EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0620

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/620 2021 m. balandžio 15 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/2449

OJ L 131, 16.4.2021, p. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

2021 4 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/78


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/620

2021 m. balandžio 15 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 31 straipsnio 3 dalį, 36 straipsnio 4 dalį ir 37 straipsnio 4 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatoma ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės nauja teisinė sistema. Visų pirma Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos konkrečioms pagal 5 straipsnio 1 dalį į sąrašą įtrauktoms ligoms (toliau – į sąrašą įtrauktos ligos) taikomos taisyklės, o jo 9 straipsnyje nustatyta, kaip tos taisyklės turi būti taikomos įvairių kategorijų į sąrašą įtrauktoms ligoms. Reglamente (ES) 2016/429 taip pat nustatyta, kad valstybės narės turi nustatyti privalomas to reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programas ir savanoriškas to reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programas, o Komisija turi tokias programas patvirtinti. Be to, jame nustatyta, kad Komisija patvirtina valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytomis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statusą arba neskiepijimo nuo jų statusą;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 (2) į sąrašą įtrauktos ligos suskirstytos į A–E kategorijų ligas ir nustatyta, kad Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės turi būti taikomos į sąrašą įtrauktų gyvūnų rūšių ir jų grupių, nurodytų to reglamento priedo lentelėje, į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms. Šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su A, B ar C kategorijos ligomis;

(3)

Reglamentas (ES) 2016/429 susijęs su šiomis į sąrašą įtrauktomis ligomis: Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija, Mycobacterium tuberculosis komplekso (MTB komplekso) infekcija, pasiutligės viruso infekcija, enzootine galvijų leukoze (EGV), mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcija (MLV infekcija), galvijų virusine diarėja (GVD), infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu (IGR/IPV), Aujeskio ligos viruso (ALV) infekcija, užsikrėtimu varoze (Varroa spp.), Niukaslo ligos viruso infekcija, labai patogeniško paukščių gripo infekcija (LPPG), virusine hemoragine septicemija (VHS), infekcine hematopoetine nekroze (IHN), infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją, infekcija (ILAV su DPS delecija), Marteilia refringens infekcija, Bonamia exitiosa infekcija, Bonamia ostreae infekcija ir baltmės sindromo viruso (BSV) infekcija. Visos tos į sąrašą įtrauktos ligos atitinka Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 nustatytas A, B ar C kategorijos ligų apibrėžtis ir yra tinkamai įtrauktos į to įgyvendinimo reglamento priedo lentelę;

(4)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/689 (3) papildomos taisyklės dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų, kuriomis serga sausumos, vandens ir kiti gyvūnai, likvidavimo programų ir jomis neužkrėstos teritorijos statuso, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/429. Visų pirma Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 nustatyti neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo valstybėms narėms arba jų zonoms ar laikymo vietoms kriterijai ir valstybėms narėms arba jų zonoms ar laikymo vietoms skirtų likvidavimo programų patvirtinimo reikalavimai;

(5)

Reglamento (ES) 2020/689 85 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės arba jų zonos, kuriose iki to reglamento taikymo pradžios dienos buvo patvirtinta C kategorijos ligų likvidavimo programa arba priežiūros programa, turi būti laikomos turinčiomis patvirtintą likvidavimo programą pagal tą reglamentą, galiojančią šešerius metus nuo to reglamento taikymo pradžios dienos. Todėl šis ribojimas turėtų būti nurodytas atitinkamuose šio reglamento prieduose;

(6)

Reglamento (ES) 2016/429 280 straipsnyje nustatytos valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų turimo neužkrėstos teritorijos statuso arba likvidavimo ar priežiūros programos dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų, patvirtintų Komisijos aktais, priimtais pagal Tarybos direktyvas 64/432/EEB (4), 91/68/EEB (5), 92/65/EEB (6), 2005/94/EB (7), 2006/88/EB (8) ar 2009/158/EB (9), išlaikymo taisyklės. Be to, Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 84 ir 85 straipsniais papildomos šiuo atžvilgiu Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos taisyklės, nustatant pereinamojo laikotarpio priemones dėl esamo neužkrėstos teritorijos statuso ir esamų patvirtintų likvidavimo ir priežiūros programų, susijusių su tomis į sąrašą įtrauktomis ligomis;

(7)

siekiant supaprastinimo ir skaidrumo, šiuo reglamentu esamų neužkrėstų valstybių narių, zonų ir laikymo vietų sąrašus ir esamas patvirtintas likvidavimo ir priežiūros programas, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2016/429 280 straipsnyje nurodytas direktyvas ir tam tikras Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 84 ir 85 straipsniuose nurodytas direktyvas priimtuose Komisijos aktuose, reikėtų pakeisti šio reglamento prieduose pateiktais sąrašais;

(8)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 pirmą kartą nustatytos valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso patvirtinimo taisyklės, todėl Reglamento (ES) 2016/429 280 straipsnio nuostatos tokioms situacijoms netaikomos. Taip yra pasiutligės viruso infekcijos, mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcijos (MLV infekcijos), galvijų virusinės diarėjos (GVD) arba Bonamia exitiosa infekcijos atveju. Kelios valstybės narės pateikė Komisijai paraiškas suteikti tomis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statusą. Komisijai atlikus vertinimą nustatyta, kad tos paraiškos atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 4 skyriaus 1 ir 2 skirsniuose nustatytus kriterijus, kuriuose nustatytos neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo valstybėms narėms arba jų zonoms ir laikymo vietoms taisyklės. Todėl toms valstybėms narėms arba atitinkamoms jų zonoms ar laikymo vietoms turėtų būti suteiktas neužkrėstos teritorijos statusas ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(9)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 nustatytos valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų, kurioms netaikomos Reglamento (ES) 2016/429 280 straipsnio nuostatos, tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimo taisyklės. Taip yra Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos, Mycobacterium tuberculosis komplekso (MTB komplekso) infekcijos, pasiutligės viruso infekcijos, enzootinės galvijų leukozės (EGV) infekcijos, mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcijos (MLV infekcijos), galvijų virusinės diarėjos (GVD) ar Bonamia exitiosa infekcijos atveju. Kelios valstybės narės pateikė Komisijai paraiškas dėl tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimo. Komisijai atlikus vertinimą nustatyta, kad tos paraiškos atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 2 ir 3 skyriuose nustatytus kriterijus, kuriuose atitinkamai nustatytos sausumos ir vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programų patvirtinimo taisyklės. Todėl tos likvidavimo programos turėtų būti patvirtintos, o valstybės narės arba jų zonos ir laikymo vietos turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(10)

valstybių narių paraiškų dėl tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo arba jų likvidavimo programų patvirtinimo Komisija dar negavo arba jų vertinimas dar nebaigtas. Gavus paraišką arba baigus vertinimą atitinkamos valstybės narės, zonos ar laikymo vietos gali būti įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(11)

be to, neseniai viena valstybė narė pateikė Komisijai paraišką dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo vienai zonai. Komisijai atlikus vertinimą nustatyta, kad paraiška atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 71 straipsnyje, kuriame nustatytos neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo remiantis likvidavimo programa taisyklės, nustatytus kriterijus. Todėl tai zonai turėtų būti suteiktas neužkrėstos teritorijos statusas ir ji turėtų būti tinkamai įtraukta į šio reglamento priedų sąrašus;

(12)

dėl paukščių gripo pagal Direktyvą 2005/94/EB priimtame Komisijos reglamente (EB) Nr. 616/2009 (10) nustatyta, kad valstybės narės patvirtina naminių paukščių laikymo vietas ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių laikymo vietas. Patvirtintų laikymo vietų sąrašas yra viešai prieinamas, o Komisijos interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į valstybių narių internetinius informacinius puslapius. Dėl paukščių gripo pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2009 patvirtintų naminių paukščių laikymo vietų ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statusas pagal Reglamentą (ES) 2016/429 turėtų būti išlaikytas ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(13)

Komisijos sprendime 2003/467/EB (11) išvardytos valstybės narės ir jų regionai, kuriems pagal Direktyvą 64/432/EEB suteiktas tuberkulioze neužkrėstos teritorijos statusas, brucelioze neužkrėstos teritorijos statusas ir EGL neužkrėstos teritorijos statusas. Tos valstybės narės ir jų regionai turėtų būti tinkamai įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus;

(14)

Komisijos sprendime 93/52/EEB (12) nustatytas valstybių narių ir jų regionų, kuriems pagal Direktyvą 91/68/EEB oficialiai suteiktas brucelioze (B. Melitensis)) neužkrėstos teritorijos statusas, sąrašas. Tos valstybės narės ir jų regionai turėtų būti tinkamai įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus;

(15)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/503/ES (13) nustatytas valstybių narių ar jų teritorijų, kurioms pagal Direktyvą 92/65/EEB oficialiai suteiktas varoze neužkrėstos teritorijos statusas, sąrašas. Tos valstybės narės ar jų teritorijos turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(16)

Komisijos sprendimais 94/963/EB (14) ir 95/98/EB (15) pagal Direktyvą 2009/158/EB nustatomas Suomijos ir Švedijos kaip neskiepijančių nuo Niukaslo ligos statusas. Tos valstybės narės turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(17)

Komisijos sprendime 2004/558/EB (16) nustatyti valstybių narių regionų, kuriems suteiktas IGR neužkrėstos teritorijos statusas, ir valstybių narių regionų, turinčių pagal Direktyvą 64/432/EEB patvirtintas IGR likvidavimo programas, sąrašai. Regionai, kuriems suteiktas IGR neužkrėstos teritorijos statusas, turėtų būti tinkamai įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus, o regionai, turintys patvirtintas IGR likvidavimo programas, turėtų ribotą laikotarpį išlaikyti savo programas pagal Reglamentą (ES) 2020/689 ir turėtų būti įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus;

(18)

Komisijos sprendime 2008/185/EB (17) nustatyti valstybių narių ar jų regionų, kuriems suteiktas Aujeskio liga neužkrėstos teritorijos statusas, ir regionų, turinčių pagal Direktyvą 64/432/EEB patvirtintas Aujeskio ligos likvidavimo programas, sąrašai. Valstybės narės ar jų regionai, kuriems suteiktas Aujeskio liga neužkrėstos teritorijos statusas, turėtų būti tinkamai įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus, o regionai, turintys patvirtintas Aujeskio ligos likvidavimo programas, turėtų ribotą laikotarpį jas išlaikyti pagal Reglamentą (ES) 2020/689 ir turėtų būti įtraukti į šio reglamento priedų sąrašus;

(19)

Komisijos sprendimu 2009/177/EB (18) nustatyti valstybių narių ir tam tikrų zonų ir laikymo vietų, kurioms suteiktas vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statusas, arba kurios turi patvirtintas tų ligų priežiūros ar likvidavimo programas pagal Direktyvą 2006/88/EB, sąrašai. Tų valstybių narių, zonų ir laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statusas turėtų būti tinkamai įtrauktas į šio reglamento priedų sąrašus, o patvirtintos likvidavimo programos turėtų būti ribotą laikotarpį išlaikytos pagal Reglamento (ES) 2020/689 85 straipsnį ir turėtų būti tinkamai įtrauktos į šio reglamento priedų sąrašus;

(20)

tam tikros zonos ir laikymo vietos, kurioms suteiktas vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statusas, ir patvirtintos priežiūros programos įtrauktos ne į Sprendimo 2009/177/EB sąrašus, o į sąrašus, kurie viešai prieinami valstybių narių internetiniuose informaciniuose puslapiuose pagal Direktyvą 2006/88/EB. Tų zonų ir laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statusas turėtų būti išlaikytas, o programos turėtų būti išlaikytos ribotą laikotarpį pagal Reglamento (ES) 2020/689 85 straipsnį. Naujausia informacija apie ūkius, esančius tose neužkrėstose zonose ir laikymo vietose, arba kuriems taikomos tos programos, pateikiama viešai prieinamame interneto puslapyje, kuris buvo sukurtas ir yra prižiūrimas pagal Reglamento (ES) 2016/429 185 straipsnio 3 dalį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/691 (19) 21 straipsnio 2 dalį;

(21)

sprendimuose 93/52/EEB, 94/963/EB, 95/98/EB, 2003/467/EB, 2004/558/EB, 2008/185/EB, 2009/177/EB, Reglamente (EB) Nr. 616/2009 ir Įgyvendinimo sprendime 2013/503/ES nustatyti sąrašai keičiami šio reglamento prieduose pateiktais sąrašais, todėl tie aktai turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(22)

pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, pasibaigus Susitarime dėl išstojimo numatytam pereinamajam laikotarpiui Reglamentas (ES) 2016/429 ir juo grindžiami Komisijos aktai taikomi Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija. Dėl šios priežasties Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija), kai tinkama, turėtų būti įtraukta į šio reglamento priedų sąrašus;

(23)

Reglamentas (ES) 2016/429 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos įgyvendinimo taisyklės dėl Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų į sąrašą įtrauktų gyvūnų ligų, susijusios su tam tikrų valstybių narių (20) arba jų zonų ar laikymo vietų tomis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statusu arba neskiepijimo nuo jų statusu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu.

2.   Šio reglamento priedų sąrašuose nurodomos ir valstybės narės arba jų zonos ar laikymo vietos, kurių liga neužkrėstos teritorijos statusas arba likvidavimo programos laikomi patvirtintais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 280 straipsnyje, ir valstybės narės arba jų zonos ar laikymo vietos, kurių neužkrėstos teritorijos statusas ir likvidavimo programos tinkamai patvirtinami šiuo reglamentu ir tinkamai įtraukiami į jo priedų sąrašus.

3.   Šio reglamento prieduose nustatomi:

a)

valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų, turinčių patvirtintas privalomas B kategorijos ligų likvidavimo programas ir savanoriškas C kategorijos ligų likvidavimo programa, sąrašai;

b)

valstybių narių arba jų zonų, kurių neužkrėstos teritorijos statusas ir neskiepijimo statusas patvirtintas, sąrašai;

c)

valstybių narių laikymo vietų, kurių neužkrėstos teritorijos statusas pripažintas, sąrašai.

2 straipsnis

Brucella abortus , B. melitensis ir B. suis infekcija

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusas dėl galvijų populiacijų, įtraukiamos į I priedo I dalies 1 skyriaus sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusas dėl avių ir ožkų populiacijų, įtraukiamos į I priedo I dalies 2 skyriaus sąrašą.

3.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į I priedo II dalies sąrašą.

3 straipsnis

Mycobacterium tuberculosis komplekso ( M. bovis , M. caprae ir M. tuberculosis ) (MTB komplekso) infekcija

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Mycobacterium tuberculosis komplekso (Mycobacterium bovis, M.caprae ir M. tuberculosis) (MTB komplekso) infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į II priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą privalomą MTB komplekso infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į II priedo II dalies sąrašą.

4 straipsnis

Pasiutligės viruso infekcija

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas pasiutligės virusu neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į III priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą privalomą pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į III priedo II dalies sąrašą.

5 straipsnis

Enzootinė galvijų leukozė (EGL)

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas enzootine galvijų leukoze (EGL) neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į IV priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą savanorišką EGL likvidavimo programą, įtraukiamos į IV priedo II dalies sąrašą.

6 straipsnis

Infekcinis galvijų rinotracheitas ir (arba) infekcinis pustulinis vulvovaginitas (IGR/IPV)

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu (IGR/IPV) neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į V priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą savanorišką IGR/IPV likvidavimo programą, įtraukiamos į V priedo II dalies sąrašą.

7 straipsnis

Aujeskio ligos viruso (ALV) infekcija

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Aujeskio ligos viruso (ALV) infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į VI priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą savanorišką ALV infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į VI priedo II dalies sąrašą.

8 straipsnis

Galvijų virusinė diarėja (GVD)

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas galvijų virusine diarėja (GVD) neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į VII priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą savanorišką GVD infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į VII priedo II dalies sąrašą.

9 straipsnis

Mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcija (MLV infekcija)

1.   Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcija (MLV infekcija) neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į VIII priedo I dalies sąrašą.

2.   Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą savanorišką MLV infekcijos likvidavimo programą, įtraukiamos į VIII priedo II dalies sąrašą.

10 straipsnis

Užsikrėtimas varoze ( Varroa spp.)

Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas varoze (Varroa spp.) neužkrėstos teritorijos statusas, įtraukiamos į IX priedo sąrašą.

11 straipsnis

Niukaslo ligos viruso infekcija

Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be skiepijimo, įtraukiamos į X priedo sąrašą.

12 straipsnis

Labai patogeniško paukščių gripo infekcija (LPPG)

LPPG neužkrėstos valstybių narių laikymo vietos įtraukiamos į XI priedo sąrašą.

13 straipsnis

Virusinė hemoraginė septicemija (VHS)

1.   Į XII priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas virusine hemoragine septicemija (VHS) neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas VHS neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas VHS neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XII priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą VHS likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą VHS likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą VHS likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

14 straipsnis

Infekcinė hematopoetinė nekrozė (IHN)

1.   Į XIII priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas infekcine hematopoetine nekroze (IHN) neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas IHN neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas IHN neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XIII priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą IHN likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą IHN likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą IHN likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

15 straipsnis

Infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją (ILAV su DPS delecija), infekcija

1.   Į XIV priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją (ILAV su DPS delecija), infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas ILAV su DPS delecija infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas ILAV su DPS delecija infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XIV priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą ILAV su DPS delecija infekcijos likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą ILAV su DPS delecija infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą ILAV su DPS delecija infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

16 straipsnis

Marteilia refringens infekcija

1.   Į XV priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XV priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

17 straipsnis

Bonamia exitiosa infekcija

1.   Į XVI priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XVI priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

18 straipsnis

Bonamia ostreae infekcija

1.   Į XVII priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XVII priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

19 straipsnis

Baltmės sindromo viruso (BSV) infekcija

1.   Į XVIII priedo I dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas baltmės sindromo viruso (BSV) infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, kurioms suteiktas BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

2.   Į XVIII priedo II dalies sąrašą įtraukiamos:

a)

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą,

b)

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

c)

valstybių narių, turinčių patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi.

20 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami šie teisės aktai:

Sprendimas 93/52/EEB;

Sprendimas 94/963/EB;

Sprendimas 95/98/EB;

Sprendimas 2003/467/EB;

Sprendimas 2004/558/EB;

Sprendimas 2008/185/EB;

Sprendimas 2009/177/EB;

Reglamentas (EB) Nr. 616/2009;

Įgyvendinimo sprendimas 2013/503/ES.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).

(3)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).

(4)  1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL L 121, 1964 7 29, p. 1977).

(5)  1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyva 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (OL L 46, 1991 2 19, p. 19).

(6)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).

(7)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(8)  2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (OL L 328, 2006 11 24, p. 14).

(9)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 343, 2009 12 22, p. 74).

(10)  2009 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2005/94/EB nuostatos dėl naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių skyrių tvirtinimo dėl paukščių gripo ir papildomų biologinio saugumo priemonių tokiuose skyriuose (OL L 181, 2009 7 14, p. 16).

(11)  2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas 2003/467/EB, nustatantis tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (OL L 156, 2003 6 25, p. 74).

(12)  1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas 93/52/EEB, nustatantis, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis) ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiantis oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (OL L 13, 1993 1 21, p. 14).

(13)  2013 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/503/ES, kuriuo Sąjungos dalys pripažįstamos neužkrėstomis bičių varoze ir nustatomos papildomos garantijos, reikalingos Sąjungos vidaus prekybai ir importui, kad būtų apsaugotas šių dalių kaip neužkrėstų varoze statusas (OL L 273, 2013 10 15, p. 38).

(14)  1994 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimas 94/963/EB, nustatantis Suomijai neskiepijančios nuo Niukastlio ligos valstybės statusą (OL L 371, 1994 12 31, p. 29).

(15)  1995 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas 95/98/EB, nustatantis Švedijos, kaip neskiepijančios nuo Niukaslio ligos, statusą (OL L 75, 1995 4 4, p. 28).

(16)  2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (OL L 249, 2004 7 23, p. 20).

(17)  2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2008/185/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (OL L 59, 2008 3 4, p. 19).

(18)  2008 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2009/177/EB, kuriuo įgyvendinama Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl priežiūros ir likvidavimo programų ir valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų ligos neapimtos teritorijos statuso (OL L 63, 2009 3 7, p. 15).

(19)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 345).

(20)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, taikant šio reglamento nuostatas nuorodos į valstybes nares apima ir Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


I PRIEDAS

BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS IR B. SUIS INFEKCIJA

I DALIS

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusas

1 SKYRIUS

Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusas dėl galvijų populiacijų

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Ispanija

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Prancūzija

Visa teritorija

Italija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kipras

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Мalta

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Portugalija

Região Algarve: visi distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Rumunija

Visa teritorija

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

2 SKYRIUS

Valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusas dėl avių ir ožkų populiacijų

Valstybė narė (*2)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Ispanija

Visa teritorija

Prancūzija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italija

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi ir Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kipras

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Portugalija

Região Autónoma dos Açores

Rumunija

Visa teritorija

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.

(*2)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


II PRIEDAS

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSO (M. BOVIS, M. CAPRAE IR M. TUBERCULOSIS) (MTB KOMPLEKSO) INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas MTB kompleksu neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Ispanija

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Prancūzija

Visa teritorija

Italija

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Portugalija

Região Algarve: visi distritos

Região Autónoma dos Açores, išskyrus Ilha de São Miguel

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą MTB komplekso likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


III PRIEDAS

PASIUTLIGĖS VIRUSO INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas pasiutligės viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Bulgarija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Graikija

Visa teritorija

Ispanija

Visa pusiasalio teritorija

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Prancūzija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Kroatija

Visa teritorija

Italija

Visa teritorija

Kipras

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Мalta

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Dolnośląskie vaivadija: visi powiaty

Kujawsko-pomorskie vaivadija: visi powiaty

Lubelskie vaivadija, toliau nurodyti powiaty: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubuskie vaivadija: visi powiaty

Łódzkie vaivadija: visi powiaty

Małopolskie vaivadija: visi powiaty

Mazowieckie vaivadija, toliau nurodyti powiaty: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opolskie vaivadija: visi powiaty

Podlaskie vaivadija: visi powiaty

Pomorskie vaivadija: visi powiaty

Śląskie vaivadija: visi powiaty;

Świętokrzyskie vaivadija: visi powiaty;

Warmińsko-mazurskie vaivadija: visi powiaty;

Wielkopolskie vaivadija: visi powiaty;

Zachodniopomorskie vaivadija: visi powiaty.

Portugalija

Visa teritorija

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


IV PRIEDAS

ENZOOTINĖ GALVIJŲ LEUKOZĖ (EGL)

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas EGL neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Ispanija

Visa teritorija

Prancūzija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italija

Visa teritorija

Kipras

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Portugalija

Região Algarve: visi distritos

Região Alentejo: visi distritos

Região Centro: visi distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: visi distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą EGL likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


V PRIEDAS

INFEKCINIS GALVIJŲ RINOTRACHEITAS IR (ARBA) INFEKCINIS PUSTULINIS VULVOVAGINITAS (IGR/IPV)

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas IGR/IPV neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė

Teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Italija

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Austrija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą IGR/IPV likvidavimo programą

Valstybė narė

Teritorija

Pirminio patvirtinimo data, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 15 straipsnio 2 punkte

Belgija

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.

Prancūzija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

2021 m. balandžio 21 d.

Italija

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

2021 m. balandžio 21 d.

Liuksemburgas

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.


VI PRIEDAS

AUJESKIO LIGOS VIRUSAS (ALV)

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas ALV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Prancūzija

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines departamentai

Italija

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kipras

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Podlaskie vaivadija, toliau nurodyti powiaty: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą ALV likvidavimo programą

Valstybė narė

Teritorija

Pirminio patvirtinimo data, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 15 straipsnio 2 punkte

Ispanija

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.

Italija

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

2021 m. balandžio 21 d.

Lietuva

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.

Lenkija

Dolnośląskie vaivadija: visi powiaty

Kujawsko-Pomorskie vaivadija: visi powiaty

Lubelskie vaivadija: visi powiaty

Lubuskie vaivadija: visi powiaty

Lódzkie vaivadija: visi powiaty

Małopolskie vaivadija: visi powiaty

Mazowieckie vaivadija: visi powiaty

Opolskie vaivadija: visi powiaty

Podkarpackie vaivadija: visi powiaty

Podlaskie vaivadija, toliau nurodyti powiaty: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorskie vaivadija: visi powiaty

Sląskie vaivadija: visi powiaty

Swiętokrzyskie vaivadija: visi powiaty

Warmińsko-mazurskie vaivadija: visi powiaty

Wielkopolskie vaivadija: visi powiaty

Zachodniopomorskie vaivadija: visi powiaty

2021 m. balandžio 21 d.

Portugalija

Visa pusiasalio teritorija

2021 m. balandžio 21 d.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


VII PRIEDAS

GALVIJŲ VIRUSINĖ DIARĖJA (GVD)

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas GVD neužkrėstos teritorijos statusas

Šiuo metu nėra.

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą GVD viruso likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


VIII PRIEDAS

MĖLYNOJO LIEŽUVIO VIRUSO (MLV) INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas MLV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Ispanija

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almería provincija

Córdoba provincija, toliau nurodyti regionai: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Granada provincija, toliau nurodyti regionai: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Huelva provincija, toliau nurodyti regionai: Aracena (Sierra Oriental) ir Cortegana (Sierra Occidental)

Jaén provincija

Sevilla provincija, toliau nurodytas regionas: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

Huesca, toliau nurodyti regionai: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera ir Bujaraloz regionai; toliau nurodytos savivaldybės Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla ir La Sotonera; toliau nurodytos savivaldybės Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis ir Torres de Alcanadre; toliau nurodytos savivaldybės Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles ir Montanuy; toliau nurodytos savivaldybės Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp ir Viacamp y Litera; toliau nurodytos savivaldybės Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced ir Vicién

Teruel provincija

Zaragoza provincija, toliau nurodyti regionai: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza ir Zuera regionai; toliau nurodytos savivaldybės Ayerbe regione: Murillo de Gállego ir Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra, toliau nurodyti regionai: Tafalla ir Tudela regionai; toliau nurodytos savivaldybės Estella región: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta ir Zuñiga; toliau nurodytos savivaldybės Sangüesa región: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza ir Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

Álava provincija, toliau nurodyti regionai: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia ir Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

Italija

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Latvija

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės arba jų zonos, turinčios patvirtintą MLV infekcijos likvidavimo programą

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


IX PRIEDAS

UŽSIKRĖTIMAS VAROZE (VARROA SPP.)

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas varoze (Varroa spp.) neužkrėstos teritorijos statusas

Valstybė narė

Teritorija

Portugalija

Corvo sala

Graciosa sala

São Jorge sala

Santa Maria sala

São Miguel sala

Terceira sala

Suomija

Åland salos


X PRIEDAS

NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJA

Valstybės narės ir jų zonos, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be skiepijimo

Valstybė narė

Teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija


XI PRIEDAS

LABAI PATOGENIŠKAS PAUKŠČIŲ GRIPAS (LPPG)

LPPG neužkrėstos laikymo vietos

Valstybė narė

Pavadinimas

Prancūzija

„ISA Bretagne“ laikymo vieta, apimanti ūkius, kurių kodai yra EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 ir 22295000.

„SASSO Sabres“ laikymo vieta, apimanti ūkį, kurio kodas yra EDE 40246082.

„SASSO Soulitré“ laikymo vieta, apimanti ūkį, kurio numeris yra EDE 72341105.

Nyderlandai

„Verbeek’s poultry international B.V“, kurio patvirtinimo numeris yra 1122.

„Institut de selection animale B.V“, kurio patvirtinimo numeris yra 2338.

„Cobb Europe B.V.“, kurio patvirtinimo numeris yra 2951.


XII PRIEDAS

VIRUSINĖ HEMORAGINĖ SEPTICEMIJA (VHS)

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas VHS neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas VHS neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas VHS neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Danija

Visa kontinentinė teritorija

Airija

Visa teritorija

Kipras

Visa kontinentinė teritorija

Suomija

Visa teritorija, išskyrus Åland provinciją

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą VHS likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą VHS likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

valstybių narių, turinčių patvirtintą VHS likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė

Teritorija

Pirminio patvirtinimo data, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 49 straipsnio 2 punkte

Estija

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


XIII PRIEDAS

INFEKCINĖ HEMATOPOETINĖ NEKROZĖ (IHN)

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas IHN neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas IHN neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas IHN neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Danija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Kipras

Visa kontinentinė teritorija

Suomija

Visa teritorija, išskyrus teritorinio vieneto Y pakrantės zoną Kuivaniemyje ir šiuos vandens baseinus: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi teritoriją ir 4.41 Pielinen teritoriją

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą IHN likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą IHN likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

valstybių narių, turinčių patvirtintą IHN likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė

Teritorija

Pirminio patvirtinimo data, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 49 straipsnio 2 punkte

Estija

Visa teritorija

2021 m. balandžio 21 d.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


XIV PRIEDAS

INFEKCINĖS LAŠIŠŲ ANEMIJOS VIRUSO, TURINČIO DIDELIO POLIMORFIŠKUMO SRITIES DELECIJĄ (ILAV, TURINČIOS DPS DELECIJĄ), INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Belgija

Visa teritorija

Bulgarija

Visa teritorija

Čekija

Visa teritorija

Danija

Visa teritorija

Vokietija

Visa teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa teritorija

Graikija

Visa teritorija

Ispanija

Visa teritorija

Prancūzija

Visa teritorija

Kroatija

Visa teritorija

Italija

Visa teritorija

Kipras

Visa teritorija

Latvija

Visa teritorija

Lietuva

Visa teritorija

Liuksemburgas

Visa teritorija

Vengrija

Visa teritorija

Мalta

Visa teritorija

Nyderlandai

Visa teritorija

Austrija

Visa teritorija

Lenkija

Visa teritorija

Portugalija

Visa teritorija

Rumunija

Visa teritorija

Slovėnija

Visa teritorija

Slovakija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Šiaurės Airija

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcijos likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos

ir valstybių narių, turinčių patvirtintą ILAV, turinčios DPS deleciją, infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


XV PRIEDAS

MARTEILIA REFRINGENS INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas Marteilia refringens infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Airija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus Belfasto įlanką ir Dandramo įlanką.

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

ir valstybių narių, turinčių patvirtintą Marteilia refringens infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


XVI PRIEDAS

BONAMIA EXITIOSA INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė

Teritorija

Estija

Visa teritorija

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

ir valstybių narių, turinčių patvirtintą Bonamia exitiosa infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Šiuo metu nėra.


XVII PRIEDAS

BONAMIA OSTREAE INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas Bonamia ostreae infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Valstybė narė (*1)

Teritorija

Estija

Visa teritorija

Airija

Visa Airijos pakrantė, išskyrus: Korko įlanką; Golvėjaus įlanką; Balinakilo įlanką (Ballinakill Harbour); Klu įlanką; Akelio sąsiaurį; Lochmorą, Blaksodo įlanką; Foilo įlanką; Svilio ežerą; ir Kilkirano įlanka.

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus: Foilo įlanką ir Strangfordo įlanką.

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

ir valstybių narių, turinčių patvirtintą Bonamia ostreae infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Šiuo metu nėra.


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


XVIII PRIEDAS

BALTMĖS SINDROMO VIRUSO (BSV) INFEKCIJA

I DALIS

Valstybės narės, kurių visai teritorijai suteiktas BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos suteiktas BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos ir

valstybių narių, kurioms suteiktas BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi,

Šiuo metu nėra

II DALIS

Valstybės narės, kurių visa teritorija turi patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą,

valstybių narių, kurių daugiau kaip 75 % teritorijos turi patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą, zonos ir laikymo vietos ir

valstybių narių, turinčių patvirtintą BSV infekcijos likvidavimo programą, zonos ar laikymo vietos, kurias maitinantis vandens baseinas yra bendras su kita valstybe nare arba trečiąja šalimi

Šiuo metu nėra


Top