Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 155, 15. juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 155

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
15. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 655/2007 af 14. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2007 af 14. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 586/2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af industrihovedgrupper

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2007 af 14. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår etableringen af europæiske stikprøveprogrammer

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2007 af 14. juni 2007 om økonomiske sanktioner for tilsidesættelse af visse forpligtelser i forbindelse med markedsføringstilladelser udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2007 af 14. juni 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 661/2007 af 14. juni 2007 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 662/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 663/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 38/2007

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2007 af 14. juni 2007 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2007 af 14. juni 2007 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2007 af 14. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 195/2007 om indledning af opkøb af smør i visse medlemsstater for perioden 1. marts til 31. august 2007

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2007 af 14. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

46

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/34/EF af 14. juni 2007 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (1)

49

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/409/EF

 

*

Rådets afgørelse af 11. juni 2007 om ændring af afgørelse 2004/585/EF om oprettelse af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik

68

 

 

Kommissionen

 

 

2007/410/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juni 2007 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffeltenknoldviroid (meddelt under nummer K(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juni 2007 om forbud mod markedsføring af produkter fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, uanset anvendelsesformål, og om sådanne dyrs fritagelse fra visse bekæmpelses- og udryddelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, og om ophævelse af beslutning 2005/598/EF (meddelt under nummer K(2007) 2473)

74

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/412/RIA af 12. juni 2007 om ændring af afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe

76

 

 

2007/413/RIA

 

*

Afgørelse truffet af de kontraherende parter, forsamlet i Rådet, den 12. juni 2007 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til artikel 6a i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen)

78

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 af 9. marts 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 72 af 13.3.2007)

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top