EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0620

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie van 15 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/2449

OJ L 131, 16.4.2021, p. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

16.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/78


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/620 VAN DE COMMISSIE

van 15 april 2021

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 31, lid 3, artikel 36, lid 4, en artikel 37, lid 4, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2016/429 is een nieuw wetgevingskader vastgesteld voor de preventie en bestrijding van ziekten die kunnen worden overgedragen op dieren of mensen. Verordening (EU) 2016/429 bevat met name ziektespecifieke voorschriften voor de overeenkomstig artikel 5, lid 1, van die verordening in de lijst opgenomen ziekten (in de lijst opgenomen ziekten), en artikel 9 van die verordening voorziet in de toepassing van die regels op verschillende categorieën van in de lijst opgenomen ziekten. Verordening (EU) 2016/429 voorziet ook in de vaststelling door de lidstaten van verplichte uitroeiingsprogramma’s voor in de lijst opgenomen ziekten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder b), en in optionele uitroeiingsprogramma’s voor in de lijst opgenomen ziekten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), en in de goedkeuring van dergelijke programma’s door de Commissie. Voorts voorziet de verordening in de goedkeuring door de Commissie van de ziektevrije of non-vaccinatiestatus van lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2016/429.

(2)

In Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (2) worden de ziektecategorieën A tot en met E gedefinieerd en is bepaald dat de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 bedoelde regels voor de preventie en bestrijding van in de lijst opgenomen ziekten van toepassing zijn op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten voor de in de lijst opgenomen soorten en voor groepen van in de lijst opgenomen soorten zoals vermeld in de tabel in de bijlage bij die verordening. In deze verordening moeten regels worden vastgesteld die betrekking hebben op ziekten van categorie A, B of C.

(3)

Op grond van Verordening (EU) 2016/429 worden de volgende ziekten als in de lijst opgenomen ziekten beschouwd: infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis, infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (MTBC), infectie met het rabiësvirus (RABV), enzoötische boviene leukose (EBL), infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV), boviene virusdiarree (BVD), infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV), infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky (ADV), infestatie met Varroa spp., infectie met het virus van de ziekte van Newcastle, infectie met hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), virale hemorragische septikemie (VHS), infectieuze hematopoëtische necrose (IHN), infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV met HPR-deletie), infectie met Marteilia refringens, infectie met Bonamia exitiosa, infectie met Bonamia ostreae, en infectie met het wittevlekkensyndroomvirus (WSSV). Al die in de lijst opgenomen ziekten vallen onder de in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 vastgestelde definities van ziekten van categorie A, B of C en zijn opgenomen in de tabel in de bijlage bij die uitvoeringsverordening.

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie (3) vormt een aanvulling op de regels inzake uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten van landdieren, waterdieren en andere dieren, zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/429. Met name zijn in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 criteria voor het verlenen van de ziektevrije status aan lidstaten of zones of compartimenten daarvan vastgesteld, evenals de voorschriften voor de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor lidstaten of zones of compartimenten daarvan.

(5)

In artikel 85 van Verordening (EU) 2020/689 is bepaald dat de lidstaten of zones daarvan die vóór de datum van toepassing van die verordening een goedgekeurd uitroeiingsprogramma of een goedgekeurd bewakingsprogramma voor ziekten van categorie C hebben, moeten worden geacht gedurende een periode van zes jaar, te rekenen vanaf de datum van toepassing van die verordening, een goedgekeurd uitroeiingsprogramma overeenkomstig die verordening te hebben. Deze beperking moet derhalve worden vermeld in de desbetreffende bijlagen bij deze verordening.

(6)

Artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 voorziet in de regels voor de handhaving van de bestaande ziektevrije status of goedgekeurde uitroeiings- en bewakingsprogramma’s van lidstaten of zones of compartimenten daarvan voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten die zijn goedgekeurd bij handelingen van de Commissie die overeenkomstig de Richtlijnen 64/432/EEG (4), 91/68/EEG (5), 92/65/EEG (6), 2005/94/EG (7), 2006/88/EG (8) of 2009/158/EG (9) van de Raad zijn vastgesteld. Daarnaast worden door de artikelen 84 en 85 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 de desbetreffende voorschriften van Verordening (EU) 2016/429 aangevuld, door overgangsmaatregelen ten aanzien van bestaande ziektevrije statussen en bestaande goedgekeurde uitroeiings- en bewakingsprogramma’s met betrekking tot die in de lijst opgenomen ziekten, vast te stellen.

(7)

Omwille van de vereenvoudiging en transparantie moeten bij deze verordening de lijsten van bestaande ziektevrije lidstaten, zones en compartimenten en bestaande goedgekeurde uitroeiings- en bewakingsprogramma’s zoals vastgesteld in de handelingen van de Commissie die zijn vastgesteld op grond van de in artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 genoemde richtlijnen en in bepaalde in de artikelen 84 en 85 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 genoemde richtlijnen, worden vervangen door lijsten in de bijlagen bij deze verordening.

(8)

Voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten bevat Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 voor het eerst regels voor de goedkeuring van de ziektevrije status van lidstaten of zones of compartimenten daarvan en daarom zijn de bepalingen van artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 niet van toepassing op dergelijke situaties. Dit is het geval bij infectie met het rabiësvirus (RABV), infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV), boviene virusdiarree (BVD) en infectie met Bonamia exitiosa. Verscheidene lidstaten hebben bij de Commissie aanvragen ingediend om de ziektevrije status voor die in de lijst opgenomen ziekten te verkrijgen. Uit de beoordeling door de Commissie is gebleken dat die aanvragen voldoen aan de criteria van deel II, hoofdstuk 4, afdelingen 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, waarin voorschriften zijn vastgesteld voor het verlenen van de ziektevrije status aan lidstaten of zones of compartimenten daarvan. Daarom moet de ziektevrije status aan die lidstaten of de desbetreffende zones of compartimenten daarvan worden verleend en moeten zij in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(9)

Voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten bevat Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 regels voor de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor lidstaten of zones of compartimenten daarvan die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429. Dit is het geval bij infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis, infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (MTBC), infectie met het rabiësvirus (RABV), enzoötische boviene leukose (EBL), infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV), boviene virusdiarree (BVD) of infectie met Bonamia exitiosa. Verscheidene lidstaten hebben bij de Commissie aanvragen ingediend om uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten te laten goedkeuren. Uit de beoordeling door de Commissie is gebleken dat die aanvragen voldoen aan deel II, hoofdstukken 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, waarin criteria zijn vastgesteld waaraan moet worden voldaan voor de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor ziekten van categorie B en categorie C bij respectievelijk land- en waterdieren. Daarom moeten die uitroeiingsprogramma’s worden goedgekeurd en moeten de lidstaten of zones of compartimenten daarvan worden vermeld in de bijlagen bij deze verordening.

(10)

Voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten zijn de aanvragen van lidstaten om de ziektevrije status te verkrijgen of om uitroeiingsprogramma’s te laten goedkeuren nog niet ontvangen door de Commissie, of is de beoordeling ervan nog niet afgerond. Zodra de aanvragen zijn ontvangen en de beoordelingen zijn afgerond, kunnen de betrokken lidstaten, zones of compartimenten in de bijlagen bij deze verordening worden opgenomen.

(11)

Bovendien heeft een lidstaat met betrekking tot infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis onlangs bij de Commissie een aanvraag ingediend om de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis voor een zone te verkrijgen. Uit de beoordeling door de Commissie is gebleken dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 71 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, waarin voorschriften zijn vastgesteld voor de erkenning van de ziektevrije status op basis van uitroeiingsprogramma’s. Daarom moet de ziektevrije status van die zone worden verleend en moet deze in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(12)

Wat aviaire influenza betreft, voorziet Verordening (EG) nr. 616/2009 van de Commissie (10), die krachtens Richtlijn 2005/94/EG is vastgesteld, in de goedkeuring door de lidstaten van compartimenten voor pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels. De lijst van goedgekeurde compartimenten is openbaar toegankelijk en de website van de Commissie bevat links naar de informatiepagina’s van de lidstaten op internet. Compartimenten voor pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2009) ten aanzien van aviaire influenza zijn goedgekeurd, moeten hun ziektevrije status overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 behouden en moeten worden vermeld in de bijlagen bij deze verordening.

(13)

Beschikking 2003/467/EG van de Commissie (11) bevat lijsten van lidstaten en delen van lidstaten die overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG de ziektevrije status hebben ten aanzien van tuberculose, brucellose en EBL. Die lidstaten en delen van lidstaten moeten in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(14)

Beschikking 93/52/EG van de Commissie (12) bevat lijsten van lidstaten en gebieden van lidstaten die overeenkomstig Richtlijn 91/68/EEG officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn. Die lidstaten en gebieden van lidstaten moeten in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(15)

Uitvoeringsbesluit 2013/503/EU van de Commissie (13) bevat de lijst van lidstaten of gebieden daarvan die overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG als vrij van varroase zijn erkend. Die lidstaten of gebieden daarvan moeten in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(16)

Bij de Beschikkingen 94/963/EG (14) en 95/98/EG (15) van de Commissie wordt overeenkomstig Richtlijn 2009/158/EG de status van Finland en Zweden als “niet-vaccinerend” ten aanzien van de ziekte van Newcastle vastgesteld. Die lidstaten moeten in de bijlagen bij deze verordening worden vermeld.

(17)

Beschikking 2004/558/EG van de Commissie (16) bevat de lijsten van de regio’s van lidstaten die de status vrij van IBR hebben en de regio’s van lidstaten die een goedgekeurd IBR-uitroeiingsprogramma hebben overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG. De regio’s met de status vrij van IBR moeten worden vermeld in de bijlagen bij deze verordening, terwijl de regio’s met goedgekeurde uitroeiingsprogramma’s voor IBR hun programma overeenkomstig Verordening (EU) 2020/689 gedurende een beperkte periode moeten handhaven en in de bijlagen bij deze verordening moeten worden opgenomen.

(18)

Beschikking 2008/185/EG van de Commissie (17) bevat de lijsten van lidstaten of regio’s daarvan die de ziektevrije status hebben ten aanzien van de ziekte van Aujeszky en van de regio’s met een goedgekeurd programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG. De lidstaten of regio’s daarvan die de ziektevrije status hebben ten aanzien van de ziekte van Aujeszky, moeten in de bijlagen bij deze verordening worden opgenomen, terwijl de regio’s met goedgekeurde programma’s voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky deze gedurende een beperkte periode overeenkomstig Verordening (EU) 2020/689 moeten handhaven en moeten worden opgenomen in de bijlagen bij deze verordening.

(19)

Bij Beschikking 2009/177/EG van de Commissie (18) zijn lijsten vastgesteld van lidstaten en bepaalde gebieden en compartimenten die overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG de ziektevrije status hebben of onderworpen zijn aan goedgekeurde bewakingsprogramma’s of uitroeiingsprogramma’s met betrekking tot in de lijst opgenomen ziekten van waterdieren. De ziektevrije status van die lidstaten, gebieden en compartimenten moet in de bijlagen bij deze verordening worden opgenomen, terwijl de goedgekeurde programma’s gedurende een beperkte periode overeenkomstig artikel 85 van Verordening (EU) 2020/689 moeten worden gehandhaafd en moeten worden opgenomen in de bijlagen bij deze verordening.

(20)

Wat de in de lijst opgenomen ziekten van waterdieren betreft, zijn er bepaalde ziektevrije gebieden en compartimenten en goedgekeurde bewakingsprogramma’s die niet in Beschikking 2009/177/EG zijn opgenomen, maar waarvan de lijsten overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG openbaar toegankelijk zijn op de informatiepagina’s van de lidstaten op internet. Die gebieden en compartimenten moeten hun ziektevrije status behouden, terwijl de programma’s overeenkomstig artikel 85 van Verordening (EU) 2020/689 gedurende een beperkte periode moeten worden gehandhaafd. Actuele informatie over de inrichtingen die zich bevinden in die ziektevrije gebieden en compartimenten, of waarvoor die programma’s gelden, wordt vermeld op de openbaar toegankelijke internetpagina die is opgezet en wordt bijgehouden overeenkomstig artikel 185, lid 3, van Verordening (EU) 2016/429 en artikel 21, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie (19).

(21)

Aangezien de lijsten in de Beschikkingen 93/52/EEG, 94/963/EG, 95/98/EG, 2003/467/EG, 2004/558/EG, 2008/185/EG en 2009/177/EG, Verordening (EG) nr. 616/2009 en Uitvoeringsbesluit 2013/503/EU worden vervangen door de lijsten in de bijlagen bij deze verordening, moeten die handelingen worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(22)

Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (het terugtrekkingsakkoord), en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, zijn Verordening (EU) 2016/429 en de daarop gebaseerde handelingen van de Commissie na het einde van de in het terugtrekkingsakkoord bedoelde overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland. Indien dit relevant is voor Noord-Ierland moet daarom het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) in de bijlagen bij deze verordening worden opgenomen.

(23)

Aangezien Verordening (EU) 2016/429 van toepassing is met ingang van 21 april 2021, moet de onderhavige verordening met ingang van dezelfde datum van toepassing worden.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de in de lijst opgenomen ziekten van dieren als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de ziektevrije en non-vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten (20) of zones of compartimenten daarvan en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor die in de lijst opgenomen ziekten.

2.   In de bijlagen bij deze verordening worden zowel de lidstaten of zones of compartimenten daarvan vermeld waarvan de ziektevrije status of uitroeiingsprogramma’s overeenkomstig artikel 280 van Verordening (EU) 2016/429 geacht worden te zijn goedgekeurd als die waarvan de ziektevrije status en uitroeiingsprogramma’s bij deze verordening worden goedgekeurd en ook in de bijlagen worden vermeld.

3.   In de bijlagen bij deze verordening worden de volgende lidstaten, zones en compartimenten vermeld:

a)

de lidstaten of zones of compartimenten daarvan met goedgekeurde verplichte uitroeiingsprogramma’s voor ziekten van categorie B en optionele uitroeiingsprogramma’s voor ziekten van categorie C;

b)

de lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurde ziektevrije status en non-vaccinatiestatus;

c)

de compartimenten van lidstaten met een erkende ziektevrije status.

Artikel 2

Infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulaties worden opgenomen in de lijst in bijlage I, deel I, hoofdstuk 1.

2.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulaties worden opgenomen in de lijst in bijlage I, deel I, hoofdstuk 2.

3.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis worden opgenomen in de lijst in bijlage I, deel II.

Artikel 3

Infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae en M. tuberculosis) (MTBC)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (Mycobacterium bovis, M.caprae en M. tuberculosis) (MTBC) worden opgenomen in de lijst in bijlage II, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met MTBC worden opgenomen in de lijst in bijlage II, deel II.

Artikel 4

Infectie met het rabiësvirus (RABV)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het rabiësvirus (RABV) worden opgenomen in de lijst in bijlage III, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd verplicht uitroeiingsprogramma voor infectie met RABV worden opgenomen in de lijst in bijlage III, deel II.

Artikel 5

Enzoötische boviene leukose (EBL)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van enzoötische boviene leukose (EBL) worden opgenomen in de lijst in bijlage IV, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor EBL worden opgenomen in de lijst in bijlage IV, deel II.

Artikel 6

Infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR/IPV) worden opgenomen in de lijst in bijlage V, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV worden opgenomen in de lijst in bijlage V, deel II.

Artikel 7

Infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky (ADV)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky (ADV) worden opgenomen in de lijst in bijlage VI, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met ADV worden opgenomen in de lijst in bijlage VI, deel II.

Artikel 8

Boviene virusdiarree (BVD)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van Boviene virusdiarree (BVD) worden opgenomen in de lijst in bijlage VII, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met BVD worden opgenomen in de lijst in bijlage VII, deel II.

Artikel 9

Infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV)

1.   De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) (infectie met BTV) worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII, deel I.

2.   De lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd optioneel uitroeiingsprogramma voor infectie met BTV worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII, deel II.

Artikel 10

Infestatie met Varroa spp.

De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien infestatie met Varroa spp. worden opgenomen in de lijst in bijlage IX.

Artikel 11

Infectie met het virus van de ziekte van Newcastle

De lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie worden opgenomen in de lijst in bijlage X.

Artikel 12

Infectie met hoogpathogene aviaire influenza (HPAI)

De compartimenten van lidstaten die vrij zijn van HPAI, worden opgenomen in de lijst in bijlage XI.

Artikel 13

Virale hemorragische septikemie (VHS)

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XII, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XII, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 14

Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIII, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten van de lidstaat worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIII, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten van de lidstaat worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 15

Infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV met HPR-deletie)

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIV, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met zalmanemievirus met HPR-deletie (deletie in de hypervariabele regio) (ISAV met HPR-deletie) heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XIV, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor ISAV met HPR-deletie heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor ISAV met HPR-deletie heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 16

Infectie met Marteilia refringens

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XV, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XV, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 17

Infectie met Bonamia exitiosa

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVI, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVI, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 18

Infectie met Bonamia ostreae

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVII, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVII, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 19

Infectie met het wittevlekkensyndroomvirus (WSSV)

1.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVIII, deel I:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het wittevlekkensyndroomvirus (WSSV) heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

2.   De volgende lidstaten, zones en compartimenten worden opgenomen in de lijst in bijlage XVIII, deel II:

a)

lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft;

b)

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft, en

c)

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land.

Artikel 20

Intrekking

De volgende handelingen worden ingetrokken:

Beschikking 93/52/EEG;

Beschikking 94/963/EG;

Beschikking 95/98/EG;

Beschikking 2003/467/EG;

Beschikking 2004/558/EG;

Beschikking 2008/185/EG;

Beschikking 2009/177/EG;

Verordening (EG) nr. 616/2009;

Uitvoeringsbesluit 2013/503/EU.

Artikel 21

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 211).

(4)  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64).

(5)  Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19).

(6)  Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

(7)  Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).

(8)  Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14).

(9)  Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74).

(10)  Verordening (EG) nr. 616/2009 van de Commissie van 13 juli 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/94/EG wat betreft de goedkeuring van compartimenten voor pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels ten aanzien van aviaire influenza en aanvullende voorzorgsmaatregelen op het gebied van de bioveiligheid in dergelijke compartimenten (PB L 181 van 14.7.2009, blz. 16).

(11)  Beschikking 2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74).

(12)  Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) (PB L 13 van 21.1.1993, blz. 14).

(13)  Uitvoeringsbesluit 2013/503/EU van de Commissie van 11 oktober 2013 tot erkenning van delen van de Unie als zijnde vrij van varroase bij bijen en tot vaststelling van aanvullende garanties die bij de handel binnen en de invoer naar de EU nodig zijn om hun varroasevrije toestand te kunnen behouden (PB L 273 van 15.10.2013, blz. 38).

(14)  Beschikking 94/963/EG van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de status van Finland ten aanzien van Newcastle disease (pseudo-vogelpest) (PB L 371 van 31.12.1994, blz. 29).

(15)  Beschikking 95/98/EG van de Commissie van 13 maart 1995 tot vaststelling van de status van Zweden ten aanzien van Newcastle disease (pseudo-vogelpest) (PB L 75 van 4.4.1995, blz. 28).

(16)  Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20).

(17)  Beschikking 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, en betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken gegevens (PB L 59 van 4.3.2008, blz. 19).

(18)  Beschikking 2009/177/EG van de Commissie van 31 oktober 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten (PB L 63 van 7.3.2009, blz. 15).

(19)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/691 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor aquacultuurinrichtingen en vervoerders van waterdieren (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 345).

(20)  Voor de toepassing van deze verordening wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE I

INFECTIE MET BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS EN B. SUIS

DEEL I

Ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

HOOFDSTUK 1

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in runderpopulaties

Lidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Frankrijk

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

HOOFDSTUK 2

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis in schapen- en geitenpopulaties

Lidstaat (*2)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italië

Regione Abruzzo

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi en Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Autónoma dos Açores

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor Brucella abortus, B. melitensis en B. suis

Op dit moment geen.


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

(*2)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE II

INFECTIE MET HET MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE EN M. TUBERCULOSIS) (MTBC)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van MTBC

Lidstaat

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Frankrijk

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, provincia di Oristano, provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino — Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores behalve Ilha de São Miguel

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met MTBC

Op dit moment geen.


BIJLAGE III

INFECTIE MET HET RABIËSVIRUS (RABV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met RABV

Lidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied van het schiereiland

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Kroatië

Het gehele grondgebied

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Woiwodschap Dolnośląskie: alle powiaty

Woiwodschap Kujawsko-Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubelskie, de volgende powiaty: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Woiwodschap Lubuskie: alle powiaty

Woiwodschap Łódzkie: alle powiaty

Woiwodschap Małopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Mazowieckie, de volgende powiaty: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m. Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Woiwodschap Opolskie: alle powiaty

Woiwodschap Podlaskie: alle powiaty

Woiwodschap Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Śląskie: alle powiaty

Woiwodschap Świętokrzyskie: alle powiaty

Woiwodschap Warmińsko-mazurskie: alle powiaty

Woiwodschap Wielkopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Zachodniopomorskie: alle powiaty

Portugal

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met RABV

Op dit moment geen.


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE IV

ENZOÖTISCHE BOVIENE LEUKOSE (EBL)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van EBL

Lidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Alentejo: alle distritos

Região Centro: alle distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: alle distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo en Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor EBL

Op dit moment geen.


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE V

INFECTIEUZE BOVIENE RINOTRACHEÏTIS/INFECTIEUZE PUSTULEUZE VULVOVAGINITIS (IBR/IPV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van IBR/IPV

Lidstaat

Gebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Italië

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met IBR/IPV

Lidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

België

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Frankrijk

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 april 2021

Italië

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Trento

21 april 2021

Luxemburg

Het gehele grondgebied

21 april 2021


BIJLAGE VI

INFECTIE MET HET VIRUS VAN DE ZIEKTE VAN AUJESZKY (ADV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ADV

Lidstaat  (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Frankrijk

De departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne en Yvelines

Italië

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Cyprus

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Woiwodschap Podlaskie, de volgende powiaty: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ADV

Lidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Spanje

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Italië

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino — Alto Adige: provincia autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21 april 2021

Litouwen

Het gehele grondgebied

21 april 2021

Polen

Woiwodschap Dolnośląskie: alle powiaty

Woiwodschap Kujawsko-Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubelskie: alle powiaty

Woiwodschap Lubuskie: alle powiaty

Woiwodschap Lódzkie: alle powiaty

Woiwodschap Małopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Mazowieckie: alle powiaty

Woiwodschap Opolskie: alle powiaty

Woiwodschap Podkarpackie: alle powiaty

Woiwodschap Podlaskie, de volgende powiaty: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Woiwodschap Pomorskie: alle powiaty

Woiwodschap Śląskie: alle powiaty

Woiwodschap Swiętokrzyskie: alle powiaty

Woiwodschap Warmińsko-mazurskie: alle powiaty

Woiwodschap Wielkopolskie: alle powiaty

Woiwodschap Zachodniopomorskie: alle powiaty

21 april 2021

Portugal

Het gehele grondgebied van het schiereiland

21 april 2021


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE VII

BOVIENE VIRUSDIARREE (BVD)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met BVD

Op dit moment geen.

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor BVD

Op dit moment geen.


BIJLAGE VIII

INFECTIE MET HET BLUETONGUEVIRUS (BTV)

DEEL I

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met BTV

Lidstaat (*1)

Gebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Spanje

Comunidad autónoma de Andalucía:

De provincie Almería

De provincie Córdoba, de volgende regio’s: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

De provincie Granada, de volgende regio’s: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

De provincie Huelva, de volgende regio’s: Aracena (Sierra Oriental) en Cortegana (Sierra Occidental)

De provincie Jaén

De provincie Sevilla, de volgende regio: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autónoma de Aragón

De provincie Huesca, de volgende regio’s: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera en Bujaraloz; de volgende gemeenten in Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla en La Sotonera; de volgende gemeenten in Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis en Torres de Alcanadre; de volgende gemeenten in Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles en Montanuy; de volgende gemeenten in Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp en Viacamp y Litera; de volgende gemeenten in Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced en Vicién

De provincie Teruel

De provincie Zaragoza, de volgende regio’s: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza en Zuera; de volgende gemeenten in de regio Ayerbe: Murillo de Gállego en Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra, de volgende regio’s: Tafalla en Tudela; de volgende gemeenten in de regio Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta en Zuñiga; de volgende gemeenten in de regio Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza en Yesa

Comunidad Autónoma del País Vasco

De provincie Álava, de volgende gemeenten: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia en Zuia

Comunidad Autónoma de Valencia

Italië

Provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Letland

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met BTV

Op dit moment geen.


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE IX

INFESTATIE MET VARROA SPP.

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infestatie met Varroa spp.

Lidstaat

Gebied

Portugal

Het eiland Corvo

Het eiland Graciosa

Het eiland São Jorge

Het eiland Santa Maria

Het eiland São Miguel

Het eiland Terceira

Finland

De Ålandeilanden


BIJLAGE X

INFECTIE MET HET VIRUS VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

Lidstaten of zones daarvan met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie

Lidstaat

Gebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied


BIJLAGE XI

HOOGPATHOGENE AVIAIRE INFLUENZA (HPAI)

Compartimenten die vrij zijn van HPAI

Lidstaat

Naam

Frankrijk

Compartiment ISA Bretagne, bestaande uit de inrichtingen met de codes EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 en 22295000.

Compartiment SASSO Sabres, bestaande uit de inrichting met code EDE 40246082.

Compartiment SASSO Soulitré, bestaande uit de inrichting met code EDE 72341105.

Nederland

Verbeek’s Poultry International B.V. met erkenningsnummer 1122.

Institut de Sélection Animale B.V. met erkenningsnummer 2338.

Cobb Europe B.V. met erkenningsnummer 2951.


BIJLAGE XII

VIRALE HEMORRAGISCHE SEPTIKEMIE (VHS)

DEEL I

Lidstaten waarvan gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van VHS heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat (*1)

Gebied

Denemarken

Het gehele continentale grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele continentale grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied, met uitzondering van de provincie Åland

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor VHS waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Estland

Het gehele grondgebied

21 april 2021


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE XIII

INFECTIEUZE HEMATOPOËTISCHE NECROSE (IHN)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van IHN heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat (*1)

Gebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele continentale grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied, met uitzondering van het kustcompartiment in Ii, Kuivaniemi, en de volgende stroomgebieden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 gebied Saarijärvi en 4.41 gebied Pielinen

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IHN waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat

Gebied

Datum van eerste goedkeuring als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Estland

Het gehele grondgebied

21 april 2021


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE XIV

INFECTIE MET ZALMANEMIEVIRUS MET HPR-DELETIE (DELETIE IN DE HYPERVARIABELE REGIO) (ISAV MET HPR-DELETIE)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat (*1)

Gebied

België

Het gehele grondgebied

Bulgarije

Het gehele grondgebied

Tsjechië

Het gehele grondgebied

Denemarken

Het gehele grondgebied

Duitsland

Het gehele grondgebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Griekenland

Het gehele grondgebied

Spanje

Het gehele grondgebied

Frankrijk

Het gehele grondgebied

Kroatië

Het gehele grondgebied

Italië

Het gehele grondgebied

Cyprus

Het gehele grondgebied

Letland

Het gehele grondgebied

Litouwen

Het gehele grondgebied

Luxemburg

Het gehele grondgebied

Hongarije

Het gehele grondgebied

Malta

Het gehele grondgebied

Nederland

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

Het gehele grondgebied

Polen

Het gehele grondgebied

Portugal

Het gehele grondgebied

Roemenië

Het gehele grondgebied

Slovenië

Het gehele grondgebied

Slowakije

Het gehele grondgebied

Finland

Het gehele grondgebied

Zweden

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Noord-Ierland

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie heeft;

en zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met ISAV met HPR-deletie waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.


(*1)  Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE XV

INFECTIE MET MARTEILIA REFRINGENS

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Marteilia refringens heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat (*1)

Gebied

Ierland

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van Belfast Lough en Dundrum Bay

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Marteilia refringens waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.


(*1)  (*)Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE XVI

INFECTIE MET BONAMIA EXITIOSA

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat

Gebied

Estland

Het gehele grondgebied

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia exitiosa waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.


BIJLAGE XVII

INFECTIE MET BONAMIA OSTREAE

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Lidstaat (*1)

Gebied

Estland

Het gehele grondgebied

Ierland

De gehele kustlijn van Ierland, met uitzondering van: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; en Kilkieran Bay

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van: Lough Foyle en Strangford Lough

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met Bonamia ostreae waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.


(*1)  (*)Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.


BIJLAGE XVIII

INFECTIE MET HET WITTEVLEKKENSYNDROOMVIRUS (WSSV)

DEEL I

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met de ziektevrije status ten aanzien van infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.

DEEL II

Lidstaten waarvan het gehele grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft;

zones of compartimenten van lidstaten waarvan meer dan 75 % van het grondgebied een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV heeft, en

zones of compartimenten van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor infectie met WSSV waar het stroomgebied waardoor die zones of compartimenten worden gevoed, wordt gedeeld met een andere lidstaat of een derde land

Op dit moment geen.


Top