EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 ( 2012. gada 6. jūlijs ) par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 607/2012

(2012. gada 6. jūlijs)

par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu un 8. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 995/2010 tirgus dalībniekiem noteikts pienākums izmantot procedūru un pasākumu sistēmu (turpmāk – “likumības pārbaužu sistēma”), lai mazinātu risku, ka iekšējā tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli un izstrādājumi, kas ražoti no nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem.

(2)

Ir jāprecizē gadījumi, kuros jāsniedz informācija par koka sugas pilnu zinātnisko nosaukumu, precīzu ieguves valsts reģionu un mežizstrādes koncesiju.

(3)

Ir jāprecizē pārbaužu biežums un veids, kuras kompetentajām iestādēm jāveic attiecībā uz pārraudzības organizācijām.

(4)

Uz personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu un jo īpaši saistībā ar pārbaudēs iegūto personas datu apstrādi attiecas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pārvaldībai, tirdzniecībai un tiesību aktu izpildei meža nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu.

2. pants

Likumības pārbaužu sistēmas piemērošana

1.   Tirgus dalībnieki piemēro likumības pārbaužu sistēmu katram konkrētam kokmateriālu vai koka izstrādājumu veidam, ko piegādā konkrēts piegādātājs laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, ja koku sugas, ieguves valsts vai valstis, vai – attiecīgā gadījumā – konkrēts valsts reģions(-i) un mežizstrādes koncesija(-as) paliek nemainīgi.

2.   Pirmā daļa neskar uzņēmēja pienākumu piemērot pasākumus un procedūras, kas nodrošina pieeju Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai informācijai attiecībā uz katru kokmateriālu un koka izstrādājumu partiju, ko tirgus dalībnieks laiž tirgū.

3. pants

Informācija par tirgus dalībnieka veiktajām piegādēm

1.   Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju par tirgus dalībnieka kokmateriālu vai koka izstrādājumu piegādēm sniedz saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Koka sugas pilnu zinātnisko nosaukumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, sniedz gadījumā, ja pastāv nenoteiktība attiecībā uz koka sugas vispārpieņemtā nosaukuma lietošanu.

3.   Informāciju par konkrēto valsts reģionu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā, sniedz tad, ja nelegālas mežizstrādes risks dažādos attiecīgās valsts reģionos ir atšķirīgs.

4.   Informāciju par mežizstrādes koncesiju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā, sniedz tad, ja nelegālas mežizstrādes risks attiecīgajā valstī vai konkrētajā valsts reģionā atšķiras starp dažādām koncesijām.

Piemērojot šā punkta pirmo daļu, jebkuru vienošanos, kas piešķir tiesības iegūt kokmateriālus noteiktā apgabalā, uzskata par mežizstrādes koncesiju.

4. pants

Riska novērtēšana un mazināšana

Riska novērtējuma un riska mazināšanas procedūrās var ņemt vērā trešo personu veiktu sertifikāciju vai citas pārbaudītas sistēmas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrās daļas pirmajā ievilkumā un 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ja tās atbilst šādiem kritērijiem:

a)

ar to palīdzību ir izveidota publiski pieejama prasību sistēma, kuru var izmantot trešās personas un kura aptver vismaz visas attiecīgās piemērojamo tiesību aktu prasības;

b)

saskaņā ar tām atbilstošās pārbaudes, tostarp apmeklējumus uz vietas, veic trešā persona ar regulāriem intervāliem, kas nav ilgāki par 12 mēnešiem, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti;

c)

tās sevī ietver trešās personas pārbaudītus līdzekļus, lai izsekotu kokmateriālus, kas iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus jebkurā piegādes ķēdes punktā, pirms šādus kokmateriālus vai koka izstrādājumus laiž tirgū;

d)

tās ietver trešās personas verificētas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka piegādes ķēdē neiekļūst nezināmas izcelsmes kokmateriāli vai koka izstrādājumi vai arī kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas nav iegūti atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

5. pants

Tirgus dalībnieku veiktā uzskaite

1.   Informāciju par tirgus dalībnieka veiktajām piegādēm, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un riska mazināšanas procedūru piemērošanu dokumentē atbilstīgā reģistrā, ko glabā 5 gadus un dara pieejamu pārbaudēm, ko veic kompetentā iestāde.

2.   Piemērojot savu likumības pārbaužu sistēmu, tirgus dalībniekiem jāspēj pierādīt, kā tikusi pārbaudīta iegūtās informācijas atbilstība Regulas (ES) Nr. 995/2010 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem riska kritērijiem, kā ticis pieņemts lēmums par riska mazināšanas pasākumiem un kā tirgus dalībnieks noteicis riska pakāpi.

6. pants

Pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežums un veids

1.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētās regulārās pārbaudes veic vismaz reizi divos gados.

2.   Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētās pārbaudes veic jo īpaši šādos gadījumos:

a)

ja kāda kompetentā iestāde, veicot pārbaudes par tirgus dalībniekiem, ir atklājusi trūkumus saistībā ar kādas pārraudzības organizācijas izveidotās likumības pārbaužu sistēmas efektivitāti vai saistībā ar to, kā to īsteno tirgus dalībnieki;

b)

ja Komisija ir informējusi kompetentās iestādes, ka kāda pārraudzības organizācija ir veikusi turpmākas izmaiņas, kā paredzēts 9. panta 2. punktā Komisijas 2012. gada 23. februāra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 363/2012 par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (4).

3.   Pārbaudes tiek veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot gadījumus, kad pārraudzības organizācijas iepriekšējs paziņojums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu pārbaužu efektivitāti.

4.   Kompetentās iestādes veic pārbaudes saskaņā ar dokumentētām procedūrām.

5.   Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) Nr. 995/2010, attiecīgos gadījumos ietverot šajās pārbaudēs jo īpaši šādas darbības:

a)

pārbaudes uz vietas, tostarp revīzijas uz vietas;

b)

pārraudzības organizāciju dokumentācijas un datu pārbaudes;

c)

pārrunas ar pārraudzības organizācijas vadību un personālu;

d)

pārrunas ar tirgus dalībniekiem un tirgotājiem vai jebkuru citu attiecīgu personu;

e)

tirgus dalībnieku dokumentācijas un datu pārbaudes;

f)

tirgus dalībnieku piegādes paraugu pārbaudes, izmantojot attiecīgās pārraudzības organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.

7. pants

Par pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu ziņojumi

1.   Kompetentās iestādes sagatavo ziņojumus par atsevišķām pārbaudēm, kuras tās ir veikušas, iekļaujot piemēroto procedūru un metožu aprakstu, savus konstatējumus un secinājumus.

2.   Pārraudzības organizācijai, par kuru tikusi veikta pārbaude, kompetentās iestādes dara zināmus ziņojuma projektā iekļautos konstatējumus un secinājumus. Pārraudzības organizācija var kompetentajām iestādēm iesniegt savus apsvērumus termiņā, ko noteikušas kompetentās iestādes.

3.   Kompetentās iestādes sagatavo Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 4. punktā minētos ziņojumus, pamatojoties uz ziņojumiem par atsevišķām pārbaudēm.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 115, 27.4.2012., 12. lpp.


Top