Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0105

Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

OJ L 363, 20.12.2006, p. 368–408 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 883–923 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 194 - 234

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/105/oj

15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

147


32006L0105


L 363/368

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/105/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяването на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта на присъединяването на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта на присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране заради присъединяване, а необходимите адаптации не са предвидени в Акта на присъединяване и приложенията към него, необходимите актове се приемат от Съвета, освен в случаите, когато Комисията е приела първоначалния акт.

(2)

В Заключителния акт на Конференцията, на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговорящите се страни са достигнали политическо съгласие по редица адаптации към приети от институциите актове, необходими поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат същите адаптации преди присъединяването, допълнени и осъвременени, където е необходимо, отчитайки промените в законодателството на Европейския съюз.

(3)

Следователно Директиви 79/409/ЕИО (2), 92/43/ЕИО (3), 97/68/ЕО (4), 2001/80/ЕО (5) и 2001/81/ЕО (6) трябва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО се изменят съгласно приложението.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те следва да изпратят на Комисията текста на същите разпоредби и таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКОЛНА СРЕДА

A.   ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

1.

31979 L 0409: Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1), изменена със:

11979 H: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

31981 L 0854: Директива 81/854/ЕИО на Съвета от 19.10.1981 г. (ОВ L 319, 7.11.1981 г., стр. 3),

11985 I: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

31985 L 0411: Директива 85/411/ЕИО на Комисията от 25.07.1985 г. (ОВ L 233, 30.8.1985 г., стр. 33),

31986 L 0122: Директива 86/122/ЕИО на Съвета от 08.04.1986 г. (ОВ L 100, 16.4.1986 г., стр. 22),

31990 L 0656: Директива 90/656/ЕИО на Съвета от 04.12.1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 59),

31991 L 0244: Директива 91/244/ЕИО на Комисията от 06.03.1991 г. (ОВ L 115, 8.5.1991 г., стр. 41),

31994 L 0024: Директива 94/24/ЕО на Съвета от 08.06.1994 г. (ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 9),

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31997 L 0049: Директива 97/49/ЕО на Комисията от 29.07.1997 г. (ОВ L 223, 13.8.1997 г., стр. 9),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 R 0807: Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета от 14.04.2003 г. (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

Приложения I, II/1, II/2, III/1 и III/2 се заменят със следните:

ПРИЛОЖЕНИЕ IANEXO IPŘÍLOHA IBILAG IANHANG II LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO II PIELIKUMSI PRIEDASI. MELLÉKLETANNESS IBIJLAGE IZAŁĄCZNIK IANEXO IANEXA IPRÍLOHA IPRILOGA ILIITE IBILAGA I

(a)   GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

lanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asioflammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

 

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1ANEXO II/1PŘÍLOHA II/1BILAG II/1ANHANG II/1II/1 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1ANNEX II/1ANNEXE II/1ALLEGATO II/1II/1. PIELIKUMSII/1 PRIEDASII/1. MELLÉKLETANNESS II/1BIJLAGE II/1ZAŁĄCZNIK II/1ANEXO II/1ANEXA II/1PRÍLOHA II/1PRILOGA II/1LIITE II/1BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2ANEXO II/2PŘÍLOHA II/2BILAG II/2ANHANG II/2II/2 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2II/2. PIELIKUMSII/2 PRIEDASII/2. MELLÉKLETANNESS II/2BIJLAGE II/2ZAŁĄCZNIK II/2ANEXO II/2ANEXA II/2PRÍLOHA II/2PRILOGA II/2LIITE II/2BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθµούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o n.o 3 do artigo 7.o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1ANEXO III/1PŘÍLOHA III/1BILAG III/1ANHANG III/1III/1 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1ANNEX III/1ANNEXE III/1ALLEGATO III/1III/1. PIELIKUMSIII/1 PRIEDASIII/1. MELLÉKLETANNESS III/1BIJLAGE III/1ZAŁĄCZNIK III/1ANEXO III/1ANEXA III/1PRÍLOHA III/1PRILOGA III/1LIITE III/1BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2ANEXO III/2PŘÍLOHA III/2BILAG III/2ANHANG III/2III/2 LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2ANNEX III/2ANNEXE III/2ALLEGATO III/2III/2 PIELIKUMSIII/2 PRIEDASIII/2. MELLÉKLETANNESS III/2BIJLAGE III/2ZAŁĄCZNIK III/2ANEXO III/2ANEXA III/2PRÍLOHA III/2PRILOGA III/2LIITE III/2BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

2.

31992 L 0043: Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7), изменена със:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31997 L 0062: Директива 97/62/ЕО на Съвета от 27.10.1997 г. (ОВ L 305, 8.11.1997 г., стр. 42),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и промените в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 R 1882: Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29.9.2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

а)

Член 1, буква в), iii) се заменя със следното:

„iii)

представляват изразени примери на един или няколко от следващите пет биогеографски района: алпийски, атлантически, черноморски, бореален, континентален, макаронезийски, средиземноморски, панонски и степен.“

б)

В член 4, параграф 2, думата „седем“ се заменя с „девет“.

в)

Приложения I и II се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЕСТЕСТВЕНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ОБЩНОСТТА, ЧИЕТО СЪХРАНЯВАНЕ ИЗИСКВА ОБЯВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Тълкуване

Упътване относно тълкуването на видовете местообитания е дадено в „Тълковен наръчник на местообитанията на Европейския съюз“, одобрен от комитета, основан съгласно член 20 („Комитет за местообитанията“) и публикуван от Европейската комисия (1).

Кодът съответства на кода от НАТУРА 2000.

Знакът „*“ отбелязва приоритетните видове местообитания.

1.   КРАЙБРЕЖНИ И ХАЛОФИТНИ МЕСТООБИТАНИЯ

11.   Открити морски и приливно-отливни области

1110

Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

1120

*Подводни ливади от Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Естуари

1140

Тинести и пясъчни морски плитчини, които не се покриват от морски води при нисък прилив

1150

*Крайбрежни лагуни

1160

Обширни плитки устия и малки заливчета

1170

Рифове

1180

Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове

12.   Морски стръмни скални брегове и чакълести или каменисти морски плажове

1210

Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1220

Многогодишна растителност на каменисти брегове

1230

Обрасли морски стръмни скали на Атлантическото и Балтийското крайбрежие

1240

Обрасли морски стръмни скали по Средиземноморското крайбрежие (с ендемични Limonium spp.)

1250

Обрасли морски стръмни скали на макаронезийското крайбрежие (флора, ендемична за тези крайбрежия)

13.   Атлантически и континентални солени блата и солени ливади

1310

Salicornia и други едногодишни растения, образуващи колонии върху тинести и пясъчни терени

1320

Морави от Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Атлантически солени ливади (Glauco-Puccinellietalia)

1340

*Континентални солени ливади

14.   Средиземноморски и южноатлантически солени блата и солени ливади

1410

Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi)

1420

Средиземноморски и южноатлантически халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Хало-нитрофилни храсталаци (Pegano-Salsoletea)

15.   Континентални степи върху солени и гипсови почви

1510

*Средиземноморски степи върху солени почви (Limonietalia)

1520

*Иберски степи върху гипсови почви (Gypsophiletalia)

1530

*Панонски солени степи и солени блата

16.   Бореални балтийски островчета и малки острови

1610

Балтийски ескерски острови с растителност по пясъчни, каменисти и чакълести плажове и сублиторална растителност

1620

Бореални балтийски островчета и малки острови

1630

*Бореални балтийски крайбрежни ливади

1640

Бореални балтийски пясъчни ивици с многогодишна растителност

1650

Бореални балтийски тесни протоци

2.   КРАЙБРЕЖНИ ПЯСЪЧНИ ДЮНИ И КОНТИНЕНТАЛНИ ДЮНИ

21.   Пясъчни дюни по крайбрежията на Атлантическия океан, Северно и Балтийско море

2110

Зародишни подвижни дюни

2120

Подвижни дюни по крайбрежната ивица с Ammophila arenaria (бели дюни)

2130

*Неподвижни дюни с тревиста растителност (сиви дюни):

2140

*Декалцифирани неподвижни дюни с Empetrum nigrum

2150

*Атлантически декалцифирани неподвижни дюни (Calluno-Ulicetea)

2160

Дюни с Hyppophae rhamnoides

2170

Дюни със Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Облесени дюни по Атлантическото, Континенталното и Бореалското крайбрежие

2190

Влажни понижения между дюните

21А0

Пясъчни равнини по атлантическото крайбрежие на Великобритания (*в Ирландия)

22.   Морски дюни на Средиземноморското крайбрежие

2210

Неподвижни крайморски дюни от типа Crucianellion maritimae

2220

Дюни с Euphorbia terracina

2230

Дюнни тревни съобщества от типа Malcolmietalia

2240

Дюнни тревни съобщества от типа Brachypodietalia с едногодишни растения

2250

*Дюни с хвойнови гъсталаци (Juniperus spp.)

2260

Дюнни склерофилни храсталаци (Cisto-Lavenduletalia)

2270

*Залесени дюни с Pinus pinea и/или Pinus pinaster

23.   Континентални дюни, стари и декалцифицирани

2310

Сухи пясъчни пусти полета с Calluna и Genista

2320

Сухи пясъчни пусти полета с Calluna и Empetrum nigrum

2330

Открити тревни съобщества с растителност от Corynephorus и Agrostis на континентални дюни

2340

*Панонски вътрешноконтинентални дюни

3.   СЛАДКОВОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ

31.   Постоянна вода

3110

Олиготорфни води, съдържащи минимални количества минерали на пясъчни равнини (Littoreлетаlia uniflorae)

3120

Олиготорфни води, съдържащи минимални количества минерали предимно на пясъчните равнини на Западното Средиземноморие с растителност от Isoetes spp.

3130

Олиготорфни до мезоторфни постоянни води с растителност от Littoreлетаlia uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea)

3140

Твърди олиго-мезоторфни води с бентосни формации от Chara spp.

3150

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3160

Естествени дистрофични езера

3170

*Средиземноморски временни водни площи

3180

*Временни подземни езера в Ирландия (Turloughs)

3190

Езера от гипсов карст

31А0

Топлоизворни лотусови корита в Трансилвания

32.   Течаща вода — отсечки на водни потоци с естествена или полуестествена динамика (малки, средни или основни корита), в които не се наблюдава значително влошаване на качеството на водата

3210

Феноскандинавски естествени реки

3220

Алпийски реки и тревна растителност по техните брегове

3230

Алпийски реки и тяхната дървесна растителност с Myricaria germanica

3240

Алпийски реки и тяхната дървесна растителност със Salix elaegnos

3250

Постоянно течащи средиземноморски реки с Glaucium flavum

3260

Плаваща растителност от типа Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion по предпланински реки

3270

Реки с кални брегове с растителност от типа Chenopodion rubri p.p. и Bidention p.p.

3280

Постоянно течащи средиземноморски реки с растителност от типа Paspalo-Agrostidion и висящи завеси от Salix и Populus alba

3290

Постоянно течащи средиземноморски реки с растителност от типа Paspalo-Agrostidion

4.   УМЕРЕНОКОНТИНЕНТАЛНА ПУСТОШ И ХРАСТАЛАЦИ

4010

Северноатлантическа влажна пустош с Erica tetralix

4020

*Южноатлантическа влажна пустош с Erica ciliaris и Erica tetralix

4030

Европейска суха пустош

4040

*Суха пустош на Атлантическото крайбрежие с Erica vagans

4050

*Ендемични Макаронезийски съобщества

4060

Алпийски и бореални съобщества

4070

*Храстови съобщества с Pinus mugo и Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum hirsuti)

4080

Субарктични храсталаци със Salix spp.

4090

Ендемични оро-средиземноморска пустош с ниски бодливи храстчета

40А0

*Субконтинентални пери-панонски храсталаци

40B0

Родопски съобщества на Potentilla fruticosa

40C0

*Понто-сарматски широколистни храстчета

5.   СКЛЕРОФИЛНИ ХРАСТАЛАЦИ (МАТОРАЛ)

51.   Субсредиземноморски и умереноконтинентални храсталаци

5110

Устойчиви формации от Buxus sempervirens върху варовикови скалисти склонове (Berberidion p.)

5120

Планински формации на Cytisus purgans

5130

Формации на Juniperus communis върху пустош или варовикови пасища

5140

*Формации на Cistus palhinhae върху крайморски влажни полета

52.   Средиземноморски маторал

5210

Маторал с Juniperus spp.

5220

*Маторал със Zyziphus

5230

*Маторал с Laurus nobilis

53.   Лесостепни и южносредиземноморски храсталаци

5310

Лаврови гъсталаци

5320

Ниски формации от euphorbia в близост до скалисти брегове

5330

Южносредиземноморски и предпустинни храсталаци

54.   Фригана

5410

Западно-средиземноморска фригана от типа Astragalo-Plantaginetum subulatae, растяща върху скали

5420

Фригана със Sarcopoterium spinosum

5430

Ендемична фригана с Euphorbieto-Verbascion

6.   ЕСТЕСТВЕНИ И ПОЛУЕСТЕСТВЕНИ ТРЕВНИ ФОРМАЦИИ

61.   Естествени тревни формации

6110

*Скални варовикови или базофилни тревни съобщества с Alysso-Sedion albi

6120

*Сухи пясъчни варовикови тревни съобщества

6130

Тревни съобщества с Violetalia calaminariae

6140

Пиринейски силикатни тревни съобщества с Festuca eskia

6150

Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества

6160

Силикатни иберийски тревни съобщества с Festuca indigesta

6170

Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества

6180

Макаронезийски мезофилни тревни съобщества

6190

Скални панонски тревни съобщества (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Полуестествени сухи тревни формации и храстови съобщества

6210

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовикови субстрати (Festuco Brometalia) (* важни местообитания на орхидеи)

6220

*Псевдостепи с трева и едногодишни растения (Thero-Brachypodietea)

6230

*Богати на видове Nardus тревни съобщества върху силикатни субстрати в планински области (и предпланински райони в континентална Европа)

6240

*Субпанонски степни тревни съобщества

6250

*Панонски степни тревни съобщества

6260

*Панонски пясъчни степи

6270

*Феноскандинавски сухи до средни тревни съобщества с нисколюбива растителност

6280

*Северни алварови и предкамбрийски варовикови плоски скали

62А0

Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества (Scorzoneratalia villosae)

62B0

*Кипърски серпентинофилни тревни съобщества

62C0

*Понто-сарматски степи

62D0

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

63.   Склерофилни пасищни гори (dehesas)

6310

Склерофилни пасищни гори с вечнозелен Quercus spp.

64.   Полуестествени влажни ливади от високи треви

6410

Ливади с Molinia на карбонатна, торфна или глинеста почва (Molinion caerulae)

6420

Средиземноморски влажни тревни съобщества от високи треви от типа Molinio-Holoschoenion

6430

Тревни съобщества от водолюбиви високи треви в равнинни и планински до алпийски райони

6440

Алувиални ливади на речни долини с Cnidion dubii

6450

Северни бореални алувиални ливади

6460

Торфни тревни съобщества с Troodos

65.   Мезофилни тревни съобщества

6510

Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Планински сенокосни ливади

6530

*Феноскандинавски залесени ливади

7.   ПРЕОВЛАЖНЕНИ ТРЕСАВИЩА, КАЛИЩА И МОЧУРИЩА

71.   Кисели сфагнови тресавища

7110

*Активни преовлажнени тресавища

7120

Деградирали преовлажнени тресавища (все още имащи възможност за естествено възстановяване)

7130

Обрасли тресавища (* само активни)

7140

Преходни торфища и плаващи подвижни тресавища

7150

Понижения върху торфени субстрати (Rhynchosporion)

7160

Феноскандинавски минерални извори и мочурища

72.   Карбонатни мочурища

7210

*Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от Caricion davallianae

7220

*Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

7230

Алкални блата

7240

*Алпийски пионерни формации от типа Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Бореални калища

7310

*Aaпа калища

7320

*Палса калища

8.   СКАЛНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПЕЩЕРИ

81.   Сипеи

8110

Силикатни сипеи на планинско ниво до нивото на снежната покривка (Androsacetalia alpinae и Galeopsietalia ladani)

8120

Сипеи върху варовикови терени и калциеви шисти на планинско до алпийско ниво (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Западносредиземноморски и термофилни сипеи

8140

Източносредиземноморски сипеи

8150

Средноевропейски силикатни сипеи

8160

*Средноевропейски варовикови сипеи на хълмисто и планинско ниво

82.   Скалисти склонове с хазмофитна растителност

8210

Варовикови скалисти склонове с хазмофитна растителност

8220

Силикатни скалисти склонове с хазмофитна растителност

8230

Силикатни скали с пионерска растителност от типа Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

*Варовикови скални повърхнини

83.   Други скални местообитания

8310

Пещери, затворени за посещение

8320

Лавови полета и открити скални повърхнини, получени в резултат на вулканична дейност

8330

Потопени или частично потопени морски пещери

8340

Вечни ледници

9.   ГОРИ

Естествена и полуестествена горска растителност, състояща се от местни видове, образуващи гори от високи дървета, с типична ниска горска растителност и отговаряща на следните критерии: редки гори или остатъци от такива и/или представляващи местообитания на видове от интерес за Общността

90.   Европейски бореални гори

9010

*Западна тайга

9020

*Феноскандинавски полубореални естествени стари листопадни широколистни гори (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus или Ulmus), богати на епифити

9030

* Естествени гори в първоначалния стадий на сукцесия при разместване на брегове

9040

Северни субалпийски/субарктични гори с Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Феноскандинавски гори с Picea abies

9060

Иглолистни гори върху или свързани с ледникови речни чакълени наноси

9070

Феноскандинавски залесени пасища

9080

*Феноскандинавски широколистни блатисти гори

91.   Европейски умереноконтинентални гори

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

9120

Атлантически ацидофилни букови гори с Ilex и понякога с Taxus в храсталаците (Quercion robori-petraeae или Ilici-Fagenion)

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

9140

Средноевропейски субалпийски букови гори с Acer и Rumex arifolius

9150

Средноевропейски букови гори върху карбонатна основа (Cephalanthero-Fagion)

9160

Южноатлантически и средноевропейски дъбово-габърови гори Carpinion betul

9170

Дъбово-габърови гори Galio-Carpinetum

9180

*Гори по стръмни склонове, сипеи и дефилета Tilio-Acerion

9190

Стари ацидофилни дъбови гори от Quercus robur върху песъчливи равнини

91А0

Стари дъбови гори с Ilex и Blechnum на Британските острови

91B0

Термофилни гори Fraxinus angustifolia

91С0

*Каледонийски гори

91D0

*Гори върху тресавища и блата

91E0

*Алувиални гори Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Ulmus minor, Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, по бреговете на големи реки (Ulmenion minoris)

91G0

* Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus

91Н0

*Панонски гори от Quercus pubescens

91I0

*Евро-сибирски степни дъбови гори от Quercus spp.

91J0

* Гори от Taxus baccata на Британските острови

91K0

Илирийски гори от Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Илирийски дъбово-брястови гори (Erythronio-Carpinion)

91M0

Панонски-балкански дъбови гори

91N0

*Панонски гъсталаци по континентални пясъчни дюни (Junipero-Populetum albae)

91P0

Елови гори в Светия кръст (Abietetum polonicum)

91Q0

Западнокарпатски гори от Pinus sylvestris на варовита почва

91R0

Борови гори в Динарските доломити (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Западно-понтийски букови гори

91T0

Централно-европейски борови гори (Genisto januensis-Pinetum) с лишеи

91U0

Сарматски степни борови гори

91V0

Дакски букови гори (Symphyto-Fagion)

91W0

Мезийски букови гори

91X0

* Добруджански букови гори

91Y0

Дакски дъбови и брястови гори

91Z0

Мезийски гори от бяла липа

91AA

* Източни бели дъбови гори

91BA

Мизийски гори от бели ели

91CA

Рило-родопски и Старопланински борови гори (Genisto januensis-Pinetum)

92.   Средиземноморски листопадни гори

9210

*Апенински букови гори с Taxus и Ilex

9220

*Апенински букови гори с Abies alba и букови гори с Abies nebrodensis

9230

Галицио-португалски дъбови гори с Quercus robur и Quercus pyrenaica

9240

Гори с Quercus faginea и Quercus canariensis (Иберийски полуостров)

9250

Гори с Quercus trojana

9260

Гори от питомен кестен (Castanea sativa)

9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

9280

Гори с Quercus frainetto

9290

Кипарисови гори (Acero-Cupression)

92А0

Галерийни гори със Salix alba и Populus alba

92В0

Крайречни формации край пресъхващи средиземноморски речни течения с Rhododendron ponticum, Salix и други

92С0

Гори от източен чинар и Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Южносредиземноморски крайречни галерийни съобщества и гъсталаци (Nerio-Tamariceteae и Securinegion tinctoriae)

93.   Средиземноморски склерофилни гори

9310

Егейски гори от Quercus brachyphylla

9320

Гори от Olea и Ceratonia

9330

Гори от Quercus suber

9340

Гори от Quercus ilex и Quercus rotundifolia

9350

Гори от Quercus macrolepis

9360

*Макаронезийски лаврови гори (Laurus, Ocotea)

9370

*Палмови горички от Phoenix

9380

Гори от Ilex aquifolium

9390

*Храсталаци и ниска гориста растителност с Quercus alnifolia

93A0

Залесени площи с Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Умереноконтинентални планински иглолистни гори

9410

Ацидофилни гори от Picea на планинско до алпийско ниво (Vaccinio-Piceetea)

9420

Алпийски гори от Larix decidua и/или Pinus cembra

9430

Субалпийски и планински гори от Pinus uncinata (* върху гипс или варовик)

95.   Средиземноморски и Макаронезийски планински иглолистни гори

9510

*Южно-апенински гори от Abies alba

9520

Гори от Abies pinsapo

9530

*(Суб-) Средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

9540

Средиземноморски борови гори от ендемични мезогейски борове

9550

Ендемични канарски борови гори

9560

*Ендемични гори от Juniperus spp.

9570

*Гори от Tetraclinis articulata

9580

*Средиземноморски гори от Taxus baccata

9590

*Гори от Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Високи оро-средиземноморски борови гори

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА, ЧИЕТО СЪХРАНЯВАНЕ ИЗИСКВА ОБЯВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ЗАЩИТНИ ЗОНИ

Тълкуване

а)   Приложение II следва приложение I за създаване на цялостна мрежа от специални защитни зони.

б)   Видовете, включени в списъка на настоящото приложение, са посочени:

с името на вида или подвида, или

като вид, принадлежащ към по-висок таксон или към определена част от този таксон.

Съкращението „spp.“ след името на дадено семейство или род означава всички видове, принадлежащи към това семейство или род.

в)   Символи

Звездичка (*) пред името на даден вид означава, че това е вид от приоритетно значение.

Повечето видове, включени в настоящото приложение, са включени и в списъка на приложение IV. В случаите, когато даден вид е включен в настоящото приложение, но не е включен нито в приложение IV, нито в приложение V, името на вида е последвано от символа (о); в случаите, когато даден вид е включен в настоящото приложение и в приложение V, но не е включен в приложение IV, неговото име е последвано от символа (V).

а)   ЖИВОТНИ

ГРЪБНАЧНИ

БОЗАЙНИЦИ

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (с изключение на естонските, латвийските, литовските, финландските и шведските популации)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (с изключение на естонската популация; гръцки популации: само южно от 39-ия паралел; испанските популации: само южно от Дуеро; латвийските, литовските и финландските популации).

Ursidae

* Ursus arctos (с изключение на естонските, финландските, и шведските популации)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (с изключение на естонските, латвийските и инландските популации)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* Bison bonasus

Capra aegagrus (естествени популации)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (естествени популации — Корсика и Сардиния)

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (natural — Corsica and Sardinia)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

ВЛЕЧУГИ

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni