EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 155, 15. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 155

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
15. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 655/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 586/2001 o vykonaní nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definíciu hlavných priemyselných zoskupení (MIG)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 658/2007 zo 14. júna 2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 659/2007 zo 14. júna 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 660/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 661/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 662/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 663/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 664/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 665/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 666/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 667/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 668/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 195/2007, ktorým sa v období od 1. marca do 31. augusta 2007 otvára nákup masla v určitých členských štátoch

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 670/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

46

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/157/EHS týkajúca sa prípustnej hladiny hluku a výfukových systémov motorových vozidiel (1)

49

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/409/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

68

 

 

Komisia

 

 

2007/410/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2007 o opatreniach na prevenciu zavlečenia viroidu vretenovitosti zemiakov do Spoločenstva a jeho šírenia v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 2451]

71

 

 

2007/411/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie produktov z hovädzieho dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 na trh na akýkoľvek účel a ktorým sa tieto zvieratá oslobodzujú od určitých kontrol a eradikačných opatrení ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/598/ES [oznámené pod číslom K(2007) 2473]

74

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/412/SVV z 12. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

76

 

 

2007/413/SVV

 

*

Rozhodnutie zmluvných strán, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady z 12. júna 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy k článku 6a Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole)

78

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 260/2007 z 9. marca 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ktorým sa s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 72, 13.3.2007)

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top