EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1217

Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (kodificirana verzija)

OJ L 328, 15.12.2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 213 - 224

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

03/Sv. 068

HR

Službeni list Europske unije

213


32009R1217


L 328/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1217/2009

od 30. studenoga 2009.

o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici

(kodificirana verzija)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov treći podstavak članka 37. stavka 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredba br. 79/65/EEZ Vijeća od 15. lipnja 1965. o stvaranju mreže za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovanju poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj ekonomskoj zajednici (2) je bila u više navrata značajno izmijenjena (3). Zbog jasnoće i racionalnosti tu je Uredbu potrebno kodificirati.

(2)

Razvoj zajedničke poljoprivredne politike zahtijeva da bi objektivne i relevantne informacije o prihodima u različitim kategorijama poljoprivrednih gospodarstava trebale biti dostupne, kao i informacije o poslovnim aktivnostima gospodarstava u tim kategorijama, što zahtijeva posebnu pažnju na razini Zajednice.

(3)

Računi poljoprivrednih gospodarstava predstavljaju osnovni izvor bitnih podataka za procjenu prihoda poljoprivrednih gospodarstava ili za analizu njihovog poslovanja.

(4)

Prikupljeni podaci moraju dolaziti s poljoprivrednih gospodarstava koja su posebno i odgovarajuće odabrana u skladu sa zajedničkim pravilima i moraju se temeljiti na činjenicama koje je moguće provjeriti. Takvi podaci moraju odražavati tehničke, gospodarske i socijalne uvjete na dotičnom gospodarstvu, poticati s pojedinačnog gospodarstva, biti dostupni što je prije moguće, temeljiti se na jedinstvenim definicijama, biti predstavljeni u zajedničkom obliku i biti dostupni u svako doba i u svom punom obliku Komisiji.

(5)

Takve je ciljeve moguće postići jedino putem sustava Zajednice za prikupljanje knjigovodstvenih podataka s poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu „sustav podataka”), koja se temelji na službama za knjigovodstvo poljoprivrednih gospodarstava koje postoje u svakoj državi članici i uživaju povjerenje zainteresiranih stranaka utemeljeno na njihovom dobrovoljnom sudjelovanju.

(6)

Kako bi se dobili knjigovodstveni podaci koji su dovoljno homogeni na razini Zajednice, poljoprivredna gospodarstva koja podnose izvješća moraju biti raspoređena između različitih područnih jedinica i različitih kategorija poljoprivrednih gospodarstava na temelju stratifikacije područja istraživanja koje se temelji na tipologiji Zajednice za poljoprivredna gospodarstva utvrđenoj Uredbom Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva (4).

(7)

Područne jedinice za sustav podataka moraju biti koliko god je to moguće identične onima za predstavljanje drugih regionalnih podataka koji su bitni za određivanje smjernica za zajedničku poljoprivrednu politiku.

(8)

Zbog razloga upravljanja, potrebno je ovlastiti Komisiju da može izmijeniti popis područnih jedinica država članica na zahtjev države članice.

(9)

Područje praćenja sustava podataka mora uključivati sva poljoprivredna gospodarstva određene ekonomske veličine, bez obzira na druge djelatnosti koje subjekt može poduzimati. Ovdje je potrebno preglede ponavljati u svjetlu novih podataka dobivenih istraživanjem strukture poljoprivrednih gospodarstava.

(10)

Poljoprivredna gospodarstva koja podnose izvješća moraju biti odabrana u skladu s pravilima propisanim u kontekstu plana odabira, čiji cilj je dobiti reprezentativan knjigovodstveni uzorak područja praćenja.

(11)

S obzirom na iskustvo, poželjno je da glavne odluke u vezi s odabirom poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća, a posebno izrada plana odabira budu donesene na nacionalnoj razini. Slijedom toga na ovoj razini potrebno je povjeriti tu dužnost nacionalnom tijelu. One države članice koje imaju više područnih jedinica mogu zadržati regionalne odbore.

(12)

Nacionalna agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka bi morala imati ključnu ulogu pri upravljanju sustavom podataka.

(13)

Pri odabiru poljoprivrednih gospodarstava i analizi i procjeni prikupljenih podataka potrebno je upućivanje na podatke koji dolaze iz drugih izvora.

(14)

Poljoprivrednicima mora biti zajamčeno da njihovi knjigovodstveni podaci i svi drugi pojedinačni podaci dobiveni na temelju ove Uredbe neće biti korišteni u svrhu oporezivanja ili za druge namjene osim onih predviđenih ovom Uredbom, niti će ih osobe koje sudjeluju ili su sudjelovale u sustavu knjigovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava Zajednice širiti.

(15)

Kako bi se osiguralo da su svi prikupljeni podaci objektivni i relevantni, Komisiji mora biti omogućeno dobivanje svih potrebnih informacija u vezi s načinom na koji tijela kojima je povjeren odabir poljoprivrednih gospodarstava i knjigovodstveni uredi koji sudjeluju u sustavu knjigovodstvenih podataka Zajednice s poljoprivrednih gospodarstava obavljaju svoje dužnosti i ako je potrebno slanje stručnjaka na lice mjesta u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima.

(16)

Sustav podataka je koristan alat koji omogućava Zajednici kreiranje zajedničke poljoprivredne politike i služi posljedično državama članicama kao i Zajednici. Troškovi računalnih sustava koji podržavaju sustav te troškovi studija i razvojnih aktivnosti drugih aspekata sustava moraju biti predmet financiranja Zajednice.

(17)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe moraju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

STVARANJE SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA ZAJEDNICE

Članak 1.

1.   Kako bi se zadovoljile potrebe zajedničke poljoprivredne politike, uspostavlja se sustav Zajednice za prikupljanje knjigovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu „sustav podataka”).

2.   Svrha sustava podataka je prikupljanje knjigovodstvenih podataka potrebnih za:

(a)

godišnje određivanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava koja spadaju u područje praćenja definirano u članku 5.; i

(b)

poslovnu analizu poljoprivrednog gospodarstva.

3.   Podaci dobiveni na temelju ove Uredbe služe prvenstveno kao osnova za sastavljanje izvješća Komisije o stanju poljoprivrede i poljoprivrednih tržišta, kao i o prihodima poljoprivrednih gospodarstava u Zajednici. Izvješća se podnose godišnje Europskom parlamentu i Vijeću, a posebno za godišnje određivanje cijena poljoprivrednih proizvoda.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„subjekt” znači fizička osoba odgovorna za dnevno upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom;

(b)

„kategorija poljoprivrednog gospodarstva” znači skupina poljoprivrednih gospodarstava koja pripadaju istim kategorijama u pogledu tipa aktivnosti i ekonomske veličine, kako je određeno u tipologiji Zajednice za poljoprivredna gospodarstva utvrđenoj u Uredbi (EZ) br. 1242/2008;

(c)

„poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi izvješća” znači bilo koje gospodarstvo koje ostvaruje prihode za potrebe sustava podataka;

(d)

„područna jedinica” znači područje države članice ili bilo koji njezin dio određen za izbor poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća; popis takvih područnih jedinica se nalazi u Prilogu I.;

(e)

„knjigovodstveni podaci” znači svi tehnički, financijski ili ekonomski podaci koji se odnose na poljoprivredno gospodarstvo, a dobiveni su iz knjigovodstvenih podataka koji se sastoje od unosa bilježenih sustavno i redovito tijekom obračunske godine.

Članak 3.

Na zahtjev države članice, popis područnih jedinica će se izmijeniti u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2., pod uvjetom da se zahtjev odnosi na područne jedinice države članice.

POGLAVLJE II.

ODREĐIVANJE PRIHODA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 4.

Ovo poglavlje se odnosi na prikupljanje knjigovodstvenih podataka za potrebe određivanja godišnjih prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima.

Članak 5.

1.   Područje praćenja iz članka 1. stavka 2. točke (a) uključuje poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga, izraženog u eurima, koji odgovara jednom od donjih granica razreda ekonomske veličine kako je određeno u tipologiji Zajednice.

2.   Poljoprivredna gospodarstva koja podnose izvješća su ona poljoprivredna gospodarstva:

(a)

čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga određenog u skladu sa stavkom 1.;

(b)

koja vodi osoba koja vodi poslovne knjige ili je voljna i sposobna voditi poslovne knjige poljoprivrednog gospodarstva i voljna je ustupiti knjigovodstvene podatke sa svog poljoprivrednog gospodarstva Komisiji;

(c)

koja su reprezentativna zajedno s drugim poljoprivrednim gospodarstvima na razini svake jedinice područja praćenja.

3.   Najveći broj gospodarstava koja podnose izvješća u Zajednici je 105 000.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno prag za ekonomsku veličinu i broj poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća po područnoj jedinici donijet će se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

Članak 6.

1.   Svaka država članica formira nacionalni odbor za sustav podataka (dalje u tekstu „nacionalni odbor”).

2.   Nacionalni odbor je odgovoran za odabir poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća. U tom smislu njegove dužnosti posebno uključuju odobrenje:

(a)

plana odabira poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća, koji detaljno navodi raspored poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća po kategoriji poljoprivrednog gospodarstva i detaljna pravila za odabir tih gospodarstava;

(b)

izvješća o provedbi plana za odabir poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća.

3.   Predsjednika nacionalnog odbora imenuje država članica između članova tog odbora.

Nacionalni odbor donosi jednoglasno svoje odluke. U slučaju da se jednoglasnost ne može postići, odluke će donijeti tijelo koje odredi država članica.

4.   Države članice koje imaju nekoliko područnih jedinica mogu za svaku područnu jedinu u njihovoj nadležnosti odrediti regionalni odbor za sustav podataka (dalje u tekstu „regionalni odbor”).

Regionalni odbor će posebno imati dužnost surađivanja s agencijom za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka iz članka 7. u odabiru poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

Članak 7.

1.   Svaka država članica imenuje agenciju za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka čije dužnosti su:

(a)

informirati nacionalni odbor, regionalne odbore i knjigovodstvene urede o detaljnim pravilima provedbe i osigurati pravilnu provedbu tih pravila;

(b)

pripremiti i dostaviti nacionalnom odboru na odobrenje, te zatim proslijediti Komisiji:

i.

plan odabira poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća, koji će se izraditi na temelju najnovijih statističkih podataka i predstaviti u skladu s tipologijom Zajednice za poljoprivredna gospodarstva;

ii.

izvješće o provedbi plana za odabir poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća;

(c)

prikupiti:

i.

popis poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća;

ii.

popis knjigovodstvenih ureda koji su voljni i sposobni ispunjavati izvješća o poljoprivrednim gospodarstvima u skladu s uvjetima ugovora predviđenih u člancima 10. i 15.;

(d)

prikupiti izvješća o poljoprivrednim gospodarstvima koja su poslali knjigovodstveni uredi i provjeriti na temelju zajedničkog programa nadzora da su ispravno ispunjena;

(e)

proslijediti ispravno ispunjena izvješća Komisiji odmah nakon provjere;

(f)

prenijeti nacionalnom odboru, regionalnim odborima te knjigovodstvenim uredima zahtjeve za informacije predviđene u članku 17., te poslati relevantne odgovore Komisiji.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donijet će se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

Članak 8.

1.   Svako poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi izvješća ispunjava pojedinačno i anonimno izvješće.

2.   Knjigovodstveni podaci koje dostavi svako poljoprivredno gospodarstvo su takvi da se može:

definirati poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi izvješća s obzirom na glavne elemente čimbenika proizvodnje,

procijeniti dohodak poljoprivrednog gospodarstva s obzirom na njegove različite oblike,

provjeriti putem kontrole na licu mjesta istinitost danih informacija.

3.   Vrsta knjigovodstvenih podataka u izvještaju o poljoprivrednom gospodarstvu, oblik u kojem će se takvi podaci predstaviti te definicije i upute koje se na njih odnose određuju se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

Članak 9.

Poljoprivrednik čije gospodarstvo je odabrano kao ono koje vodi poslovne knjige odabire s popisa koje je agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka sastavila u tu svrhu knjigovodstveni ured koji je voljan izraditi izvješće za njegovo poljoprivredno gospodarstvo u skladu s uvjetima iz ugovora predviđenim u članku 10.

Članak 10.

1.   U nadležnosti države članice sklapa se ugovor jednom godišnje između nadležnog tijela i svakog knjigovodstvenog ureda odabranog u skladu s člankom 9. Prema ovom ugovoru knjigovodstveni ured se obavezuje, uz uobičajenu naknadu, ispuniti izvješće za poljoprivredno gospodarstvo na način koji je u skladu s odredbama iz članka 8.

2.   Uvjeti ugovora iz stavka 1., koji moraju biti ujednačeni u svim državama članicama određuju se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

3.   Kad dužnosti knjigovodstvenog ureda obavlja administrativni odjel, tada je potonjeg potrebno obavijestiti uobičajenim administrativnim kanalima.

POGLAVLJE III.

PRIKUPLJANJE KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA ZA POTREBE POSLOVNE ANALIZE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 11.

Ovo poglavlje odnosi se na prikupljanje knjigovodstvenih podataka za potrebe poslovne analize poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 12.

U skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2. potrebno je odrediti sljedeće:

predmete analize iz članka 1. stavka 2. točke (b),

detaljna pravila u vezi s odabirom i brojem poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća, koja se određuju s obzirom na ciljeve svake pojedinačne analize.

Članak 13.

1.   Svako poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi izvješća odabrano u skladu s pravilima usvojenim u skladu s drugom alinejom članka 12. predmet je posebnog izvješća o poljoprivrednom gospodarstvu koje je anonimno i odnosi se samo na to gospodarstvo. Ovo izvješće o poljoprivrednom gospodarstvu mora uključivati knjigovodstvene podatke zahtijevane prema članku 8. stavku 2. i sve druge knjigovodstvene stavke i podatke koje zahtijeva svaka pojedinačna analiza.

2.   Vrsta knjigovodstvenih podataka u posebnom izvještaju o poljoprivrednom gospodarstvu, oblik u kojem će se takvi podaci predstaviti te definicije i upute koje se na njih odnose određuju se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

3.   Posebna izvješća o poljoprivrednom gospodarstvu sastavljaju različiti knjigovodstveni uredi odabrani u skladu s člankom 14.

Članak 14.

Poljoprivrednik čije poljoprivredno gospodarstvo je odabrano u skladu s pravilima usvojenim na temelju druge alineje članka 12. odabire s popisa koje je agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka sastavila u tu svrhu knjigovodstveni ured koji je voljan izraditi posebno izvješće za njegovo poljoprivredno gospodarstvo u skladu s uvjetima iz ugovora predviđenim u članku 15.

Članak 15.

1.   U nadležnosti države članice sklapa se ugovor između nadležnog tijela i svakog knjigovodstvenog ureda odabranog u skladu s člankom 14. Prema ovom ugovoru knjigovodstveni ured se obavezuje, uz uobičajenu naknadu, ispuniti posebno izvješće za poljoprivredno gospodarstvo na način koji je u skladu s odredbama iz članka 13.

2.   Uvjeti ugovora iz stavka 1., koji moraju biti ujednačeni u svim državama članicama određuju se u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.

Dodatni uvjeti koje države članice mogu uključiti u taj ugovor određuju se u skladu s istim postupkom.

3.   Kad dužnosti knjigovodstvenog ureda obavlja administrativni odjel, tada je potonjeg potrebno obavijestiti uobičajenim administrativnim kanalima.

POGLAVLJE IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 16.

1.   Zabranjeno je koristiti za potrebe oporezivanja bilo koje pojedinačne knjigovodstvene podatke ili druge pojedinačne podatke dobivene provedbom ove Uredbe ili širiti te koristiti takve podatke za potrebe drukčije od onih predviđenih člankom 1.

2.   Zabranjeno je svim osobama koje sudjeluju ili su sudjelovale u sustavu podataka širiti bilo koje pojedinačne knjigovodstvene podatke ili bilo koje druge pojedinosti s kojima su se upoznale pri obavljanju svojih dužnosti ili drukčije slučajno pri vršenju dužnosti.

3.   Države članice će poduzeti sve odgovarajuće mjere za sankcioniranje kršenja odredbi stavka 2.

Članak 17.

1.   Nacionalni odbor, regionalni odbori, agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka i knjigovodstveni uredi moraju u okviru svojih nadležnosti dati Komisiji bilo koje informacije koje ona može tražiti od njih u pogledu obavljanja svojih dužnosti iz ove Uredbe.

Takvi zahtjevi za dostavu informacija upućeni nacionalnom odboru, regionalnim odborima ili knjigovodstvenim uredima, kao i relevantni odgovori moraju se dostaviti u pisanom obliku putem agencije za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.

2.   Ako su dostavljene informacije neadekvatne ili ako ne dođu na vrijeme, Komisija može u suradnji s agencijom za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka poslati stručnjake radi provjere stanja na licu mjesta.

Članak 18.

1.   Komisiji će pomagati Odbor Zajednice za sustav knjigovodstvenih podataka o poljoprivrednim gospodarstvima (dalje u tekstu „Odbor Zajednice”).

2.   Prilikom pozivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje propisano u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

3.   S Odborom Zajednice se savjetuje zbog sljedećeg:

(a)

provjere da su planovi odabira poljoprivrednih gospodarstava koja podnose izvješća u skladu s odredbama članka 5.;

(b)

analize i procjene ponderiranih godišnjih rezultata dobivenih iz sustava podataka, uzimajući posebno u obzir podatke iz drugih izvora, inter alia, iz knjigovodstvenih knjiga poljoprivrednog gospodarstva i statistika općenito i iz nacionalnih knjigovodstava.

4.   Odbor Zajednice može pregledati bilo koji drugi predmet koji predloži njegov predsjednik, ili na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev predstavnika države članice.

Svake godine u listopadu Odbor pregledava kretanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava u Zajednici posebno na temelju ažuriranih podataka iz sustava podataka.

Redovito ga se obavješćuje o radu sustava podataka.

5.   Predsjednik će sazivati sastanke Odbora Zajednice.

Tajničke usluge za Odbor Zajednice osigurava Komisija.

Članak 19.

1.   Proračunska sredstva koja će se uključiti u opći proračun Europske unije, u dijelu proračuna za Komisiju, uključuju:

(a)

troškove sustava podataka koji proizlaze iz plaćanja naknada knjigovodstvenim uredima u smislu obavljanja dužnosti iz članaka 10. i 15.;

(b)

sve troškove računalnih sustava kojima upravlja Komisija za primanje, provjeru, obradu i analizu knjigovodstvenih podatka koje dostave države članice.

Troškovi iz točke (b) uključuju kad je potrebno troškove distribucije rezultata tih aktivnosti te troškove studija i razvoja drugih aspekata sustava podataka.

2.   Troškovi u pogledu uspostavljanja i djelovanja nacionalnog odbora, regionalnih odbora i agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka neće biti uključeni u proračun Zajednice.

Članak 20.

Uredba br. 79/65/EEZ se stavlja izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

S. O. LITTORIN


(1)  Mišljenje od 20. listopada 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL 109, 23.6.1965., str. 1859/65.

(3)  Vidjeti Prilog II.

(4)  SL L 335, 13.12.2008., str. 3.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG I.

Popis područnih jedinica iz članka 2. točke (d)

Belgija

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bugarska

1.

Северозападен, (Severozapaden)

2.

Северен централен, (Severen tsentralen)

3.

Североизточен, (Severoiztochen)

4.

Югозападен, (Yugozapaden)

5.

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен, (Yugoiztochen)

Međutim, Bugarska može predstavljati jednu područnu jedinicu do 31. prosinca 2009.

Češka

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Danska

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Njemačka

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonija

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Irska

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Grčka

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου – Κρήτη

Španjolska

1.

Galicija

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Illes Balears

10.

Castilla y León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francuska

1.

Île-de-France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse- Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

22.

Corse

Italija

1.

Valle d’Aosta

2.

Piemonte

3.

Lombardia

4.

Trentino

5.

Alto Adige

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia Romagna

10.

Toscana

11.

Marche

12.

Umbria

13.

Lazio

14.

Abruzzo

15.

Molise

16.

Campania

17.

Calabria

18.

Puglia

19.

Basilicata

20.

Sicilija

21.

Sardinija

Cipar

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Latvija

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Litva

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Luksemburg

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Mađarska

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak- Magyarország

6.

Észak-Alföld |

7.

Dél-Alföld

Malta

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Nizozemska

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Austrija

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Poljska

1.

Pomorze i Mazury

2.

Wielkopolska i Śląsk

3.

Mazowsze i Podlasie

4.

Małopolska i Pogórze

Portugal

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo e Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Rumunjska

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovenija

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Slovačka

Predstavlja jednu područnu jedinicu

Finska

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Švedska

1.

Ravnice južne i srednje Švedske

2.

Šumska područja i miješana šumska i poljoprivredna područja južne i srednje Švedske

3.

Područja sjeverne Švedske

Ujedinjena Kraljevina

1.

Engleska – sjeverno područje

2.

Engleska – istočno područje

3.

Engleska – zapadno područje

4.

Wales

5.

Škotska

6.

Sjeverna Irska


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

Uredba Vijeća br. 79/65/EEZ

(SL L 109, 23.6.1965., str. 1859.)

 

Akt o pristupanju iz 1972., Prilog I., točka II.A.4 i Prilog

(SL L 73, 27.3.1972., str. 59. i str. 125)

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2835/72

(SL L 298, 31.12.1972., str. 47.)

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2910/73

(SL L 299, 27.10.1973., str. 1.)

 

Akt o pristupanju iz 1979., Prilog I., točka II.A. i II.G.

(SL L 291, 19.11.1979., str. 64. i str. 87.)

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2143/81

(SL L 210, 30.7.1981., str. 1.)

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3644/85

(SL L 348, 24.12.1985., str. 4.)

 

Akt o pristupanju iz 1985., Prilog I, točka XIV. podtočka i.

(SL L 302, 15.11.1985., str. 235.)

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3768/85

(SL L 362, 31.12.1985., str. 8.)

samo točka (2.) Priloga

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/90

(SL L 353, 17.12.1990., str. 23.)

samo Prilog XVI.

Akt o pristupanju iz 1994., Prilog I., točka V.A.I.

(SL C 241, 29.8.1994., str. 117.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2801/95

(SL L 291, 6.12.1995., str. 3.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1256/97

(SL L 174, 2.7.1997., str. 7.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 1.)

samo točka (1.) Priloga II.

Akt o pristupanju iz 2003., Prilog II, točka 6.A.1.

(SL L 236, 23.9.2003., str. 346.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2059/2003

(SL L 308, 25.11.2003., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 660/2004

(SL L 104, 8.4.2004., str. 97.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1791/2006

(SL L 363, 20.12.2006., str. 1.)

samo točka 1. odjeljka A poglavlja 5. Priloga

Uredba Komisije (EZ) br. 1469/2007

(SL L 329, 14.12.2007., str. 5.)

 


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba br. 79/65/EEZ

Ova Uredba

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 2.a

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6. stavak 1. točka (a)

Članak 7. stavak 1. točka (a)

Članak 6. stavak 1. točka (b) prva alineja

Članak 7. stavak 1. točka (b) podtočka i.

Članak 6. stavak 1. točka (b) druga alineja

Članak 7. stavak 1. točka (b) podtočka ii.

Članak 6. stavak 1. točka (c) prva alineja

Članak 7. stavak 1. točka (c) podtočka i.

Članak 6. stavak 1. točka (c) druga alineja

Članak 7. stavak 1. točka (c) podtočka ii.

Članak 6. stavak 1. točke (e), (f) i (g)

Članak 7. stavak 1. točke (e), (f) i (g)

Članak 6. stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 18. stavci 1., 2. i 3.

Članak 20. stavci 1. i 2.

Članak 18. stavci 4. i 5.

Članak 21. prvi i drugi stavak

Članak 18. stavak 6.

Članak 21. treći stavak

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20.

Članak 21.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top