EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0364

Directiva delegată (UE) 2020/364 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiații (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/9071

OJ L 67, 5.3.2020, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/364/oj

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/122


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/364 A COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiații

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin substanțele periculoase enumerate în anexa II la directiva menționată. Această restricție nu se aplică anumitor aplicații care beneficiază de derogare, care sunt specifice dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și control și sunt enumerate în anexa IV la directiva menționată.

(2)

Categoriile de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE sunt enumerate în anexa I la directiva menționată.

(3)

Cadmiul este o substanță restricționată enumerată în anexa II la Directiva 2011/65/UE.

(4)

La 3 decembrie 2015, Comisia a primit o cerere formulată în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2011/65/UE de acordare a unei derogări pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiații („derogarea solicitată”), care trebuie să fie introdusă în anexa IV la directiva menționată.

(5)

În cadrul procesului de evaluare a cererii s-au efectuat consultări ale părților interesate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) din Directiva 2011/65/UE.

(6)

Este necesară prezența cadmiului în tuburile camerelor video pentru a obține rezultate satisfăcătoare din punctul de vedere al toleranței la radiații și al performanței optice ale camerelor video care funcționează în medii cu expunere la niveluri ridicate de radiații, cum ar fi centralele nucleare și instalațiile de tratare a deșeurilor nucleare.

(7)

În prezent, pe piață nu sunt disponibile alternative fără cadmiu care să ofere combinația necesară de performanță optică și de rezistență suficientă la radiații.

(8)

Din cauza lipsei de alternative, substituirea sau eliminarea cadmiului este imposibilă din punct de vedere științific și tehnic în cazul anumitor tuburi pentru camere video. Derogarea respectă Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, în consecință, nu slăbește protecția mediului și a sănătății prevăzută în acesta.

(9)

Prin urmare, este oportun să se acorde derogarea solicitată, prin includerea aplicațiilor care intră sub incidența acesteia în anexa IV la Directiva 2011/65/UE, în ceea ce privește echipamentele electrice și electronice din categoria 9.

(10)

Derogarea solicitată ar trebui să se acorde pentru o perioadă de 7 ani, începând de la 5 martie 2020, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2011/65/UE. Având în vedere rezultatele eforturilor depuse în prezent pentru a găsi un substituent fiabil, este improbabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(11)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa IV la Directiva 2011/65/UE se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 august 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 septembrie 2020.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa IV la Directiva 2011/65/UE se adaugă următoarea intrare 44:

„44.

Cadmiul din tuburile pentru camere video tolerante la radiații, concepute pentru camere video cu o rezoluție centrală mai mare de 450 linii TV, care sunt utilizate în medii cu expunere la radiații ionizante de peste 100 Gy/oră și cu o doză totală care depășește 100 kGy.

 

Se aplică pentru categoria 9. Expiră la 31 martie 2027.”


Top