EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0656

Регламент (ЕО) № 656/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 586/2001 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с определението на основните промишлени групировки (MIGS)

OJ L 155, 15.6.2007, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 164 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; заключение отменено от 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/656/oj

15.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 656/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 586/2001 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с определението на основните промишлени групировки (MIGS)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (1), и по-специално член 3 и член 17, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Определението на основните промишлени групировки (MIGS), установено в Регламент (ЕО) № 586/2001 на Комисията (2), се основава на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) (3).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1893/2006 бе въведена нова версия на NACE (NACE Rev. 2), в който се определя също, че краткосрочната статистика, обхваната от Регламент (ЕО) № 1165/98, следва да се изготвя в съответствие с NACE Rev. 2 от 1 януари 2009 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 586/2001 се изменя, както следва:

1)

В членове 1 и 2 всички позовавания на „NACE Rev. 1“ се заменят с „NACE Rev. 2“.

2)

В член 3 думите „не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент“ се заменят с „от 1 януари 2009 г.“.

3)

Приложението се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 86, 27.3.2001 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ В NACE REV. 2 В КАТЕГОРИИ НА АГРЕГИРАНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

NACE Rev. 2

Описание по NACE Rev. 2

Агрегирана класификация

07

Добив на метални руди

Стоки за междинно потребление

08

Добив на неметални материали и суровини

Стоки за междинно потребление

09

Услуги за подпомагане на добива на метални руди

Стоки за междинно потребление

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Стоки за междинно потребление

10.9

Производство на готови храни за животни

Стоки за междинно потребление

13.1

Подготовка и предене на текстилни влакна и прежди

Стоки за междинно потребление

13.2

Производство на тъкани

Стоки за междинно потребление

13.3

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

Стоки за междинно потребление

16

Производство на дървен материал и изделия от дърво и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Стоки за междинно потребление

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Стоки за междинно потребление

20.1

Производство на основни химични вещества, торове и азотни съединения, пластмаси и синтетичен каучук в първични форми

Стоки за междинно потребление

20.2

Производство на пестициди и други агрохимикали

Стоки за междинно потребление

20.3

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Стоки за междинно потребление

20.5

Производство на други химични продукти

Стоки за междинно потребление

20.6

Производство на изкуствени и синтетични влакна

Стоки за междинно потребление

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Стоки за междинно потребление

23

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

Стоки за междинно потребление

24

Производство и леене на метали

Стоки за междинно потребление

25.5

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

Стоки за междинно потребление

25.6

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал; механична обработка

Стоки за междинно потребление

25.7

Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

Стоки за междинно потребление

25.9

Производство на други метални изделия

Стоки за междинно потребление

26.1

Производство на електронни компоненти и платки

Стоки за междинно потребление

26.8

Производство на магнитни и оптически носители

Стоки за междинно потребление

27.1

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори и на електроразпределителни и контролни апарати

Стоки за междинно потребление

27.2

Производство на батерии и акумулатори

Стоки за междинно потребление

27.3

Производство на проводници и проводникови елементи

Стоки за междинно потребление

27.4

Производство на електрически осветителни тела

Стоки за междинно потребление

27.9

Производство на други електрически съоръжения

Стоки за междинно потребление

05

Добив на каменни и лигнитни въглища

Енергия

06

Добив на суров нефт и природен газ

Енергия

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Енергия

35

Доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации

Енергия

36

Събиране, обработка и снабдяване с вода

Енергия

25.1

Производство на метални изделия за строителството

Капиталови стоки

25.2

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

Капиталови стоки

25.3

Производство на парни котли, без котли за отопление за системи с централно отопление

Капиталови стоки

25.4

Производство на въоръжение и боеприпаси

Капиталови стоки

26.2

Производство на компютри и периферно оборудване

Капиталови стоки

26.3

Производство на съоръжения за комуникация

Капиталови стоки

26.5

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; часовници и часовникови механизми

Капиталови стоки

26.6

Производство на облъчващо, електромедицинско и електротерапевтично оборудване

Капиталови стоки

28

Производство на машини и съоръжения, некласифицирани другаде

Капиталови стоки

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Капиталови стоки

30.1

Строителство на плавателни съдове

Капиталови стоки

30.2

Производство на локомотиви и вагони

Капиталови стоки

30.3

Производство на въздухоплавателни и космически средства и подобни машини

Капиталови стоки

30.4

Производство на бойни военни автомобили

Капиталови стоки

32.5

Производство на медицинско и стоматологично оборудване и материали

Капиталови стоки

33

Ремонт и инсталация на машини и съоръжения

Капиталови стоки

26.4

Производство на потребителска електроника

Дълготрайни потребителски стоки

26.7

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

Дълготрайни потребителски стоки

27.5

Производство на домакински уреди

Дълготрайни потребителски стоки

30.9

Производство на транспортно оборудване, некласифициранo другаде

Дълготрайни потребителски стоки

31

Производство на мебели

Дълготрайни потребителски стоки

32.1

Производство на скъпоценни камъни, бижутерия и подобни изделия

Дълготрайни потребителски стоки

32.2

Производство на музикални инструменти

Дълготрайни потребителски стоки

10.1

Преработка и консервиране на месо и месни продукти

Нетрайни потребителски стоки

10.2

Преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели

Нетрайни потребителски стоки

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

Нетрайни потребителски стоки

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

Нетрайни потребителски стоки

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

Нетрайни потребителски стоки

10.7

Производство на хлебни и тестени изделия

Нетрайни потребителски стоки

10.8

Производство на други хранителни продукти

Нетрайни потребителски стоки

11

Производство на напитки

Нетрайни потребителски стоки

12

Производство на тютюневи изделия

Нетрайни потребителски стоки

13.9

Производство на други текстилни изделия

Нетрайни потребителски стоки

14

Производство на облекло

Нетрайни потребителски стоки

15

Производство на кожени изделия и други подобни

Нетрайни потребителски стоки

18

Полиграфическа дейност и възпроизвеждане на записани носители

Нетрайни потребителски стоки

20.4

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

Нетрайни потребителски стоки

21

Производство на основни фармацевтични продукти и препарати

Нетрайни потребителски стоки

32.3

Производство на спортни стоки

Нетрайни потребителски стоки

32.4

Производство на игри и детски играчки

Нетрайни потребителски стоки

32.9

Производства, некласифицирани другаде

Нетрайни потребителски стоки“


Top