EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

OB L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1370/2013 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2013 година

за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са очертани потенциални предизвикателства, цели и насоки за общата селскостопанска политика („ОСП“) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1). Във връзка с реформираната регулаторна рамка следва да бъдат приети мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения.

(2)

За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите за публичната интервенция следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните прагове, определени в Регламент (ЕС) №o 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), от една страна, и интервенционните цени, от друга страна, като се даде определение за последните. Само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа за пазарните цени). В това отношение следва да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция, както и на други видове интервенция, при които не се използват предварително установени ценови показатели.

(3)

Равнището на публичната интервенционна цена, на което се извършва изкупуването на фиксирана цена или по тръжна процедура, следва да бъде предвидено, включително в случаите, когато може да се наложи коригиране на публичните интервенционни цени. Освен това трябва да бъдат взети мерки за количествени ограничения за извършване на изкупуването на фиксирана цена. И в двата случая цените и количествените ограничения следва да отразяват практиката и натрупания опит в рамките на предишните общи организации на пазара.

(4)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда предоставянето на помощ за частно складиране като мярка за пазарна интервенция. Необходимо е да бъдат предвидени мерките за определяне на размерите на помощта. Предвид практиката и натрупания опит в рамките на предишните общи организации на пазара е уместно да се предвиди определянето на размерите на помощта — както предварително, така и чрез тръжна процедура, и отчитането на някои елементи, когато размерът на помощта се определя предварително.

(5)

С цел да се осигури стабилно бюджетно управление на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, следва да се предвиди фиксирана горна граница на помощта от Съюза и максимални размери на съфинансиране. За да се даде възможност на всички държави членки да прилагат икономически ефективна схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, следва да се определи точно установен минимален размер на помощта от Съюза.

(6)

За да се осигури правилното функциониране на помощта за доставката на мляко и млечни продукти на децата в учебните заведения и за да се осигури гъвкавост при управлението на тази схема, следва да се определи максимално количество мляко, допустимо по помощта, както и размерът на помощта от Съюза.

(7)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 срокът на няколко мерки в сектора на захарта ще изтече в края на пазарната 2016/2017 г. за захар, когато се премахва системата на квоти.

(8)

Мерките за определяне на производствена такса, която да се събира върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, предвидени в сектора на захарта, следва да бъдат установени в настоящия регламент в съответствие с удължаването на квотната система до 30 септември 2017 г.

(9)

С цел да се осигури ефикасна система на възстановявания при производство за определени продукти в сектора на захарта, следва да бъдат установени подходящи условия за определяне на размера на възстановяването при производство.

(10)

Следва да се определи минимална цена за цвекло в рамките на квотата, отговарящо на стандартно качество, за което следва да се даде определение, за да бъде осигурен добър стандарт на живот за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Съюза.

(11)

За да се избегне опасност за положението на пазара на захар поради натрупването на количества захар, изоглюкоза и инулинов сироп, които не отговарят на приложимите условия, следва да се предвиди такса за свръхпроизводство.

(12)

В Регламент (ЕС) № 1308/2013 е установен механизъм за осигуряване на достатъчни и балансирани доставки на захар за пазарите в Съюза, с който се позволява не Комисията да вземе подходящи мерки за постигането на тази цел. Тъй като инструментите за управление на пазара за практическото прилагане на този механизъм са временните корекции на размера на платимото мито върху вносната сурова захар, както и временното прилагане на такса върху извънквотното производство, пуснато на вътрешния пазар с цел коригиране на предлагането спрямо търсенето, в настоящия регламент следва да бъде включена специална разпоредба, с която се дава възможност на Комисията да прилага такава такса и да определя нейния размер.

(13)

С цел да се гарантира правилното функциониране на системата за възстановявания при износ, следва да се предвидят подходящи мерки за определяне на размера на възстановяванията. Освен това в секторите на зърнените култури и ориза следва да бъдат установени подходящи мерки за определяне на корективни суми и за осигуряване на коригирането на размера на възстановяването в съответствие с промените в равнището на интервенционната цена.

(14)

С цел да се гарантира ефикасното ежедневно управление на ОСП, мерките относно определянето на помощта, възстановяванията и цените, предвидени в настоящия регламент, следва да засягат само общите условия, което да позволи определянето на конкретните размери според специфичните обстоятелства във всеки един случай. С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат дадени изпълнителни правомощия да определя въпросните размери. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват със съдействието на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари и в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3). Освен това, за да се гарантира незабавен отговор на бързо променящите се пазарни условия, на Комисията следва да да се предоставят правомощия да определя нови равнища на възстановяванията и — в секторите на зърнените култури и ориза — да адаптира корективната сума, без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент предвижда мерки относно определянето на цени, такси, помощи и количествени ограничения, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 2

Публични интервенционни цени

1.   Равнището на публичната интервенционна цена:

а)

за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответния референтен праг, определен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава съответния референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

б)

за масло е равно на 90 % от референтния праг, определен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава 90 % от този референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

в)

за говеждо и телешко месо не надвишава равнището, посочено в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Публичните интервенционни цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграф 1, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на продуктите.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението на публичните интервенционни цени на продуктите, посочени в параграф 2 от настоящия член, съгласно установените в него условия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 3

Изкупни цени и приложими количествени ограничения

1.   Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, изкупуването се извършва на фиксираната цена, посочена в член 2 от настоящия регламент, и то не трябва да надхвърля следните количествени ограничения съответно за всеки период, посочен в член 12 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

за обикновена пшеница — 3 млн. тона;

б)

за масло — 50 000 тона;

в)

за обезмаслено мляко на прах: — 109 000 тона.

2.   Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи количествените ограничения, посочени в параграф 1 от настоящия член; и

б)

за твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо

изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена.

Максималната изкупна цена не надхвърля съответното равнище, посочено в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, и се определя посредством актове за изпълнение.

3.   В специални и надлежно обосновани случаи Комисията може да приема актове за изпълнение:

а)

за ограничаване на тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или

б)

за определяне съгласно условията на член 2, параграф 1 на изкупните цени за публична интервенция по държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени.

4.   Изкупните цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграфи 2 и 3, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на тези продукти.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението.

5.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

6.   Без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за:

а)

спазване на интервенционните ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член; и

б)

прилагане на тръжната процедура, посочена в параграф 2 от настоящия член, за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах над количествените ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Помощ за частно складиране

1.   С цел определяне на размера на помощта за частно складиране за продуктите, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато се предоставя помощ съгласно член 18, параграф 2 от същия регламент, или се открива тръжна процедура за ограничен период от време, или размерът на помощта се определя предварително. Размерът на помощта може да бъде определен за държава членка или регион на държава членка.

2.   Комисията приема актове за изпълнение:

а)

при използването на тръжна процедура за определяне на максималния размер на помощта за частно складиране;

б)

при прилагане на предварително определена помощ, за определяне размера на помощта въз основа на разходите за складиране и/или други пазарни елементи от значение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 5

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци на децата

1.   Помощта от Съюза за доставката на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

не превишава нито едно от следните ограничения:

i)

150 млн. евро за една учебна година;

ii)

75 % от разходите за доставка и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони и в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора; нито

б)

покрива разходи, различни от разходите за доставка и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

За целите на първа алинея, буква a), подточка ii) „ по-слабо развитите региони“ означава регионите, определени като такива в член 90, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4)

2.   Всяка от участващите в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата държави членки получава най-малко 290 000 EUR помощ от Съюза.

Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на индикативното разпределение на помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член, за всяка държава членка въз основа на критериите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Комисията извършва оценка най-малко на всеки три години дали индикативното разпределение все още отговаря на критериите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Ако е необходимо, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на ново индикативно разпределение.

В отговор на отправени искания от държавите членки в съответствие с член 23, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията всяка година приема актове за изпълнение за определяне на окончателното разпределение на помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член, между участващите държави членки съгласно условията, установени в същия параграф.

Посочените в настоящия параграф актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 6

Помощ за доставка на мляко и млечни продукти на децата

1.   Помощта от Съюза за доставка на мляко и млечни продукти на децата, предвидена в член 26 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.

2.   Помощта от Съюза се равнява на 18,15 EUR/100 kg за всички категории мляко.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размерите на помощта за допустимите за подпомагане млечни продукти, различни от мляко, по-специално въз основа на млечните съставки на съответния продукт. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 7

Производствена такса в сектора на захарта

1.   Производствената такса върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, предвидена в член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 12,00 EUR на тон за квотата захар и квотата инулинов сироп. За изоглюкозата производствената такса се определя в размер на 50 % от таксата, приложима за захарта.

2.   Държавата членка начислява пълния размер на производствената такса, която се плаща съгласно параграф 1, на предприятията на нейна територия въз основа на отпусната им квота през съответната пазарна година.

Предприятията извършват плащанията на тези такси най-късно до края на месец февруари през съответната пазарна година.

3.   Предприятията за захар и инулинов сироп в Съюза могат да изискват от производителите на захарно цвекло или захарна тръстика или от доставчиците на цикория да поемат до 50 % от съответната производствена такса.

Член 8

Възстановяване при производство в сектора на захарта

Размерът на възстановяването при производство за продуктите от сектора на захарта, предвидено в член 129 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя от Комисията чрез актове за изпълнение въз основа на:

а)

разходите, произтичащи от употребата на вносна захар, които захарната промишленост би следвало да понесе, ако се снабдява от световния пазар; и

б)

цената на наличния излишък от захар на пазара на Съюза или — ако няма излишък от захар на въпросния пазар — референтния праг за захар, определен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 9

Минимална цена на захарното цвекло

1.   Минималната цена за цвекло в рамките на квотата, предвидена в член 135 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 26,29 EUR за тон до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г.

2.   Минималната цена, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло със стандартно качество, определено в приложение III, част Б от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   От предприятията за производство на захар, които изкупуват цвекло в рамките на квотата, подходящо за преработка в захар и предназначено за преработка в захар в рамките на квотата, се изисква да заплащат най-малко минималната цена, коригирана с ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от стандартното качество. Тези повишения или намаления се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

4.   За количествата захарно цвекло, съответстващи на количествата индустриална захар или излишък от захар, които се облагат с предвидената в член 11 такса за свръхпроизводство, заинтересованите предприятия за захар коригират изкупната цена така, че да бъде най-малко равна на минималната цена за цвекло в рамките на квотата.

Член 10

Коригиране на националната квота за захар

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора по предложение на Комисията Съветът може да измени квотите, определени в приложение XII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 в резултат на евентуални решения на държавите членки, приети в съответствие с член 138 от посочения регламент.

Член 11

Такса за свръхпроизводство в сектора на захарта

1.   Определя се такса за свръхпроизводство, включително както е предвидено в член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 , на равнище, което е достатъчно високо, така че да се избегне натрупването на количествата, посочени в същия член. Тази такса за свръхпроизводство се определя от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Посочената в параграф 1 такса за свръхпроизводство се начислява от държавата членка на предприятията на нейна територия на базата на произведените количества, посочени в същия параграф, които са били установени за тези предприятия за съответната пазарна година.

Член 12

Временен механизъм за управление на пазара в сектора на захарта

С оглед на осигуряването на достатъчни и балансирани доставки на захар за пазарите в Съюза, до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г. и независимо от член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията може чрез актове за изпълнение да прилага временно, за необходимите количества и време, такса за свръхпроизводство върху продукцията извън квотите, посочени в член 139, параграф 1, буква д) от същия регламент.

Комисията определя размера на тази такса чрез актове за изпълнение.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 13

Определяне на размера на възстановяванията при износ

1.   При условията, определени в член 196 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и съгласно предвиденото в член 198 от същия регламент Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на размера на възстановяванията при износ:

а)

на равни интервали — за продуктите от списъка в член 196, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

чрез тръжни процедури за зърнени култури, ориз, захар и мляко и млечни продукти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   При определяне на размера на възстановяванията при износ на определен продукт се вземат предвид един или повече от следните аспекти:

а)

съществуващото положение и бъдещата тенденция по отношение на:

i)

цените и наличностите от въпросния продукт на пазара на Съюза,

ii)

цените на въпросния продукт на световния пазар;

б)

целите на общата организация на пазара, които са насочени към гарантиране на равновесие и естествено развитие на цените и търговията на този пазар;

в)

необходимостта да бъдат избегнати смущения, които биха могли да предизвикат продължителен дисбаланс между предлагането и търсенето на пазара на Съюза;

г)

икономическият аспект на предвиждания износ;

д)

ограниченията, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с Договора;

е)

необходимостта да се установи равновесие между използването на основни продукти на Съюза при производството на преработени стоки за износ в трети държави и използването на продукти с произход от трети държави, поставени под режим усъвършенстване;

ж)

най-благоприятните разходи за пазарна реализация и транспортни разходи от пазари на Съюза до пристанища на Съюза или други места за износ, заедно с разходите за експедиране до държавите по местоназначение;

з)

търсенето на пазара на Съюза;

и)

по отношение на секторите на свинското месо, яйцата и птичето месо, разликата между цените в Съюза и цените на световния пазар за количеството фуражно зърно, което е необходимо за производството в Съюза на продуктите от тези сектори.

3.   Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, размерът на възстановяването може да бъде коригиран от Комисията посредством актове за изпълнение по искане на държава членка или по нейна собствена инициатива. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Член 14

Специфични мерки за възстановявания при износ за зърнени култури и ориз

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на корективни суми, приложими за възстановяванията при износ, които са определени по отношение на секторите на зърнените култури и ориза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, Комисията може да приема актове за изпълнение за изменение на тези корективни суми, без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Комисията може да прилага настоящия параграф по отношение на продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, изнасяни под формата на преработени продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета (5).

2.   За първите три месеца на пазарната година възстановяването, приложимо за износ на малц, който е бил на склад в края на предходната пазарна година или е произведен от ечемик, който е бил на склад към този момент, е в размера, който би бил приложим по отношение на въпросната лицензия за износ за осъществения износ през последния месец на предходната пазарна година.

3.   Възстановяването за продукти, изброени в приложение I, част I, букви а) и б) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, установено съгласно член 199, параграф 2 от същия регламент, може да бъде коригирано от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с промените в равнището на интервенционната цена.

Първата алинея може да се прилага изцяло или частично за продуктите, изброени в приложение I, част I, букви в) и г) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и за продуктите, посочени в част I от това приложение и изнасяни под формата на преработени стоки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009. В този случай Комисията посредством актове за изпълнение прави корекцията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, чрез прилагане на коефициент, изразяващ съотношението между количеството на основния продукт и количеството от него, съдържащо се в преработения продукт, изнесен или използван в изнесените стоки.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 229 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този Комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 16

Таблица на съответствието

Позоваванията на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 1234/2007 след отмяната му с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, поместена в приложението към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Членове 7—12 се прилагат до края на 2016/2017 пазарна година за захар на 30 септември 2017 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. JUKNA


(1)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/01 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671)

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.).

(4)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320)

(5)  Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

посочена в член 16

Регламент (ЕО) № 1234/2007

Настоящият регламент

Член 18, параграфи 1 и 3

Член 2

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква г)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 18, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2

Член 18, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 43, буква аа)

Член 3, параграф 5

Член 31, параграф 2

Член 4

Член 103жа, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 103жа, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 102, параграф 4

Член 6, параграф 1

Член 102, параграф 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 51, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 51, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 51, параграф 4

Член 7, параграф 3

Член 97

Член 8

Член 49

Член 9

Член 64, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 64, параграф 3

Член 11, параграф 2

Член 164, параграф 2

Член 13, параграфи 1 и 3

Член 164, параграф 3

Член 13, параграф 2

Член 164, параграф 4

Член 14, параграф 1

Член 165

Член 14, параграф 2

Член 166

Член 14, параграф 3


Top