EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1217

Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (Кодифицирана версия)

OJ L 328, 15.12.2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 213 - 224

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност (2) е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Развитието на Общата селскостопанска политика изисква наличие на обективна и релевантна информация за доходите в различните категории земеделски стопанства и за икономическата дейност на стопанствата, влизащи в категориите, изискващи специално внимание на общностно равнище.

(3)

Счетоводните отчети на земеделските стопанства съставляват базисния източник на основни данни за всяка оценка на доходите на земеделските стопанства или изследване на тяхната икономическа дейност.

(4)

Събраните данни следва да бъдат получени от специално и подходящо избрани земеделски стопанства в съответствие с общите правила и следва да се основават на проверими факти. Такива данни следва да отразяват техническите, икономическите и социалните условия във включените стопанства, да бъдат взети от отделни стопанства, да бъдат налични във възможно най-кратък срок, да се основават на единни определения, да бъдат представени в обща форма и да могат да се използват по всяко време и в пълни детайли от Комисията.

(5)

Тези цели могат да бъдат постигнати само чрез общностна система за събиране на земеделска счетоводна информация, наричана по-нататък „система за информация“, основана на земеделските счетоводни служби, съществуващи във всяка държава-членка, ползващи се с доверие на съответните страни и разчитащи на тяхното доброволно участие.

(6)

За да се получат счетоводни резултати, които са достатъчно хомогенни на общностно равнище, отчетните стопанства следва да са разпределени сред различните региони и категории стопанства на основата на стратификация на полето на изследване въз основа на типологията на Общността за земеделските стопанства, установена с Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (4).

(7)

Районите на системата за информация следва, доколкото това е възможно, да съвпадат с онези, които се използват за представяне на други регионални данни от особено значение, когато трябва да се определят насоките за общата селскостопанска политика.

(8)

За целите на управлението Комисията следва да бъде овластена да изменя списъка на районите на държавите-членки по молба на държава-членка.

(9)

Полето на изследване при системата за информация следва да обхваща всички земеделски стопанства с определен икономически размер, независимо от всякакви други странични дейности, които управителят може да извършва. Това поле следва периодично да се преразглежда предвид новите данни от изследването на структурата на земеделските стопанства.

(10)

Отчетните стопанства следва да бъдат подбрани в съответствие с правилата, установени в рамките на план за подбор, предназначен за получаване на представителна извадка за счетоводна отчетност за полето на изследване.

(11)

Предвид натрупания опит, е желателно основните решения във връзка с подбора на отчетните стопанства, и по-специално изготвянето на плана за подбор, да се вземат на национално ниво. Поради тази причина именно на това ниво следва да се определи орган, на който да бъде възложена тази задача. На държавите-членки, които имат няколко района, следва да се разреши да поддържат регионални комитети.

(12)

Националният орган за връзка следва да играе ключова роля при управлението на системата за информация.

(13)

При подбирането на земеделски стопанства, както и при анализирането и оценката на събраните данни, е необходимо позоваване на данни, получени от други източници.

(14)

На земеделските стопани следва да се даде гаранция, че техните счетоводни отчети и всички други индивидуални данни, получени в резултат на настоящия регламент, няма да бъдат използвани за целите на данъчното облагане или за цели, различни от предвидените в настоящия регламент или разкривани от лица, участващи или участвали в общностната система за земеделска счетоводна информация.

(15)

За да може да изпълнява задълженията си по отношение на обективността и релевантността на събраната информация, Комисията следва да бъде в състояние да получи всички необходими данни относно начина, по който органите, на които е възложено подбирането на земеделските стопанства и счетоводните служби, участващи в общностната система за земеделска счетоводна информация, изпълняват своите задължения и, ако е необходимо, да изпраща експерти за работа на място в сътрудничество с компетентните национални власти.

(16)

Системата за информация е полезен инструмент, който дава възможност на Общността да развие общата селскостопанска политика и като следствие от това служи както на държавите-членки, така и на Общността. Поради това разходите за компютъризираните системи, на които системата разчита и изследователската и развойна дейност по отношение на другите аспекти на системата за информация, следва да бъдат допустими за финансиране от Общността.

(17)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТНА СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 1

1.   За да отговори на нуждите на Общата селскостопанска политика, се създава общностна система за събиране на земеделска счетоводна информация (наричана по-нататък „системата за информация“).

2.   Целта на системата за информация е да събира счетоводна информация, необходима по-специално за:

а)

годишно определяне на доходите на земеделските стопанства, влизащи в полето на изследване, определено в член 5, и

б)

бизнес анализ на земеделските стопанства.

3.   Данните, получени съгласно настоящия регламент, служи по-специално като основа за изготвяне от Комисията на доклади относно ситуацията в селското стопанство и селскостопанските пазари, както и относно доходите от земеделие в Общността. Докладите се представят редовно на Европейския парламент и на Съвета с цел преди всичко ежегодното определяне на цените на селскостопанските продукти.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„управител“ означава физическо лице, отговарящо за ежедневното управление на земеделско стопанство;

б)

„категория стопанство“ означава група от земеделски стопанства, които принадлежат към едни и същи категории що се отнася до типа земеделие и икономическия размер по смисъла на типологията на Общността за земеделските стопанства, установена с Регламент (ЕО) № 1242/2008;

в)

„отчетно стопанство“ означава всяко земеделско стопанство, което съставя счетоводни отчети за целите на системата за информация;

г)

„район“ означава територия на държава-членка или някаква част от нея с определени граници с оглед подбора на отчетни стопанства; списък на такива райони е даден в приложение I;

д)

„счетоводна информация“ означава всякакви технически, финансови и икономически данни, отнасящи се до едно земеделско стопанство, получени от счетоводни отчети, състоящи се от счетоводни записвания, направени систематично и регулярно през счетоводната година.

Член 3

По искане на държава-членка списъкът на районите се изменя в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, при положение че искането се отнася до райони на държавата-членка.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 4

Настоящата глава се прилага за събирането на счетоводна информация с цел да се направи годишно определяне на доходите на земеделските стопанства.

Член 5

1.   Полето на изследване, посочено в член 1 параграф 2, буква а), обхваща земеделските стопанства с икономически размер, равен или по-голям от прага, изразен в евро, отговарящ на едно от по-ниските ограничения на икономически размер на класове II - ХIV, както е определено в типологията на Общността.

2.   За да отговаря на изискванията за отчетно стопанство, земеделското стопанство:

а)

има икономически размер, равен или по-голям от прага, който се определя в съответствие с параграф 1;

б)

се стопанисва от земеделски стопанин, който води или желае и е способен да води счетоводството на стопанството и желае да позволи счетоводните данни на неговото стопанство да бъдат предоставени на разположение на Комисията;

в)

е представително, заедно с останалите стопанства, и на равнището на всеки район за полето на изследване.

3.   Максималният брой отчетни стопанства е 105 000 за Общността.

4.   Подробните правила за прилагането на настоящия член, и по-специално прагът за икономическия размер и броят на отчетните стопанства за един район, се приемат съгласно процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 6

1.   Всяка държава-членка създава национален комитет за системата за информация (наричан по-нататък „национален комитет“).

2.   Националният комитет отговаря за подбора на отчетните стопанства. За тази цел неговите задължения включват, по-специално, одобряването на:

а)

плана за подбор на отчетните стопанства, в който, по-специално, са указани разпределението на отчетните стопанства по категории стопанства и подробните правила за подбор на тези стопанства;

б)

отчета за изпълнението на плана за подбор на отчетните стопанства.

3.   Председателят на националния комитет се определя от държавата-членка измежду членовете на този комитет.

Решенията на националния комитет се вземат с единодушие. Когато единодушие не може да се постигне, решенията се вземат от орган, определен от държавата-членка.

4.   Държавите-членки, които имат няколко района, могат да създадат за всеки от своите райони регионален комитет за системата за информация (наричан по-нататък „регионален комитет“).

Регионалният комитет по-специално има задължението да сътрудничи с органа за връзка, посочен в член 7, при подбора на отчетните стопанства.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 7

1.   Всяка държава-членка определя орган за връзка, чиито задължения са:

а)

да информира националния комитет, регионалните комитети и счетоводните служби за подробните правила за прилагане, които се отнасят за тях и да гарантира, че тези правила се прилагат правилно;

б)

да изготви и предостави на националния комитет за одобрение, а след това да изпрати на Комисията:

(i)

плана за подбор на отчетните стопанства, който се съставя на основата на най-новата статистическа информация, представена в съответствие с типологията на Общността за земеделските стопанства,

(ii)

доклад за изпълнението на плана за подбор на отчетните стопанства;

в)

да състави:

(i)

списък на отчетните стопанства,

(ii)

списък на счетоводните служби, които са готови и способни да съставят земеделски статистически отчети в съответствие с условията на договорите, предвидени в членове 10 и 15;

г)

да събира земеделските статистически отчети, изпратени до нея от счетоводните служби и да проверява на основата на обща програма за контрол, че те са надлежно попълнени;

д)

да изпраща на Комисията надлежно попълнените земеделски статистически отчети веднага след като ги провери;

е)

да предава на националния комитет, на регионалните комитети и на счетоводните служби исканията за информация, посочени в член 17, и да изпраща съответните отговори на Комисията.

2.   Подробните правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 8

1.   Всяко отчетно стопанство подлежи на индивидуален и анонимен статистически отчет.

2.   Счетоводната информация, предоставена във всеки статистически отчет, е такава, че да може:

да се характеризира отчетното стопанство чрез посочване на основните елементи на неговите производствени фактори;

да се оценят доходите на стопанството в различните му форми;

да се установи чрез проверки на място достоверността на дадената информация.

3.   Видът счетоводни данни, които да бъдат предоставени в един земеделски статистически отчет, формата, в която тези данни да се представят, както и определенията и указанията, отнасящи се до тях, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 9

Земеделски стопанин, чието стопанство е подбрано за отчетно стопанство, избира от списък, съставен за тази цел от органа за връзка, счетоводната служба, която желае да попълни статистическия отчет за неговото стопанство в съответствие с условията на договора, предвидени в член 10.

Член 10

1.   Всяка година се сключва договор под ръководството на държавата-членка между компетентния орган, определен от нея, и всяка счетоводна служба, избрана, както е предвидено в член 9. С този договор счетоводната служба се задължава, срещу фиксирана такса, да попълва земеделските статистически отчети по начин, съответстващ на разпоредбите на член 8.

2.   Условията на договора, посочен в параграф 1, които трябва да бъдат еднакви във всички държави-членки, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

3.   Когато задълженията на счетоводна служба се изпълняват от административна служба, тя бива уведомена за своите задължения по редовните административни канали.

ГЛАВА III

СЪБИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 11

Настоящата глава се прилага за събирането на счетоводни данни за целите на бизнес анализа на земеделските стопанства.

Член 12

В съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, се определят:

предметът на анализите, посочени в член 1, параграф 2, буква б);

подробните правила, отнасящи се до подбора и броя на отчетните стопанства, които са установени съгласно целите на всеки конкретен анализ.

Член 13

1.   Всяко отчетно стопанство, подбрано в съответствие с правилата, приети съгласно член 12, второ тире подлежи на специален статистически отчет, който е индивидуален и анонимен. Този земеделски статистически отчет включва счетоводната информация, която се изисква по член 8, параграф 2 и всички подобни следващи счетоводни позиции и детайли, които всеки конкретен анализ може да изисква.

2.   Видът счетоводна информация, която да се предоставя в специалният земеделски статистически отчет, формата, по която тази информация да се представя, както и определенията и указанията, отнасящи се към тях, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

3.   Специалните земеделски статистически отчети се попълват от различните счетоводни служби, подбрани, както предвидено в член 14.

Член 14

Земеделски производител, чието стопанство е подбрано в съответствие с правилата, приети съгласно член 12, второ тире, избира счетоводна служба от съставения за целта списък от органа за връзка, която е готова да попълни специалния статистически отчет за неговото стопанство в съответствие с условията на договора, предвиден в член 15.

Член 15

1.   Всяка година се сключва договор, под ръководството на държавата-членка, между компетентния орган, определен от нея, и всяка счетоводна служба, избрана, както е предвидено в член 14. С този договор счетоводната служба се ангажира, срещу фиксирана такса, да попълва специалните земеделски статистически отчети по начин, съответстващ на разпоредбите на член 13.

2.   Условията на договора, посочен в параграф 1, които трябва да бъдат еднакви във всички държави-членки, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Допълнителните условия, които могат да бъдат включени в този договор от държавите-членки, се определят в съответствие със същата процедура.

3.   Когато задълженията на една счетоводна служба се изпълняват от административна служба, тя бива уведомена за своите задължения по редовните административни канали.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

1.   Забранява се използването за целите на данъчното облагане на всякакви индивидуална счетоводна информация или друга индивидуална информация, получени при прилагането на настоящия регламент,, както и разгласяването или използването на такива данни за цели, различни от посочените в член 1.

2.   Забранява се на всяко лице, участващо или участвало в системата за информация, да разкрива всякакви индивидуални счетоводни данни или друга индивидуална информация, които е узнало при упражняването на задълженията си или случайно във връзка с упражняването на задълженията си.

3.   Държавите-членки вземат всички подходящи мерки за наказване нарушаването на разпоредбите на параграф 2.

Член 17

1.   Националният комитет, регионалните комитети, органът за връзка и счетоводните служби се задължават, в рамките на съответните си сфери на отговорност, да предоставят на Комисията цялата информация, която последната може да поиска от тях във връзка с изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Такива искания за информация, подадени в националния комитет, регионалните комитети и в органа за връзка, заедно със съответните отговори, се изпращат писмено чрез органа за връзка.

2.   Ако предоставената информация е непълна или ако такава информация не пристигне своевременно, Комисията, в сътрудничество с органа за връзка, може да изпрати експерти за работа на място.

Член 18

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Общността за системата за земеделска счетоводна информация (наричан по-нататък „общностен комитет“).

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Общностният комитет се консултира за целите на:

а)

проверяване дали плановете за подбор на отчетните стопанства са в съответствие с разпоредбите на член 5;

б)

анализиране и оценяване на претеглените годишни резултати, предоставени от системата за информация, по отношение по-специално на данните, получени от други източници, inter alia от счетоводните отчети и статистиката на земеделските стопанства като цяло и от националните отчети.

4.   Общностният комитет може да разглежда всеки друг въпрос, повдигнат от неговия председател, по негова инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Всяка година, през месец октомври, комитетът разглежда тенденцията в земеделските приходи в Общността, като има предвид по-специално актуализираните резултати на системата за информация.

Комитетът се информира редовно за работата на системата за информация.

5.   Председателят свиква заседанията на общностния комитет.

Секретариатът на общностния комитет се осигурява от Комисията.

Член 19

1.   Бюджетните кредити, които се включват в общия бюджет на Европейския съюз в раздела за Комисията, обхващат:

а)

тези разходи, свързани със системата за информация, които се отнасят до изплащането на таксите на счетоводните служби във връзка с изпълнението на задълженията им по членове 10 и 15;

б)

всички разходи на компютъризираните системи, които Комисията използва за получаване, проверяване, обработване и анализ на счетоводните данни, предоставени от държавите-членки.

Разходите посочени в буква б) включват, където е подходящо, разходите за разпространяване на резултатите от тези операции и разходите за проучвания и развитие на други аспекти на системата за информация.

2.   Разходите във връзка със създаването и функционирането на националния комитет, регионалните комитети и органите за връзка не се включват в бюджета на Общността.

Член 20

Регламент № 76/65/ЕИО се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  Становище от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859/65.

(3)  Вж. приложение II.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на районите, посочени в член 2, буква г)

Белгия

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

България

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

България обаче може да съставлява един район до 31 декември 2009 г.

Чешка република

Съставлява един район

Дания

Съставлява един район

Германия

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Естония

Съставлява един район

Ирландия

Съставлява един район

Гърция

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Испания

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Франция

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Италия

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Кипър

Съставлява един район

Латвия

Съставлява един район

Литва

Съставлява един район

Люксембург

Съставлява един район

Унгария

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Малта

Съставлява един район

Нидерландия

Съставлява един район

Австрия

Съставлява един район

Полша

1.

Pomorze и Mazury

2.

Wielkopolska и Śląsk

3.

Mazowsze и Podlasie

4.

Małopolska и Pogórze

Португалия

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Румъния

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Словения

Съставлява един район

Словашката република

Съставлява един район

Финландия

1.

Etelä – Suomi

2.

Sisä – Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois – Suomi

Швеция

1.

Равнини в Южна и Централна Швеция

2.

Горски и смесени земеделско-горски области в Южна и Централна Швеция

3.

Области в Северна Швеция

Обединено кралство

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета

(ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859)

 

Акт за присъединяване от 1972 г., Приложение I, точка II.A.4 и Приложение II, точка II.Г.1

(ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 59 и стp. 125)

 

Регламент (ЕИО) № 2835/72 на Съвета

(ОВ L 298, 31.12.1972 г., стр. 47)

 

Регламент (ЕИО) № 2910/73 на Съвета

(ОВ L 299, 27.10.1973 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1979 г., Приложение I, точки II.A. и II.Ж.

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 64 и стp. 87)

 

Регламент (ЕИО) № 2143/81 на Съвета

(ОВ L 210, 30.7.1981 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕИО) № 3644/85 на Съвета

(ОВ L 348, 24.12.1985 г., стр. 4)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., Приложение I, точка XIV.(и)

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стp. 235)

 

Регламент (ЕИО) № 3768/85 на Съвета

(ОВ L 362, 31.12.1985 г., стр. 8)

Единствено точка 2 от приложението

Регламент (ЕИО) № 3577/90 на Съвета

(ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 23)

Единствено приложение XVI

Акт за присъединяване от 1994 г., Приложение I, точка V.А.I

(ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 117)

 

Регламент (ЕО) № 2801/95 на Съвета

(ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1256/97 на Съвета

(ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 1 от приложение II

Акта за присъединяване от 2003 г., Приложение II, точка 6.А.1

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 346)

 

Регламент (ЕО) № 2059/2003 на Съвета

(ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 660/2004 на Комисията

(ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 97)

 

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1)

Единствено глава 5, раздел А, точка 1 от приложението

Регламент (ЕО) № 1469/2007 на Комисията

(ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 5)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент № 79/65/ЕИО

Настоящият регламент

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 2a

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б), първо тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква б), второ тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 6, параграф 1, буква в), първо тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква в), второ тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка ii)

Член 6, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 7, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Член 18, параграфи 1, 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 18, параграфи 4 и 5

Член 21, първа и втора алинея

Член 18, параграф 6

Член 21, трета алинея

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 21

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top