EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0130

Съвместно действие 2009/130/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

OJ L 46, 17.2.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/130/oj

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/43


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/130/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2009 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 октомври 2006 г. Съветът прие Решение 2006/670/ОВППС (1) за назначаване на г-н Pierre MOREL за специален представител не Европейския съюз (СПЕС) за Централна Азия.

(2)

На 12 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/107/ОВППС (2) за изменение и удължаване на мандата на СПЕС до 28 февруари 2009 г.

(3)

Въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2008/107/ОВППС мандатът на СПЕС следва да се удължи с 12 месеца.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може се влоши и може да навреди на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Pierre MOREL като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Централна Азия се удължава до 28 февруари 2010 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Европейския съюз в Централна Азия. Тези цели включват:

а)

насърчаване на добри и близки отношения между страните от Централна Азия и Европейския съюз на основата на общи ценности и интереси, както е посочено в съответните споразумения;

б)

допринасяне за укрепване на стабилността и сътрудничеството между страните в региона;

в)

допринасяне за укрепване на демокрацията, правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи в Централна Азия;

г)

разглеждане на основни заплахи, по-специално специфични проблеми с преки последици за Европа;

д)

засилване на ефективността на действията на Европейския съюз и обществената информираност за тях в региона, включително чрез по-тясна координация с други заинтересовани партньори и международни организации, като например ОССЕ.

Член3

Мандат

1.   За постигане на целите на провежданата политика, мандатът на СПЕС е:

а)

да насърчава общата политическа координация на Европейския съюз в Централна Азия и да гарантира съгласуваността на външните действия на Европейския съюз в региона, без да се засягат компетентността на Общността;

б)

да наблюдава процеса на изпълнение на стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия от името на Върховния представител и в съответствие със своя мандат, заедно с Комисията и Председателството, и без да се засягат компетенциите на Общността, да отправя препоръки и да докладва редовно пред съответните органи на Съвета;

в)

да подпомага дейността на Съвета при по-нататъшното развиване на цялостна политика по отношение на Централна Азия.

г)

да следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа близки контакти с правителства, парламенти, съдебна система, гражданско общество и средства за обществено осведомяване;

д)

да насърчава Казахстан, Република Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

е)

да развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона, включително всички съответни регионални и международни организации, включително Шанхайската организация за сътрудничество (SCO), Евроазиатската икономическа общност (EURASEC), Съвещанието за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия (СIСА), Организацията на Договора за колективна сигурност (CSTO), Програмата за регионално икономическо сътрудничество в Централна Азия (CAREC) и Централноазиатския регионален информационен и координационен център (CARICC);

ж)

да допринася за изпълнението на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека и насоките на Европейския съюз в областта на правата на човека, по-специално по отношение на жените и децата в засегнати от конфликти области, особено чрез наблюдение и анализиране на събитията в тази връзка;

з)

в тясно сътрудничество с ОССЕ, да допринася за предотвратяване и разрешаване на конфликти като развива контакти с властите и други участници на местно равнище (неправителствени организации, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери);

и)

да допринася за определяне на аспектите за енергийна сигурност и борба срещу наркотиците, както и за управление на водните ресурси от ОВППС по отношение на Централна Азия.

2.   СПЕС оказва подкрепа на работата на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) и поддържа обща осведоменост за всички дейности на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под контрола и оперативното ръководство на ГС/ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа привилегирована връзка със СПЕС и е основната точка за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г., е в размер на 998 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, са допустими от 1 март 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейските общности.

3.   Управлението на разходите е предмет на договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички извършени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на неговия мандат и предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за формирането на своя екип, след консултация с Председателството, подпомаган от ГС/ВП и при пълно взаимодействие с Комисията. Екипът включва експерти по специфични политически въпроси съгласно изискванията на мандата. СПЕС информира ГС/ВП, Председателството и Комисията за състава на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предлагат командироването на личен състав, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на личния състав, командирован от държава-членка или институция на ЕС към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на ЕС. Експертите, командировани от държавите-членки в Генералния секретариат на Съвета, също могат да бъдат назначени да работят при СПЕС. Наетите на договорна основа международни служители са граждани на държава-членка на ЕС.

3.   Целият командирован личен състав остава под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на ЕС и изпълнява задълженията си и действа в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитет на СПЕС и на неговия личен състав

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото функциониране на мисията на СПЕС и членовете на екипа му, се договарят със страната(ите) домакин(и) по целесъобразност. За тази цел държавите-членки и Комисията оказват необходимото съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001//264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (3), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всякаква относима информация.

2.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, както е целесъобразно, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на ЕС относно сигурността на личния състав, разположен извън ЕС в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразени с неговия мандат и положението по отношение на сигурността в географския район под негова отговорност, за сигурността на целия личен състав под прякото му ръководство, по-специално чрез:

а)

разработване на съобразен със спецификата на мисията план за сигурност въз основа на насоките на Генералния секретариат на Съвета, включително специфични за мисията мерки за физическа, организационна и процедурна сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на личния състав до и в района на мисията, както и управление на свързани със сигурността инциденти, включително план на мисията за действия при извънредни ситуации и за евакуация;

б)

гарантиране, че целият личен състав, разположен извън Европейския съюз, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантира, че всички членове на екипа, които предстои да бъдат разположени извън ЕС, включително наетият на място личен състав, са преминали подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигане в района на мисията, в зависимост от определената от Генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантира, че всички съгласувани препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени и представя пред ГС/ВП, Съвета и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ГС/ВП и КПС. При необходимост, СПЕС докладва също така пред работните групи. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ГС/ВП или КПС, СПЕС може да докладва пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 12

Координация

СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на ЕС. Той съдейства за осигуряване на съгласуваност при използването на всички инструменти на ЕС на мястото на мисията за постигане на политическите цели на ЕС. Действията на СПЕС се координират с тези на Председателството и на Комисията, както и с действията на СПЕС за Афганистан. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Комисията.

На място се поддържат тесни връзки с Председателството, Комисията и ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. СПЕС също така осъществява връзка с други международни и регионални участници на мястото на мисията.

Член 13

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото съвместно действие, както и неговата съвместимост с останалите участия на Съюза в региона, са предмет на редовно преразглеждане. СПЕС представя отчет за постигнатия напредък пред ГС/ВП, Съвета и Комисията до края на юни 2009 г., както и подробен отчет за изпълнението на мандата си до средата на ноември 2009 г. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разполагане на личния състав, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на приемането му.

Член 15

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

O. LIŠKA


(1)  ОВ L 275, 6.10.2006 г., стр. 65.

(2)  ОВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.


Top