EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0607

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode Besedilo velja za EGP

UL L 177, 7.7.2012, str. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 032 str. 170 - 172

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 607/2012

z dne 6. julija 2012

o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (1) ter zlasti členov 6(2) in 8(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 995/2010 od gospodarskih subjektov zahteva, da uporabljajo sveženj postopkov in ukrepov (v nadaljnjem besedilu: sistem potrebne skrbnosti), da bi se zmanjšalo tveganje dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali proizvodov iz nezakonito pridobljenega lesa na notranji trg.

(2)

Treba je razjasniti primere, v katerih je potrebno zagotoviti informacije o polnem znanstvenem imenu drevesne vrste, lokalnem področju pridobivanja v državi pridobivanja in dovoljenju za posek.

(3)

Treba je določiti pogostost in vrsto pregledov, ki jih morajo pristojni organi izvesti pri nadzornih organizacijah.

(4)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe, zlasti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih v okviru pregledov, je predmet zahtev, ki jih določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2), in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa podrobna pravila v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij.

Člen 2

Uporaba sistema potrebne skrbnosti

1.   Gospodarski subjekti sistem potrebne skrbnosti uporabljajo za vsako posamezno vrsto lesa ali lesnega proizvoda, ki jo določen dobavitelj dobavi v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev, pod pogojem, da drevesne vrste, država oziroma države pridobivanja ali, kjer je smiselno, lokalno(-a) področje(-a) pridobivanja v državi pridobivanja ter dovoljenje(-a) za posek ostanejo nespremenjeni.

2.   Prvi odstavek ne posega v obveznost gospodarskega subjekta, da ohrani ukrepe in postopke, ki omogočajo dostop do informacij iz člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010, za vsako pošiljko lesa ali lesnih proizvodov, ki jih gospodarski subjekt da na trg.

Člen 3

Informacije o dobavah gospodarskega subjekta

1.   Informacije o dobavah lesa in lesnih proizvodov gospodarskega subjekta iz člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010 se zagotovijo v skladu z odstavki 2, 3 in 4.

2.   Polno znanstveno ime drevesnih vrst iz prve alinee člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010 se sporoči, če obstajajo nejasnosti pri uporabi splošnega imena.

3.   Informacije o lokalnem področju pridobivanja v državi pridobivanja iz druge alinee člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010 se sporočijo, če je tveganje nezakonitega pridobivanja med lokalnimi področji pridobivanja različno.

4.   Informacije o dovoljenju za posek iz člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010 se sporočijo, če je tveganje nezakonitega pridobivanja med dovoljenji za pridobivanje v državi ali lokalnem področju različno.

Za potrebe prvega pododstavka se vsak dogovor, ki podeljuje pravico za pridobivanje lesa na določenem področju, obravnava kot dovoljenje za posek.

Člen 4

Ocenjevanje in zmanjševanje tveganj

Certificiranje ali druge sheme tretjih strani iz prve alinee drugega odstavka člena 6(1)(b) in iz člena 6(1)(c) Uredbe (EU) št. 995/2010 se lahko v postopkih za ocenjevanje in zmanjševanje tveganj upoštevajo, če izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

vzpostavili so javno dostopen sistem zahtev, ki je na voljo tretjim osebam in ki vsebuje vsaj ustrezne zahteve veljavne zakonodaje;

(b)

določajo, da morajo tretje osebe izvajati ustrezne preglede, vključno z obiski na kraju samem, v rednih časovnih presledkih, ki ne smejo biti daljši od 12 mesecev, da se preveri, ali se veljavna zakonodaja spoštuje;

(c)

vključujejo sredstva, ki jih je preverila tretja oseba, za sledenje lesa, ki je bil pridobljen v skladu z veljavno zakonodajo, in lesnih proizvodov, pridobljenih iz takšnega lesa, na kateri koli točki v dobavni verigi, preden so takšen les ali lesni proizvodi dani na trg;

(d)

vključujejo nadzorne mehanizme, ki jih je preverila tretja oseba, za zagotavljanje, da les in lesni proizvodi neznanega izvora oziroma les in lesni proizvodi, ki niso bili pridobljeni v skladu z veljavno zakonodajo, ne končajo v dobavni verigi.

Člen 5

Hranjenje evidenc s strani gospodarskih subjektov

1.   Informacije o dobavah gospodarskega subjekta, kot so določene v členu 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 995/2010, in o uporabi postopkov za zmanjševanje tveganj se beležijo v ustreznih evidencah, ki se hranijo 5 let in se dajo na voljo pristojnemu organu za potrebe pregleda.

2.   Pri uporabi sistema potrebne skrbnosti so gospodarski subjekti sposobni ponazoriti, kako so zbrane informacije bile preverjene glede na merila iz člena 6(1)(b) Uredbe (EU) št. 995/2010, kako je bila sprejeta odločitev glede ukrepov za zmanjšanje tveganj in kako je gospodarski subjekt določil stopnjo tveganja.

Člen 6

Pogostost in vrsta pregledov nadzornih organizacij

1.   Pristojni organi zagotovijo, da se redni pregledi iz člena 8(4) Uredbe (EU) št. 995/2010 izvajajo vsaj enkrat na dve leti.

2.   Pregledi iz člena 8(4) Uredbe (EU) št. 995/2010 se opravijo zlasti v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

če je pristojni organ pri izvajanju pregledov gospodarskih subjektov ugotovil pomanjkljivosti pri učinkovitosti sistema potrebne skrbnosti, ki ga je vzpostavila nadzorna organizacija, ali njegovemu izvajanju s strani gospodarskega subjekta;

(b)

če je Komisija pristojne organe obvestila, da je v nadzorni organizaciji prišlo do naknadnih sprememb, kot je določeno v členu 9(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 363/2012 z dne 23. februarja 2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (4).

3.   Pregledi se izvajajo brez predhodnega opozorila, razen kadar je potrebno predhodno obvestilo nadzorni organizaciji, da se zagotovi učinkovitost pregleda.

4.   Pristojni organi preglede izvedejo v skladu z dokumentiranimi postopki.

5.   Pristojni organi izvedejo preglede za zagotavljanje skladnosti z Uredbo (EU) št. 995/2010, ki vključujejo, zlasti in če je primerno, naslednje aktivnosti:

(a)

naključne preglede, vključno z revizijami na kraju samem;

(b)

pregled dokumentacije in evidenc nadzornih organizacij;

(c)

razgovore z vodstvom in osebjem nadzorne organizacije;

(d)

razgovore z gospodarskimi subjekti in trgovci oziroma katero koli drugo relevantno osebo;

(e)

pregled dokumentacije in evidenc gospodarskih subjektov;

(f)

pregled vzorcev dobav gospodarskih subjektov z uporabo sistema potrebne skrbnosti zadevne nadzorne organizacije.

Člen 7

Poročila o pregledih nadzornih organizacij

1.   Pristojni organi pripravijo poročila o posameznih pregledih, ki so jih izvedli, ki vključujejo opis uporabljenega postopka in tehnik ter njihove ugotovitve in zaključke.

2.   Pristojni organi nadzorni organizaciji, ki je bila predmet pregleda, posredujejo ugotovitve in zaključke osnutka poročila. Nadzorna organizacija lahko pristojnim organom predloži pripombe v roku, ki ga določijo pristojni organi.

3.   Pristojni organi pripravijo poročila iz člena 8(4) Uredbe (EU) št. 995/2010 na podlagi poročil o posameznih pregledih.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 295, 12.11.2010, str. 23.

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(4)  UL L 115, 27.4.2012, str. 12.


Na vrh