Help Print this page 

Document DD_2013_13_052_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 052
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.052.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 052

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 326

36

 

 

31969L0493

 

 

 

(69/493/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu

3

1977

L 220

60

 

 

31977L0538

 

 

 

(77/538/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

7

1977

L 220

72

 

 

31977L0539

 

 

 

(77/539/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

19

1977

L 220

83

 

 

31977L0540

 

 

 

(77/540/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice

30

1978

L 168

45

 

 

31978L0549

 

 

 

(78/549/EEZ)
Direktiva Vijeća od 12. lipnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na blatobrane na motornim vozilima

42

1987

L 085

40

 

 

31987L0217

 

 

 

(87/217/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom

48

1994

L 100

1

 

 

31994L0009

 

 

 

Direktiva 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

54

1996

L 236

44

 

 

31996L0058

 

 

 

Direktiva 96/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. rujna 1996. o izmjeni Direktive 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu

83

1997

L 062

41

 

 

31997D0161

 

 

 

(97/161/EZ)
Odluka Komisije od 17. veljače 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s metalnim sidrima za beton za pričvršćivanje laganih sustava (1)

84

1997

L 073

24

 

 

31997D0177

 

 

 

(97/177/EZ)
Odluka Komisije od 17. veljače 1997. o postupku ocjene sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s metalnim sidrima s injektiranjem za uporabu u ziđu (1)

86

1997

L 198

27

 

 

31997D0462

 

 

 

(97/462/EZ)
Odluka Komisije od 27. lipnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s drvenim panelima (1)

88

1997

L 198

31

 

 

31997D0463

 

 

 

(97/463/EZ)
Odluka Komisije od 27. lipnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s plastičnim sidrima za uporabu u betonu i ziđu (1)

92

1998

L 162

1

 

 

31998R1165

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama

94

2001

L 194

36

 

 

32001L0041

 

 

 

Direktiva 2001/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. lipnja 2001. o dvadeset prvoj izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka, s obzirom na tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili tvari toksične za reprodukciju

109

2002

L 201

37

 

 

32002L0058

 

 

 

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

111

2004

L 296

16

 

 

32004D0644

 

 

 

(2004/644/EZ)
Odluka Vijeća od 13. rujna 2004. o donošenju provedbenih pravila u vezi s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka

122

2006

L 374

10

 

 

32006L0095

 

 

 

Direktiva 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (kodificirana verzija) (1)

129

2007

L 055

33

 

 

32007D0131

 

 

 

(2007/131/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2007. o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 522) (1)

139

2007

L 154

1

 

 

32007L0023

 

 

 

Direktiva 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava (1)

143

2007

L 155

3

 

 

32007R0656

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (GIG)

164

2008

L 061

6

 

 

32008R0177

 

 

 

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93

168

2008

L 328

42

 

 

32008D0911

 

 

 

(2008/911/EZ)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2008. o izradi Popisa biljnih tvari, pripravaka i njihovih kombinacija za uporabu u tradicionalnim biljnim lijekovima (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6933) (1)

179

2009

L 261

40

 

 

32009L0075

 

 

 

Direktiva 2009/75/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) (kodificirana verzija) (1)

186

2009

L 337

11

 

 

32009L0136

 

 

 

Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktiva 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (1)

224

2010

L 039

5

 

 

32010D0087

 

 

 

(2010/87/EU)
Odluka Komisije od 5. veljače 2010. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka obrađivačima u trećim zemljama u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C (2010) 593) (1)

250

2010

L 226

1

 

 

32010R0765

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 765/2010 od 25. kolovoza 2010. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka klorotalonil klotianidina, difenokonazola, fenheksamida, flubendiamida, nikotina, spirotetramata, tiakloprida i tiamethoksama u ili na određenim proizvodima (1)

264

2012

L 212

3

 

 

32012R0722

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 722/2012 od 8. kolovoza 2012. o posebnim zahtjevima u vezi sa zahtjevima utvrđenim u direktivama Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ s obzirom na aktivne medicinske proizvode za ugradnju i medicinske proizvode proizvedene korištenjem tkiva životinjskog podrijetla (1)

301

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top