EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 328, 2009. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.328.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 15. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm

10

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā

27

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/947/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Azerbaidžānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

39

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

40

 

*

Paziņojums par to, ka spēkā stājas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko groza Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 11. pielikumu

41

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2009/948/TI (2009. gada 30. novembris) par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā

42

 

*

Padomes Lēmums 2009/949/TI (2009. gada 30. novembris), ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

48

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1218/2009 (2009. gada 14. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

50

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1219/2009 (2009. gada 14. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 2010. gadā piemēro importa tarifa kvotas “baby beef” produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Serbijā, Kosovā un Melnkalnē

52

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1220/2009 (2009. gada 14. decembris), ar ko 117. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

66

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/950/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums, kas pieņemts ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu (2009. gada 4. decembris) ar kuru ieceļ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos

69

 

 

2009/951/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar kuru groza I un II pielikumu Lēmumā 2006/766/EK, ar ko izveido to trešo valstu un teritoriju sarakstus, no kurām ir atļauts ievest gliemenes, adatādaiņus, tunikātus, jūras gliemežus un zvejniecības produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9870)  (1)

70

 

 

2009/952/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9909)  (1)

76

 

 

2009/953/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz konkrētiem gaļas un piena nozares uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9906)  (1)

78

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem (OV L 326, 4.12.2008.)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top