EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0246

Регламент (ЕО) № 246/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (кодифицирана версия)

OB L 79, 25.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/246/oj

25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 246/2009 НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 83 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 479/92 на Съвета от 25 февруари 1992 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Съгласно член 81, параграф 3 от Договора, член 81, параграф 1 от Договора може да бъде обявен за неприложим към някои категории споразумения, решения и съгласувани практики, отговарящи на изискванията, предвидени в член 81, параграф 3 от Договора.

(3)

Съгласно член 83 от Договора, разпоредбите за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора трябва да се приемат чрез регламент или директива. Съгласно член 83, параграф 2, буква б) от Договора, посочените разпоредби трябва да съдържат реда и условията за прилагане на член 81, параграф 3, като се отчитат, от една страна, необходимостта от осигуряване на ефективен контрол, а от друга — от опростяване на административния контрол в най-голяма възможна степен. Съгласно член 83, параграф 2, буква г) от Договора, посочените разпоредби трябва да определят съответно ролята на Комисията и на Съда на Европейските общности.

(4)

Линейното корабоплаване е сектор с интензивна капитализация и оборот. Използването на контейнери при превозите увеличава нуждата от сътрудничество и рационализация. Търговското корабоплаване на Общността следва да постигне необходимите икономии на мащаба, за да е конкурентоспособно на световния пазар на линейно корабоплаване.

(5)

Споразуменията за съвместни услуги, сключени между дружествата за линейно корабоплаване с цел да рационализират дейностите си чрез технически, работни и/или търговски договорености (означавани в морските среди с термина „консорциуми“), могат да допринесат за осигуряването на необходимите средства за повишаване на продуктивността на услугите по линейно корабоплаване и да подпомогнат техническия и икономически прогрес.

(6)

Морският транспорт е от значение за развитието на търговията на Общността и споразуменията за консорциум могат да имат роля в това отношение, предвид особеностите на трафика при международното линейно корабоплаване. Установяването на правила с тези споразумения е мярка, допринасяща по положителен начин за повишаване на конкурентоспособността на корабоплаването в Общността.

(7)

Ползвателите на услуги по корабоплаване, предлагани от консорциумите, могат да получат дял от ползите от повишената продуктивност и подобрени услуги, дължащи се в частност на редовно обслужване, на намаления на разходите, които са възможни поради по-високи равнища на запълване на капацитета, и на по-добро качество на услугите в резултат на по-качествените плавателни съдове и оборудване.

(8)

На Комисията следва да се предостави правомощието чрез регламент да предвиди, че член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики на консорциуми, за да улесни сътрудничеството между предприятията в икономически желана от тях насока и без отрицателно въздействие върху политиката на конкуренцията. Комисията, в тясно и постоянно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки, следва да има възможност да определи точно приложното поле на тези изключения и свързаните с тях условия.

(9)

Консорциумите в областта на линейното корабоплаване представляват сложна и специална форма на съвместно предприятие (joint venture). Има голямо разнообразие от споразумения за консорциум, прилагани при различни обстоятелства. Приложното поле, страните, дейностите и условията на споразуменията за консорциум често се променят. Следователно Комисията следва да разполага с възможност периодично да определя консорциумите, за които да прилага групово освобождаване.

(10)

За да се гарантира спазването на всички условия, определени в член 81, параграф 3 от Договора, груповото освобождаване следва да бъде свързано с условия, предназначени да осигурят прехвърлянето на справедлив дял от ползите на товародателите и запазването на конкуренцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Комисията може, чрез регламент и в съответствие с член 81, параграф 3 от Договора, да предвиди, че член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за някои категории споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които имат за цел да развиват или установят сътрудничество в областта на съвместно предоставяне на услуги за морски превоз между дружества за линейно корабоплаване, с цел рационализиране на дейностите им чрез технически, работни или търговски договорености — с изключение на определяне на цени (консорциуми).

2.   Регламентът, приет по реда на параграф 1 от настоящия член, определя за кои категории споразумения, решения и съгласувани практики се прилага, както и условията при спазването на които те се считат за освободени от прилагането на член 81, параграф 1 от Договора, в съответствие с параграф 3 на същия член.

Член 2

1.   Регламентът, приет по реда на член 1, се прилага за срок от пет години, считано от датата на влизането му в сила.

2.   Регламентът, приет по реда на член 1, може да бъде отменен или изменен при промяна на някое от основните съображения, които са обосновали приемането му.

Член 3

Регламентът, приет по реда на член 1, може да съдържа разпоредба, предвиждаща прилагането му с обратно действие по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, които съществуват към датата на влизането му в сила, при условие че за тях са спазени определените в регламента условия.

Член 4

Регламентът, приет съгласно член 1, може да предвижда, че забраната, посочена в член 81, параграф 1 от Договора, не се прилага през определен в регламента период по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, съществуващи към 1 януари 1995 г., по отношение на които член 81, параграф 1 от Договора се прилага по силата на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция и за които не са спазени условията на член 81, параграф 3. Въпреки това, настоящият член не се прилага за споразумения, решения и съгласувани практики, по отношение на които към 1 януари 1995 г. вече се е прилагал член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Член 5

Преди да приеме регламента, предвиден в член 1, Комисията публикува негов проект, за да позволи на всички заинтересовани лица и организации да представят бележките си в разумен, определен от нея срок, който не може да е по-кратък от един месец.

Член 6

Преди да публикува проекта на регламента и преди да приеме регламент по реда на член 1, Комисията се консултира с консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (4).

Член 7

Регламент (ЕИО) № 479/92, изменен с актовете, посочени в приложение I, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  Становище на Европейския парламент от 23 април 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 3.

(3)  Вж. приложение I.

(4)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

(посочени в член 7)

Регламент (ЕИО) № 479/92 на Съвета

(ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета

(ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1)

Единствено член 42

Акт за присъединяване от 1994 г., член 29 и приложение I, точка IIIA.4

(ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 56)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 479/92

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 3а

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Приложение I

Приложение II


Top