the Multiannual Financial Framework and possible synergies with other appropriate instruments

1.5.5.Assessment of the different available financing options, including scope for redeployment

1.6.Duration and financial impact of the proposal/initiative

1.7.Management mode(s) planned

2.MANAGEMENT MEASURES

2.1.Monitoring and reporting rules

2.2.Management and control system(s)

2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio of "control costs ÷ value of the related funds managed"), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities

3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected

3.2.Estimated impact on expenditure

3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure

3.2.2.Estimated impact on [body]'s appropriations

3.2.3.Estimated impact on EBA and ESMA's human resources

3.2.4.Compatibility with the current multiannual financial framework

3.2.5.Third-party contributions

3.3.Estimated impact on revenue

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

EU-ramme for kryptoaktiver

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

Politikområde: Det indre marked

Aktivitet: Finansielle markeder:

1.3.Forslaget vedrører 

 en ny foranstaltning

 en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 74  

 en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 en sammenlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Overordnet mål 

Dette initiativ har fire overordnede mål. Den første er at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for at fremme den sikre udvikling af kryptoaktiver og anvendelsen af DLT inden for finansielle tjenesteydelser. For det andet bør initiativet støtte innovation og fair konkurrence ved at skabe en befordrende ramme for udstedelse og levering af tjenester i forbindelse med kryptoaktiver. Det tredje mål er at sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse og markedsintegritet, og det fjerde mål er at imødegå de potentielle risici for den finansielle stabilitet og pengepolitikken, der kan opstå som følge af en øget anvendelse af kryptoaktiver og DLT.

1.4.2.Specifikke mål 

Initiativets specifikke mål er følgende:

at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udstedelse af samt handel og efterhandel med kryptoaktiver, der betragtes som finansielle instrumenter, samtidig med at princippet om teknologisk neutralitet respekteres

at øge finansieringskilderne for virksomheder gennem øgede Initial Coin Offerings og Securities Token Offerings

at begrænse risikoen for svig og ulovlig praksis på kryptoaktivmarkederne

at give EU's forbrugere og investorer adgang til nye investeringsmuligheder eller nye typer af betalingsinstrumenter, navnlig i grænseoverskridende situationer. 

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Forslagene forventes at tilvejebringe en fuldt ud harmoniseret ramme for kryptoaktiver, som i øjeblikket ligger uden for den eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser, og give mulighed for at eksperimentere med brugen af DLT og finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver.

Den skræddersyede ordning for kryptoaktiver vil sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse og markedsintegritet ved at regulere de vigtigste aktiviteter i forbindelse med kryptoaktiver (f.eks. udstedelse af kryptoaktiver, tilvejebringelse af e-wallets, børser og handelsplatforme). Forslaget vil sandsynligvis reducere omfanget af svig og tyveri af kryptoaktiver ved at stille krav (såsom forvaltning og operationelle krav) til de vigtigste kryptoaktivtjenesteudbydere og -udstedere, der opererer i Unionen.

Dertil kommer, at den skræddersyede ordning vil indføre særlige krav til e-pengetokens, signifikante e-pengetokens, aktivbaserede tokens og signifikante aktivbaserede tokens med henblik på at imødegå de potentielle risici for den finansielle stabilitet og den pengepolitiske transmission, som disse kan udgøre. Endelig vil den behandle spørgsmål om markedsfragmentering, der opstår som følge af de forskellige nationale tilgange i hele Unionen.

Det ledsagende forslag til en forordning om et pilotprojekt vedrørende DLT-markedsinfrastrukturer vil gøre det muligt at foretage eksperimenter. Det vil gøre det muligt at udvikle et sekundært marked for finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver med yderligere udnyttelse af teknologiens potentielle fordele. Desuden vil disse eksperimenter generere yderligere erfaring og dokumentation, der er nødvendig for at vurdere, om og hvordan den eksisterende lovgivning om finansielle tjenesteydelser skal ændres for at sikre, at den er teknologineutral.

1.4.4.Resultatindikatorer 

Angiv indikatorerne for overvågning af fremskridt og resultater.

Ikke-udtømmende liste over potentielle indikatorer:

·Antal og størrelser af kryptoaktivudstedelser i Unionen

·Antal enheder, der er godkendt i Unionen som kryptoaktivtjenesteudbydere

·Antal enheder, der er godkendt i Unionen som udstedere af aktivbaserede kryptoaktiver eller signifikante aktivbaserede tokens

·Antal og værdi af svig med og tyveri af kryptoaktiver i Unionen

·Antal enheder, der er godkendt af den kompetente nationale myndighed som en DLT-markedsinfrastruktur under pilotprojektet/ordningen

·Mængden af transaktioner, der handles og afvikles ved hjælp af DLT-markedsinfrastruktur

·Antal markedsmisbrugssager vedrørende kryptoaktiver indberettet til de kompetente nationale myndigheder og undersøgt af de kompetente nationale myndigheder

·Markedskapitalisering af aktivbaserede kryptoaktiver og signifikante aktivbaserede tokens

·Omfanget af betalinger ved brug af aktivbaserede tokens og signifikante aktivbaserede tokens

·Vurdering af, hvorvidt andre kryptoaktiver/infrastrukturer eller markedsdeltagere, der anvender DLT og/eller handler med kryptoaktiver, har nået et systemisk relevant niveau

·Antal og størrelse af finansielle instrumenter udstedt som kryptoaktiver i Unionen

·Antal af prospekter for finansielle instrumenter som kryptoaktiver godkendt af de kompetente nationale myndigheder

·Antal enheder, som er godkendt af de kompetente nationale myndigheder til at levere tjenesteydelser i henhold til eksisterende EU-lovgivning (f.eks. MiFID II/MiFIR, CSDR og SFD) og ved anvendelse af en DLT/finansielle instrumenter i form af et kryptoaktiv

·Mængden af transaktioner, der handles og afvikles af tjenesteudbydere, der er godkendt i henhold til den eksisterende EU-lovgivning (f.eks. MiFID II/MiFIR, CSDR og SFD), og ved anvendelse af en DLT/finansielle instrumenter i form af et kryptoaktiv.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse 

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet

Disse forslag bør omhandle følgende udfordringer:

1) Forbrugerbeskyttelse og fjernelse af hindringer for innovation: Kryptoaktiver er en af de vigtigste anvendelser af blockchainteknologi inden for finans. Siden offentliggørelsen af Kommissionens fintechhandlingsplan i marts 2018 har Kommissionen undersøgt de muligheder og udfordringer, som kryptoaktiver giver anledning til.

Den 9. januar 2019 offentliggjorde EBA og ESMA rapporter med rådgivning til Europa-Kommissionen om anvendeligheden og egnetheden af EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser på kryptoaktiver. Disse rapporter var baseret på det mandat, de fik i henhold til Kommissionens fintechhandlingsplan, som blev offentliggjort i marts 2018.

Både EBA og ESMA hævder, at selv om visse kryptoaktiver kunne være omfattet af anvendelsesområdet for EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser, er de fleste af dem ikke. Selv om kryptoaktiver er omfattet af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser, er det ydermere ikke altid ligetil at anvende lovgivningen på disse aktiver, og visse bestemmelser kan hæmme brugen af DLT.

2) Fragmentering: Flere medlemsstater overvejer eller har allerede gennemført skræddersyede foranstaltninger vedrørende kryptoaktiver, hvilket fører til fragmentering i hele Unionen.

3) Finansiel stabilitet: Den nye kategori af såkaldte "stablecoins" har tiltrukket megen opmærksomhed på grund af deres potentiale til at opnå en bred indførelse. Ligesom andre kryptoaktiver findes disse i mange former, hvoraf nogle kan falde uden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.

Begrundelse for en indsats på EU-plan (forudgående):

Manglende vished om, hvorvidt og hvordan eksisterende EU-regler finder anvendelse (for kryptoaktiver, der er omfattet af EU-regler, og hindringer for anvendelse af DLT i markedsinfrastrukturer)

Hvis et kryptoaktiv betragtes som et finansielt instrument i henhold til MiFID II, mangler der klarhed om, hvordan de eksisterende lovgivningsmæssige rammer for finansielle tjenesteydelser finder anvendelse på sådanne aktiver og tjenester i forbindelse hermed. Da de eksisterende lovgivningsmæssige rammer ikke er udformet med henblik på kryptoaktiver og DLT, står de nationale kompetente myndigheder over for udfordringer i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af de forskellige krav i EU-retten, hvilket kan hæmme innovation. Disse nationale kompetente myndigheder kan derfor have divergerende tilgange til fortolkning og anvendelse af eksisterende EU-regler. De nationale kompetente myndigheders divergerende tilgange skaber en fragmentering af markedet.

Manglende regler på EU-plan og divergerende nationale regler for kryptoaktiver, der ikke er omfattet af EU-reglerne

For kryptoaktiver, der ikke er omfattet af EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser, udsætter de manglende regler forbrugerne og investorerne for væsentlige risici. I mangel af regler på EU-plan har tre medlemsstater (Frankrig, Tyskland og Malta) allerede indført nationale ordninger, der regulerer visse aspekter af kryptoaktiver, som hverken kan betragtes som finansielle instrumenter i henhold til MiFID II eller som elektroniske penge i henhold til EMD2. Disse ordninger er forskellige: i) reglerne er fakultative i Frankrig, mens de er obligatoriske i Malta og Tyskland. ii) de omfattede kryptoaktiver og -aktiviteter varierer, iii) de krav, der stilles til udstedere eller tjenesteudbydere, er ikke de samme, og iv) foranstaltningerne til sikring af markedsintegriteten er ikke ækvivalente.

Andre medlemsstater overvejer også at lovgive om kryptoaktiver og relaterede aktiviteter.

Forventet merværdi på EU-plan (efterfølgende):

En indsats på EU-plan vil give flere fordele i forhold til tiltag på nationalt plan.

For kryptoaktiver, der er omfattet af EU-lovgivning (dvs. aktiver, der kan betragtes som "finansielle instrumenter" i henhold til MiFID II), kan lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan i form af en pilotordning, der gør det muligt for markedsinfrastrukturerne at afprøve anvendelsen af DLT i forbindelse med udstedelse, handel med og afvikling af finansielle instrumenter, lette udbredelsen af primære og sekundære markeder for kryptoaktiver, der kan betragtes som finansielle instrumenter i hele det indre marked, samtidig med at der sikres finansiel stabilitet og et højt niveau af investorbeskyttelse.

For så vidt angår kryptoaktiver, som i øjeblikket ikke er omfattet af EU-lovgivning, vil en indsats på EU-plan, såsom indførelsen af en EU-lovramme, danne grundlaget for udviklingen af et større grænseoverskridende marked for kryptoaktiver og kryptoaktivtjenesteudbydere, hvorved de fulde fordele af det indre marked kan udnyttes. En EU-ordning vil reducere kompleksiteten samt de finansielle og administrative byrder for alle interessenter, såsom tjenesteudbydere, udstedere og investorer/brugere, betydeligt. Harmonisering af de operationelle krav til tjenesteudbydere samt de oplysningskrav, der pålægges udstedere, kan også give klare fordele med hensyn til investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Ikke relevant.

1.5.4.Sammenhæng med den flerårige finansielle ramme og eventuelle synergivirkninger med andre relevante instrumenter

Målene med initiativet er i tråd med en række andre EU-politikker og igangværende initiativer.

Som beskrevet i meddelelsen "Europas digitale fremtid i støbeskeen" er det afgørende, at Europa høster alle fordelene ved den digitale tidsalder og styrker sin industri- og innovationskapacitet inden for sikre og etiske grænser.

Kommissionens formand Ursula von der Leyen understregede behovet for "en fælles tilgang med medlemsstaterne til kryptovalutaer for at sikre, at vi forstår, hvordan vi kan få mest muligt ud af de muligheder, de skaber, og håndtere de nye risici, de kan udgøre". Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, har også tilkendegivet, at han agter at foreslå ny lovgivning om en fælles EU-tilgang til kryptoaktiver, herunder "stablecoins". Kommissionen og Rådet anerkender de risici, de kan udgøre, samtidig med at de i december 2019 i fællesskab også erklærede, at de "agter at indføre en ramme, der udnytter de potentielle muligheder, som visse kryptoaktiver kan tilbyde".

Dette initiativ hænger tæt sammen med Kommissionens bredere politikker for blockchainteknologi, da kryptoaktiver som den primære applikation i blockchainteknologier er uløseligt forbundet med fremme af blockchainteknologi i hele Europa. Dette forslag støtter en holistisk tilgang til blockchain og DLT, der sigter mod at placere Europa på forkant med udviklingen inden for blockchaininnovation og -anvendelse. Det politiske arbejde på dette område har omfattet oprettelsen af EU's Observationscenter og Forum for Blockchainteknologi og det europæiske blockchainpartnerskab, som forener alle medlemsstaterne på politisk plan, samt de offentlig-private partnerskaber, der er planlagt med den internationale sammenslutning for pålidelige blockchainapplikationer (International Association for Trusted Blockchain Applications).

Forslaget er også i overensstemmelse med Unionens politikker, der har til formål at skabe en kapitalmarkedsunion. Det er navnlig et svar på Forummet på Højt Plans endelige rapport, som understregede kryptoaktivernes underudnyttede potentiale og opfordrede Kommissionen til at øge retssikkerheden og fastlægge klare regler for brugen af kryptoaktiver. Endelig er initiativet i overensstemmelse med SMV-strategien, der blev vedtaget den 10. marts 2020, og som også fremhæver DLT og kryptoaktiver som innovationer, der kan sætte SMV'er i stand til at forhandle direkte med investorer.

Lovgivningsforslaget vil have en meget begrænset indvirkning på den flerårige finansielle ramme, da der i den forudses yderligere EU-bidrag til ESMA som følge af de yderligere 2 FTE'er, som myndigheden vil få til at gennemføre de yderligere opgaver, som lovgiverne giver den. De nye aktiviteter, som EBA skal gennemføre, vil blive finansieret fuldt ud via gebyrer.

Dette vil udmønte sig i et forslag om at øge myndighedens autoriserede personale under den fremtidige årlige budgetprocedure. Myndigheden vil fortsat arbejde på at maksimere synergier og effektivitetsgevinster (bl.a. via IT-systemer) og nøje overvåge den ekstra arbejdsbyrde, der er forbundet med dette forslag, hvilket vil blive afspejlet i det niveau af autoriseret personale, som myndigheden har anmodet om i den årlige budgetprocedure.

1.5.5.Vurdering af de forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder, herunder muligheden for omfordeling

1.6.Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger

 Begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]YYYY til [DD/MM]YYYY

   Finansielle virkninger fra YYYY til YYYY

 ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 75   

 Direkte forvaltning ved Kommissionen via

   gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

⌧ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering 

Angiv hyppighed og betingelser.

Det er afgørende at indføre en solid overvågnings- og evalueringsmekanisme for at sikre, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der træffes, er effektive med hensyn til at nå deres respektive mål. Kommissionen fastlægger et detaljeret program for overvågning af initiativets resultater og virkninger. Kommissionen vil få til opgave at overvåge virkningerne af de nye krav. Ud over disse indikatorer skal Kommissionen i samarbejde med ESMA udarbejde en rapport om pilotprogrammet for DLT-markedsinfrastrukturer efter en treårig periode. På grundlag af denne rapport informerer Kommissionen Parlamentet og Rådet om den rette vej fremad (f.eks. videreførelse af eksperimentet, udvidelse af anvendelsesområdet, ændring af eksisterende lovgivning osv.).

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem(er) 

2.2.1.Begrundelse for den/de påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi

Forvaltningen vil blive varetaget af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er).

For så vidt angår kontrolstrategien arbejder de tre ESA'er tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at passende standarder overholdes inden for alle områder af intern kontrol. Disse ordninger vil også gælde for agenturernes rolle i forbindelse med det aktuelle forslag.

Derudover overvejer Europa-Parlamentet hvert regnskabsår efter henstilling fra Rådet og under hensyntagen til Den Europæiske Revisionsrets konklusioner, om det vil give agenturerne decharge for gennemførelsen af budgettet.

2.2.2.Oplysninger om de udpegede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem

For så vidt angår den retlige, økonomisk forsvarlige og effektive anvendelse af bevillingerne til de foranstaltninger, der skal gennemføres af ESA'erne i forbindelse med dette forslag, medfører dette initiativ ikke nye væsentlige risici, som ikke allerede er omfattet af eksisterende interne kontrolordninger. De foranstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med dette forslag, vil blive iværksat i 2022 og vil fortsætte.

2.2.3.Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning) 

Der er indført forvaltnings- og kontrolsystemer i de gældende forordninger for ESA'erne. Disse organer arbejder tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at de relevante standarder overholdes inden for alle områder af det interne kontrolsystem.

Europa-Parlamentet meddeler hvert år efter henstilling fra Rådet decharge til hver ESA for gennemførelsen af dens budget.

Kontrolomkostninger - tilsyn med ESA'er

For EBA anslår vi, at der er behov for 18 FTE'er (der anvendes på nuværende tidspunkt 24 aktivbaserede tokens, men kun få af dem ville være omfattet af kategorien af signifikante aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der er omfattet af EBA's tilsyn). Disse personaleressourcer vil blive opbygget over tid.

Alle disse omkostninger vil være dækket af de gebyrer, der opkræves af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller e-pengetokens. EBA skal forberede sig på disse ansvarsområder.

ESMA's rolle i forbindelse med pilotordningen for DLT-markedsinfrastrukturer. ESMA skal afgive en indledende udtalelse om den tilladelse, der gives af en kompetent national myndighed og derefter foretage løbende overvågning, men de nationale tilsynsmyndigheder vil stå for det direkte tilsyn. Disse aktiviteter vil blive dækket af deres driftsbudget, som forhøjes i overensstemmelse hermed.


2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder 

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse på ESMA.

Myndigheden tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for hele myndighedens personale.

Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede aftaler og gennemførelsesinstrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af ESMA og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme 

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgifternes art

Bidrag

Nummer  

OB/IOB 76

fra EFTA-lande 77

fra kandidatlande 78

fra tredjelande

i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1

ESMA <03.10.04>

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nye budgetposter, som der er søgt om.

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens 
art

Bidrag

Nummer  

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne 

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Nummer

Udgiftsområde 1: Det indre marked, innovation og det digitale område

ESMA <03.10.04>

2022 79

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Afsnit 1:

Forpligtelser

1.

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

Betalinger

2.

0,059

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

0,649

Afsnit 2:

Forpligtelser

1a.

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

Betalinger

2a.

0,010

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,110

Afsnit 3:

Forpligtelser

3a.

Betalinger

3b.

Bevillinger I ALT 
til ESMA: <03.10.04>

Forpligtelser

=1+1a +3a

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759

Betalinger

=2+2a

+3b

0,069

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,759

 

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

7

"Europæisk offentlig forvaltning"

i mio. EUR (tre decimaler)

År 
N

År 
N+1

År 
N+2

År 
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: <…….>

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD <…….>

Bevillinger

Bevillinger I ALT 
under UDGIFTSOMRÅDE 7 
i den flerårige finansielle ramme 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År 
n 80

År 
N+1

År 
N+2

År 
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT  
under UDGIFTSOMRÅDE 1 til 7 
i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

Betalinger

3.2.2.Anslåede virkninger for [organets] bevillinger 

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År 
N

År 
N+1

År 
N+2

År 
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 81

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 82 ...

- Resultat

- Resultat

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

3.2.3.Anslåede virkninger for EBA's og ESMA's menneskelige ressourcer 

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Midlertidigt ansatte (AD), EBA og ESMA 83

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Midlertidigt ansatte (AST)

Kontraktansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

1,404

3,061

3,309

3,309

3,309

3,309

17,701

Personalebehov (i årsværk):

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Midlertidigt ansatte (AD), EBA = 15 for 2022 og 18 fra 2023, ESMA = 2

17

20

20

20

20

20

20

Midlertidigt ansatte (AST)

Kontraktansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

17

20

20

20

20

20

20

Det forventes:

·Ca. 50 % af det personale, der kræves for 2022, vil blive ansat i det år, ca. 50 % af de ansatte til de yderligere 3 stillinger, der kræves for 2023, vil blive rekrutteret i det år, og der vil blive opnået fuld bemanding i 2024.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

År 
n

År 
n+1

År n + 2

År n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

·Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk: FTÆ) 84

XX 01 02 01 (KA, UNE og V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy 85

- i hovedsædet 86  

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V — indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

Beskrivelsen af, hvordan udgifterne til fuldtidsækvivalenterne er beregnet, bør medtages i afsnit 3 i bilag V.

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme 

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 87 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen 

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjepart.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (tre decimaler)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Gebyrer fra branchen 88 EBA

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Samfinansierede bevillinger I ALT

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

i mio. EUR (tre decimaler)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Nationale kompetente myndigheders bidrag til ESMA 89

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

Samfinansierede bevillinger I ALT

0,115

0,230

0,230

0,230

0,230

0,230

1,265

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne 

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for andre indtægter

  Angiv, om indtægterne er formålsbestemte

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 90

År 
n

År 
n+1

År 
n+2

År 
n+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel…

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

BILAG

Generelle antagelser

Afsnit I - Personaleudgifter

Følgende specifikke antagelser er anvendt ved beregningen af personaleudgifterne på grundlag af de konstaterede personalebehov, som der redegøres for nedenfor:

·Det ekstra personale, der ansættes i 2022, budgetteres med i 6 måneder på grund af den tid, det tager at ansætte det ekstra personale. De 3 ekstra medarbejdere, der kræves for 2023 (ud over det krævede personale i 2022), budgetteres med i 6 måneder på grund af den tid, det tager at ansætte det ekstra personale. Der vil blive opnået fuld bemanding i 2024.

·Den gennemsnitlige årlige udgift til en midlertidigt ansat er 150 000 EUR, til en kontraktansat 85 000 EUR og til en udstationeret national ekspert 80 000 EUR, heraf 25 000 EUR i "habillage"-omkostninger (bygninger, IT osv.).

·Den justeringskoefficient, der anvendes på personalelønninger i Paris (EBA og ESMA), er 117.7.

·Arbejdsgiverbidragene for midlertidigt ansatte er baseret på de almindelige grundlønninger, der indgår i de gennemsnitlige årlige udgifter, dvs. 95 660 EUR.

·Alle yderligere midlertidigt ansatte er AD5.

Afsnit II - Infrastruktur- og driftsudgifter

Omkostningerne beregnes ved at multiplicere antallet af ansatte med den andel af året, hvor der anvendes standardomkostninger til "habillage", dvs. 25 000 EUR.

Afsnit III -Aktionsudgifter

Omkostningerne vurderes på grundlag af følgende antagelser:

·Oversættelsesomkostningerne fastsættes til 350 000 EUR pr. år for EBA.

·Engangsomkostningerne til IT på 500 000 EUR for EBA antages at blive afholdt i løbet af de to år 2022 og 2023 på grundlag af en opdeling på halvdelen hvert år. De årlige vedligeholdelsesomkostninger for EBA anslås til 50 000 EUR.

·De årlige tilsynsudgifter på stedet for EBA anslås til 200 000 EUR.

De ovenfor anførte skøn resulterer i følgende omkostninger pr. år:

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Nummer

EBA: <>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I ALT

Afsnit 1:

Forpligtelser

1.

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

Betalinger

2.

1,246

2,744

2,992

2,992

2,992

2,992

15,958

Afsnit 2:

Forpligtelser

1a.

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

Betalinger

2a.

0,188

0,413

0,450

0,450

0,450

0,450

2,401

Afsnit 3:

Forpligtelser

3a.

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Betalinger

3b.

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Bevillinger I ALT 
til EBA

Forpligtelser

=1+1a +3a

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Betalinger

=2+2a

+3b

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Faste priser

Forslaget medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) i faste priser

EBA

Der angives mål og resultater

2022

2023

2024

2025

2026

2027

RESULTATER

Type 91

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

Specifikt MÅL NR. 1 92 Direkte tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede kryptoaktiver 

- Resultat

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

Subtotal for specifikt mål nr. 1

Specifikt MÅL NR. 2 Godkendelse af ændret hvidbog om kryptoaktiver forelagt af en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600

0,600

4,000

EBA's direkte tilsynsaktiviteter finansieres fuldt ud af gebyrer, der opkræves af enheder, der føres tilsyn med, som følger:

EBA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Omkostningerne dækkes 100 % af gebyrer, der opkræves af de enheder, der føres tilsyn med.

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

Samfinansierede bevillinger I ALT

2,234

3,957

4,042

4,042

4,042

4,042

22,359

ESMA's koordineringsaktiviteter i henhold til DLT-pilotordningen, der er fastsat i det tilhørende forslag til forordning om DLT-markedsinfrastrukturer, skal finansieres af driftsbudgettet med EU-bidrag svarende til 40 % (beløb anført i tabel 3.2.1 Oversigt over anslåede virkninger for udgifterne) og bidrag fra de nationale kompetente myndigheder svarende til 60 % (beløb anført i tabel 3.2.5 Bidrag fra tredjelande) af de samlede omkostninger.

SPECIFIKKE OPLYSNINGER

Direkte tilsynsbeføjelser

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) er et særligt EU-organ, som blev oprettet for at beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder.

Selv om EBA vil være nødt til at rekruttere specialiseret personale, er de opgaver og funktioner, der skal udføres for at gennemføre den foreslåede lovgivning, i overensstemmelse med EBA's mandat og opgaver.

Navnlig skal EBA uddanne og ansætte specialister med henblik på at udføre de opgaver, der er forbundet med det direkte tilsyn, som er omhandlet i dette forslag til tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

Andre forslag, der er omfattet af finansieringsoversigten

Denne finansieringsoversigt dækker også den finansielle virkning af forslaget til forordning om DLT-markedsinfrastrukturer, der tegner sig for stigningen i finansieringen til ESMA.

(1)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en strategi for digital finans for EU (COM(2020) 591 af 23.9.2020).
(2)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM(2020) 594).
(3)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(4)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341 (COM(2020) 596).
(5)    Europa-Kommissionen, Fintechhandlingsplan (COM(2018) 109 final).
(6)    ESMA, rådgivning om "Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 2019, EBA-rapport med rådgivning om kryptoaktiver, 2019.
(7)    Brev fra FSB's formand til G20-finansministrene og centralbankcheferne, 2018.
(8)    G7 Working Group on Stablecoins, Report on "Investigating the impact of global stablecoins", 2019.
(9)    Tiltrædende formand Ursula von der Leyens opgavebeskrivelse til næstformand Valdis Dombrovskis, 10. september 2019.
(10)    Fælles erklæring fra Europa-Kommissionen og Rådet om "stablecoins", 5. december 2019.
(11)    "Betænkning med anbefalinger til Kommissionen om digital finans: nye risici forbundet med kryptoaktiver — regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder" (2020/2034(INL)), https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=en.
(12)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU.
(13)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341 (COM(2020) 596).
(14)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM(2020) 594).
(15)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fintechhandlingsplanen (COM(2018) 109 final af 8.3.2018).
(16)    ESMA, rådgivning om "Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 2019, EBA-rapport med rådgivning om kryptoaktiver, 2019.
(17)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf .
(18)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Europas digitale fremtid i støbeskeen (COM(2020) 67 final af 19.2.2020).
(19)    Tiltrædende formand Ursula von der Leyens opgavebeskrivelse til næstformand Valdis Dombrovskis, 10. september 2019.
(20)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies .
(21)    Henstilling nr. 7 i den endelige rapport fra Forummet på Højt Plan om Kapitalmarkedsunionen. ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf ).
(22)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa (COM(2020) 103 final af 10.3.2020).
(23)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om strategien for EU's sikkerhedsunion (COM(2020) 605 final af 24.7.2020).
(24)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
(25)    Konsekvensanalyse, der ledsager dokumentet Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA) (SWD(2020) 380).
(26)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en.
(27)    Konsekvensanalyse, der ledsager dokumentet Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA) (SWD(2020) 380).
(28)    Rådet for Finansiel Stabilitet: "håndtering af de regulerings-, tilsyns- og overvågningsudfordringer, der opstår i forbindelse med "globale stablecoins".
(29)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(30)    EUT C […] af […], s. […].
(31)    EUT C […] af […], s. […].
(32)    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en strategi for digital finans for EU (COM(2020) 591).
(33)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(34)    FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, Frankrig (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
(35)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
(36)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(37)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(38)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).
(39)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).
(40)    Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).
(41)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(42)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF og direktiverne 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).
(43)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
(44)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
(45)    EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(46)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
(47)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(48)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(49)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).
(50)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35).
(51)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(52)    Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).
(53)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
(54)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(55)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(56)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(57)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).
(58)    Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26).
(59)    Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26).
(60)    Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
(61)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
(62)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(63)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(64)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(65)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(66)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (COM(2020) 595).
(67)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
(68)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(69)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(70)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
(71)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(72)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(73)    EUT: Nummer, dato og EUT-reference for denne forordning indsættes i teksten.
(74)    Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).
(75)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(76)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(77)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(78)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidater på Vestbalkan
(79)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de følgende år.
(80)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder. I stedet for "n" indsættes det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de følgende år.
(81)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(82)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(83)    Omkostningerne for EBA omfatter 100 % af arbejdsgiverens pensionsbidrag, og ESMA's omkostninger omfatter det pensionsbidrag, der svarer til 60 % af de nationale kompetente myndigheders andel.
(84)    KA = kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED = junioreksperter ved delegationerne.
(85)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(86)    Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(87)    Jf. artiklerne i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. /2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027.
(88)    100 % af udgifterne til gennemførelse af forslaget vil blive dækket af gebyrer.
(89)    60 % af de samlede anslåede omkostninger (EU-bidraget anslås til 40 %) plus en andel på 60 % af arbejdsgiverens pensionsbidrag
(90)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.
(91)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(92)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
Top

Bruxelles, den 24.9.2020

COM(2020) 593 final

BILAG

til

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


BILAG I: Hvidbog om kryptoaktiver for udstedere af kryptoaktiver — minimumsindhold

Del A: Generelle oplysninger om udsteder

1.Udsteders navn

2.Registreret adresse

3.Registreringsdato

4.Identifikator for juridiske enheder

5.Hvis det er relevant, angives den gruppe af virksomheder, hvori udsteder indgår.

6.Identitet, adresser og funktioner for de personer, der indgår i udsteders ledelsesorgan

7.Den erklæring der er omhandlet i artikel 5, stk. 5

8.Potentielle interessekonflikter

9.Nærmere oplysninger om udsteders finansielle resultater for de sidste tre år eller udsteders finansielle resultater siden datoen for dennes registrering, hvis udsteder ikke har været registreret i de sidste tre år. Hvis udbuddet vedrører utility tokens, der ved udstedelse effektivt kan veksles med et produkt eller en tjeneste, er udsteder undtaget fra dette krav.

Del B: Oplysninger om projektet

1.Projektets eller kryptoaktivernes betegnelse (hvis den er forskellig fra udsteders navn)

2.Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder adresser og/eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i projektgennemførelsen, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester

3.En beskrivelse af grundene til udstedelsen af kryptoaktiver

4.Hvis udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver vedrører utility tokens, angives hovedgenskaber ved de produkter eller tjenester, der er udviklet eller skal udvikles

5.Oplysninger om projektets tilrettelæggelse, herunder beskrivelsen af tidligere og fremtidige milepæle i projektet og eventuelt de midler, der allerede er tildelt projektet

6.Hvis det er relevant, gives der oplysninger om den planlagte anvendelse af pengemidler

7.Udgifter forbundet med udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen for utility tokens.

Del C: Oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller deres optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

1.Angivelse af, hvorvidt hvidbogen vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver og/eller en optagelse af kryptoaktiver til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

2.Hvis det er relevant, angives det beløb, som udbuddet har til formål at rejse i form af fiatvalutaer eller kryptoaktiver. Hvis det er relevant, angives de nedre beløbsgrænser (minimumsbeløb, der er nødvendigt for at gennemføre projektet) eller øvre beløbsgrænser (maksimumbeløb for udbuddet til offentligheden), der er fastsat for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver

3.Prisen ved udstedelse af det kryptoaktiv, der udbydes (i form af fiatvalutaer eller andre kryptoaktiver)

4.Hvis det er relevant, angives det samlede antal kryptoaktiver, der skal udbydes og/eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

5.Angivelse af de indehavere/købere, som udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver og/eller optagelse af sådanne kryptoaktiver til handel er rettet mod, herunder eventuelle begrænsninger for så vidt angår typen af købere eller indehavere af sådanne kryptoaktiver

6.Særlig meddelelse om, at købere, der deltager i udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, vil kunne få deres bidrag tilbagebetalt, hvis den nedre beløbsgrænse (minimumsbeløb, der er nødvendigt for at gennemføre projektet) ikke nås ved udløbet af udbuddet til offentligheden, eller hvis udbuddet annulleres, og en detaljeret beskrivelse af tilbagebetalingsmekanismen, herunder den forventede tidsfrist for, hvornår sådanne tilbagebetalinger vil blive udført

7.Oplysninger om de forskellige perioder for udbuddet af kryptoaktiver, herunder oplysninger om den nedsatte købspris for tidlige købere af kryptoaktiver (salg forud for offentliggørelse)

8.For tidsbegrænsede udbud angives den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent, og ordninger med henblik på beskyttelse af pengemidler eller andre kryptoaktiver, jf. artikel 9

9.Betalingsmetoder med henblik på køb af de udbudte kryptoaktiver

10.For kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, gives der oplysninger om fortrydelsessretten, jf. artikel 12

11.Oplysninger om metoden til og tidsplanen for overførsel af de købte kryptoaktiver til indehaverne

12.Hvis det er relevant, angives navnet på den udbyder af kryptoaktivtjenester, der har ansvar for placeringen af kryptoaktiver og typen af placering (garanteret eller ej)

13.Hvis det er relevant, angives navnet på den handelsplatform for kryptoaktiver, hvor der søges om optagelse til handel

14.Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, samt de kompetente domstole.

Del D: Rettigheder og forpligtelser forbundet med kryptoaktiver

1.Den erklæring, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6

2.En beskrivelse af egenskaber og funktion for de kryptoaktiver, der udbydes eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, herunder oplysninger om, hvornår disse funktioner planmæssigt skal finde anvendelse

3.En beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser (hvis sådanne findes), som køberen er omfattet af, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

4.Hvis det er relevant, gives der oplysninger om udsteders fremtidige udbud af kryptoaktiver og antallet af kryptoaktiver, som udsteder selv opbevarer

5.Hvis udbuddet af kryptoaktiver eller optagelsen til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver vedrører utility tokens, gives der oplysninger om kvaliteten og kvantiteten af de produkter og/eller tjenester, som disse utility tokens giver adgang til

6.Hvis udbuddet af kryptoaktiver eller optagelsen til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver vedrører utility tokens, gives der oplysninger om, hvordan utility tokens kan genindløses mod de produkter eller tjenester, som de er tilknyttet

7.Hvis der ikke søges optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, gives der oplysninger om, hvordan og hvor kryptoaktiverne kan købes eller sælges efter udbuddet til offentligheden

8.Eventuelle begrænsninger for omsætteligheden af de kryptoaktiver, der udbydes og/eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

9.Hvis kryptoaktiverne hævdes at bevare en stabil værdi gennem protokoller for udvidelse eller reducering af udbuddet heraf som reaktion på ændringer i efterspørgslen, gives der en beskrivelse af, hvordan sådanne protokoller fungerer.

Del E: Oplysninger om den underliggende teknologi

1.Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, og de anvendte protokoller og standarder

2.En beskrivelse af den underliggende protokols interoperabilitet med andre protokoller

3.Konsensusalgoritmen angives, hvis den er relevant

4.Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer

5.Hvis kryptoaktiver udstedes fra, overføres til og lagres på en distributed ledger, der forvaltes af udstederen eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distribueret hovedbog fungerer

6.Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi (hvis sådanne foreligger).

Del F: Risici

1.En beskrivelse af risici forbundet med udstederen af kryptoaktiver

2.En beskrivelse af risici forbundet med udbuddet af kryptoaktiver og/eller optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

3.En beskrivelse af risici forbundet med kryptoaktiverne

4.En beskrivelse af risici forbundet med projektgennemførelsen

5.En beskrivelse af risici forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger (hvis sådanne er truffet).Bilag II: Yderligere oplysninger om hvidbøger om kryptoaktiver for udstedere af aktivbaserede tokens

Del A: Generelle oplysninger om udsteder

1.En detaljeret beskrivelse af styringen af udsteder

2.Nærmere oplysninger om tilladelsen til at virke som udsteder af aktivbaserede tokens og navnet på den kompetente myndighed, der har meddelt en sådan tilladelse, undtagen for udstedere af aktivbaserede tokens, der er undtaget fra kravet om tilladelse i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3.

Del B: Oplysninger om projektet

1.En beskrivelse af tredjepartsenheders rolle, ansvarsområder og ansvarliggørelse af disse, som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h).

Del D: Rettigheder og forpligtelser forbundet med kryptoaktiverne

1.Oplysninger om arten og håndhævelsen af rettigheder, herunder direkte genindløsningsrettigheder eller eventuelle krav, som indehavere og enhver juridisk eller fysisk person, jf. artikel 35, stk. 3, måtte have mod reservebeholdningen eller over for udsteder, herunder også hvordan sådanne rettigheder kan behandles i forbindelse med insolvensprocedurer

2.Hvis det er relevant, angives den erklæring, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, sidste afsnit

3.Hvis det er relevant, gives der oplysninger om de ordninger, som udsteder har indført, for at sikre, at de aktivbaserede tokens er likvide, herunder navnet på de enheder, der har ansvar for at sikre en sådan likviditet

4.En beskrivelse af klagebehandlingsproceduren og en eventuel tvistbilæggelsesmekanisme eller eventuelle retsmidler, som udstederen af aktivbaserede tokens har indført.

Del F: Risici

1.Risici forbundet med værdien af reservebeholdningen, herunder likviditetsrisici

2.Risici forbundet med deponering af reservebeholdningen

3.Risici forbundet med investering af reservebeholdningen.

Del G: Beholdninger af aktiver

1.En detaljeret beskrivelse af den mekanisme, der har til formål at stabilisere værdien af aktivbaserede tokens, herunder retlige og tekniske aspekter

2.En detaljeret beskrivelse af reservebeholdningen og dens sammensætning

3.En beskrivelse af de mekanismer, hvorigennem aktivbaserede tokens udstedes, oprettes og destrueres

4.Oplysninger om, hvorvidt en del af reservebeholdningen investeres og, hvis det er relevant, en beskrivelse af investeringspolitikken for denne reservebeholdning

5.En beskrivelse af deponeringsordningerne for reservebeholdningen, herunder adskillelse af aktiverne, navnet på de kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere.


6.

Bilag III: Hvidbog, som finder anvendelse på udstedere af e-pengetokens — minimumsindhold

Del A: Generelle oplysninger om udsteder

1.Udsteders navn

2.Registreret adresse

3.Registreringsdato

4.Identifikator for juridiske enheder

5.Hvis det er relevant, angives den gruppe af virksomheder, hvori udsteder indgår

6.Identitet, adresser og funktioner for de personer, der indgår i udsteders ledelsesorgan

7.Den erklæring, der er omhandlet i artikel 46, stk. 4

8.Potentielle interessekonflikter

9.Nærmere oplysninger om udsteders finansielle resultater for de sidste tre år eller udsteders finansielle resultater siden datoen for dennes registrering, hvis udsteder ikke har været registreret i de sidste tre år

10.Nærmere oplysninger om tilladelsen til at virke som udsteder af e-pengetokens og navnet på den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen, undtagen for udstedere af e-pengetokens, der er undtaget fra kravet om tilladelse i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2.

Del B: Oplysninger om projektet

1.Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder adresser og/eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i udformning og udvikling, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester.

Del C: Oplysninger om udbuddet til offentligheden af e-pengetokens eller deres optagelse til handel

1.Angivelse af, hvorvidt hvidbogen vedrører et udbud til offentligheden af e-pengetokens og/eller deres optagelse til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

2.Hvis det er relevant, angives det samlede antal e-pengetokens, der skal udbydes til offentligheden og/eller optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver

3.Hvis det er relevant, angives navnet på den handelsplatform for kryptoaktiver, hvor der søges optagelse af e-pengetokens til handel

4.Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af e-pengetokens, samt de kompetente domstole.

Del D: Rettigheder og forpligtelser forbundet med e-pengetokens

1.En beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser (hvis sådanne findes), som indehaveren af den pågældende e-pengetoken har adgang til og er bundet af, herunder retten til indløsning til pariværdi, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

2.Eventuelle tilknyttede gebyrer, som udstederen af e-pengetokens anvender, når indehaveren af e-pengetokens udøver sin genindløsningsrettighed til pariværdi. 

Del E: Oplysninger om den underliggende teknologi

1.Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, og de anvendte protokoller og standarder, og som giver mulighed for at opbevare, lagre og overføre sådanne e-pengetokens

2.En beskrivelse af den underliggende protokols interoperabilitet med andre protokoller

3.Konsensusalgoritmen angives, hvis den er relevant

4.Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer

5.Hvis kryptoaktiver udstedes fra, overføres til og lagres på en distributed ledger, der forvaltes af udsteder eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distribueret hovedbog fungerer.

6.Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi (hvis de foreligger).

Del F: Risici

1.En beskrivelse af risici forbundet med udstederen af e-pengetokens

2.En beskrivelse af risici forbundet med de pågældende e-pengetokens

3.En beskrivelse af risici forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger (hvis sådanne er truffet).

Bilag IV — Minimumskapitalkrav for udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Typen af kryptoaktivtjeneste

Minimumskapitalkrav i henhold til artikel 1, litra a)

Kategori 1

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde følgende kryptoaktivtjenester:

modtagelse og formidling af ordrer på tredjeparts vegne og/eller

rådgivning om kryptoaktiver og/eller

udførelse af ordrer på tredjeparts vegne og/eller

placering af kryptoaktiver.

50 000 EUR

Kategori 2

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde alle kryptoaktivtjenester i kategori 1, samt

deponering og forvaltning af kryptoaktiver på tredjeparts vegne.

125 000 EUR

Kategori 3

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde alle kryptoaktivtjenester i kategori 2, samt

veksling af kryptoaktiver til en fiatvaluta, der er lovligt betalingsmiddel

veksling af kryptoaktiver til andre kryptoaktiver

drift af en handelsplatform for kryptoaktiver.

150 000 EUR

Bilag V — Liste over overtrædelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens, jf. afsnit III og VI

1.Udbyderen overtræder artikel 21, ved ikke at give EBA meddelelse om eventuelle ændringer af dennes forretningsmodel, som kan tænkes at få væsentlig indflydelse på en købsbeslutning, der træffes af enhver nuværende eller potentiel indehaver af signifikante aktivbaserede tokens, eller ved ikke at angive en sådan ændring i en hvidbog om kryptoaktiver.

2.Udsteder overtræder artikel 21, ved ikke at efterleve en foranstaltning, som EBA har anmodet om i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3.

3.Udsteder overtræder artikel 23, stk. 1, litra a), ved ikke at handle ærligt, redeligt og professionelt.

4.Udsteder overtræder artikel 23, stk. 1, litra b), ved ikke at kommunikere med indehavere af signifikante aktivbaserede tokens på en på en redelig, klar og ikke-vildledende måde.

5.Udsteder overtræder artikel 23, stk. 2, ved ikke at handle i den bedste interesse for indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller ved at give fortrinsbehandling til specifikke indehavere, hvorom der ikke foreligger oplysninger i udstederens hvidbog.

6.Udsteder overtræder artikel 24, ved ikke på sit websted at offentliggøre sin godkendte hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19, stk. 1, og, hvis det er relevant, sin ændrede hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 21 og sit markedsføringsmateriale som omhandlet i artikel 25.

7.Udsteder overtræder artikel 24, ved ikke at gøre hvidbogen offentligt tilgængelig før startdatoen for udbuddet til offentligheden af de signifikante aktivbaserede tokens eller optagelsen af disse tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver.

8.Udsteder overtræder artikel 24, ved ikke at gøre hvidbogen om kryptoaktiver og markedsføringsmaterialet tilgængelig(t), så længe de signifikante aktivbaserede tokens er tilgængelige for offentligheden.

9.Udsteder overtræder artikel 25, stk. 1, ved at offentliggøre markedsføringsmateriale, som vedrører et udbud til offentligheden af signifikante aktivbaserede tokens eller optagelse af sådanne signifikante aktivbaserede tokens til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver, men som ikke opfylder de krav, der er fastsat i artikel 25, stk. 1, litra a)-d).

10.Hvis der ikke er indrømmet nogen rettigheder til direkte krav eller genindløsningsrettigheder over for alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens, overtræder udstederen artikel 25, stk. 2, ved i sit markedsføringsmateriale ikke at inkludere en klar og utvetydig erklæring om, at indehavere af sådanne tokens ikke har noget krav mod reservebeholdningen eller ikke når som helst kan genindløse disse tokens over for udstederen.

11.Udsteder overtræder artikel 26, stk. 1, ved ikke mindst hver måned og på en klar, præcis og gennemsigtig måde på sit websted at give oplysninger om omfanget af de signifikante aktivbaserede tokens, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af den reservebeholdning, der er omhandlet i artikel 32.

12.Udsteder overtræder artikel 26, stk. 2, ved ikke så hurtigt som muligt og/eller på en klar, præcis og gennemsigtig måde på sit websted at give oplysninger om resultatet af revisionen af den reservebeholdning, der er omhandlet i artikel 32.

13.Udsteder overtræder artikel 26, stk. 3, ved ikke på en klar, præcis og gennemsigtig måde så hurtigt som muligt at give oplysninger om enhver begivenhed, der har eller forventes at have en væsentlig indvirkning på værdien af de signifikante aktivbaserede tokens eller reservebeholdningen.

14.Udsteder overtræder artikel 27, stk. 1, ved ikke at fastlægge og/eller opretholde effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager, der er modtaget fra indehavere af signifikante aktivbaserede tokens, eller ved ikke at fastlægge procedurer, der skal lette behandlingen af klager mellem indehavere og tredjepartsenheder, som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h).

15.Udsteder overtræder artikel 27, stk. 2, litra b), ved ikke at give indehavere af signifikante aktivbaserede tokens mulighed for at indgive klager vederlagsfrit.

16.Udsteder overtræder artikel 27, stk. 3, ved ikke at udvikle og/eller give indehavere af signifikante aktivbaserede tokens adgang til en formular for indgivelse af klager, og/eller ved ikke at føre fortegnelse over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der er truffet som reaktion på disse klager.

17.Udsteder overtræder artikel 27, stk. 4, ved ikke at undersøge og behandle alle klager rettidigt og retfærdigt, og/eller hvis denne ikke meddeler resultatet af sådanne undersøgelser til indehaverne af deres signifikante aktivbaserede tokens inden for en rimelig frist.

18.Udsteder overtræder artikel 28, stk. 1, ved ikke at opretholde eller gennemføre effektive politikker og procedurer, der skal forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem udstederen selv og dennes aktionærer, medlemmerne af dennes ledelsesorgan, dennes ansatte, eventuelle fysiske personer, som enten direkte eller indirekte ejer mere end 20 % af udstederens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller som på anden vis udøver kontrol over nævnte udsteder, indehavere af signifikante aktivbaserede tokens, enhver tredjepart, der udfører en af de funktioner, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), eller enhver fysisk eller juridisk person, som er blevet indrømmet en rettighed til direkte krav eller genindløsningsrettighed i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3.

19.Udsteder overtræder artikel 28, stk. 1, ved ikke at træffe alle relevante foranstaltninger til at forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter, der opstår i forbindelse med forvaltning og investering af reservebeholdningen.

20.Udsteder overtræder artikel 28, stk. 2-4, ved ikke at oplyse indehavere af signifikante aktivbaserede tokens om interessekonflikters generelle karakter og årsagerne hertil samt de skridt, der er taget for at afbøde disse, eller ved ikke at fremlægge disse oplysninger på et varigt medium, eller ved ikke at give tilstrækkeligt præcise oplysninger til, at indehavere af de signifikante aktivbaserede tokens kan træffe en informeret beslutning om køb af sådanne tokens.

21.Udsteder overtræder artikel 29, ved ikke at give EBA meddelelse om ændringer i sit ledelsesorgan.

22.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 1, ved ikke at have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, håndtere, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolprocesser, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer

23.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 2, hvis medlemmerne af dennes ledelsesorgan ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelig kompetence for så vidt angår kvalifikationer, erfaring og færdigheder, til at varetage deres opgaver eller til at sikre en sund og forsigtig forvaltning af udstederen.

24.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 5, ved ikke at vedtage politikker og procedurepolitikker, der er tilstrækkeligt effektive til at sikre overensstemmelse med denne forordning, hvilket omfatter efterlevelse blandt dennes ledere og ansatte af alle bestemmelserne i dette afsnit, herunder ved ikke at fastlægge, opretholde og gennemføre de politikker og procedurer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra a)-k).

25.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 5, ved ikke at indgå og ajourføre kontraktlige ordninger med tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra h), som nøje fastlægger rollerne, ansvarsområderne, rettighederne og forpligtelserne for hver af tredjepartsenhederne og udsteder, eller ved ikke at angive et utvetydigt lovvalg for sådanne kontrakter med konsekvenser på tværs af jurisdiktioner til følge.

26.Medmindre udsteder har iværksat en plan som omhandlet i artikel 42, overtræder udstederen artikel 30, stk. 6, ved ikke at anvende passende og forholdsmæssige systemer, ressourcer og procedurer for at sikre, at dennes tjenester og aktiviteter fortsat udføres regelmæssigt, eller ved ikke at vedligeholde alle sine systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i henhold til passende EU-standarder.

27.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 7, ved ikke at identificere kilderne til operationelle risici eller ikke reducere disse risici ved at udvikle passende systemer, kontroller og procedurer.

28.Udsteder overtræder artikel 30, stk. 8, ved ikke at fastlægge en forretningskontinuitetspolitik, der i tilfælde af en afbrydelse af dennes systemer og procedurer sikrer, at væsentlige data og funktioner bevares, og at dennes aktiviteter opretholdes, eller, hvis dette ikke er muligt, en rettidig genopretning af sådanne data og funktioner og en rettidig genoptagelse af dennes aktiviteter.

29.Medmindre der er givet tilladelse til at besidde et lavere kapitalgrundlag, jf. artikel 31, stk. 3, overtræder udstederen artikel 31, stk. 1, litra a), eller artikel 41, stk. 4, ved ikke til enhver tid at opfylde kapitalgrundlagskravet.

30.Udsteder overtræder artikel 31, stk. 2, hvis dennes kapitalgrundlag ikke består af de egentlige kernekapitalposter og ‑instrumenter, der er omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de tærskelbaserede undtagelser, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 46 og 48.

31.Udsteder overtræder artikel 31, stk. 3, ved ikke at opfylde kapitalgrundlagskravet som påkrævet af den kompetente myndighed efter den vurdering, der foretages i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3.

32.Udsteder overtræder artikel 32, stk. 1, ved ikke at etablere og til enhver tid opretholde en beholdning af aktiver.

33.Udsteder overtræder artikel 32, stk. 3, hvis dennes ledelsesorgan ikke sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af reservebeholdningen.

34.Udsteder overtræder artikel 32, stk. 3, ved ikke at sikre, at oprettelse og destruktion af signifikante aktivbaserede tokens altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reservebeholdningen, og at en sådan stigning eller et sådant fald forvaltes hensigtsmæssigt for at undgå eventuelle negative virkninger på markedet for reservebeholdninger.

35.Udsteder overtræder artikel 32, stk. 4, ved ikke at indføre klare og/eller detaljerede politikker med hensyn til stabiliseringsmekanismen for sådanne tokens, som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 32, stk. 4, litra a)-g).

36.Udsteder overtræder artikel 32, stk. 5, ved ikke at give en uafhængig revision af reservebeholdningen i opdrag hver sjette måned fra datoen for dens tilladelse.

37.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre politikker og procedurer eller indgå, ajourføre eller gennemføre kontraktlige ordninger for deponering, som sikrer, at betingelserne i artikel 33, stk. 1, litra a)-d), til enhver tid opfyldes.

38.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 1, ved ikke at have en deponeringspolitik for hver af de beholdninger af aktiver, som denne forvalter.

39.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 2, hvis reservebeholdningen ikke deponeres hos en udbyder af kryptoaktivtjenester eller et kreditinstitut senest fem arbejdsdage efter udstedelsen af de signifikante aktivbaserede tokens.

40.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere af reservebeholdningen.

41.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at sikre, at de kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere af reservebeholdningen, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reservebeholdning.

42.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at have kontraktlige ordninger med depotforvalterne, som sikrer, at de reservebeholdninger, der deponeres, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

43.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at indføre deponeringspolitikker og ‑procedurer, som fastsætter udvælgelseskriterier for udnævnelser af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester til depotforvaltere af reservebeholdningen, og/eller ved ikke at indføre en procedure for revurdering af sådanne udnævnelser.

44.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke regelmæssigt at revurdere udnævnelserne af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester til depotforvaltere af reservebeholdninger, og/eller ved ikke at evaluere sine eksponeringer mod sådanne depotforvaltere, og/eller ved ikke at overvåge de finansielle betingelser for sådanne depotforvaltere.

45.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 4, hvis reservebeholdningen ikke overdrages til kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 33, stk. 4, litra a)-d).

46.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 5, hvis udnævnelsen af en depotforvalter ikke dokumenteres med en skriftlig aftale, eller hvis en sådan aftale ikke regulerer den informationsudveksling, som anses for at være nødvendig, for at gøre det muligt for udstedere, kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester at varetage deres funktioner.

47.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 1, ved at investere reservebeholdningen i et produkt, som ikke er meget likvide finansielle instrumenter med en minimal markeds- og kreditrisiko, eller hvis en sådan investering ikke kan realiseres hurtigt med en minimal indvirkning på prisen til følge.

48.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 2, ved ikke at opbevare de finansielle instrumenter i depot, hvori reservebeholdningen opbevares.

49.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 3, ved ikke at bære alle former for overskud og tab som følge af investeringen af reservebeholdningen.

50.Udsteder overtræder artikel 35, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde og gennemføre klare og detaljerede politikker og procedurer vedrørende de rettigheder, som indrømmes indehavere af signifikante aktivbaserede tokens.

51.I tilfælde hvor indehavere af signifikante aktivbaserede tokens indrømmes rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder udstederen artikel 35, stk. 2, ved ikke at fastlægge en politik, der opfylder de betingelser, der er nævnt i artikel 35, stk. 2, litra a)-e).

52.I tilfælde hvor indehavere af signifikante aktivbaserede tokens indrømmes rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder udstederen artikel 35, stk. 2, ved ikke at fastsætte gebyrer, som er forholdsmæssige og svarer til de faktiske omkostninger, som udstedere af signifikante aktivbaserede tokens har.

53.I tilfælde hvor udstederen ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 3, ved ikke at fastlægge en politik, som præciserer de fysiske og juridiske personer, der har sådanne rettigheder, eller ved ikke at præcisere betingelserne for udøvelsen af sådanne rettigheder eller de forpligtelser, der pålægges disse personer.

54.I tilfælde hvor udstederen ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 3, ved ikke at indgå eller ajourføre passende kontraktlige ordninger med de fysiske eller juridiske personer, der har fået tildelt sådanne rettigheder, eller ved ikke at have kontraktlige ordninger, der fastsætter roller, ansvarsområder, rettigheder og forpligtelser for udstedere og for hver af disse fysiske eller juridiske personer, eller ved ikke at angive et utvetydigt lovvalg for sådanne kontraktlige ordninger med grænseoverskridende konsekvenser til følge.

55.I tilfælde hvor udstederen ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 4, ved ikke at indføre en mekanisme for at sikre likviditeten af de signifikante aktivbaserede tokens.

56.I tilfælde hvor udstederen ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 4, ved ikke at indgå eller ajourføre skriftlige aftaler med udbydere af kryptoaktivtjenester, eller ved ikke at sikre, at et tilstrækkeligt antal udbydere af kryptoaktivtjenester på et regelmæssigt og forudsigeligt grundlag kan afgive bindende prisstillelser til konkurrencedygtige priser.

57.I tilfælde hvor udsteder ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 4, ved ikke at sikre direkte indløsning af sådanne signifikante aktivbaserede tolkens, når der foreligger betydelige udsving i værdien af de signifikante aktivbaserede tokens eller reservebeholdningen, eller ved ikke at anvende gebyrer, der er forholdsmæssige og svarer til de faktiske omkostninger i forbindelse med en sådan genindløsning.

58.I tilfælde hvor udsteder ikke indrømmer alle indehavere af signifikante aktivbaserede tokens rettigheder, jf. artikel 35, stk. 1, overtræder en sådan udsteder artikel 35, stk. 4, ved ikke at indgå og ajourføre kontraktlige ordninger for at sikre, at provenuet af reservebeholdningen betales til indehavere af signifikante aktivbaserede tokens, hvis udsteder beslutter at indstille sin aktivitet, eller hvis denne er under velordnet afvikling, eller når udsteders tilladelse er blevet inddraget.

59.Udsteder overtræder artikel 36, ved ikke at sørge for betaling af renter eller andre ydelser i relation til den tid, i hvilken indehaveren af de signifikante aktivbaserede tokens besidder sådanne signifikante aktivbaserede tokens.

60.Udsteder overtræder artikel 41, stk. 1, ved ikke at vedtage, gennemføre og opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med sådanne udstedere, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

61.Udsteder overtræder artikel 41, stk. 2, ved ikke at sikre, at dennes signifikante aktivbaserede tokens kan deponeres af forskellige udbydere af kryptoaktivtjenester, som er meddelt tilladelse for den tjeneste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, nr. 10, på et rimeligt, fornuftigt og ikke-diskriminerende grundlag.

62.Udsteder overtræder artikel 41, stk. 2, ved ikke at vurdere eller overvåge likviditetsbehovet for at imødekomme genindløsningskrav fremsat af indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller deres udøvelse af rettigheder som omhandlet i artikel 36.

63.Udsteder overtræder artikel 41, stk. 3, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre en politik og procedurer for likviditetsstyring, eller ved ikke at indføre en politik og procedurer, der sikrer, at reservebeholdningen har en robust likviditetsprofil, som gør det muligt for udstederen af signifikante aktivbaserede tokens at fortsætte driften normalt, også i situationer med likviditetsbetonede scenarier.

64.Udsteder overtræder artikel 42, stk. 1, ved ikke at udarbejde en plan, der er egnet til at understøtte en velordnet afvikling af dennes aktiviteter i henhold til gældende national lovgivning, eller ved ikke at udarbejde en plan, der godtgør, at udstederen af signifikante aktivbaserede tokens har evnen til at gennemføre en velordnet afvikling uden unødig økonomisk skade for indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller for stabiliteten af markederne for reservebeholdninger.

65.Udsteder overtræder artikel 42, stk. 2, ved ikke at have en plan, der omfatter kontraktlige ordninger, procedurer eller systemer, som sikrer, at provenuet fra salget af de resterende reservebeholdninger betales til indehaverne af signifikante aktivbaserede tokens.

66.Udsteder overtræder artikel 42, stk. 2, ved ikke at revidere og ajourføre planen regelmæssigt.

67.Medmindre betingelserne i artikel 77, stk. 2, er opfyldt, overtræder udsteder artikel 77, stk. 1, ved ikke så hurtigt som muligt at oplyse offentligheden om intern viden, som vedrører den pågældende udsteder, på en måde, der giver let og udbredt adgang til disse oplysninger og mulighed for, at offentligheden kan foretage en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering heraf.Bilag VI: Bilag V — Liste over overtrædelser for udstedere af signifikante e-pengetokens, jf. afsnit III

1.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre politikker og procedurer eller indgå, ajourføre eller gennemføre kontraktlige ordninger for deponering, som sikrer, at betingelserne i artikel 33, stk. 1, litra a)-d), til enhver tid opfyldes.

2.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 1, ved ikke at have en deponeringspolitik for hver af de beholdninger af aktiver, som denne forvalter.

3.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 2, hvis reservebeholdningen ikke deponeres hos en udbyder af kryptoaktivtjenester eller et kreditinstitut senest fem arbejdsdage efter udstedelsen af de signifikante e-pengetokens.

4.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere af reservebeholdningen.

5.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at sikre, at de kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udnævnt som depotforvaltere af reservebeholdningen, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reservebeholdning.

6.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at have kontraktlige ordninger med depotforvalterne, som sikrer, at de reservebeholdninger, der deponeres, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

7.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke at indføre deponeringspolitiker og ‑procedurer, som fastsætter udvælgelseskriterier for udnævnelser af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester til depotforvaltere af reservebeholdningen, og/eller en procedure for revurdering af sådanne udnævnelser.

8.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 3, ved ikke regelmæssigt at revurdere udnævnelserne af kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester til depotforvaltere af reservebeholdninger og/eller ved ikke at evaluere sine eksponeringer mod sådanne depotforvaltere og/eller overvåge de finansielle betingelser for sådanne depotforvaltere.

9.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 4, hvis reservebeholdningen ikke overdrages til kreditinstitutter eller udbydere af kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 33, stk. 4, litra a)-d).

10.Udsteder overtræder artikel 33, stk. 5, hvis udnævnelsen af en depotforvalter ikke dokumenteres med en skriftlig aftale, eller hvis en sådan aftale ikke regulerer den informationsudveksling, som anses for at være nødvendig, for at gøre det muligt for udstedere, kreditinstitutter og udbydere af kryptoaktivtjenester at varetage deres funktioner.

11.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 1, ved at investere reservebeholdningen i et produkt, som ikke er meget likvide finansielle instrumenter med en minimal markeds- og kreditrisiko, eller hvis en sådan investering ikke kan realiseres hurtigt med en minimal indvirkning på prisen til følge.

12.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 2, ved ikke at opbevare de finansielle instrumenter, hvori reservebeholdningen deponeres, i overensstemmelse med artikel 33.

13.Udsteder overtræder artikel 34, stk. 3, ved ikke at bære alle former for overskud og tab som følge af investeringen af reservebeholdningen.

14.Udsteder overtræder artikel 41, stk. 1, ved ikke at vedtage, gennemføre og opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med sådanne udstedere, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.