EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_032_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 32

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.032.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 032

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 115

73

 

 

31976D0431

 

 

 

(76/431/EEZ)
Odluka Komisije od 21. travnja 1976. o osnivanju Odbora za gospodarenje otpadom

3

1983

L 032

28

 

 

31983L0029

 

 

 

(83/29/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. siječnja 1983. o izmjeni Direktive 78/176/EEZ o otpadu iz industrije titan-dioksida

5

1983

L 091

30

 

 

31983L0129

 

 

 

(83/129/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. ožujka 1983. o uvozu koža nekih mladunaca tuljana i proizvoda od njih u države članice

6

1986

L 181

6

 

 

31986L0278

 

 

 

(86/278/EEZ)
Direktiva Vijeća od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi

8

1989

L 163

37

 

 

31989L0370

 

 

 

(89/370/EEZ)
Direktiva Vijeća od 8. lipnja 1989. o izmjeni Direktive 83/129/EEZ o uvozu koža nekih mladunaca tuljana i proizvoda od njih u države članice

15

1997

L 050

28

 

 

31997D0129

 

 

 

(97/129/EZ)
Odluka Komisije od 28. siječnja 1997. o uspostavi sustava prepoznavanja ambalažnih materijala u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (1)

16

1997

L 113

11

 

 

31997D0283

 

 

 

(97/283/EZ)
Odluka Komisije od 21. travnja 1997. o usklađenim mjernim metodama za određivanje masene koncentracije dioksina i furana u emisijama u zrak u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive 94/67/EZ o spaljivanju opasnog otpada

20

1997

L 256

13

 

 

31997D0622

 

 

 

(97/622/EZ)
Odluka Komisije od 27. svibnja 1997. o upitnicima za izradu izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u sektoru otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ)

21

1998

L 067

48

 

 

31998D0184

 

 

 

(98/184/EZ)
Odluka Komisije od 25. veljače 1998. o upitniku za izradu izvješća država članica o provedbi Direktive Vijeća 94/67/EZ o spaljivanju opasnog otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (1)

28

2000

L 298

24

 

 

32000D0738

 

 

 

(2000/738/EZ)
Odluka Komisije od 17. studenoga 2000. o upitniku za izradu izvješća država članica o provedbi Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3318)

31

2000

L 302

35

 

 

32000R2630

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2630/2000 od 30. studenoga 2000. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada iz Europske zajednice u Bahrein, Haiti, Honduras, Libiju, Namibiju, Katar, Uzbekistan i Grad Vatikan (1)

34

2001

L 106

1

 

 

32001L0018

 

 

 

Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ

35

2001

L 203

18

 

 

32001D0573

 

 

 

(2001/573/EZ)
Odluka Vijeća od 23. srpnja 2001. o izmjeni Odluke Komisije 2000/532/EZ u pogledu popisa otpada

73

2001

L 282

77

 

 

32001D0753

 

 

 

(2001/753/EZ)
Odluka Komisije od 17. listopada 2001. o upitniku za dostavu izvješća država članica o provedbi Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3096) (1)

75

2001

L 303

11

 

 

32001R2243

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2243/2001 od 16. studenoga 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1547/1999 u pogledu pošiljaka određenih vrsta otpada u Kamerun, Paragvaj i Singapur (1)

79

2002

L 050

94

 

 

32002D0151

 

 

 

(2002/151/EZ)
Odluka Komisije od 19. veljače 2002. o minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju otpadnog vozila koja se izdaje u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 518) (1)

84

2003

L 053

58

 

 

32003D0138

 

 

 

(2003/138/EZ)
Odluka Komisije od 27. veljače 2003. o utvrđivanju norme za obilježavanje dijelova i materijala u vozilu na temelju Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 620) (1)

86

2005

L 020

9

 

 

32005R0105

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2005 od 17. studenoga 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1420/1999 i Uredbe (EZ) br. 1547/1999 u pogledu pošiljaka određenih vrsta otpada u Kinu i Saudijsku Arabiju (1)

88

2005

L 254

69

 

 

32005D0673

 

 

 

(2005/673/EZ)
Odluka Vijeća od 20. rujna 2005. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (1)

93

2006

L 264

20

 

 

32006L0044

 

 

 

Direktiva 2006/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kvaliteti slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (kodificirana verzija) (1)

97

2007

L 067

7

 

 

32007D0151

 

 

 

(2007/151/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2007. o izmjeni odluka 94/741/EZ i 97/622/EZ o upitnicima za izradu izvješća o provedbi Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o provedbi Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 634) (1)

109

2008

L 081

45

 

 

32008L0027

 

 

 

Direktiva 2008/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 2001/18/EZ o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

112

2008

L 081

62

 

 

32008L0033

 

 

 

Direktiva 2008/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2000/53/EZ o otpadnim vozilima u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

115

2008

L 225

10

 

 

32008D0689

 

 

 

(2008/689/EZ)
Odluka Komisije od 1. kolovoza 2008. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 4017) (1)

118

2009

L 023

30

 

 

32009D0063

 

 

 

(2009/63/EZ)
Odluka Komisije od 20. studenoga 2008. o definiranju formata u kojem države članice dostavljaju informacije u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 6917) (1)

122

2009

L 126

5

 

 

32009R0398

 

 

 

Uredba (EZ) br. 398/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

124

2010

L 020

7

 

 

32009L0147

 

 

 

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija)

128

2011

L 174

88

 

 

32011L0065

 

 

 

Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1)

147

2012

L 177

16

 

 

32012R0607

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 607/2012 od 6. srpnja 2012. o detaljnim pravilima za sustav dužne pažnje i učestalost i vrste provjera nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drva i proizvode od drva (1)

170

2012

L 242

13

 

 

32012R0792

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006

173

2012

L 342

1

 

 

32012R1194

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1194/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme (1)

206

2012

L 349

57

 

 

32012D0795

 

 

 

(2012/795/EU)
Provedbena odluka Komisije od 12. prosinca 2012. o utvrđivanju vrste, oblika i učestalosti dostavljanja informacija koje države članice trebaju staviti na raspolaganje za potrebe izvješćivanja o provedbi Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 9181) (1)

228

2013

L 024

370

 

 

32013D0025

 

 

 

(2013/25/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. studenoga 2012. o donošenju trećeg ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za makaronezijsku biogeografsku regiju (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8167)

237

2013

L 024

643

 

 

32013D0028

 

 

 

(2013/28/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. studenoga 2012. o donošenju prvog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za stepsku biogeografsku regiju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2012) 8232)

246

2013

L 024

740

 

 

32013D0030

 

 

 

(2013/30/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. studenoga 2012. o donošenju prvog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za crnomorsku biogeografsku regiju (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8234)

250

2013

L 026

11

 

 

32013R0073

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 73/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

254

2013

L 062

27

 

 

32013D0114

 

 

 

(2013/114/EU)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju smjernica za države članice o izračunu obnovljive energije iz toplinskih crpki za različite tehnologije toplinskih crpki u skladu s člankom 5. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1082) (1)

260

2013

L 169

1

 

 

32013R0578

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 578/2013 od 17. lipnja 2013. o suspenziji unošenja primjeraka nekih vrsta divlje faune i flore u Uniju

269

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top