EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 15 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
15 december 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter

10

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen

27

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/947/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

39

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer angående Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

40

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

41

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden

42

 

*

Rådets beslut 2009/949/RIF av den 30 november 2009 om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal

48

 

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2009 av den 14 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1219/2009 av den 14 december 2009 om fastställande för år 2010 av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Kosovo och Montenegro

52

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1220/2009 av den 14 december 2009 om ändring för hundrasjuttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

66

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/950/EU

 

*

Europeiska rådets beslut, fattat med godkännande av kommissionens ordförande, av den 4 december 2009 om utnämning av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

69

 

 

2009/951/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2006/766/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten [delgivet med nr K(2009) 9870]  (1)

70

 

 

2009/952/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2008/855/EG om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr K(2009) 9909]  (1)

76

 

 

2009/953/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG vad gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 9906]  (1)

78

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata (EUT L 326 av den 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top