17.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/43


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2009/130/GUSP

av den 16 februari 2009

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 oktober 2006 antog rådet beslut 2006/670/Gusp (1) om utnämning av Pierre MOREL till Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien.

(2)

Den 12 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/107/Gusp (2) om ändring och förlängning av uppdraget för den särskilda representanten till och med den 28 februari 2009.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2008/107/Gusp bör den särskilda representantens uppdrag förlängas med en ytterligare tolvmånadersperiod.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Pierre MORELs uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien förlängs härmed till och med den 28 februari 2010.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Centralasien. Bland dessa mål kan följande nämnas:

a)

Att främja goda och nära förbindelser mellan länderna i Centralasien och Europeiska unionen på grundval av gemensamma värderingar och intressen i enlighet med tillämpliga avtal.

b)

Att bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete mellan länderna i regionen.

c)

Att bidra till att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, gott styre samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Centralasien.

d)

Att ta itu med viktiga hot, i synnerhet specifika problem med direkta konsekvenser för Europa.

e)

Att öka Europeiska unionens effektivitet och synlighet i regionen, även genom närmare samarbete med andra berörda partner och internationella organisationer såsom OSSE.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att kunna nå dessa politiska mål ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

främja Europeiska unionens övergripande politiska samordning i Centralasien samt säkerställa samstämmighet i Europeiska unionens yttre åtgärder i regionen utan att gemenskapens behörighet åsidosätts,

b)

på den höge representantens vägnar och i enlighet med sitt uppdrag, tillsammans med kommissionen och ordförandeskapet och utan att gemenskapens behörighet åsidosätts, övervaka genomförandet av EU-strategin för ett nytt partnerskap med Centralasien samt lämna rekommendationer och regelbundet rapportera till berörda rådsorgan,

c)

bistå rådet när det gäller att ytterligare utveckla en övergripande politik i fråga om Centralasien,

d)

nära följa den politiska utvecklingen i Centralasien genom att utveckla och upprätthålla nära kontakter med regeringar, parlament, domstolsväsen, det civila samhället och massmedier,

e)

uppmana Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan att samarbeta kring regionala frågor av gemensamt intresse,

f)

utveckla lämpliga kontakter och lämpligt samarbete med de viktigaste berörda aktörerna i regionen och alla relevanta regionala och internationella organisationer, bland annat Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Eurasian Economic Community (Eurasec), Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (Cica), Collective Security Treaty Organisation (CSTO), Central Asia Regional Economic Cooperation Program (Carec) och Central Asian Regional Information and Coordination Centre (Caricc),

g)

bidra till genomförandet av Europeiska unionens politik för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, särskilt med avseende på kvinnor och barn i konfliktdrabbade områden, i synnerhet genom att följa och diskutera utvecklingen på området,

h)

i nära samarbete med OSSE bidra till konfliktförebyggande och konfliktlösning genom att utveckla kontakter med myndigheter och andra lokala aktörer (icke-statliga organisationer, politiska partier, minoriteter, religiösa grupper samt ledarna för dessa),

i)

bidra till att utforma de aspekter av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som rör energitrygghet, narkotikabekämpning och förvaltning av vattenresurser med avseende på Centralasien.

2.   Den särskilda representanten ska stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete och ha överblick över Europeiska unionens alla verksamheter i regionen.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av generalsekreteraren/den höge representanten och med stöd av operativa riktlinjer från denne ansvara för genomförandet av uppdraget.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska tillhandahålla strategisk ledning och politiska riktlinjer till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2009–28 februari 2010 ska vara 998 000 EUR.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 mars 2009. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid ska bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt mandatets krav. Den särskilda representanten ska hålla generalsekreteraren/den höge representanten, ordförandeskapet och kommissionen informerade om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras av en medlemsstat eller en av EU:s institutioner till den särskilda representanten ska betalas av den medlemsstat eller den av EU:s institutioner som berörs. Experter som utsänts från medlemsstaterna till rådets generalsekretariat får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en EU-medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten eller EU-institutionen och utföra sina uppgifter och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och hans personal

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och hans medarbetare utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska vid behov fastställas i en överenskommelse med värdparten/värdparterna. Medlemsstaterna och kommissionen ska lämna allt stöd som krävs för detta ändamål.

Artikel 8

Säkerheten för sekretessbelagda EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av hans stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (3), särskilt när de hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter.

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

I överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde ska den särskilda representanten, i enlighet med EU:s säkerhetspolitik för personal som är utstationerad utanför EU i en operativ funktion enligt avdelning V i fördraget, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av riktlinjer från rådets generalsekretariat, inbegripet uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, som styr hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet, samt hanteringen av säkerhetstillbud och inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför EU är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av hans stab som ska utplaceras utanför EU, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, har genomgått lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som rådets generalsekretariat har tilldelat uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om genomförandet av uppdraget till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till generalsekreteraren/den höge representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till arbetsgrupperna. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten eller Kusp får den särskilda representanten avge rapporter till rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 12

Samordning

Den särskilda representanten ska verka för EU:s övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla EU-instrument på fältet fungerar samstämmigt för att uppnå EU:s politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som ordförandeskapet och kommissionen bedriver samt med den verksamhet som bedrivs av den särskilda representanten för Afghanistan. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer.

På fältet ska nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och medlemsstaternas beskickningschefer. De ska på bästa sätt biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2009 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2009 för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Rapporterna ska utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och Kusps utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Generalsekreteraren/den höge representanten ska inom ramen för de övergripande prioriteringarna för insatser utanför Europeiska unionen lämna rekommendationer till Kusp inför rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2009.

På rådets vägnar

O. LIŠKA

Ordförande


(1)  EUT L 275, 6.10.2006, s. 65.

(2)  EUT L 38, 13.2.2008, s. 19.

(3)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.