EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0364

Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери (текст от значение за ЕИП)

C/2019/9071

OB L 67, 5.3.2020, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/364/oj

5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/122


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/364 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това ограничение не се прилага за някои освободени приложения, които са специфични за медицинските изделия и приборите за контрол и управление, и са изброени в приложение IV към посочената директива.

(2)

Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Кадмият е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4)

На 3 декември 2015 г. Комисията получи заявление, подадено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС, за освобождаване, което да бъде включено в списъка в приложение IV към посочената директива, за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери („поисканото освобождаване“).

(5)

Оценката на искането включваше консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(6)

Кадмият в тръбите за видеокамери е необходим за постигане на задоволителна степен на устойчивост на лъчение и на оптични характеристики на видеокамерите, работещи в среда с висока експозиция на лъчение, като атомни електроцентрали и предприятия за преработване на ядрени отпадъци.

(7)

Понастоящем на пазара няма налични алтернативи без използване на кадмий, които да осигуряват необходимата комбинация от оптични характеристики и достатъчна устойчивост на лъчение.

(8)

Поради липсата на алтернативи замяната или премахването на кадмия е практически неосъществимо от научна и техническа гледна точка за някои тръби за видеокамери. Освобождаването е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) и поради това не намалява степента на опазване на околната среда и здравето, постановена в него.

(9)

Поради това е целесъобразно да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от него, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическото и електронното оборудване от категория 9.

(10)

Поисканото освобождаване следва да бъде предоставено за срок от 7 години, считано от 5 март 2020 г., в съответствие с член 5, параграф 2, първа алинея от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността на освобождаването да има неблагоприятни последици за иновациите.

(11)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 август 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 септември 2020 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се добавя следното вписване като точка 44:

„44.

Кадмий в устойчиви на лъчение тръби за видеокамери, предназначени за камери, чиято разделителна способност в центъра е по-голяма от 450 телевизионни реда, и които се използват в среда с експозиция на йонизиращо лъчение над 100 Gy/h и с обща доза над 100 kGy.

 

Прилага се за категория 9. Изтича на 31 март 2027 г.“


Top