5.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/122


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/364 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben használt kadmiumra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás nem vonatkozik egyes olyan mentességben részesülő alkalmazásokra, amelyek kifejezetten orvostechnikai eszközökre, valamint felügyeleti és vezérlő eszközökre vonatkoznak, és amelyeket az említett irányelv IV. melléklete sorol fel.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

A kadmium a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4)

A Bizottsághoz 2015. december 3-án a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a IV. melléklet alóli mentesség iránti kérelem érkezett a kadmium egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben történő használatára vonatkozóan (a továbbiakban: a kért mentesség).

(5)

A kérelem értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra.

(6)

A videókamera-csövekben lévő kadmiumra azért van szükség, hogy a nagy sugárzásnak kitett környezetben – például atomerőművekben és nukleáris hulladékot újrafeldolgozó létesítményekben – működő videókamerák kielégítő sugárzástűrést és optikai teljesítményt nyújtsanak.

(7)

Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan kadmiummentes helyettesítő anyagok a piacon, amelyek egyszerre biztosítanák az optikai teljesítményt és a sugárzásnak való megfelelő ellenállást.

(8)

Helyettesítő anyagok hiányában a kadmium helyettesítése vagy kivonása sem tudományos szempontból, sem műszakilag nem kivitelezhető egyes videókamera-csövek esetében. A mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(9)

Ezért indokolt megadni a kért mentességet, és a 2011/65/EU irányelv IV. mellékletében feltüntetni a hatálya alá tartozó alkalmazásokat az elektromos és elektronikus berendezések 9. kategóriájában.

(10)

A 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően a kérelmezett mentességet a 2020. március 5-től számított 7 éves időtartamra kell megadni. A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(11)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. szeptember 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete az alábbi 44. ponttal egészül ki:

„44.

A 100 Gy/órát meghaladó és a 100 kGy-t meghaladó teljes dózisú ionizáló sugárzásnak kitett környezetben használt, középen 450 TV sornál nagyobb felbontású kamerákhoz tervezett sugárzástűrő videókamera-csövekben lévő kadmium.

 

A 9. kategóriára vonatkozik; 2027. március 31-én lejár.”