EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 346, 20. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.346.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
20. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013, o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010

1

 

*

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006

7

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1373/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36 ( 2 )

38

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide medzinárodný účtovný štandard 39 ( 2 )

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1376/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1377/2013 z 19. decembra 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2013 z 19. decembra 2013 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/777/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUTM Somalia/1/2013 zo 17. decembra 2013 o vymenovaní veliteľa misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES

54

 

 

2013/779/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES

58

 

 

2013/780/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa stanovuje výnimka z článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o odkôrnené rezivo zo stromov Quercus L., Platanus L. a Acer saccharum Marsh. s pôvodom v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2013) 9166]

61

 

 

2013/781/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013 o udelení výnimky, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Anglicko, Škótsko a Wales, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2013) 9167]

65

 

 

2013/782/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2002/757/ES, pokiaľ ide o požiadavky na rastlinolekárske osvedčenia v súvislosti so škodlivým organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. pre odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2013) 9181]

69

 

 

2013/783/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je vhodné pre dovoz banánov s pôvodom v Peru za rok 2013

73

 

 

2013/784/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa menia vzory zdravotných certifikátov I, II a III pre obchod s ovcami a kozami určenými na zabitie, výkrm a chov v rámci Únie stanovené v prílohe E k rozhodnutiu Rady 91/68/EHS [oznámené pod číslom C(2013) 9208]  ( 2 )

75

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“( Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top