5.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/122


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/364

av den 17 december 2019

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i vissa strålningståliga videokamerarör

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Begränsningen gäller inte vissa undantagna tillämpningar som är specifika för medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument och som förtecknas i bilaga IV till det direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kadmium är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Den 3 december 2015 mottog kommissionen en ansökan som gjorts i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2011/65/EU om införande av ett undantag i bilaga IV till det direktivet för användning av kadmium i vissa strålningståliga videokamerarör (nedan kallat det begärda undantaget).

(5)

Utvärderingen av begäran omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Kadmium i videokamerarör är nödvändigt för att uppnå en tillfredsställande strålningstolerans och optisk prestanda hos videokameror som används i miljöer med hög strålningsexponering, såsom kärnkraftverk och upparbetningsanläggningar för kärnavfall.

(7)

På marknaden finns det för närvarande inga kadmiumfria alternativ som skulle ge den erforderliga kombinationen av optisk prestanda och tillräcklig strålningsresistans.

(8)

På grund av avsaknaden av alternativ är det från vetenskaplig och teknisk synpunkt inte praktiskt möjligt att substituera eller ta bort kadmium i vissa videokamerarör. Undantaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs där.

(9)

Det är därför lämpligt att bevilja det begärda undantaget genom att föra in de tillämpningar som omfattas av begäran i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU med avseende på elektrisk och elektronisk utrustning i kategori 9.

(10)

Det begärda undantaget bör beviljas för en period på sju år från och med den 5 mars 2020, i enlighet med artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitut har undantagets varaktighet sannolikt inga negativa konsekvenser för innovation.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2020.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 44:

”44.

Kadmium i strålningståliga videokamerarör avsedda för kameror som har en centerupplösning på mer än 450 TV-rader och som används i miljöer med exponering för joniserande strålning på över 100 Gy/h och med en total dos på mer än 100 kGy.

 

Tillämpligt på kategori 9. Undantaget löper ut den 31 mars 2027.”