EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0593

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

COM/2020/593 final

Βρυξέλλες, 24.9.2020

COM(2020) 593 final

2020/0265(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, μιας δέσμης μέτρων για την περαιτέρω διευκόλυνση και στήριξη των δυνατοτήτων του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα σε επίπεδο καινοτομίας και ανταγωνισμού και τον παράλληλο μετριασμό των κινδύνων. Συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για προσαρμογή της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή και τη διαμόρφωση μιας οικονομίας έτοιμης για το μέλλον, στην υπηρεσία των ανθρώπων. Η δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα περιλαμβάνει μια νέα στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τον χρηματοοικονομικό 1 τομέα της ΕΕ, που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ υιοθετεί την ψηφιακή επανάσταση και την καθοδηγεί με επικεφαλής καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες, θέτοντας τα οφέλη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα στη διάθεση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Πέραν της παρούσας πρότασης, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης πρόταση σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές αγορών τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) 2 , πρόταση για την ψηφιακή λειτουργική ανθεκτικότητα 3 και πρόταση για την αποσαφήνιση ή την τροποποίηση ορισμένων σχετικών κανόνων της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 4 .

Ένας από τους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη στρατηγική είναι να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ευνοεί την καινοτομία και δεν θέτει εμπόδια στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η παρούσα πρόταση, από κοινού με την πρόταση για το πιλοτικό καθεστώς DLT, αντιπροσωπεύει την πρώτη απτή δράση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα.

Τα κρυπτοστοιχεία (κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία - crypto-assets) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στον χρηματοοικονομικό τομέα. Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) 5 , τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή εξετάζει διαρκώς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνεπάγονται τα κρυπτοστοιχεία. Έπειτα από μια έντονη αύξηση στην κεφαλαιοποίηση αγοράς των κρυπτοστοιχείων κατά τη διάρκεια του 2017, τον Δεκέμβριο του 2017, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Dombrovskis απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), με την οποία τις προέτρεπε να επαναλάβουν τις προειδοποιήσεις τους στους επενδυτές. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) του 2018, η Επιτροπή ζήτησε από την EBA και την ESMA να αξιολογήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής και την καταλληλότητα του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία. Στις οδηγίες 6 , που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2019, υποστηρίζεται ότι, αν και ορισμένα κρυπτοστοιχεία θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, η αποτελεσματική εφαρμογή της στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν είναι πάντοτε εύκολη. Επιπλέον, στις οδηγίες επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη χρήση DLT. Παράλληλα, οι EBA και ESMA υπογράμμισαν ότι, με εξαίρεση τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα περισσότερα κρυπτοστοιχεία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και, συνεπώς, δεν υπόκεινται σε διατάξεις, μεταξύ άλλων, για την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς, παρότι εγκυμονούν τέτοιου είδους κινδύνους. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη εξέδωσαν πρόσφατα νομοθεσία για θέματα σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς.

Πρόσφατα, εμφανίστηκε ένα σχετικά νέο υποσύνολο κρυπτοστοιχείων –τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα» (stablecoins)– που προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως. Αν και η αγορά κρυπτοστοιχείων εξακολουθεί να είναι περιορισμένης κλίμακας και επί του παρόντος δεν απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 7 , αυτό είναι πιθανόν να αλλάξει με την έλευση των «παγκόσμιων σταθερών κρυπτονομισμάτων», τα οποία επιδιώκουν ευρύτερη αποδοχή μέσω της ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της αξίας τους και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων δικτύου που απορρέουν από τις εταιρείες που προωθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία 8 .

Με βάση τις εν λόγω εξελίξεις και στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού θεματολογίου της Επιτροπής, η Πρόεδρος Ursula von der Leyen υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει «κοινή προσέγγιση με τα κράτη μέλη όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν και να αντιμετωπίσουμε τους νέους κινδύνους που πιθανόν θέτουν» 9 . Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάσουν, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δήλωσαν επίσης από κοινού τον Δεκέμβριο του 2019 ότι «δεσμεύονται να θέσουν σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που θα αξιοποιεί τις πιθανές ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν ορισμένα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία» 10 . Πιο πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε την επεξεργασία έκθεσης σχετικά με τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στα κρυπτοστοιχεία. 11

Για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα αυτά και να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο το οποίο αφενός καθιστά εφικτές τις αγορές κρυπτοστοιχείων και, αφετέρου, τη δημιουργία ψηφιακών κερμάτων (tokenisation) για τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και την ευρύτερη χρήση της DLT στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο παρών κανονισμός θα συνοδεύεται και από άλλες νομοθετικές προτάσεις: η Επιτροπή προτείνει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι ο υφιστάμενος ορισμός για τα «χρηματοπιστωτικά μέσα» –ο οποίος προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) 12 – συμπεριλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα που βασίζονται σε DLT 13 , καθώς και τη δημιουργία ενός πιλοτικού καθεστώτος υποδομών αγορών που βασίζονται σε DLT για τα εν λόγω μέσα 14 . Το πιλοτικό καθεστώς θα επιτρέψει τη διενέργεια δοκιμών στο πλαίσιο ασφαλούς περιβάλλοντος και θα παράσχει στοιχεία για πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις.

Η παρούσα πρόταση, η οποία καλύπτει τα κρυπτοστοιχεία που δεν εμπίπτουν στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος (e-money tokens), έχει τέσσερις γενικούς και συναφείς στόχους. Ο πρώτος στόχος αφορά την ασφάλεια δικαίου. Προκειμένου να αναπτυχθούν αγορές κρυπτοστοιχείων εντός της ΕΕ, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός άρτιου νομικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει σαφώς τη ρυθμιστική αντιμετώπιση όλων των κρυπτοστοιχείων που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο δεύτερος στόχος είναι η στήριξη της καινοτομίας. Για να προωθηθεί η ανάπτυξη των κρυπτοστοιχείων και η ευρύτερη χρήση της DLT, είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή ένα ασφαλές και αναλογικό πλαίσιο στήριξης της καινοτομίας και του θεμιτού ανταγωνισμού. Ο τρίτος στόχος συνίσταται στην εμπέδωση επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών και ακεραιότητας της αγοράς, δεδομένου ότι τα κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρουσιάζουν πολλούς κινδύνους κοινούς με αυτούς των πιο γνωστών χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο τέταρτος στόχος είναι η διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα κρυπτοστοιχεία εξελίσσονται διαρκώς. Ενώ ορισμένα έχουν αρκετά περιορισμένη εμβέλεια και χρήση, άλλα, όπως η αναδυόμενη κατηγορία των «σταθερών κρυπτονομισμάτων», διαθέτουν το δυναμικό να καταστούν ευρύτερα αποδεκτά και ενδεχομένως συστημικά. Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει διασφαλίσεις για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή νομισματική πολιτική.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία και την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), καθώς συνοδεύεται από προτάσεις που διασφαλίζουν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν θέτει εμπόδια στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τους σχετικούς ρυθμιστικούς στόχους.

Η πρόταση βασίζεται σε εκτεταμένη και μακροχρόνια παρακολούθηση της αγοράς και συμμετοχή σε εργασίες χάραξης διεθνούς πολιτικής, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, φόρουμ όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και η G7.

Ως μέρος του σχεδίου δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018 15 , η Επιτροπή ανέθεσε στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να καταρτίσουν οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής και την καταλληλότητα του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία. Η παρούσα πρόταση βασίζεται στις οδηγίες που ελήφθησαν από την EBA και την ESMA. 16

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Όπως δήλωσε η πρόεδρος von der Leyen στις πολιτικές της κατευθύνσεις 17 και καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» 18 , είναι καίριας σημασίας η Ευρώπη να αξιοποιήσει όλα τα οφέλη της ψηφιακής εποχής και να ενισχύσει τη βιομηχανία και την ικανότητά της για καινοτομία, εντός ασφαλών και δεοντολογικών ορίων. Επιπλέον, στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων προς τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Dombrovskis ζητείται κοινή προσέγγιση με τα κράτη μέλη όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν και να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους που ενδεχομένως θέτουν 19 .

Η παρούσα πρόταση συνδέεται στενά με ευρύτερες πολιτικές της Επιτροπής για την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), δεδομένου ότι τα κρυπτοστοιχεία, ως η κύρια εφαρμογή των τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προώθηση της εν λόγω τεχνολογίας στο σύνολο της Ευρώπης. Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση των τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών και DLT, με στόχο να θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της διείσδυσης της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών. Οι εργασίες σε επίπεδο πολιτικής στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνουν τη σύσταση του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου και φόρουμ αλυσίδας συστοιχιών (European Blockchain Observatory and Forum), και την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση αλυσίδας συστοιχιών (European Blockchain Partnership), που συνενώνει όλα τα κράτη μέλη σε πολιτικό επίπεδο, καθώς και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προβλέπονται μέσω της διεθνούς ένωσης για τις έμπιστες εφαρμογές αλυσίδας συστοιχιών (International Association for Trusted Blockchain Applications) 20 .

Η παρούσα πρόταση συνάδει, εξάλλου, με τις ενωσιακές πολιτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στην τελική έκθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου, η οποία έδωσε έμφαση στο αναξιοποίητο δυναμικό των κρυπτοστοιχείων και κάλεσε την Επιτροπή να παράσχει ασφάλεια δικαίου και να θεσπίσει σαφείς κανόνες όσον αφορά τη χρήση κρυπτοστοιχείων. 21 Η παρούσα πρόταση συμβαδίζει με τη στρατηγική για τις ΜΜΕ, που εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2020, στην οποία επίσης επισημαίνονται η DLT και τα κρυπτοστοιχεία ως καινοτομίες που μπορούν να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να έλθουν σε άμεση επαφή με τους επενδυτές 22 .

Τέλος, η πρόταση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σύσταση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ένωση Ασφάλειας για ανάπτυξη ενός νομοθετικού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία, δεδομένων των κλιμακούμενων επιπτώσεων που έχουν οι εν λόγω νέες τεχνολογίες στον τρόπο έκδοσης, ανταλλαγής και από κοινού χρήσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην πρόσβαση σε αυτά. 23

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναθέτει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την αρμοδιότητα θέσπισης κατάλληλων διατάξεων για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση αποσκοπεί στο να άρει τα εμπόδια για την εγκαθίδρυση και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της διασφάλισης πλήρους εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων.

Σήμερα, οι εκδότες και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, λόγω αφενός της έλλειψης ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την κανονιστική αντιμετώπιση των κρυπτοστοιχείων και, αφετέρου, της απουσίας ειδικού και συνεκτικού ρυθμιστικού και εποπτικού καθεστώτος σε επίπεδο ΕΕ. Αν και ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη εξειδικευμένα καθεστώτα τα οποία καλύπτουν ορισμένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή μέρος των δραστηριοτήτων τους, στα περισσότερα κράτη μέλη αυτοί λειτουργούν εκτός κανονιστικού καθεστώτος. Επιπλέον, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός κρατών μελών εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης εξειδικευμένων εθνικών πλαισίων, που προορίζονται ειδικά για τα κρυπτοστοιχεία και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Οι αποκλίσεις στα πλαίσια, τους κανόνες και τις ερμηνείες τόσο για τα κρυπτοστοιχεία όσο και για τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στην Ένωση παρεμποδίζουν την ικανότητα των παρόχων υπηρεσιών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι αυτών των εγγενώς διασυνοριακών προϊόντων και υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να εξοικειωθούν με τις νομοθεσίες των διαφόρων κρατών μελών, να αποκτούν πολυάριθμες εθνικές αδειοδοτήσεις ή καταχωρίσεις και να συμμορφώνονται με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς νόμους, προσαρμόζοντας, ενίοτε, το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην Ένωση. Το αποτέλεσμα είναι υψηλό κόστος, πολυπλοκότητα και έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτοστοιχείων, με συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης και της επέκτασης των δραστηριοτήτων στον τομέα των κρυπτοστοιχείων στην Ένωση. Επιπλέον, η απουσία εφαρμοστέων καθεστώτων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε πολλά κράτη μέλη περιορίζει τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και ενίοτε ακόμη και την ευρύτερη πρόσβαση σε απαραίτητες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, λόγω της κανονιστικής αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα κρυπτοστοιχεία και, κατ’ επέκταση, με τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Οι εν λόγω αποκλίσεις δημιουργούν επίσης άνισους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αναλόγως της έδρας τους, προκαλώντας πρόσθετα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, εντείνουν την έλλειψη ασφάλειας δικαίου, η οποία, σε συνδυασμό με την απουσία κοινού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, αφήνει τους καταναλωτές και τους επενδυτές εκτεθειμένους σε σημαντικούς κινδύνους.

Η θέσπιση κοινού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ θα παράσχει τη δυνατότητα καθορισμού ενιαίων συνθηκών λειτουργίας για τις επιχειρήσεις εντός της ΕΕ, με αποτέλεσμα την υπέρβαση των διαφορών στα εθνικά πλαίσια οι οποίες οδηγούν σε κατακερματισμό της αγοράς και τη μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις πλήρη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για την προώθηση της καινοτομίας στην αγορά κρυπτοστοιχείων. Τέλος, θα συμβάλει στην ακεραιότητα της αγοράς και την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας σε καταναλωτές και επενδυτές και σαφούς κατανόησης των δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επικουρικότητα 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη καθιστούν δυσχερή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία. Η εξάπλωση των εθνικών προσεγγίσεων θέτει επίσης σε κίνδυνο τους ισότιμους όρους συμμετοχής στην ενιαία αγορά από άποψη προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, ακεραιότητας της αγοράς και ανταγωνισμού. Επιπλέον, αν και ορισμένοι κίνδυνοι έχουν μετριαστεί στα κράτη μέλη τα οποία θέσπισαν εξειδικευμένα καθεστώτα για τα κρυπτοστοιχεία, οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι φορείς της αγοράς σε άλλα κράτη μέλη παραμένουν απροστάτευτοι έναντι ορισμένων από τους πιο σημαντικούς κινδύνους που θέτουν τα κρυπτοστοιχεία (π.χ. απάτη, κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση της αγοράς).

Οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, όπως η παρούσα πρόταση κανονισμού, θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη μεγαλύτερης διασυνοριακής αγοράς κρυπτοστοιχείων και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της εσωτερικής αγοράς. Ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα μειώσει σημαντικά την πολυπλοκότητα, καθώς και την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών, οι εκδότες και οι καταναλωτές και επενδυτές. Η εναρμόνιση των λειτουργικών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών, όπως επίσης και των απαιτήσεων δημοσιοποίησης που επιβάλλονται στους εκδότες, θα μπορούσε επίσης να αποφέρει σαφή οφέλη όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αναλογικότητα

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Οι προτεινόμενοι κανόνες δεν θα υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της πρότασης. Θα καλύπτουν αποκλειστικά πτυχές τις οποίες τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν μεμονωμένα και περιπτώσεις στις οποίες η διοικητική επιβάρυνση και το κόστος είναι ανάλογα των ειδικών και γενικών επιδιωκόμενων στόχων.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα διασφαλίσει αναλογικότητα μέσω του σχεδιασμού, εισάγοντας σαφή διαφοροποίηση μεταξύ κάθε τύπου υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τους σχετικούς κινδύνους, ούτως ώστε η διοικητική επιβάρυνση που προκύπτει να είναι ανάλογη με τους ενεχόμενους κινδύνους. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό είναι ανάλογες προς τους περιορισμένους συναφείς κινδύνους, δεδομένου του σχετικά μικρού, προς το παρόν, μεγέθους της αγοράς. Ταυτόχρονα, η πρόταση επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις για τα «σταθερά κρυπτονομίσματα», τα οποία είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν ταχύτερα σε κλίμακα και ίσως να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου για επενδυτές, αντισυμβαλλομένους και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επιλογή της νομικής πράξης

Το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση πράξεων υπό μορφή κανονισμού ή οδηγίας. Για την παρούσα πρόταση επελέγη ο κανονισμός προκειμένου να θεσπιστεί ενιαία δέσμη άμεσα εφαρμοστέων κανόνων στο σύνολο της ενιαίας αγοράς.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις για τους εκδότες που επιδιώκουν την προσφορά των κρυπτοστοιχείων τους σε ολόκληρη την Ένωση και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια παροχής των υπηρεσιών τους στην ενιαία αγορά. Οι εκδότες και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν πρέπει να υπόκεινται σε ειδικούς εθνικούς κανόνες. Συνεπώς, ο κανονισμός ενδείκνυται περισσότερο από την οδηγία.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης της παρούσας πρότασης. Συγκεκριμένα:

i)Η Επιτροπή διεξήγαγε ειδική ανοικτή δημόσια διαβούλευση (19 Δεκεμβρίου 2019 - 19 Μαρτίου 2020) 24 .

ii)Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων (19 Δεκεμβρίου 2019 - 16 Ιανουαρίου 2020) 25 .

iii)Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα τραπεζών, πληρωμών και ασφαλίσεων (EGBPI) σε δύο περιπτώσεις (18 Μαΐου 2020 και 16 Ιουλίου 2020) 26 .

iv)Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τα κρυπτοστοιχεία, ως μέρος σειράς εκδηλώσεων του Digital Finance Outreach 2020 (προβολή του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα 2020) (19 Μαΐου 2020).

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να ενημερωθεί η Επιτροπή για τις εξελίξεις όσον αφορά το ενδεχόμενο πλαίσιο της ΕΕ για τα κρυπτοστοιχεία. Η διαβούλευση αφορούσε αφενός ερωτήματα σχετικά με κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτοστοιχεία που καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. όσα χαρακτηρίζονται ως κινητές αξίες ή ηλεκτρονικό χρήμα), συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα» και, αφετέρου, γενικότερα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της DLT στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων απάντησαν τόνισαν ότι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου καθεστώτος για τα κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται, επί του παρόντος, από τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μη ρυθμιζόμενων «σταθερών κρυπτονομισμάτων», θα ευνοούσε την εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος κρυπτοστοιχείων στην ΕΕ. Η πλειονότητα όσων απάντησαν επιβεβαίωσαν την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου και εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, ενώ πολλά ενδιαφερόμενα μέρη τάχθηκαν υπέρ των περισσότερων ενδεικτικών απαιτήσεων που θα μπορούσαν να καθοριστούν για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην EGBPI εξέφρασαν εν γένει την υποστήριξή τους στην προσέγγιση που επελέγη, δηλαδή τη δημιουργία ενός κατάλληλου εξειδικευμένου κανονιστικού πλαισίου για τα μη ρυθμιζόμενα κρυπτοστοιχεία. Επισήμαναν την ανάγκη να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, να αποτραπεί η καταστρατήγηση των κανόνων από τους εκδότες κρυπτοστοιχείων και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σχετικοί κανόνες της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις πληρωμές και το ηλεκτρονικό χρήμα ενσωματώνονται επίσης σε ένα εξειδικευμένο καθεστώς για τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα». Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη να παραχωρηθεί δικαίωμα εξαργύρωσης για τα «σταθερά κρυπτονομίσματα», ενώ οι γνώμες διίσταντο όσον αφορά την προτιμώμενη λύση σχετικά με την εποπτεία.

Στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων προβολής, η Επιτροπή διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο ειδικά για τα κρυπτοστοιχεία. Στο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου και δημόσιων αρχών, που διατύπωσαν πρόσθετες παρατηρήσεις του κλάδου όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η πρόταση βασίζεται επίσης στην ανατροφοδότηση που λήφθηκε μέσω συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και αρχές της ΕΕ, την οποία και ενσωματώνει. Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εξέφρασαν, σε γενικές γραμμές, την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά ότι ο τομέας απαιτεί ιδίως ασφάλεια δικαίου προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Κατά την κατάρτιση της πρότασης, η Επιτροπή βασίστηκε σε ποιοτικά και ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε από έγκυρες πηγές, μεταξύ των οποίων οι δύο εκθέσεις των EBA και ESMA. Σε αυτά προστέθηκαν δημοσιευμένες εκθέσεις εποπτικών αρχών, διεθνών οργανισμών καθορισμού προτύπων και κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τομέα.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία υποβλήθηκε στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου (RSB) στις 29 Απριλίου 2020 και εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 2020 27 . Η RSB συνέστησε βελτιώσεις σε ορισμένα πεδία με στόχο: i) να ενσωματωθεί η πρωτοβουλία στο πλαίσιο των εν εξελίξει ενωσιακών και διεθνών κανονιστικών προσπαθειών· ii) να παρασχεθεί περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η πρωτοβουλία θα μετριάσει τους κινδύνους απάτης, δικτυοπαραβίασης και κατάχρησης αγοράς και επίσης να διευκρινιστεί η συνοχή με την επερχόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες· και iii) να εξηγηθούν πληρέστερα οι ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσον αφορά τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» και να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο οι εποπτικές αρχές θα διασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών. Η εκτίμηση επιπτώσεων τροποποιήθηκε αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνεται στις διεξοδικότερες παρατηρήσεις που υπέβαλε η RSB.

Αρχικά, η Επιτροπή εξέτασε δύο επιλογές πολιτικής για την κατάρτιση πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (με εξαίρεση τα «σταθερά κρυπτονομίσματα», για τα οποία εξετάστηκε διαφορετική δέσμη επιλογών – βλ. κατωτέρω):

·Επιλογή 1 - Καθεστώς προαιρετικής υπαγωγής («opt-in») για τα μη ρυθμιζόμενα κρυπτοστοιχεία

Στο πλαίσιο της επιλογής 1, οι εκδότες και οι πάροχοι υπηρεσιών που επιλέγουν να υπαχθούν στο καθεστώς της ΕΕ θα επωφελούνται από διαβατήριο της ΕΕ για τη διασυνοριακή επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν επιλέγουν την υπαγωγή θα εξακολουθούν να μην υπόκεινται σε ρύθμιση ή θα υπάγονται στα εθνικά εξειδικευμένα καθεστώτα, χωρίς να τους χορηγείται διαβατήριο της ΕΕ.

·Επιλογή 2 - Πλήρης εναρμόνιση

Στο πλαίσιο της επιλογής 2, όλοι οι εκδότες (με εξαίρεση όσους πραγματοποιούν μικρές προσφορές) και οι πάροχοι υπηρεσιών θα υπάγονται στο δίκαιο της ΕΕ και θα επωφελούνται από το διαβατήριο της ΕΕ. Τα εθνικά εξειδικευμένα καθεστώτα για τα κρυπτοστοιχεία δεν θα έχουν πλέον εφαρμογή.

Παρότι η επιλογή 1 θα μπορούσε να συνεπάγεται μικρότερη επιβάρυνση για τους μικρούς εκδότες και παρόχους υπηρεσιών που δεν επιλέγουν την υπαγωγή, η επιλογή 2 θα διασφάλιζε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δικαίου, προστασίας των επενδυτών, ακεραιότητας της αγοράς και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα περιόριζε τον κατακερματισμό της αγοράς στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Η πλήρης εναρμόνιση αντιπροσωπεύει μια πιο συνεκτική προσέγγιση σε σύγκριση με το καθεστώς προαιρετικής υπαγωγής. Ως εκ τούτου, η επιλογή 2 αναγνωρίστηκε ως προτιμώμενη επιλογή.

Επιπλέον, η Επιτροπή διενήργησε και εκτίμηση επιπτώσεων των ειδικών επιλογών για τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα», στον βαθμό που αυτά θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες:

·Επιλογή 1 – εξειδικευμένο νομοθετικό καθεστώς για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» και τα «παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα»

Η συγκεκριμένη επιλογή, ακολουθώντας αυστηρή προσέγγιση βάσει κινδύνων και στηριζόμενη στις συστάσεις που καταρτίζει επί του παρόντος το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα τρωτά σημεία που προκαλούν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα σταθερά κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων επιχειρηματικών μοντέλων «σταθερού κρυπτονομίσματος». Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται απαιτήσεις δημοσιοποίησης για τους εκδότες «σταθερού κρυπτονομίσματος», καθώς και απαιτήσεις που επιβάλλονται όσον αφορά τα αποθεματικά για την κάλυψη του «σταθερού κρυπτονομίσματος».

·Επιλογή 2 – ρύθμιση των «σταθερών κρυπτονομισμάτων» στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα

Τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» η αξία των οποίων καλύπτεται από ένα και μόνο νόμισμα το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα προσεγγίζουν τον ορισμό του ηλεκτρονικού χρήματος στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα. Σκοπός πολλών «σταθερών κρυπτονομισμάτων» είναι η δημιουργία «μέσων πληρωμής» και, στον βαθμό που καλύπτονται από αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων, ορισμένα «σταθερά κρυπτονομίσματα» θα μπορούσαν να καταστούν αξιόπιστα μέσα ανταλλαγών και αποθήκευσης αξίας. Υπό την έννοια αυτή, τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» έχουν αναμφίβολα κοινά χαρακτηριστικά με το ηλεκτρονικό χρήμα. Εντούτοις, η συγκεκριμένη επιλογή θα απαιτούσε τη συμμόρφωση των εκδοτών «σταθερών κρυπτονομισμάτων» με την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία η οποία ενδεχομένως δεν είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο. Παρότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα και, κατ’ επέκταση, η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, θα μπορούσε να καλύψει ορισμένους παρόχους υπηρεσιών «σταθερών κρυπτονομισμάτων», ενδεχομένως δεν μετριάζει επαρκώς τους σημαντικότερους κινδύνους όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα, τους κινδύνους που προκύπτουν από τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών πορτοφολιών. Επιπλέον, η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για μορφώματα που έχουν δυνατότητα να καταστούν συστημικά, όπως θα μπορούσε πιθανόν να συμβεί στην περίπτωση των «παγκόσμιων σταθερών κρυπτονομισμάτων».

·Επιλογή 3 – μέτρα με στόχο τον περιορισμό της χρήσης «σταθερών κρυπτονομισμάτων» εντός της ΕΕ

Η επιλογή 3 θα περιόριζε την έκδοση «σταθερών κρυπτονομισμάτων» και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με αυτό το είδος κρυπτοστοιχείου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε ενδεχομένως να δικαιολογηθεί, υπό την έννοια ότι οι κίνδυνοι που ενέχουν τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» και ιδίως όσα θα μπορούσαν να αποκτήσουν παγκόσμια κλίμακα (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη νομισματική πολιτική και τη νομισματική κυριαρχία) θα υπερκάλυπταν τα οφέλη που παρέχουν στους καταναλωτές της ΕΕ ως γρήγορα, φθηνά, αποδοτικά και καθολικά μέσα πληρωμής. Εντούτοις, η επιλογή 3, όχι μόνον θα επιβάρυνε με κόστος τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» που είναι ήδη σε λειτουργία, αλλά θα απέτρεψε επίσης την αξιοποίηση τυχόν οφελών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νέο είδος κρυπτοστοιχείων. Η επιλογή 3 δεν συνάδει με τους καθορισθέντες σε επίπεδο ΕΕ στόχους για την προώθηση της καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπλέον, η επιλογή 3 δεν αντιμετωπίζει ορισμένους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε περίπτωση ευρείας χρήσης από καταναλωτές της ΕΕ «σταθερών κρυπτονομισμάτων» που εκδίδονται σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή έκρινε ως προτιμώμενη επιλογή για τα «σταθερά κρυπτονομίσματα» την επιλογή 1, σε συνδυασμό με την επιλογή 2, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ μεταξύ «σταθερών κρυπτονομισμάτων» που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από το ηλεκτρονικό χρήμα και του ηλεκτρονικού χρήματος που εκδίδεται με χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Από κοινού με την επιλογή 2 (πλήρης εναρμόνιση όπως περιγράφεται ανωτέρω) για άλλα είδη κρυπτοστοιχείων που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο και συνολικό ενωσιακό πλαίσιο για τα «σταθερά κρυπτονομίσματα», ικανό να μετριάσει τους κινδύνους που διαπίστωσε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 28 , ιδίως τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η δομή των «σταθερών κρυπτονομισμάτων» είναι πολύπλοκη και αποτελείται από πολλές αλληλεξαρτώμενες λειτουργίες και νομικές οντότητες. Η κανονιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της επιλογής 1 (σε συνδυασμό με την επιλογή 2 για τα μέχρι στιγμής μη ρυθμιζόμενα κρυπτοστοιχεία) θα κάλυπτε τις διάφορες λειτουργίες που ενσωματώνονται συνήθως στις δομές των «σταθερών κρυπτονομισμάτων» (όργανο διακυβέρνησης, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, λειτουργίες πληρωμών και διεπαφής πελάτη) και επίσης θα αποτύπωνε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οντοτήτων οι οποίες μπορούν να εντείνουν τον κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Ο παρών κανονισμός επιβάλλει στους εκδότες κρυπτοστοιχείων υποχρέωση να δημοσιεύουν ένα ενημερωτικό έγγραφο (το αποκαλούμενο λευκό βιβλίο), με υποχρεωτικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Για να αποφευχθεί η πρόκληση διοικητικής επιβάρυνσης, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα εξαιρεθούν από τη δημοσίευση του εν λόγω ενημερωτικού εγγράφου σε περίπτωση που η συνολική αξία της προσφοράς κρυπτοστοιχείων είναι χαμηλότερη του 1 000 000 € σε διάστημα 12 μηνών. Οι εκδότες «σταθερών κρυπτονομισμάτων» δεν θα υπόκεινται σε χορήγηση άδειας από την εθνική αρμόδια αρχή εφόσον το ποσό «σταθερών κρυπτονομισμάτων» σε κυκλοφορία είναι χαμηλότερο των 5 000 000 €. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι ανάλογες προς τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην τήρηση υψηλών προτύπων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχει υπογράψει μια ευρεία δέσμη συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση δεν είναι πιθανόν να έχει άμεσο αντίκτυπο στα εν λόγω δικαιώματα, όπως αναφέρονται στις κύριες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών της ΕΕ, και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση έχει συνέπειες όσον αφορά το κόστος και τη διοικητική επιβάρυνση για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την EBA και την ESMA. Το ύψος και η κατανομή αυτού του κόστους θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς απαιτήσεις που θα ισχύουν για τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και τα σχετικά καθήκοντα εποπτείας και παρακολούθησης.

Το εκτιμώμενο κόστος εποπτείας για κάθε κράτος μέλος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους για προσωπικό, κατάρτιση, υποδομές ΤΠ και ειδικά ερευνητικά εργαλεία) ενδέχεται να κυμαίνεται από 350 000 € έως 500 000 € ετησίως, ενώ το εφάπαξ κόστος υπολογίζεται στις 140 000 €. Εντούτοις, το εν λόγω κόστος θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει από τα τέλη εποπτείας που θα επιβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές στους παρόχους υπηρεσιών και στους εκδότες κρυπτοστοιχείων.

Όσον αφορά την EBA, θα χρειαστεί προοδευτικά σύνολο 18 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι θα αναλάβουν την εποπτεία των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων (asset-referenced tokens) ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (e-money tokens). Η EBA θα επιβαρυνθεί επίσης με πρόσθετο κόστος για ΤΠ, έξοδα αποστολών για τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και έξοδα μετάφρασης. Εντούτοις, οι εν λόγω συνολικές δαπάνες θα καλυφθούν πλήρως από τα τέλη που επιβάλλονται στους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και στους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Όσον αφορά την ESMA, το εκτιμώμενο κόστος για τη δημιουργία μητρώου με όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και τη διατήρησή του με βάση πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την EBA πρόκειται να καλυφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού λειτουργίας της.

Οι χρηματοδοτικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης εξηγούνται λεπτομερώς στο επισυναπτόμενο σε αυτήν νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η πρόβλεψη ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ρυθμιστικά μέτρα που λαμβάνονται είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόγραμμα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα αναλάβει την παρακολούθηση των συνεπειών της προτιμώμενης επιλογής πολιτικής βάσει ενός μη εξαντλητικού καταλόγου δεικτών που αναφέρονται στην εκτίμηση επιπτώσεων (σελ. 64-65). Η Επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη για την εκτίμηση των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού και θα αναλάβει την κατάρτιση έκθεσης προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (άρθρο 122 της πρότασης).    

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Με την παρούσα πρόταση επιδιώκεται να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους εκδότες κρυπτοστοιχείων σε επίπεδο ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα εθνικά νομοθετικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε κρυπτοστοιχεία που δεν καλύπτει η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και θα θεσπίσει επίσης ειδικούς κανόνες για τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα», συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτά συνιστούν ηλεκτρονικό χρήμα. Ο προτεινόμενος κανονισμός διαιρείται σε εννέα τίτλους.

Στον τίτλο Ι καθορίζονται το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και οι ορισμοί. Το άρθρο 1 ορίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών και στους εκδότες κρυπτοστοιχείων και θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης όσον αφορά την έκδοση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς και κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και μέτρα για την αποτροπή κατάχρησης της αγοράς. Το άρθρο 2 περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε κρυπτοστοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται χρηματοπιστωτικά μέσα, καταθέσεις ή δομημένες καταθέσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Στο άρθρο 3 παρατίθενται οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όπως «κρυπτοστοιχείο», «εκδότης κρυπτοστοιχείων», «ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων» (αναφερόμενο συχνά ως «σταθερό κρυπτονόμισμα»), «ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος» (αναφερόμενο συχνά ως «σταθερό κρυπτονόμισμα»), «πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων», «ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών» (utility token) κ.ά. Στο άρθρο 3 ορίζονται επίσης οι διάφορες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να εξειδικεύσει ορισμένα τεχνικά στοιχεία των ορισμών, με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας.

Στον τίτλο ΙΙ ρυθμίζονται οι δημόσιες προσφορές και η εμπορία κρυπτοστοιχείων εκτός των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Αναφέρεται ότι οι εκδότες θα έχουν δικαίωμα δημόσιας προσφοράς των εν λόγω κρυπτοστοιχείων στην Ένωση ή επιδίωξης εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης ανάλογων κρυπτοστοιχείων, εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4, όπως η υποχρέωση να έχουν συσταθεί υπό μορφή νομικού προσώπου ή η υποχρέωση κατάρτισης λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 5 (και το παράρτημα Ι), καθώς και η κοινοποίηση του εν λόγω λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων στις αρμόδιες αρχές (άρθρο 7) και η δημοσίευσή του (άρθρο 8). Αφού δημοσιευθεί το λευκό βιβλίο, ο εκδότης κρυπτοστοιχείων μπορεί να προβεί σε προσφορά των κρυπτοστοιχείων του στην ΕΕ ή να επιδιώξει την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης (άρθρο 10). Το άρθρο 4 περιλαμβάνει επίσης ορισμένες εξαιρέσεις από τη δημοσίευση λευκού βιβλίου, μεταξύ άλλων, όταν πρόκειται για μικρές προσφορές κρυπτοστοιχείων (κάτω του 1 εκατ. EUR σε διάστημα δώδεκα μηνών) και προσφορές που απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο (κανονισμός ΕΕ 2017/1129). Το άρθρο 5 και το παράρτημα Ι της πρότασης παραθέτουν τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που συνοδεύει μια δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων ή μια εισαγωγή κρυπτοστοιχείων σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, ενώ το άρθρο 6 επιβάλλει ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με το διαφημιστικό υλικό των εκδοτών κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν θα υπόκειται σε διαδικασία προέγκρισης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (άρθρο 7). Θα κοινοποιείται στις εθνικές αρμόδιες αρχές συνοδευόμενο από εκτίμηση για το αν το επίμαχο κρυπτοστοιχείο συνιστά χρηματοπιστωτικό μέσο βάσει της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2014/65/ΕΕ) ειδικότερα. Μετά την κοινοποίηση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να αναστείλουν ή να απαγορεύσουν την προσφορά, να ζητήσουν να συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ή να δημοσιοποιήσουν ότι ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό (άρθρο 7). Ο τίτλος ΙΙ περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις σχετικά με τις προσφορές κρυπτοστοιχείων περιορισμένης χρονικής διάρκειας (άρθρο 9), τις τροποποιήσεις του αρχικού λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων (άρθρο 11), το δικαίωμα υπαναχώρησης που παραχωρείται στους αγοραστές κρυπτοστοιχείων (άρθρο 12), τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε όλους τους εκδότες κρυπτοστοιχείων (άρθρο 13) και την ευθύνη του εκδοτών που συνδέεται με το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων (άρθρο 14).

Στο τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης άδειας σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και η έγκριση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων τους από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (άρθρα 16 έως 19 και παραρτήματα Ι και ΙΙ). Για να λάβουν άδεια στην Ένωση, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα προβαίνουν σε ίδρυση εταιρείας με τη μορφή νομικής οντότητας εγκατεστημένης στην ΕΕ (άρθρο 15). Το άρθρο 15 αναφέρει επίσης ότι κανένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στην Ένωση ή να εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων αν ο εκδότης δεν έχει λάβει άδεια στην Ένωση και δεν δημοσιεύει λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων εγκεκριμένο από την οικεία αρμόδια αρχή. Το άρθρο 15 περιλαμβάνει επίσης εξαιρέσεις για μικρής κλίμακας ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και για ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η εμπορία, η διανομή και η αποκλειστική κατοχή αφορά ειδικούς επενδυτές. Η ανάκληση της άδειας περιγράφεται στο άρθρο 20 και στο άρθρο 21 καθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων.

Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 2 θεσπίζει τις υποχρεώσεις για τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Αναφέρει ότι θα ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό (άρθρο 23). Καθορίζει τους κανόνες για τη δημοσίευση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και τις ενδεχόμενες διαφημιστικές ανακοινώσεις (άρθρο 24), καθώς και τις απαιτήσεις για τις εν λόγω ανακοινώσεις (άρθρο 25). Επιπλέον, οι εκδότες υπόκεινται σε διαρκείς υποχρεώσεις ενημέρωσης (άρθρο 26) και οφείλουν να θεσπίσουν διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών (άρθρο 27).

Εξάλλου, οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις, όπως οι κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 28), η γνωστοποίηση στην οικεία αρμόδια αρχή αλλαγών στο διοικητικό τους όργανο (άρθρο 29), οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης (άρθρο 30), τα ίδια κεφάλαια (άρθρο 31), οι κανόνες σχετικά με τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 32) και οι απαιτήσεις σχετικά με τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 33). Στο άρθρο 34 διευκρινίζεται ότι οι εκδότες θα επενδύουν τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία μόνο σε ασφαλή, χαμηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία. Το άρθρο 35 επιβάλλει επίσης στους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να δημοσιοποιούν τα δικαιώματα που συνδέονται με τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν άμεσης απαίτησης έναντι του εκδότη ή των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων. Όταν ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν παραχωρεί δικαιώματα άμεσης εξαργύρωσης ή απαιτήσεις έναντι του εκδότη ή των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το άρθρο 35 προβλέπει τα ελάχιστα δικαιώματα για τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Το άρθρο 36 απαγορεύει στους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τη χορήγηση οποιουδήποτε τόκου σε κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 4 καθορίζει τους κανόνες για την απόκτηση εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, ενώ το άρθρο 37 περιγράφει λεπτομερώς την αξιολόγηση μιας σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής και το άρθρο 38 το περιεχόμενο της αξιολόγησης.

Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 5 άρθρο 39 καθορίζει τα κριτήρια που θα εφαρμόζει η EBA προκειμένου να αποφασίσει αν ένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντικό. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα: το μέγεθος του πελατολογίου των φορέων υλοποίησης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, η αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή η κεφαλαιοποίηση αγοράς τους, ο αριθμός και η αξία των συναλλαγών, το μέγεθος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, η σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των εκδοτών και η διασύνδεση με το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το άρθρο 39 αναθέτει επίσης την αρμοδιότητα στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθηκών βάσει των οποίων και των ορίων άνω των οποίων ένας εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα θεωρείται σημαντικός. Στο άρθρο 39 περιλαμβάνονται ορισμένα κατώτατα όρια τα οποία θα τηρεί, σε κάθε περίπτωση, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το άρθρο 40 περιγράφει διεξοδικά τη δυνατότητα των εκδοτών ενός ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να κατατάσσονται ως σημαντικοί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας με δική τους πρωτοβουλία. Στο άρθρο 41 απαριθμούνται οι πρόσθετες υποχρεώσεις που ισχύουν για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όπως οι απαιτήσεις για πρόσθετα ίδια κεφάλαια, η πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και η διαλειτουργικότητα.

Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 6 άρθρο 42 υποχρεώνει τους εκδότες να διαθέτουν διαδικασία συντεταγμένης εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων τους.

Στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 περιγράφεται η διαδικασία απόκτησης άδειας εκδότη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Το άρθρο 43 αναφέρει ότι κάθε ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος θα είναι αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στην Ένωση ή θα εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης έχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή «ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ. Στο άρθρο 43 αναφέρεται επίσης ότι τα «ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος» θεωρούνται ηλεκτρονικό χρήμα για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

Το άρθρο 44 περιγράφει με ποιο τρόπο παραχωρείται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος απαίτηση έναντι του εκδότη: τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος εκδίδονται στην ονομαστική αξία και μετά την παραλαβή χρηματικού ποσού και, κατόπιν αίτησης του κατόχου κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι εκδότες πρέπει να προβαίνουν στην εξαργύρωσή τους ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία. Το άρθρο 45 απαγορεύει στους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τη χορήγηση οποιουδήποτε τόκου σε κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Στο άρθρο 46 και στο παράρτημα ΙΙΙ καθορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που συνοδεύει την έκδοση ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, όπως, για παράδειγμα: περιγραφή του εκδότη, λεπτομερής περιγραφή του σχεδίου του εκδότη, αναφορά για το αν πρόκειται για δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή εισαγωγή τους σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους σε σχέση με τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος και την υλοποίηση τυχόν πιθανού σχεδίου. Το άρθρο 47 περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με τη ευθύνη που συνδέεται με το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων για τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος. Το άρθρο 48 θέτει απαιτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες διαφημιστικές ανακοινώσεις όσον αφορά μια προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και το άρθρο 49 αναφέρει ότι τα χρηματικά ποσά που λαμβάνει ένας εκδότης σε αντάλλαγμα ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα με αυτό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για το ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος.

Στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 άρθρο 50 αναφέρεται ότι η EBA θα κατατάσσει τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικά βάσει των κριτηρίων που απαριθμούνται στο άρθρο 39. Το άρθρο 51 περιγράφει διεξοδικά τη δυνατότητα των εκδοτών ενός ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος να κατατάσσονται ως σημαντικοί κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας με δική τους πρωτοβουλία. Στο άρθρο 52 περιέχονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις που ισχύουν για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να εφαρμόζουν το άρθρο 33 σχετικά με τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και το άρθρο 34 σχετικά με την επένδυση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων αντί του άρθρου 7 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, το άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2 και 3 σχετικά με τις αποδοχές, τη διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση ρευστότητας, το άρθρο 41 παράγραφος 4 αντί του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ και το άρθρο 42 σχετικά με τη συντεταγμένη εκκαθάριση των δραστηριοτήτων τους.

Στον τίτλο V θεσπίζονται οι διατάξεις σχετικά τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Στο κεφάλαιο 1 ορίζονται οι διατάξεις σχετικά με την χορήγηση άδειας (άρθρο 53), περιγράφεται διεξοδικά το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης (άρθρο 54), η αξιολόγηση της αίτησης (άρθρο 55) και τα δικαιώματα ανάκλησης άδειας που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές (άρθρο 56). Στο κεφάλαιο περιλαμβάνεται επίσης εντολή προς την ESMA για τη σύσταση μητρώου με όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (άρθρο 57), το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων που κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, στο άρθρο 58 καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να κοινοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες κρυπτοστοιχείων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

Το κεφάλαιο 2 επιβάλλει απαιτήσεις σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, όπως υποχρέωση να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό (άρθρο 59), διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας (άρθρο 60 και παράρτημα IV), οργανωτικές απαιτήσεις (άρθρο 61), κανόνες σχετικά με τη φύλαξη των κρυπτοστοιχείων και των χρηματικών ποσών των πελατών (άρθρο 63), υποχρέωση θέσπισης διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών (άρθρο 64), κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 65) και κανόνες σχετικά με την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (66). Ο τίτλος V κεφάλαιο 3 καθορίζει απαιτήσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες: φύλαξη κρυπτοστοιχείων (άρθρο 67), πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων (άρθρο 68), ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος (fiat currency) ή άλλων κρυπτοστοιχείων (άρθρο 69), εκτέλεση εντολών (άρθρο 70), τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων (άρθρο 71), λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό τρίτων (άρθρο 72) και παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία (άρθρο 73). Στο κεφάλαιο 4 προσδιορίζονται οι κανόνες για την απόκτηση παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Στον τίτλο VI θεσπίζονται απαγορεύσεις και απαιτήσεις προκειμένου να αποτραπεί κατάχρηση της αγοράς που σχετίζεται με κρυπτοστοιχεία. Το άρθρο 76 προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κατάχρησης της αγοράς. Το άρθρο 77 ορίζει την έννοια των προνομιακών πληροφοριών και αναφέρει ότι ένας εκδότης του οποίου τα κρυπτοστοιχεία εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων πρέπει να δημοσιοποιεί τις προνομιακές πληροφορίες. Σε άλλες διατάξεις του τίτλου απαγορεύονται οι πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών (άρθρο 78), η παράνομη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών (άρθρο 79) και η χειραγώγηση της αγοράς (άρθρο 80).

Στον τίτλο VII παρέχονται στοιχεία σχετικά με τις εξουσίες των εθνικών αρμόδιων αρχών, της EBA και της ESMA. Με τον τίτλο VII κεφάλαιο 1 επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να διορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας αρμόδιας αρχής που διορίζεται ως ενιαίο σημείο επαφής (άρθρο 81). Στο κεφάλαιο 1 θεσπίζονται επίσης λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τις εξουσίες των εθνικών αρμόδιων αρχών (άρθρο 82), τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών (άρθρο 83), με την EBA και την ESMA (άρθρο 84) ή με άλλες αρχές (άρθρο 85). Περιγράφονται επίσης οι υποχρεώσεις κοινοποίησης των κρατών μελών (άρθρο 86), οι κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου (άρθρο 87), περί προστασίας των δεδομένων (άρθρο 88) και σχετικά με τα προληπτικά μέτρα που δύνανται να λαμβάνουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής (άρθρο 89). Το άρθρο 90 προβλέπει τους κανόνες συνεργασίες με τρίτες χώρες και το άρθρο 91 καθορίζει τη διαχείριση καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές.

Στον τίτλο VII κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που μπορούν να επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 92), η άσκηση των εποπτικών τους εξουσιών και των εξουσιών επιβολής ποινών (άρθρο 93), το δικαίωμα άσκησης προσφυγής (άρθρο 94), η δημοσίευση των αποφάσεων (άρθρο 95), η αναφορά των ποινών στην EBA και την ESMA (άρθρο 96) και η αναφορά παραβιάσεων και η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τέτοιου είδους παραβιάσεις (άρθρο 97).

Στον τίτλο VII κεφάλαιο 3 θεσπίζονται λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της EBA όσον αφορά την άσκηση εποπτείας επί εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρμοδιοτήτων (άρθρο 98), ενώ οι κανόνες όσον αφορά τα σώματα εποπτείας για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο 99. Το σώμα θα απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στο οποίο ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έλαβε άδεια, την EBA, την ESMA, τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των περισσότερων σημαντικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, τους θεματοφύλακες, τα πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το σημαντικό ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Εάν ο εκδότης σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος το νόμισμα του οποίου δεν είναι το ευρώ, ή στο οποίο ένα νόμισμα εκτός του ευρώ συμπεριλαμβάνεται στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, η εθνική κεντρική τράπεζα του εν λόγω κράτους μέλους συμμετέχει στο σώμα. Οι αρμόδιες αρχές που δεν ανήκουν στο σώμα μπορούν να του ζητήσουν κάθε πληροφορία που είναι σημαντική για την άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων. Το άρθρο 99 περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η EBA, σε συνεργασία με την ESMA και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, πρέπει να καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών προτύπων για τον καθορισμό των πιο σημαντικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης και θεματοφυλάκων, καθώς και των λεπτομερειών όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις του σώματος.

Στο άρθρο 100 ανατίθενται στο σώμα αρμοδιότητες έκδοσης μη δεσμευτικών γνωμών. Οι εν λόγω γνώμες μπορούν να αφορούν απαίτηση από τον εκδότη να τηρεί μεγαλύτερο ποσό ίδιων κεφαλαίων, ένα τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, προβλεπόμενη ανάκληση άδειας, προβλεπόμενη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με εποπτική αρχή τρίτης χώρας κ.λπ. Οι αρμόδιες αρχές ή η EBA θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις γνώμες του σώματος και, εφόσον δεν συμφωνούν με τη γνώμη, ή με τυχόν συστάσεις, θα συμπεριλαμβάνουν στην οριστική τους απόφαση αιτιολόγηση κάθε σημαντικής απόκλισης από τη γνώμη ή τις συστάσεις.

Το άρθρο 101 καθορίζει τους κανόνες όσον αφορά σώματα εποπτείας που είναι αρμόδια για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με τα σώματα για τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων (συμμετέχουν επιπλέον οι αρμόδιες αρχές των σημαντικότερων ιδρυμάτων πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών όσον αφορά σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος), ενώ το άρθρο 102 καθορίζει τις εξουσίες των εν λόγω σωμάτων να εκδίδουν μη δεσμευτικές γνώμες.

Στο κεφάλαιο 4 καθορίζονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της EBA όσον αφορά τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Επίσης θεσπίζονται το δικηγορικό απόρρητο (άρθρο 103), η αίτηση παροχής πληροφοριών (άρθρο 104), οι γενικές ερευνητικές αρμοδιότητες (άρθρο 105), οι επιτόπιες επιθεωρήσεις (άρθρο 106), η ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 107), οι συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες (άρθρο 108), η δημοσιοποίηση πληροφοριών από τρίτες χώρες (άρθρο 109) και η συνεργασία με άλλες αρχές (άρθρο 110). Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου αναφέρεται στο άρθρο 111 και τα εποπτικά μέτρα που λαμβάνει η EBA στο άρθρο 112. Οι διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα, ιδίως πρόστιμα, περιγράφονται στο άρθρο 113, ενώ στα συνακόλουθα άρθρα ρυθμίζονται οι περιοδικές χρηματικές ποινές (άρθρο 114), η δημοσιοποίηση, η φύση και η επιβολή των προστίμων (άρθρο 115) και οι αντίστοιχοι διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τη λήψη εποπτικών μέτρων και την επιβολή προστίμων (άρθρο 116). Το άρθρο 117 και το άρθρο 118 θεσπίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με την ακρόαση των ενδιαφερόμενων προσώπων και την απεριόριστη δικαιοδοσία που διαθέτει το Δικαστήριο επί των αποφάσεων της EBA, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 119, η EBA θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη στους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και στους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος βάσει κατ’ εξουσιοδότησης πράξης η οποία εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού. Με το άρθρο 120 παραχωρούνται στην EBA αρμοδιότητες να αναθέτει συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα στις αρμόδιες αρχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη δέουσα εποπτεία ενός εκδότη σημαντικού ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ενός εκδότη σημαντικού ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος.

Η άσκηση της εξουσιοδότησης με στόχο την έκδοση των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής καλύπτεται στον τίτλο VIIΙ. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια εξουσίες της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες εξειδικεύονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες, απαιτήσεις και ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (άρθρο 121).

Ο τίτλος IX περιέχει τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της Επιτροπής να καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων του κανονισμού (άρθρο 122). Τα μεταβατικά μέτρα που περιλαμβάνουν ρήτρα προστασίας κεκτημένων δικαιωμάτων για κρυπτοστοιχεία που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, απαριθμούνται στο άρθρο 123. Το άρθρο 124 τροποποιεί την οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 29 ], συμπληρώνοντάς την με τον παρόντα κανονισμό, και το άρθρο 125 εξειδικεύει ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 126 αναφέρει ότι ο παρών κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2020/0265 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 30 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 31 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια Στρατηγική ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 32 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και συμβάλλει στη δημιουργία μιας οικονομίας έτοιμης για το μέλλον, στην υπηρεσία των ανθρώπων, καθιστώντας, μεταξύ άλλων, δυνατή τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το ενδιαφέρον της Ένωσης σε επίπεδο πολιτικής για την ανάπτυξη και προώθηση της υιοθέτησης μετασχηματιστικών τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της αλυσίδας συστοιχιών και της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), είναι ρητό και επιβεβαιωμένο.

(2)Στον χρηματοοικονομικό τομέα, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (στο εξής: κρυπτοστοιχεία) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές DLT. Τα κρυπτοστοιχεία είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις αξίας ή δικαιωμάτων με δυνατότητα να αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους φορείς της αγοράς όσο και στους καταναλωτές. Μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών άντλησης κεφαλαίων και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, οι εκδόσεις κρυπτοστοιχείων μπορούν να καταστήσουν εφικτούς τρόπους χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που είναι φθηνότεροι, συνεπάγονται μικρότερη διοικητική επιβάρυνση και αποκλείουν λιγότερες επιχειρήσεις. Όταν χρησιμοποιούνται ως μέσα πληρωμών, τα ψηφιακά κέρματα (token) πληρωμών μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες από άποψη φθηνότερων, ταχύτερων και αποδοτικότερων πληρωμών, ιδίως σε διασυνοριακή βάση, καθώς περιορίζουν τον αριθμό των διαμεσολαβητών.

(3)Ορισμένα κρυπτοστοιχεία εμπίπτουν στον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 33 . Ωστόσο, η πλειονότητα των κρυπτοστοιχείων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν υφίστανται κανόνες για υπηρεσίες που αφορούν κρυπτοστοιχεία, όπως η λειτουργία των πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, οι υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων ή η φύλαξη κρυπτοστοιχείων. Η απουσία αντίστοιχων κανόνων αφήνει τους κατόχους κρυπτοστοιχείων εκτεθειμένους σε κινδύνους, ιδίως σε πεδία που δεν καλύπτουν οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών. Η έλλειψη κανόνων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους για την ακεραιότητα της δευτερογενούς αγοράς κρυπτοστοιχείων, μεταξύ των οποίων η χειραγώγηση της αγοράς. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες για το σύνολο –ή για ένα υποσύνολο– των κρυπτοστοιχείων που δεν εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Άλλα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

(4)Η απουσία συνολικού ενωσιακού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης των χρηστών στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης μιας αγοράς για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και την ενδεχόμενη μη αξιοποίηση ευκαιριών σε επίπεδο καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, εναλλακτικών μέσων πληρωμής ή νέων πηγών χρηματοδότησης για τις εταιρείες της Ένωσης. Επιπλέον, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν κρυπτοστοιχεία θα αντιμετωπίσουν ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κρυπτοστοιχείων τους στα διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα την υπονόμευση των προσπαθειών τους να χρησιμοποιήσουν κρυπτοστοιχεία για σκοπούς ψηφιακής καινοτομίας. Η απουσία συνολικού ενωσιακού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ρυθμιστικό κατακερματισμό, ο οποίος θα προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, θα καταστήσει δυσχερέστερο για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακή βάση και θα αποτελέσει αφορμή για ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Η αγορά κρυπτοστοιχείων είναι ακόμη περιορισμένης κλίμακας και δεν αποτελεί προς το παρόν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, είναι πιθανό ένα υποσύνολο κρυπτοστοιχείων που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση της τιμής τους μέσω σύνδεσης της αξίας τους με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων να υιοθετηθεί ευρέως από τους καταναλωτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιφέρει πρόσθετες προκλήσεις στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής ή τη νομισματική κυριαρχία.

(5)Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ειδικό και εναρμονισμένο πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να προβλεφθούν συγκεκριμένοι κανόνες για τα κρυπτοστοιχεία και τις σχετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και να αποσαφηνιστεί το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Το εν λόγω εναρμονισμένο πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καλύπτει υπηρεσίες σχετικές με κρυπτοστοιχεία στον βαθμό που η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν καλύπτει τις εν λόγω υπηρεσίες. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να υποστηρίζει την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό και παράλληλα να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ακεραιότητα της αγοράς στις αγορές κρυπτοστοιχείων. Ένα σαφές πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες για την εύρυθμη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους νομισματικής πολιτικής που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω κρυπτοστοιχείων τα οποία επιδιώκουν σταθεροποίηση της τιμής τους χρησιμοποιώντας ως εγγύηση ένα νόμισμα, ένα περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα αυτών. Το ενωσιακό πλαίσιο για τις αγορές των κρυπτοστοιχείων θα ενισχύει την προστασία των καταναλωτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της ρύθμισης των δημόσιων προσφορών κρυπτοστοιχείων ή των υπηρεσιών που αφορούν κρυπτοστοιχεία, αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ρύθμιση της υποκείμενης τεχνολογίας και οφείλει να επιτρέπει τη χρήση κατανεμημένων καθολικών τόσο μη ελεγχόμενης όσο και ελεγχόμενης πρόσβασης.

(6)Η ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να ευνοεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται βάσει της γενικής υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν για την έκδοση ή τη μεταβίβασή τους.

(7)Τα κρυπτοστοιχεία που εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικών αρχών ή από άλλες δημόσιες αρχές, όπως και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία και παρέχονται από τις εν λόγω κεντρικές τράπεζες ή άλλες δημόσιες αρχές, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στο ενωσιακό πλαίσιο που καλύπτει τα κρυπτοστοιχεία.

(8)Οποιαδήποτε νομοθεσία εκδίδεται στον τομέα των κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, μελλοντικά βιώσιμη και να μπορεί να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην καινοτομία και την τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ο ορισμός των «κρυπτοστοιχείων» και της «τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού» θα πρέπει να είναι ο ευρύτερος δυνατός, ώστε να καλύπτει όλα τα είδη κρυπτοστοιχείων που επί του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στον στόχο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επομένως, τυχόν ορισμός των «κρυπτοστοιχείων» θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό των «εικονικών περιουσιακών στοιχείων» σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) 34 . Για τον ίδιο λόγο, κάθε κατάλογος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες εικονικών περιουσιακών στοιχείων οι οποίες ενδέχεται να εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οι οποίες αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη FATF.

(9)Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ τριών υποκατηγοριών κρυπτοστοιχείων, οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικότερες απαιτήσεις. Η πρώτη υποκατηγορία αποτελείται από ένα είδος κρυπτοστοιχείου που προορίζεται για την παροχή ψηφιακής πρόσβασης σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, διαθέσιμο σε DLT, και είναι αποδεκτό μόνο από τον εκδότη του εν λόγω ψηφιακού κέρματος [«ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών» («utility tokens»)]. Τα εν λόγω «ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών» έχουν μη χρηματοοικονομικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και με ψηφιακές υπηρεσίες και θα πρέπει να νοούνται ως ειδικός τύπος κρυπτοστοιχείων. Η δεύτερη υποκατηγορία κρυπτοστοιχείων είναι τα «ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων» («asset-referenced tokens»). Τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στοχεύουν στη διατήρηση σταθερής αξίας μέσω εγγύησης διαφόρων νομισμάτων που αποτελούν νόμιμο χρήμα, ενός ή διαφόρων εμπορευμάτων, ενός ή διαφόρων κρυπτοστοιχείων ή ομάδας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Μέσω της σταθεροποίησης της αξίας τους, τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων συχνά στοχεύουν στο να χρησιμοποιούνται από τους κατόχους τους ως μέσα πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και ως μέσα αποθήκευσης αξίας. Η τρίτη υποκατηγορία κρυπτοστοιχείων είναι τα κρυπτοστοιχεία που προορίζονται πρωτίστως να χρησιμοποιούνται ως μέσα πληρωμής και στοχεύουν στη σταθεροποίηση της αξίας τους έχοντας ως εγγύηση ένα μόνο παραστατικό νόμισμα. Η λειτουργία αυτού του είδους κρυπτοστοιχείων είναι πανομοιότυπη με αυτή του ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 . Όπως και το ηλεκτρονικό χρήμα, τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία είναι ηλεκτρονικά υποκατάστατα κερμάτων και χαρτονομισμάτων και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πληρωμών. Τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία ορίζονται ως «ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος» («electronic money tokens») ή «ψηφιακά κέρματα e-χρήματος».

(10)Παρά τις ομοιότητές τους, το ηλεκτρονικό χρήμα και τα κρυπτοστοιχεία με εγγύηση ενός μοναδικού παραστατικού νομίσματος διαφέρουν από ορισμένες σημαντικές απόψεις. Στους κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, παραχωρείται πάντοτε απαίτηση έναντι του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και συμβατικό δικαίωμα εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού τους χρήματος ανά πάσα στιγμή έναντι παραστατικού νομίσματος το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα, στην ονομαστική αξία του εν λόγω νομίσματος. Αντιθέτως, ορισμένα από τα κρυπτοστοιχεία με εγγύηση ενός παραστατικού νομίσματος το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα δεν παραχωρούν στους κατόχους τους αντίστοιχη απαίτηση έναντι των εκδοτών των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και ενδέχεται να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/110/ΕΚ. Άλλα κρυπτοστοιχεία με εγγύηση ενός παραστατικού νομίσματος δεν παραχωρούν απαίτηση ίσης αξίας με το νόμισμα το οποίο χρησιμοποιούν ως εγγύηση ή θέτουν περιορισμούς όσον αφορά την περίοδο εξαργύρωσης. Το γεγονός ότι οι κάτοχοι αυτού του είδους κρυπτοστοιχείων δεν διαθέτουν απαίτηση έναντι των εκδοτών των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, ή ότι η εν λόγω απαίτηση δεν είναι ίσης αξίας με το νόμισμα που χρησιμοποιείται ως εγγύηση από τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία, θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους. Προκειμένου να αποτραπεί η καταστρατήγηση των κανόνων που θεσπίζει η οδηγία 2009/110/ΕΚ, ο ορισμός των «ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος» θα πρέπει να είναι ο ευρύτερος δυνατός, προκειμένου να καλύπτει όλα τα είδη κρυπτοστοιχείων που χρησιμοποιούν ως εγγύηση ένα μόνο παραστατικό νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα. Για την αποφυγή ρυθμιστικού αρμπιτράζ, θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά την έκδοση ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος να εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 , ή από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ. Για τον ίδιο λόγο, οι εκδότες αυτού του είδους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να παραχωρούν στους χρήστες αυτών των κερμάτων απαίτηση εξαργύρωσής τους ανά πάσα στιγμή και σε ίση αξία έναντι του νομίσματος που χρησιμοποιείται ως εγγύηση των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος συνιστούν επίσης κρυπτοστοιχεία και είναι εξίσου πιθανόν να αποτελέσουν λόγο νέων προκλήσεων για την προστασία των καταναλωτών και την ακεραιότητα της αγοράς ειδικά για κρυπτοστοιχεία, θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε κανόνες που θεσπίζει ο παρών κανονισμός για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων σε επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ακεραιότητας της αγοράς.

(11)Λαμβανομένων υπόψη των διάφορων κινδύνων και ευκαιριών που ενέχουν τα κρυπτοστοιχεία, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες για τους εκδότες κρυπτοστοιχείων, στους οποίους θα πρέπει να συγκαταλέγεται κάθε νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί δημόσια προσφορά οποιουδήποτε είδους κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκει την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

(12)Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με κρυπτοστοιχεία. Η πρώτη κατηγορία τέτοιου είδους υπηρεσιών συνίσταται στη διασφάλιση της λειτουργίας μιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, στην ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικών νομισμάτων που αποτελούν νόμιμο χρήμα ή έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων με διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό και η υπηρεσία, για λογαριασμό τρίτων, εξασφάλισης της φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων ή εξασφάλισης του ελέγχου των μέσων πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία. Η δεύτερη κατηγορία αντίστοιχων υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων, η λήψη και διαβίβαση εντολών για κρυπτοστοιχεία, η εκτέλεση εντολών για κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων και η παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία. Κάθε πρόσωπο που παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες σε σχέση με κρυπτοστοιχεία σε επαγγελματική βάση θα πρέπει να θεωρείται «πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων».

(13)Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δημόσιες προσφορές κρυπτοστοιχείων –εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος– στην Ένωση ή όλες οι εισαγωγές των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων υπόκεινται στη δέουσα παρακολούθηση και εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές, όλοι οι εκδότες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να είναι νομικές οντότητες.

(14)Για να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, οι υποψήφιοι αγοραστές κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων που προτίθενται να αγοράσουν. Όταν διενεργούν δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων στην Ένωση ή επιδιώκουν την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, οι εκδότες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να καταρτίζουν, να κοινοποιούν στην οικεία αρμόδια αρχή και να δημοσιεύουν ένα ενημερωτικό έγγραφο («το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων») που περιέχει υποχρεωτικές δημοσιοποιήσεις. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να περιέχει γενικές πληροφορίες για τον εκδότη, το σχέδιο που πρόκειται να υλοποιηθεί από την άντληση κεφαλαίου, τη δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα κρυπτοστοιχεία, την υποκείμενη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και τους σχετικούς κινδύνους. Για να διασφαλιστεί δίκαιη και μη διακριτική μεταχείριση των κατόχων κρυπτοστοιχείων, οι πληροφορίες στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, σε διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τη δημόσια προσφορά, θα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές.

(15)Για τη διασφάλιση αναλογικής προσέγγισης, οι απαιτήσεις κατάρτισης και δημοσίευσης λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων δεν θα πρέπει να ισχύουν για προσφορές κρυπτοστοιχείων –εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος– τα οποία προσφέρονται δωρεάν ή για προσφορές κρυπτοστοιχείων τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 37 και μπορούν να κατέχονται αποκλειστικά από τους εν λόγω ειδικούς επενδυτές, ή τα οποία προσφέρονται σε μικρό αριθμό προσώπων ανά κράτος μέλος, ή τα οποία είναι μοναδικά και μη ανταλλάξιμα με άλλα κρυπτοστοιχεία.

(16)Οι μικρές και μεσαίες, καθώς και οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση. Συνεπώς, οι δημόσιες προσφορές κρυπτοστοιχείων στην Ένωση που δεν υπερβαίνουν ένα εύλογο συνολικό όριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων. Εντούτοις, η οριζόντια νομοθεσία της ΕΕ για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, όπως η οδηγία 2011/83/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 38 , η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 ή η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 40 , συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεώσεων ενημέρωσης που περιλαμβάνουν, εξακολουθεί να είναι εφαρμοστέα στις εν λόγω δημόσιες προσφορές κρυπτοστοιχείων εφόσον αυτές συνεπάγονται σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

(17)Όταν μια δημόσια προσφορά αφορά ψηφιακά κέρματα αγοράς μιας υπηρεσίας η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς όπως περιγράφεται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Αυτός ο περιορισμός στη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς είναι ανεξάρτητος από τον χρόνο κατά τον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία καθίστανται πράγματι λειτουργικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάτοχο του ψηφιακού κέρματος αγοράς υπηρεσιών μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς.

(18)Για να καταστεί δυνατή η άσκηση εποπτείας, οι εκδότες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει, πριν από κάθε δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων στην Ένωση ή πριν από την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, να κοινοποιούν το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων τους και, κατά περίπτωση, τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική τους έδρα ή υποκατάστημα. Οι εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα θα πρέπει να κοινοποιούν το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων τους και, κατά περίπτωση, τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προσφορά των κρυπτοστοιχείων ή στο οποίο επιδιώκεται εξαρχής η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

(19)Η αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση θα πρέπει να αποφεύγεται. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να ζητείται η έγκριση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων από τις αρμόδιες αρχές πριν από τη δημοσίευσή του. Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, μετά τη δημοσίευση, να έχουν την εξουσία να απαιτούν τη συμπερίληψη πρόσθετων πληροφοριών στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(20)Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναστέλλουν ή να απαγορεύουν μια δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων ή την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων σε περίπτωση που η εν λόγω προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν την εξουσία να δημοσιεύουν προειδοποίηση σχετικά με τη μη εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων από έναν εκδότη στην ιστοσελίδα τους είτε μέσω δελτίου Τύπου.

(21)Τα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που έχουν κοινοποιηθεί δεόντως στην αρμόδια αρχή θα πρέπει να δημοσιεύονται και, κατόπιν, θα πρέπει να επιτρέπεται στους εκδότες κρυπτοστοιχείων να προσφέρουν τα κρυπτοστοιχεία τους σε ολόκληρη την Ένωση και να επιδιώκουν την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

(22)Για την περαιτέρω διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει να παραχωρείται στους καταναλωτές που αποκτούν κρυπτοστοιχεία, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, απευθείας από τον εκδότη ή από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ο οποίος προβαίνει σε τοποθέτησή τους για λογαριασμό του εκδότη, δικαίωμα υπαναχώρησης με ισχύ για περιορισμένο διάστημα μετά την απόκτησή τους. Για τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης μιας δημόσιας προσφοράς κρυπτοστοιχείων για την οποία ο εκδότης έχει θέσει χρονικό όριο, το συγκεκριμένο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα πρέπει να ασκείται από τον καταναλωτή μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφής. Επιπλέον, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που τα κρυπτοστοιχεία, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, δεδομένου ότι, εν προκειμένω, η τιμή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων θα εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις αγορές κρυπτοστοιχείων.

(23)Όλοι οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ακόμη και αν εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, να επικοινωνούν με τους κατόχους κρυπτοστοιχείων με δίκαιο, σαφή και ειλικρινή τρόπο, να εντοπίζουν, να αποφεύγουν, να διαχειρίζονται και να δημοσιοποιούν τις συγκρούσεις συμφερόντων, να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους πληρούν τα ενωσιακά πρότυπα. Για να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στα εποπτικά τους καθήκοντα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), θα πρέπει να αναλάβει τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα εν λόγω συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας για την περαιτέρω εξειδίκευση αυτών των ενωσιακών προτύπων.

(24)Με στόχο την επιπλέον προστασία των κατόχων κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες αστικής ευθύνης στους εκδότες κρυπτοστοιχείων και στο διοικητικό τους όργανο όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται μέσω του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων.

(25)Τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στοχεύουν στη σταθεροποίηση της αξίας τους χρησιμοποιώντας ως εγγύηση διάφορα παραστατικά νομίσματα, ένα ή περισσότερα εμπορεύματα, ένα ή περισσότερα άλλα κρυπτοστοιχεία ή ομάδα αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Θα μπορούσαν, επομένως, να υιοθετηθούν ευρέως από τους χρήστες για τη μεταβίβαση αξίας ή ως μέσα πληρωμών και, συνεπώς, ενέχουν αυξημένους κινδύνους όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ακεραιότητα της αγοράς σε σύγκριση με άλλα κρυπτοστοιχεία. Επομένως, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σε σύγκριση με εκδότες άλλων κρυπτοστοιχείων.

(26)Τα αποκαλούμενα αλγοριθμικά «σταθερά κρυπτονομίσματα» που στοχεύουν στη διατήρηση σταθερής αξίας μέσω πρωτοκόλλων, τα οποία προβλέπουν αύξηση ή μείωση της προσφοράς των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ως αντίδραση στις μεταβολές της ζήτησης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοχεύουν στη σταθεροποίηση της αξίας τους χρησιμοποιώντας ως εγγύηση ένα ή περισσότερα άλλα περιουσιακά στοιχεία.

(27)Για να διασφαλιστεί η δέουσα εποπτεία και παρακολούθηση της δημόσιας προσφοράς ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ένωση.

(28)Οι δημόσιες προσφορές ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στην Ένωση ή η επιδίωξη εισαγωγής των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων θα πρέπει επιτρέπεται μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια στον εκδότη αυτών των κρυπτοστοιχείων και έχει εγκρίνει το λευκό βιβλίο για τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία. Εντούτοις, η απαίτηση χορήγησης άδειας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων προσφέρονται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές ή όταν η δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 δεν θα πρέπει να απαιτείται επιπλέον άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την έκδοση ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει εντούτοις να απαιτείται από τον εκδότη αυτού του είδους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να καταρτίζει λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, ώστε να ενημερώνει τους αγοραστές σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, και να το κοινοποιεί στη σχετική αρμόδια αρχή πριν από τη δημοσίευση.

(29)Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν το επιχειρηματικό μοντέλο του υποψήφιου εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και τη νομισματική κυριαρχία. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαβουλεύεται με την EBA και την ESMA και, εφόσον τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καλύπτονται από ενωσιακά νομίσματα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την εθνική κεντρική τράπεζα έκδοσης των εν λόγω νομισμάτων πριν από τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας. Η EBA, η ESMA και, κατά περίπτωση, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με την αίτηση του υποψήφιου εκδότη. Όταν μια δημόσια αρχή χορηγεί άδεια σε υποψήφιο εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει επίσης να εγκρίνει το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που καταρτίζει η εν λόγω οντότητα. Η χορήγηση άδειας από τη δημόσια αρχή θα πρέπει να έχει ισχύ σε όλη την Ένωση και να παρέχει στον εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων τη δυνατότητα να προσφέρει τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία στην ενιαία αγορά και να επιδιώκει την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Αντίστοιχα, το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να έχει ισχύ στο σύνολο της Ένωσης και τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν δυνατότητα επιβολής επιπλέον απαιτήσεων.

(30)Για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πάντοτε να παρέχουν στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων για ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό σταθεροποίησης, την επενδυτική πολιτική για τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, τις ρυθμίσεις φύλαξης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους. Όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν παραχωρούν άμεση απαίτηση ή δικαίωμα εξαργύρωσης επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε όλους τους κατόχους των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σχετικά με τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και κατηγορηματική σχετική προειδοποίηση. Η ίδια δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που αυτός δεν παρέχει τέτοιου είδους άμεσα δικαιώματα σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(31)Πέραν των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους κατόχους των εν λόγω κερμάτων σε διαρκή βάση. Ειδικότερα, θα πρέπει να δημοσιοποιούν το ποσό των κυκλοφορούντων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αξία και τη σύνθεση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση στον ιστότοπό τους. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούν κάθε συμβάν που ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως του αν τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

(32)Για να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πάντοτε να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό και προς το βέλτιστο συμφέρον των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν σαφή διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών που λαμβάνουν από τους κατόχους κρυπτοστοιχείων.

(33)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εφαρμόζουν πολιτική για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και ενδεχομένως τη δημοσιοποίηση της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψει από τις σχέσεις τους με τα διευθυντικά στελέχη τους, τους μεριδιούχους, τους πελάτες ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

(34)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διαθέτουν άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης και αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν. Το διοικητικό όργανο των εν λόγω εκδοτών και οι μεριδιούχοι τους θα πρέπει να διαθέτουν καλή φήμη και επαρκή εμπειρογνωσία και να είναι πρόσωπα κατάλληλα και ενδεδειγμένα για τον σκοπό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν πόρους ανάλογους προς την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους και να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή την αδιάλειπτη και τακτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διαμορφώνουν πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας ούτως ώστε, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των συστημάτων και των διαδικασιών τους, να διασφαλίζεται η εκτέλεση των βασικών οικείων πράξεων πληρωμής. Επίσης, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου και εκτίμησης κινδύνων, καθώς και ένα σύστημα που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν.

(35)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται συνήθως εν μέσω ενός δικτύου οντοτήτων που διασφαλίζει την έκδοση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, τη μεταβίβασή τους και τη διανομή τους στους κατόχους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να συνομολογούν και να διατηρούν κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις με τις εν λόγω τρίτες οντότητες, ώστε να διασφαλίζουν τον μηχανισμό σταθεροποίησης και την επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν την αξία των ψηφιακών κερμάτων, τη φύλαξη αυτών των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, τη δημόσια διανομή των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(36)Για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού συστήματος, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι εν λόγω κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες προς τον όγκο έκδοσης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και, συνεπώς, να υπολογίζονται ως ποσοστό των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν την αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξάνουν ή να μειώνουν το ποσό των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων βάσει, μεταξύ άλλων, της αξιολόγησης του μηχανισμού εκτίμησης κινδύνων του εκδότη, της ποιότητας και της μεταβλητότητας των περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται ως αποθεματικά για την κάλυψη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή της συνολικής αξίας και του αριθμού των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(37)Για τη σταθεροποίηση της αξίας των ψηφιακών κερμάτων τους με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία ανά πάσα στιγμή. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση των εν λόγω αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και ιδίως να εγγυώνται ότι η παραγωγή και καταστροφή ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ανταποκρίνεται πάντοτε σε αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και ότι η διαχείριση της εν λόγω αύξησης ή μείωσης πραγματοποιείται με τον δέοντα τρόπο ώστε να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διαμορφώνουν, να διατηρούν και να παρουσιάζουν με λεπτομερή τρόπο πολιτικές οι οποίες περιγράφουν, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, τη διεξοδική εκτίμηση των κινδύνων που προκύπτουν από τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, τη διαδικασία παραγωγής και καταστροφής των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τη διαδικασία αγοράς και εξαργύρωσης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και, εφόσον τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία επενδύονται, την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί ο εκδότης.

(38)Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και να διατηρηθεί η αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλη πολιτική φύλαξης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία είναι απολύτως διαχωρισμένα από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία του εκδότη ανά πάσα στιγμή, ότι δεν είναι βεβαρημένα ή έχουν δοθεί ως εξασφάλιση και ότι ο εκδότης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχει άμεση πρόσβαση στα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία. Τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει, αναλόγως της φύσης τους, να κρατούνται υπό φύλαξη από πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που κρατούν υπό φύλαξη τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να ευθύνονται για την απώλεια των εν λόγω αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων έναντι του εκδότη ή των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν αποδείξουν ότι η εν λόγω απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει κάθε εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

(39)Για να προστατεύονται οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έναντι μείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν την αξία των ψηφιακών κερμάτων, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να επενδύουν τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλή, χαμηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία, που παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα πληρωμής, όλα τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναλαμβάνονται από τον εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(40)Ορισμένα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να παρέχουν σε όλους τους κατόχους τους δικαιώματα, όπως δικαιώματα εξαργύρωσης ή απαιτήσεις έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ή έναντι του εκδότη, ενώ άλλα μπορεί να μην παραχωρούν τέτοιου είδους δικαιώματα σε όλους τους κατόχους τους και να περιορίζουν το δικαίωμα εξαργύρωσης σε συγκεκριμένους κατόχους. Οι κανόνες σχετικά με τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να καλύπτουν όλες τις εν λόγω περιπτώσεις. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει, επομένως, να ενημερώνουν τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για το αν τους παραχωρείται άμεση απαίτηση έναντι του εκδότη ή δικαίωμα εξαργύρωσης. Στην περίπτωση που οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων χορηγούν άμεσα δικαιώματα έναντι του εκδότη ή έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε όλους τους κατόχους, θα πρέπει να καθορίζουν επακριβώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων περιορίζουν αυτά τα άμεσα δικαιώματα έναντι του εκδότη ή έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε ορισμένο αριθμό κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει, εντούτοις, να προσφέρουν ελάχιστα δικαιώματα σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διασφαλίζουν τη ρευστοποιησιμότητα των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων συνάπτοντας και διατηρώντας κατάλληλες συμφωνίες ρευστοποίησης με παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι επιφορτισμένοι με την υποβολή σταθερών προσφορών σε προβλέψιμη βάση για την αγορά και πώληση των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος. Όταν η αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαφοροποιείται σημαντικά από την αξία των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να δικαιούνται να ζητήσουν την εξαργύρωση των ψηφιακών τους κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έναντι αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων απευθείας από τον εκδότη. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι διακόπτουν οικειοθελώς τις δραστηριότητές τους ή προβαίνουν σε συντεταγμένη εκκαθάριση θα πρέπει να εφαρμόζουν συμβατικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι τα έσοδα των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων καταβάλλονται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(41)Για να διασφαλιστεί ότι τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται κυρίως ως ανταλλακτικά μέσα και όχι ως μέσα αποθήκευσης αξίας, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και κάθε πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να μην χορηγούν τόκους στους χρήστες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για το διάστημα που οι χρήστες αυτοί κατέχουν τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Ορισμένα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικά λόγω του δυνάμει μεγάλου αριθμού πελατών των φορέων υλοποίησης και των μεριδιούχων τους, της δυνάμει υψηλής κεφαλαιοποίησης αγοράς τους, του δυνάμει όγκου των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν την αξία των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, του δυνάμει υψηλού αριθμού συναλλαγών, της δυνάμει διασύνδεσης με το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή της δυνάμει διασυνοριακής χρήσης των εν λόγω κρυπτοστοιχείων. Τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό κατόχων και να ενέχουν συγκεκριμένες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και τη νομισματική κυριαρχία, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σε σχέση με άλλα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(42)Λόγω της μεγάλης κλίμακάς τους, τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε σύγκριση με άλλα κρυπτοστοιχεία και ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων πιο περιορισμένης έκδοσης. Επομένως, οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σε σύγκριση με εκδότες άλλων κρυπτοστοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων πιο περιορισμένης έκδοσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και θα πρέπει να θεσπίζουν πολιτική διαχείρισης ρευστότητας.

(43)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διαθέτουν σχέδιο συντεταγμένης εκκαθάρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παύουν τις δραστηριότητές τους ή προβαίνουν σε συντεταγμένη εκκαθάριση των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα την εθνική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας.

(44)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας είτε πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ είτε ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ και να συμμορφώνονται με τις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να καταρτίζουν και να κοινοποιούν στην οικεία αρμόδια αρχή λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων. Όταν η έκδοση ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο ή όταν τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος μπορούν να κατέχονται αποκλειστικά από ειδικούς επενδυτές, οι εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις χορήγησης άδειας. Εντούτοις, οι εκδότες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταρτίζουν και να κοινοποιούν στην οικεία αρμόδια αρχή λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων.

(45)Στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να παραχωρείται απαίτηση έναντι του εκδότη των εν λόγω κερμάτων ηλεκτρονικού νομίσματος. Στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει πάντοτε να παραχωρείται δικαίωμα εξαργύρωσης στην ονομαστική αξία του παραστατικού νομίσματος που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για το ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος και ανά πάσα στιγμή. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να επιβάλλουν ένα τέλος, όταν οι κάτοχοι κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ζητούν εξαργύρωση των ψηφιακών κερμάτων τους έναντι παραστατικού νομίσματος. Το εν λόγω τέλος θα πρέπει να είναι ανάλογο του πραγματικού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

(46)Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά και κάθε πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να μην χορηγούν τόκους στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος για το διάστημα που αυτοί κατέχουν τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(47)Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που καταρτίζει ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τον εν λόγω εκδότη και την προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι υποψήφιοι αγοραστές να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων θα πρέπει επίσης να αναφέρει ρητά ότι στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος παραχωρείται απαίτηση με τη μορφή δικαιώματος εξαργύρωσης των ψηφιακών τους κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος έναντι παραστατικού νομίσματος στην ονομαστική αξία και ανά πάσα στιγμή.

(48)Όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος επενδύουν τα χρηματικά ποσά που έλαβαν σε αντάλλαγμα ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα εν λόγω χρηματικά ποσά θα πρέπει να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα με αυτό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση του ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος, προς αποφυγή συναλλαγματικών κινδύνων.

(49)Τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε σύγκριση με τα μη σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος και το παραδοσιακό ηλεκτρονικό χρήμα. Ως εκ τούτου, οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις. Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με άλλους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και σε απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, και θα πρέπει να θεσπίζουν πολιτική διαχείρισης ρευστότητας. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όπως οι απαιτήσεις φύλαξης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, οι κανόνες επένδυσης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου συντεταγμένης εκκαθάρισης.

(50)Οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από νομικές οντότητες που έχουν καταστατική έδρα σε κράτος μέλος και έχουν λάβει άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική τους έδρα.

(51)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση να χρησιμοποιούν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων από επιχείρηση τρίτης χώρας με δική τους πρωτοβουλία. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων κατόπιν πρωτοβουλίας προσώπου εγκατεστημένου στην Ένωση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων παρέχονται εντός της Ένωσης. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση τρίτης χώρας προσεγγίζει πελάτες ή δυνητικούς πελάτες εντός της Ένωσης ή προωθεί ή διαφημίζει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ή δραστηριότητες εντός της Ένωσης, αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που παρέχονται με ίδια πρωτοβουλία του πελάτη. Εν προκειμένω, η επιχείρηση τρίτης χώρας θα πρέπει να διαθέτει άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(52)Δεδομένης της σχετικά μικρής κλίμακας των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μέχρι στιγμής, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας και εποπτείας των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών θα πρέπει να ανατίθεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η χορήγηση, άρνηση χορήγησης ή ανάκληση της άδειας θα πρέπει να πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η οντότητα. Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να αναφέρει τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων για τις οποίες λαμβάνει άδεια ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και να έχει ισχύ στο σύνολο της Ένωσης.

(53)Για να προαγάγει τη διαφάνεια για τους κατόχους κρυπτοστοιχείων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, η ESMA θα πρέπει να συστήσει μητρώο παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτημένες οντότητες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Το μητρώο αυτό θα πρέπει επίσης να περιέχει τα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων που κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και δημοσιεύονται από τους εκδότες κρυπτοστοιχείων.

(54)Ορισμένες επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων χωρίς προηγούμενη χορήγηση άδειας. Τα πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ δεν θα πρέπει να χρήζουν άλλης άδειας για την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για την παροχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω οδηγία, μίας ή διαφόρων επενδυτικών υπηρεσιών παρόμοιων με τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που προτίθενται να παράσχουν, θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εντός της Ένωσης χωρίς άλλη άδεια.

(55)Για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει πάντοτε να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό και προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους. Οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να θεωρούνται «χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» κατά τον ορισμό της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 42 . Σε περίπτωση εξ αποστάσεως εμπορίας, οι συμβάσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και καταναλωτών θα πρέπει να διέπονται από την εν λόγω οδηγία. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες και να τους προειδοποιούν όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τα κρυπτοστοιχεία. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις τιμολογιακές τους πολιτικές, να καθιερώνουν διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών και να διαθέτουν άρτια πολιτική εντοπισμού, πρόληψης, διαχείρισης και δημοσιοποίησης των συγκρούσεων συμφερόντων.

(56)Για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Οι εν λόγω απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να καθορίζονται ως πάγιο ποσό ή κατ’ αναλογία των πάγιων εξόδων του προηγούμενου έτους, αναλόγως του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(57)Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές οργανωτικές απαιτήσεις. Τα διευθυντικά στελέχη και οι βασικοί μεριδιούχοι τους θα πρέπει να είναι πρόσωπα κατάλληλα και ενδεδειγμένα για τον σκοπό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να απασχολούν διευθυντικά στελέχη και προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρογνωσία και να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μέσω, μεταξύ άλλων, της κατάρτισης ενός σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας. Θα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστο μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου και εκτίμησης κινδύνων, καθώς και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την τήρηση αρχείων όλων των συναλλαγών, εντολών και υπηρεσιών που αφορούν τα κρυπτοστοιχεία που παρέχουν. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν συστήματα για τον εντοπισμό πιθανής κατάχρησης της αγοράς από πελάτες.

(58)Για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να εγγυώνται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα όσον αφορά την κατοχή κρυπτοστοιχείων των πελατών. Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό τους μοντέλο υπαγορεύει να κατέχουν χρηματικά ποσά κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 με τη μορφή χαρτονομισμάτων, κερμάτων, λογιστικού ή ηλεκτρονικού χρήματος που ανήκουν στους πελάτες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να τοποθετούν τα εν λόγω χρηματικά ποσά σε ένα πιστωτικό ίδρυμα ή μια κεντρική τράπεζα. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν πράξεις πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που προσφέρουν μόνο όταν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

(59)Αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχουν και λόγω των ειδικών κινδύνων που συνεπάγεται κάθε είδος υπηρεσιών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις που προβλέπονται ειδικά για τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων θα πρέπει να έχουν συμβατική σχέση, με υποχρεωτικές συμβατικές διατάξεις, με τους πελάτες τους και να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν πολιτική φύλαξης. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει επίσης να φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από συμβάντα σχετικά με τις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων που προκύπτουν από κυβερνοεπίθεση, κλοπή ή τυχόν δυσλειτουργίες.

(60)Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αγορών κρυπτοστοιχείων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να εφαρμόζουν λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας, να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες τους είναι επαρκώς ανθεκτικά και να υπόκεινται σε απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας, προσαρμοσμένες στην αγορά κρυπτοστοιχείων. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται στην πλατφόρμα τους για τη διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων διακανονίζονται και καταγράφονται άμεσα στην DLT. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν διαφανή διάρθρωση χρεώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ούτως ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή εντολών που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε κατάχρηση της αγοράς ή σε συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης.

(61)Για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ανταλλάσσουν κρυπτοστοιχεία έναντι παραστατικών νομισμάτων ή άλλων κρυπτοστοιχείων χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καθορίσουν εμπορική πολιτική που δεν εισάγει διακρίσεις. Θα πρέπει να δημοσιεύουν είτε σταθερές προσφορές είτε τη μέθοδο που χρησιμοποιούν για τον καθορισμό της τιμής των κρυπτοστοιχείων που προτίθενται να πωλήσουν ή να αγοράσουν. Επίσης, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εκτελούν εντολές για κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων θα πρέπει να διαμορφώνουν πολιτική εκτέλεσης εντολών και να αποσκοπούν πάντοτε στην επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες τους. Οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση πληροφοριών σχετικών με εντολές πελατών από τους εργαζομένους τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λαμβάνουν εντολές και τις διαβιβάζουν σε άλλους παρόχους υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες για την άμεση και ορθή αποστολή των εν λόγω εντολών. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη για τη διαβίβαση των εν λόγω εντολών σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή σε άλλους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(62)Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που τοποθετούν κρυπτοστοιχεία για υποψήφιους χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με τον σχεδιαζόμενο τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους πριν από τη σύναψη σύμβασης. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από την εν λόγω δραστηριότητα.

(63)Για να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχουν συμβουλές σχετικά με κρυπτοστοιχεία θα πρέπει, είτε κατόπιν αιτήματος τρίτου είτε με δική τους πρωτοβουλία, να διενεργούν προκαταρκτική αξιολόγηση της εμπειρίας, των γνώσεων, των στόχων και της δυνατότητας των πελατών τους να υποστούν ζημίες. Όταν οι πελάτες δεν παρέχουν στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία, τις γνώσεις, τους στόχους και τη δυνατότητά τους να υποστούν ζημίες ή είναι σαφές ότι οι εν λόγω πελάτες δεν έχουν επαρκή εμπειρία ή γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τους ενεχόμενους κινδύνους, ή δυνατότητα να υποστούν ζημίες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να προειδοποιούν τους εν λόγω πελάτες ότι τα κρυπτοστοιχεία ή οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ενδεχομένως να μην ενδείκνυνται γι’ αυτούς. Στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να καταρτίζουν έκθεση, στην οποία θα συνοψίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, όπως επίσης και τις παρεχόμενες συμβουλές.

(64)Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στις αγορές κρυπτοστοιχείων και η ακεραιότητα της αγοράς. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες για την αποτροπή κατάχρησης της αγοράς κρυπτοστοιχείων τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι εκδότες κρυπτοστοιχείων και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι πολύ συχνά ΜΜΕ, θα ήταν δυσανάλογο να εφαρμοστούν σε αυτούς οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44  . Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα απαγορεύουν ορισμένες συμπεριφορές οι οποίες είναι πιθανόν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στις αγορές κρυπτοστοιχείων και την ακεραιότητα των αγορών κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, της παράνομης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς κρυπτοστοιχείων. Οι εν λόγω εξειδικευμένοι κανόνες περί κατάχρησης της αγοράς που διαπράττεται όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία θα πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση που τα κρυπτοστοιχεία εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

(65)Θα πρέπει να ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές επαρκείς εξουσίες εποπτείας της έκδοσης κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας αναστολής ή απαγόρευσης έκδοσης κρυπτοστοιχείων ή παροχής μιας υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων, όπως επίσης και εξουσίες διενέργειας ερευνών σχετικά με παραβάσεις των κανόνων περί κατάχρησης της αγοράς. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των αγορών κρυπτοστοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για τον εντοπισμό και την αποτροπή τυχόν παραβάσεων του νομικού πλαισίου που διέπει τα κρυπτοστοιχεία και τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξουσία επιβολής κυρώσεων σε εκδότες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, και σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

(66)Τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσα ανταλλαγής και για τη διενέργεια μεγάλου όγκου πράξεων πληρωμών σε διασυνοριακό επίπεδο. Για την αποτροπή εποπτικού αρμπιτράζ μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην EBA η αρμοδιότητα εποπτείας των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, αφής στιγμής τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται ως σημαντικά.

(67)Η EBA θα πρέπει να συστήσει σώμα εποπτών για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Οι εν λόγω εκδότες βρίσκονται συνήθως εν μέσω ενός δικτύου οντοτήτων που εξασφαλίζει την έκδοση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, τη μεταβίβασή τους και τη διανομή τους στους κατόχους. Ως εκ τούτου, στα μέλη του σώματος εποπτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι αρμόδιες αρχές των σχετικών οντοτήτων και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, τη λειτουργία πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στις οποίες τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εισάγονται προς διαπραγμάτευση, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εξασφαλίζουν τη φύλαξη και τη διαχείριση των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των κατόχων. Το σώμα εποπτών θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών του και να εκδίδει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με εποπτικά μέτρα ή μεταβολές στις άδειες που αφορούν εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή όσον αφορά τις σχετικές οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες ή αναλαμβάνουν δραστηριότητες για σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

(68)Οι αρμόδιες αρχές με καθήκοντα εποπτείας δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ θα πρέπει να ασκούν εποπτεία επί των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη της δυνάμει ευρείας χρήσης σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ως μέσου πληρωμών και των κινδύνων που αυτά ενδέχεται να ενέχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι απαραίτητη η διττή εποπτεία των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος αφενός από τις αρμόδιες αρχές και, αφετέρου, από την EBA. Η EBA θα πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με τις ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός για τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(69)Η EBA θα πρέπει να συστήσει σώμα εποπτών για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος βρίσκονται συνήθως εν μέσω ενός δικτύου οντοτήτων το οποίο εξασφαλίζει την έκδοση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, τη μεταβίβασή τους και τη διανομή τους στους κατόχους. Ως εκ τούτου, στα μέλη του σώματος εποπτών των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι αρμόδιες αρχές των σχετικών οντοτήτων και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στις οποίες τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος εισάγονται προς διαπραγμάτευση, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εξασφαλίζουν τη φύλαξη και τη διαχείριση των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος για λογαριασμό των κατόχων. Το σώμα εποπτών των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών του και να εκδίδει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με μεταβολές στις άδειες ή εποπτικά μέτρα που αφορούν εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή όσον αφορά τις σχετικές οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες ή αναλαμβάνουν δραστηριότητες για τα εν λόγω σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(70)Για να εποπτεύει τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, η EBA θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων, λήψης εποπτικών μέτρων και επιβολής προστίμων, μεταξύ άλλων. Η EBA θα πρέπει επίσης να διαθέτει εξουσίες εποπτείας της συμμόρφωσης των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με τις πρόσθετες απαιτήσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(71)Η EBA θα πρέπει να επιβάλλει τέλη σε εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και σε εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος για την κάλυψη του κόστους της, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων. Όσον αφορά τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το τέλος θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το μέγεθος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων τους. Όσον αφορά τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, το τέλος θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

(72)Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας, την εξειδίκευση των κριτηρίων και των ορίων που καθορίζουν αν ένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ένα ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να κατατάσσεται ως σημαντικό και τον προσδιορισμό του είδους και του ποσού των τελών που μπορεί να εισπράττει η EBA για την εποπτεία των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 45 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(73)Για να προαχθεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να εκπονηθούν τεχνικά πρότυπα. Κρίνεται αποτελεσματικό και σκόπιμο να ανατίθεται στην EBA και την ESMA, ως φορείς με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας, η εκπόνηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν περιλαμβάνουν πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην Επιτροπή.

(74)Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που εκπονούν η EBA και η ESMA όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης των λευκών βιβλίων κρυπτοστοιχείων που καταρτίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα όταν εκδίδουν ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση για χορήγηση άδειας εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τη μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης για εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των ειδικών συμμετοχών στο κεφάλαιο του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τη διαδικασία σύγκρουσης συμφερόντων που διαμορφώνουν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το είδος των περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορούν να επενδύουν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τη διασφάλιση της ρευστοποιησιμότητας των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τη λειτουργία του σώματος εποπτών για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των ειδικών συμμετοχών στο κεφάλαιο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, της EBA και της ESMA στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τρίτων χωρών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 47 .

(75)Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που εκπονούν η EBA και η ESMA όσον αφορά αφορά τους μηχανικώς αναγνώσιμους μορφότυπους των λευκών βιβλίων κρυπτοστοιχείων, τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις αιτήσεις άδειας εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τα τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και μεταξύ αρμόδιων αρχών, EBA και ESMA. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(76)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση του κατακερματισμού του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στους εκδότες κρυπτοστοιχείων και στους πάροχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των αγορών κρυπτοστοιχείων που συνδυάζεται με εγγύηση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης διασυνοριακής αγοράς για τα κρυπτοστοιχεία και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(77)Για να αποτραπεί η διακοπή λειτουργίας των φορέων της αγοράς που παρέχουν υπηρεσίες και δραστηριότητες κρυπτοστοιχείων τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι εκδότες των εν λόγω κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημοσίευσης λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις. Εντούτοις, οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι οποίοι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λάβουν άδεια αφ’ ης στιγμής τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός.

(78)Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην επιβολή κυρώσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους μάρτυρες αυτούς να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 48 προκειμένου αυτή να εφαρμόζεται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

(79)Η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί κατά 18 μήνες, προκειμένου να καταστεί εφικτή η θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που απαιτούνται για την εξειδίκευση ορισμένων στοιχείων του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες ως προς τα ακόλουθα:

α)τις απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης για την έκδοση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων·

β)την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος·

γ)τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, των εκδοτών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

δ)τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την έκδοση, τη διαπραγμάτευση, την ανταλλαγή και τη φύλαξη κρυπτοστοιχείων·

ε)τα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αγορών κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην έκδοση κρυπτοστοιχείων ή παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με κρυπτοστοιχεία στην Ένωση.

2.Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για κρυπτοστοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως:

α)χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)ηλεκτρονικό χρήμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

γ)καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 49 ·

δ)δομημένες καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 43 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ε)τιτλοποιήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50 .

3.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες και πρόσωπα:

α)στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικών ή άλλων δημόσιων αρχών·

β)στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες αντασφάλισης και αντεκχώρησης που ορίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 51 , όταν ασκούν τις δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται η εν λόγω οδηγία·

γ)σε εκκαθαριστές ή διαχειριστές που ενεργούν στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας, με εξαίρεση για τους σκοπούς του άρθρου 42·

δ)στα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων αποκλειστικά στις μητρικές τους εταιρείες, στις θυγατρικές τους εταιρείες ή σε άλλες θυγατρικές εταιρείες των μητρικών τους εταιρειών·

ε)στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

στ)στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας·

ζ)στους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

4.Στο πλαίσιο της έκδοσης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ δεν υπόκειται στις ακόλουθες διατάξεις:

α)στις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1, με εξαίρεση τα άρθρα 21 και 22·

β)στο άρθρο 31.

5.Όταν παρέχουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ δεν υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου V κεφάλαιο 1, με εξαίρεση τα άρθρα 57 και 58.

6.Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ δεν υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου V κεφάλαιο 1, με εξαίρεση τα άρθρα 57, 58, 60 και 61, στην περίπτωση που παρέχουν μόνο μία ή περισσότερες υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες για τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν:

α)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 11 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 8 και 9 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία 12 και 13 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 3 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

γ)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 14 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

δ)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 15 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία 6 και 7 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ε)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 16 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

στ)οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 17 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αντίστοιχες με τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 5 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού» ή «DLT»: είδος τεχνολογίας που υποστηρίζει την κατανεμημένη καταγραφή κρυπτογραφημένων δεδομένων·

(2)«κρυπτοστοιχείο»: ψηφιακή αναπαράσταση αξίας ή δικαιωμάτων που μπορούν να μεταβιβαστούν και να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοιας τεχνολογίας·

(3)«ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων»: είδος κρυπτοστοιχείου το οποίο στοχεύει στη διατήρηση σταθερής αξίας χρησιμοποιώντας ως εγγύηση την αξία διαφόρων παραστατικών νομισμάτων που αποτελούν νόμιμο χρήμα, ενός ή περισσότερων εμπορευμάτων ή ενός ή περισσότερων κρυπτοστοιχείων ή συνδυασμού των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων·

(4)«ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος»: είδος κρυπτοστοιχείου το οποίο έχει ως κύριο σκοπό να χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής και επιδιώκει τη διατήρηση σταθερής αξίας χρησιμοποιώντας ως εγγύηση την αξία ενός παραστατικού νομίσματος που αποτελεί νόμιμο χρήμα·

(5)«ψηφιακό κέρμα αγοράς υπηρεσιών»: είδος κρυπτοστοιχείου που προορίζεται για την παροχή ψηφιακής πρόσβασης σε προϊόν ή υπηρεσία, διαθέσιμο σε DLT, και γίνεται αποδεκτό μόνον από τον εκδότη του εν λόγω ψηφιακού κέρματος·

(6)«εκδότης κρυπτοστοιχείων»: νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί δημόσια προσφορά οποιουδήποτε είδους κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκει την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων·

(7)«δημόσια προσφορά»: προσφορά προς απόκτηση ενός κρυπτοστοιχείου σε τρίτους έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων·

(8)«πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων»: κάθε πρόσωπο του οποίου επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η παροχή ενός ή περισσότερων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε τρίτους σε επαγγελματική βάση·

(9)«υπηρεσία κρυπτοστοιχείων»: κάθε υπηρεσία και δραστηριότητα που αφορά οποιοδήποτε κρυπτοστοιχείο και απαριθμείται κατωτέρω:

α)φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων·

β)λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων·

γ)ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος που αποτελεί νόμιμο χρήμα·

δ)ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων·

ε)εκτέλεση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων·

στ)τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων·

ζ)λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων·

η)παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία·

(10)«φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων»: φύλαξη ή έλεγχος, για λογαριασμό τρίτων, κρυπτοστοιχείων ή μέσων πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία, κατά περίπτωση, με τη μορφή ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών·

(11)«λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων»: διαχείριση μίας ή περισσότερων πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, στο πλαίσιο των οποίων πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων για αγορές και πωλήσεις κρυπτοστοιχείων μπορούν να αλληλεπιδρούν κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύμβασης, είτε μέσω ανταλλαγής ενός κρυπτοστοιχείου έναντι ενός άλλου κρυπτοστοιχείου είτε ενός κρυπτοστοιχείου έναντι παραστατικού νομίσματος που αποτελεί νόμιμο χρήμα·

(12)«ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος»: σύναψη συμβάσεων αγοράς ή πώλησης κρυπτοστοιχείων με τρίτους έναντι παραστατικού νομίσματος το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα με χρήση ίδιων κεφαλαίων·

(13)«ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων»: σύναψη συμβάσεων αγοράς ή πώλησης κρυπτοστοιχείων με τρίτους έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων με χρήση ίδιων κεφαλαίων·

(14)«εκτέλεση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων»: σύναψη συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων κρυπτοστοιχείων ή εγγραφής για ένα ή περισσότερα κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων·

(15)«τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων»: εμπορία νεοεκδιδόμενων κρυπτοστοιχείων ή κρυπτοστοιχείων που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένους αγοραστές και δεν συνεπάγεται δημόσια προσφορά ή προσφορά σε υφιστάμενους κατόχους των κρυπτοστοιχείων του εκδότη·

(16)«λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων»: λήψη από ένα πρόσωπο εντολής για αγορά ή πώληση ενός ή περισσοτέρων κρυπτοστοιχείων ή για εγγραφή για ένα ή περισσότερα κρυπτοστοιχεία και διαβίβαση της εν λόγω εντολής σε τρίτο πρόσωπο προς εκτέλεση·

(17)«παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία»: προσφορά, παροχή ή συμφωνία παροχής εξατομικευμένων ή ειδικών συστάσεων σε τρίτο, είτε κατόπιν αιτήματος του τρίτου είτε με πρωτοβουλία του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχει τις συμβουλές, σχετικά με την απόκτηση ή την πώληση ενός ή περισσοτέρων κρυπτοστοιχείων ή τη χρήση υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

(18)«διοικητικό όργανο»: το όργανο ενός εκδότη κρυπτοστοιχείων ή ενός παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει οριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κατέχει την εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων, της συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας, επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διοίκησή της και περιλαμβάνει πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της οντότητας·

(19)«πιστωτικό ίδρυμα»: το πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(20)«ειδικοί επενδυτές»: οι «ειδικοί επενδυτές» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129·

(21)«αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία»: ομάδα παραστατικών νομισμάτων που αποτελούν νόμιμο χρήμα, εμπορευμάτων ή κρυπτοστοιχείων που καλύπτουν την αξία ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή την επένδυση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων·

(22)«κράτος μέλος προέλευσης»:

α)όταν ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, έχει την καταστατική του έδρα ή υποκατάστημα στην Ένωση, το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης των κρυπτοστοιχείων έχει την καταστατική του έδρα ή υποκατάστημα·

β)όταν ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, δεν έχει καταστατική έδρα στην Ένωση αλλά διαθέτει δύο ή περισσότερα υποκαταστήματα στην Ένωση, το κράτος μέλος επιλογής του εκδότη μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών στα οποία διαθέτει υποκαταστήματα·

γ)όταν ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και δεν διαθέτει υποκατάστημα στην Ένωση, κατ’ επιλογή του εν λόγω εκδότη, είτε το κράτος μέλος στο οποίο προορίζονται να διατεθούν προς δημόσια προσφορά για πρώτη φορά τα κρυπτοστοιχεία είτε το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων·

δ)όσον αφορά εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχει την καταστατική του έδρα·

ε)όσον αφορά εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα κράτη μέλη στα οποία ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος έχει λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

στ)όσον αφορά τους πάροχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει την καταστατική του έδρα·

(23)«κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης κρυπτοστοιχείων έχει πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκει εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος προέλευσης·

(24)«αρμόδια αρχή»:

α)η αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 81, όσον αφορά εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και πάροχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β)η αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος για την εφαρμογή την οδηγίας 2009/110/ΕΚ όσον αφορά εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος·

(25)«εμπορεύματα»: τα «εμπορεύματα» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 52 ·

(26)«ειδική συμμετοχή»: κάθε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αντιπροσωπεύει το 10 % τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 53 , λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση της εταιρείας επενδύσεων στην οποία υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή.

(27)«προνομιακές πληροφορίες»: κάθε πληροφορία συγκεκριμένου χαρακτήρα που δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες κρυπτοστοιχείων ή ένα ή περισσότερα κρυπτοστοιχεία και η οποία, αν δημοσιοποιούνταν, θα είχε, ενδεχομένως, σημαντική επίδραση στις τιμές των εν λόγω κρυπτοστοιχείων·

(28)«καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εντάσσονται στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

2.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 121 για τον προσδιορισμό τεχνικών στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 και την προσαρμογή των εν λόγω ορισμών στις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κρυπτοστοιχεία, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Άρθρο 4
Δημόσιες προσφορές κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, και εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων

1.Ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, πραγματοποιεί δημόσιες προσφορές των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκει την εισαγωγή αυτών των κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στην Ένωση, μόνον εφόσον τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)είναι νομική οντότητα·

β)έχει καταρτίσει λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σχετικά με τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)έχει κοινοποιήσει το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7·

δ)έχει δημοσιεύσει το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8·

ε)συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13.

2.Η παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)τα κρυπτοστοιχεία προσφέρονται δωρεάν·

β)τα κρυπτοστοιχεία δημιουργούνται αυτόματα μέσω εξόρυξης ως ανταμοιβή για τη συντήρηση της DLT ή την επικύρωση των συναλλαγών·

γ)τα κρυπτοστοιχεία είναι μοναδικά και μη ανταλλάξιμα με άλλα κρυπτοστοιχεία·

δ)τα κρυπτοστοιχεία προσφέρονται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος και τα εν λόγω πρόσωπα ενεργούν για ίδιο λογαριασμό·

ε)σε διάστημα 12 μηνών η συνολική αξία της δημόσιας προσφοράς κρυπτοστοιχείων στην Ένωση δεν υπερβαίνει το 1 000 000 EUR ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα ή σε κρυπτοστοιχεία·

στ)η δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές και τα κρυπτοστοιχεία μπορούν να κατέχονται μόνο από τους εν λόγω ειδικούς επενδυτές.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα κρυπτοστοιχεία δεν θεωρείται ότι προσφέρονται δωρεάν όταν οι αγοραστές καλούνται να διαβιβάσουν ή να αναλάβουν να διαβιβάσουν στον εκδότη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αντάλλαγμα των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή όταν ο εκδότης των εν λόγω κρυπτοστοιχείων λαμβάνει από τους δυνητικούς κατόχους των εν λόγω κρυπτοστοιχείων τυχόν αμοιβές τρίτων, προμήθειες, χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη σε αντάλλαγμα των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

3.Όταν η δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, αφορά ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσίας η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με την περιγραφή στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο και μορφή του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων

1.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)λεπτομερή περιγραφή του εκδότη και παρουσίαση των βασικών φορέων που συμμετέχουν στην κατάρτιση και την ανάπτυξη του σχεδίου·

β)λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου του εκδότη, του είδους των κρυπτοστοιχείων που είναι αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή για τα οποία επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, των λόγων για τους οποίους πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά των κρυπτοστοιχείων ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και της σχεδιαζόμενης χρήσης του παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων που εισπράττονται μέσω της δημόσιας προσφοράς·

γ)λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών της δημόσιας προσφοράς, ιδίως του αριθμού των κρυπτοστοιχείων που θα εκδοθούν ή για τα οποία επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, της τιμής έκδοσης των κρυπτοστοιχείων και των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής·

δ)λεπτομερή περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα κρυπτοστοιχεία και των διαδικασιών και όρων άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων·

ε)πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη τεχνολογία και τα πρότυπα που εφαρμόζει ο εκδότης των κρυπτοστοιχείων ώστε να καθίσταται δυνατή η κατοχή, η αποθήκευση και η μεταβίβαση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων·

στ)λεπτομερή περιγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με τον εκδότη των κρυπτοστοιχείων, τα κρυπτοστοιχεία, τη δημόσια προσφορά των κρυπτοστοιχείων και την υλοποίηση του σχεδίου·

ζ)τα στοιχεία προς δημοσιοποίηση που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν έχει σημαντικές παραλείψεις και παρουσιάζεται σε συνοπτική και κατανοητή μορφή.

3.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει την ακόλουθη δήλωση: «Ο εκδότης των κρυπτοστοιχείων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του παρόντος λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων. Το παρόν λευκό βιβλίο δεν έχει εξεταστεί ή εγκριθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

4.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν περιέχει διαβεβαιώσεις σχετικά με τη μελλοντική αξία των κρυπτοστοιχείων, παρά μόνο τη δήλωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5, εκτός εάν ο εκδότης των εν λόγω κρυπτοστοιχείων μπορεί να εγγυηθεί την εν λόγω μελλοντική αξία.

5.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι:

α)τα κρυπτοστοιχεία ενδέχεται να απολέσουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την αξία τους·

β)τα κρυπτοστοιχεία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε μεταβιβάσιμα·

γ)τα κρυπτοστοιχεία ενδέχεται να μην είναι ρευστοποιήσιμα·

δ)όταν η δημόσια προσφορά αφορά ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών, τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι ανταλλάξιμα έναντι του προϊόντος ή της υπηρεσίας που υπόσχεται το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας ή διακοπής του σχεδίου.

6.Κάθε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει δήλωση του διοικητικού οργάνου του εκδότη των κρυπτοστοιχείων. Η δήλωση επιβεβαιώνει ότι το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου και ότι, εξ όσων γνωρίζει το διοικητικό όργανο, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων είναι ορθές και δεν υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις.

7.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα στο οποίο παρέχονται, με συνοπτική και μη τεχνική γλώσσα, βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά των κρυπτοστοιχείων ή τη σκοπούμενη εισαγωγή των κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, και ιδίως σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία των εν λόγω κρυπτοστοιχείων. Ο μορφότυπος και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων παρέχει, σε συνδυασμό με το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία των σχετικών κρυπτοστοιχείων, ώστε να βοηθά τους δυνητικούς αγοραστές των κρυπτοστοιχείων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει προειδοποίηση η οποία αναφέρει ότι:

α)θα πρέπει να νοείται ως πρόλογος του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

β)ο δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να στηρίζει κάθε απόφαση αγοράς κρυπτοστοιχείου στο περιεχόμενο ολόκληρου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

γ)η δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων δεν συνιστά προσφορά ή προσέλκυση πελατών για την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, και ότι τυχόν ανάλογη προσφορά ή προσέλκυση πελατών για την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου ή άλλων εγγράφων προσφοράς δυνάμει των εθνικών νόμων·

δ)το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ή άλλο έγγραφο προσφοράς δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας ή των εθνικών νόμων.

8.Κάθε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων είναι χρονολογημένο.

9.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων καταρτίζεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

10.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων διατίθεται σε μηχανικώς αναγνώσιμους μορφότυπους.

11.Η ESMA, κατόπιν διαβούλευσης με την EBA, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, μορφότυπους και υποδείγματα για τους σκοπούς της παραγράφου 10.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6
Διαφημιστικές ανακοινώσεις

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή με την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ακόλουθα:

α)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες·

β)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές·

γ)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, εφόσον το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4·

δ)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν σαφώς ότι έχει δημοσιευθεί λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και αναγράφουν τη διεύθυνση του ιστότοπου του εκδότη των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 7
Κοινοποίηση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, των διαφημιστικών ανακοινώσεων

1.Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν εκ των προτέρων έγκριση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων ούτε τυχόν σχετικής με αυτό διαφημιστικής ανακοίνωσης πριν από τη δημοσίευσή τους.

2.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, κοινοποιούν το οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, σε περίπτωση διαφημιστικών ανακοινώσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, τις εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής τους τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοσίευση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων. Η εν λόγω αρμόδια αρχή δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1.

3.Στην κοινοποίηση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το κρυπτοστοιχείο που περιγράφεται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν πρέπει να θεωρείται:

α)χρηματοπιστωτικό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)ηλεκτρονικό χρήμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

γ)κατάθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ·

δ)δομημένη κατάθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 43 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

4.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, διαβιβάζουν, από κοινού με την κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής τους κατάλογο με τα κράτη μέλη υποδοχής, εφόσον υπάρχουν, στα οποία σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά των κρυπτοστοιχείων τους ή να επιδιώξουν εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Επίσης, ενημερώνουν το κράτος μέλος προέλευσής τους για την ημερομηνία έναρξης της σκοπούμενης δημόσιας προσφοράς ή της σκοπούμενης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τη σκοπούμενη δημόσια προσφορά ή τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του καταλόγου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

5.Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ESMA τα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων που τους έχουν κοινοποιηθεί, καθώς και την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Η ESMA δημοσιεύει τα κοινοποιηθέντα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 57.

Άρθρο 8
Δημοσίευση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, των διαφημιστικών ανακοινώσεων

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, δημοσιεύουν το οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους στον ιστότοπό τους, ο οποίος είναι δημοσίως προσβάσιμος, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή της εισαγωγής αυτών των κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις παραμένουν διαθέσιμες στον ιστότοπο του εκδότη καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία τα κρυπτοστοιχεία βρίσκονται στην κατοχή του κοινού.

2.Το δημοσιευμένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι πανομοιότυπα με την έκδοση που κοινοποιήθηκε στη σχετική αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7 ή, ενδεχομένως, με την έκδοση που τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 9
Δημόσιες προσφορές κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, περιορισμένης χρονικής διάρκειας

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίοι θέτουν χρονικό όριο όσον αφορά την από πλευράς τους δημόσια προσφορά των εν λόγω κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους το αποτέλεσμα της προσφοράς εντός 16 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου εγγραφής.

2.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίοι θέτουν χρονικό όριο όσον αφορά την από πλευράς τους δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις παρακολούθησης και διασφάλισης των χρηματικών ποσών ή άλλων κρυπτοστοιχείων που αντλούνται κατά τη διάρκεια της εν λόγω προσφοράς. Για τον σκοπό αυτόν, οι εν λόγω εκδότες διασφαλίζουν ότι τα χρηματικά ποσά ή τα άλλα κρυπτοστοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς κρατούνται υπό φύλαξη:

α)είτε από πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τα χρηματικά ποσά που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς λαμβάνουν τη μορφή παραστατικού νομίσματος·

β)είτε από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων με άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 10
Άδεια για δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή για επιδίωξη εισαγωγής των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων

1.Μετά τη δημοσίευση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11, οι εκδότες κρυπτοστοιχείων μπορούν να πραγματοποιήσουν προσφορά των κρυπτοστοιχείων τους, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, σε ολόκληρη την Ένωση και να επιδιώξουν την εισαγωγή των εν λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

2.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν υπόκεινται σε περαιτέρω απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όσον αφορά την προσφορά των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή την εισαγωγή αυτών των κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 11
Τροποποίηση των δημοσιευμένων λευκών βιβλίων κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, των δημοσιευμένων διαφημιστικών ανακοινώσεων μετά τη δημοσίευσή τους

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τροποποιούν τα οικεία δημοσιευμένα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις δημοσιευμένες διαφημιστικές ανακοινώσεις, προκειμένου να περιγράψουν κάθε μεταβολή ή νέο στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις αγοράς τυχόν δυνητικών αγοραστών των εν λόγω κρυπτοστοιχείων ή τις αποφάσεις των κατόχων αυτών των κρυπτοστοιχείων να προβούν σε πώληση ή ανταλλαγή τους.

2.Ο εκδότης ενημερώνει αμέσως το κοινό στον ιστότοπό του αναφορικά με την κοινοποίηση τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και παρέχει συνοπτική παρουσίαση των λόγων για τους οποίους προέβη σε κοινοποίηση τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων.

3.Η σειρά των πληροφοριών στο τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, στις τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι σύμφωνη με αυτή του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων ή των διαφημιστικών ανακοινώσεων που δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.

4.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, κοινοποιούν το οικείο τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων αυτής της τροποποίησης, τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοσίευσή τους. Η εν λόγω αρμόδια αρχή δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1.

5.Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχεδίου του τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, των τροποποιημένων διαφημιστικών ανακοινώσεων, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί το τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

6.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, δημοσιεύουν το τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των λόγων αυτής της τροποποίησης, στον ιστότοπό τους σύμφωνα με το άρθρο 8.

7.Το τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις φέρουν χρονοσφραγίδα. Το πλέον πρόσφατο τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις σημαίνονται ως η εφαρμοστέα έκδοση. Όλα τα τροποποιημένα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, οι τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις, παραμένουν διαθέσιμα καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία τα κρυπτοστοιχεία βρίσκονται στην κατοχή του κοινού.

8.Όταν η δημόσια προσφορά αφορά ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών, οι μεταβολές στο τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, στις τροποποιημένες διαφημιστικές ανακοινώσεις δεν συνεπάγονται παράταση της χρονικής προθεσμίας των 12 μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

Άρθρο 12
Δικαίωμα υπαναχώρησης

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, παρέχουν δικαίωμα υπαναχώρησης σε κάθε καταναλωτή που αγοράζει τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία απευθείας από τον εκδότη ή από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που τοποθετεί τα κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό του εν λόγω εκδότη.

Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσουν από τη συμφωνία αγοράς των εν λόγω κρυπτοστοιχείων χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς αιτιολόγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα που οι καταναλωτές συμφώνησαν την αγορά των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

2.Όλες οι πληρωμές που λήφθηκαν από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, τυχόν χρεώσεων, επιστρέφονται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο εκδότης κρυπτοστοιχείων ή ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ο οποίος τοποθετεί τα κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό του εκδότη ενημερώνονται σχετικά με την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.

Η επιστροφή διενεργείται με χρήση των ίδιων μέσων πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

3.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων.

4.Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση εισαγωγής των κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

5.Όταν οι εκδότες κρυπτοστοιχείων ορίζουν χρονικό όριο όσον αφορά τη δημόσια προσφορά των εν λόγω κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 9, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφής.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των εκδοτών κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:

α)ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό·

β)επικοινωνούν με τους κατόχους κρυπτοστοιχείων με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο·

γ)προλαμβάνουν, εντοπίζουν, διαχειρίζονται και δημοσιοποιούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν·

δ)διατηρούν όλα τα οικεία συστήματα και τα πρωτόκολλα ασφαλούς πρόσβασης σύμφωνα με τα κατάλληλα ενωσιακά πρότυπα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), η ESMA, σε συνεργασία με την EBA, καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 για τον καθορισμό των ενωσιακών προτύπων.

2.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των κατόχων των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, εκτός εάν τυχόν προνομιακή μεταχείριση δημοσιοποιείται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

3.Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, ακυρώνεται μια δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι εκδότες των εν λόγω κρυπτοστοιχείων διασφαλίζουν ότι τυχόν χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν από αγοραστές ή δυνητικούς αγοραστές επιστρέφονται δεόντως σε αυτούς το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 14
Ευθύνη των εκδοτών κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων

1.Όταν ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή το διοικητικό του όργανο έχουν παραβεί το άρθρο 5, παρέχοντας στο οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ή σε τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ελλιπείς, ανακριβείς ή ασαφείς πληροφορίες ή πληροφορίες που είναι παραπλανητικές, ο κάτοχος των κρυπτοστοιχείων μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον εν λόγω εκδότη κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή από το διοικητικό του όργανο για πρόκληση ζημίας που οφείλεται στην εν λόγω παράβαση.

Τυχόν αποκλεισμός της αστικής ευθύνης στερείται παντός έννομου αποτελέσματος.

2.Αποτελεί ευθύνη των κατόχων κρυπτοστοιχείων να αποδείξουν βάσει στοιχείων ότι ο εκδότης κρυπτοστοιχείων, εκτός ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, παρέβη το άρθρο 5 και ότι η παράβαση αυτή είχε αντίκτυπο στην απόφασή τους για αγορά, πώληση ή ανταλλαγή των προαναφερθέντων κρυπτοστοιχείων.

3.Οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση για τις πληροφορίες που παρέχονται σε περιληπτικό σημείωμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, παρά μόνον εάν:

α)το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

β)το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, βασικές πληροφορίες με στόχο να συνδράμει τους καταναλωτές και τους επενδυτές κατά την εξέταση του ενδεχομένου αγοράς των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

4.Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει περαιτέρω αξιώσεις για αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο 1

Άδεια για δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και επιδίωξη εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 15
Άδεια

1.Κανένας εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν πραγματοποιεί, εντός της Ένωσης, δημόσια προσφορά αυτών των ψηφιακών κερμάτων ούτε επιδιώκει εισαγωγή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, εκτός εάν ο εν λόγω εκδότης έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 19 από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης.

2.Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση.

3.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν:

α)σε διάστημα 12 μηνών, για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπόψη το τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας, το μέσο ποσό ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε κυκλοφορία δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα·

β)η δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές και τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορούν να κατέχονται μόνο από τους εν λόγω ειδικούς επενδυτές.

Οι εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καταρτίζουν, εντούτοις, λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17, και κοινοποιούν το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους, στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7.

4.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Εντούτοις, οι εν λόγω εκδότες καταρτίζουν λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 και υποβάλλουν το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7.

5.Η άδεια που χορηγεί η αρμόδια αρχή ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση και παρέχει δυνατότητα στον εκδότη να πραγματοποιεί προσφορά των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει λάβει άδεια στο σύνολο της Ένωσης ή να επιδιώκει την εισαγωγή των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων.

6.Η έγκριση που χορηγεί η αρμόδια αρχή όσον αφορά το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων των εκδοτών δυνάμει του άρθρου 19 ή το τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δυνάμει του άρθρου 21 έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

7.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό της διαδικασίας έγκρισης του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 16
Αίτηση χορήγησης άδειας

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων υποβάλλουν την αίτησή τους για άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης.

2.Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)τη διεύθυνση του αιτούντος εκδότη·

β)το καταστατικό του αιτούντος εκδότη·

γ)πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο καθορίζεται το επιχειρηματικό μοντέλο που προτίθεται να ακολουθήσει ο αιτών εκδότης·

δ)νομική γνωμοδότηση βάσει της οποίας τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν θεωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα, ηλεκτρονικό χρήμα, καταθέσεις ή δομημένες καταθέσεις·

ε)λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του αιτούντος εκδότη·

στ)στοιχεία ταυτότητας των μελών του διοικητικού οργάνου του αιτούντος εκδότη·

ζ)στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) έχουν καλή φήμη και διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα για τη διαχείριση του αιτούντος εκδότη·

η)κατά περίπτωση, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 20 % του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του αιτούντος εκδότη είτε ασκούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έλεγχο επί του προαναφερθέντος αιτούντος εκδότη, έχουν καλή φήμη και ικανότητες·

θ)λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων όπως αναφέρεται στο άρθρο 17·

ι)τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ια)·

ια)περιγραφή των συμβατικών ρυθμίσεων με τρίτους όπως αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος 5·

ιβ)περιγραφή της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος εκδότη όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 8·

ιγ)περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων όπως αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 9·

ιδ)περιγραφή των διαδικασιών και των συστημάτων για την εγγύηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 10·

ιε)περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης καταγγελιών του αιτούντος εκδότη όπως αναφέρονται στο άρθρο 27.

3.Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία ζ) και η), οι αιτούντες εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα ακόλουθα:

α)για όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαχείριση του αιτούντος εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά καταδίκες ή ποινές δυνάμει εθνικών κανόνων που ισχύουν στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του δικαίου περί αφερεγγυότητας, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας, της απάτης, ή των υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης·

β)ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αιτούντος εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν συλλογικά τις επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για τη διαχείριση του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και ότι τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των στοιχείων που περιέχει μια αίτηση, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

5.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την αίτηση χορήγησης άδειας.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 17
Περιεχόμενο και μορφή του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων για ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 σημείο θ) συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4. Ωστόσο, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4, το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων πρέπει να περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του ρόλου, των ευθυνών και της λογοδοσίας των τρίτων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η)·

β)λεπτομερή περιγραφή των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32·

γ)λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων φύλαξης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33·

δ)σε περίπτωση επένδυσης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 34, λεπτομερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής για τα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία·

ε)λεπτομερείς πληροφορίες για τη φύση και την εκτελεστότητα των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν δικαιώματος άμεσης εξαργύρωσης ή τυχόν απαιτήσεων, τα οποία μπορεί να διαθέτουν έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ή έναντι του εκδότη οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης των εν λόγω δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας·

στ)σε περίπτωση που ο εκδότης δεν παραχωρεί άμεσο δικαίωμα επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 για τη διασφάλιση της ρευστοποιησιμότητας των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ζ)λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 27·

η)τα στοιχεία προς δημοσιοποίηση που προσδιορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), όταν δεν έχει παραχωρηθεί άμεση απαίτηση ή δικαίωμα εξαργύρωσης σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων πρέπει να περιέχει σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι κανένας κάτοχος κρυπτοστοιχείων δεν έχει απαίτηση επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ή ότι κανένας κάτοχος δεν μπορεί να εξαργυρώσει τα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία από τον εκδότη ανά πάσα στιγμή.

2.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει περιληπτικό σημείωμα στο οποίο παρέχονται, με συνοπτική και μη τεχνική γλώσσα, βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή τη σκοπούμενη εισαγωγή των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, και ιδίως όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Ο μορφότυπος και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων παρέχει, σε συνδυασμό με το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία των σχετικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να βοηθά τους δυνητικούς αγοραστές των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει προειδοποίηση η οποία αναφέρει ότι:

α)θα πρέπει να νοείται ως πρόλογος του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

β)ο δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να στηρίζει κάθε απόφαση αγοράς ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στο περιεχόμενο ολόκληρου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

γ)η δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν συνιστά προσφορά ή προσέλκυση πελατών για την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, και ότι τυχόν ανάλογη προσφορά ή προσέλκυση πελατών για την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου ή άλλων εγγράφων προσφοράς δυνάμει των εθνικών νόμων·

δ)το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ή άλλο έγγραφο προσφοράς δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας ή των εθνικών νόμων.

3.Κάθε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων είναι χρονολογημένο.

4.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων καταρτίζεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

5.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων διατίθεται σε μηχανικώς αναγνώσιμους μορφότυπους.

6.Η ESMA, κατόπιν διαβούλευσης με την EBA, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, μορφότυπους και υποδείγματα για τους σκοπούς της παραγράφου 10.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 18
Αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας

1.Οι αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν αίτηση χορήγησης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, αξιολογούν, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή την εν λόγω αίτησης, κατά πόσον η εν λόγω αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 σημείο θ), είναι πλήρης. Ενημερώνουν αμέσως τον αιτούντα εκδότη για το αν η αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, είναι πλήρης. Αν η αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, δεν είναι πλήρης, ορίζουν προθεσμία έως τη λήξη της οποίας ο αιτών εκδότης οφείλει να διαβιβάσει τις πληροφορίες που λείπουν.

2.Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν, εντός 3 μηνών από την παραλαβή πλήρους αίτησης, κατά πόσον ο αιτών εκδότης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο και λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένο σχέδιο απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω τριών μηνών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον αιτούντα εκδότη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 σημείο θ).

3.Μετά την πάροδο των τριών μηνών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν το σχέδιο απόφασής τους στον αιτούντα εκδότη και το σχέδιο απόφασης συνοδευόμενο από τον φάκελο της αίτησης στην EBA, την ESMA και την ΕΚΤ. Όταν ο αιτών εκδότης είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, ή στο οποίο ένα νόμισμα εκτός του ευρώ συμπεριλαμβάνεται στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται με την κεντρική τράπεζα του εν λόγω κράτους μέλους. Οι αιτούντες εκδότες έχουν το δικαίωμα να διαβιβάσουν στην αρμόδια αρχή τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους σχετικά με το σχέδιο απόφασης που εξέδωσε.

4.Η EBA, η ESMA, η ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, η κεντρική τράπεζα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εκδίδουν, εντός 2 μηνών από την παραλαβή του σχεδίου απόφασης και του φακέλου της αίτησης, μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με την αίτηση, την οποία και διαβιβάζουν στην οικεία αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις μη δεσμευτικές γνώμες, καθώς και τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του αιτούντος εκδότη.

Άρθρο 19
Χορήγηση ή άρνηση χορήγησης άδειας

1.Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της μη δεσμευτικής γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας στον αιτούντα εκδότη και, εντός 5 εργάσιμων ημερών, κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση στους αιτούντες εκδότες. Εφόσον ο αιτών εκδότης λάβει άδεια, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί το οικείο λευκό βιβλίου κρυπτοστοιχείων.

2.Οι αρμόδιες αρχές αρνούνται τη χορήγηση άδειας εφόσον υφίστανται αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

α)το διοικητικό όργανο του αιτούντος εκδότη ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για την αποτελεσματική, χρηστή και συνετή διαχείριση και την αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς και για τη δέουσα συνεκτίμηση του συμφέροντος των πελατών του και της ακεραιότητας της αγοράς·

β)ο αιτών εκδότης δεν πληροί ή είναι πιθανόν να μην πληροί οποιαδήποτε απαίτηση του παρόντος τίτλου·

γ)το επιχειρηματικό μοντέλο του αιτούντος εκδότη μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής ή τη νομισματική κυριαρχία.

3.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την EBA, την ESMA και την ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, τις κεντρικές τράπεζες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 σχετικά με όλες τις άδειες που χορηγούνται. Η ESMA συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες στο μητρώο κρυπτοστοιχείων και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 57:

α)την επωνυμία, τη νομική μορφή και τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

β)την εμπορική επωνυμία, τη φυσική διεύθυνση και τον ιστότοπο του εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

γ)τα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων ή τα τροποποιημένα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων·

δ)τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με παραπομπή στη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 20
Ανάκληση της άδειας

1.Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)ο εκδότης δεν έχει κάνει χρήση της άδειας εντός 6 μηνών από τη χορήγησή της·

β)ο εκδότης δεν έχει κάνει χρήση της άδειας επί 6 διαδοχικούς μήνες·

γ)ο εκδότης έχει αποκτήσει την άδειά του με αντικανονικό τρόπο, μεταξύ άλλων βάσει ψευδών δηλώσεων στην αίτηση χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 16 ή σε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 21·

δ)ο εκδότης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια·

ε)ο εκδότης έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος τίτλου·

στ)τελεί υπό σχέδιο συντεταγμένης εκκαθάρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία περί αφερεγγυότητας·

ζ)έχει παραιτηθεί ρητώς από την άδειά του ή έχει αποφασίσει την παύση των δραστηριοτήτων του.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή σχετικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ).

2.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την αρχή που είναι αρμόδια για τον εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σχετικά με τα ακόλουθα:

α)το γεγονός ότι μια τρίτη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η), έχει απολέσει την οικεία άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος κανονισμού, ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

β)το γεγονός ότι ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, ή τα μέλη του διοικητικού του οργάνου, έχουν παραβιάσει τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 54 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3.Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων όταν θεωρούν ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) πλήττουν την καλή φήμη του διοικητικού οργάνου του εν λόγω εκδότη ή υποδεικνύουν ανεπάρκεια των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν ανακαλείται η άδεια, ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζει τη διαδικασία βάσει του άρθρου 42.

Άρθρο 21
Τροποποίηση δημοσιευμένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων για ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ενημερώνουν επίσης την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με τυχόν σκοπούμενη μεταβολή του επιχειρηματικού μοντέλου του εκδότη που είναι πιθανόν να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις αγοράς οποιουδήποτε πραγματικού ή δυνητικού κατόχου ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, και η οποία επέρχεται μετά τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 19. Στις εν λόγω μεταβολές συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, κάθε σημαντική τροποποίηση που αφορά:

α)τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης·

β)τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία και τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων·

γ)τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

δ)τον μηχανισμό έκδοσης, δημιουργίας και καταστροφής των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ε)τα πρωτόκολλα για την επικύρωση των συναλλαγών με χρήση ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

στ)τη λειτουργία της αποκλειστικής DLT του εκδότη, όταν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εκδίδονται, μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται στην εν λόγω DLT·

ζ)τους μηχανισμούς διασφάλισης της εξαργύρωσης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή διασφάλισης της ρευστοποιησιμότητάς τους·

η)τις συμβάσεις με τρίτους, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και την επένδυση των αποθεματικών, τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, τη δημόσια διανομή των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

θ)την πολιτική διαχείρισης ρευστότητας των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ι)τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών.

2.Όταν οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή, ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καταρτίζει σχέδιο τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και διασφαλίζει ότι η σειρά των πληροφοριών που εμφανίζονται είναι σύμφωνη με τη σειρά του αρχικού λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων.

Η αρμόδια αρχή βεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή του σχεδίου τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων το συντομότερο δυνατόν, και εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.

Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση ή αρνείται την έγκριση του σχεδίου τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, διευκρίνιση ή αιτιολόγηση σχετικά με το σχέδιο τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων. Εάν η αρμόδια αρχή ζητήσει τις εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες, η προθεσμία των 20 εργάσιμων ημερών αρχίζει μόνο αφότου λάβει τις ζητούμενες πρόσθετες πληροφορίες.

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να διαβουλευθεί με την EBA, την ESMA και την ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

3.Στο πλαίσιο της έγκρισης του τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων τα εξής:

α)να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς για τη διασφάλιση της προστασίας των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όταν μια πιθανή τροποποίηση στις δραστηριότητες του εκδότη ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην αξία, τη σταθερότητα ή τους κινδύνους για τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία·

β)να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Άρθρο 22
Ευθύνη των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων

1.Όταν ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή το διοικητικό του όργανο έχουν παραβεί το άρθρο 17, παρέχοντας στο οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ή σε τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ελλιπείς, ανακριβείς ή ασαφείς πληροφορίες ή πληροφορίες που είναι παραπλανητικές, ο κάτοχος των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον εν λόγω εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή το διοικητικό του όργανο για πρόκληση ζημίας που οφείλεται στην εν λόγω παράβαση.

Τυχόν αποκλεισμός της αστικής ευθύνης στερείται παντός έννομου αποτελέσματος.

2.Αποτελεί ευθύνη των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να αποδείξουν βάσει στοιχείων ότι ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παρέβη το άρθρο 17 και ότι η παράβαση αυτή είχε αντίκτυπο στην απόφασή τους για αγορά, πώληση ή ανταλλαγή των προαναφερθέντων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

3.Οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση για τις πληροφορίες που παρέχονται σε περιληπτικό σημείωμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, παρά μόνον εάν:

α)το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

β)το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, βασικές πληροφορίες με στόχο να συνδράμει τους καταναλωτές και τους επενδυτές κατά την εξέταση του ενδεχομένου αγοράς των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

4.Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει περαιτέρω αξιώσεις για αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

Κεφάλαιο 2

Υποχρεώσεις όλων των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 23
Υποχρέωση να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό και προς το βέλτιστο συμφέρον των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων:

α)ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό·

β)επικοινωνούν με τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο.

2.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των κατόχων των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, εκτός εάν τυχόν προνομιακή αντιμετώπιση δημοσιοποιείται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

Άρθρο 24
Δημοσίευση του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, των διαφημιστικών ανακοινώσεων

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους το οικείο εγκεκριμένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, το οικείο τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 21 και τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους που αναφέρονται στο άρθρο 25. Τα εγκεκριμένα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων καθίστανται δημοσίως προσβάσιμα το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της δημόσιας προσφοράς των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή της εισαγωγής των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Το εγκεκριμένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, το τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, παραμένουν διαθέσιμες στον ιστότοπο του εκδότη καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στην κατοχή του κοινού.

Άρθρο 25
Διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, ή με την εισαγωγή των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ακόλουθα:

α)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες·

β)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές·

γ)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

δ)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν σαφώς ότι έχει δημοσιευθεί λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και αναγράφουν τη διεύθυνση του ιστότοπου του εκδότη των κρυπτοστοιχείων.

2.Όταν δεν έχει παραχωρηθεί άμεση απαίτηση ή δικαίωμα εξαργύρωσης σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις περιέχουν σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι κανένας κάτοχος ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν έχει απαίτηση επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ή ότι κανένας κάτοχος δεν μπορεί να εξαργυρώσει τα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία από τον εκδότη ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 26
Συνεχής ενημέρωση των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο, το ποσό των κυκλοφορούντων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αξία και τη σύνθεση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

2.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους, το συντομότερο δυνατόν και με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο, το αποτέλεσμα του λογιστικού ελέγχου επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

3.Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 77, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους, το συντομότερο δυνατόν και με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο, κάθε συμβάν το οποίο έχει ή είναι πιθανόν να έχει σημαντική επίδραση στην αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Άρθρο 27
Διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καθορίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και συνεπή διαχείριση των καταγγελιών που λαμβάνουν από κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Όταν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διανέμονται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τρίτες οντότητες όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η), οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καθορίζουν διαδικασίες για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των καταγγελιών μεταξύ κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των εν λόγω τρίτων οντοτήτων.

2.Οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στους εκδότες των ψηφιακών κερμάτων τους με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων χωρίς χρέωση.

3.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων καταρτίζουν και θέτουν στη διάθεση των πελατών τους υπόδειγμα για την υποβολή καταγγελιών και τηρούν αρχείο όλων των καταγγελιών που έλαβαν και των τυχόν μέτρων που λήφθηκαν ως απάντηση.

4.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ερευνούν όλες τις καταγγελίες έγκαιρα και με δίκαιο τρόπο και ενημερώνουν σχετικά με το αποτέλεσμα των εν λόγω ερευνών τους κατόχους των ψηφιακών κερμάτων τους με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

5.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη διαχείριση καταγγελιών.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 28
Πρόληψη, εντοπισμός, διαχείριση και δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδίων και:

α)των μετόχων τους·

β)των μελών του διοικητικού τους οργάνου·

γ)των εργαζομένων τους·

δ)φυσικών προσώπων τα οποία είτε κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 20 % του μετοχικού κεφαλαίου κρυπτοστοιχείων του εκδότη που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία ή των δικαιωμάτων ψήφου, είτε ασκούν, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εξουσία ελέγχου επί του εν λόγω εκδότη·

ε)των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

στ)τρίτων που ασκούν μία από τις λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η)·

ζ)κατά περίπτωση, κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3·

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνουν, ειδικότερα, όλα τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από τη διαχείριση και την επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

2.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν στους κατόχους των ψηφιακών κερμάτων τους με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό τους.

3.Η εν λόγω γνωστοποίηση παρουσιάζεται σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

4.Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρέπει να είναι επαρκώς ακριβής, ούτως ώστε οι κάτοχοι των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένη απόφαση αγοράς όσον αφορά τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

5.Η EBA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει:

α)τις απαιτήσεις όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)τις ρυθμίσεις γνωστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 29
Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε αλλαγή στο διοικητικό τους όργανο.

Άρθρο 30
Ρυθμίσεις διακυβέρνησης

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, που περιλαμβάνουν σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων ορθών διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.

2.Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν την απαιτούμενη καλή φήμη και ικανότητες σε επίπεδο προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διαχείρισης των εν λόγω εκδοτών. Επίσης, αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

3.Φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 20 % του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων είτε ασκούν, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εξουσία ελέγχου επί των εν λόγω εκδοτών, διαθέτουν την απαιτούμενη καλή φήμη και ικανότητες.

4.Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 ή 3 δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

5.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες είναι επαρκώς αποτελεσματικές ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων τους με όλες τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Ειδικότερα, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θεσπίζουν, διατηρούν και εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά:

α)τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32·

β)τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33·

γ)τα δικαιώματα ή την απουσία δικαιωμάτων που παραχωρούνται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35·

δ)τον μηχανισμό έκδοσης, δημιουργίας και καταστροφής των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ε)τα πρωτόκολλα για την επικύρωση συναλλαγών με χρήση ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

στ)τη λειτουργία της αποκλειστικής DLT του εκδότη, όταν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εκδίδονται, μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται στην εν λόγω DLT ή παρόμοια τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο εκδότης ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του·

ζ)τους μηχανισμούς διασφάλισης της εξαργύρωσης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή διασφάλισης της ρευστοποιησιμότητάς τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4·

η)τις συμβάσεις με τρίτες οντότητες σχετικά με τη διαχείριση και την επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, τη δημόσια διανομή ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

θ)τη διαχείριση καταγγελιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 27·

ι)τις συγκρούσεις συμφερόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 28·

ια)την πολιτική διαχείρισης ρευστότητας για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι χρησιμοποιούν τρίτες οντότητες για την εκτέλεση των λειτουργιών που προβλέπονται στο στοιχείο η) συνομολογούν και διατηρούν συμβατικές ρυθμίσεις με τις εν λόγω τρίτες οντότητες, οι οποίες προσδιορίζουν επακριβώς τους ρόλους, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων όσο και καθεμίας από τις εν λόγω τρίτες οντότητες. Σε περίπτωση συμβατικών ρυθμίσεων στις οποίες εμπλέκονται διάφορες δικαιοδοσίες, προβλέπεται σαφής επιλογή δικαίου.

6.Εάν δεν έχουν δρομολογήσει σχέδιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 42, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούν κατάλληλα και αναλογικά συστήματα, πόρους και διαδικασίες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διατηρούν όλα τα οικεία συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλούς πρόσβασης σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα ενωσιακά πρότυπα.

7.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εντοπίζουν τις πηγές του λειτουργικού κινδύνου και ελαχιστοποιούν τους εν λόγω κινδύνους, με την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων, ελέγχων και διαδικασιών.

8.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνουν πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας η οποία διασφαλίζει, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των συστημάτων και διαδικασιών τους, τη διατήρηση των σημαντικών δεδομένων και λειτουργιών και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, την έγκαιρη αποκατάσταση των εν λόγω δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους.

9.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών ρυθμίσεων ελέγχου και διασφάλισης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠΕ, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 55 Οι διαδικασίες παρέχουν ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με την εξάρτηση από τρίτες οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο η). Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παρακολουθούν και αξιολογούν σε τακτική βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

10.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων με κάλυψη περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζουν επαρκή συστήματα και διαδικασίες για την εγγύηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 56 . Τα εν λόγω συστήματα καταγράφουν και διαφυλάσσουν τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται και δημιουργούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των εκδοτών.

11.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίζουν ότι υποβάλλονται σε τακτικό λογιστικό έλεγχο από ανεξάρτητους ελεγκτές. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων γνωστοποιούνται στο διοικητικό όργανο του σχετικού εκδότη και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής.

12.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει το ελάχιστο περιεχόμενο των ρυθμίσεων διακυβέρνησης όσον αφορά:

α)τα εργαλεία παρακολούθησης των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 7·

β)τον μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 9·

γ)το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 8·

δ)τους λογιστικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 11.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 31
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διατηρούν, ανά πάσα στιγμή, ίδια κεφάλαια ίσα τουλάχιστον με το ανώτερο από τα ακόλουθα ποσά:

α)350 000 EUR·

β)2 % του μέσου ποσού των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ως μέσο ποσό των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ορίζεται το μέσο ποσό των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας, υπολογιζόμενο κατά τη διάρκεια των 6 προηγούμενων μηνών.

Όταν ένας εκδότης πραγματοποιεί προσφορά περισσότερων της μίας κατηγορίας ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο β) ισούται με το άθροισμα του μέσου ποσού των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν κάθε κατηγορία ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

2.Τα ίδια κεφάλαια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούνται από τα στοιχεία και μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά τις ολικές αφαιρέσεις δυνάμει του άρθρου 36 του εν λόγω κανονισμού, χωρίς τις εξαιρέσεις λόγω ορίου που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 48 του ίδιου κανονισμού.

3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης μπορούν να απαιτούν από τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να κατέχουν ποσό ίδιων κεφαλαίων υψηλότερο έως και κατά 20 % του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β) ή να επιτρέπουν στους εν λόγω εκδότες να κατέχουν ποσό ίδιων κεφαλαίων χαμηλότερο έως και κατά 20 % του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β), εφόσον η εκτίμηση των ακόλουθων υποδεικνύει υψηλότερο ή χαμηλότερο βαθμό κινδύνου:

α)της αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1, 7 και 9·

β)της ποιότητας και της μεταβλητότητας των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32·

γ)των τύπων δικαιωμάτων που παραχωρεί ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 35·

δ)σε περίπτωση επένδυσης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, των κινδύνων που ενέχει η επενδυτική πολιτική για τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία·

ε)της συνολικής αξίας και του αριθμού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

στ)της σπουδαιότητας των αγορών στις οποίες πραγματοποιείται η προσφορά και η εμπορία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ζ)κατά περίπτωση, της κεφαλαιοποίησης αγοράς των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

4.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει περαιτέρω:

α)τη μεθοδολογία υπολογισμού των ίδιων κεφαλαίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β)τη διαδικασία και την προθεσμία προσαρμογής ενός εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3·

γ)τα κριτήρια για απαίτηση υψηλότερων ίδιων κεφαλαίων ή για δυνατότητα χαμηλότερων ίδιων κεφαλαίων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Κεφάλαιο 3

Αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 32
Υποχρέωση κατοχής αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και σύνθεση και διαχείριση των εν λόγω αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δημιουργούν και διατηρούν ανά πάσα στιγμή αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων.

2.Οι εκδότες που πραγματοποιούν δημόσιες προσφορές δύο ή περισσότερων κατηγοριών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν και διατηρούν χωριστά αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία για κάθε κατηγορία ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται ξεχωριστά.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούν δημόσια προσφορά των ίδιων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν και διατηρούν μόνο ένα αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων για την εν λόγω κατηγορία ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

3.Τα διοικητικά όργανα των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι η δημιουργία και καταστροφή ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ανταποκρίνεται πάντοτε σε αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και ότι η διαχείριση της εν λόγω αύξησης ή μείωσης πραγματοποιείται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων.

4.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζουν σαφή και διεξοδική πολιτική περιγραφής του μηχανισμού σταθεροποίησης των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων. Ειδικότερα, η εν λόγω πολιτική και διαδικασία:

α)απαριθμεί τα περιουσιακά στοιχεία εγγύησης στα οποία αποβλέπουν τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για τη σταθεροποίηση της αξίας τους, καθώς και τη σύνθεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων εγγύησης·

β)περιγράφει τα είδη και την ακριβή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία·

γ)περιλαμβάνει λεπτομερή εκτίμηση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας, που απορρέουν από τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία·

δ)περιγράφει τη διαδικασία βάσει της οποίας δημιουργούνται και καταστρέφονται τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις συνέπειες της εν λόγω δημιουργίας ή καταστροφής στην αύξηση και τη μείωση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων·

ε)αναφέρει αν πραγματοποιείται επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων·

στ)όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων επενδύουν μέρος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, περιγράφει λεπτομερώς την επενδυτική πολιτική και συμπεριλαμβάνει εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω επενδυτική πολιτική ενδέχεται να επηρεάσει την αξία των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων·

ζ)περιγράφει τη διαδικασία αγοράς ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και εξαργύρωσης των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και παραθέτει κατάλογο των προσώπων ή των κατηγοριών προσώπων που δικαιούνται να το πράξουν.

5.Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30 παράγραφος 11, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παραγγέλλουν τη διενέργεια ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου επί των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία χορήγησης της οικείας άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 33
Φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνουν, διατηρούν και εφαρμόζουν πολιτικές, διαδικασίες και συμβατικές ρυθμίσεις φύλαξης, βάσει των οποίων διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή τα εξής:

α)τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία του εκδότη·

β)τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι βεβαρημένα ούτε έχουν δοθεί ως εξασφάλιση ως «συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας», «συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου» ή ως «συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 57 ·

γ)τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία κρατούνται υπό φύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 4·

δ)οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχουν άμεση πρόσβαση στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εκπληρώνουν τυχόν αιτήματα εξαργύρωσης που υποβάλλουν οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι εκδίδουν δύο ή περισσότερες κατηγορίες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στην Ένωση διαθέτουν πολιτική φύλαξης για κάθε αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι έχουν εκδώσει την ίδια κατηγορία ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζουν και διατηρούν μόνο μία πολιτική φύλαξης.

2.Τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κρατούνται υπό φύλαξη έως το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων από:

α)πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια βάσει του άρθρου 53 να παρέχει την υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10, όταν τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία λαμβάνουν τη μορφή κρυπτοστοιχείων·

β)πιστωτικό ίδρυμα για κάθε άλλο είδος αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων.

3.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων επιδεικνύουν τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή, τον ορισμό και την επανεξέταση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των παρόχων κρυπτοστοιχείων που ορίζονται ως θεματοφύλακες των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ορίζονται ως θεματοφύλακες των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωσία και φήμη στην αγορά ώστε να ενεργούν ως θεματοφύλακες των εν λόγω αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των λογιστικών πρακτικών, των διαδικασιών φύλαξης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Οι συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των θεματοφυλάκων διασφαλίζουν ότι τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται υπό φύλαξη προστατεύονται έναντι απαιτήσεων των πιστωτών των θεματοφυλάκων.

Οι πολιτικές και διαδικασίες φύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής για τους ορισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ως θεματοφυλάκων των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαδικασία επανεξέτασης των εν λόγω ορισμών.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζουν τον ορισμό πιστωτικών ιδρυμάτων ή παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ως θεματοφυλάκων των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε τακτική βάση. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων αξιολογούν την έκθεσή τους στους εν λόγω θεματοφύλακες, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό φάσμα της σχέσης τους με αυτούς, και παρακολουθούν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες των εν λόγω θεματοφυλάκων σε διαρκή βάση.

4.Η φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ανατίθεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)τα πιστωτικά ιδρύματα κρατούν υπό φύλαξη παραστατικά νομίσματα σε λογαριασμό που ανοίγεται στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων·

β)όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δυνατόν να κρατούνται υπό φύλαξη, τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν υπό φύλαξη όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα·

γ)όσον αφορά κρυπτοστοιχεία που μπορούν να κρατούνται υπό φύλαξη, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κρατούν υπό φύλαξη τα κρυπτοστοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία, κατά περίπτωση, με τη μορφή ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών·

δ)όσον αφορά άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα πιστωτικά ιδρύματα επαληθεύουν την ιδιοκτησία των εκδοτών των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και διατηρούν αρχείο των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στους εκδότες των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι τα παραστατικά νομίσματα καταχωρίζονται στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ξεχωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής 58 στην έννομη τάξη των κρατών μελών. Ο λογαριασμός ανοίγεται στο όνομα των εκδοτών των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς διαχείρισης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς ότι τα παραστατικά νομίσματα που κρατούνται υπό φύλαξη ανήκουν στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι όλα τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων καταχωρίζονται στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την μεταφορά του άρθρου 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής 59 στην έννομη τάξη των κρατών μελών. Ο λογαριασμός χρηματοπιστωτικών μέσων ανοίγεται στο όνομα των εκδοτών των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς διαχείρισης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που κρατούνται υπό φύλαξη ανήκουν στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δημιουργούν μητρώο θέσεων στο όνομα των εκδοτών των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για λόγους διαχείρισης των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς ότι τα κρυπτοστοιχεία που κρατούνται υπό φύλαξη ανήκουν στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), η εκτίμηση για το κατά πόσο οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιοκτήτες των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχουν οι εκδότες των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, σε εξωτερικά αποδεικτικά στοιχεία.

5.Ο ορισμός ενός πιστωτικού ιδρύματος ή ενός παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ως θεματοφύλακα των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 3 αποδεικνύεται βάσει γραπτής σύμβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω συμβάσεις ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που θεωρούνται απαραίτητες ώστε οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να είναι σε θέση να εκτελούν τις λειτουργίες τους.

6.Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν οριστεί ως θεματοφύλακες σύμφωνα με την παράγραφο 3 ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη, επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και προς το συμφέρον του εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των κατόχων των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων.

7.Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν οριστεί ως θεματοφύλακες σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν διεξάγουν δραστηριότητες όσον αφορά τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εν λόγω εκδοτών, των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ίδιων, εκτός εάν έχουν τηρηθεί όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχουν διαχωρίσει σε λειτουργικό και ιεραρχικό επίπεδο την εκτέλεση των οικείων καθηκόντων φύλαξης από τα εν δυνάμει συγκρουόμενα καθήκοντα·

β)ο εκδότης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχει δεόντως εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και δημοσιοποιήσει στους κατόχους των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 28.

8.Σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου ή κρυπτοστοιχείου που κρατείται υπό φύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 4, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που απώλεσε το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο ή κρυπτοστοιχείο επιστρέφει αμελλητί στον εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ένα χρηματοπιστωτικό μέσο πανομοιότυπου είδους ή την αντίστοιχη αξία. Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα ή ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν φέρει ευθύνη εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει κάθε εύλογης δυνατότητας ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρά κάθε εύλογη προσπάθεια για την αποτροπή τους.

Άρθρο 34
Επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι επενδύουν ένα μέρος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, επενδύουν τα εν λόγω αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία μόνο σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις είναι ταχέως ρευστοποιήσιμες, με ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές.

2.Τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επενδύονται τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία κρατούνται υπό φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 33.

3.Όλα τα κέρδη ή οι ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων στην αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και τυχόν κινδύνων αντισυμβαλλόμενου ή λειτουργικών κινδύνων που απορρέουν από την επένδυση των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, βαρύνουν των εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

4.Η EBA, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμα και με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Κατά τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η EBA λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)τα διάφορα είδη αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να καλύψουν ένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

β)τη συσχέτιση μεταξύ των εν λόγω αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων και των άκρως ρευστοποιήσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία πιθανόν να επενδύει ο εκδότης·

γ)τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως υψηλής ποιότητας ρευστών στοιχείων ενεργητικού δυνάμει του άρθρου 412 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής 60 .

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 35
Δικαιώματα έναντι των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνουν, διατηρούν και εφαρμόζουν σαφείς και διεξοδικές πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων απαιτήσεων ή δικαιωμάτων εξαργύρωσης έναντι του εκδότη των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή έναντι των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων.

2.Όταν στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παραχωρούνται δικαιώματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θεσπίζουν πολιτική η οποία καθορίζει:

α)τους όρους, συμπεριλαμβανομένων των ορίων, των χρονικών περιόδων και των προθεσμιών, άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων από τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

β)τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της εξαργύρωσης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, σε περίπτωση συντεταγμένης εκκαθάρισης του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 ή σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του εν λόγω εκδότη·

γ)την αποτίμηση ή τις αρχές αποτίμησης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που ο κάτοχος ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα·

δ)τους όρους διακανονισμού κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων·

ε)τα τέλη που επιβάλλουν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων όταν οι κάτοχοι ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα.

Τα τέλη που αναφέρονται στο στοιχείο ε) είναι αναλογικά και αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

3.Όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν παραχωρούν δικαιώματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σε όλους τους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, στις διεξοδικές πολιτικές και διαδικασίες προσδιορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία χορηγούνται τα εν λόγω δικαιώματα. Οι διεξοδικές πολιτικές και διαδικασίες καθορίζουν επίσης τους όρους άσκησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα εν λόγω πρόσωπα.

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων συνομολογούν και διατηρούν κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις με τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται αυτού του είδους τα δικαιώματα. Αυτές οι συμβατικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν επακριβώς τους ρόλους, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και καθενός εκ των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε περίπτωση συμβατικών ρυθμίσεων στις οποίες εμπλέκονται διάφορες δικαιοδοσίες, προβλέπεται σαφής επιλογή δικαίου.

4.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι δεν παραχωρούν δικαιώματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σε όλους τους κατόχους των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ρευστοποιησιμότητας των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτόν, συνομολογούν και διατηρούν γραπτές συμβάσεις με τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίοι έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 12. Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διασφαλίζουν τη συμμετοχή επαρκούς αριθμού παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίοι υποβάλλουν σταθερές προσφορές σε ανταγωνιστικές τιμές και σε τακτική και προβλέψιμη βάση.

Όταν η αγοραία αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαφέρει σημαντικά από την αξία των περιουσιακών στοιχείων εγγύησης ή των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων, οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχουν το δικαίωμα εξαργύρωσης των κρυπτοστοιχείων απευθείας από τον εκδότη των κρυπτοστοιχείων. Στην εν λόγω περίπτωση, τυχόν τέλη που επιβάλλονται επί της εξαργύρωσης είναι αναλογικά και αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

Ο εκδότης συνομολογεί και διατηρεί συμβατικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζει ότι καταβάλλονται τα έσοδα των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που ο εκδότης αποφασίζει παύση δραστηριοτήτων, τελεί υπό συντεταγμένη εκκαθάριση ή εάν έχει ανακληθεί η άδειά του.

5.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει:

α)τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τη διασφάλιση της ρευστοποιησιμότητας των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4·

β)τις διακυμάνσεις της αξίας οι οποίες ενεργοποιούν άμεσο δικαίωμα εξαργύρωσης από τον εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, καθώς και τους όρους άσκησης του εν λόγω δικαιώματος.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 36
Απαγόρευση τόκων

Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν χορηγούν τόκους ή άλλα οφέλη που συνδέονται με τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο κάτοχος ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων έχει στην κατοχή του τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

Κεφάλαιο 4

Απόκτηση συμμετοχής σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 37
Αξιολόγηση σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αποκτών»), το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική αυτή συμμετοχή, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα ποσοστά του 10 %, 20 %, 30 % ή 50 % ή με αποτέλεσμα ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση («προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή του εν λόγω εκδότη, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής και παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4.

2.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έλαβε απόφαση να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων («υποψήφιος πωλητής»), κατ’ αρχάς απευθύνει γνωστοποίηση εγγράφως στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζοντας το ύψος της εν λόγω συμμετοχής του. Το εν λόγω πρόσωπο απευθύνει, ομοίως, γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή, εάν αποφασίσει να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 10 %, το 20 %, το 30 % ή το 50 % ή τόσο ώστε ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να παύσει να είναι θυγατρική του εν λόγω προσώπου.

3.Οι αρμόδιες αρχές, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1, βεβαιώνουν εγγράφως την παραλαβή.

4.Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις απαιτούμενες πληροφορίες από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που εξέδωσε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Κατά τη βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

5.Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απευθύνουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αίτημα για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο κατά την 50ή εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της έγγραφης βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και προσδιορίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία.

Οι αρμόδιες αρχές διακόπτουν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο έως ότου λάβουν τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, για διάστημα που δεν υπερβαίνει, ωστόσο, τις 20 εργάσιμες ημέρες. Τυχόν περαιτέρω αιτήματα των αρμόδιων αρχών για πρόσθετες πληροφορίες ή για διευκρίνιση των πληροφοριών που έλαβαν δεν συνεπάγονται πρόσθετη διακοπή της αξιολόγησης.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου για έως και 30 εργάσιμες ημέρες όταν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εγκατεστημένα ή υπόκεινται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Ένωσης.

6.Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αποφασίζουν να αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, απευθύνουν γνωστοποίηση στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός δύο εργάσιμων ημερών, αλλά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, διάστημα που παρατείνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

7.Αν οι αρμόδιες αρχές δεν αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, παρατεινόμενη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5, η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής ή η σκοπούμενη διάθεση λογίζονται ως εγκεκριμένες.

8.Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να παρατείνει την εν λόγω μέγιστη προθεσμία εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Άρθρο 38
Περιεχόμενο της αξιολόγησης της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την καταλληλότητα των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 και την ορθότητα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α)τη φήμη των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1·

β)τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής ή διάθεσης·

γ)τη χρηματοοικονομική ευρωστία των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από τον εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων επί του οποίου επιδιώκεται απόκτηση συμμετοχής·

δ)το κατά πόσον ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων θα είναι σε θέση να τηρεί και να εξακολουθήσει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος τίτλου·

ε)το κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή ότι η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής θα μπορούσε να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.

2.Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γι’ αυτό, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 ή όταν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 δεν είναι πλήρεις ή είναι ψευδείς.

3.Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί ούτε επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να εξετάζουν την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής με βάση τις οικονομικές ανάγκες της αγοράς.

4.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να εκπονήσει εξαντλητικό κατάλογο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, ο οποίος διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1. Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την προληπτική αξιολόγηση, αναλογικές και προσαρμοσμένες στη φύση των προσώπων και της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Κεφάλαιο 5

Σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 39
Κατάταξη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Η EBA κατατάσσει τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6, και εφόσον πληρούνται τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)το μέγεθος του πελατολογίου των φορέων υλοποίησης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, των μεριδιούχων του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή τυχόν τρίτων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η)·

β)την αξία των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί και, κατά περίπτωση, την κεφαλαιοποίηση αγοράς τους·

γ)τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών στα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

δ)το μέγεθος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων του εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

ε)τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του εκδότη των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κρατών μελών στα οποία χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, της χρήσης των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων για την πραγματοποίηση διασυνοριακών πληρωμών και εμβασμάτων και του αριθμού των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι τρίτες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η)·

στ)τη διασύνδεση με το χρηματοοικονομικό σύστημα.

2.Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν χορηγήσει άδεια σε εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρέχουν στην EBA τις πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

3.Αν η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως αυτά εξειδικεύονται βάσει της παραγράφου 6, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης, το οποίο κοινοποιεί στους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη. Η EBA παρέχει στους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και στις αρμόδιες αρχές τους τη δυνατότητα να διαβιβάσουν έγγραφες παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής της απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

4.Η EBA λαμβάνει την οριστική απόφασή της σχετικά με το εάν ένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσεται ως σημαντικό ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εντός τριμήνου από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και αμέσως ενημερώνει σχετικά τους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τις αρμόδιες αρχές τους.

5.Οι εποπτικές αρμοδιότητες επί εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζονται στην EBA έναν μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Η EBA και η σχετική αρμόδια αρχή συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή μεταβίβαση των εποπτικών αρμοδιοτήτων.

6.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 121 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων της παραγράφου 1 όσον αφορά τον χαρακτηρισμό ενός ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικού και τον καθορισμό των ακόλουθων:

α)των ορίων όσον αφορά τα κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) της παραγράφου 1, τα οποία υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το όριο του πελατολογίου δεν είναι κατώτερο των δύο εκατομμυρίων φυσικών ή νομικών προσώπων·

ii) το όριο της αξίας του ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που εκδίδεται ή, κατά περίπτωση, η κεφαλαιοποίηση αγοράς του εν λόγω ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν είναι μικρότερα του 1 δισ. EUR·

iii) το όριο του αριθμού και της αξίας των συναλλαγών στα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν είναι κάτω των 500 000 συναλλαγών ημερησίως ή των 100 εκατ. EUR ημερησίως αντίστοιχα·

iv)το όριο του μεγέθους των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρεται στο στοιχείο δ) δεν είναι κατώτερο του 1 δισ. EUR·

v) το όριο του αριθμού των κρατών μελών στα οποία χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων για διασυνοριακές πληρωμές και εμβάσματα, ή στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι τρίτοι που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η) δεν είναι κάτω των επτά·

β)των συνθηκών βάσει των οποίων θεωρείται ότι υπάρχει διασύνδεση των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των εκδοτών τους με το χρηματοοικονομικό σύστημα·

γ)του περιεχομένου και του μορφότυπου των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι αρμόδιες αρχές στην EBA δυνάμει της παραγράφου 2·

δ)της διαδικασίας και της προθεσμίας για τη λήψη αποφάσεων από την EBA δυνάμει των παραγράφων 3 έως 5.

Άρθρο 40
Οικειοθελής κατάταξη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Οι αιτούντες εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 16 μπορούν να αναφέρουν στην οικεία αίτηση άδειας ότι επιθυμούν να κατατάξουν τα ψηφιακά τους κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Στην εν λόγω περίπτωση, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμέσως το αίτημα του υποψήφιου εκδότη στην EBA.

Προκειμένου τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να καταταγούν ως σημαντικά κατά τον χρόνο της χορήγησης άδειας, οι αιτούντες εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων αποδεικνύουν, μέσω του οικείου προγράμματος δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ότι είναι πιθανό να πληρούν τουλάχιστον τρία κριτήρια του άρθρου 39 παράγραφος 1, όπως αυτά εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6.

2.Αν, βάσει του προγράμματος δραστηριοτήτων, η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παράγραφος 1, όπως αυτά εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης, το οποίο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του αιτούντος εκδότη.

Η EBA παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του αιτούντος εκδότη τη δυνατότητα να διαβιβάσει έγγραφες παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

3.Αν, βάσει του προγράμματος δραστηριοτήτων, η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παράγραφος 1, όπως αυτά εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, καταρτίζει σχετικό σχέδιο απόφασης, το οποίο κοινοποιεί στον αιτούντα εκδότη και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του αιτούντος εκδότη.

Η EBA παρέχει στον αιτούντα εκδότη και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής του τη δυνατότητα να διαβιβάσουν έγγραφες παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής της απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

4.Η EBA λαμβάνει την οριστική απόφασή της σχετικά με το εάν ένα ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσεται ως σημαντικό ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων εντός τριμήνου από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και αμέσως ενημερώνει σχετικά τους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και τις αρμόδιες αρχές τους.

5.Όταν ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται ως σημαντικά σύμφωνα με απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι εποπτικές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στην EBA κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης με την οποία η αρμόδια αρχή χορηγεί την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Άρθρο 41
Ειδικές πρόσθετες υποχρεώσεις για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων υιοθετούν, εφαρμόζουν και διατηρούν πολιτική αποδοχών η οποία προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων των εν λόγω εκδοτών και η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα χαλάρωσης των προτύπων κινδύνου.

2.Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα μπορούν να κρατούνται υπό φύλαξη από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίοι διαθέτουν άδεια παροχής της υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 61 , με βάση όρους δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους.

3.Οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων αξιολογούν και παρακολουθούν τις ανάγκες ρευστότητας προκειμένου να ικανοποιούν τα αιτήματα εξαργύρωσης ή την άσκηση των δικαιωμάτων, βάσει του άρθρου 34, των κατόχων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνουν, διατηρούν και εφαρμόζουν πολιτική και διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας. Η εν λόγω πολιτική και οι εν λόγω διαδικασίες διασφαλίζουν ότι τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν ανθεκτικό προφίλ ρευστότητας, που επιτρέπει στον εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και στο πλαίσιο ακραίων σεναρίων ρευστότητας.

4.Το ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο β) καθορίζεται στο 3 % του μέσου ποσού των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

5.Όταν διάφοροι εκδότες προσφέρουν το ίδιο ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων το οποίο κατατάσσεται ως σημαντικό, καθένας από τους εν λόγω εκδότες υπόκειται στις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4.

Όταν ένας εκδότης προσφέρει δύο ή περισσότερες κατηγορίες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων στην Ένωση και τουλάχιστον ένα από τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσεται ως σημαντικό, ο εκδότης αυτός υπόκειται στις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4.

6.Η EBA, σε στενή συνεργασία με την ESMA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει:

α)το ελάχιστο περιεχόμενο των ρυθμίσεων διακυβέρνησης σχετικά με την πολιτική αποδοχών που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)τη διαδικασία και την προθεσμία προσαρμογής ενός εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σε υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Κεφάλαιο 6

Συντεταγμένη εκκαθάριση

Άρθρο 42
Συντεταγμένη εκκαθάριση

1.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων διαθέτουν σχέδιο που είναι κατάλληλο για τη στήριξη της συντεταγμένης εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης λειτουργίας ή της αποκατάστασης τυχόν κρίσιμων δραστηριοτήτων που εκτελούν οι εν λόγω εκδότες ή τρίτες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η). Το σχέδιο αποδεικνύει την ικανότητα του εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων να προβεί σε συντεταγμένη εκκαθάριση χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη οικονομική ζημία στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή στη σταθερότητα των αγορών των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων.

2.Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συμβατικές ρυθμίσεις, διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων καταβάλλονται στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

3.Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επανεξετάζεται και επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV: Ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος

Κεφάλαιο 1

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Άρθρο 43
Άδεια

1.Τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος είναι αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στην Ένωση ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων μόνον εφόσον ο εκδότης των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:

α)έχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή «ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

β)συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και καθορίζονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο·

γ)δημοσιεύει λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων το οποίο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 46.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ένα «ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ λαμβάνει άδεια να εκδίδει «ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος» και τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος θεωρούνται «ηλεκτρονικό χρήμα» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

Ένα ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος με εγγύηση ενωσιακού νομίσματος θεωρείται αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στην Ένωση.

2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

α)για ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία διατίθενται, διανέμονται ή βρίσκονται στην κατοχή ειδικών επενδυτών και μπορούν να κατέχονται αποκλειστικά από ειδικούς επενδυτές·

β)εάν το μέσο ποσό ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενο στο τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν το κράτος μέλος έχει θεσπίσει όριο χαμηλότερο των 5 000 000 EUR σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, ισχύει το εν λόγω όριο.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β), οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος καταρτίζουν λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και κοινοποιούν το εν λόγω λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 46.

Άρθρο 44
Έκδοση και δυνατότητα εξαργύρωσης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, για τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος εφαρμόζονται μόνον οι ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά την έκδοση και τη δυνατότητα εξαργύρωσης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

2.Στους κατόχους ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος παραχωρείται απαίτηση έναντι του εκδότη των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Απαγορεύεται κάθε ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος το οποίο δεν παρέχει απαίτηση σε όλους τους κατόχους.

3.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος εκδίδουν ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος ίσης αξίας και κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

4.Κατόπιν αιτήματος του κατόχου ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ο αντίστοιχος εκδότης πρέπει να εξαργυρώσει, ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία, τη νομισματική αξία των υπό κατοχή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος των κατόχων ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, σε μετρητά ή μέσω μεταφοράς πίστωσης.

5.Οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος αναφέρουν σε εμφανές σημείο τους όρους εξαργύρωσης, περιλαμβανομένων των συναφών τελών, στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων όπως αναφέρεται στο άρθρο 46.

6.Η εξαργύρωση μπορεί να υπόκειται σε τέλος μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων. Οιοδήποτε παρόμοιο τέλος είναι αναλογικό και αντιστοιχεί προς το πραγματικό κόστος που βαρύνει τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

7.Όταν οι εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν ικανοποιούν τα νόμιμα αιτήματα εξαργύρωσης των κατόχων ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων και η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η υποχρέωση της παραγράφου 3 ισχύει για όλες τις ακόλουθες τρίτες οντότητες που διατηρούν συμβατικές ρυθμίσεις με τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:

α)οντότητες που διασφαλίζουν τη φύλαξη των χρηματικών ποσών που λαμβάνουν από εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος έναντι ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

β)κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιφορτισμένο με τη διανομή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος για λογαριασμό των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Άρθρο 45
Απαγόρευση τόκων

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, απαγορεύεται σε εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων η χορήγηση τόκου ή οιουδήποτε άλλου οφέλους που έχει σχέση με τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο κάτοχος ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος κατέχει τα εν λόγω ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Άρθρο 46
Περιεχόμενο και μορφή του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων για ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος

1.Πριν από τη δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην ΕΕ ή την επιδίωξη εισαγωγής των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δημοσιεύει στον ιστότοπό του λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων.

2.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλες τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες:

α)περιγραφή του εκδότη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος·

β)λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου του εκδότη και παρουσίαση των βασικών φορέων που συμμετέχουν στην κατάρτιση και την ανάπτυξη του σχεδίου·

γ)αναφορά σχετικά με το εάν το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων αφορά δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και/ή εισαγωγή των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων·

δ)λεπτομερή περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξαργύρωσης στην ονομαστική αξία που αναφέρεται στο άρθρο 44, καθώς και των διαδικασιών και των όρων άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων·

ε)τις πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη τεχνολογία και τα πρότυπα που πληροί ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία επιτρέπουν την κατοχή, την αποθήκευση και τη μεταβίβαση των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος·

στ)τους κινδύνους που σχετίζονται με τον εκδότη των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος και την υλοποίηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας·

ζ)τα στοιχεία προς δημοσιοποίηση που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων δεν έχει σημαντικές παραλείψεις και παρουσιάζεται με συνοπτική και κατανοητή μορφή.

4.Κάθε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει επίσης δήλωση στην οποία το διοικητικό όργανο του εκδότη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος διαβεβαιώνει ότι το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου και αναφέρει ότι, εξ όσων γνωρίζει, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων είναι ορθές και δεν έχουν σημαντικές παραλείψεις.

5.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων περιέχει περιληπτικό σημείωμα στο οποίο παρέχονται, με συνοπτική και μη τεχνική γλώσσα, βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή την εισαγωγή των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος προς διαπραγμάτευση και, ιδίως, σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Το περιληπτικό σημείωμα αναφέρει τα εξής:

α)οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος διαθέτουν δικαίωμα εξαργύρωσης ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία·

β)τους όρους εξαργύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τελών.

6.Κάθε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων είναι χρονολογημένο.

7.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων καταρτίζεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

8.Το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων διατίθεται σε μηχανικώς αναγνώσιμους μορφότυπους, σύμφωνα με άρθρο 5.

9.Ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος κοινοποιεί το οικείο σχέδιο λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων και, κατά περίπτωση, τις διαφημιστικές ανακοινώσεις του, στη σχετική αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 24 στοιχείο β) τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοσίευσή του.

Μετά την κοινοποίηση και υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που θεσπίζονται στην οδηγία 2009/110/ΕΚ ή των εθνικών νόμων για τη μεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

10.Τυχόν μεταβολές ή νέα στοιχεία που πιθανόν να έχουν σημαντική επίδραση στην απόφαση αγοράς κάθε δυνητικού αγοραστή ή στην απόφαση των κατόχων ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος να προβούν σε πράξη πώλησης ή ανταλλαγής των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με τον εκδότη, και επέρχονται μετά τη δημοσίευση του αρχικού λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων περιγράφονται σε τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων το οποίο καταρτίζει ο εκδότης και κοινοποιεί στη σχετική αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 9.

Άρθρο 47
Ευθύνη των εκδοτών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος για τις πληροφορίες που παρέχονται σε λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων

1.Όταν εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή το διοικητικό του όργανο έχει παραβεί το άρθρο 46, παρέχοντας στο οικείο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ή σε τροποποιημένο λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων ελλιπείς, ανακριβείς ή ασαφείς πληροφορίες ή πληροφορίες που είναι παραπλανητικές, ο κάτοχος των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον εν λόγω εκδότη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή το διοικητικό του όργανο για πρόκληση ζημίας που οφείλεται στην εν λόγω παράβαση.

Τυχόν αποκλεισμός της αστικής ευθύνης στερείται παντός έννομου αποτελέσματος.

2.Αποτελεί ευθύνη των κατόχων ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος να αποδείξουν βάσει στοιχείων ότι ο εκδότης ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος παρέβη το άρθρο 46 και ότι η παράβαση αυτή είχε αντίκτυπο στην απόφασή τους για αγορά, πώληση ή ανταλλαγή των προαναφερθέντων ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

3.Οι κάτοχοι ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση για τις πληροφορίες που παρέχονται σε περιληπτικό σημείωμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, παρά μόνον εάν:

α)το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

β)το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων, βασικές πληροφορίες με στόχο να συνδράμει τους καταναλωτές και τους επενδυτές κατά την εξέταση του ενδεχομένου αγοράς των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

4.Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει περαιτέρω αξιώσεις για αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 48
Διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με δημόσια προσφορά ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή με την εισαγωγή των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, συμμορφώνονται με όλα τα ακόλουθα:

α)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες·

β)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές·

γ)οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες του λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων·

δ)οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι έχει δημοσιευθεί λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων·και αναγράφουν τη διεύθυνση του ιστότοπου του εκδότη των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

2.Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις περιέχουν σαφή και κατηγορηματική δήλωση ότι όλοι οι κάτοχοι των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος έχουν δικαίωμα εξαργύρωσης από τον εκδότη ανά πάσα στιγμή και στην ονομαστική αξία.

Άρθρο 49
Επένδυση χρηματικών ποσών που λαμβάνονται από εκδότες σε αντάλλαγμα ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Χρηματικά ποσά που λαμβάνονται από εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος σε αντάλλαγμα ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και επενδύονται σε ασφαλή, χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ επενδύονται σε στοιχεία ενεργητικού εκφρασμένα στο νόμισμα με το οποίο συνδέεται το ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος.

Κεφάλαιο 2

Σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος

Άρθρο 50
Κατάταξη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Η EBA κατατάσσει ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, όπως εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, και εφόσον πληρούνται τουλάχιστον τρία από αυτά τα κριτήρια.

2.Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη παρέχουν στην EBA πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6 σε τουλάχιστον ετήσια βάση.

3.Όταν η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, όπως εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, η EBA συντάσσει σχέδιο απόφασης επί του θέματος και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη. Η EBA παρέχει στους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στις αρμόδιες αρχές τους τη δυνατότητα να υποβάλουν εγγράφως παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής της απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

4.Η EBA λαμβάνει την οριστική απόφασή της σχετικά με το εάν ένα ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος κατατάσσεται ως σημαντικό ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος εντός τριμήνου από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και αμέσως ενημερώνει σχετικά τους εκδότες των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και τις αρμόδιες αρχές τους.

Άρθρο 51
Οικειοθελής κατάταξη ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή «ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν την κατάταξη των ψηφιακών τους κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμέσως το αίτημα του εκδότη ή του αιτούντος εκδότη στην EBA.

Για να καταταχθούν τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικά, ο εκδότης ή ο αιτών εκδότης των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος αποδεικνύει, υποβάλλοντας αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ότι είναι πιθανό να πληροί τουλάχιστον τρία από τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, όπως εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6.

2.Εάν, βάσει του προγράμματος δραστηριοτήτων, η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, όπως εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, η EBA συντάσσει σχέδιο απόφασης επί του θέματος και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη ή του αιτούντος εκδότη.

Η EBA παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη ή του αιτούντος εκδότη τη δυνατότητα να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής της απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

3.Εάν, βάσει του προγράμματος δραστηριοτήτων, η EBA θεωρεί ότι τα ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, όπως εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, η EBA συντάσσει σχέδιο απόφασης επί του θέματος και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στον εκδότη ή στον αιτούντα εκδότη και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του εκδότη ή του αιτούντος εκδότη.

Η EBA παρέχει στον εκδότη ή στον αιτούντα εκδότη και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής του τη δυνατότητα να υποβάλουν εγγράφως παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση της οριστικής της απόφασης. Η EBA εξετάζει δεόντως τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια.

4.Η EBA λαμβάνει την οριστική απόφασή της σχετικά με το εάν ένα ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος κατατάσσεται ως σημαντικό ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος εντός τριμήνου από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και αμέσως ενημερώνει σχετικά τους εκδότες ή τον αιτούντα εκδότη των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και τις αρμόδιες αρχές τους. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον εκδότη ή στον αιτούντα εκδότη των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής του.

Άρθρο 52
Ειδικές πρόσθετες υποχρεώσεις για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Οι εκδότες τουλάχιστον μίας κατηγορίας ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις που ισχύουν για τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων:

α)άρθρα 33 και 34 του παρόντος κανονισμού, αντί του άρθρου 7 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

β)άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού·

γ)άρθρο 41 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, αντί του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ·

δ)άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ V: Άδεια και όροι λειτουργίας για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Κεφάλαιο 1: Χορήγηση άδειας σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 53
Άδεια

1.Υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων παρέχονται μόνον από νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταστατική έδρα σε κράτος μέλος της Ένωσης και έχουν λάβει άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 55.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων πληρούν ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας.

Πρόσωπο που δεν είναι πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν χρησιμοποιεί όνομα ή εταιρική επωνυμία, δεν εκδίδει διαφημιστικές ανακοινώσεις ούτε χρησιμοποιεί άλλες διαδικασίες που δημιουργούν την εντύπωση ότι έχει λάβει άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγχυση ως προς αυτό.

2.Οι αρμόδιες αρχές που χορηγούν άδεια δυνάμει του άρθρου 55 μεριμνούν ώστε η εν λόγω άδεια να προσδιορίζει τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που επιτρέπεται να παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3.Η άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ισχύει σε όλη την Ένωση και επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια σε όλη την Ένωση, είτε ασκώντας το δικαίωμα εγκατάστασης, μεταξύ άλλων και μέσω υποκαταστήματος, είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σε διασυνοριακή βάση δεν υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που επιθυμούν να προσθέσουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων στην άδειά τους υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια αίτηση επέκτασης της άδειάς τους συμπληρώνοντας και επικαιροποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 54. Η αίτηση επέκτασης διεκπεραιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 55.

Άρθρο 54
Αίτηση χορήγησης άδειας

1.Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να παράσχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων υποβάλλουν αίτηση για άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική έδρα τους.

2.Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)την επωνυμία, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης επωνυμίας και οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επωνυμίας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, τον ιστότοπο του εν λόγω παρόχου και τη φυσική διεύθυνσή του·

β)τη νομική μορφή του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

γ)το καταστατικό του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

δ)πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο περιγράφεται το είδος των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που επιθυμεί να παρέχει ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και ορίζεται πού και πώς θα διατίθενται οι εν λόγω υπηρεσίες·

ε)περιγραφή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

στ)για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό όργανο του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς και για όλα τα φυσικά πρόσωπα που, άμεσα ή έμμεσα, κατέχουν 20 % ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, αποδεικτικό της ύπαρξης λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά παραβάσεις των εθνικών κανόνων στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του δικαίου περί αφερεγγυότητας, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας, καθώς και των υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης·

ζ)αποδεικτικά στοιχεία ότι τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό όργανο του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για τη διαχείριση του εν λόγω παρόχου και ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

η)περιγραφή του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων και του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

θ)περιγραφές, τόσο σε τεχνική όσο και σε μη τεχνική γλώσσα, των συστημάτων ΤΠ και των ρυθμίσεων ασφάλειας του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

ι)αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ικανοποιεί τις διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 60·

ια)περιγραφή των διαδικασιών του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τη διαχείριση των καταγγελιών πελατών·

ιβ)περιγραφή της διαδικασίας διαχωρισμού των κρυπτοστοιχείων και των χρηματικών ποσών του πελάτη·

ιγ)περιγραφή της διαδικασίας και του συστήματος για τον εντοπισμό φαινομένων κατάχρησης της αγοράς·

ιδ)εάν ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων, περιγραφή της πολιτικής φύλαξης·

ιε)εάν ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να λειτουργήσει πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, περιγραφή των κανόνων λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης·

ιστ)εάν ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να εκτελεί ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων, περιγραφή της αμερόληπτης εμπορικής πολιτικής·

ιζ)εάν ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων, περιγραφή της πολιτικής εκτέλεσης·

ιη)εάν ο αιτών προτίθεται να λαμβάνει και να διαβιβάζει εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων, αποδεικτικά στοιχεία ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ ονόματος του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρογνωσία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

3.Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεώνουν τους αιτούντες παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να παρέχουν πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ ή εθνικής νομοθεσίας που ίσχυε για τις υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα παραμένουν επικαιροποιημένα και είναι προσβάσιμα από τις αρμόδιες αρχές. 

Άρθρο 55
Αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας και χορήγηση ή άρνηση χορήγησης άδειας

1.Εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν κατά πόσον η αίτηση είναι πλήρης ελέγχοντας εάν έχουν υποβληθεί οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 54 παράγραφος 2. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, οι αρχές ορίζουν προθεσμία εντός της οποίας οι αιτούντες πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οφείλουν να παράσχουν τις πληροφορίες που λείπουν.

2.Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν την εξέταση αιτήσεων εάν οι εν λόγω αιτήσεις παραμένουν ελλιπείς μετά την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως τους αιτούντες παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για το γεγονός ότι μια αίτηση είναι πλήρης.

4.Πριν από τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αποτελεί θυγατρική παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος·

β)ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αποτελεί θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος·

γ)ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος.

5.Οι αρμόδιες αρχές, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης, αξιολογούν τη συμμόρφωση του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προς τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου και λαμβάνουν πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που προτίθεται να παρέχει ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας εάν υφίστανται αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

α)το διοικητικό όργανο του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αποτελεί απειλή για την αποτελεσματική, χρηστή και συνετή διαχείριση και αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς και για τη δέουσα συνεκτίμηση του συμφέροντος των πελατών του και της ακεραιότητας της αγοράς·

β)ο αιτών δεν πληροί ή είναι πιθανόν να μην πληροί απαιτήσεις του παρόντος τίτλου.

6.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA για όλες τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ESMA καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται στις εγκριθείσες αιτήσεις στο μητρώο αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 57. Η ESMA μπορεί να ζητεί πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές χορηγούν τις άδειες βάσει του παρόντος άρθρου με συνεπή τρόπο.

7.Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στους αιτούντες παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τις αποφάσεις τους για τη χορήγηση, ή την άρνηση χορήγησης, άδειας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εκάστοτε απόφασης.

Άρθρο 56
Ανάκληση άδειας

1.Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν τις άδειες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:

α)δεν έχει κάνει χρήση της άδειας εντός 18 μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της·

β)έχει παραιτηθεί ρητώς από την άδειά του·

γ)δεν έχει παράσχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων επί εννέα διαδοχικούς μήνες·

δ)έχει αποκτήσει την άδειά του με αντικανονικό τρόπο, μεταξύ άλλων, βάσει ψευδών δηλώσεων στην αίτηση χορήγησης της άδειας·

ε)δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια και δεν έχει προβεί στις διορθωτικές ενέργειες που ζήτησε η αρμόδια αρχή εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος·

στ)έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

2.Οι αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται επίσης να ανακαλούν άδειες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή μέλη του διοικητικού οργάνου του υπέπεσαν σε παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 62 σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

β)ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει απολέσει την άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών που τού είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ ή την άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που τού είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τον τίτλο II της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, και ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν έλαβε μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης εντός 40 ημερολογιακών ημερών.

3.Όταν αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια, η αρμόδια αρχή που έχει οριστεί ως ενιαίο σημείο επαφής στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 81 ενημερώνει σχετικά την ESMA και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η ESMA καταχωρίζει τις πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση της άδειας στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 57.

4.Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίζουν την ανάκληση της άδειας σε συγκεκριμένη υπηρεσία.

5.Πριν προχωρήσουν σε ανάκληση της άδειας, οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται με την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:

α)αποτελεί θυγατρική παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος·

β)αποτελεί θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος·

γ)ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχει λάβει άδεια στο άλλο κράτος μέλος.

6.Η EBA, η ESMA και οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους υποδοχής μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης να εξετάσει εάν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.

7.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ομαλή μεταφορά των κρυπτοστοιχείων και των χρηματικών ποσών των πελατών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε περίπτωση ανάκλησης άδειας.

Άρθρο 57
Μητρώο παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1.Η ESMA καταρτίζει μητρώο με όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της και επικαιροποιείται τακτικά.

2.Το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)την επωνυμία, τη νομική μορφή, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας και τα υποκαταστήματα του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β)την εμπορική επωνυμία, τη φυσική διεύθυνση και τον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζεται ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

γ)το όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την άδεια, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της·

δ)κατάλογο των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τις οποίες χορηγήθηκε άδεια στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

ε)κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να παράσχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 58·

στ)κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό με παραπομπή στη συναφή ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

3.Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 56, η εν λόγω ανάκληση παραμένει αναρτημένη στο μητρώο επί πέντε έτη.

Άρθρο 58
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που προτίθενται να παράσχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή που έχει οριστεί ως ενιαίο σημείο επαφής σύμφωνα με το άρθρο 81:

α)κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων·

β)την ημερομηνία έναρξης της σκοπούμενης παροχής των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

γ)κατάλογο όλων των άλλων δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.Το ενιαίο σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, στην ESMA και στην EBA. Η ESMA καταχωρίζει τις πληροφορίες αυτές στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 57.

3.Το ενιαίο σημείο επαφής του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μπορούν να αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος προέλευσής τους από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Κεφάλαιο 2: Υποχρεώσεις για όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 59
Υποχρέωση να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό και προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών και της πληροφόρησης των πελατών

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους, υφιστάμενων και δυνητικών.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχουν στους πελάτες ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες, ιδίως στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι οποίες πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται ως τέτοιες. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν παραπλανούν, σκοπίμως ή από αμέλεια, τους πελάτες ως προς τα πραγματικά ή αντιληπτά πλεονεκτήματα κρυπτοστοιχείων.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προειδοποιούν τους πελάτες για τους κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά κρυπτοστοιχείων.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν τις τιμολογιακές πολιτικές τους, με διαδικτυακή ανάρτησή τους σε εμφανή θέση στον ιστότοπό τους.

Άρθρο 60
Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν, ανά πάσα στιγμή, διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που ισούνται τουλάχιστον με το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα ποσά:

α)το ποσό των μόνιμων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα IV, ανάλογα με τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β)το ένα τέταρτο των πάγιων εξόδων του προηγούμενου έτους, ποσό που αναθεωρείται σε ετήσια βάση.

2.Οι διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)ίδια κεφάλαια, τα οποία αποτελούνται από στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά τις ολικές αφαιρέσεις δυνάμει του άρθρου 36 του εν λόγω κανονισμού, χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις λόγω ορίου δυνάμει των άρθρων 46 και 48 του εν λόγω κανονισμού·

β)ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τα εδάφη της Ένωσης στα οποία παρέχονται ενεργά οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ή συγκρίσιμη εγγύηση.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί για ένα έτος από την ημερομηνία που άρχισαν να παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιούν, για τον υπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα προβλεπόμενα πάγια έξοδα που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις τους για την παροχή υπηρεσιών του πρώτου δωδεκαμήνου, όπως υποβλήθηκαν με την αίτησή τους για χορήγηση αδείας.

4.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 διαθέτει τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)έχει αρχική διάρκεια ενός έτους τουλάχιστον·

β)η περίοδος προειδοποίησης για την καταγγελία του είναι τουλάχιστον 90 ημέρες·

γ)έχει συναφθεί με επιχείρηση που έχει λάβει άδεια παροχής ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο·

δ)παρέχεται από τρίτη οντότητα.

5.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) περιλαμβάνει κάλυψη κατά του κινδύνου:

α)απώλειας εγγράφων·

β)ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων·

γ)πράξεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων που οδηγούν σε παραβίαση:

i) νομικών και ρυθμιστικών υποχρεώσεων·

ii) του καθήκοντος του παρόχου να ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό έναντι των πελατών·

iii) των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας·

δ)παράλειψης θέσπισης, υλοποίησης και διατήρησης των κατάλληλων διαδικασιών για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων·

ε)πρόκλησης ζημιών από διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αστοχία των συστημάτων·

στ)κατά περίπτωση ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, βαρειάς αμέλειας όσον αφορά τη διασφάλιση των κρυπτοστοιχείων και των χρηματικών ποσών των πελατών.

6.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υπολογίζουν το ύψος των παγίων εξόδων για το προηγούμενο έτος με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αφαιρώντας τα ακόλουθα στοιχεία από τις συνολικές δαπάνες μετά τη διανομή των κερδών στους μετόχους στις πλέον πρόσφατα ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή, εάν δεν είναι διαθέσιμες ελεγμένες καταστάσεις, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν επικυρωθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές:

α)έκτακτες αμοιβές (bonus) και άλλες αποδοχές του προσωπικού, στον βαθμό που οι εν λόγω έκτακτες αμοιβές και αποδοχές συναρτώνται με τα καθαρά κέρδη των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων κατά το συγκεκριμένο έτος·

β)συμμετοχές εργαζομένων, διευθυντών και εταίρων στα κέρδη·

γ)άλλες διανομές κερδών και άλλες μεταβλητές αποδοχές, στον βαθμό που γίνονται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια·

δ)μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από μη συνήθεις δραστηριότητες.

Άρθρο 61
Οργανωτικές απαιτήσεις

1.Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν την αναγκαία καλή φήμη και επάρκεια, σε επίπεδο προσόντων, εμπειρίας και δεξιοτήτων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αφιερώσουν ικανό χρόνο για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2.Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 20 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ή κατέχουν, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εξουσία ελέγχου επί του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την αναγκαία καλή φήμη και επάρκεια.

3.Κανένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων απασχολούν προσωπικό που διαθέτει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

5.Το διοικητικό όργανο αξιολογεί και ανά τακτά διαστήματα επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται με σκοπό τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στα κεφάλαια 2 και 3 του παρόντος τίτλου, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

6.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και τακτική παροχή των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Προς τούτο, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων χρησιμοποιούν κατάλληλους και αναλογικούς πόρους και διαδικασίες, όπως, π.χ., ανθεκτικά και ασφαλή συστήματα ΤΠΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 63  

Διαμορφώνουν πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης λειτουργίας στον τομέα της ΤΠΕ, καθώς και σχέδια αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 64 , με στόχο να διασφαλίζεται, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των συστημάτων και διαδικασιών ΤΠΕ, η διατήρηση των σημαντικότερων δεδομένων και λειτουργιών τους και η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η έγκαιρη αποκατάσταση των εν λόγω δεδομένων και λειτουργιών και η έγκαιρη επανέναρξη της παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

7.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 65 Παρακολουθούν και ανά τακτά διαστήματα αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων, και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την εγγύηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 66

8.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μεριμνούν ώστε να τηρείται αρχείο όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και όλων των εκτελούμενων εντολών και συναλλαγών κρυπτοστοιχείων. Το αρχείο αυτό πρέπει να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ασκούν τα εποπτικά τους καθήκοντα και να προβαίνουν σε ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων, ιδίως δε να διαπιστώνουν τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών με όλες τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων έναντι των πελατών ή των δυνητικών πελατών και σε σχέση με την ακεραιότητα της αγοράς.

9.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις με στόχο την παρακολούθηση και τον εντοπισμό περιστατικών κατάχρησης της αγοράς όπως αναφέρεται στον τίτλο VI. Αναφέρουν αμέσως στην οικεία αρμόδια αρχή κάθε υπόνοια ότι ενδέχεται να υφίστανται συνθήκες που υποδεικνύουν ότι υπήρξε, υπάρχει ή είναι πιθανό να υπάρξει κατάχρηση αγοράς.

Άρθρο 62
Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων γνωστοποιούν στην οικεία αρμόδια αρχή κάθε μεταβολή στο διοικητικό όργανό τους και παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς το άρθρο 61.

Άρθρο 63
Ασφαλής φύλαξη κρυπτοστοιχείων και χρηματικών ποσών πελατών

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που κατέχουν κρυπτοστοιχεία πελατών ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, και να αποτρέψουν τη χρησιμοποίηση των κρυπτοστοιχείων πελάτη για ίδιο λογαριασμό, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

2.Όταν το επιχειρηματικό μοντέλο τους ή οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων απαιτούν κατοχή χρηματικών ποσών πελατών, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πελατών και να αποτρέψουν τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων πελατών, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 67 , για ίδιο λογαριασμό.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τοποθετούν άμεσα τα χρηματικά ποσά πελατών σε κεντρική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χρηματικά ποσά πελατών που βρίσκονται στην κατοχή κεντρικής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος είναι τοποθετημένα σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που ταυτοποιούνται χωριστά από τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μπορούν, είτε μόνοι τους είτε μέσω τρίτου, να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σχετιζόμενες με την υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που προσφέρουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ή ο τρίτος, αποτελεί ίδρυμα πληρωμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

5.Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αποτελούν ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ ή ιδρύματα πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

Άρθρο 64
Διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών που λαμβάνουν από πελάτες.

2.Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων χωρίς χρέωση.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταρτίζουν και θέτουν στη διάθεση των πελατών υπόδειγμα για την υποβολή καταγγελιών και τηρούν αρχείο όλων των καταγγελιών που τους έχουν υποβληθεί και των μέτρων που ελήφθησαν σχετικά.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ερευνούν όλες τις καταγγελίες έγκαιρα και με δίκαιο τρόπο, και ενημερώνουν τους πελάτες για την έκβαση των ερευνών τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 65
Πρόληψη, εντοπισμός, διαχείριση και δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματική πολιτική για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδίων και:

α)των μετόχων τους ή κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου,

β)των διευθυντών και των υπαλλήλων τους,

γ)των πελατών τους ή μεταξύ δύο πελατών τους.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων γνωστοποιούν στους πελάτες και στους δυνητικούς πελάτες τους την εν γένει φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου τους.

3.Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι αρκούντως ακριβής, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε πελάτη ώστε να μπορεί ο πελάτης να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτουν οι συγκρούσεις συμφερόντων.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αξιολογούν και επανεξετάζουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση την πολιτική τους σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

Άρθρο 66
Εξωτερική ανάθεση

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναθέτουν σε τρίτους την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να αποφεύγεται η επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου. Παραμένουν εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος τίτλου και διασφαλίζουν ότι πληρούνται ανά πάσα στιγμή όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)η εξωτερική ανάθεση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

β)η εξωτερική ανάθεση δεν αλλοιώνει τη σχέση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και των πελατών τους, ούτε τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έναντι των πελατών τους·

γ)η εξωτερική ανάθεση δεν μεταβάλλει τους όρους χορήγησης άδειας στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

δ)οι τρίτοι που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και η εξωτερική ανάθεση δεν εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας αυτών των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας πρόσβασης για την απόκτηση σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων αυτών·

ε)οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διατηρούν την αναγκαία εμπειρογνωσία και τους αναγκαίους πόρους για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματική εποπτεία των ανατιθέμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση σε μόνιμη βάση·

στ)οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχουν άμεση πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις ανατιθέμενες υπηρεσίες·

ζ)οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων μεριμνούν ώστε οι τρίτοι που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και που θα εφαρμόζονταν εάν οι εν λόγω τρίτοι ήταν εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ζ), οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων περιλαμβάνονται στη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης και στρατηγικών εξόδου.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων συνάπτουν γραπτή συμφωνία με τους τρίτους που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο της εξωτερικής ανάθεσης. Αυτή η γραπτή συμφωνία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αφενός των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και αφετέρου των ενεχόμενων τρίτων, και παρέχει στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη συμφωνία.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και οι τρίτοι θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και των σχετικών αρχών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε οι εν λόγω αρχές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων προς τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου.

Κεφάλαιο 3: Υποχρεώσεις για την παροχή ειδικών υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 67
Φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων συνάπτουν συμφωνία με τους πελάτες τους για τον καθορισμό των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους. Στη συμφωνία αυτή περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλα τα εξής:

α)η ταυτότητα των συμβαλλομένων στη συμφωνία·

β)η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας και περιγραφή της εν λόγω υπηρεσίας·

γ)τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξακρίβωσης ταυτότητας του πελάτη·

δ)περιγραφή των συστημάτων ασφάλειας που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

ε)τα τέλη που επιβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

στ)το εφαρμοστέο στη συμφωνία δίκαιο.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων ανοίγουν, στο όνομα του κάθε πελάτη, και τηρούν μητρώο θέσεων οι οποίες αντιστοιχούν στα δικαιώματα του κάθε πελάτη στα κρυπτοστοιχεία. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καταχωρίζουν το συντομότερο δυνατό στο εν λόγω μητρώο τις κινήσεις που εκτελούνται μετά από οδηγίες των πελατών τους. Οι εσωτερικές διαδικασίες τους εγγυώνται ότι κάθε κίνηση που έχει αντίκτυπο στην καταχώριση των κρυπτοστοιχείων τεκμηριώνεται με συναλλαγή που έχει καταχωριστεί κανονικά στο μητρώο θέσεων του πελάτη.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων θεσπίζουν πολιτική φύλαξης με εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη ή ο έλεγχος των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, ή των μέσων πρόσβασης στα κρυπτοστοιχεία, π.χ. των κρυπτογραφικών κλειδιών.

Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες εγγυώνται ότι ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι αδύνατο να απολέσει τα κρυπτοστοιχεία των πελατών ή τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία ως αποτέλεσμα απάτης, απειλών στον κυβερνοχώρο ή αμέλειας. 

4.Κατά περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα κρυπτοστοιχεία. Κάθε γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει δικαιώματα του πελάτη καταχωρίζεται το συντομότερο δυνατό στο μητρώο θέσεων του πελάτη.

5.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων παρέχουν στους πελάτες τους, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και ανά πάσα στιγμή μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου πελάτη, κατάσταση θέσης των κρυπτοστοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο όνομα των εν λόγω πελατών. Η εν λόγω κατάσταση θέσης παρέχεται σε σταθερό μέσο. Η κατάσταση θέσης αναφέρει τα σχετικά κρυπτοστοιχεία, το υπόλοιπό τους, την αξία τους και τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων στη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων πληροφορούν το ταχύτερο δυνατό τους πελάτες τους σχετικά με πράξεις κρυπτοστοιχείων για τις οποίες απαιτείται απάντηση από τους εν λόγω πελάτες.

6.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων μεριμνούν ώστε τα κρυπτοστοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους εξ ονόματος των πελατών τους ή τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κρυπτοστοιχεία να επιστρέφονται το συντομότερο δυνατό στους εν λόγω πελάτες.

7.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων διαχωρίζουν τις συμμετοχές για λογαριασμό των πελατών τους από τις δικές τους συμμετοχές. Μεριμνούν ώστε, στο πλαίσιο της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) που χρησιμοποιούν, τα κρυπτοστοιχεία των πελατών τους να τηρούνται σε χωριστές διευθύνσεις από τις διευθύνσεις των δικών τους κρυπτοστοιχείων.

8.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τρίτων ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τυχόν απώλεια κρυπτοστοιχείων ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ή ηλεκτρονικής πειρατείας (hacking) έως του ποσού της αγοραίας αξίας των απολεσθέντων κρυπτοστοιχείων.

Άρθρο 68
Λειτουργία πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων θεσπίζουν κανόνες λειτουργίας για την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης. Οι εν λόγω κανόνες λειτουργίας πρέπει τουλάχιστον να:

α)θεσπίζουν τις απαιτήσεις, τη δέουσα επιμέλεια και τις διαδικασίες έγκρισης που εφαρμόζονται πριν από την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης·

β)ορίζουν τις κατηγορίες αποκλεισμού, εφόσον υπάρχουν, δηλαδή τα είδη κρυπτοστοιχείων που δεν θα γίνονται δεκτά προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης·

γ)θεσπίζουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και το επίπεδο των τελών, εφόσον υπάρχουν, για την έγκριση της διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης·

δ)καθιερώνουν αντικειμενικά και αναλογικά κριτήρια για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης, τα οποία προάγουν την ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης για τους πελάτες που επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές·

ε)θεσπίζουν απαιτήσεις για την εξασφάλιση δίκαιης και ομαλής διαπραγμάτευσης·

στ)θεσπίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κρυπτοστοιχεία παραμένουν προσβάσιμα προς διαπραγμάτευση, όπως τα όρια ρευστότητας και οι απαιτήσεις περιοδικής δημοσιοποίησης·

ζ)θεσπίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων·

η)θεσπίζουν διαδικασίες για τον αποτελεσματικό διακανονισμό τόσο των συναλλαγών κρυπτοστοιχείων όσο και των συναλλαγών σε παραστατικό νόμισμα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), οι κανόνες λειτουργίας αναφέρουν σαφώς ότι ένα κρυπτοστοιχείο δεν θα εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, εάν δεν έχει δημοσιευθεί λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων, εκτός εάν το εν λόγω κρυπτοστοιχείο εμπίπτει στην εξαίρεση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Πριν γίνει δεκτό προς διαπραγμάτευση ένα κρυπτοστοιχείο, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων εξασφαλίζουν ότι το κρυπτοστοιχείο συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης και αξιολογούν την ποιότητα του εν λόγω κρυπτοστοιχείου. Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας ενός κρυπτοστοιχείου, η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης λαμβάνει υπόψη την εμπειρία, το ιστορικό επιδόσεων και τη φήμη του εκδότη και της ομάδας ανάπτυξής του. Η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης αξιολογεί επίσης την ποιότητα των κρυπτοστοιχείων που εμπίπτουν στην εξαίρεση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης για κρυπτοστοιχεία δεν επιτρέπουν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων με ενσωματωμένη λειτουργία ανωνυμοποίησης, εκτός εάν οι κάτοχοι των κρυπτοστοιχείων και το ιστορικό συναλλαγών τους μπορούν να εντοπιστούν από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, ή από τις αρμόδιες αρχές.

2.Οι κανόνες λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης ή σε άλλη γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι κανόνες λειτουργίας δημοσιεύονται στον ιστότοπο του οικείου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων δεν διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων την οποία διαχειρίζονται, ακόμη και όταν έχουν λάβει άδεια για ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή για ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα, διαδικασίες και ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα συναλλαγών τους:

α)είναι ανθεκτικά·

β)έχουν επαρκή χωρητικότητα για να μπορούν να διασφαλίσουν την εύρυθμη διεξαγωγή συναλλαγών υπό ακραίες συνθήκες πίεσης στην αγορά·

γ)είναι σε θέση να απορρίπτουν εντολές που υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών ή είναι σαφώς εσφαλμένες·

δ)έχουν ελεγχθεί πλήρως προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θεσπίζονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

ε)διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς αδιάλειπτης λειτουργίας που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών τους σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος συναλλαγών.

5.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν τις τιμές αγοράς και πώλησης και το βάθος των θέσεων διαπραγμάτευσης στις τιμές που διαφημίζονται για τα κρυπτοστοιχεία μέσω των συστημάτων της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγών σε συνεχή βάση.

6.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των εκτελούμενων συναλλαγών σε σχέση με κρυπτοστοιχεία εισηγμένα στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσής τους. Δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες όλων αυτών των συναλλαγών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό.

7.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων διαθέτουν στο κοινό τις πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των παραγράφων 5 και 6 υπό εύλογους εμπορικούς όρους και εξασφαλίζουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις εν λόγω πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται δωρεάν 15 λεπτά μετά τη δημοσίευσή τους σε μηχαναγνώσιμη μορφή και παραμένουν δημοσιευμένες για τουλάχιστον δύο έτη.

8.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ολοκληρώνουν τον οριστικό διακανονισμό μιας συναλλαγής κρυπτοστοιχείων στο σύστημα DLT την ίδια ημέρα κατά την οποία εκτελείται η συναλλαγή στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης.

9.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων μεριμνούν ώστε η διάρθρωση χρεώσεών τους να είναι διαφανής, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις, και να μην παρέχει κίνητρα για εισαγωγή, τροποποίηση ή ακύρωση εντολών ή για την εκτέλεση συναλλαγών με τρόπο που συμβάλλει σε συνθήκες μη εύρυθμης διαπραγμάτευσης ή σε κατάχρηση της αγοράς όπως αναφέρεται στον τίτλο VI.

10.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων διατηρούν πόρους και διαθέτουν εφεδρικές εγκαταστάσεις προκειμένου να μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια αρχή τους.

Άρθρο 69
Ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν αμερόληπτη εμπορική πολιτική η οποία προσδιορίζει, συγκεκριμένα, το είδος πελατών που γίνονται δεκτοί για συναλλαγές και τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τους πελάτες.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν σταθερή τιμή των κρυπτοστοιχείων ή μέθοδο για τον καθορισμό της τιμής των κρυπτοστοιχείων που προτείνουν προς ανταλλαγή έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων εκτελούν τις εντολές των πελατών στις προβαλλόμενες τιμές κατά τον χρόνο λήψης των εντολών.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι παραστατικού νομίσματος ή άλλων κρυπτοστοιχείων δημοσιεύουν τις λεπτομέρειες των εντολών και των συναλλαγών που διενεργούν, συμπεριλαμβανομένων των όγκων και των τιμών των συναλλαγών.

Άρθρο 70
Εκτέλεση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να επιτύχουν, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες τους, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες της τιμής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης και διακανονισμού, του μεγέθους, της φύσης και κάθε άλλο παράγοντα που είναι σημαντικός για την εκτέλεση της εντολής, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εκτελεί εντολές σχετικά με κρυπτοστοιχεία σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που δίνουν οι πελάτες του.

2.Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 2, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων θεσπίζουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, καταρτίζουν και εφαρμόζουν πολιτική εκτέλεσης εντολών που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών τους. Ειδικότερα, η εν λόγω πολιτική εκτέλεσης εντολών εξασφαλίζει την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών των πελατών και αποτρέπει την κατάχρηση πληροφοριών που αφορούν εντολές πελατών από υπαλλήλους των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό τρίτων ενημερώνουν με ενδεδειγμένο και σαφή τρόπο τους πελάτες τους για την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν και για κάθε σημαντική μεταβολή της.

Άρθρο 71
Τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων γνωστοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στον εκδότη ή σε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του, πριν προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης με τον εν λόγω εκδότη ή τρίτο:

α)το είδος της εξεταζόμενης τοποθέτησης, υποδεικνύοντας εάν υφίσταται εγγύηση για ελάχιστο ποσό αγοράς ή όχι·

β)το ύψος του τέλους συναλλαγής που συνδέεται με την υπηρεσία για την προτεινόμενη πράξη·

γ)τον χρόνο, τη διαδικασία και την τιμή που προβλέπονται για την προτεινόμενη πράξη·

δ)πληροφορίες σχετικά με τους αγοραστές στους οποίους απευθύνονται.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια τοποθέτησης κρυπτοστοιχείων, πριν από την τοποθέτηση των εκάστοτε κρυπτοστοιχείων, εξασφαλίζουν τη συμφωνία των εκδοτών ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό τους όσον αφορά τα σημεία α) έως δ).

2.Οι κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 65 προβλέπουν συγκεκριμένες και επαρκείς διαδικασίες για την πρόληψη, παρακολούθηση, διαχείριση και πιθανή δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων τοποθετούν τα κρυπτοστοιχεία σε δικούς τους πελάτες·

β)η προτεινόμενη τιμή για την τοποθέτηση κρυπτοστοιχείων είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.

Άρθρο 72
Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό τρίτων

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λήψης και διαβίβασης εντολών για λογαριασμό τρίτων θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες και ρυθμίσεις που παρέχουν άμεση και ορθή διαβίβαση των εντολών των πελατών για εκτέλεση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λήψης και διαβίβασης εντολών για λογαριασμό τρίτων δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν τις εντολές των πελατών σε συγκεκριμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια λήψης και διαβίβασης εντολών για λογαριασμό τρίτων δεν κάνουν κατάχρηση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεμείς εντολές πελατών και λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών αυτών από υπαλλήλους τους.

Άρθρο 73
Παροχή συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία αξιολογούν τη συμβατότητα των εν λόγω κρυπτοστοιχείων με τις ανάγκες των πελατών και τα προτείνουν μόνον όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των πελατών.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία μεριμνούν ώστε τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με κρυπτοστοιχεία ή με υπηρεσία κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό τους, να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

3.Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία, σχετικά με τους στόχους του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημίες, καθώς και σχετικά με τη στοιχειώδη κατανόηση από την πλευρά του πελάτη των κινδύνων που ενέχει η αγορά κρυπτοστοιχείων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία προειδοποιούν τους πελάτες ότι, λόγω της διαπραγματευσιμότητας τους, η τιμή των κρυπτοστοιχείων μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία θεσπίζουν, διατηρούν και εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες που τους επιτρέπουν να συλλέγουν και να αξιολογούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης για κάθε πελάτη. Λαμβάνουν εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες τους είναι αξιόπιστες.

5.Εάν οι πελάτες δεν παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 4, ή εάν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία κρίνουν, με βάση τις πληροφορίες που έλαβαν δυνάμει της παραγράφου 4, ότι οι δυνητικοί ή υφιστάμενοι πελάτες δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία ενημερώνουν τους εν λόγω πελάτες ή δυνητικούς πελάτες ότι τα κρυπτοστοιχεία ή οι υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για εκείνους, και τους απευθύνουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα κρυπτοστοιχεία. Η προειδοποίηση αυτή αναφέρει σαφώς τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του χρηματικού ποσού που επενδύεται ή μετατρέπεται σε κρυπτοστοιχεία. Οι πελάτες βεβαιώνουν ρητώς ότι παρέλαβαν και ότι κατανοούν την προειδοποίηση που εξέδωσε ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

6.Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία επανεξετάζουν για κάθε πελάτη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανά διετία μετά την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

7.Αφού διενεργηθεί η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που έχουν λάβει άδεια παροχής συμβουλών σχετικά με κρυπτοστοιχεία διαβιβάζουν στους πελάτες έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι συμβουλές που δίδονται στους εν λόγω πελάτες. Η έκθεση συντάσσεται και κοινοποιείται στους πελάτες σε σταθερό μέσο. Η εν λόγω έκθεση πρέπει, τουλάχιστον, να:

α)προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών·

β)παρέχει το περίγραμμα των συμβουλών που έχουν δοθεί.

Κεφάλαιο 4: Απόκτηση συμμετοχής σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 74
Αξιολόγηση σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ο «υποψήφιος αποκτών»), το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το 10 %, το 20 %, το 30 % ή το 50 % ή ώστε ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση (η «προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην αρμόδια για τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αρχή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 4.

2.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (ο «υποψήφιος πωλητής»), κατ’ αρχάς απευθύνει γνωστοποίηση εγγράφως στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζοντας το ύψος της εν λόγω συμμετοχής του. Το εν λόγω πρόσωπο απευθύνει, ομοίως, γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές, εάν αποφασίσει να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 10 %, το 20 %, το 30 % ή το 50 % ή τόσο ώστε ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να παύσει να είναι θυγατρική του εν λόγω προσώπου.

3.Οι αρμόδιες αρχές, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1, βεβαιώνουν εγγράφως τον υποψήφιο αποκτώντα ότι την παρέλαβαν.

4.Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 4, εντός εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Κατά τη βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

5.Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απευθύνουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αίτημα για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο κατά την 50ή εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της έγγραφης βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και προσδιορίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία.

Οι αρμόδιες αρχές διακόπτουν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο έως ότου λάβουν τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, για διάστημα που δεν υπερβαίνει, ωστόσο, τις 20 εργάσιμες ημέρες. Τυχόν περαιτέρω αιτήματα των αρμόδιων αρχών για πρόσθετες πληροφορίες ή για διευκρίνιση των πληροφοριών που έλαβαν δεν συνεπάγονται πρόσθετη διακοπή της αξιολόγησης.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου για έως και 30 εργάσιμες ημέρες όταν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εγκατεστημένα ή υπόκεινται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Ένωσης.

6.Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αποφασίζουν να αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, απευθύνουν γνωστοποίηση στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός δύο εργάσιμων ημερών, αλλά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, διάστημα που παρατείνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

7.Αν οι αρμόδιες αρχές δεν αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, παρατεινόμενη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5, η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής ή η σκοπούμενη διάθεση λογίζονται ως εγκεκριμένες.

8.Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να παρατείνει την εν λόγω μέγιστη προθεσμία εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Άρθρο 75
Περιεχόμενο της αξιολόγησης σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1.Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την καταλληλότητα των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 και την ορθότητα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α)τη φήμη των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1·

β)τη φήμη και την πείρα των προσώπων που θα διευθύνουν τις δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης απόκτησης ή διάθεσης συμμετοχής·

γ)την οικονομική ευρωστία των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για τον οποίο επιδιώκεται η απόκτηση συμμετοχής·

δ)το κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα είναι σε θέση να συμμορφώνεται και θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου·

ε)το κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή ότι η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής θα μπορούσε να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.

2.Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αντιταχθούν στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γι’ αυτό, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 ή όταν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 δεν είναι πλήρεις ή είναι ψευδείς.

3.Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί ούτε επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να εξετάζουν την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής με βάση τις οικονομικές ανάγκες της αγοράς.

4.Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο των αναγκαίων πληροφοριών για τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές κατά τη στιγμή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1. Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι σημαντικές για την προληπτική αξιολόγηση, αναλογικές και προσαρμοσμένες στη φύση των προσώπων και της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ: Πρόληψη κατάχρησης αγοράς σε σχέση με κρυπτοστοιχεία

Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την κατάχρηση αγοράς

Οι απαγορεύσεις και οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο εφαρμόζονται σε ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου οι οποίες αφορούν κρυπτοστοιχεία που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων υπό τη διαχείριση αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης αυτού του είδους.

Άρθρο 77
Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών

1.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων ενημερώνουν το κοινό όσο το δυνατόν συντομότερα σχετικά με προνομιακές πληροφορίες οι οποίες τους αφορούν, με τρόπο που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και την πλήρη, ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των εν λόγω πληροφοριών από το κοινό.

2.Οι εκδότες κρυπτοστοιχείων δύνανται, υπ’ ευθύνη τους, να αναβάλουν τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)η άμεση δημοσιοποίηση είναι πιθανόν να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά των εκδοτών·

β)η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν είναι πιθανόν να παραπλανήσει το κοινό·

γ)οι εκδότες μπορούν να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών.

Άρθρο 78
Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών

1.Απαγορεύεται η χρήση προνομιακών πληροφοριών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για την απόκτηση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, ή για την διάθεση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων, άμεσα ή έμμεσα, για ίδιο λογαριασμό του προσώπου που κατέχει τις προνομιακές πληροφορίες, ή για λογαριασμού τρίτου.

2.Απαγορεύεται σε πρόσωπα που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σχετικά με κρυπτοστοιχεία να:

α)συνιστούν, βάσει των εν λόγω προνομιακών πληροφοριών, σε άλλο πρόσωπο να αποκτήσει τα κρυπτοστοιχεία ή να διαθέσει τα κρυπτοστοιχεία τα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, ή να παροτρύνουν το εν λόγω πρόσωπο να προβεί στην εν λόγω απόκτηση ή διάθεση·

β)συνιστούν, βάσει των εν λόγω προνομιακών πληροφοριών, σε άλλο πρόσωπο να ακυρώσει ή να τροποποιήσει εντολή σχετική με τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία, ή να παροτρύνουν το εν λόγω πρόσωπο να προβεί στην εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση.

Άρθρο 79
Απαγόρευση παράνομης γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Πρόσωπα που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες δεν γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η ανακοίνωση γίνεται κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους.

Άρθρο 80
Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς

1.Απαγορεύεται η χειραγώγηση της αγοράς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις κατωτέρω πρακτικές:

α)εκτός εάν το πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγή, διαβιβάζει εντολή για διενέργεια συναλλαγής ή επιδεικνύει άλλη συμπεριφορά αποδεικνύει ότι υφίστανται θεμιτοί λόγοι για την εν λόγω συναλλαγή, εντολή ή συμπεριφορά, διενέργεια συναλλαγής, τοποθέτηση εντολής για διενέργεια συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά με την οποία:

i) δίνονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή κρυπτοστοιχείου·

ii) διαμορφώνεται, ή είναι πιθανό να διαμορφωθεί, η τιμή ενός ή περισσότερων κρυπτοστοιχείων σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο·

β)διενέργεια συναλλαγής, τοποθέτηση εντολής για διενέργεια συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συμπεριφορά που επηρεάζει ή είναι πιθανόν να επηρεάσει την τιμή ενός ή περισσότερων κρυπτοστοιχείων, χρησιμοποιώντας παραπλανητική μεθόδευση ή άλλης μορφής παραπλάνηση ή τέχνασμα·

γ)διάδοση πληροφοριών διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η οποία δίνει ή είναι πιθανόν να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός κρυπτοστοιχείου ή διαμορφώνει ή είναι πιθανόν να διαμορφώσει την τιμή ενός ή περισσότερων κρυπτοστοιχείων σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης φημών, εφόσον το πρόσωπο που τις διέδωσε γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.

2.Οι ακόλουθες συμπεριφορές, ενδεικτικά, συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς:

α)η εξασφάλιση δεσπόζουσας θέσης επί της προσφοράς ή της ζήτησης κρυπτοστοιχείου η οποία έχει, ή είναι πιθανόν να έχει, ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό, άμεσα ή έμμεσα, της τιμής αγοράς ή της τιμής πώλησης, ή δημιουργεί, ή είναι πιθανόν να δημιουργήσει, άλλες αθέμιτες συνθήκες στις συναλλαγές·

β)η τοποθέτηση εντολών σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή τροποποίησής τους, με τη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου συναλλαγών, η οποία έχει ένα από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), μέσω:

i) της διακοπής ή της καθυστέρησης λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, ή της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να έχουν αυτό το αποτέλεσμα·

ii) της αύξησης της δυσκολίας εντοπισμού από άλλα πρόσωπα των γνήσιων εντολών στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω της καταχώρισης εντολών που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση της κανονικής λειτουργίας της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, ή της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να έχουν αυτό το αποτέλεσμα·

iii) της δημιουργίας ψευδών ή παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή κρυπτοστοιχείου, ιδίως μέσω της καταχώρισης εντολών για την έναρξη ή ενίσχυση μιας τάσης, ή της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να έχουν αυτό το αποτέλεσμα·

γ)η εκμετάλλευση περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα παραδοσιακά ή τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας για την έκφραση γνώμης σχετικά με κρυπτοστοιχείο, μετά την απόκτηση θέσεων στο εν λόγω κρυπτοστοιχείο, και η εν συνεχεία άντληση οφέλους από τον αντίκτυπο που έχει η εκφρασθείσα γνώμη στην τιμή του εν λόγω κρυπτοστοιχείου, χωρίς να έχει ταυτόχρονα δημοσιοποιηθεί η συγκεκριμένη σύγκρουση συμφερόντων με αρμόζοντα και αποτελεσματικό τρόπο.

Τίτλος VII: αρμόδιες αρχές, EBA και ESMA

Κεφάλαιο 1: Εξουσίες αρμόδιων αρχών και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, της EBA και της ESMA

Άρθρο 81
Αρμόδιες αρχές

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ενημερώνουν σχετικά την EBA και την ESMA.

2.Εάν ένα κράτος μέλος ορίσει περισσότερες από μια αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής και ορίζει μία εξ αυτών ως ενιαίο σημείο επαφής για τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών καθώς και με την EBA και την ESMA.

3.Η ESMA δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 82
Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει των τίτλων II, III, IV και V του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες:

α)να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·

β)να απαιτούν από τα μέλη του διοικητικού οργάνου των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να παρέχουν πληροφορίες·

γ)να αναστέλλουν, ή να απαιτούν από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να αναστείλει, την παροχή υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

δ)να απαγορεύουν την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όταν διαπιστώνουν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

ε)να δημοσιοποιούν, ή να απαιτούν από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να δημοσιοποιήσει, κάθε ουσιώδη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

στ)να δημοσιοποιούν ότι συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

ζ)να αναστέλλουν, ή να απαιτούν από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να αναστείλει, την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εάν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η κατάσταση του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων είναι τέτοια ώστε η παροχή της υπηρεσίας κρυπτοστοιχείων ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των καταναλωτών·

η)να μεταβιβάζουν υφιστάμενες συμβάσεις σε άλλο πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στις περιπτώσεις στις οποίες ανακαλείται άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 56, εφόσον συμφωνούν οι πελάτες και ο παραλαμβάνων πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

θ)εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο παρέχει υπηρεσία κρυπτοστοιχείων χωρίς άδεια, να απαιτούν από το πρόσωπο αυτό να διαβιβάσει πληροφορίες και έγγραφα·

ι)εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο εκδίδει ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος χωρίς άδεια, να απαιτούν από το πρόσωπο αυτό να διαβιβάσει πληροφορίες και έγγραφα·

ια)σε επείγουσες περιπτώσεις, εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο παρέχει υπηρεσία κρυπτοστοιχείων χωρίς άδεια, να διατάσσουν την άμεση διακοπή της δραστηριότητας χωρίς προειδοποίηση ή επιβολή προθεσμίας·

ιβ)να απαιτούν από τους εκδότες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή από πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·

ιγ)να απαιτούν από τα μέλη του διοικητικού οργάνου του εκδότη κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή από πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή των λόγω κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, να παρέχουν πληροφορίες·

ιδ)να απαιτούν από τους εκδότες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, να συμπεριλάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες στα λευκά βιβλία κρυπτοστοιχείων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

ιε)να αναστέλλουν δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

ιστ)να απαγορεύουν δημόσια προσφορά κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, όταν διαπιστώνουν ότι παραβιάζεται ή έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι πρόκειται να παραβιασθεί ο παρών κανονισμός·

ιζ)να αναστέλλουν ή να απαιτούν από πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων να αναστείλει τη διαπραγμάτευση των κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

ιη)να απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, όταν διαπιστώνουν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

ιθ)να γνωστοποιούν ότι συγκεκριμένος εκδότης κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένου εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

κ)να γνωστοποιούν, ή να απαιτούν από τον εκδότη κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένου εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, να γνωστοποιήσει, κάθε ουσιώδη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κρυπτοστοιχείων που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

κα)να αναστέλλουν ή να απαιτούν από τη σχετική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων να αναστείλει τη διαπραγμάτευση των κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, εάν θεωρούν ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η διαπραγμάτευση θα αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των καταναλωτών·

κβ)σε επείγουσες περιπτώσεις, εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο εκδίδει ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος χωρίς άδεια ή ότι ένα πρόσωπο εκδίδει κρυπτοστοιχεία χωρίς να έχει κοινοποιηθεί λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7, να διατάσσουν την άμεση διακοπή της δραστηριότητας χωρίς προειδοποίηση ή επιβολή προθεσμίας·

κγ)να απαιτούν την προσωρινή διακοπή κάθε πρακτικής την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

κδ)να διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Οι εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες που ασκούνται σε σχέση με τους εκδότες ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δεν θίγουν τις εξουσίες που χορηγούνται στις σχετικές αρμόδιες αρχές βάσει των εθνικών νόμων για τη μεταφορά της οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

2.Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του τίτλου VI του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας επιπροσθέτως των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής και να λαμβάνουν ή να παίρνουν αντίγραφο αυτών·

β)να ζητούν ή να απαιτούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη μεταβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και από τους εντολείς αυτών και, όταν απαιτείται, να καλούν και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο με στόχο την απόκτηση πληροφοριών·

γ)να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για την κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα ή δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού·

δ) να παραπέμπουν ζητήματα για ποινική διερεύνηση·

ε)να ζητούν, αν αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι σημαντικά για την έρευνα παραβάσεων των άρθρων 77, 78, 79 και 80·

στ)να ζητούν τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ή και τα δύο·

ζ)να επιβάλλουν προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας· και

η) να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων απαιτώντας από εκδότη κρυπτοστοιχείων ή άλλο πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης.

3.Εφόσον το κρίνει αναγκαίο δυνάμει του εθνικού δικαίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί από την αρμόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)άμεσα·

β)σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές·

δ)υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

5.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

6.Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται ότι παραβαίνει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται δια συμβολαίου ή δια νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν προκύπτει καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

Άρθρο 83
Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1.Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Σε περίπτωση που κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να έρχονται σε επαφή με τις δικαστικές, τις διωκτικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και στην EBA και την ESMA, ώστε να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση συνεργασίας τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.Μια αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί να ενεργήσει μετά από αίτηση παροχής πληροφοριών ή αίτημα συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α)εάν η συμμόρφωση με το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του νόμου ή μια ποινική έρευνα·

β)εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα·

γ)εάν τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

3.Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν, κατόπιν αιτήματος και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4.Μια αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτημα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)διενεργεί η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

β)επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει στην επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

γ)επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διενεργήσει η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

δ)αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εποπτείας στις άλλες αρμόδιες αρχές.

5.Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ESMA σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η ESMA μπορεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ενεργεί σύμφωνα με την εξουσία που της παρέχεται με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην EBA σε περιπτώσεις στις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο αφορά εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που σχετίζονται με ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η EBA μπορεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ενεργεί σύμφωνα με την εξουσία που της παρέχεται με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

7.Οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν στενά την εποπτεία τους προκειμένου να εντοπίζουν και να διορθώνουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, να αναπτύσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές, να διευκολύνουν τη συνεργασία, να προωθούν τη συνεπή ερμηνεία και να παρέχουν αξιολογήσεις για περισσότερα πεδία δικαιοδοσίας σε περίπτωση διαφωνίας.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η EBA και η ESMA επιτελούν συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των σωμάτων όπως αναφέρονται στα άρθρα 99 και 101, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών πρακτικών που εξασφαλίζουν ομοιόμορφες διαδικασίες και συνεπείς προσεγγίσεις και ενισχύουν τη συνέπεια των αποτελεσμάτων της εποπτείας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τομείς της εποπτείας που έχουν διασυνοριακή διάσταση ή πιθανό διασυνοριακό αντίκτυπο.

8.Όταν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν ικανοποιείται, κοινοποιεί με αρκούντως λεπτομερή τρόπο τα πορίσματά της στην αρμόδια αρχή της οντότητας ή των οντοτήτων που είναι ύποπτες για την παράβαση αυτή.

9.Η ESMA, αφού διαβουλευθεί με την EBA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

10.Η ESMA, αφού διαβουλευθεί με την EBA, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ...[να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Άρθρο 84
Συνεργασία με την EBA και την ESMA

1.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και με την EBA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου 2 του παρόντος τίτλου.

2.Η αιτούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την EBA και την ESMA σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφος 4.

Σε περίπτωση επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας με διασυνοριακό αποτέλεσμα, η ESMA συντονίζει την επιθεώρηση ή την έρευνα εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές. Εάν η επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα με διασυνοριακό αποτέλεσμα αφορά εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων που σχετίζονται με ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, η EBA συντονίζει την επιθεώρηση ή την έρευνα εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές.

3.Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην EBA και στην ESMA όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να επιτελέσουν το έργο τους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.

4.Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την EBA και την ESMA.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 85
Συνεργασία με άλλες αρχές

Εάν εκδότης κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αναπτύσσει δραστηριότητες άλλες από εκείνες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη ή την εποπτεία αυτών των άλλων δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται στη σχετική ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών.

Άρθρο 86
Υποχρεώσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος τίτλου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ποινικών διατάξεων, στην Επιτροπή, την EBA και την ESMA, έως τις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επιτροπή και την ESMA οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 87
Επαγγελματικό απόρρητο

1.Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίησή της είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

2.Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εργάζονται ή εργάσθηκαν για τις αρμόδιες αρχές. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 88
Προστασία δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 68 .

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την EBA και την ESMA στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η EBA και η ESMA συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 69 .

Άρθρο 89
Προληπτικά μέτρα

1.Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχουν διαπραχθεί παρατυπίες από πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή από εκδότη κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και την ESMA.

Όταν οι παρατυπίες αφορούν εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που σχετίζεται με ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής ενημερώνουν επίσης την EBA.

2.Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή ο εκδότης κρυπτοστοιχείων εξακολουθεί να παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, την ESMA και, κατά περίπτωση, την EBA, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή την ESMA και, κατά περίπτωση, την EBA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3.Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με οποιοδήποτε από τα μέτρα που λαμβάνει άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να θέσει το θέμα υπόψη της ESMA. Η ESMA μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν τα μέτρα αφορούν εκδότη ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που σχετίζεται με ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει το θέμα υπόψη της EBA. Η EBA μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 90
Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν, όπου είναι αναγκαίο, συμφωνίες συνεργασίας με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες. Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την EBA, την ESMA και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι πρόκειται να υπογράψει τέτοια συμφωνία.

2.Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, όπου είναι εφικτό, διευκολύνει και συντονίζει την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών εποπτικών αρχών τρίτων χωρών.

Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που περιλαμβάνουν ένα πρότυπο έγγραφο για συμφωνίες συνεργασίας, στα οποία πρέπει να προσφεύγουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπου είναι δυνατόν.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.Επίσης, η ESMA, σε στενή συνεργασία με την EBA, όπου είναι εφικτό, διευκολύνει και συντονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τη λήψη μέτρων δυνάμει του κεφαλαίου 2.

4.Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 87. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμοδίων αρχών.

Άρθρο 91
Διαχείριση καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές

1.Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους πελάτες και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από εκδότες κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και των ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, και από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η καταγγελία, ή σε γλώσσα που γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτος μέλους.

2.Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στον ιστότοπο της εκάστοτε αρμόδιας αρχής και κοινοποιούνται στην EBA και στην ESMA. Η ESMA δημοσιεύει στο μητρώο κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 57 τις παραπομπές στις ενότητες των ιστοτόπων των αρμόδιων αρχών που σχετίζονται με τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών.

Κεφάλαιο 2: διοικητικά μέτρα και κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές

Άρθρο 92
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1.Με την επιφύλαξη τυχόν ποινικών κυρώσεων και με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών κατά το άρθρο 82, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν και να επιβάλλουν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα κατ’ ελάχιστον για τις ακόλουθες παραβάσεις:

α)παραβάσεις των άρθρων 4 έως 14·

β)παραβάσεις των άρθρων 17 και 21, των άρθρων 23 έως 36 και του άρθρου 42·

γ)παραβάσεις των άρθρων 43 έως 49, εξαιρουμένου του άρθρου 47·

δ)παραβάσεις του άρθρου 56 και των άρθρων 58 έως 73·

ε)παραβάσεις των άρθρων 76 έως 80·

στ)μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα ή επιθεώρηση ή αίτημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) ή ε) του εν λόγω εδαφίου υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις δυνάμει του εθνικού τους δικαίου έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος]. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά στην Επιτροπή, στην ESMA και στην EBA τους σχετικούς κανόνες της ποινικής νομοθεσίας.

Έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος], τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο στην Επιτροπή, στην EBA και στην ESMA. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, στην ESMA και στην EBA οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο α):

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 82·

β)εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)επιβολή ανώτατων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα, βάσει της ισοτιμίας στις [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ή τουλάχιστον ίσες με το 3 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ 70 , ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

ε)όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 700 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο β):

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης·

β)εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)επιβολή ανώτατων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 15 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο.

4.Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ):

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης·

β)εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)επιβολή ανώτατων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 15 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο.

5.Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ):

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

β)εντολή με την οποία απαιτείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να μην επαναλάβει την εν λόγω συμπεριφορά·

γ)απαγόρευση σε βάρος οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου του υπαίτιου για την παράβαση νομικού προσώπου ή κάθε άλλου υπαίτιου για την παράβαση φυσικού προσώπου να ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε αυτές τις επιχειρήσεις·

δ)ανώτατα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο ε)·

ε)όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανώτατα διοικητικά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 500 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ή ίσα με έως και το 5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

στ)όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ανώτατα διοικητικά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 500 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

6.Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε):

α)εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπαίτιο για την παράβαση να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει·

β)αποστέρηση των κερδών που αποκομίστηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, στον βαθμό που αυτά μπορούν να προσδιοριστούν·

γ)δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της παράβασης·

δ)ανάκληση ή αναστολή της άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

ε)προσωρινή απαγόρευση σε βάρος μέλους του διοικητικού οργάνου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή κάθε άλλου υπαίτιου για την παράβαση φυσικού προσώπου να ασκεί διοικητικά καθήκοντα στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

στ)σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 78, 79 ή 80, μόνιμη απαγόρευση σε βάρος μέλους του διοικητικού οργάνου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή κάθε άλλου υπαίτιου για την παράβαση φυσικού προσώπου να ασκεί διοικητικά καθήκοντα στον πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων·

ζ)προσωρινή απαγόρευση σε βάρος μέλους του διοικητικού οργάνου του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή κάθε άλλου υπαίτιου για την παράβαση φυσικού προσώπου να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό·

η)ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκομίστηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

θ)όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]·

ι)όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους τουλάχιστον 15 000 000 EUR ή τουλάχιστον ίσες με το 15 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο, ή, στα κράτη μέλη των οποίων νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.

7.Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν στις αρμόδιες αρχές επιπρόσθετες εξουσίες επιβολής κυρώσεων πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 έως 6 και μπορούν να προβλέπουν υψηλότερα επίπεδα κυρώσεων από τα οριζόμενα στις συγκεκριμένες παραγράφους, όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπαίτια για την παράβαση.

Άρθρο 93
Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων

1.Οι αρμόδιες αρχές, κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους της διοικητικής κύρωσης ή άλλων διοικητικών μέτρων που πρέπει να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 92, λαμβάνουν υπόψη εάν η παράβαση τελέσθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση:

α)τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης·

β)τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράβαση·

γ)τη χρηματοοικονομική ισχύ του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)τη σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπαίτιο για την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιορισθούν·

ε)τις ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)το επίπεδο συνεργασίας του υπαίτιου για την παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, υπό την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράβαση·

η)τα μέτρα που λαμβάνονται από τον υπαίτιο για την παράβαση προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή της·

θ)τον αντίκτυπο της παράβασης στα συμφέροντα των επενδυτών ή των καταναλωτών.

2.Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 92, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες τους, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη δράση τους για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και την αλληλεπικάλυψη κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 94
Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να υπόκεινται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ισχύει επίσης εάν δεν έχει ληφθεί, εντός εξαμήνου από την κατάθεσή της, απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Άρθρο 95
Δημοσίευση αποφάσεων

1.Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές στους επίσημους ιστοτόπους τους αμέσως μετά την κοινοποίηση της εκάστοτε απόφασης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαίτιων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις αποφάσεις για την επιβολή μέτρων στο πλαίσιο έρευνας.

2.Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων, ή της ταυτότητας ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, θεωρηθεί δυσανάλογη από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή εάν η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)αναβάλλουν τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·

β)δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα και κατά τρόπο που συνάδει με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων·

γ)δεν δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι εναλλακτικές λύσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:

i) ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii) η αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτής της απόφασης σε σχέση με τα μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυμη δημοσίευση.

3.Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως στον επίσημο ιστότοπό τους τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση περί επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4.Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο να παραμένει στον επίσημο ιστότοπό τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 96
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στην ESMA και στην EBA

1.Η αρμόδια αρχή παρέχει ετησίως στην ESMA και στην EBA συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 92. Η ESMA δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές σε ετήσια έκθεση.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1, να καθορίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν σε ετήσια βάση στην EBA και στην ESMA ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναλάβει και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Η ESMA δημοσιεύει τα στοιχεία σχετικά με τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις σε ετήσια έκθεση.

2.Όταν η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί διοικητικές κυρώσεις, άλλα διοικητικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στο κοινό, τις αναφέρει ταυτόχρονα στην ESMA.

3.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την EBA και την ESMA σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευθούν, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών που έχουν ασκηθεί σχετικά και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για τυχόν επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην EBA και στην ESMA. Η ESMA τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη μόνον από την EBA, την ESMA και τις αρμόδιες αρχές, και επικαιροποιείται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 97

Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 71 εφαρμόζεται στην αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβάσεις.

Κεφάλαιο 3: Εποπτικές αρμοδιότητες της EBA επί των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, και σώματα εποπτών

Άρθρο 98
Εποπτικές αρμοδιότητες της EBA επί των εκδοτών σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων και σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Εάν ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσεται ως σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 39 ή το άρθρο 40, ο εκδότης των εν λόγω ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ασκεί τις δραστηριότητές του υπό την εποπτεία της EBA.

Η EBA ασκεί τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών που ανατίθενται από τα άρθρα 21, 37 και 38 όσον αφορά τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

2.Εάν εκδότης σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων παρέχει υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων ή εκδίδει κρυπτοστοιχεία που δεν κατατάσσονται ως σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, οι εν λόγω υπηρεσίες και δραστηριότητες παραμένουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης.

3.Εάν ψηφιακό κέρμα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων κατατάσσεται ως σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 39, η EBA διενεργεί εποπτική επαναξιολόγηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του τίτλου III.

4.Εάν ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος κατατάσσεται ως σημαντικό σύμφωνα με τα άρθρα 50 ή 51, η EBA είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση του εκδότη των εν λόγω σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 52.

Άρθρο 99
Σώματα για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την απόφαση κατάταξης ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ως σημαντικού, η EBA συγκροτεί συμβουλευτικό εποπτικό σώμα, το οποίο διευθύνει και του οποίου προεδρεύει η ίδια, για κάθε εκδότη σημαντικού ψηφιακού κέρματος με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.Στο σώμα συμμετέχουν:

α)η EBA, ως προεδρεύουσα του σώματος·

β)η ESMA·

γ)η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εκδότης των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

δ) οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών πιστωτικών ιδρυμάτων ή παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εξασφαλίζουν τη φύλαξη των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 33·

ε)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στις οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

στ)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ρευστοποιησιμότητας των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο·

ζ)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των οντοτήτων που επιτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο η)·

η)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10 σε σχέση με τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων·

θ)η ΕΚΤ·

ι)όταν ο εκδότης των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος του οποίου νόμισμα δεν είναι το ευρώ, ή όταν νόμισμα εκτός του ευρώ περιλαμβάνεται στα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία, η εθνική κεντρική τράπεζα του εν λόγω κράτους μέλους·

ια)οι σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες η EBA έχει συνάψει διοικητική συμφωνία βάσει του άρθρου 108.

3.Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που δεν είναι μέλος του σώματος μπορεί να ζητεί από το σώμα κάθε πληροφορία που την ενδιαφέρει προς εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων.

4.Το σώμα, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεριμνά για:

α)την κατάρτιση της μη δεσμευτικής γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 100·

β)την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 107·

γ)την επίτευξη συμφωνίας για εκούσια εκχώρηση καθηκόντων στα μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων δυνάμει του άρθρου 120·

δ)τον συντονισμό των προγραμμάτων εποπτικής εξέτασης με βάση την εκτίμηση κινδύνων που διενεργείται από τον εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 9.

Για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στα σώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου, τα μέλη του σώματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δικαιούνται να συμβάλλουν στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του σώματος, ιδίως με την προσθήκη σημείων στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης.

5.Η συγκρότηση και η λειτουργία του σώματος βασίζεται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ όλων των μελών του.

Στη συμφωνία καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις λειτουργίας του σώματος, που περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)τις διαδικασίες ψηφοφορίας, που αναφέρονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4·

β)τις διαδικασίες καθορισμού της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του σώματος·

γ)τη συχνότητα των συνεδριάσεων του σώματος·

δ)τη μορφή και το εύρος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από την EBA στα μέλη του σώματος, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 9·

ε)τις κατάλληλες ελάχιστες προθεσμίες για την αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων από τα μέλη του σώματος·

στ)τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σώματος.

Η συμφωνία μπορεί επίσης να καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στην EBA ή σε άλλο μέλος του σώματος.

6.Για να εξασφαλιστεί η συνεπής και συνεκτική λειτουργία των σωμάτων, η EBA, σε συνεργασία με την ESMA και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών προτύπων που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) έως η) πρέπει να θεωρούνται ως οι πλέον σχετικές και τις λεπτομέρειες των πρακτικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 100
Μη δεσμευτικές γνώμες των σωμάτων για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων

1.Το σώμα για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να εκδίδει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τα εξής: 

A)την εποπτική επαναξιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 3·

B)αποφάσεις δια των οποίων ορίζεται ότι ένας εκδότης σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να κατέχει μεγαλύτερο ποσό ιδίων κεφαλαίων ή ότι επιτρέπεται σε εκδότη να κατέχει μικρότερο ποσό ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4·

C)επικαιροποιήσεις του σχεδίου συντεταγμένης εκκαθάρισης εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του άρθρου 42·

D)μεταβολές στο επιχειρηματικό μοντέλο εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1·

E)σχέδιο τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2·

F)μελετώμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3·

G)μελετώμενα εποπτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 112·

H)μελετώμενη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με εποπτική αρχή τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 108·

I)μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων από την EBA σε αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 120·

J)μελετώμενες τροποποιήσεις στην άδεια των οντοτήτων και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως η), ή μελετώμενο εποπτικό μέτρο για τις εν λόγω οντότητες και παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

2.Στην περίπτωση που το σώμα γνωμοδοτεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατόπιν αιτήματος μέλους του σώματος και μετά την έγκριση από την πλειοψηφία του σώματος σύμφωνα με την παράγραφο 4, η γνώμη μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αδυναμιών της μελετώμενης ενέργειας ή του μέτρου που μελετάται από την EBA ή τις αρμόδιες αρχές.

3.Η EBA διευκολύνει την έκδοση της γνώμης σύμφωνα με τον γενικό συντονιστικό της ρόλο δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

4.Η πλειοψηφική γνώμη του σώματος εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

Για σώματα με δώδεκα ή λιγότερα μέλη, έως δύο μέλη του σώματος που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος διαθέτουν ψήφο και κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία μόνο ψήφο. Όσον αφορά τα σώματα με περισσότερα από 12 μέλη, έως τρία μέλη που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος διαθέτουν ψήφο και κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία μόνο ψήφο.

Όταν η ΕΚΤ είναι μέλος του σώματος δυνάμει του άρθρου 99 παράγραφος 2 στοιχείο θ), διαθέτει δύο ψήφους.

Οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 στοιχείο ια) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τις γνώμες του σώματος.

5.Η EBA και οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη στην οποία έχει καταλήξει το σώμα σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων συστάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αδυναμιών της μελετώμενης ενέργειας ή του εποπτικού μέτρου που μελετάται για εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων ή σε σχέση με τις οντότητες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως η). Σε περίπτωση που η EBA ή μια αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με γνώμη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων συστάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αδυναμιών της μελετώμενης ενέργειας ή του εποπτικού μέτρου που μελετάται, η απόφασή της περιέχει πλήρη αιτιολόγηση και παρέχει επεξήγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων από την εν λόγω γνώμη ή τις εν λόγω συστάσεις.

Άρθρο 101
Σώματα για εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την απόφαση κατάταξης ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος ως σημαντικού, η EBA συγκροτεί συμβουλευτικό εποπτικό σώμα, το οποίο διευθύνει και του οποίου προεδρεύει η ίδια, για κάθε εκδότη σημαντικού ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.Στο σώμα συμμετέχουν:

α)η EBA, ως προεδρεύουσα·

β)η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στο οποίο ο εκδότης του ψηφιακού κέρματος ηλεκτρονικού χρήματος έχει λάβει άδεια πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος·

γ)η ESMA·

δ)οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών πιστωτικών ιδρυμάτων που εξασφαλίζουν τη φύλαξη των χρηματικών ποσών που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος·

ε)οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών ιδρυμάτων πληρωμών που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος·

στ)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων στις οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος·

ζ)όπου απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές των πλέον σχετικών παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία κρυπτοστοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10 σε σχέση με τα σημαντικά ψηφιακά κέρματα ηλεκτρονικού χρήματος·

η)όταν ο εκδότης των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος το νόμισμα του οποίου είναι το ευρώ, ή, όταν το σημαντικό ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος έχει ως νόμισμα αναφοράς το ευρώ, η ΕΚΤ·

θ)όταν ο εκδότης των σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος του οποίου νόμισμα δεν είναι το ευρώ, ή όταν το σημαντικό ψηφιακό κέρμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει ως νόμισμα αναφοράς το ευρώ, η εθνική κεντρική τράπεζα του εν λόγω κράτους μέλους·

ι)οι σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες η EBA έχει συνάψει διοικητική συμφωνία βάσει του άρθρου 108.

3.Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που δεν είναι μέλος του σώματος μπορεί να ζητεί από το σώμα κάθε πληροφορία που την ενδιαφέρει προς εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων.

4.Το σώμα, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεριμνά για:

α)την κατάρτιση της μη δεσμευτικής γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 102·

β)την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ)την επίτευξη συμφωνίας για εκούσια εκχώρηση καθηκόντων στα μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων δυνάμει του άρθρου 120.

Για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στα σώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου, τα μέλη του σώματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δικαιούνται να συμβάλλουν στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του σώματος, ιδίως με την προσθήκη σημείων στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης.

5.Η συγκρότηση και η λειτουργία του σώματος βασίζεται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ όλων των μελών του.

Στη συμφωνία καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις λειτουργίας του σώματος, που περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)τις διαδικασίες ψηφοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 102·

β)τις διαδικασίες καθορισμού της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του σώματος·

γ)τη συχνότητα των συνεδριάσεων του σώματος·

δ)τη μορφή και το εύρος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή του εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος στα μέλη του σώματος·

ε)τις κατάλληλες ελάχιστες προθεσμίες για την αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων από τα μέλη του σώματος·

στ)τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σώματος.

Η συμφωνία μπορεί επίσης να καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή του εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή σε άλλο μέλος του σώματος.

6.Για να εξασφαλιστεί η συνεπής και συνεκτική λειτουργία των σωμάτων, η EBA, σε συνεργασία με την ESMA και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών προτύπων που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) έως ζ) πρέπει να θεωρούνται ως οι πλέον σχετικές και τις λεπτομέρειες των πρακτικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η EBA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [να εισαχθεί η ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 102
Μη δεσμευτικές γνώμες των σωμάτων για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

1.Το σώμα για τους εκδότες σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να εκδίδει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τα εξής:

α)αποφάσεις δια των οποίων ορίζεται ότι ένας εκδότης σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να κατέχει μεγαλύτερο ποσό ιδίων κεφαλαίων ή ότι επιτρέπεται σε εκδότη να κατέχει μικρότερο ποσό ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 41 παράγραφος 4·

β)επικαιροποιήσεις του σχεδίου συντεταγμένης εκκαθάρισης εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει του άρθρου 42·

γ)σχέδιο τροποποιημένου λευκού βιβλίου κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 10·

δ)μελετώμενη ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος για εκδότη σημαντικών ψηφιακών κερμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, ή σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ·

ε