EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0620

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama (Besedilo velja za EGP)

C/2021/2449

UL L 131, 16.4.2021, str. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

16.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/78


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/620

z dne 15. aprila 2021

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 31(3) in 36(4) ter člena 37(4)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 vzpostavlja nov zakonodajni okvir za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se prenašajo na živali ali ljudi. Uredba (EU) 2016/429 zlasti določa posebna pravila za posamezne bolezni s seznama v skladu s členom 5(1) navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: bolezni s seznama), člen 9 navedene uredbe pa določa, kako se ta pravila uporabljajo za različne kategorije bolezni s seznama. Uredba (EU) 2016/429 določa tudi, da države članice vzpostavijo obvezne programe izkoreninjenja bolezni s seznama iz člena 9(1)(b) navedene uredbe in neobvezne programe izkoreninjenja bolezni s seznama iz člena 9(1)(c) navedene uredbe ter da take programe odobri Komisija. Poleg tega določa, da Komisija odobri status držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni ali njihov status necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama iz člena 9(1)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2016/429.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 (2) razvršča bolezni s seznama v kategorije A do E ter določa, da se pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni s seznama iz člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/429 uporabljajo za kategorije bolezni s seznama za vrste s seznama in skupine vrst s seznama iz tabele v Prilogi k navedeni uredbi. Ta uredba bi morala določati pravila glede bolezni kategorije A, kategorije B ali kategorije C.

(3)

Uredba (EU) 2016/429 uvršča naslednje bolezni med bolezni s seznama: okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (MTBC), okužbo z virusom stekline (RABV), enzootsko govejo levkozo (EBL), okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV), govejo virusno diarejo (BVD), infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV), okužbo z virusom bolezni Aujeszkega (ADV), infestacijo z Varroa spp., okužbo z virusom atipične kokošje kuge, okužbo z visokopatogeno aviarno influenco (HPAI), virusno hemoragično septikemijo (VHS), infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), okužbo z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo visokopolimorfne regije (ISAV z delecijo HPR), okužbo z Marteilia refringens, okužbo z Bonamia exitiosa, okužbo z Bonamia ostreae in okužbo z virusom sindroma belih pik (WSSV). Vse navedene bolezni s seznama spadajo v opredelitve bolezni kategorije A, kategorije B ali kategorije C iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1882 in so ustrezno navedene v tabeli v Prilogi k navedeni izvedbeni uredbi.

(4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 (3) dopolnjuje pravila o programih izkoreninjenja in statusu prost bolezni za nekatere bolezni s seznama pri kopenskih, vodnih in drugih živali, kot so določena v Uredbi (EU) 2016/429. Delegirana uredba (EU) 2020/689 zlasti določa merila za odobritev statusa držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni ter zahteve za odobritev programov izkoreninjenja držav članic, njihovih območij ali kompartmentov.

(5)

Člen 85 Uredbe (EU) 2020/689 določa, da se države članice ali njihova območja, ki imajo pred datumom začetka uporabe navedene uredbe odobren program izkoreninjenja ali odobren program spremljanja bolezni kategorije C, štejejo, da imajo odobren program izkoreninjenja v skladu z navedeno uredbo za obdobje šest let od datuma začetka uporabe navedene uredbe. Zato bi bilo treba to omejitev navesti v ustreznih prilogah k tej uredbi.

(6)

Člen 280 Uredbe (EU) 2016/429 določa pravila glede ohranitve obstoječega statusa držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih nekaterih bolezni s seznama ali z obstoječim odobrenim programom izkoreninjenja in spremljanja nekaterih bolezni s seznama, ki so bili odobreni z akti Komisije, sprejetimi v skladu z direktivami Sveta 64/432/EGS (4), 91/68/EGS (5), 92/65/EGS (6), 2005/94/ES (7), 2006/88/ES (8) ali 2009/158/ES (9). Poleg tega člena 84 in 85 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 dopolnjujeta pravila iz Uredbe (EU) 2016/429 tako, da določata prehodne ukrepe glede obstoječih statusov prost bolezni in obstoječih odobrenih programov izkoreninjenja in spremljanja v zvezi z navedenimi boleznimi s seznama.

(7)

Zaradi poenostavitve in preglednosti bi morala ta uredba nadomestiti sezname obstoječih držav članic, območij in kompartmentov kot prostih bolezni ter obstoječih odobrenih programov izkoreninjenja in spremljanja iz aktov Komisije, sprejetih v skladu z direktivami iz člena 280 Uredbe (EU) 2016/429 in nekaterimi direktivami iz členov 84 in 85 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, s seznami iz prilog k tej uredbi.

(8)

Za nekatere bolezni s seznama Delegirana uredba (EU) 2020/689 prvič določa pravila za odobritev statusa držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni, zato se določbe člena 280 Uredbe (EU) 2016/429 za take primere ne uporabljajo. To velja za okužbo z virusom stekline (RABV), okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1-24) (okužba z BTV), govejo virusno diarejo (BVD) ali okužbo z Bonamia exitiosa. Več držav članic je Komisiji predložilo vloge za odobritev statusa prost navedenih bolezni s seznama. Po oceni Komisije se je izkazalo, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz oddelkov 1 in 2 poglavja 4 dela II Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki določajo pravila za odobritev statusa držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni. Zato bi bilo treba navedenim državam članicam, njihovim zadevnim območjem ali kompartmentom odobriti status prost bolezni in jih ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(9)

Za nekatere bolezni s seznama Delegirana uredba (EU) 2020/689 določa pravila za odobritev programov izkoreninjenja tistih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov, za katere se določbe člena 280 Uredbe (EU) 2016/429 ne uporabljajo. To velja za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (MTBC), okužbo z virusom stekline (RABV), enzootsko govejo levkozo (EBL), okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1-24) (okužba z BTV), govejo virusno diarejo (BVD) ali okužbo z Bonamia exitiosa. Več držav članic je Komisiji predložilo vloge za odobritev programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama. Po oceni Komisije se je izkazalo, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz oddelkov 2 in 3 dela II Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki določajo merila, ki jih je treba izpolnjevati za odobritev programov izkoreninjenja bolezni kategorije B pri kopenskih živalih in kategorije C pri vodnih živalih. Zato bi bilo treba navedene programe izkoreninjenja odobriti, države članice, njihova območja ali kompartmente pa ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(10)

Za nekatere bolezni s seznama Komisija še ni prejela vlog držav članic za odobritev statusa prost bolezni ali odobritev programov izkoreninjenja ali pa njihova ocena še ni zaključena. Ko bodo vloge prejete ali ko bo ocena zaključena, se lahko zadevne države članice, območja ali kompartmenti navedejo v prilogah k tej uredbi.

(11)

Poleg tega je država članica pred kratkim Komisiji predložila vlogo za odobritev statusa območja kot prostega okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis. Po oceni Komisije se je izkazalo, da vloga izpolnjuje merila iz člena 71 Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki določajo pravila za priznanje statusa prost bolezni na podlagi programov izkoreninjenja. Zato bi bilo treba območju odobriti status prost bolezni in ga ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(12)

Uredba Komisije (ES) št. 616/2009 (10), ki je bila sprejeta v skladu z Direktivo 2005/94/ES, v zvezi z aviarno influenco določa, da države članice odobrijo kompartmente s perutnino in kompartmente z drugimi pticami v ujetništvu. Seznam odobrenih kompartmentov je javno dostopen, spletna stran Komisije pa vsebuje povezave na informacijske spletne strani držav članic. Kompartmenti s perutnino in kompartmenti z drugimi pticami v ujetništvu, odobreni v zvezi z aviarno influenco v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2009, bi morali ohraniti status prost bolezni v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 in bi jih bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(13)

Odločba Komisije 2003/467/ES (11) navaja države članice in njihove regije s statusom prost tuberkuloze, statusom prost bruceloze in statusom prost EBL v skladu z Direktivo 64/432/EGS. Navedene države članice in njihove regije bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(14)

Odločba Komisije 93/52/EGS (12) določa seznam držav članic in njihovih regij s statusom uradno prost bruceloze (B. melitensis) v skladu z Direktivo 91/68/EGS. Navedene države članice in njihove regije bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(15)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/503/EU (13) določa seznam držav članic ali njihovih ozemelj, ki so priznana kot prosta varooze v skladu z Direktivo 92/65/EGS. Navedene države članice ali njihova ozemlja bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(16)

Odločbi Komisije 94/963/ES (14) in 95/98/ES (15) določata status Finske in Švedske kot državi, v katerih se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi v skladu z Direktivo 2009/158/ES. Navedeni državi članici bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(17)

Odločba Komisije 2004/558/ES (16) določa sezname regij držav članic s statusom prost IBR in regij držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja IBR v skladu z Direktivo 64/432/EGS. Regije s statusom prost IBR bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi, regije z odobrenimi programi izkoreninjenja IBR pa bi morale svoj program ohraniti za omejeno obdobje v skladu z Uredbo (EU) 2020/689 in bi jih bilo treba navesti v prilogah k tej uredbi.

(18)

Odločba Komisije 2008/185/ES (17) določa sezname držav članic ali njihovih regij s statusom prost bolezni Aujeszkega in regij z odobrenim programom izkoreninjenja bolezni Aujeszkega v skladu z Direktivo 64/432/EGS. Navedene države članice ali njihove regije s statusom prost bolezni Aujeszkega bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi, regije z odobrenimi programi izkoreninjenja bolezni Aujeszkega pa bi jih morale ohraniti za omejeno obdobje v skladu z Uredbo (EU) 2020/689 in bi jih bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(19)

Odločba Komisije 2009/177/ES (18) določa sezname držav članic ter nekaterih območij in kompartmentov s statusom prost bolezni ali v katerih se izvajajo odobreni programi spremljanja ali programi izkoreninjenja bolezni vodnih živali s seznama v skladu z Direktivo 2006/88/ES. Status navedenih držav članic, območij in kompartmentov kot prostih bolezni bi bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi, odobrene programe pa bi bilo treba ohraniti za omejeno obdobje v skladu s členom 85 Uredbe (EU) 2020/689 in bi jih bilo treba ustrezno navesti v prilogah k tej uredbi.

(20)

V zvezi z boleznimi vodnih živali s seznama obstajajo nekatera območja in kompartmenti, ki so prosti bolezni, ter odobreni programi spremljanja, ki niso navedeni v Odločbi 2009/177/ES, njihovi seznami pa so javno dostopni na informacijskih spletnih straneh držav članic v skladu z Direktivo 2006/88/ES. Za navedena območja in kompartmente bi bilo treba ohraniti status prost bolezni, medtem ko bi bilo treba programe ohraniti za omejeno obdobje v skladu s členom 85 Uredbe (EU) 2020/689. Posodobljene informacije o obratih, ki so na navedenih območjih in v navedenih kompartmentih, ki so prosti bolezni, ali v katerih se izvajajo navedeni programi, so navedene na javno dostopni spletni strani, ki je bila vzpostavljena in se vzdržuje v skladu s členom 185(3) Uredbe (EU) 2016/429 in členom 21(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/691 (19).

(21)

Ker se seznami iz odločb 93/52/EGS, 94/963/ES, 95/98/ES, 2003/467/ES, 2004/558/ES, 2008/185/ES in 2009/177/ES ter Uredbe (ES) št. 616/2009 in Izvedbenega sklepa 2013/503/EU nadomestijo s seznami iz prilog k tej uredbi, bi bilo treba navedene akte razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(22)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se Uredba (EU) 2016/429 kot tudi akti Komisije, ki na njej temeljijo, uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu. Zato bi bilo treba Združeno kraljestvo (Severna Irska) navesti v prilogah k tej uredbi, kadar je to ustrezno za Severno Irsko.

(23)

Ker se Uredba (EU) 2016/429 uporablja od 21. aprila 2021, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa izvedbena pravila za živalske bolezni s seznama iz člena 9(1)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2016/429 v zvezi s statusom nekaterih držav članic (20), njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovim statusom necepljenja ter z odobritvijo programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama.

2.   V prilogah k tej uredbi so navedeni seznami držav članic, njihovih območij ali kompartmentov, katerih status prost bolezni ali programi izkoreninjenja se štejejo za odobrene v skladu s členom 280 Uredbe (EU) 2016/429, ter seznami držav članic, njihovih območij ali kompartmentov, katerih status prost bolezni in programi izkoreninjenja so ustrezno odobreni s to uredbo in ustrezno navedeni v prilogah k navedeni uredbi.

3.   V prilogah k tej uredbi so navedeni:

(a)

države članice, njihova območja ali kompartmenti z odobrenimi obveznimi programi izkoreninjenja bolezni kategorije B in neobveznimi programi izkoreninjenja bolezni kategorije C;

(b)

države članice ali njihova območja z odobrenim statusom prost bolezni in statusom necepljenja;

(c)

kompartmenti držav članic s priznanim statusom prost bolezni.

Člen 2

Okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah goveda so navedene na seznamu v poglavju 1 dela I Priloge I.

2.   Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in koz so navedene v poglavju 2 dela I Priloge I.

3.   Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis so navedene v delu II Priloge I.

Člen 3

Okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis ) (MTBC)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost kompleksa Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae in M. tuberculosis) (MTBC) so navedene v delu I Priloge II.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z MTBC so navedene v delu II Priloge II.

Člen 4

Okužba z virusom stekline (RABV)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom stekline (RABV) so navedene v delu I Priloge III.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z RABV so navedene v delu II Priloge III.

Člen 5

Enzootska goveja levkoza (EBL)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost enzootske goveje levkoze (EBL) so navedene v delu I Priloge IV.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja EBL so navedene v delu II Priloge IV.

Člen 6

Infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IBR/IPV) so navedene v delu I Priloge V.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja IBR/IPV so navedene v delu II Priloge V.

Člen 7

Okužba z virusom bolezni Aujeszkega (ADV)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega (ADV) so navedene v delu I Priloge VI.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z ADV so navedene v delu II Priloge VI.

Člen 8

Goveja virusna diareja (BVD)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost goveje virusne diareje (BVD) so navedene v delu I Priloge VII.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z BVD so navedene v delu II Priloge VII.

Člen 9

Okužba z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV)

1.   Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV) so navedene v delu I Priloge VIII.

2.   Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z BTV so navedene v delu II Priloge VIII.

Člen 10

Infestacija z Varroa spp.

Države članice ali njihova območja s statusom prost infestacije z Varroa spp. so navedene v Prilogi IX.

Člen 11

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja so navedene v Prilogi X.

Člen 12

Okužba z visokopatogeno aviarno influenco (HPAI)

Kompartmenti držav članic, ki so prosti visokopatogene aviarne influence, so navedeni v Prilogi XI.

Člen 13

Virusna hemoragična septikemija (VHS)

1.   V delu I Priloge XII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost virusne hemoragične septikemije (VHS);

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost VHS, in

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja VHS;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja VHS, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 14

Infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)

1.   V delu I Priloge XIII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost infekciozne hematopoetske nekroze (IHN);

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost IHN, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XIII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja IHN;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja IHN, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 15

Okužba z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo visokopolimorfne regije (ISAV z delecijo HPR)

1.   V delu I Priloge XIV so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo visokopolimorfne regije (ISAV z delecijo HPR);

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XIV so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 16

Okužba z Marteilia refringens

1.   V delu I Priloge XV so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Marteilia refringens;

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Marteilia refringens, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XV so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 17

Okužba z Bonamia exitiosa

1.   V delu I Priloge XVI so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia exitiosa;

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia exitiosa, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XVI so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 18

Okužba z Bonamia ostreae

1.   V delu I Priloge XVII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia ostreae;

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia ostreae, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XVII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 19

Okužba z virusom sindroma belih pik (WSSV)

1.   V delu I Priloge XVIII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z virusom sindroma belih pik (WSSV);

(b)

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z WSSV, ter

(c)

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.   V delu II Priloge XVIII so navedeni:

(a)

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV;

(b)

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV, ter

(c)

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 20

Razveljavitev

Razveljavijo se naslednji pravni akti:

Odločba 93/52/EGS,

Odločba 94/963/ES,

Odločba 95/98/ES,

Odločba 2003/467/ES,

Odločba 2004/558/ES,

Odločba 2008/185/ES,

Odločba 2009/177/ES,

Uredba (ES) št. 616/2009,

Izvedbeni sklep 2013/503/EU.

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211).

(4)  Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64).

(5)  Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 19).

(6)  Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(7)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(8)  Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14).

(9)  Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 343, 22.12.2009, str. 74).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 616/2009 z dne 13. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2005/94/ES glede odobritve kompartmentov s perutnino in kompartmentov z drugimi pticami v ujetništvu v zvezi z aviarno influenco in dodatnimi preventivnimi ukrepi za biološko varnost v takih kompartmentih (UL L 181, 14.7.2009, str. 16).

(11)  Odločba Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (UL L 156, 25.6.2003, str. 74).

(12)  Odločba Komisije 93/52/EGS z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (UL L 13, 21.1.1993, str. 14).

(13)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/503/EU z dne 11. oktobra 2013 o priznanju delov Unije kot prostih varooze čebel in o določitvi dodatnih jamstev, ki so potrebna za trgovanje znotraj Unije in uvoz za zaščito njihovega statusa brez varooze (UL L 273, 15.10.2013, str. 38).

(14)  Odločba Komisije 94/963/ES z dne 28. decembra 1994 o določitvi statusa Finske kot države, v kateri se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi (UL L 371, 31.12.1994, str. 29).

(15)  Odločba Komisije 95/98/ES z dne 13. marca 1995 o statusu Švedske kot države, v kateri se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi (UL L 75, 4.4.1995, str. 28).

(16)  Odločba Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L 249, 23.7.2004, str. 20).

(17)  Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (UL L 59, 4.3.2008, str. 19).

(18)  Odločba Komisije 2009/177/ES z dne 31. oktobra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES v zvezi s programi za nadziranje in izkoreninjenje ter statusom brez bolezni držav članic, območij in kompartmentov (UL L 63, 7.3.2009, str. 15).

(19)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate akvakulture in prevoznike vodnih žival (UL L 174, 3.6.2020, str. 345).

(20)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te uredbe sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA I

OKUŽBA Z BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS IN B. SUIS

DEL I

Status prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

POGLAVJE 1

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah goveda

Država članica  (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Francija

celotno ozemlje

Italija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

Região Algarve: all distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

POGLAVJE 2

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in koz

Država članica  (*2)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italija

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi and Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

Região Autónoma dos Açores

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

(*2)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA II

OKUŽBA S KOMPLEKSOM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE IN M. TUBERCULOSIS) (MTBC)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost MTBC

Država članica

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Španija

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Francija

celotno ozemlje

Italija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

Região Algarve: all distritos

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z MTBC

Trenutno nobena/nobeno.


PRILOGA III

OKUŽBA Z VIRUSOM STEKLINE (RABV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z RABV

Država članica  (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje polotoka

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Hrvaška

celotno ozemlje

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Lublinsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja

Lodzsko vojvodstvo: vsa okrožja

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Mazovijsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podlaško vojvodstvo: vsa okrožja

Pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Svetokriško vojvodstvo: vsa okrožja

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Portugalska

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z RABV

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA IV

ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA (EBL)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost EBL

Država članica  (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

Região Algarve: all distritos

Região Alentejo: all distritos

Região Centro: all distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: all distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja EBL

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA V

INFEKCIOZNI BOVINI RINOTRAHEITIS/INFEKCIOZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS (IBR/IPV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost IBR/IPV

Država članica

Ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Italija

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Avstrija

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja IBR/IPV

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Belgija

celotno ozemlje

21. april 2021

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. april 2021

Italija

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. april 2021

Luksemburg

celotno ozemlje

21. april 2021


PRILOGA VI

VIRUS BOLEZNI AUJESZKEGA (ADV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z ADV

Država članica  (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italija

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Ciper

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ADV

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Španija

celotno ozemlje

21. april 2021

Italija

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. april 2021

Litva

celotno ozemlje

21. april 2021

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Lublinsko vojvodstvo: vsa okrožja

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja

Lodzsko vojvodstvo: vsa okrožja

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Mazovijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podkarpatsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Svetokriško vojvodstvo: vsa okrožja

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

21. april 2021

Portugalska

celotno ozemlje polotoka

21. april 2021


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA VII

GOVEJA VIRUSNA DIAREJA (BVD)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost BVD

Trenutno nobena/nobeno.

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja BVD

Trenutno nobena/nobeno.


PRILOGA VIII

OKUŽBA Z VIRUSOM MODRIKASTEGA JEZIKA (BTV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z BTV

Država članica  (*1)

Ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

Comunidad Autónoma de Andalucía:

pokrajina Almería

pokrajina Córdoba, naslednje regije: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

pokrajina Granada, naslednje regije: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

pokrajina Huelva, naslednje regije: Aracena (Sierra Oriental) in Cortegana (Sierra Occidental)

provinca Jaén

pokrajina Sevilla, naslednje regije: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

pokrajina Huesca, naslednje regije: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera in Bujaraloz; naslednje občine v Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla in La Sotonera; naslednje občine v Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis in Torres de Alcanadre; naslednje občine v Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles in Montanuy; naslednje občine v Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp in Viacamp y Litera; naslednje občine v Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced in Vicién

pokrajina Teruel

pokrajina Zaragoza, naslednje regije: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza in Zuera; naslednje občine v regiji Ayerbe: Murillo de Gállego and Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra, the following regions: regiji Tafalla in Tudela; naslednje občine v regiji Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta in Zuñiga; naslednje občine v regiji Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza in Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

pokrajina Álava, naslednje občine: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia in Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

Italija

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Latvija

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z BTV

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA IX

INFESTACIJA Z VARROA SPP.

Države članice ali njihova območja s statusom prost infestacije z Varroa spp.

Država članica

Ozemlje

Portugalska

otok Corvo

otok Graciosa

otok São Jorge

otok Santa Maria

otok São Miguel

otok Terceira

Finska

Ålandski otoki


PRILOGA X

OKUŽBA Z VIRUSOM ATIPIČNE KOKOŠJE KUGE

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Država članica

Ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje


PRILOGA XI

VISOKOPATOGENA AVIARNA INFLUENCA (HPAI)

Kompartmenti, prosti visokopatogene aviarne influence (HPAI)

Država članica

Ime

Francija

Kompartment ISA Bretagne, ki vključuje obrate z oznakami EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 in 22295000.

Kompartment SASSO Sabres, ki vključuje obrat z oznako EDE 40246082.

Kompartment SASSO Soulitré, ki vključuje obrat z oznako EDE 72341105.

Nizozemska

Verbeek’s poultry international B.V s številko odobritve 1122.

Institut de selection animale B.V s številko odobritve 2338.

Cobb Europe B.V. s številko odobritve 2951.


PRILOGA XII

VIRUSNA HEMORAGIČNA SEPTIKEMIJA (VHS)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost VHS;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost VHS, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica  (*1)

Ozemlje

Danska

celotno celinsko ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Ciper

celotno celinsko ozemlje

Finska

celotno ozemlje, razen pokrajine Åland

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja VHS;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja VHS, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 49 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Estonija

celotno ozemlje

21. april 2021


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA XIII

INFEKCIOZNA HEMATOPOETSKA NEKROZA (IHN)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost IHN;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost IHN, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica  (*1)

Ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Ciper

celotno celinsko ozemlje

Finska

celotno ozemlje, razen obalnega kompartmenta v Ii, Kuivaniemi, in naslednjih povodij: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi območje in 4.41 Pielinen območje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja IHN;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja IHN, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 49 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Estonija

celotno ozemlje

21. april 2021


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA XIV

OKUŽBA Z VIRUSOM INFEKCIOZNE ANEMIJE LOSOSOV Z DELECIJO VISOKOPOLIMORFNE REGIJE (ISAV Z DELECIJO HPR)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica  (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

celotno ozemlje

Hrvaška

celotno ozemlje

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

celotno ozemlje

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR,

ter območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA XV

OKUŽBA Z MARTEILIA REFRINGENS

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Marteilia refringens;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Marteilia refringens, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica  (*1)

Ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

celotna obala Severne Irske, razen Belfast Lough in Dundrum Bay

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA XVI

OKUŽBA Z BONAMIA EXITIOSA

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia exitiosa;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia exitiosa, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica

Ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.


PRILOGA XVII

OKUŽBA Z BONAMIA OSTREAE

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia ostreae;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia ostreae, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Država članica  (*1)

Ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotna obala Irske, razen: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; in Kilkieran Bay

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

celotna obala Severne Irske, razen: Lough Foyle in Strangford Lough

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.


PRILOGA XVIII

OKUŽBA Z VIRUSOM SINDROMA BELIH PIK (WSSV)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z WSSV;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z WSSV, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.


Na vrh