EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0364

Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери (текст от значение за ЕИП)

C/2019/9071

OJ L 67, 5.3.2020, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/364/oj

5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/122


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/364 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това ограничение не се прилага за някои освободени приложения, които са специфични за медицинските изделия и приборите за контрол и управление, и са изброени в приложение IV към посочената директива.

(2)

Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Кадмият е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4)

На 3 декември 2015 г. Комисията получи заявление, подадено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС, за освобождаване, което да бъде включено в списъка в приложение IV към посочената директива, за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери („поисканото освобождаване“).

(5)

Оценката на искането включваше консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(6)

Кадмият в тръбите за видеокамери е необходим за постигане на задоволителна степен на устойчивост на лъчение и на оптични характеристики на видеокамерите, работещи в среда с висока експозиция на лъчение, като атомни електроцентрали и предприятия за преработване на ядрени отпадъци.

(7)

Понастоящем на пазара няма налични алтернативи без използване на кадмий, които да осигуряват необходимата комбинация от оптични характеристики и достатъчна устойчивост на лъчение.

(8)

Поради липсата на алтернативи замяната или премахването на кадмия е практически неосъществимо от научна и техническа гледна точка за някои тръби за видеокамери. Освобождаването е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) и поради това не намалява степента на опазване на околната среда и здравето, постановена в него.

(9)

Поради това е целесъобразно да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от него, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическото и електронното оборудване от категория 9.

(10)

Поисканото освобождаване следва да бъде предоставено за срок от 7 години, считано от 5 март 2020 г., в съответствие с член 5, параграф 2, първа алинея от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността на освобождаването да има неблагоприятни последици за иновациите.

(11)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 август 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 септември 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се добавя следното вписване като точка 44:

„44.

Кадмий в устойчиви на лъчение тръби за видеокамери, предназначени за камери, чиято разделителна способност в центъра е по-голяма от 450 телевизионни реда, и които се използват в среда с експозиция на йонизиращо лъчение над 100 Gy/h и с обща доза над 100 kGy.

 

Прилага се за категория 9. Изтича на 31 март 2027 г.“


Top