EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0364

Kommissionens delegerede direktiv(EU)2020/364 af 17. december 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør (EØS-relevant tekst)

C/2019/9071

OJ L 67, 5.3.2020, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/364/oj

5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/122


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV(EU)2020/364

af 17. december 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Visse anvendelser, specifikt for medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter opført i nævnte direktivs bilag IV, er undtaget fra denne begrænsning

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Cadmium er et stof, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Den 3. december 2015 modtog Kommissionen en ansøgning i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2011/65/EU om en undtagelse til opførelse i nævnte direktivs bilag IV for anvendelsen af cadmium i visse strålingstolerante videokamerarør (»den ønskede undtagelse«).

(5)

Vurderingen af ansøgningen omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Cadmium i videokamerarør er nødvendigt for at opnå tilfredsstillende strålingstolerance og optisk ydeevne af videokameraer, der anvendes i miljøer med høj strålingseksponering, f.eks. kernekraftværker og anlæg til behandling af nukleart brændselsaffald.

(7)

Der er i øjeblikket ingen cadmiumfri alternativer på markedet, som ville give den nødvendige kombination af optisk ydeevne og tilstrækkelig strålingsresistans.

(8)

Eftersom der ikke findes alternativer, er det ikke videnskabeligt eller teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere cadmium i visse videokamerarør. Undtagelsen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den.

(9)

Den ønskede undtagelse bør derfor indrømmes, ved at de anvendelser, der er omfattet heraf, medtages i bilag IV til direktiv 2011/65/EU for så vidt angår det elektriske og elektroniske udstyr i kategori 9.

(10)

Den ønskede undtagelse bør indrømmes for en periode på syv år fra den 5. marts 2020, jf. artikel 5, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. september 2020.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU tilføjes følgende som punkt 44:

»44.

Cadmium i strålingstolerante videokamerarør, der er beregnet til kameraer med en centeropløsning på over 450 TV-linjer til brug i miljøer med eksponering for ioniserende stråling på over 100 Gy pr. time og en samlet dosis på over 100 kGy.

 

Gælder for kategori 9. Udløber den 31. marts 2027.«


Top