EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0130

Rådets fælles aktion 2009/130/FUSP af 16. februar 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

OJ L 46, 17.2.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/130/oj

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/43


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/130/FUSP

af 16. februar 2009

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 5. oktober 2006 vedtog Rådet afgørelse 2006/670/FUSP (1) om udnævnelse af Pierre MOREL til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien.

(2)

Den 12. februar 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/107/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for den særlige repræsentant til den 28. februar 2009.

(3)

På grundlag af en fornyet gennemgang af fælles aktion 2008/107/FUSP bør den særlige repræsentants mandat forlænges med yderligere 12 måneder.

(4)

Den særlige repræsentant skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 11 —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Pierre MOREL som Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien forlænges til den 28. februar 2010.

Artikel 2

Politikmål

Mandatet for den særlige repræsentant baseres på Unionens politikmål i Centralasien. Disse mål omfatter:

a)

fremme af gode og tætte forbindelser mellem lande i Centralasien og EU på grundlag af fælles værdier og interesser, som fastsat i relevante aftaler

b)

bidrag til styrkelse af stabiliteten og samarbejdet mellem landene i regionen

c)

bidrag til styrkelse af demokrati, retsstatsprincipper, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Centralasien

d)

tackling af hovedtrusler, navnlig specifikke problemer med direkte følger for Europa

e)

styrkelse af EU’s effektivitet og synlighed i regionen, bl.a. gennem en snævrere koordinering med andre relevante partnere og internationale organisationer som f.eks. OSCE.

Artikel 3

Mandat

1.   For at nå politikmålene har den særlige repræsentant mandat til:

a)

at fremme EU’s overordnede politiske koordinering i Centralasien og at sikre konsekvens i EU’s eksterne aktioner i regionen uden at anfægte Fællesskabets kompetence

b)

på vegne af den højtstående repræsentant og i overensstemmelse med sit mandat sammen med Kommissionen og formandskabet at overvåge gennemførelsen af EU-strategien for et nyt partnerskab med Centralasien samt regelmæssigt fremsætte henstillinger og aflægge rapport til de relevante rådsorganer, uden at Fællesskabets kompetence anfægtes

c)

at bistå Rådet med den videre udvikling af en samlet politik over for Centralasien

d)

nøje at følge den politiske udvikling i Centralasien ved at udvikle og opretholde tætte kontakter med regeringer, parlamenter, retsvæsen, civilsamfund og massemedier

e)

at tilskynde Kasakhstan, Den Kirgisiske Republik, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan til at samarbejde om regionale spørgsmål af fælles interesse

f)

at udvikle passende kontakter og samarbejde med de vigtigste berørte aktører i regionen og alle relevante regionale og internationale organisationer, herunder Shanghai-Samarbejdsorganisationen (SCO), Det Eurasiske Økonomiske Fællesskab (EURASEC), Konferencen vedrørende Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA), Den Kollektive Sikkerhedstraktatorganisation (CSTO), Central Asia Regional Economic Cooperation Program (CAREC) og Central Asian Regional Information and Coordination Centre (CARICC)

g)

at bidrage til gennemførelsen af EU’s menneskerettighedspolitik og EU’s retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig vedrørende kvinder og børn i konfliktramte områder, især ved at overvåge og tage hensyn til udviklingen i den henseende

h)

i tæt samarbejde med OSCE at bidrage til konfliktforebyggelse og -løsning ved at udvikle kontakter med myndighederne og andre lokale aktører (ngo’er, politiske partier, minoriteter, religiøse grupper og deres ledere)

i)

at give input til udformningen af energisikkerheds-, narkotikabekæmpelses- og vandressourceforvaltningsaspekter af FUSP for så vidt angår Centralasien.

2.   Den særlige repræsentant skal støtte generalsekretærens/den højtstående repræsentants arbejde og hele tiden have et overblik over alle EU-aktiviteter i regionen.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   Den særlige repræsentant har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til generalsekretæren/den højtstående repræsentant og under dennes operationelle ledelse.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) skal opretholde privilegerede forbindelser med den særlige repræsentant og være det primære kontaktpunkt til Rådet. PSC giver den særlige repræsentant strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den særlige repræsentants mandat i perioden 1. marts 2009 til 28. februar 2010 udgør 998 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, kan dækkes fra den 1. marts 2009. Udgifterne forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

3.   Forvaltningen af udgifterne omfattes af en kontrakt mellem den særlige repræsentant og Kommissionen. Den særlige repræsentant står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   Den særlige repræsentant er inden for rammerne af sit mandat og de tilsvarende finansielle midler, der stilles til rådighed, ansvarlig for udpegelsen af sine medarbejdere i samråd med formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, og i fuldt samarbejde med Kommissionen. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. Den særlige repræsentant underretter generalsekretæren/den højtstående repræsentant, formandskabet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne og EU-institutionerne kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med den særlige repræsentant. Vederlag til medarbejdere, der måtte blive udstationeret af en medlemsstat eller af en EU-institution for at bistå den særlige repræsentant, afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat eller den pågældende EU-institution. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved Generalsekretariatet for Rådet, kan også udstationeres til den særlige repræsentant. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en EU-medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i den særlige repræsentants mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for den særlige repræsentant og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at den særlige repræsentant og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle missionen uhindret, aftales om nødvendigt med værtsparten/-parterne. Medlemsstaterne og Kommissionen yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

Beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger

Den særlige repræsentant og dennes medarbejdere overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (3), navnlig ved behandlingen af EU-klassificerede oplysninger.

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at den særlige repræsentant får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder formandskabet, Kommissionen og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

Den særlige repræsentant skal i overensstemmelse med EU’s sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for EU som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler, i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i sit geografiske ansvarsområde, med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under hans eller hendes direkte myndighed, navnlig ved:

a)

at udarbejde en missionsspecifik sikkerhedsplan på grundlag af retningslinjer fra Generalsekretariatet for Rådet, der bl.a. skal indeholde missionsspecifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styring af sikre personalebevægelser til og inden for missionsområdet, samt styring af sikkerhedshændelser, og herunder en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

at sørge for, at alt personale, der er udstationeret uden for EU, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i missionsområdet

c)

at sørge for, at alle hans eller hendes medarbejdere, der skal udstationeres uden for EU, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til missionsområdet på grundlag af de risikoratings, som Generalsekretariatet for Rådet har opstillet for missionsområdet

d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger fremsat efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger gennemføres, og at afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet til generalsekretæren/den højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

Den særlige repræsentant aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til generalsekretæren/den højtstående repræsentant og til PSC. Den særlige repræsentant aflægger også efter behov rapport til arbejdsgrupperne. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem COREU-nettet. Den særlige repræsentant kan efter henstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant eller PSC aflægge rapport til Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser).

Artikel 12

Koordination

Den særlige repræsentant fremmer EU’s overordnede politiske koordinering. Vedkommende hjælper med til at sikre, at alle EU’s instrumenter på stedet sættes ind på en sammenhængende måde for at nå EU’s politiske mål. Den særlige repræsentants aktiviteter koordineres med formandskabets og Kommissionens aktiviteter samt de aktiviteter, der udføres af den særlige repræsentant for Afghanistan. Den særlige repræsentant sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Kommissionens delegationer.

Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til formandskabet, Kommissionen og medlemsstaternes missionschefer. De skal gøre deres bedste for at bistå den særlige repræsentant i gennemførelsen af dennes mandat. Den særlige repræsentant skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne fælles aktion og dens sammenhæng med andre bidrag fra Den Europæiske Union til regionen skal tages løbende op til revision. Den særlige repræsentant forelægger en fremskridtsrapport inden udgangen af juni 2009 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet medio november 2009 for generalsekretæren/den højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen. Disse rapporter skal danne grundlag for evalueringen af denne fælles aktion i de relevante arbejdsgrupper og i PSC. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant fremsætter inden for de overordnede prioriteter for udsendelse henstillinger til PSC med henblik på, at Rådet træffer afgørelse om forlængelse, ændring eller afslutning af mandatet.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2009.

På Rådets vegne

O. LIŠKA

Formand


(1)  EUT L 275 af 6.10.2006, s. 65.

(2)  EUT L 38 af 13.2.2008, s. 19.

(3)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.


Top