EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, 16. detsember 2013 , millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

OJ L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/12


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1370/2013,

16. detsember 2013,

millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine” on välja toodud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) võimalikud probleemid, eesmärgid ja suundumused pärast 2013. aastat. Võttes arvesse arutelu kõnealuse teatise üle, tuleks ÜPPd reformida jõustumisega alates 1. jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks hõlmama kõiki ÜPP peamisi vahendeid, sealhulgas nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 (1). Seoses reformitud õigusraamistikuga tuleks võtta meetmed hindade ja maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamise kohta.

(2)

Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks riiklikku sekkumist käsitlevad sätted allutada ühisele struktuurile, säilitades samas igas sektoris järgitava poliitika. Selleks on asjakohane eristada ühelt poolt võrdluskünniseid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013, (2) ja teiselt poolt sekkumishindu, ning määratleda viimatinimetatud hinnad. Ainult riikliku sekkumise jaoks kehtestatud sekkumishinnad vastavad WTO põllumajanduslepingu 3. lisa punkti 8 esimeses lauses osutatud kohaldatavatele jäikadele hindadele (st turuhinna toetus). Sellega seoses tuleks mõista, et turusekkumine võib olla nii riikliku sekkumise kui ka sekkumise muude vormidena, mille puhul ei kasutata varem kehtestatud hinna avaldamist.

(3)

Tuleks sätestada riikliku sekkumise hinnatase, mille juures kokkuostmine toimub kindlaksmääratud hinnaga või pakkumismenetluse alusel, sealhulgas juhud, mille korral võib osutuda vajalikuks riikliku sekkumise hinnataset kohandada. Samuti on vaja võtta meetmeid koguseliste piirangute kehtestamise kohta kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmisele. Mõlemal juhul peaksid hinnad ja koguselised piirangud võtma arvesse varasema ühise turukorralduse tavasid ja kogemusi.

(4)

Määrus (EL) nr 1308/2013 sätestab eraladustamistoetuse andmise turusekkumise meetmena. On vaja ette näha meetmed toetussummade kindlaksmääramise kohta. Võttes arvesse varasema ühise turukorralduse tavasid ja kogemusi, on asjakohane sätestada toetussummade kindlaksmääramine nii eelnevalt kui ka pakkumismenetluse teel ning teatavad elemendid, mida tuleb toetuse eelneval kindlaksmääramisel arvesse võtta.

(5)

Koolipuu- ja köögivilja kava eelarve mõistliku haldamise tagamiseks tuleks kehtestada liidu toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja kaasrahastamise ülemmäär. Selleks et kõik liikmesriigid saaksid rakendada kulutõhusat koolipuu- ja köögivilja kava, tuleks kehtestada liidu toetuse konkreetne miinimumsumma.

(6)

Selleks et toetuskava haridusasutustes käivatele lastele piima ja piimatoodete pakkumiseks toimiks nõuetekohaselt ning et sellist kava hallataks paindlikult, tuleks kindlaks määrata liidu toetuse saamiseks kõlbliku piima maksimaalne maksimaalne kogus ning liidu toetuse suurus.

(7)

Määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt lõppeb suhkrusektoris mitme meetme kehtivus suhkru osas turustusaasta 2016/2017 lõpus, kui kaotab kehtivuse kvoodisüsteem.

(8)

Käesolevas määruses tuleks kooskõlas kvoodisüsteemi kehtivuse pikendamisega 30. septembrini 2017 näha ette meetmed kvoodisuhkru, kvoodikohase isoglükoosi ja kvoodikohase inuliinisiirupi suhtes kehtestava tootmismaksu kindlaksmääramiseks.

(9)

Selleks et tagada suhkrusektori teatavatele toodetele tootmistoetuse andmise tõhus kord, tuleks sätestada asjakohased tingimused tootmistoetuse suuruse kindlaksmääramiseks.

(10)

Selleks et tagada liidu suhkrupeedi- ja suhkrurookasvatajatele rahuldav elatustase, tuleks kindlaks määrata kvoodikohase ja standardkvaliteedile vastava suhkrupeedi miinimumhind ning määratleda kõnealune standardkvaliteet.

(11)

Selleks et vältida ohtu, mida olukorrale suhkruturul avaldab nende suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi koguste kuhjumine, mille puhul kohaldatavad tingimused ei ole täidetud, tuleks ette näha kvoodiületamise tasu.

(12)

Määruses (EL) nr 1308/2013 on sätestatud mehhanism suhkru piisava ja tasakaalustatud tarnimise tagamiseks liidu turgudele, võimaldades komisjonil võtta selle eesmärgi saavutamiseks asjakohaseid meetmeid. Kuna nimetatud mehhanismi raames praktikas rakendatavad turukorralduse vahendid on imporditavalt toorsuhkrult makstava imporditollimaksu ajutine kohandamine ning maksu ajutine kohaldamine selle kvoodivälise toodangu suhtes, mida lastakse siseturule pakkumise nõudlusega kooskõlla viimiseks, tuleks käesolevasse määrusesse lisada erisäte, mis võimaldab komisjonil sellist maksu kohaldada ja selle suuruse kindlaks määrata.

(13)

Eksporditoetuste süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks sätestada asjakohased meetmed toetuste suuruse kindlaksmääramiseks. Lisaks tuleks teravilja- ja riisisektoris sätestada asjakohased meetmed korrigeerivate summade kehtestamiseks ning näha ette toetussumma kohandamine vastavalt muutustele sekkumishinna tasemes.

(14)

ÜPP tõhusa igapäevase juhtimise tagamiseks peaksid käesolevas määruses sätestatud toetuste ja hindade kehtestamise meetmed piirduma üldiste tingimustega, mis võimaldavad kehtestada konkreetsed summad lähtuvalt iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused kõnealuste summade kehtestamiseks. Neid volitusi tuleks teostada põllumajandusturgude ühise korralduse komitee abiga ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (3). Selleks et tagada kiire reageerimine kiiresti muutuvale turuolukorrale, tuleks komisjonile anda ka õigus kehtestada uued toetuste tasemed ning kohandada korrigeerivaid summasid teravilja- ja riisisektoris ilma määrust (EL) nr 182/2011 kohaldamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse meetmed, mis käsitlevad määrusega (EL) nr 1308/2013 kehtestatud põllumajandusturgude ühise korraldusega seotud hindade, maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamist.

Artikkel 2

Riikliku sekkumise hinnad

1.   Riikliku sekkumise hinnatase:

a)

vastab pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi, koorimata riisi ja lõssipulbri puhul kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmise korral määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 7 sätestatud vastavale võrdluskünnisele ning pakkumismenetluse teel toimunud kokkuostmise puhul ei ületa hinnatase vastavat võrdluskünnist;

b)

on või puhul kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmise korral 90 % määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 7 sätestatud võrdluskünnisest ning pakkumismenetluse teel toimunud kokkuostu puhul ei ole hinnatase kõrgem kui 90 % võrdluskünnisest;

c)

ei ületa veise- ja vasikaliha puhul määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 13 lõike 1 punktis c osutatud taset.

2.   Riikliku sekkumise hindu lõikes 1 osutatud pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi ja koorimata riisi puhul korrigeeritakse hinnatõusude ja -langustega asjaomaste toodete peamiste kvaliteedikriteeriumite põhjal.

3.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud toodete riikliku sekkumise hinna tõstmise või langetamise, tuginedes kõnealustes rakendusaktides sätestatud kriteeriumitele. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 3

Kokkuostuhinnad ja kohaldatavad koguselised piirangud

1.   Kui riiklikku sekkumist alustatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 13 lõike 1 punkti a kohaselt, siis toimub kokkuostmine käesoleva määruse artiklis 2 osutatud kindlaksmääratud hinnaga ega ületa määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 12 osutatud ajavahemikul järgmisi koguselisi piiranguid:

a)

pehme nisu puhul 3 miljonit tonni;

b)

või puhul 50 000 tonni;

c)

lõssipulbri puhul 109 000 tonni.

2.   Kui riiklikku sekkumist alustatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 13 lõike 1 kohaselt, siis:

a)

pehme nisu, või ja lõssipulbri puhul, mis ületavad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud koguselisi piiranguid, ning

b)

kõva nisu, odra, maisi, koorimata riisi ning veise- ja vasikaliha puhul

toimub kokkuostmine pakkumismenetluse teel, et määrata kindlaks maksimaalne kokkuostuhind.

Maksimaalne kokkuostuhind ei või ületada käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud asjakohast taset ning see määratakse kindlaks rakendusaktidega.

3.   Nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel võib komisjon võtta vastu rakendusakte,

a)

millega piiratakse pakkumismenetlusi liikmesriigiga või liikmesriigi piirkonnaga või

b)

kui artikli 2 lõikest 1 ei tulene teisiti, määratakse riikliku sekkumise kokkuostuhinnad kindlaks liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna kohta registreeritud keskmiste turuhindade alusel.

4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud kokkuostuhindu pehme nisu, kõva nisu, odra, maisi ja koorimata riisi puhul korrigeeritakse hinnatõusude ja -langustega kõnealuste toodete peamiste kvaliteedikriteeriumite alusel.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks sellised hinnatõusud ja -langused.

5.   Käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.   Komisjon võtab ilma artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, mis on vajalikud selleks, et

a)

pidada kinni käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud sekkumise piirangutest ning

b)

kohaldada käesoleva artikli lõikes 2 osutatud pakkumismenetlust pehme nisu, või ja lõssipulbri suhtes, mis ületab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud koguselisi piiranguid.

Artikkel 4

Eraladustamistoetus

1.   Selleks et määrata kindlaks eraladustamistoetuse suurus määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 17 loetletud toodete puhul, kui toetust antakse kooskõlas kõnealuse määruse artikli 18 lõikega 2, avatakse pakkumismenetlus piiratud ajaks või määratakse toetuse suurus eelnevalt kindlaks. Toetuse võib kindlaks määrata liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna kohta.

2.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid:

a)

millega pakkumismenetluse kohaldamise korral määratakse kindlaks eraladustamistoetuse maksimaalne suurus;

b)

millega toetuse suuruse eelneva kindlaksmääramise korral määratakse toetuse suurus kindlaks ladustamiskulude ja/või muude asjakohaste turunäitajate põhjal.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 5

Lastele puu- ja köögivilja pakkumise toetus

1.   Lastele puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanisektori toodete pakkumiseks antav liidu toetus, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 23:

a)

ei ületa järgnevaid piirmäärasid:

i)

150 miljonit eurot õppeaasta kohta;

ii)

75 % määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 1 osutatud tarne- ja seotud kuludest või 90 % sellistest kuludest vähem arenenud piirkondades ja aluslepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimates piirkondades, ning

b)

ei hõlma muid kui määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 1 osutatud tarne- ja seotud kulusid.

Esimese lõigu punkti a alapunkti ii kohaldamisel käsitatakse „vähem arenenud piirkondadena” piirkondi, mis on sellisena määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (4) (EL) nr 1303/2013 artikli 90 lõike 2 esimese lõigu punktis a.

2.   Iga koolipuu- ja köögivilja kavas osalev liikmesriik saab liidu toetust vähemalt 290 000 euro ulatuses.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toetuse soovituslik jaotus iga liikmesriigi kohta määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 osutatud kriteeriumite põhjal.

Komisjon hindab vähemalt iga kolme aasta tagant soovitusliku jaotuse vastavust määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 osutatud kriteeriumitele. Vajaduse korral võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks uus soovituslik jaotus.

Pärast liikmesriikide taotlusi kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 5 teise lõiguga võtab komisjon igal aastal vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toetuse lõplik jaotus osalevate liikmesriikide vahel vastavalt kõnealuses lõikes sätestatud tingimustele.

Käesolevas lõikes osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 6

Lastele piima ja piimatoodete pakkumise toetus

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 26 sätestatud liidu toetus lastele piima ja piimatoodete pakkumiseks on kõige rohkem 0,25 liitrit piimaekvivalenti lapse kohta koolipäevas.

2.   Kogu piima puhul on liidu toetus 18,15 eurot/100 kg.

3.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks rahastamiskõlblike piimatoodete (v.a piima) toetussummad, võttes eelkõige arvesse asjaomaste toodete piimasisaldust. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 7

Suhkrusektori tootmismaks

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 128 ette nähtud tootmismaks kvoodisuhkrule, kvoodikohasele isoglükoosile ja kvoodikohasele inuliinisiirupile on 12 eurot tonni kohta kvoodisuhkru ja kvoodikohase inuliinisiirupi puhul. Isoglükoosile kehtestatav tootmismaks moodustab 50 % suhkrule kohaldatavast tootmismaksust.

2.   Lõike 1 kohaselt makstava tootmismaksu kogusumma kogub liikmesriik oma territooriumil asuvatelt ettevõtjatelt vastavalt asjaomase turustusaasta kvoodile.

Kõnealused ettevõtjad teevad maksed hiljemalt asjaomase turustusaasta veebruari lõpuks.

3.   Liidu suhkru ja inuliinisiirupi tootmisega tegelevad ettevõtjad võivad taotleda, et suhkrupeedi- või suhkrurookasvatajad või siguritarnijad kannaksid kuni 50 % kõnealusest tootmismaksust.

Artikkel 8

Suhkrusektori tootmistoetus

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 129 ette nähtud tootmistoetuse suhkrusektori toodetele määrab komisjon kindlaks rakendusaktidega, võttes arvesse:

a)

imporditud suhkru kasutamisest tingitud kulusid, mis sektoril tuleks kanda maailmaturult tarnimise korral, ning

b)

liidu turul olemasoleva suhkru ülejäägi hinda või sellel turul suhkru ülejäägi puudumise korral määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 7 lõike 1 punktis c kehtestatud suhkru võrdluskünnist.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 9

Suhkrupeedi miinimumhind

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 135 ette nähtud kvoodikohase suhkrupeedi miinimumhind on 26,29 eurot tonni kohta suhkrusektori turustusaasta 2016/2017 lõpuni 30. septembril 2017.

2.   Lõikes 1 osutatud miinimumhinda kohaldatakse määruse (EL) nr 1308/2013 III lisa B osas määratletud standardkvaliteediga suhkrupeedi puhul.

3.   Suhkruettevõtjad, kes ostavad suhkruks töötlemiseks kõlblikku ja kvoodikohaseks suhkruks töötlemiseks ettenähtud kvoodikohast suhkrupeeti, peavad maksma vähemalt miinimumhinna, mida on korrigeeritud hinnatõusude ja -langustega kõrvalekallete võimaldamiseks standardkvaliteedist. Komisjon määrab sellised hinnatõusud ja -langused kindlaks rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.   Suhkrupeedikoguste puhul, mis vastavad neile tööstusliku suhkru või suhkru ülejäägi kogustele, mille suhtes kehtib artiklis 11 sätestatud kvoodiületamise tasu, korrigeerib asjaomane suhkruettevõtja ostuhinda nii, et see on vähemalt võrdne kvoodikohase suhkrupeedi miinimumhinnaga.

Artikkel 10

Riikliku suhkrukvoodi kohandamine

Kooskõlas aluslepingu artikli 43 lõikega 3 võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kohandada määruse (EL) nr 1308/2013 XII lisas sätestatud kvoote mis tahes otsuste tulemusel, mille liikmesriigid on võtnud kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 138.

Artikkel 11

Kvoodiületamise tasu suhkrusektoris

1.   Kvoodiületamise tasu, sealhulgas määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 142 sätestatud tasu määratakse kindlaks tasemel, mis on piisavalt kõrge, et vältida kõnealuses artiklis osutatud koguste kuhjumist. Kõnealuse tasu määrab kindlaks komisjon rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Lõikes 1 osutatud kvoodiületamise tasu nõuab liikmesriik sisse oma territooriumil asuvatelt ettevõtjatelt kõnealuses lõikes osutatud tootmiskoguste alusel, mis on asjaomasel turustusaastal kõnealustele ettevõtjatele kehtestatud.

Artikkel 12

Ajutine turu juhtimise mehhanism suhkrusektoris

Liidu turgudele suhkru piisava ja tasakaalustatud tarnimise tagamiseks võib komisjon, olenemata määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 142, kohaldada kuni suhkrusektori turustusaasta 2016/2017 lõpuni 30. septembril 2017 vajalikus ulatuses ja vajalikul ajavahemikul ajutiselt rakendusaktidega kvoodiületamise tasu kõnealuse määruse artikli 139 lõike 1 punktis e osutatud kvoodivälise toodangu suhtes.

Komisjon määrab sellise tasu suuruse kindlaks rakendusaktidega.

Käesolevas artiklis osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 13

Eksporditoetuste kindlaksmääramine

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 196 sätestatud tingimustel ning kõnealuse määruse artikli 198 kohaselt võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks eksporditoetused:

a)

korrapäraste ajavahemike järel määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõikes 1 loetletud toodete puhul;

b)

teravilja, riisi, suhkru, piima ja piimatoodete puhul pakkumismenetluste teel.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Toote kohta antava eksporditoetuse kehtestamisel võetakse arvesse üht või mitut järgmist asjaolu:

a)

senist olukorda ja tulevikusuundumusi, pidades silmas:

i)

kõnealuse toote hindu ja kättesaadavust liidu turul;

ii)

kõnealuse toote hindu maailmaturul;

b)

ühise turukorralduse eesmärke, s.o tasakaalu ning hindade ja kaubanduse loomuliku arengu tagamist turul;

c)

vajadust vältida häireid, mis võivad põhjustada pikaajalise tasakaalutuse nõudmise ja pakkumise vahel liidu turul;

d)

kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti;

e)

aluslepingu kohaselt sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid piiranguid;

f)

vajadust tasakaalustada liidu põhiliste põllumajandustoodete kasutamine kolmandatesse riikidesse eksporditavate kaupade tootmisel ning nendest riikidest töötlemiseks sissetoodud põhiliste põllumajandustoodete kasutamine;

g)

kõige soodsamaid turustuskulusid ning transpordikulusid liidu turgudelt liidu sadamatesse või muudesse ekspordikohtadesse, samuti kõnealuse kauba sihtriikidesse saatmise kulusid;

h)

nõudlust liidu turul;

i)

sealiha-, muna- ja linnulihasektori puhul nende sektorite toodete liidus tootmiseks vajaliku söödateravilja koguse liidu hindade ja maailmaturu hindade erinevust.

3.   Kui see on vajalik kiiresti muutuvale turuolukorrale kiire reageerimise tagamiseks, võib komisjon toetuse suurust rakendusaktidega kohandada kas liikmesriigi taotlusel või omal algatusel. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu ilma artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata.

Artikkel 14

Teravilja ja riisi eksporditoetuste erimeetmed

1.   Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, millega kehtestatakse teravilja- ja riisisektori puhul kindlaks määratud eksporditoetuste suhtes kohaldatav korrigeeriv summa. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Kui see on vajalik kiiresti muutuvale turuolukorrale kiire reageerimise tagamiseks, võib komisjon vastu võtta rakendusaktid selliste korrigeerivate summade muutmiseks ilma artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata.

Komisjon võib käesolevat lõiget kohaldada teravilja- ja riisisektori toodete suhtes, mida eksporditakse töödeldud kaupade kujul vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1216/2009 (5).

2.   Turustusaasta esimese kolme kuu jooksul kohaldatakse kas eelneva turustusaasta lõpus ladustatud linnaste või sel ajal ladustatud odrast valmistatud linnaste ekspordi suhtes toetust, mida oleks kõnealuse ekspordilitsentsi suhtes kohaldatud eksportimisele eelneva turustusaasta viimasel kuul.

3.   Komisjon võib määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa I osa punktides a ja b loetletud toodete suhtes kõnealuse määruse artikli 199 lõike 2 kohaselt kehtestatud toetust rakendusaktidega kohandada vastavalt muutustele sekkumishinna tasemes.

Esimest lõiku võib täielikult või osaliselt kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa I osa punktides c ja d loetletud toodete ning ka määruse (EÜ) nr 1216/2009 kohaselt töödeldud kaupade kujul eksporditavate kõnealuse lisa I osas loetletud toodete suhtes. Sel juhul korrigeerib komisjon rakendusaktidega käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kohandust, rakendades koefitsienti, mis väljendab suhet põhitoote koguse ning eksporditavas töödeldud tootes sisalduva või eksporditavas kaubas kasutatud põhitoote koguse vahel.

Käesolevas lõikes osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 15

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 229 moodustatud põllumajandusturgude ühise korralduse komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 16

Vastavustabel

Viiteid määruse (EÜ) nr 1234/2007 asjaomastele sätetele pärast nimetatud määruse kehtetuks tunnistamist määrusega (EL) nr 1308/2013 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud vastavustabelile

Artikkel 17

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Artikleid 7–12 kohaldatakse kuni suhkrusektori turustusaasta 2016/2017 lõpuni 30. septembril 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

V. JUKNA


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsember 2013 määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsember 2013 määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(5)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1216/2009, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord (ELT L 328, 15.12.2009, lk 10).


LISA

VASTAVUSTABEL

(osutatud artiklis 16)

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

Käesolev määrus

Artikli 18 lõiked 1 ja 3

Artikkel 2

Artikli 18 lõike 2 punkt a

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Artikli 13 lõike 1 punkt c

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 13 lõike 1 punkt d

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 18 lõike 2 esimene lõik

Artikli 3 lõige 2

Artikli 18 lõike 2 teine lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 18 lõige 4

Artikli 3 lõige 4

Artikli 43 lõike 1 punkt aa

Artikli 3 lõige 5

Artikli 31 lõige 2

Artikkel 4

Artikli 103ga lõige 4

Artikli 5 lõige 1

Artikli 103ga lõige 5

Artikli 5 lõige 2

Artikli 102 lõige 4

Artikli 6 lõige 1

Artikli 102 lõige 3

Artikli 6 lõiked 2 ja 3

Artikli 51 lõige 2

Artikli 7 lõige 1

Artikli 51 lõige 3

Artikli 7 lõige 2

Artikli 51 lõige 4

Artikli 7 lõige 3

Artikkel 97

Artikkel 8

Artikkel 49

Artikkel 9

Artikli 64 lõige 2

Artikli 11 lõige 1

Artikli 64 lõige 3

Artikli 11 lõige 2

Artikli 164 lõige 2

Artikli 13 lõiked 1 ja 3

Artikli 164 lõige 3

Artikli 13 lõige 2

Artikli 164 lõige 4

Artikli 14 lõige 1

Artikkel 165

Artikli 14 lõige 2

Artikkel 166

Artikli 14 lõige 3


Top