EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1217

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje

OJ L 328, 15.12.2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 213 - 224

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

15.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/27


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1217/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 79/65/EEB, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrosios žemės ūkio politikos plėtra reikalauja turėti objektyvią ir reikiamą informaciją apie įvairių kategorijų žemės ūkio valdų pajamas ir apie valdų, priklausančių kategorijoms, kurioms Bendrijoje skiriamas ypatingas dėmesys, ūkinę veiklą.

(3)

Žemės ūkio valdų apskaita yra pagrindinis svarbiausių duomenų šaltinis žemės ūkio valdų pajamoms vertinti ar ūkinės veiklos analizei.

(4)

Surinkti duomenys turėtų būti gaunami iš specialiai ir tinkamai parinktų žemės ūkio valdų pagal bendrąsias taisykles ir būti pagrįsti patikrinamais faktais. Tokie duomenys turėtų atspindėti atrinktų žemės ūkio valdų technines, ekonomines ir socialines sąlygas, būti renkami iš atskirų valdų, būti gaunami kuo greičiau, turi remtis vienodais apibrėžimais, būti pateikiami vienoda forma ir turi būti nuolat ir detaliai naudojami Komisijoje.

(5)

Šiuos tikslus galima pasiekti tik per Bendrijos tinklą ūkių apskaitos duomenims rinkti (toliau – duomenų tinklas), remiantis ūkių apskaitos tarnybomis, esančiomis kiekvienoje valstybėje narėje, išsaugant dalyvaujančių pusių konfidencialumą ir remiantis laisvanorišku dalyvavimu.

(6)

Norint visoje Bendrijoje gauti apytikriai vienarūšius apskaitos rezultatus respondentinės valdos turėtų būti parenkamos iš įvairių rajonų ir įvairių valdų kategorijų pagal tiriamos srities stratifikaciją, pagrįstą Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija, nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (4).

(7)

Duomenų tinklo rajonai kiek įmanoma turėtų sutapti su teritoriniais vienetais, iš kurių renkami kiti regioniniai duomenys, reikalingi nustatant bendrosios žemės ūkio politikos gaires.

(8)

Dėl vadybos priežasčių Komisijai turėtų būti leista valstybės narės prašymu iš dalies keisti valstybių narių regionų sąrašą.

(9)

Duomenų tinklo tiriama sritis turėtų apimti visas tam tikro ekonominio dydžio žemės ūkio valdas, nepaisant to, kad operatorius gali užsiimti ir bet kokia kita veikla. Tiriamą sritį reikėtų periodiškai peržiūrėti, atsižvelgiant į naujus ūkių struktūros tyrimo duomenis.

(10)

Respondentinės valdos turėtų būti parenkamos pagal atrinkimo plane numatytas taisykles, norint gauti tiriamos srities apskaitos reprezentatyviąją imtį.

(11)

Atsižvelgiant į įgytą patirtį pageidaujama, kad pagrindiniai spendimai dėl respondentinių valdų parinkimo, ypač dėl atrankos plano sudarymo, turėtų būti priimami nacionaliniu lygiu. Todėl šias užduotis vykdyti reikia pavesti tam tikram organui. Toms valstybėms narėms, kuriose yra keletas rajonų, vis dėlto turėtų būti palikta teisė turėti regioninius komitetus.

(12)

Nacionalinė ryšių palaikymo agentūra turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį valdant duomenų tinklą.

(13)

Parenkant žemės ūkio valdas ir analizuojant bei vertinant surinktus duomenis reikia naudotis kitais duomenimis iš kitų šaltinių.

(14)

Ūkininkams reikėtų garantuoti, jog pagal šį reglamentą iš jų gauti apskaitos duomenys ir kita individuali informacija nebus naudojama mokesčių tikslams ar kitais tikslais, negu numatytieji šiame reglamente, ar atskleista asmenų, dalyvaujančių ar dalyvavusių Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo darbe.

(15)

Siekiant, jog Komisiją patenkintų surinktų duomenų objektyvumas ir tinkamumas, ji turėtų turėti galimybę gauti visą reikiamą informaciją apie tai, kaip institucijos, įgaliotos atrinkti žemės ūkio valdas, bei apskaitos tarnybos, dalyvaujančios Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo darbe, atlieka savo pareigas, ir prireikus siųsti ekspertus dirbti vietose kartu su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis.

(16)

Duomenų tinklas yra naudinga priemonė, padedanti Bendrijai plėtoti bendrą žemės ūkio politiką, taigi tarnauja valstybėms narėms taip pat, kaip ir Bendrijai. Todėl kompiuterizuotų sistemų, kuriomis grindžiamas tinklas, ir tyrimų bei kitų tinklo aspektų veiklos plėtros išlaidas turėtų finansuoti Bendrija.

(17)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDRIJOS ŪKIŲ APSKAITOS DUOMENŲ TINKLO SUKŪRIMAS

1 straipsnis

1.   Norint patenkinti bendrosios žemės ūkio politikos poreikius, yra sukurtas Bendrijos tinklas ūkių apskaitos duomenims rinkti (toliau – duomenų tinklas).

2.   Duomenų tinklo paskirtis yra rinkti apskaitos duomenis, kurių reikia:

a)

kasmetiniam žemės ūkio valdų, patenkančių į tyrimus pagal 5 straipsnį, pajamų nustatymui; ir

b)

žemės ūkio valdų veiklos analizei.

3.   Pagal šį reglamentą gauti duomenys pirmiausia yra pagrindas Komisijai rengiant ataskaitas apie žemės ūkio ir žemės ūkio rinkų padėtį bei ūkių pajamas Bendrijoje. Ataskaitos kasmet pateikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai, ypač kasmetiniam žemės ūkio produktų kainų nustatymui.

2 straipsnis

Šio reglamento tikslais taikomi šie apibrėžimai:

a)   „valdytojas“– tai fizinis asmuo, atsakingas už kasdienį žemės ūkio valdos valdymą;

b)   „valdos kategorija“– tai grupė žemės ūkio valdų, kurios priklauso toms pačioms kategorijoms pagal ūkininkavimo rūšį ir ekonominį dydį, apibrėžtiems Bendrijos žemės ūkio valdų tipologijoje, patvirtintoje Reglamentu (EB) Nr. 1242/2008;

c)   „respondentinė valda“– tai bet kokia žemės ūkio valda, teikianti duomenis duomenų tinklui;

d)   „rajonas“– tai valstybės narės teritorija arba jos dalis, nustatyta respondentinių valdų atrankai; tokių rajonų sąrašas pateikiamas I priede;

e)   „apskaitos duomenys“– tai visi žemės ūkio valdos techniniai, finansiniai ar ekonominiai duomenys, gauti iš sistemingai ir reguliariai per visus ataskaitinius metus tvarkomos apskaitos.

3 straipsnis

Valstybės narės prašymu regionų sąrašas iš dalies keičiamas 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, jeigu prašymas susijęs su valstybės narės regionais.

II   SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ PAJAMŲ NUSTATYMAS

4 straipsnis

Šis skyrius taikomas apskaitos duomenų rinkimui kasmetinėms žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti.

5 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta tiriama sritis apima žemės ūkio valdas, kurių ekonominis dydis yra lygus arba didesnis už eurais išreikštą ribą, atitinkančią vieną iš žemutinių ekonominio dydžio klasių ribų, kaip apibrėžta Bendrijos tipologijoje.

2.   Kad atitiktų respondentinės valdos reikalavimus, žemės ūkio valda:

a)

turi būti ekonominio dydžio, lygaus arba didesnio už 1 dalyje nurodytą ribą;

b)

turi būti tvarkoma ūkininko, kuris veda finansinę apskaitą arba sutinka ir sugeba tvarkyti ūkio apskaitą bei sutinka, kad jo valdos duomenys būtų teikiami Komisijai;

c)

turi drauge su kitomis kiekvieno rajono valdomis tinkamai atstovauti tiriamą sritį.

3.   Didžiausias Bendrijos respondentinių valdų skaičius yra 105 000.

4.   Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės, ir ypač valdų ekonominio dydžio ribos bei respondentinių valdų skaičiaus rajone nustatymo taisyklės priimamos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė įsteigia duomenų tinklo nacionalinį komitetą (toliau – Nacionalinis komitetas).

2.   Nacionalinis komitetas atsakingas už respondentinių valdų atranką. Jo pareigos yra tvirtinti:

a)

respondentinių valdų parinkimo planą, kuriame konkrečiai nurodyta respondentinių valdų pasiskirstymas pagal valdų kategorijas ir išsamios tokių valdų atrinkimo taisyklės;

b)

respondentinių valdų atrinkimo plano įgyvendinimo ataskaitą.

3.   Nacionalinio komiteto pirmininką skiria valstybė narė iš šio Komiteto narių.

Nacionalinis komitetas priima savo sprendimus vienbalsiai. Jei vienbalsiai sprendimas nepasiekiamas, jį priima institucija, kurią skiria valstybė narė.

4.   Keletą rajonų turinčios valstybės narės gali kiekvienam jų jurisdikcijoje esančiam rajonui įkurti duomenų tinklo regioninį komitetą (toliau – Regioninis komitetas).

Svarbiausia Regioninio komiteto pareiga yra bendradarbiauti su 7 straipsnyje nurodyta ryšių palaikymo agentūra parenkant respondentines valdas.

5.   Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

7 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė steigia ryšių palaikymo agentūrą, kurios pareigos yra:

a)

informuoti Nacionalinius komitetus, Regioninius komitetus ir apskaitos tarnybas apie su jomis susijusias išsamias taikymo taisykles ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų tinkamai įgyvendintos;

b)

sudaryti ir pateikti Nacionaliniam komitetui tvirtinti, o po to perduoti Komisijai:

i)

respondentinių valdų atrankos planą, kuris sudaromas remiantis naujausiais statistiniais duomenimis, pateiktais pagal Bendrijos žemės ūkio valdų tipologiją;

ii)

ataskaitą apie respondentinių valdų atrankos plano įgyvendinimą;

c)

sudaryti:

i)

respondentinių valdų sąrašą;

ii)

sąrašą apskaitos tarnybų, kurios sutinka ir sugeba sudaryti ūkių ataskaitas pagal 10 ir 15 straipsniuose numatytų sutarčių sąlygas;

d)

rinkti apskaitos tarnybų jai siunčiamas ūkių ataskaitas ir pasinaudojant bendrąja patikrinimo programa tikrinti, ar jos užpildytos teisingai;

e)

teisingai parengtas patikrintas ūkių ataskaitas iš karto perduoti Komisijai;

f)

Nacionaliniam komitetui, Regioniniams komitetams ir apskaitos tarnyboms siųsti 17 straipsnyje nurodytus reikalavimus pateikti informaciją ir Komisijai perduoti jų atsakymus.

2.   Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

1.   Kiekvienai respondentinei valdai rengiama atskira ir anonimiška ataskaita.

2.   Kiekvienoje ūkio ataskaitoje pateikti apskaitos duomenys turi būti tokie, kad būtų galima:

apibūdinti atsiskaitančią valdą pagal pagrindines jo gamybos faktorių dalis;

įvertinti įvairiais būdais gaunamas valdos pajamas;

patikrinti pateiktos informacijos teisingumą vietoje.

3.   Apskaitos duomenų, teikiamų ūkio ataskaitoje, tipas, forma, kuria jie turi būti pateikiami, bei atitinkami apibrėžimai ir susiję nurodymai nustatomi 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

Ūkininkas, kurio valda atrinkta būti respondentine, iš šiuo tikslu ryšių palaikymo agentūros parengto apskaitos tarnybų sąrašo, pasirenka vieną iš jų, sutinkančią užpildyti jo valdos ataskaitą pagal 10 straipsnyje numatytas sutarties sąlygas.

10 straipsnis

1.   Kiekvienais metais valstybės narės įgaliojimu sudaroma sutartis tarp jos paskirtos kompetentingos institucijos ir kiekvienos apskaitos tarnybos, pasirinktos 9 straipsnyje nurodyta tvarka. Pagal šią sutartį apskaitos tarnyba už įprastą mokestį imasi užpildyti ūkių ataskaitas pagal 8 straipsnio nuostatas.

2.   1 dalyje nurodytos sutarties sąlygos nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir turi būti vienodos visose valstybėse narėse.

3.   Jei apskaitos pareigas atlieka administracinis padalinys, pastarajam apie jo pareigas pranešama įprastais administraciniais kanalais.

III   SKYRIUS

APSKAITOS DUOMENŲ RINKIMAS ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ VEIKLOS ANALIZEI

11 straipsnis

Šis skyrius taikomas apskaitos duomenų rinkimą žemės ūkio valdų veiklos analizei.

12 straipsnis

Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką nustatomi:

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti analizės objektai,

išsamios respondentinių valdų atrinkimo ir jų skaičiaus taisyklės, atsižvelgiant į konkrečios analizės tikslus.

13 straipsnis

1.   Kiekvienai respondentinei valdai, atrinktai pagal taisykles, priimtas remiantis 12 straipsnio antrąja įtrauka, yra užpildoma individuali ir anonimiška ataskaita. Į šią ūkio ataskaitą įtraukiami pagal 8 straipsnio 2 dalį reikalaujami ir kiti konkrečiai analizei reikalingi apskaitos duomenys.

2.   Apskaitos duomenų, teikiamų ūkio ataskaitoje, tipas, forma, kuria jie turi būti pateikiami, bei atitinkami apibrėžimai ir susiję nurodymai nustatomi 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3.   Specialias ūkių ataskaitas rengia įvairios apskaitos tarnybos, pasirinktos 14 straipsnyje numatyta tvarka.

14 straipsnis

Ūkininkas, kurio ūkio valda atrinkta pagal taisykles, priimtas remiantis 12 straipsnio antrąja įtrauka, iš šiuo tikslu ryšių palaikymo agentūros parengto apskaitos tarnybų sąrašo, pasirenka vieną iš jų, sutinkančią užpildyti jo ūkio valdos ataskaitą pagal 15 straipsnyje nurodytas sutarties sąlygas.

15 straipsnis

1.   Valstybės narės įgaliojimu sudaroma sutartis tarp jos paskirtos kompetentingos institucijos ir kiekvienos apskaitos tarnybos, pasirinktos 14 straipsnyje numatyta tvarka. Pagal šią sutartį apskaitos tarnyba už įprastą mokestį imasi užpildyti ūkių ataskaitas pagal 13 straipsnio nuostatas.

2.   1 dalyje nurodytos sutarties sąlygos nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir turi būti vienodos visose valstybėse narėse.

Papildomos sąlygos, kurias valstybės narės gali įtraukti į šią sutartį, nustatomos ta pačia tvarka.

3.   Jei apskaitos tarnybos pareigas atlieka administracinis padalinys, pastarajam apie jo pareigas pranešama įprastais administraciniais kanalais.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

1.   Draudžiama apmokestinimo tikslais naudoti kokius nors individualius apskaitos duomenis ar kitokią individualią informaciją, gautą įgyvendinant šį reglamentą, arba atskleisti ar naudoti tokius duomenis kitais tikslais, negu nurodytieji 1 straipsnyje.

2.   Kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam ar dalyvavusiam duomenų tinklo darbe, draudžiama skelbti kokius nors individualius apskaitos duomenis ar kitokią individualią informaciją, kurią jis sužino vykdydamas savo pareigas arba atsitiktinai kitu būdu, vykdydamas tokias pareigas.

3.   Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių bausti nuostatų 2 dalies pažeidėjus.

17 straipsnis

1.   Savo atsakomybės ribose Nacionalinis komitetas, Regioniniai komitetai, ryšių palaikymo agentūra ir apskaitos tarnybos privalo teikti Komisijai visą pastarosios reikalaujamą informaciją apie savo pareigų vykdymą įgyvendinant šį reglamentą.

Tokie reikalavimai pateikti informaciją, adresuoti Nacionaliniam komitetui, Regioniniams komitetams ar apskaitos tarnyboms, ir jų atsakymai perduodami raštiškai per ryšių palaikymo agentūrą.

2.   Jei pateiktos informacijos nepakanka arba jei ji negaunama laiku, Komisija, bendradarbiaudama su ryšių palaikymo agentūra, gali siųsti ekspertus dirbti vietoje.

18 straipsnis

1.   Komisijai padeda Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetas (toliau – Bendrijos komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3.   Su Bendrijos komitetu konsultuojamasi:

a)

norint patikrinti, ar respondentinių valdų atrankos planai atitinka 5 straipsnio nuostatas;

b)

norint išanalizuoti ir įvertinti vidutinius metinius rezultatus, gautus iš duomenų tinklo, ypač iš kitų šaltinių gautus duomenis, inter alia, iš ūkių apskaitos ir bendros statistikos bei iš nacionalinių sąskaitų paimtus duomenis.

4.   Bendrijos komitetas gali nagrinėti bet kurį kitą pirmininko iškeltą klausimą savo paties iniciatyva arba kurios nors valstybės narės atstovo prašymu.

Kiekvienų metų spalio mėnesį jis nagrinėja Bendrijos ūkių pajamų tendencijas, daugiausiai remdamasis atnaujintais duomenų tinklo rezultatais.

Jam turi būti reguliariai pranešama apie duomenų tinklo darbą.

5.   Pirmininkas šaukia Bendrijos komiteto susirinkimus.

Sekretoriato paslaugas Bendrijos komitetui teikia Komisija.

19 straipsnis

1.   Asignavimai, įtraukiami į Komisijos dalį Europos Sąjungos biudžete skirti padengti:

a)

toms duomenų tinklo išlaidoms, kurios susijusios su mokesčių mokėjimu apskaitos tarnyboms už jų vykdomas 10 ir 15 straipsniuose nurodytas pareigas;

b)

visoms kompiuterizuotų sistemų, kuriomis naudojasi Komisija, valstybių narių siunčiamų apskaitos duomenų priėmimo, patikrinimo, apdorojimo ir analizės išlaidoms.

b punkte minėtoms išlaidoms tam tikrais atvejais priskiriamos to darbo rezultatų paskleidimo ir tyrimų bei kitų duomenų tinklo aspektų plėtros išlaidos.

2.   Nacionalinio komiteto, Regioninių komitetų ir ryšių palaikymo agentūrų steigimo ir veiklos išlaidos į Bendrijos biudžetą neįtraukiamos.

20 straipsnis

Reglamentas Nr. 79/65/EEB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. O. LITTORIN


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 335, 2008 12 13, p. 3.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

2 straipsnio d punkte nurodytų rajonų sąrašas

Belgija

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulgarija

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Tačiau iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarija gali sudaryti vieną rajoną.

Čekija

Sudaro vieną rajoną

Denmark

Sudaro vieną rajoną

Vokietija

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estija

Sudaro vieną rajoną

Airija

Sudaro vieną rajoną

Graikija

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Ispanija

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Prancūzija

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Italija

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli – Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia – Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Kipras

Sudaro vieną rajoną

Latvija

Sudaro vieną rajoną

Lietuva

Sudaro vieną rajoną

Liuksemburgas

Sudaro vieną rajoną

Vengrija

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

Sudaro vieną rajoną

Nyderlandai

Sudaro vieną rajoną

Austrija

Sudaro vieną rajoną

Lenkija

1.

Pomorze ir Mazury

2.

Wielkopolska ir Śląsk

3.

Mazowsze ir Podlasie

4.

Małopolska ir Pogórze

Portugalija

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Rumunija

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovėnija

Sudaro vieną rajoną

Slovakija

Sudaro vieną rajoną

Suomija

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Švedija

1.

Pietų ir centrinės Švedijos lygumos

2.

Pietų ir centrinės Švedijos miškų ir mišrios žemės ūkio bei miškų sritys

3.

Šiaurės Švedijos sritys

Jungtinė Karalystė

1.

England – north region

2.

England – east region

3.

England – west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Tarybos reglamentas 79/65/EEB

(OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65)

 

1972 m. Stojimo aktas, I priedas, II.A.4 punktas ir II priedas, II.D.1 punktas

(OL L 73, 1972 3 27, p. 59 ir 125)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2835/72

(OL L 298, 1972 12 31, p. 47)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2910/73

(OL L 299, 1973 10 27, p. 1)

 

1979 m. Stojimo aktas, I priedas, II.A ir II.G punktai

(OL L 291, 1979 11 19, p. 64 ir 87)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2143/81

(OL L 210, 1981 7 30, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3644/85

(OL L 348, 1985 12 24, p. 4)

 

1985 m. Stojimo aktas, I priedas, XIV.(i) punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 235)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3768/85

(OL L 362, 1985 12 31, p. 8)

Tiktai priedo 2 punktas

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/90

(OL L 353, 1990 12 17, p. 23)

Tik XVI priedas

1994 m. Stojimo aktas, I priedas, V.A.I punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 117)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2801/95

(OL L 291, 1995 12 6, p. 3)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1256/97

(OL L 174, 1997 7 2, p. 7)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 1)

Tik II priedo 1 punktas

2003 m. Stojimo aktas, II priedas, 6.A.1 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 346)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2059/2003

(OL L 308, 2003 11 25, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 660/2004

(OL L 104, 2004 4 8, p. 97)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1791/2006

(OL L 363, 2006 12 20, p. 1)

Tik priedo 5 skyriaus A skirsnio 1 punktas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1469/2007

(OL L 329, 2007 12 14, p. 5)

 


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas Nr. 79/65/EEB

Šis reglamentas

1 ir 2 straipsniai

1 ir 2 straipsniai

2a straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

6 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

6 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

6 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

6 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktai

7 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktai

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnio 4 ir 5 dalys

21 straipsnio pirma ir antra dalys

18 straipsnio 6 dalis

21 straipsnio trečia dalis

22 straipsnis

19 straipsnis

23 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top