EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0364

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2020/364 (2019. gada 17. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai dažos starojumizturīgos videokameru kineskopos (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/9071

OJ L 67, 5.3.2020, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/364/oj

5.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/122


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2020/364

(2019. gada 17. decembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai dažos starojumizturīgos videokameru kineskopos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās ierīces nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Ierobežojums neattiecas uz medicīniskām ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem specifiskiem lietojumiem, kam ir piemērots atbrīvojums un kas ir uzskaitīti minētās direktīvas IV pielikumā.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Kadmijs ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā minēta ierobežota izmantojuma viela.

(4)

Komisija 2015. gada 3. decembrī atbilstīgi Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 3. punktam saņēma pieteikumu minētās direktīvas IV pielikumā iekļaut atbrīvojumu attiecībā uz kadmija izmantošanu dažos starojumizturīgu videokameru kineskopos (“pieprasītais atbrīvojums”).

(5)

Izvērtējot pieprasīto atbrīvojumu, notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu.

(6)

Kadmijs videokameru kineskopos ir nepieciešams, lai panāktu apmierinošu tādu videokameru starojumizturību un optisko sniegumu, kas darbojas vidē, kur tās eksponētas lielam starojumam, piemēram, kodolelektrostacijās un kodolatkritumu pārstrādes rūpnīcās.

(7)

Pašlaik tirgū nav pieejamas bezkadmija alternatīvas, kas nodrošinātu vajadzīgo optiskā snieguma un pietiekamas starojumizturības kombināciju.

(8)

Tā kā trūkst uzticamu aizstājēju, kadmija aizstāšana vai neizmantošana dažos videokameru kineskopos zinātniski un tehniski nav realizējama. Atbrīvojums ir saskanīgs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību.

(9)

Tāpēc ir lietderīgi piešķirt pieprasīto atbrīvojumu, proti, pieprasījumā ietvertos lietojumus iekļaut Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā attiecībā uz 9. kategorijas elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

(10)

Prasītais atbrīvojums, sākot ar 2020. gada 5. martu, būtu jāpiešķir uz septiņiem gadiem saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta pirmo daļu. Ņemot vērā notiekošo uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, sagaidāms, ka atbrīvojuma ilgumam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz inovāciju.

(11)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 31. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā iekļauj šādu 44. punktu:

“44.

Kadmijs starojumizturīgos videokameru kineskopos, kas paredzēti kamerām, kuru izšķirtspēja centrā ir lielāka par 450 TVL un kuras izmanto vidē, kur tās eksponētas jonizējošam starojumam ar dozas jaudu, kas pārsniedz 100 Gy/h, un kopējo dozu, kas pārsniedz 100 kGy.

 

Piemēro 9. kategorijai. Zaudē spēku 2027. gada 31. martā.”


Top